Kvalitetsanalys på digitaltryckeri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys på digitaltryckeri"

Transkript

1 Kvalitetsanalys på digitaltryckeri FABIAN HEDÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05012

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Kvalitetsanalys på digitaltryckeri FABIAN HEDÉN TRITA-NA-E05012 Examensarbete i publiceringsteknik om 20 poäng vid Programmet för materialteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Nils Enlund

3 Sammanfattning Inledning Många producerande företag har som konkurrensfördel i dagsläget infört något slags system som säkerställer kvaliteten på arbetsflödet, så även i den grafiska branschen. De företag som inte infört något ledningssystem för kvalitet har då svårare att följa med i konkurrensen då ledningssystem sparar tid och pengar för företag samt ser till att kundernas krav uppfylls. Digitaltryckerier konkurrerar idag med varandra men inte på prisnivåer och snabba leveranstider, som i princip digitaltryck står för, utan på kvalitet. Att trycksakerna anländer på den tid och plats som avtalats och med den rätta kvaliteten. För att lyckas med att leverera rätt varor på rätt tid och plats krävs någon form av system som håller reda på kvaliteten i arbetet och dokumentation som säkerställer att arbetet flyter som kunden förväntar sig det. Det företag som examensarbetet genomfördes på har inget ledningssystem men har haft det i tankarna en tid. För att kunna införa ett ledningssystem krävs mycket förberedelser av administrativ karaktär, såsom att fastställa rutiner, framtagning av instruktioner och specifikationer för arbetsmoment inom företaget, med otydliga rutiner flyter inte jobben som de skall. Det tenderar till att enskilda personer tar mer och mer ansvar och delar inte med sig av sina kunskaper utan många viktiga processer inom företaget blir personberoende. Resultat Arbetet är och förblir en analys men även rekommendation av hur företaget bör gå tillväga för att öka kundtillfredsställelse, för att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden och för att öka kvaliteten på produkterna genom ett tydligare ansvarstagande genom hela kedjan. Med en välkänd kravstandard som mall för arbetet, ISO 9001:2000, har varje punkt analyserats och en rekommendation till varje kravpunkt finns för företaget att tillgå. Genom intervjuer och studier har arbetet fortskridit med uppdraget att framställa Förhandsanalys av företaget, Befattningsbeskrivningar samt att undvika personberoende och förbättra kommunikationsvägar. Allt material som finns nedskrivet i arbetet har en kvalitetshöjande syfte, kvalitet på arbetet och kvalitet på produkter. Materialet har också som syfte att underlätta en implementering av ledningssystem och certifiera sig enligt ISO 9001:2000. Det handlar om att styra och förbättra verksamheten och idag har företaget dokumentation som skall ge kunden garantier på att produkten har genomgått kontroller och uppfyller de krav som kunden ställt. Det finns rekommendationer på framställningsförfarande av alla slags dokument som i dagsläget är ett nödvändigt ont och på de som behövs enligt kravstandarden, alla rutiner och arbetssätt som behövs. Resultatet av examensarbetet på digitaltryckeriet är ett allmänt kvalitetshöjande projekt som iscensattes av detta arbete, företaget har insett att det finns kostnader som kan minskas med enkla metoder och att kunder kommer att bli mer tillfredsställda. Att det internt kommer ske en minskning av missförstånd och irritation mellan de anställda en större förståelse för medarbetarens arbetsuppgifter och ett bättre flyt mellan de olika arbetsprocesserna.

4 Quality analysis on a Printing Company Abstract Introduction Many producing companies nowadays competes with similar companies with som kind of system that guarantees the quality of the workflow, so even in the graphical business. Those companies that not has a management system of quality is not that competitive because the system earns both time and money and looks after the customers and their needs. That the products are delivered on the right time and with the right quality. To manage with this you require some kind of system that looks after the quality of the work och the documentation that secures that the workflow flows as the customers expect it to do. The company where this Master Thesis took place has no kind of quality management system but has had it in mind for some time. To manage with the implementation of such a system you require a lot of administrative preparations, that ll be establish routines, the making of instructions and specifications for the different elements in the work within the company, with indistinct routines the work wouldn t flow as it s supposed to do. It will tend to that individual persons will take more and more responsibility and won t share their knowledge s and that leads to that many processes in the company will be one man s knowledge and it s all depending on one person. Result The master s project is an analysis but also a recommendation how the company shall do to increase the customer s satisfaction about the products and everything around, to unravel responsibilities and cooperativeness and to increase the quality of the products by a more accurate responsibility through the whole chain. With a well known standard, called ISO 9001:2000, has everything been analyzed and recommendation to every item in the standard.. By interviews and studies has the work continued med the mission to manufacture an analyse of the company related to quality and situation instructions of the employees along with avoiding the depending of one persons knowledge and improve communication within the company. All the material that s written down on paper has an aim to improve the quality, the quality n the work and the quality on the products. The project also has a purpose to smooth the progress of an implementation of a Quality management system and get a certificate as ISO 9001:2000. It s about manage and improve the activity around the different processes, today the company have a documentation that ll give the customers a guarantee and secure the quality of the product. That the processes around the making of the products have been controlled at several locations. That the customers demands on the products has been satisfied. There s recommendations of how to produce every kind of documents that s required to higher the quality work at the company. The company has understand that there s money to earn because of costs that can be eliminated and that the customers will be more satisfied. That there will be a reduction of misunderstandings and irritation between the employees and a bigger appreciative for the co workers situation instructions and a better flow between the different processes within the company.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdrag och sye 1.3 Avgränsningar 1.4 Målgrupp 1.5 Uppsatsen upplägg 2 Metod 2.1 Vetenskaplig ansats 2.2 Insamling av material, undersökning 2.3 Konsulten 2.4 Lieraturstudier 2.5 Metodkritik 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO Företaget Ledningssystem Klargöranden till analysen Orientering Ledningssystem för kvalitet Ledningens ansvar Hantering av resurser Produktframtagning Mätning, analys och förbäring Sammanfaning av förhandsanalys 4 Befattningsbeskrivningar 4.1 Befaningsbeskrivningar 4.2 Ekonomiassistent 4.3 Ordermoagare 4.4 Layout-originalare 4.5 Reception 4.6 Utesäljare 4.7 Innesäljare 4.8 Kvalitetssamordnare 5 Det här är företaget, så här jobbar vi 4.1 Affärsidé 4.2 Kvalitetspolicy och mål 6 Bättra på kommunikationsvägar & Undvika personberoende 6.1 Arbetsordrar 6.2 Ny rutin för arbetsordrar till fakturering 6.3 Möte mellan sälj och prod. ansvarig 6.4 Biet-modul undersökning 6.5 Undersökningen - Biet 6.6 Resultat - Biet 7 Kvalitetsmanual 1.3.a Kvalitetsintyg 7.3.a Relamation 1.5.a Avvikelserapport 7.3.b Reklamationshantering 8 Felkostnader 9 Slutsatser 10 Källförteckning Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga

6 1. Inledning Här beskrivs bakgrund till arbetet och vilket syfte det har och vem och vilka det kan tänkas intressera i avsnittet målgrupp. Sist redogörs för arbetets upplägg Bakgrund Företaget där arbetet genomförts är ett digitaltryckeri med ca 20 anställda, de har nyss köpt upp ett grafiskt företag med sex nya medarbetare, dessa medföljde med andra inbyggda rutiner som måste anpassas till deras nya arbetsplats. De delar in Företaget i tre delar; Sälj, Administration/ekonomi och Produktion. Personalen under administration och sälj har inga tydliga avgränsningar/befogenheter i arbetet, de olika tjänsterna överskrider varandra och otillräcklig kommunikation mellan de anställda och företagsdelarna skapar ineffektivitet och i slutändan blir det en kostnad för företaget. Det finns ytterligare två problem i Företaget, det första behandlar ansvar d v s de anställda känner ansvar för sina egna arbetsuppgifter, men det finns ingen som känner helhetsansvar från offert till leverans hos kunden. Säljarna skall hålla i hela jobbet gentemot kunden men släpper ansvaret i och med att arbetsordern lämnar deras bord och produktion tar vid. Produktionsledaren lämnar försäljning utanför sitt ansvarsområde, det blir då nödvändigt att gå ända upp till VD nivå för att hitta någon som är ansvarig för hela kedjan, men VD har svårt att själv upptäcka och hitta lösningar till produktionsnära problem, eftersom han organisatoriskt sitter för högt för att förstå och ha tid att jobba med dem. Det andra problemet är att produktionsledaren ansvarar för både order, planering, lager samt produktionsdetaljer som ett fåtal andra känner till. Företaget är alltför beroende av denna person och det är nog svårt att komma ur det beroendet. Företaget anser sig hålla relativt låga priser men eftersom konkurrenter använder i stort sätt samma maskiner och samma teknik kommer priserna att ligga på jämförbar nivå. Det blir då det företag som kan hålla rätt kvalitet som vinner kunder, d v s vad som levereras, hur det levereras och att det levereras i rätt tid, att fakturan stämmer med offert vilket det inte alltid gör. 1

7 1.2 Uppdrag och syfte Examensarbetet är en kvalitetsanalys tillika ett kvalitetshöjande projekt som utgår från kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001 (se 2.1) för att styra sälj & administration samt i framtiden hela företaget. Kvalitetsanalysen skall hjälpa företaget att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden, att styra och förbättra verksamheten. Uppdrag Följande områden skall behandlas: 1 Förhandsanalys av företaget enligt kravstandarden ISO 9001: Befattningsbeskrivningar för säljavdelning & administration. Dessa två punkter ledde till i ett framtagande av en Kvalitetsmanual. Dessutom ska följande områden behandlas 3 Det här är företaget, så här jobbar vi 4 Förbättra kommunikationsvägar 5 Undvika personberoende Eftersom ovanstående punkter har en stor betydelse i ett kvalitetsledningssystem (med standarden ISO 9001:2000 som krav på ledningssystem) användes kravstandarden ISO 9001:2000 som utgångspunkt i arbetet. De projekt som genomförts har haft för avsikt att vara kvalitetshöjande och följer samtliga tankegången i ett ledningssystem. De fem punkterna ovan går samtliga att hitta stöd för i kravstandarden, därför är hela arbetet uppbyggt kring kravstandarden. Men eftersom vilken sund och förnuftig människa som helst förstår att ovanstående punkter är viktiga för alla företag ska vi inte glorifiera kravstandarden som sådan utan låta det sunda förnuftet tala om vad som är viktigt för företaget. Det kommer att visa sig för läsaren senare att ledningssystem faktiskt bygger på sunt förnuft. Syfte Arbetets syfte är att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden, att styra och förbättra verksamheten med hjälp av en kvalitetsanalys. Samt att underlätta implementering av ett kvalitetsledningssystem och uppfylla krav för att kunna certifiera sig enligt ISO 9001: Avgränsningar För att kunna precisera ingående problemområden beskrivs nedan examensarbetets avgränsningar. Då det endast är avsett att undersöka på sälj & adm avdelningarna på företaget skall det i första hand bara intervjuas, utvärderas och frambringas resultat till dessa avdelningar. Det finns inom arbetets ramar ej resurser för att samla till gruppdiskussioner och få loss folk till intervjuer då författaren vill. 2

8 1.4 Målgrupp Arbetet är riktat till alla som vill få en allmän kvalitetshöjning på sitt produkt eller tjänstproducerande företag. Målgruppen för denna uppsats är konsulter, företagsledare och studenter. Examensarbetet är genomfört på ett digitaltryckeri men det är inte specifikt länkat till tryckeriet utan kan tillämpas på grafiska företag och även övriga producerande företag. 3

