Kvalitetsanalys på digitaltryckeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys på digitaltryckeri"

Transkript

1 Kvalitetsanalys på digitaltryckeri FABIAN HEDÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05012

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Kvalitetsanalys på digitaltryckeri FABIAN HEDÉN TRITA-NA-E05012 Examensarbete i publiceringsteknik om 20 poäng vid Programmet för materialteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Nils Enlund

3 Sammanfattning Inledning Många producerande företag har som konkurrensfördel i dagsläget infört något slags system som säkerställer kvaliteten på arbetsflödet, så även i den grafiska branschen. De företag som inte infört något ledningssystem för kvalitet har då svårare att följa med i konkurrensen då ledningssystem sparar tid och pengar för företag samt ser till att kundernas krav uppfylls. Digitaltryckerier konkurrerar idag med varandra men inte på prisnivåer och snabba leveranstider, som i princip digitaltryck står för, utan på kvalitet. Att trycksakerna anländer på den tid och plats som avtalats och med den rätta kvaliteten. För att lyckas med att leverera rätt varor på rätt tid och plats krävs någon form av system som håller reda på kvaliteten i arbetet och dokumentation som säkerställer att arbetet flyter som kunden förväntar sig det. Det företag som examensarbetet genomfördes på har inget ledningssystem men har haft det i tankarna en tid. För att kunna införa ett ledningssystem krävs mycket förberedelser av administrativ karaktär, såsom att fastställa rutiner, framtagning av instruktioner och specifikationer för arbetsmoment inom företaget, med otydliga rutiner flyter inte jobben som de skall. Det tenderar till att enskilda personer tar mer och mer ansvar och delar inte med sig av sina kunskaper utan många viktiga processer inom företaget blir personberoende. Resultat Arbetet är och förblir en analys men även rekommendation av hur företaget bör gå tillväga för att öka kundtillfredsställelse, för att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden och för att öka kvaliteten på produkterna genom ett tydligare ansvarstagande genom hela kedjan. Med en välkänd kravstandard som mall för arbetet, ISO 9001:2000, har varje punkt analyserats och en rekommendation till varje kravpunkt finns för företaget att tillgå. Genom intervjuer och studier har arbetet fortskridit med uppdraget att framställa Förhandsanalys av företaget, Befattningsbeskrivningar samt att undvika personberoende och förbättra kommunikationsvägar. Allt material som finns nedskrivet i arbetet har en kvalitetshöjande syfte, kvalitet på arbetet och kvalitet på produkter. Materialet har också som syfte att underlätta en implementering av ledningssystem och certifiera sig enligt ISO 9001:2000. Det handlar om att styra och förbättra verksamheten och idag har företaget dokumentation som skall ge kunden garantier på att produkten har genomgått kontroller och uppfyller de krav som kunden ställt. Det finns rekommendationer på framställningsförfarande av alla slags dokument som i dagsläget är ett nödvändigt ont och på de som behövs enligt kravstandarden, alla rutiner och arbetssätt som behövs. Resultatet av examensarbetet på digitaltryckeriet är ett allmänt kvalitetshöjande projekt som iscensattes av detta arbete, företaget har insett att det finns kostnader som kan minskas med enkla metoder och att kunder kommer att bli mer tillfredsställda. Att det internt kommer ske en minskning av missförstånd och irritation mellan de anställda en större förståelse för medarbetarens arbetsuppgifter och ett bättre flyt mellan de olika arbetsprocesserna.

4 Quality analysis on a Printing Company Abstract Introduction Many producing companies nowadays competes with similar companies with som kind of system that guarantees the quality of the workflow, so even in the graphical business. Those companies that not has a management system of quality is not that competitive because the system earns both time and money and looks after the customers and their needs. That the products are delivered on the right time and with the right quality. To manage with this you require some kind of system that looks after the quality of the work och the documentation that secures that the workflow flows as the customers expect it to do. The company where this Master Thesis took place has no kind of quality management system but has had it in mind for some time. To manage with the implementation of such a system you require a lot of administrative preparations, that ll be establish routines, the making of instructions and specifications for the different elements in the work within the company, with indistinct routines the work wouldn t flow as it s supposed to do. It will tend to that individual persons will take more and more responsibility and won t share their knowledge s and that leads to that many processes in the company will be one man s knowledge and it s all depending on one person. Result The master s project is an analysis but also a recommendation how the company shall do to increase the customer s satisfaction about the products and everything around, to unravel responsibilities and cooperativeness and to increase the quality of the products by a more accurate responsibility through the whole chain. With a well known standard, called ISO 9001:2000, has everything been analyzed and recommendation to every item in the standard.. By interviews and studies has the work continued med the mission to manufacture an analyse of the company related to quality and situation instructions of the employees along with avoiding the depending of one persons knowledge and improve communication within the company. All the material that s written down on paper has an aim to improve the quality, the quality n the work and the quality on the products. The project also has a purpose to smooth the progress of an implementation of a Quality management system and get a certificate as ISO 9001:2000. It s about manage and improve the activity around the different processes, today the company have a documentation that ll give the customers a guarantee and secure the quality of the product. That the processes around the making of the products have been controlled at several locations. That the customers demands on the products has been satisfied. There s recommendations of how to produce every kind of documents that s required to higher the quality work at the company. The company has understand that there s money to earn because of costs that can be eliminated and that the customers will be more satisfied. That there will be a reduction of misunderstandings and irritation between the employees and a bigger appreciative for the co workers situation instructions and a better flow between the different processes within the company.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdrag och sye 1.3 Avgränsningar 1.4 Målgrupp 1.5 Uppsatsen upplägg 2 Metod 2.1 Vetenskaplig ansats 2.2 Insamling av material, undersökning 2.3 Konsulten 2.4 Lieraturstudier 2.5 Metodkritik 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO Företaget Ledningssystem Klargöranden till analysen Orientering Ledningssystem för kvalitet Ledningens ansvar Hantering av resurser Produktframtagning Mätning, analys och förbäring Sammanfaning av förhandsanalys 4 Befattningsbeskrivningar 4.1 Befaningsbeskrivningar 4.2 Ekonomiassistent 4.3 Ordermoagare 4.4 Layout-originalare 4.5 Reception 4.6 Utesäljare 4.7 Innesäljare 4.8 Kvalitetssamordnare 5 Det här är företaget, så här jobbar vi 4.1 Affärsidé 4.2 Kvalitetspolicy och mål 6 Bättra på kommunikationsvägar & Undvika personberoende 6.1 Arbetsordrar 6.2 Ny rutin för arbetsordrar till fakturering 6.3 Möte mellan sälj och prod. ansvarig 6.4 Biet-modul undersökning 6.5 Undersökningen - Biet 6.6 Resultat - Biet 7 Kvalitetsmanual 1.3.a Kvalitetsintyg 7.3.a Relamation 1.5.a Avvikelserapport 7.3.b Reklamationshantering 8 Felkostnader 9 Slutsatser 10 Källförteckning Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga

6 1. Inledning Här beskrivs bakgrund till arbetet och vilket syfte det har och vem och vilka det kan tänkas intressera i avsnittet målgrupp. Sist redogörs för arbetets upplägg Bakgrund Företaget där arbetet genomförts är ett digitaltryckeri med ca 20 anställda, de har nyss köpt upp ett grafiskt företag med sex nya medarbetare, dessa medföljde med andra inbyggda rutiner som måste anpassas till deras nya arbetsplats. De delar in Företaget i tre delar; Sälj, Administration/ekonomi och Produktion. Personalen under administration och sälj har inga tydliga avgränsningar/befogenheter i arbetet, de olika tjänsterna överskrider varandra och otillräcklig kommunikation mellan de anställda och företagsdelarna skapar ineffektivitet och i slutändan blir det en kostnad för företaget. Det finns ytterligare två problem i Företaget, det första behandlar ansvar d v s de anställda känner ansvar för sina egna arbetsuppgifter, men det finns ingen som känner helhetsansvar från offert till leverans hos kunden. Säljarna skall hålla i hela jobbet gentemot kunden men släpper ansvaret i och med att arbetsordern lämnar deras bord och produktion tar vid. Produktionsledaren lämnar försäljning utanför sitt ansvarsområde, det blir då nödvändigt att gå ända upp till VD nivå för att hitta någon som är ansvarig för hela kedjan, men VD har svårt att själv upptäcka och hitta lösningar till produktionsnära problem, eftersom han organisatoriskt sitter för högt för att förstå och ha tid att jobba med dem. Det andra problemet är att produktionsledaren ansvarar för både order, planering, lager samt produktionsdetaljer som ett fåtal andra känner till. Företaget är alltför beroende av denna person och det är nog svårt att komma ur det beroendet. Företaget anser sig hålla relativt låga priser men eftersom konkurrenter använder i stort sätt samma maskiner och samma teknik kommer priserna att ligga på jämförbar nivå. Det blir då det företag som kan hålla rätt kvalitet som vinner kunder, d v s vad som levereras, hur det levereras och att det levereras i rätt tid, att fakturan stämmer med offert vilket det inte alltid gör. 1

7 1.2 Uppdrag och syfte Examensarbetet är en kvalitetsanalys tillika ett kvalitetshöjande projekt som utgår från kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001 (se 2.1) för att styra sälj & administration samt i framtiden hela företaget. Kvalitetsanalysen skall hjälpa företaget att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden, att styra och förbättra verksamheten. Uppdrag Följande områden skall behandlas: 1 Förhandsanalys av företaget enligt kravstandarden ISO 9001: Befattningsbeskrivningar för säljavdelning & administration. Dessa två punkter ledde till i ett framtagande av en Kvalitetsmanual. Dessutom ska följande områden behandlas 3 Det här är företaget, så här jobbar vi 4 Förbättra kommunikationsvägar 5 Undvika personberoende Eftersom ovanstående punkter har en stor betydelse i ett kvalitetsledningssystem (med standarden ISO 9001:2000 som krav på ledningssystem) användes kravstandarden ISO 9001:2000 som utgångspunkt i arbetet. De projekt som genomförts har haft för avsikt att vara kvalitetshöjande och följer samtliga tankegången i ett ledningssystem. De fem punkterna ovan går samtliga att hitta stöd för i kravstandarden, därför är hela arbetet uppbyggt kring kravstandarden. Men eftersom vilken sund och förnuftig människa som helst förstår att ovanstående punkter är viktiga för alla företag ska vi inte glorifiera kravstandarden som sådan utan låta det sunda förnuftet tala om vad som är viktigt för företaget. Det kommer att visa sig för läsaren senare att ledningssystem faktiskt bygger på sunt förnuft. Syfte Arbetets syfte är att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden, att styra och förbättra verksamheten med hjälp av en kvalitetsanalys. Samt att underlätta implementering av ett kvalitetsledningssystem och uppfylla krav för att kunna certifiera sig enligt ISO 9001: Avgränsningar För att kunna precisera ingående problemområden beskrivs nedan examensarbetets avgränsningar. Då det endast är avsett att undersöka på sälj & adm avdelningarna på företaget skall det i första hand bara intervjuas, utvärderas och frambringas resultat till dessa avdelningar. Det finns inom arbetets ramar ej resurser för att samla till gruppdiskussioner och få loss folk till intervjuer då författaren vill. 2

8 1.4 Målgrupp Arbetet är riktat till alla som vill få en allmän kvalitetshöjning på sitt produkt eller tjänstproducerande företag. Målgruppen för denna uppsats är konsulter, företagsledare och studenter. Examensarbetet är genomfört på ett digitaltryckeri men det är inte specifikt länkat till tryckeriet utan kan tillämpas på grafiska företag och även övriga producerande företag. 3

9 1.5 Uppsatsens upplägg För att lättare få en överblick över hur rapporten är upplagd beskrivs här de huvudsakliga delarna. Inledningsvis redogörs i kapitel 2 för vilken metod som använts. Vilket vetenskapligt synsätt författaren förhållit sig till samt även en praktisk metod del där det beskrivs hur det har gåtts till väga för att införskaffa nödvändig information. I kapitel 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO 9001:2000 det är arbetets huvudkapitel då alla andra kapitel skulle kunna vara en del av detta kapitel. Men eftersom detta är en förhandsanalys finns ingen anledning att inkludera några resultat av arbetet i detta kapitel. I kapitel 4 Befattningsbeskrivningar behandlas förfarandesätt och resultat vid framtagning av befattningsbeskrivningar. Kapitel 5 handlar om att försöka frambringa en känsla för: Det här är företaget och så här jobbar vi, detta åstadkommes genom att inleda en diskussion om hur en Affärsidé borde se ut och vikten av att ha en relevant och uppdaterad affärsidé, kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Kapitel 6 handlar om att Bättra på kommunikationsvägar & Undvika personberoende. Under detta kapitel finns de kvalitetshöjande projekt som genomförts på företaget. I Kapitel 7 finns Kvalitetsmanualen, kapitlet är resultatet av de dokument förhandsanalysen utfallit i, det är den manual som företaget skall ha all sin dokumentation om ledningssystemet samlad i. Alla rutiner, instruktioner, befattningsbeskrivningar, specifikationer, planering, reklamationshantering mm I det sista kapitlet, Kapitel 8 Felkostnader beskrivs lite av de onödiga kostnader företaget har idag och vikten av att föröka hitta och eliminera dessa. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 SS EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet krav (bifogas ej pga Copyright SIS) PDCA Cirkeln & Modell av processbaserat ledningssystem Processflöden Tryckpressar på Företaget Intervju med RM BrommaTryck & Exempel på frågor till Sälj Affärsidé 4

10 2 Metod I detta kapitel kommer det att redogöras för förhållningssätt och tillvägagångssätt. Här framgår vilka datakällor som utnyttjats och på vilket sätt data insamlats Vetenskaplig ansats Författaren har försökt att inte ha några förutfattade meningar om företaget och analysen. Självklart har författaren, när han tolkar och analyserar företaget, tagit med sin subjektiva tolkning i form av värderingar och uppskattningar 2. Det skall emellertid påpekas att det fortlöpande genom uppsatsens gång har gått från att vara väldigt objektiv till att mer och mer tillägga en subjektiv åsikt. Detta är mycket beroende på att författaren från början inte visste allt om ämnet men under tiden blivit mer insatt och därmed bildat sig egna uppfattningar. Vidare har det genom intervjuer tillförts ytterligare en subjektiv aspekt eftersom svaren som givits i allra högsta grad är färgade av intervjuobjektens egna åsikter. Val av analysmetod För att analysera företaget.har valts att följa ISO 9001:2000, en internationell erkänd standard för att styra kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem är ett system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål 3. Dessa mål skall vara kvalitetshöjande och kan behandla ständiga förbättringar av rutiner och instruktioner, samtliga processer i företaget, kvalitetspolicy, ansvarsfördelning, kommunikation med kund, behandling av avvikande produkter m.m. Läs vidare kapitel Insamling av material, undersökning Undersökningen utformades genom att först granska den bakomliggande teorin det vill säga ISO 9001 samt övrig litteratur som hör till resterande rubriker. Därefter har data tolkats och det har gjorts en jämförelse för att slutligen komma fram till en slutsats. Därför är undersökningen av deduktiv karaktär eftersom den grundar sig på befintlig teori på området och testar den på verkligheten. Det ska dock påpekas att analysen är normativ vilket innebär att man ger en beskrivning av hur något ska göras. Metoderna för insamling av material i den initiala delen av arbetet har skett genom intervjuer, små enkäter samt observation av arbetsförhållanden bland de anställda på sälj & adm. som studerats. Insamling av material är en del av en undersökning. En undersökning innebär utforskandet av något redan befintligt; en pågående verksamhet, förekomst av resurser, opinioner, attityder etc. inom en bestämd grupp eller population. I en undersökning söker forskaren inta ett neutralt förhållningssätt till det som undersöks. 1 Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S Gilje, n. & Grimen, H. (2002) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. S Olsson, M ( ). Personlig kommunikation 5

11 Undersökningar kan gälla intensivstudier av något eller några exempel på verksamheter på plats, då talar man om fallstudier. Eftersom samtliga enheter undersökts i den avgränsade populationen på företaget är examensarbetet en totalundersökning 4. Författaren har utnyttjat fallstudien, som handlar om människor och deras handlingar på arbetsplatser. Arbetsplatsen ses som ett system, ett system brukar definieras som ett antal beroende delar och för att förstå hur ett system fungerar måste man förstå det från flera perspektiv och utgångspunkter 5. För att förstå ett system måste man förstå systemets olika delar samt beroendeförhållanden mellan dessa delar. Denna beskrivning av en fallstudie används för att läsaren skall förstå vilken metod som använts vid arbetsstegen i undersökningen. Fallstudien är dock ingen beskrivande metod, författaren har genomfört endast en liten del av fallstudien nämligen, datainsamling och beskrivning av det studerade fenomenet, för att kunna exemplifiera och illustrera hur systemet fungerar. Själva insamlandet av material har skett till största del genom intervjuer, hur intervjuerna planerats framgår av bilaga 7. Båda citaten ovan har tillgodosetts genom att tala med alla i populationen och anammat och analyserat svaren frångenomförda intervjuer och enkätfrågor. Intervjuerna har ändrat karaktär under hela arbetet, i första början intervjuade författaren på fri hand och det gav bra respons och frågorna blev besvarade. Sedan lästes litteratur i ämnet och det gav ett bättre upplägg och det märktes på den svarande att författaren var mer fokuserad och hade ett bättre upplägg. Även enkäter har använts då svaren har krävt mer genomgripande och mer uppspaltade svar. Metodgången vid förhandsanalys utgick från kravstandard och tillhörande litteratur. Förhandsanalysen kräver en viss insikt i företaget och hur jobben flyter och hur kommunikationen fungerar och allmänt hur strukturer är uppbyggda samt vad för problem som uppstår på företaget just nu. Det dröjde därför två månader innan förhandsanalysen drog igång, innan dess ägnades åt att bättra å kommunikationsvägar och undvika personberoende. Metodvalet vid förbättring av kommunikationsvägar kom automatiskt vid de intervjuomgångar som iscensattes under två veckors tid, mycket idéer och förslag från de anställda togs till vara och på kompromissernas diplomatiska väg landade projekt bättra på kommunikationsvägar och resultaten hittas i kapitel 6. Metodgången vid att undvika personberoende var baserat på intervjuer och enkäter som behandlade en kunddatabas som idag inte finns på företaget men det fanns anspråk av att utreda behovet. 4 Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S