9 1.5 Uppsatsens upplägg För att lättare få en överblick över hur rapporten är upplagd beskrivs här de huvudsakliga delarna. Inledningsvis redogörs i kapitel 2 för vilken metod som använts. Vilket vetenskapligt synsätt författaren förhållit sig till samt även en praktisk metod del där det beskrivs hur det har gåtts till väga för att införskaffa nödvändig information. I kapitel 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO 9001:2000 det är arbetets huvudkapitel då alla andra kapitel skulle kunna vara en del av detta kapitel. Men eftersom detta är en förhandsanalys finns ingen anledning att inkludera några resultat av arbetet i detta kapitel. I kapitel 4 Befattningsbeskrivningar behandlas förfarandesätt och resultat vid framtagning av befattningsbeskrivningar. Kapitel 5 handlar om att försöka frambringa en känsla för: Det här är företaget och så här jobbar vi, detta åstadkommes genom att inleda en diskussion om hur en Affärsidé borde se ut och vikten av att ha en relevant och uppdaterad affärsidé, kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Kapitel 6 handlar om att Bättra på kommunikationsvägar & Undvika personberoende. Under detta kapitel finns de kvalitetshöjande projekt som genomförts på företaget. I Kapitel 7 finns Kvalitetsmanualen, kapitlet är resultatet av de dokument förhandsanalysen utfallit i, det är den manual som företaget skall ha all sin dokumentation om ledningssystemet samlad i. Alla rutiner, instruktioner, befattningsbeskrivningar, specifikationer, planering, reklamationshantering mm I det sista kapitlet, Kapitel 8 Felkostnader beskrivs lite av de onödiga kostnader företaget har idag och vikten av att föröka hitta och eliminera dessa. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 SS EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet krav (bifogas ej pga Copyright SIS) PDCA Cirkeln & Modell av processbaserat ledningssystem Processflöden Tryckpressar på Företaget Intervju med RM BrommaTryck & Exempel på frågor till Sälj Affärsidé 4

10 2 Metod I detta kapitel kommer det att redogöras för förhållningssätt och tillvägagångssätt. Här framgår vilka datakällor som utnyttjats och på vilket sätt data insamlats Vetenskaplig ansats Författaren har försökt att inte ha några förutfattade meningar om företaget och analysen. Självklart har författaren, när han tolkar och analyserar företaget, tagit med sin subjektiva tolkning i form av värderingar och uppskattningar 2. Det skall emellertid påpekas att det fortlöpande genom uppsatsens gång har gått från att vara väldigt objektiv till att mer och mer tillägga en subjektiv åsikt. Detta är mycket beroende på att författaren från början inte visste allt om ämnet men under tiden blivit mer insatt och därmed bildat sig egna uppfattningar. Vidare har det genom intervjuer tillförts ytterligare en subjektiv aspekt eftersom svaren som givits i allra högsta grad är färgade av intervjuobjektens egna åsikter. Val av analysmetod För att analysera företaget.har valts att följa ISO 9001:2000, en internationell erkänd standard för att styra kvalitetsledningssystem. Ett kvalitetsledningssystem är ett system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål 3. Dessa mål skall vara kvalitetshöjande och kan behandla ständiga förbättringar av rutiner och instruktioner, samtliga processer i företaget, kvalitetspolicy, ansvarsfördelning, kommunikation med kund, behandling av avvikande produkter m.m. Läs vidare kapitel Insamling av material, undersökning Undersökningen utformades genom att först granska den bakomliggande teorin det vill säga ISO 9001 samt övrig litteratur som hör till resterande rubriker. Därefter har data tolkats och det har gjorts en jämförelse för att slutligen komma fram till en slutsats. Därför är undersökningen av deduktiv karaktär eftersom den grundar sig på befintlig teori på området och testar den på verkligheten. Det ska dock påpekas att analysen är normativ vilket innebär att man ger en beskrivning av hur något ska göras. Metoderna för insamling av material i den initiala delen av arbetet har skett genom intervjuer, små enkäter samt observation av arbetsförhållanden bland de anställda på sälj & adm. som studerats. Insamling av material är en del av en undersökning. En undersökning innebär utforskandet av något redan befintligt; en pågående verksamhet, förekomst av resurser, opinioner, attityder etc. inom en bestämd grupp eller population. I en undersökning söker forskaren inta ett neutralt förhållningssätt till det som undersöks. 1 Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S Gilje, n. & Grimen, H. (2002) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. S Olsson, M ( ). Personlig kommunikation 5

11 Undersökningar kan gälla intensivstudier av något eller några exempel på verksamheter på plats, då talar man om fallstudier. Eftersom samtliga enheter undersökts i den avgränsade populationen på företaget är examensarbetet en totalundersökning 4. Författaren har utnyttjat fallstudien, som handlar om människor och deras handlingar på arbetsplatser. Arbetsplatsen ses som ett system, ett system brukar definieras som ett antal beroende delar och för att förstå hur ett system fungerar måste man förstå det från flera perspektiv och utgångspunkter 5. För att förstå ett system måste man förstå systemets olika delar samt beroendeförhållanden mellan dessa delar. Denna beskrivning av en fallstudie används för att läsaren skall förstå vilken metod som använts vid arbetsstegen i undersökningen. Fallstudien är dock ingen beskrivande metod, författaren har genomfört endast en liten del av fallstudien nämligen, datainsamling och beskrivning av det studerade fenomenet, för att kunna exemplifiera och illustrera hur systemet fungerar. Själva insamlandet av material har skett till största del genom intervjuer, hur intervjuerna planerats framgår av bilaga 7. Båda citaten ovan har tillgodosetts genom att tala med alla i populationen och anammat och analyserat svaren frångenomförda intervjuer och enkätfrågor. Intervjuerna har ändrat karaktär under hela arbetet, i första början intervjuade författaren på fri hand och det gav bra respons och frågorna blev besvarade. Sedan lästes litteratur i ämnet och det gav ett bättre upplägg och det märktes på den svarande att författaren var mer fokuserad och hade ett bättre upplägg. Även enkäter har använts då svaren har krävt mer genomgripande och mer uppspaltade svar. Metodgången vid förhandsanalys utgick från kravstandard och tillhörande litteratur. Förhandsanalysen kräver en viss insikt i företaget och hur jobben flyter och hur kommunikationen fungerar och allmänt hur strukturer är uppbyggda samt vad för problem som uppstår på företaget just nu. Det dröjde därför två månader innan förhandsanalysen drog igång, innan dess ägnades åt att bättra å kommunikationsvägar och undvika personberoende. Metodvalet vid förbättring av kommunikationsvägar kom automatiskt vid de intervjuomgångar som iscensattes under två veckors tid, mycket idéer och förslag från de anställda togs till vara och på kompromissernas diplomatiska väg landade projekt bättra på kommunikationsvägar och resultaten hittas i kapitel 6. Metodgången vid att undvika personberoende var baserat på intervjuer och enkäter som behandlade en kunddatabas som idag inte finns på företaget men det fanns anspråk av att utreda behovet. 4 Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S Lundahl, U. & Skärvad, P H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. S