12 2.3 Extern konsult En konsult har jobbat parallellt med författaren fram till den 27/9 03, hans uppdrag var att göra ett flödesschema utav ett tidigare framarbetat flödesschema samt befattningsbeskrivningar för följande befattningar; VD, Försäljnings och kundserviceansvarig, produktionsansvarig, redovisning/adm. samt IT ansvarig. Det processflöde bilaga 3 som bestämdes var redan utarbetat men putsades upp under tiden som examensarbetet fortlöpte fram till den 27/9. Processflödet har varit av hjälp då befattningsbeskrivningarna fastställdes. 2.4 Litteraturstudier Litteraturstudier har bedrivits under hela examensarbetet, under varje steg i arbetet har det parallellt lästs lämplig litteratur. Arbetet som består av att komma med konstruktiva och beskrivande slutsatser i arbetsbeskrivningar, rutiner och kvalitetshöjande projekt grundas mycket på sunt förnuft och skall vara baserat på relevanta litteraturstudier. 2.5 Metodkritik Val av intervjuer Det har genomförts en kvalitativ studie och hämtats stora delar av materialet från intervjuer. Författaren har emellertid insett att när det gäller intervjuer finns det många faktorer som spelar in och gör att risken för missförstånd ökar och sanningshalten i informationen minskar. Samspelet mellan intervjuaren och den som intervjuar är viktigt och för att minimera risken för missförstånd krävs både erfarenhet och rätt förhållningssätt. Författaren är medveten om att han inte har så stor erfarenhet av att intervjua och detta kan ha verkat hämmande. Som skrevs i kap 2.2 ändrades intervjumetoderna efter att ha läst på i ämnet. Det var dock ett bättre flyt när det intervjuades på fri hand och att använda trattmodellen är naturligt och ingenting som egentligen behöver påminnas den som intervjuar, denna rapport har använt de intervjumetoder som står skrivet i bilaga 7. Urval Det har intervjuats personer på Företaget, och på RM Bromma Tryck, på RM intervjuade författaren en säljare och en kvalitetsansvarig (Se Bilaga 5). Förutom dessa personer har åtskilliga studiebesök i samband med kurser på KTH gett en viss rutin och förståelse för grafiska företag. Källkritik Delar av litteraturen har varit relativt gammal för att behandla ett så pass förändrande område som kvalitetsstyrning. Det skall poängteras att författaren undersökt dessa fakta och uppdaterat när det varit aktuellt. 7

13 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO 9001 Innehållsförteckning 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO Innehållsförteckning Inledning Företaget Klargöranden till analysen Ledningssystem vad är det? Förhandsanalys Orientering Allmänt Processinriktning Ledningssystem för kvalitet Allmänna krav Dokumentationskrav Allmänt Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Styrning av specificerande dokument Styrning av redovisande dokument Ledningens ansvar Ledningens åtagande Kundfokus Kvalitetspolicy Planering Kvalitetsmål Planering av ledningssystem för kvalitet Ansvar, befogenheter och kommunikation Ansvar och befogenhet Ledningens representant Intern kommunikation Ledningens genomgång Allmänt Underlag för genomgång Resultat av genomgång Hantering av resurser Tillhandahållande av resurser Personalresurser Allmänt Kompetens medvetenhet och praktisk utbildning Infrastruktur & 6.4 Verksamhetsmiljö Produktframtagning Kundanknutna processer Fastställande av produktanknutna krav Genomgång av produktanknutna krav Kommunikation med kund Produktion av varor och utförande av tjänster Kundens egendom Skyddande av produkt Behandling av övervaknings och mätutrustning Mätning, analys och förbättring

14 Allmänt Övervakning och mätning Kundtillfredsställelse Intern revision Övervakning och mätning av processer Behandling av avvikande produkter Analys av information Förbättring Ständig förbättring Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Sammanfattning av förhandsanalys Läsanvisningar

15 3.1 Inledning Företaget Metaforisk beskrivning. Företaget kan liknas vid en pråm och dess bogserbåt, en pråm som kunder anlitar för att de ska producera och leverera produkter till andra sidan vattnet. Men denna pråm har inte bara en ledbåt (bogserbåt) som alla andra pråmar utan flera båtar som bogserar, dessutom bogserar dessa båtar åt olika håll. Om alla ledbåtar skulle dra åt precis samma håll skulle pråmen stranda på avsatt tidpunkt på exakta positionen och med rätt varor med rätt kvalitet. Nu är det så att 2 3 båtar av större storlek drar med stor kraft åt olika håll och trasslar in sig i varandras linor ibland. Men det har avhjälpts med hjälp av en extern, inhyrd konsult som har löst upp knutarna men inte lyckats ändra oviljan att styra åt samma håll på dessa stora båtar. Dessutom är det ingen av dessa båtar som meddelar pråmen åt vilket håll de ska eller att det kanske kommer lite nytt materiel eller nya anställda till pråmen. Det betyder att det blir oroligt ombord på pråmen där det är mycket stressigt under arbetet med att framställa trycksaker som skall levereras på andra sidan vattnet. Ibland blir det förseningar på grund av att saker och ting på pråmen går snett, ibland på grund av att ledbåtarna drar snett. Men oavsett om det är fel på arbetet på pråmen eller på ledbåtarna så är det ledbåtarnas ansvar hur man än vrider och vänder på det. Skulle pråmpersonalen vara utbildad, kompetent, informerad, ha bra och tydliga rutiner, veta sina befogenheter och avgränsningar, skulle inga fel och förseningar kunna uppkomma på pråmen. Det är ledbåtarna som ser till att pråmen får allt det ovannämnda i ett paket, för det går faktiskt att skaffa ett sådant paket ett kvalitetsledningssystem. Det kräver den största båtens fulla engagemang i detta kvalitetshöjande projekt. Någonting behövs för att samla dessa ledbåtar i rätt riktning så att de kan ägna tiden åt att införa och underhålla detta paket som kräver att det finns en affärsidé, företagspolicy, kvalitetspolicy, kvalitetsmål och dokumenterat vad och hur arbetet flödar genom företaget, så att ordning och reda på navigering och arbetet ombord på pråmen uppkommer. Så att motivationen hos de anställda höjs, avvikande produkter rättas till och kunderna kan i lugn och ro invänta sina varor på rätt tid och plats i förväntad kvalitet Klargöranden till analysen Standarden är uppbyggd enligt punktform och samtliga punkter i standarden har behandlats och beskriver vad som bör göras för att rätta sig efter standarden, standarden som är ett väl beprövat verktyg för att styra ledningssystem i den grafiska branschen. Citat som presenteras utan referens är rena citat ur SS EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet krav. Författaren har fått medgivande att citera standarden av Roger Widell på SIS som är centrum för arbetet med standarder i Sverige. Citat är dock begränsat, en mening eller så, då längre texter behöver citeras hänvisar författaren till standardens text, se bilaga 1. 10

16 Parenteser (k.1.2.3) betyder att det tillhör kvalitetsmanualen (e.1.2.3) betyder att det tillhör examensarbetet (f.1.2.3) betyder att det tillhör förhandsanalysen Ordförklaringar Kvalitetsstandarden = standarden = ISO 9001 = SS EN ISO 9001:2000 Kvalitetsledningssystem = ledningssystem = kvalitetssystem = system Kvalitetsmanual = kvalitetshandbok Internrevision = kvalitetsrevision = Uppföljning av kvalitetsledningssystem, granskning av ledningssystem (se ) Produkt kan även betyda tjänst genomgående under analysen Rutin() betyder att det i dagsläget inte finns någon rutin fastställd men att en sådan behöver upprättas i framtiden, av de tjänster som skall arbeta med rutinerna Förklaring till rubriksättning Kapitel 3.2 innehåller analysen baserat på kravstandarden ISO 9001:2000 som är numrerad. Numreringen i arbetet är uppbyggt så att man som användare av analysen lätt skall kunna följa med i kravstandarden. Det som skiljer kravstandarden från analysen är att i analysen är det numrerat med 3.2.innan punkterna i standarden (t ex Styrning av redovisande dokument som i själva verket är i standarden) Standardens samtliga punkter har behandlats och beskriver vad som bör göras för att rätta sig efter standarden, standarden som är ett väl beprövat verktyg för att styra ledningssystem i den grafiska branschen. Läs denna analys parallellt med kravstandarden i bilaga 1 (gäller endast företaget) och slå upp i den vartefter Ledningssystem vad är det? Ett ledningssystem för kvalitet är ett system för att styra verksamheten i en organisation. I varje företag blir det allt viktigare att utveckla och styra verksamheten så att det finns förutsättningar att alltid göra rätt. Fel och brister kostar annars för mycket för att vi ska klara den hårdnande konkurrensen. Standardens (9000:2000) definition är system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål. Kvalitet handlar om marknadsanpassning och hushållning med resurser och framförallt att ständigt förbättra företagets förmåga och resultat. För att företaget skall kunna leverera kvalitet krävs att man tar reda på kundens behov och att man sedan har en organisation och en produktion som kan tillgodose dessa behov. All erfarenhet tyder på att kvalitet i alla led sänker de totala kostnaderna och förbättrar beredskapen för oväntade händelser. Ett ledningssystem handlar om en ständigt förbättrad verksamhet. Företaget upplever en effektivare administration och förbättrad produktivitet samtidigt ökar motivationen hos de anställda, missförstånd, otrivsel och konflikter förebyggs genom ordning och reda. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras i en kvalitetsmanual (f & kvalitetsmanualen, förklaring till f finns i nästa kapitel). Att systemet fungerar över tiden säkerställs vanligen genom internrevisioner (f.8.2.2). När ett grafiskt företag väljer att implementera ett ledningssystem är det ofta till en början en intern angelägenhet då man vill få en struktur på arbetet i organisationen. 11

17 Kunder kräver produkter med egenskaper som uppfyller deras behov och förväntningar. Till följd av förändringar hos kundens behov och förväntningar, av ökande konkurrens och av tekniska framsteg drivs organisationen att ständigt förbättra sina produkter och processer. Angreppssättet med kvalitetsledningssystem uppmuntrar organisationer att analysera kundkrav, fastlägga de processer som bidrar till att åstadkomma en produkt som är godtagbar för kunden och att styra dessa processer. Ett styrt och strukturerat arbete för ständiga förbättringar ska ta avstamp i kvalitetspolicy (f.5.3.) och kvalitetsmål (f.5.1 b). Det gäller att göra rätt från början kombinerat med ett utökat ansvarstagande för eget jobb. Det ställer stora krav på personalen men ger också mycket tillbaka 1. På Företaget förekommer idag irritation och problem med samordning mellan avdelningarna, mellan sälj och produktion, mellan administration och produktion. Det är tydligt eftersom företaget expanderat, det som en person förut kunde hålla i huvudet har blivit mer komplicerat och till slut kommer det bli svårt att hålla ett riktigt bra grepp om alla steg i kedjan. Följande effekter nämnde Ivar Paljak, SIS, om ISO 9000:s för och nackdelar 2 : Ordning och reda förebygger missförstånd och konflikter. Motivationen hos de anställda ökar. Produkterna blir bättre därför att det korrigerande systemet ser till att avvikande produkter rättas till och att vidare fel förebyggs. Certifieringen blir ett bevis och en marknadsfördel. Kunderna kan reducera sin underleverantörsbedömning. Det ska nämnas här att ovanstående är från 1993 och idag ser kraven lite annorlunda ut men dessa punkter gäller fortfarande Förhandsanalys Här börjar analysen men även rekommendationen av hur företaget bör gå tillväga för att öka kundtillfredsställelse, för att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden och för att öka kvaliteten på produkterna genom ett tydligare ansvarstagande genom hela kedjan. Förhandsanalysen är det första steget i att implementera ett ledningssystem på Företaget (producerande företag), analysen talar om vad som behöver göras samt hur mycket företaget behöver lägga ner i resurser och tid för varje steg. 1 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s.3 2 Paljak, I. (1993) SIS, ISO 9000:s för och nackdelar. STHLM: Svenska Dagbladet ; Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. 12

18 Förhandsanalysen är en instruktion samt ett hjälpmedel till företaget när de ska implementera ett ledningssystem. Som mall för ledningssystemet har använts: ISO 9001:2000 som egentligen är en standard som sätter krav på ledningssystem. Fördelen med att utgå från standarden är att företaget då kan certifiera sig efter att ha implementerat ett system eftersom samtliga punkter i standarden är behandlade i analysen. Syftet är att underlätta en implementering av ledningssystem, samt att utifrån standarden bedöma vad för resurser och arbete företaget behöver lägga ner på varje kravpunkt för att göra den förändringen som krävs. Den som läser analysen i sin helhet inser säkert att ett införande av ett ledningssystem skulle hjälpa företaget att öka kundtillfredsställelse och reda ut ansvar och samarbetsförhållanden. 13