12 2.3 Extern konsult En konsult har jobbat parallellt med författaren fram till den 27/9 03, hans uppdrag var att göra ett flödesschema utav ett tidigare framarbetat flödesschema samt befattningsbeskrivningar för följande befattningar; VD, Försäljnings och kundserviceansvarig, produktionsansvarig, redovisning/adm. samt IT ansvarig. Det processflöde bilaga 3 som bestämdes var redan utarbetat men putsades upp under tiden som examensarbetet fortlöpte fram till den 27/9. Processflödet har varit av hjälp då befattningsbeskrivningarna fastställdes. 2.4 Litteraturstudier Litteraturstudier har bedrivits under hela examensarbetet, under varje steg i arbetet har det parallellt lästs lämplig litteratur. Arbetet som består av att komma med konstruktiva och beskrivande slutsatser i arbetsbeskrivningar, rutiner och kvalitetshöjande projekt grundas mycket på sunt förnuft och skall vara baserat på relevanta litteraturstudier. 2.5 Metodkritik Val av intervjuer Det har genomförts en kvalitativ studie och hämtats stora delar av materialet från intervjuer. Författaren har emellertid insett att när det gäller intervjuer finns det många faktorer som spelar in och gör att risken för missförstånd ökar och sanningshalten i informationen minskar. Samspelet mellan intervjuaren och den som intervjuar är viktigt och för att minimera risken för missförstånd krävs både erfarenhet och rätt förhållningssätt. Författaren är medveten om att han inte har så stor erfarenhet av att intervjua och detta kan ha verkat hämmande. Som skrevs i kap 2.2 ändrades intervjumetoderna efter att ha läst på i ämnet. Det var dock ett bättre flyt när det intervjuades på fri hand och att använda trattmodellen är naturligt och ingenting som egentligen behöver påminnas den som intervjuar, denna rapport har använt de intervjumetoder som står skrivet i bilaga 7. Urval Det har intervjuats personer på Företaget, och på RM Bromma Tryck, på RM intervjuade författaren en säljare och en kvalitetsansvarig (Se Bilaga 5). Förutom dessa personer har åtskilliga studiebesök i samband med kurser på KTH gett en viss rutin och förståelse för grafiska företag. Källkritik Delar av litteraturen har varit relativt gammal för att behandla ett så pass förändrande område som kvalitetsstyrning. Det skall poängteras att författaren undersökt dessa fakta och uppdaterat när det varit aktuellt. 7

13 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO 9001 Innehållsförteckning 3 Förhandsanalys av företaget enligt ISO Innehållsförteckning Inledning Företaget Klargöranden till analysen Ledningssystem vad är det? Förhandsanalys Orientering Allmänt Processinriktning Ledningssystem för kvalitet Allmänna krav Dokumentationskrav Allmänt Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Styrning av specificerande dokument Styrning av redovisande dokument Ledningens ansvar Ledningens åtagande Kundfokus Kvalitetspolicy Planering Kvalitetsmål Planering av ledningssystem för kvalitet Ansvar, befogenheter och kommunikation Ansvar och befogenhet Ledningens representant Intern kommunikation Ledningens genomgång Allmänt Underlag för genomgång Resultat av genomgång Hantering av resurser Tillhandahållande av resurser Personalresurser Allmänt Kompetens medvetenhet och praktisk utbildning Infrastruktur & 6.4 Verksamhetsmiljö Produktframtagning Kundanknutna processer Fastställande av produktanknutna krav Genomgång av produktanknutna krav Kommunikation med kund Produktion av varor och utförande av tjänster Kundens egendom Skyddande av produkt Behandling av övervaknings och mätutrustning Mätning, analys och förbättring

14 Allmänt Övervakning och mätning Kundtillfredsställelse Intern revision Övervakning och mätning av processer Behandling av avvikande produkter Analys av information Förbättring Ständig förbättring Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Sammanfattning av förhandsanalys Läsanvisningar

15 3.1 Inledning Företaget Metaforisk beskrivning. Företaget kan liknas vid en pråm och dess bogserbåt, en pråm som kunder anlitar för att de ska producera och leverera produkter till andra sidan vattnet. Men denna pråm har inte bara en ledbåt (bogserbåt) som alla andra pråmar utan flera båtar som bogserar, dessutom bogserar dessa båtar åt olika håll. Om alla ledbåtar skulle dra åt precis samma håll skulle pråmen stranda på avsatt tidpunkt på exakta positionen och med rätt varor med rätt kvalitet. Nu är det så att 2 3 båtar av större storlek drar med stor kraft åt olika håll och trasslar in sig i varandras linor ibland. Men det har avhjälpts med hjälp av en extern, inhyrd konsult som har löst upp knutarna men inte lyckats ändra oviljan att styra åt samma håll på dessa stora båtar. Dessutom är det ingen av dessa båtar som meddelar pråmen åt vilket håll de ska eller att det kanske kommer lite nytt materiel eller nya anställda till pråmen. Det betyder att det blir oroligt ombord på pråmen där det är mycket stressigt under arbetet med att framställa trycksaker som skall levereras på andra sidan vattnet. Ibland blir det förseningar på grund av att saker och ting på pråmen går snett, ibland på grund av att ledbåtarna drar snett. Men oavsett om det är fel på arbetet på pråmen eller på ledbåtarna så är det ledbåtarnas ansvar hur man än vrider och vänder på det. Skulle pråmpersonalen vara utbildad, kompetent, informerad, ha bra och tydliga rutiner, veta sina befogenheter och avgränsningar, skulle inga fel och förseningar kunna uppkomma på pråmen. Det är ledbåtarna som ser till att pråmen får allt det ovannämnda i ett paket, för det går faktiskt att skaffa ett sådant paket ett kvalitetsledningssystem. Det kräver den största båtens fulla engagemang i detta kvalitetshöjande projekt. Någonting behövs för att samla dessa ledbåtar i rätt riktning så att de kan ägna tiden åt att införa och underhålla detta paket som kräver att det finns en affärsidé, företagspolicy, kvalitetspolicy, kvalitetsmål och dokumenterat vad och hur arbetet flödar genom företaget, så att ordning och reda på navigering och arbetet ombord på pråmen uppkommer. Så att motivationen hos de anställda höjs, avvikande produkter rättas till och kunderna kan i lugn och ro invänta sina varor på rätt tid och plats i förväntad kvalitet Klargöranden till analysen Standarden är uppbyggd enligt punktform och samtliga punkter i standarden har behandlats och beskriver vad som bör göras för att rätta sig efter standarden, standarden som är ett väl beprövat verktyg för att styra ledningssystem i den grafiska branschen. Citat som presenteras utan referens är rena citat ur SS EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet krav. Författaren har fått medgivande att citera standarden av Roger Widell på SIS som är centrum för arbetet med standarder i Sverige. Citat är dock begränsat, en mening eller så, då längre texter behöver citeras hänvisar författaren till standardens text, se bilaga 1. 10

16 Parenteser (k.1.2.3) betyder att det tillhör kvalitetsmanualen (e.1.2.3) betyder att det tillhör examensarbetet (f.1.2.3) betyder att det tillhör förhandsanalysen Ordförklaringar Kvalitetsstandarden = standarden = ISO 9001 = SS EN ISO 9001:2000 Kvalitetsledningssystem = ledningssystem = kvalitetssystem = system Kvalitetsmanual = kvalitetshandbok Internrevision = kvalitetsrevision = Uppföljning av kvalitetsledningssystem, granskning av ledningssystem (se ) Produkt kan även betyda tjänst genomgående under analysen Rutin() betyder att det i dagsläget inte finns någon rutin fastställd men att en sådan behöver upprättas i framtiden, av de tjänster som skall arbeta med rutinerna Förklaring till rubriksättning Kapitel 3.2 innehåller analysen baserat på kravstandarden ISO 9001:2000 som är numrerad. Numreringen i arbetet är uppbyggt så att man som användare av analysen lätt skall kunna följa med i kravstandarden. Det som skiljer kravstandarden från analysen är att i analysen är det numrerat med 3.2.innan punkterna i standarden (t ex Styrning av redovisande dokument som i själva verket är i standarden) Standardens samtliga punkter har behandlats och beskriver vad som bör göras för att rätta sig efter standarden, standarden som är ett väl beprövat verktyg för att styra ledningssystem i den grafiska branschen. Läs denna analys parallellt med kravstandarden i bilaga 1 (gäller endast företaget) och slå upp i den vartefter Ledningssystem vad är det? Ett ledningssystem för kvalitet är ett system för att styra verksamheten i en organisation. I varje företag blir det allt viktigare att utveckla och styra verksamheten så att det finns förutsättningar att alltid göra rätt. Fel och brister kostar annars för mycket för att vi ska klara den hårdnande konkurrensen. Standardens (9000:2000) definition är system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål. Kvalitet handlar om marknadsanpassning och hushållning med resurser och framförallt att ständigt förbättra företagets förmåga och resultat. För att företaget skall kunna leverera kvalitet krävs att man tar reda på kundens behov och att man sedan har en organisation och en produktion som kan tillgodose dessa behov. All erfarenhet tyder på att kvalitet i alla led sänker de totala kostnaderna och förbättrar beredskapen för oväntade händelser. Ett ledningssystem handlar om en ständigt förbättrad verksamhet. Företaget upplever en effektivare administration och förbättrad produktivitet samtidigt ökar motivationen hos de anställda, missförstånd, otrivsel och konflikter förebyggs genom ordning och reda. Vidare har man fasta rutiner för verksamheten som dokumenteras i en kvalitetsmanual (f & kvalitetsmanualen, förklaring till f finns i nästa kapitel). Att systemet fungerar över tiden säkerställs vanligen genom internrevisioner (f.8.2.2). När ett grafiskt företag väljer att implementera ett ledningssystem är det ofta till en början en intern angelägenhet då man vill få en struktur på arbetet i organisationen. 11

17 Kunder kräver produkter med egenskaper som uppfyller deras behov och förväntningar. Till följd av förändringar hos kundens behov och förväntningar, av ökande konkurrens och av tekniska framsteg drivs organisationen att ständigt förbättra sina produkter och processer. Angreppssättet med kvalitetsledningssystem uppmuntrar organisationer att analysera kundkrav, fastlägga de processer som bidrar till att åstadkomma en produkt som är godtagbar för kunden och att styra dessa processer. Ett styrt och strukturerat arbete för ständiga förbättringar ska ta avstamp i kvalitetspolicy (f.5.3.) och kvalitetsmål (f.5.1 b). Det gäller att göra rätt från början kombinerat med ett utökat ansvarstagande för eget jobb. Det ställer stora krav på personalen men ger också mycket tillbaka 1. På Företaget förekommer idag irritation och problem med samordning mellan avdelningarna, mellan sälj och produktion, mellan administration och produktion. Det är tydligt eftersom företaget expanderat, det som en person förut kunde hålla i huvudet har blivit mer komplicerat och till slut kommer det bli svårt att hålla ett riktigt bra grepp om alla steg i kedjan. Följande effekter nämnde Ivar Paljak, SIS, om ISO 9000:s för och nackdelar 2 : Ordning och reda förebygger missförstånd och konflikter. Motivationen hos de anställda ökar. Produkterna blir bättre därför att det korrigerande systemet ser till att avvikande produkter rättas till och att vidare fel förebyggs. Certifieringen blir ett bevis och en marknadsfördel. Kunderna kan reducera sin underleverantörsbedömning. Det ska nämnas här att ovanstående är från 1993 och idag ser kraven lite annorlunda ut men dessa punkter gäller fortfarande Förhandsanalys Här börjar analysen men även rekommendationen av hur företaget bör gå tillväga för att öka kundtillfredsställelse, för att reda ut ansvar och samarbetsförhållanden och för att öka kvaliteten på produkterna genom ett tydligare ansvarstagande genom hela kedjan. Förhandsanalysen är det första steget i att implementera ett ledningssystem på Företaget (producerande företag), analysen talar om vad som behöver göras samt hur mycket företaget behöver lägga ner i resurser och tid för varje steg. 1 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s.3 2 Paljak, I. (1993) SIS, ISO 9000:s för och nackdelar. STHLM: Svenska Dagbladet ; Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. 12