19 3.2.0 Orientering Allmänt ISO 9001 är inget kvalitetsledningssystem i sig utan en standard som innehåller en rad krav på ett kvalitetssystem. Det är alltså fullt möjligt att bygga upp ett kvalitetssystem utan att ta hänsyn till ISO 9001, författaren har valt att göra sin analys och föreslå uppbyggnad av ledningssystem enligt standarden då den är globalt erkänd Processinriktning Denna standard förordar tillämpning av processinriktning när ett ledningssystem för kvalitet utvecklas, införs och förbättras. Avsikten är att öka kundtillfredsställelsen Processinriktningen nämns eftersom det är processer det kommer att talas om vidare i analysen när det kommer till förbättringsarbete (se bilaga 2), dokumentation och produktframtagning för att nämna några. Företaget innehåller en massa aktiviteter, alla dessa aktiviteter omvandlar vissa resurser till resultat som i sin tur ska tillfredsställa nästa steg i organisationen som också de omvandlar resurser till resultat. Detta går att betrakta som en process, ofta utgör det som kommer ut från en process det som kommer in i nästa process. För att driva en process krävs resurser av olika slag, t ex information, energi eller arbetstid. Man vill att efterliggande process skall tillfredställas med så liten resursåtgång som möjligt. Det är processen i verksamheten som knyter samman historien med framtiden och som gör att framtida skeenden är förutsägbara 3. Tillämpningen av ett system av processer inom organisation tillsammans med identifieringen av och samspelet mellan dessa processer samt styrningen av dem, kan betecknas som «processmodellen». För vidare förståelse för processinriktningen se bilaga 2 samt Processer är något som företaget måste lära sig att använda i sitt arbete och få de anställda att tänka i de banorna. För ytterligare information se även: 3 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

20 3.2.4 Ledningssystem för kvalitet Allmänna krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kvalitet och ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i denna standard. Se bilaga 1. a) b) c) Att identifiera processer och samla dessa i en produktionsprocess är enklast beskrivet genom att följa en order. Eftersom Företagets kärnprocess är det flöde som följer arbetsordern kan man säga att det är huvudflödet. Hittas sedan flera kringliggande stödprocesser kan man komma långt i att effektivisera produktionen. Förutom orderflödet finns materialprocessen och punktprocesser kring produktion mm. Strukturering av verksamheten är ett måste genom att ta reda på vilka delmoment som ingår och vilka parametrar som påverkar dessa delmoment. Företaget har en reviderad upplaga av flödesschema och utefter den gäller det nu att få alla processer så effektiva som möjligt. Vad göra Företaget har nyligen tagit fram ett flödesschema tillsammans med en konsult och den beskriver processerna på ett bra sätt. Nästan alla anställda på företaget har medverkat vid framtagandet och därmed är huvudprocessen avklarad. Därefter är det dags att ta itu med varje delprocess, det är ett antal delprocesser som beskriver de olika stegen i orderprocessen. Företaget måste identifiera samtliga delprocesser med vad som kommer in i varje process, vad som ska lämnas ut från delprocessen, vilka kvalitetspåverkande aktiviteter ska utföras 4? Det som måste beskrivas är sådant som påverkar kvaliteten. Det är då lämpligt att de individer som skall arbeta med de rutiner som skall beskrivas är de som tar fram rutinen. T ex genom arbetsgrupper, jag bedömer framtaganden av rutiner till dessa processer som snabbt avklarat. Exempel på delprocesser är leveransprocessen där en del rutiner kommer att finnas specificerade t ex okulär besiktning av slutprodukten. Det är fördelaktigt att börja bakifrån i flödesschemat eftersom man då börjar med den process som ligger närmast kunden och därför beskriver leveranskraven. Processerna framför har ju leveranskrav på sig av bakomliggande process och den framför den likaså osv. Jämför kraven i 4.1 a) b) c) så har Företaget kommit en liten bit på väg. Det som är viktigt att tänka på och se över är de steg i processen där en delprocess går över till en annan, dessa uppgifter och rutiner måste vara entydiga. Att kontroller sker under produktionsstegen är av högsta betydelse då det idag är dåligt med kvalitetskontroller, se Kvalitetsintyg (k.1.3.a). d) Varje delprocess skall kunna genomföras och för det behövs material (filer, papper, information mm) och dessa skall beskrivas. Det material som kommer in skall vara överenskommet med kunden/leverantören/produktion redan innan vilka specifikationer som gäller och varifrån materialet kommer. Företaget skall fastställa vilka krav företaget skall ställa på materialet och sätta gränser för godkännande och underkännande för att underlätta beslut. 4 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

21 Under denna kravspecifikation står även att den information som erfordras för att stödja funktion och övervakning av processerna finns tillgängliga. Företaget måste först och främst granska vilka uppgifter/information som behövs för att utföra arbetsmomentet samt vilken granskning av informationen som den som utför arbetet behöver göra. Vem som står som ansvarig för att informationen finns tillgänglig måste fastställas. Vad göra Vem som är ansvarig för material in är relativt enkelt att lösa, hur Företaget väljer att göra står öppet. Att det finns material måste säljare/ordermottagare ha sett till, har man skrivit på kvalitetsintyget (k.1.3.a) har man gjort den kontrollen. Och väljer man ett ISO certifierat företag behövs ej mottagningskontroll. e) Processerna skall övervakas och mätas och analyseras. Kontrollpunkter i varje arbetsmoment. Varje kontrollpunkt skall innehålla en beskrivning av vad som krävs för att kontrollen skall ge godkänt eller underkänt, hur avvikande material märks. Kontrollpunkter kan då vara; inkommande material till varje process (filer, arbetsorder), stickprov under varje jobb i tryckpressarna, efterbehandling. Vad göra Varje tjänst blir nu ansvarig för att kontrollera arbetet där det bestämts att dessa skall vara. För att kunna säkerställa att produkten som lämnar Företaget är felfri måste kontrollpunkter finnas där men var och hur? Jo det är upp till de olika tjänsterna att avgöra. Ett kvalitetsdokument (se kap 7) som bockas av vid genomförd kontroll och lämnar då en garanti till kund att dennes produkt är felfri. Det bör finnas någon slags kontrollmekanism då arbetsordrar skrivs vid ordermottagning via mail. Det händer att anställda förbiser/missförstår information under tryckning/efterbehandling och det får inte ske, då produkten kanske måste köras om eller prisjusteras. Produktion måste också se till att följa arbetsordern till punkt och pricka, det kräver en korrekt ifylld arbetsorder. Eftersom ett kvalitetsintyg redan är framställt 15/12 03 (k.1.3.a) så behöver det bara komma upp specifikationer på vad exakt det är man godkänner på de olika kontrollpunkterna/rubrikerna. Det behövs kanske kompletteras på med mer strikta krav på varje process och rutiner men grunden är ändå lagd. Dessa specifikationer är ett snabbt avklarat arbete och framställs av de som jobbar med varje moment i varje process. f) För att företaget skall kunna eliminera felen under processerna måste de utföra kontroller och när dessa kontroller genomförts så införs kvalitetsdokument för att kunna följa upp hur produktionen gått och kan användas som kvitto till kunden att alla moment har genomförts utan strul. Dessa kvalitetsdokument måste ha en beskrivning hur dessa dokument hanteras, om de följer med arbetspåsen (ordern) eller hur ni väljer att göra. Kvalitetsdokument är alla dokument som det finns anledning att bevara längre eller kortare tid, se redovisande dokument ( ). Det måste beskrivas var företaget lägger det utgående materialet, arbetsordern och kvalitetsdokument till nästa process. I dagens läge finns kvalitetsintyget (k.1.3.a) och 16

22 produktspecifikationen (k.6.1.a) och i fortsättningen kan man fylla på med rutiner till dessa och ge dem en ny struktur. (vidare se 7.2.2) Vad göra Om arbetsordrar och kvalitetsdokument ifyllts korrekt kan den som ansvarar för varje kontroll se att allt är rätt utfört. För att ständigt förbättra processerna skall avvikelserapporter ifyllas för att kunna utvärdera och i framtiden undvika dessa uppkomna avvikelser. Eftersom många småjobb rinner igenom i hög hastighet kan det tyckas lite onödigt att behöva anteckna på ett papper att kontroll utförts, men tänk på att den tid det tar är liten jämfört med tiden och material det tar att köra om ett jobb eller ännu värre bli av med kunden. Företaget måste ha tagit reda på vad kunden förväntar sig (se 7.2.1). All beskrivning om var och hur dessa dokument behandlas är snabbt avklarat Dokumentationskrav Allmänt Kvalitetsledningssystemets dokumentation skall innefatta a) Se kravstandard samt se b) Företaget ska ha en kvalitetsmanual men det finns inga krav på hur denna skall vara strukturerad, de krav som finns emellertid säger att handboken ska: 5 innehålla (eller referera) till de rutiner som styr det dokumenterade kvalitetsledningssystemet beskriva kvalitetsledningssystemets omfattning och tillämpning, inklusive detaljer om och motivering för eventuella uteslutningar. innehålla beskrivning av och samverkan mellan de processer som ingår i kvalitetsledningssystemet. Och lämpligen innehålla: innehållsförteckning kvalitetsmanualens omfattning och tillämpning kort beskrivning av företaget kvalitetspolicy och kvalitetsmål organisation och dess fördelning av ansvar och befogenheter beskrivning av kvalitetssystemets uppbyggnad rutiner och bestämmelser för kvalitetssystemet (eller referens till dessa) definitioner referenser, sakregister Vad göra Företaget kan här sortera materialet efter detaljeringsgrad och efter användningsområden som beskriver företagets rutiner på operativ nivå. Kvalitetshandboken blir relativt omfattande och bör därför delas upp i olika kapitel. Kvalitetsmanualen skall även innehålla tidigare nämnda processbeskrivningar och 5 Bergren, E. & Grubb, H. & Mellby, C. & Skog, E. & Holländer, B. & Kinde, A. & Sverinsson, K. (2001) Goda Råd att bygga kvalitetssystem i företag. Elanders svenskt Tryck AB. s

23 som tidigare sagts kunna mätas, analyseras och förbättras. Strukturen på manualen måste vara praktisk för användarna, jag har därför ett förslag på uppdelning av kvalitetsmanualen 6 : Det här är ett förslag på strukturen på kvalitetsmanualen. Under varje underrubrik skall sedan fyllas på med rutiner, allmänna riktlinjer och för den enskilda tjänsten: Instruktioner, checklistor, blanketter (kvalitetsintyg mm). Se kapitel 7 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Allmänna företagsfunktioner: Kvalitetssystem Kvalitetssystemets struktur - med policy och mål - kvalitetssystemet kort sammanfattning - organisationsschema Ansvar och befogenheter rörande kvalitetssystemet. Kvalitetsdokument Dokumentstyrning Avvikelserapportering Kvalitetsbristkostnader Korrigerande åtgärder. Interna kvalitetsrevisioner Företagsledningens genomgång. Statistiska metoder Personal Personalpolicy Befattningsbeskrivningar Kompetenskrav för olika tjänster Personliga sammanställningar Avdelningsvis sammanställningar Rutin() för att identifiera utbildningsbehov Rutin() för introduktion av nyanställda Utrustning Produktionsutrustning, datorer, stållinjaler m m Förteckning Användarinstruktioner Underhållsrutiner() Inköp Inköpspolicy Inköpsrutiner() (lego, råvaror, förbrukningsmaterial, utrustning) Bedömning av leverantörer (förteckning av godkända lev.) Mottagningskontroll av leveranser. 6 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