18 Förhandsanalysen är en instruktion samt ett hjälpmedel till företaget när de ska implementera ett ledningssystem. Som mall för ledningssystemet har använts: ISO 9001:2000 som egentligen är en standard som sätter krav på ledningssystem. Fördelen med att utgå från standarden är att företaget då kan certifiera sig efter att ha implementerat ett system eftersom samtliga punkter i standarden är behandlade i analysen. Syftet är att underlätta en implementering av ledningssystem, samt att utifrån standarden bedöma vad för resurser och arbete företaget behöver lägga ner på varje kravpunkt för att göra den förändringen som krävs. Den som läser analysen i sin helhet inser säkert att ett införande av ett ledningssystem skulle hjälpa företaget att öka kundtillfredsställelse och reda ut ansvar och samarbetsförhållanden. 13

19 3.2.0 Orientering Allmänt ISO 9001 är inget kvalitetsledningssystem i sig utan en standard som innehåller en rad krav på ett kvalitetssystem. Det är alltså fullt möjligt att bygga upp ett kvalitetssystem utan att ta hänsyn till ISO 9001, författaren har valt att göra sin analys och föreslå uppbyggnad av ledningssystem enligt standarden då den är globalt erkänd Processinriktning Denna standard förordar tillämpning av processinriktning när ett ledningssystem för kvalitet utvecklas, införs och förbättras. Avsikten är att öka kundtillfredsställelsen Processinriktningen nämns eftersom det är processer det kommer att talas om vidare i analysen när det kommer till förbättringsarbete (se bilaga 2), dokumentation och produktframtagning för att nämna några. Företaget innehåller en massa aktiviteter, alla dessa aktiviteter omvandlar vissa resurser till resultat som i sin tur ska tillfredsställa nästa steg i organisationen som också de omvandlar resurser till resultat. Detta går att betrakta som en process, ofta utgör det som kommer ut från en process det som kommer in i nästa process. För att driva en process krävs resurser av olika slag, t ex information, energi eller arbetstid. Man vill att efterliggande process skall tillfredställas med så liten resursåtgång som möjligt. Det är processen i verksamheten som knyter samman historien med framtiden och som gör att framtida skeenden är förutsägbara 3. Tillämpningen av ett system av processer inom organisation tillsammans med identifieringen av och samspelet mellan dessa processer samt styrningen av dem, kan betecknas som «processmodellen». För vidare förståelse för processinriktningen se bilaga 2 samt Processer är något som företaget måste lära sig att använda i sitt arbete och få de anställda att tänka i de banorna. För ytterligare information se även: 3 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

20 3.2.4 Ledningssystem för kvalitet Allmänna krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kvalitet och ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i denna standard. Se bilaga 1. a) b) c) Att identifiera processer och samla dessa i en produktionsprocess är enklast beskrivet genom att följa en order. Eftersom Företagets kärnprocess är det flöde som följer arbetsordern kan man säga att det är huvudflödet. Hittas sedan flera kringliggande stödprocesser kan man komma långt i att effektivisera produktionen. Förutom orderflödet finns materialprocessen och punktprocesser kring produktion mm. Strukturering av verksamheten är ett måste genom att ta reda på vilka delmoment som ingår och vilka parametrar som påverkar dessa delmoment. Företaget har en reviderad upplaga av flödesschema och utefter den gäller det nu att få alla processer så effektiva som möjligt. Vad göra Företaget har nyligen tagit fram ett flödesschema tillsammans med en konsult och den beskriver processerna på ett bra sätt. Nästan alla anställda på företaget har medverkat vid framtagandet och därmed är huvudprocessen avklarad. Därefter är det dags att ta itu med varje delprocess, det är ett antal delprocesser som beskriver de olika stegen i orderprocessen. Företaget måste identifiera samtliga delprocesser med vad som kommer in i varje process, vad som ska lämnas ut från delprocessen, vilka kvalitetspåverkande aktiviteter ska utföras 4? Det som måste beskrivas är sådant som påverkar kvaliteten. Det är då lämpligt att de individer som skall arbeta med de rutiner som skall beskrivas är de som tar fram rutinen. T ex genom arbetsgrupper, jag bedömer framtaganden av rutiner till dessa processer som snabbt avklarat. Exempel på delprocesser är leveransprocessen där en del rutiner kommer att finnas specificerade t ex okulär besiktning av slutprodukten. Det är fördelaktigt att börja bakifrån i flödesschemat eftersom man då börjar med den process som ligger närmast kunden och därför beskriver leveranskraven. Processerna framför har ju leveranskrav på sig av bakomliggande process och den framför den likaså osv. Jämför kraven i 4.1 a) b) c) så har Företaget kommit en liten bit på väg. Det som är viktigt att tänka på och se över är de steg i processen där en delprocess går över till en annan, dessa uppgifter och rutiner måste vara entydiga. Att kontroller sker under produktionsstegen är av högsta betydelse då det idag är dåligt med kvalitetskontroller, se Kvalitetsintyg (k.1.3.a). d) Varje delprocess skall kunna genomföras och för det behövs material (filer, papper, information mm) och dessa skall beskrivas. Det material som kommer in skall vara överenskommet med kunden/leverantören/produktion redan innan vilka specifikationer som gäller och varifrån materialet kommer. Företaget skall fastställa vilka krav företaget skall ställa på materialet och sätta gränser för godkännande och underkännande för att underlätta beslut. 4 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

21 Under denna kravspecifikation står även att den information som erfordras för att stödja funktion och övervakning av processerna finns tillgängliga. Företaget måste först och främst granska vilka uppgifter/information som behövs för att utföra arbetsmomentet samt vilken granskning av informationen som den som utför arbetet behöver göra. Vem som står som ansvarig för att informationen finns tillgänglig måste fastställas. Vad göra Vem som är ansvarig för material in är relativt enkelt att lösa, hur Företaget väljer att göra står öppet. Att det finns material måste säljare/ordermottagare ha sett till, har man skrivit på kvalitetsintyget (k.1.3.a) har man gjort den kontrollen. Och väljer man ett ISO certifierat företag behövs ej mottagningskontroll. e) Processerna skall övervakas och mätas och analyseras. Kontrollpunkter i varje arbetsmoment. Varje kontrollpunkt skall innehålla en beskrivning av vad som krävs för att kontrollen skall ge godkänt eller underkänt, hur avvikande material märks. Kontrollpunkter kan då vara; inkommande material till varje process (filer, arbetsorder), stickprov under varje jobb i tryckpressarna, efterbehandling. Vad göra Varje tjänst blir nu ansvarig för att kontrollera arbetet där det bestämts att dessa skall vara. För att kunna säkerställa att produkten som lämnar Företaget är felfri måste kontrollpunkter finnas där men var och hur? Jo det är upp till de olika tjänsterna att avgöra. Ett kvalitetsdokument (se kap 7) som bockas av vid genomförd kontroll och lämnar då en garanti till kund att dennes produkt är felfri. Det bör finnas någon slags kontrollmekanism då arbetsordrar skrivs vid ordermottagning via mail. Det händer att anställda förbiser/missförstår information under tryckning/efterbehandling och det får inte ske, då produkten kanske måste köras om eller prisjusteras. Produktion måste också se till att följa arbetsordern till punkt och pricka, det kräver en korrekt ifylld arbetsorder. Eftersom ett kvalitetsintyg redan är framställt 15/12 03 (k.1.3.a) så behöver det bara komma upp specifikationer på vad exakt det är man godkänner på de olika kontrollpunkterna/rubrikerna. Det behövs kanske kompletteras på med mer strikta krav på varje process och rutiner men grunden är ändå lagd. Dessa specifikationer är ett snabbt avklarat arbete och framställs av de som jobbar med varje moment i varje process. f) För att företaget skall kunna eliminera felen under processerna måste de utföra kontroller och när dessa kontroller genomförts så införs kvalitetsdokument för att kunna följa upp hur produktionen gått och kan användas som kvitto till kunden att alla moment har genomförts utan strul. Dessa kvalitetsdokument måste ha en beskrivning hur dessa dokument hanteras, om de följer med arbetspåsen (ordern) eller hur ni väljer att göra. Kvalitetsdokument är alla dokument som det finns anledning att bevara längre eller kortare tid, se redovisande dokument ( ). Det måste beskrivas var företaget lägger det utgående materialet, arbetsordern och kvalitetsdokument till nästa process. I dagens läge finns kvalitetsintyget (k.1.3.a) och 16

22 produktspecifikationen (k.6.1.a) och i fortsättningen kan man fylla på med rutiner till dessa och ge dem en ny struktur. (vidare se 7.2.2) Vad göra Om arbetsordrar och kvalitetsdokument ifyllts korrekt kan den som ansvarar för varje kontroll se att allt är rätt utfört. För att ständigt förbättra processerna skall avvikelserapporter ifyllas för att kunna utvärdera och i framtiden undvika dessa uppkomna avvikelser. Eftersom många småjobb rinner igenom i hög hastighet kan det tyckas lite onödigt att behöva anteckna på ett papper att kontroll utförts, men tänk på att den tid det tar är liten jämfört med tiden och material det tar att köra om ett jobb eller ännu värre bli av med kunden. Företaget måste ha tagit reda på vad kunden förväntar sig (se 7.2.1). All beskrivning om var och hur dessa dokument behandlas är snabbt avklarat Dokumentationskrav Allmänt Kvalitetsledningssystemets dokumentation skall innefatta a) Se kravstandard samt se b) Företaget ska ha en kvalitetsmanual men det finns inga krav på hur denna skall vara strukturerad, de krav som finns emellertid säger att handboken ska: 5 innehålla (eller referera) till de rutiner som styr det dokumenterade kvalitetsledningssystemet beskriva kvalitetsledningssystemets omfattning och tillämpning, inklusive detaljer om och motivering för eventuella uteslutningar. innehålla beskrivning av och samverkan mellan de processer som ingår i kvalitetsledningssystemet. Och lämpligen innehålla: innehållsförteckning kvalitetsmanualens omfattning och tillämpning kort beskrivning av företaget kvalitetspolicy och kvalitetsmål organisation och dess fördelning av ansvar och befogenheter beskrivning av kvalitetssystemets uppbyggnad rutiner och bestämmelser för kvalitetssystemet (eller referens till dessa) definitioner referenser, sakregister Vad göra Företaget kan här sortera materialet efter detaljeringsgrad och efter användningsområden som beskriver företagets rutiner på operativ nivå. Kvalitetshandboken blir relativt omfattande och bör därför delas upp i olika kapitel. Kvalitetsmanualen skall även innehålla tidigare nämnda processbeskrivningar och 5 Bergren, E. & Grubb, H. & Mellby, C. & Skog, E. & Holländer, B. & Kinde, A. & Sverinsson, K. (2001) Goda Råd att bygga kvalitetssystem i företag. Elanders svenskt Tryck AB. s

23 som tidigare sagts kunna mätas, analyseras och förbättras. Strukturen på manualen måste vara praktisk för användarna, jag har därför ett förslag på uppdelning av kvalitetsmanualen 6 : Det här är ett förslag på strukturen på kvalitetsmanualen. Under varje underrubrik skall sedan fyllas på med rutiner, allmänna riktlinjer och för den enskilda tjänsten: Instruktioner, checklistor, blanketter (kvalitetsintyg mm). Se kapitel 7 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Allmänna företagsfunktioner: Kvalitetssystem Kvalitetssystemets struktur - med policy och mål - kvalitetssystemet kort sammanfattning - organisationsschema Ansvar och befogenheter rörande kvalitetssystemet. Kvalitetsdokument Dokumentstyrning Avvikelserapportering Kvalitetsbristkostnader Korrigerande åtgärder. Interna kvalitetsrevisioner Företagsledningens genomgång. Statistiska metoder Personal Personalpolicy Befattningsbeskrivningar Kompetenskrav för olika tjänster Personliga sammanställningar Avdelningsvis sammanställningar Rutin() för att identifiera utbildningsbehov Rutin() för introduktion av nyanställda Utrustning Produktionsutrustning, datorer, stållinjaler m m Förteckning Användarinstruktioner Underhållsrutiner() Inköp Inköpspolicy Inköpsrutiner() (lego, råvaror, förbrukningsmaterial, utrustning) Bedömning av leverantörer (förteckning av godkända lev.) Mottagningskontroll av leveranser. 6 Dahlstedt, P & Karlsson, M. & Morger, E. & Olsson, M. (1995). Kvalitetsutveckling för grafiska företag. Lund: Wallin &Dalholm Boktryckeri AB. s

24 Orderrelaterade funktioner Orderhantering och arbetsberedning Kundförfrågan Offertförberedelser (kalkyl, förfrågan lego, produktionsplanering) Offert Mottagning av order från kund Produktionsplanering (grov) Framtagning av arbetsorder (orderflöde) Inköp av tjänster/material Produktion Inklusive rutiner för kontroll och avvikelsehantering Produktionsplanering detalj. Mottagning och kontroll av kundmaterial Tryckning Efterbehandling - Falsning, Skärning, Häftning, Hålning, Limning, Kuvertering mm. Emballering/packning Leverans Efter leverans Fakturering Kvalitetsuppföljning (blev kunden nöjd) Reklamationshantering c) Rutiner betyder ett förfarande för att lösa en uppgift och i denna standard behövs det dokumenterade rutiner som har med kvalitet att göra t ex hantering av reklamationer. Vad göra En arbetsgång för beskrivning av rutiner borde se ut såhär: 1. Identifiera kärnprocessen, som borde vara orderprocessen. 2. Identifiera delprocesserna sälj, offert, tryck, efterbehandling. 3. Analysera delprocesserna vad behövs in till processen, vad görs, vad levereras till nästa steg? 4. Specificera med toleranser vad som ska in i varje process, mtrl och info. 5. Hitta de kontroller som finns och sätt upp specifikationer 6. Vad skall levereras till nästa process och vilken information som ska sparas som kvalitetsdokument. 7. Inför avvikelserapporter. Fortsätt att utveckla rutinbeskrivningarna kontinuerligt. Läs innan ni läser d) och innan ni läser e). d) Specificerande dokument är: Kvalitetsmanual Rutiner Instruktioner (Detaljerad instruktion hur en viss arbetsuppgift skall genomföras) 19

25 Specifikationer (Hur en viss produkt skall se ut, att all nödvändig information framgår för en specifik kund eller produkt) Externa dokument ( Nationella och internationella standarder samt kunders specifikationer, kort och gott dokument med externt ursprung) e) Redovisande dokument beskriver resultat av olika aktiviteter. Består mestadels av rapporter och kontroll. Redovisande dokument som erfordras enligt ISO 9001 är dokument från ledningens genomgång planering för och redovisning av kompetensutveckling och utbildning planering av produktframtagning granskning av kundkrav på produkt konstruktionskrav protokoll från konstruktionsgenomgång verifiering och validering av konstruktion konstruktionsändringar rapport från bedömning av leverantörer validering av speciella processer spårbarhet skador på eller förlust av kundens egendom revisionsresultat frisläppning av produkt avvikande produkt korrigerande åtgärd förebyggande åtgärd Kvalitetsmanual Se b) Styrning av specificerande dokument De specificerande dokument som krävs enligt kvalitetsledningssystemet skall styras. Vad specificerande dokument är se d). De beskriver vad som skall göras. Syftet med att styra specificerande dokument är att korrekta och giltiga dokument ska finnas på rätt plats samt att bruket av ogiltiga rutiner ska förhindras 7. Vad gäller samtliga dokument som skall finnas enligt standarden så är det viktigt att tänka på att alla dokument skall godkännas och signeras samt att alltid senaste versionen är ute i verksamheten. En dokumenterad rutin() skall upprättas för att fastställa de styrmedel som behövs för att: ta fram lämplig dokumentation granska och godkänna dokument före utgivning distribuera dokumenten till rätt plats och person genomföra ändringar i dokument omhänderta inte längre giltiga dokument 7 Bergren, E. & Grubb, H. & Mellby, C. & Skog, E. & Holländer, B. & Kinde, A. & Sverinsson, K. (2001) Goda Råd att bygga kvalitetssystem i företag. Elanders svenskt Tryck AB. s

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag En kvalitativ studie utifrån ett TQM-perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik CAROLINE ANDERSSON

Läs mer

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem UPTEC STS07009 Examensarbete 20 p Mars 2007 En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem Analys av nuläget med rekommenderande åtgärder Max Österberg Abstract En fallstudie av efterlevnaden

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB.

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB. EXAMENSARBETE 2005:266 CIV Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949 En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB Susanne Öhrvall Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

EXAMENSARBETE. Studie i vägverkets projekthantering vid förändrade förutsättningar i vägobjekt

EXAMENSARBETE. Studie i vägverkets projekthantering vid förändrade förutsättningar i vägobjekt EXAMENSARBETE 2009:012 CIV Studie i vägverkets projekthantering vid förändrade förutsättningar i vägobjekt Tomas Karlsson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

FRAMTAGNING AV VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR KVALITETSARBETE PÅ KRAFFT MÅLERI AB

FRAMTAGNING AV VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR KVALITETSARBETE PÅ KRAFFT MÅLERI AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR KVALITETSARBETE PÅ KRAFFT MÅLERI AB Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/04 Mikael Bascuas Byggingenjörsprogrammet 120 p

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel

Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel I Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel Victor Chung Daniel Granquist EXAMENSARBETE 2011 Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning Kartläggning

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol

Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Ständiga förbättringar inom kundserviceavdelningen på IKEA Bäckebol Continuous improvements in the Customer Service Department at IKEA Bäckebol JENNIE HEDIN RICKARD ROSGREN Institutionen för Teknikens

Läs mer

Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina

Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina FEK 582 Kandidatuppsats Affärsetablering i Kina HT 2004 Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina Grupp 4: Tove Kotter Jeanette Lindblad Linus Ralling Ludvig Yttergren Handledare:

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Right quality? - A present analysis of the construction industry Alexander Sandstedt Carl-Johan Laurell Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som

Läs mer

IT-stöd för resursplanering

IT-stöd för resursplanering MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI07 IT-stöd för resursplanering En studie om resursplanering för projekt inom en multiprojektorganisation Johan Kronander

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA RELATIONER INOM IT-PROJEKT RIKTLINJER FÖR ATT LYCKAS Kandidatuppsats i Informatik Rickard Ryttge Nicolas T Larsson VT 2010KI07 Svensk titel: Förutsättningar för goda relationer

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight Pernilla Assarsson Medieteknik Maj 2011 Förord & Tack Jag vill tacka alla inblandade till denna studie. Först vill jag rikta ett stort tack till First Flight som har hjälpt mig att kunna genomföra studien,

Läs mer

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet

Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Att uppnå kundfokus i bankverksamhet Hur kan finansiella produkter bli attraktivare för konsumenter? Examensarbete Technology Management Lunds Universitet, Lund Carl Lindberg & Johan Wachtmeister 2(89)

Läs mer