24 Orderrelaterade funktioner Orderhantering och arbetsberedning Kundförfrågan Offertförberedelser (kalkyl, förfrågan lego, produktionsplanering) Offert Mottagning av order från kund Produktionsplanering (grov) Framtagning av arbetsorder (orderflöde) Inköp av tjänster/material Produktion Inklusive rutiner för kontroll och avvikelsehantering Produktionsplanering detalj. Mottagning och kontroll av kundmaterial Tryckning Efterbehandling - Falsning, Skärning, Häftning, Hålning, Limning, Kuvertering mm. Emballering/packning Leverans Efter leverans Fakturering Kvalitetsuppföljning (blev kunden nöjd) Reklamationshantering c) Rutiner betyder ett förfarande för att lösa en uppgift och i denna standard behövs det dokumenterade rutiner som har med kvalitet att göra t ex hantering av reklamationer. Vad göra En arbetsgång för beskrivning av rutiner borde se ut såhär: 1. Identifiera kärnprocessen, som borde vara orderprocessen. 2. Identifiera delprocesserna sälj, offert, tryck, efterbehandling. 3. Analysera delprocesserna vad behövs in till processen, vad görs, vad levereras till nästa steg? 4. Specificera med toleranser vad som ska in i varje process, mtrl och info. 5. Hitta de kontroller som finns och sätt upp specifikationer 6. Vad skall levereras till nästa process och vilken information som ska sparas som kvalitetsdokument. 7. Inför avvikelserapporter. Fortsätt att utveckla rutinbeskrivningarna kontinuerligt. Läs innan ni läser d) och innan ni läser e). d) Specificerande dokument är: Kvalitetsmanual Rutiner Instruktioner (Detaljerad instruktion hur en viss arbetsuppgift skall genomföras) 19

25 Specifikationer (Hur en viss produkt skall se ut, att all nödvändig information framgår för en specifik kund eller produkt) Externa dokument ( Nationella och internationella standarder samt kunders specifikationer, kort och gott dokument med externt ursprung) e) Redovisande dokument beskriver resultat av olika aktiviteter. Består mestadels av rapporter och kontroll. Redovisande dokument som erfordras enligt ISO 9001 är dokument från ledningens genomgång planering för och redovisning av kompetensutveckling och utbildning planering av produktframtagning granskning av kundkrav på produkt konstruktionskrav protokoll från konstruktionsgenomgång verifiering och validering av konstruktion konstruktionsändringar rapport från bedömning av leverantörer validering av speciella processer spårbarhet skador på eller förlust av kundens egendom revisionsresultat frisläppning av produkt avvikande produkt korrigerande åtgärd förebyggande åtgärd Kvalitetsmanual Se b) Styrning av specificerande dokument De specificerande dokument som krävs enligt kvalitetsledningssystemet skall styras. Vad specificerande dokument är se d). De beskriver vad som skall göras. Syftet med att styra specificerande dokument är att korrekta och giltiga dokument ska finnas på rätt plats samt att bruket av ogiltiga rutiner ska förhindras 7. Vad gäller samtliga dokument som skall finnas enligt standarden så är det viktigt att tänka på att alla dokument skall godkännas och signeras samt att alltid senaste versionen är ute i verksamheten. En dokumenterad rutin() skall upprättas för att fastställa de styrmedel som behövs för att: ta fram lämplig dokumentation granska och godkänna dokument före utgivning distribuera dokumenten till rätt plats och person genomföra ändringar i dokument omhänderta inte längre giltiga dokument 7 Bergren, E. & Grubb, H. & Mellby, C. & Skog, E. & Holländer, B. & Kinde, A. & Sverinsson, K. (2001) Goda Råd att bygga kvalitetssystem i företag. Elanders svenskt Tryck AB. s

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 Revisionschecklista för ISO 9001:2008 Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 2009 SIS Förlag SIS HB 386 Revisionschecklista för ISO 9001 Originaltitel SNV Audit-Checkliste

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP

Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012. Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Kvalitetsmanual SS EN ISO 9001:2008 SS EN ISO 13485:2012 Korea s Medical Device Act and MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) Notification - KGMP Dok ID: 8530 200 Revision I Ledningssystem Propoints

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen 2010 01 25 Anne Landin Exempel: Kvalitetsledning i upphandlingsprocessen Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i upphandlingsprocessen? 1 Standarder ISO, Internationella Standardiseringsorganisationen

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd:

ISO 9000 Introduktion och produktstöd: okument: STG/S K 544RSV2 atum: 17 maj 2001 ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Vägledning till processinriktning i Ledningssystem för kvalitet SIS, rojekt Kvalitetsledning 1 1) Inledning etta vägledningsdokument

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 25 AUGUSTI 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 7 JUNI 2016 RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1 ISO/TS 16949 Grundkurs B.Eller / B.A. Sylwan 1 100 Kvalitetsutveckling 75 Engagemang Kunskap, förståelse och förmåga EFQM USK ISO/TS 16949 50 Kvalitetssäkring QS-9000 0-fels tolerans Produktionssystem

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Gerhard Persson Konsult HB 1

Gerhard Persson Konsult HB 1 2017-04-25 Gerhard Persson Konsult HB 1 ISO 9001 för små och medelstora företag Råd från ISO/TC 176 SIS 2016 HANDBOKEN TAR UPP KVALITETSLEDNINGSSYSTEM HUR MAN BÖRJAR VÄGLEDNING TILL VAD STANDARDEN BETYDER

Läs mer

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem Miljö och kvalitetsmanual En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem 1 Inledning... 3 2 Ledningssystem för miljö och kvalitet... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Hantering av dokument... 6 3

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27 Giltig fr o m: Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 27 Giltig fr o m: 2011-04-04 Giltig fr o m: Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH KVALITETSSYSTEM...

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser 6 Kvalitetssystemet 25 6.1 Allmänt Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardens krav skapas ett kvalitetssystem. Med begreppet rutin avses i detta sammanhang ett

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning Dokument: SIS/PS K 524R5SV1 ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 (10) ISO/TC176/SC 2/N 524R5SV1 1. Inledning En av

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem

Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Implementering av ett Kvalitetsledningssystem Jenny Nystedt & Jonas Offesson En modell för små och medelstora företag VAD? ISO-standard HUR? Lean Kvalitet - Kundfokus - Värde Krav -ISO Filosofi - Lean

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB Kvalitets- och miljömanual KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL för AC Ställningsmontage Forsmark AB Dokumentnummer, namn och version Kvalitetsmanual - ver. 1 Framtaget av Giltighetsdatum Tills vidare Framtagningsdatum

Läs mer

SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL

SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL Sida 1 av 13 SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL Innebörd av senaste revisionsändring, detta dokument. 2012-12-07 Kompletterad med SP-märket 2013-07-12 8.3 Behandling av avvikande

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer