Österåkers miljömål. Österåkers kommuns arbete för att nå uppställda miljömål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österåkers miljömål. Österåkers kommuns arbete för att nå uppställda miljömål"

Transkript

1 28 Österåkers miljömål Österåkers kommuns arbete för att nå uppställda miljömål Österåker prioriterade under mandatperioden arbetet med tre av de 16 nationella miljömål som fastställts; Begränsad klimat påverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning, I vår medverkan till Klimatmålet har kom mu nen samarbetat med andra kommuner och myndig heter. Det har tagits fram ett speciellt övervaknings- eller beräkningsverktyg för att följa utvecklingen inom kommunen. Med hjälp av detta kan en positiv utveckling skönjas (se tabell). Utsläpp från transporter ger det största bidraget till koldioxidutsläpp och ökar varför kommunen under de närmaste åren 1000 ton CO Utsläpp av koldioxid Österåker Mål att minska utsläppen med 20 % till år 2012 och med 50 % till år 2025 kommer att arbeta särskilt inom detta område. Inom offentliga byggnader och bostäder har det skett en stor förändring av koldioxidutsläppen på grund av ändrat uppvärmningssätt. I Österåker har Armada bidragit till denna minskning genom energieffektivisering, övergång från eluppvärmning och oljeuppvärmning till fjärrvärme eller biobränsle i egna värmeverk. Waxholmtrafiken Finlandsfärjor Avfall Fritidshus Flerbostadshus måhus Landtransporter Offentlig Industri Jordbruk Leif Blomquist, VD på Armada stighets AB: Jag har lång bakgrund och intresse inom teknisk förvaltning och kommer tillsammans med våra fastighetsförvaltare och projektledare medverka till att Armada fortsatt arbetar aktivt med energibesparande åtgärder och uppföljning. Armada har ett fastighetsbestånd som kontinuerligt uppdateras gällande tekniska anläggningar som t.ex. styr- och regler, värmecentraler och ventilationsanläggningar, detta innebär att vi har ett bra material att arbeta med inom energioptimering. Vår målsättning är att vara i framkant på marknaden gällande energioptimerade fastigheter (befintliga och nyproduktion), detta är en del som vår projektavdelning bevakar och utvärderar. Vi arbetar med att sätta energimål för energieffektivisering, dessa mål skall framgent uppdateras årligen och för varje fastighet. Vi kommer också att inleda ett informationssamarbete med verksamheter (skola, förskola, idrottsanläggningar m.m.) för att öka förståelsen mellan deras handhavande av fastigheten och energiförbrukningen. Miljömålet Giftfri miljö är uppdelat i flera olika delmål som är svåra att nå upp till. Vi använder allt fler produkter och även livsmedel som innehåller mängder med kemiska ämnen ämnen som sedan sprids vidare. Dessa produkter kan innehålla substanser som är svåra att bryta ned i naturen och orsaka skador på miljön, män niskor och djur. Dessutom kommer ett stort antal nya kemiska produkter ut på marknaden varje år. För att kontrollera hanteringen av bekämpnings medel har kommunen deltagit i olika nationella projekt. Trenden är att allt större mängder farligt avfall samlas in och tas om hand eftersom insamlingsrutinerna och informationen till avfallslämnarna fortlöpande har förbättrats. Under de senaste sex åren har mängden farligt avfall som samlats in femfaldigats. Allt mindre mängder slängs i de vanliga hushållsavfallet! Målet är att inget farligt avfall skall blandas med övrigt avfall utan allt ska samlas in separat. Miljömålet Ingen övergödning är mycket viktigt eftersom Österåkers kommun är en skärgårdskommun med en stor andel fritids boende. Ett växande problem är ett ökat permanentboende i fritidshus vilka ofta saknar bra avloppslösningar. Utsläpp av orenat eller dåligt renat avlopp medför risk för övergödning, smittspridning och syrebrist i sjöar och vattendrag. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn medför det hälsorisker och dricksvattentäkten kan förstöras. Därför har miljö och hälsoskyddsenheten varje år inventerat ca 300 fastigheter för att hitta sådana med bristfälliga avlopp och därmed kunna få till stånd förbättringar. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i vinningeområdet innebär att ca 1200 fastigheter, som idag har enskilt avlopp, kommer att vara anslutna 2016 och därmed minskar utsläppen till Östersjön. Enligt kommunens VA-strategi ska alla

2 bostäder inom förnyelseområdena på sikt anslutas till kommunalt vatten och avlopp vilket kommer att innebära att näringsläckaget från dessa områden kommer att minska kraftigt. Dagvattenstrategin syftar också till att minska närsaltläckaget och utsläppet av farliga ämnen till Östersjön. Läckage av näringsämnen från jordbruksmark har på senare år lyfts fram som den andra stora källan till fosforutsläpp till ytvatten. I Österåker finns endast ett fåtal lantbruk men däremot är hästsporten stor med ca 100 stallar. Betydande mängder stallgödsel produceras varför miljö- och hälsoskyddsenheten ser över hur hanteringen av stallgödseln sker på de olika gårdarna. Östra Lagnö. Foto.Gerhard Nuss. Uppföljningen gäller främst de tre prioriterade miljömålen. Det har dock skett många förbättringar även inom de övriga miljömålsområdena och mycket är på gång. om exempel kan nämnas inrättandet av Näsuddens naturreservat. Under 2011 ska kommunen ta ställning till vilka miljömål som ska vara prioriterade under mandatperioden Den som vill läsa mer om miljömålen hittar information på Där finns viktiga fakta men också tips och idéer om hur man kan medverka till att förbättra miljön. 29

3 30 Hushållsavfall Det du slänger i soppåsen förbränns och energiåtervinns som fjärrvärme. Därför är det viktigt att allt du slänger är brännbart. I sorteringsguiden på s. 48 kan du läsa om vad som får slängas i soppåsen och inte. Var extra noga med att inget farligt avfall eller elavfall hamnar i soppåsen. Alla farliga ämnen förbränns inte utan riskerar istället att hamna i naturen och senare även i den mat vi äter. Ditt abonnemangsval Varje abonnemang löper årsvis men du har möjlighet att kostnadsfritt göra ett byte per år. I tabellen ser du de vanligaste abonnemangen. Vill du göra ändringar i ditt abonnemang eller beställa tilläggstjänster gör du det direkt av kommunens renhållningsentreprenör Ragn-ells, tfn Abonnemang Hämtningar/år FATLAND Normal Begränsad Permanent boende 31 13* Fritidsboende 22 9* ommar 9 ÖAR Permanent boende 28 Fritidsboende, helår 28 Fritidsboende 16 ommar 9 * Kräver kompostering Tillval till ditt abonnemang Du kan köpa till extra tjänster för att bättre anpassa ditt abonnemang efter dina behov. Priserna hittar du i avfallstaxan på törre kärl Har du regelbundet mycket sopor kan du byta till ett större kärl. Betalsäck Om du emellanåt behöver kunna lämna större mänger brännbart avfall kan du köpa s.k. betalsäckar i 5-pack. Dessa säckar kan du lämna i samband med ordinarie hämtning bredvid ditt kärl eller säckställ. Extra hämtning Vid behov har du möjlighet att beställa extra hämtning utöver de ordinarie hämtningarna. Tvättning av kärl Om du inte vill göra rent ditt kärl själv kan du beställa rengöring av en tvättbil. Kompostering Om du komposterar ditt matavfall har du möjlighet att sänka din avgift eftersom du på så vis lämnar en mindre mängd avfall för behandling. Även du som bor i rad-, par-, eller kedjehus och har gemensamt insamlingssystem med personlig faktura har möjlighet att erhålla rabatt. För att få en reducering av av giften behöver du först lämna in en anmälan om kompostering till miljöoch hälsoskyddsenheten. Reduceringen börjar gälla en månad efter att din anmälan har behandlats. Blankett hittar du på eller beställer på tfn Delning av kärl eller säck Två hushåll kan med vissa abonnemang dela på ett kärl eller en säck och på så vis sänka sin avgift. Bor ni på någon av öarna krävs att båda hushållen komposterar sitt köksavfall. För att få delning av kärl eller säck, med reducerad avgift under 2012, måste du skicka in en ansökan till Roslagsvatten senast den 31 december Blankett hittar du på eller beställer på tfn Uppehåll i sophämtningen Om din fastighet kommer att stå obebodd under ett helt kalenderår, utan att övernattning sker eller om fastigheten nyttjas på annat sätt, kan du få uppehåll i sophämtningen. För att du ska beviljas uppehåll för 2012 behöver vi få din ansö kan senast den 31 december Kommer fastigheten att stå obebodd under en längre tid måste du lämna in en ny ansökan för varje år. Blanketter hittar du på eller beställer på tfn

4 Tider för hämtning av hushållsavfall Hushållsavfall hämtas kl För mer information om din hämtningsdag kan du ringa Ragn-ells kundtjänst. Du hittar också informationen på Extra hämtningar sommartid För att minska risken för olägenhet hämtas hushållsavfall varje vecka från och med vecka 24 till och med vecka 33 på fastlandet och Ljusterö och från och med vecka 27 till och med vecka 31 på öarna. Placering av kärl eller säckställ Beroende på vilken typ av fordon som hämtar ditt avfall ska ditt kärl vara placerat max 1,6 m från vägen med 0,6 m fritt runt om kärlet (på större delen av fastlandet) eller max 5 m från angöringsplatsen för fordonet eller båten. Du kan betala ett gångavståndstillägg för att få lov att placera ditt kärl längre bort, om ett sådant behov finns. Tänk på att det alltid ska vara lätt framkomligt till den plats du har valt. Du kan få kärlet hämtat längre bort, dock max 50 m, mot en extra kostnad. För mer information, kontakta Ragn-ells kundtjänst. Att tänka på i samband med din sophämtning Om inte ditt kärl blivit tömt, låt det stå framme minst 24 timmar i avvaktan på tömning. Du är ansvarig för framkomligheten till ditt kärl. På hittar du information om vilka regler som gäller för din sophämtning För dig som har annan placering av ditt kärl vintertid ska kärlet flyttas fram från och med 1 december till och med 30 mars. Har du säckhämtning får säcken du lämnar ifrån dig inte väga mer än 15 kg. Gör den det får du packa om den och lämna avfallet i två säckar. Den andra säcken debiteras extra. Har du behov att lämna större mängder avfall periodvis kan du beställa förbetalda säckar att lämna vid ordinarie tillfälle, se ovan. Problem med sophämtning vid vinterväglag om enskild fastighetsägare är du alltid ansvarig för framkomligheten till ditt kärl. På vår hemsida finns tips på hur du kan gå tillväga om du har problem med tömning vintertid. Har du en väg- eller samfällighetsförening Buss som ansvarar för väghållningen, informera oss om vem som är ordförande så löser vi snabbare eventuella problem med tömningen. På finns mer information om hur er förening kan säkerställa framkomligheten och underlätta tömningen. Hämtningsveckor för fastlandet och Ljusterö Hämtningsveckorna varierar inom kommunen beroende på var fastigheten är belägen. Kontakta Ragn-ells AB för att få veta om ditt avfall hämtas jämn eller ojämn vecka. Abonnentkategori Veckor Tillval Permanentboende K D 31 hämtningar, udda vecka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 X X X 31 hämtningar, jämn vecka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 X X X 13 hämtningar, udda vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 obl 13 hämtningar, jämn vecka 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 obl Fritidsboende K D 22 hämtningar, udda vecka 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 X X X 22 hämtningar, jämn vecka 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 X X X 9 hämtningar, udda vecka 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 obl 9 hämtningar, jämn vecka 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 obl 9 hämtningar, sommarabonnemang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 = större kärl, K = kompostering, D = delat kärl, obl = obligatoriskt Hämtningsveckor för öar förutom Ljusterö Brännbart hushållsavfall hämtas i säck eller container. Hämtning sker vid brygga eller vid fastighet. Tillräckligt vattendjup för båt ska finnas, och bryggor ska ha godtagbar förtöjnings anordning som klarar ilandtagning av renhållningsfordon. Cykel Förlovningsring Hink ortera ut sånt som kan återvinnas? Vet du att kommunerna hjälper till att återvinna 97 procent av soporna du sorterar? Nästan hälften blir nya saker! Även om vi i verige är duktiga på att sortera, skulle vi kunna bli ännu bättre. Utmana dina vänner om vem som sparar mest resurser och energi! Gå in på facebook.com/ sveriges.storsta. miljororelse. Abonnentkategori veckor Tillval K D 28 hämtningar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, X X permanentboende 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, hämtningar, fritidsboende 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 45 X X 9 hämtningar, sommar abonnemang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 = större kärl, K = kompostering, D = delat kärl 31

5 32 ovavfall Med grovavfall menas sådant avfall som uppstår i ett normalt hushåll men som är för stort för att slängas i soppåsen. Du kan när som helst lämna grovavfall kostnadsfritt på Brännbackens återvinningscentral eller vid någon av våra insamlingskampanjer. rligt avfall kan du lämna till vår insamlingskampanj för farligt avfall. Detta kan du lämna till grovavfallsinsamlingen Du kan lämna skrymmande brännbart avfall, icke brännbart avfall, skrymmande elavfall och visst trädgårdsavfall. Du kan lämna max 2 papperssäckar (160 L eller 240 L) eller max 1 kubikmeter buntat trädgårdsavfall vid varje grovavfallshämtning. Varje säck får högst väga 15 kg. tora stubbar, grenar eller rötter får inte lämnas. Detta kan du inte lämna till grov avfallsinsamlingen Allt skrymmande avfall är inte grovavfall. Du kan t.ex. inte lämna bygg- och renoveringsavfall, eller bil- och båtdelar. Läs mer i sorteringsguiden på s. 48. Omvandla ditt avfall till en resurs ovavfall som är välsorterat återanvänds ge nom materialåtervinning eller blir fjärr - värme genom förbränning. Det grovavfall som inte har sorterats rätt från början genomgår bara en enklare eftersortering och läggs sedan på deponi. Genom att sortera väl kan du alltså själv bidra till att omvandla avfall till en resurs. Fundera gärna först över om det är något som kan komma till nytta för någon annan mycket kan säljas på tidningarnas annonssidor eller på webben. Ringer du en loppis som hämtar dina grejer får du som bonus att du slipper ställa ut eller köra iväg dem själv. Du kan när som helst beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet mot en extra avgift. För mer information, kontakta Ragn-ells kundtjänst, tfn Du ansvarar för ditt byggavfall och beställer själv hämtning av valfri entreprenör.

6 Hämtning av grovavfall, farligt avfall och elavfall på öarna På öarna hämtar vi grovavfall, farligt avfall och elavfall vid samma tillfälle, två gånger per år. Tänk på att du inte kan lämna något avfall i förväg utan endast direkt på färjan på de tider som den ligger vid bryggan. Det finns kunnig personal på plats som hjälper dig med sorteringen. Buss Hämtställe Kampanj 1 Kampanj 2 Tid Betsö Onsdag 13/7 öndag 28/ Brottö Onsdag 20/7 öndag 4/ Edö Torsdag 21/7 Lördag 3/ Ekholmen Fredag 15/7 Lördag 27/ Fåglarö Fredag 15/7 Lördag 27/ Husarö Onsdag 6/77 öndag 18/ Ingmarsö södra Fredag 22/7 Lördag 17/ Mjölkö Fredag 29/7 öndag 11/ eglarö Onsdag 27/7 öndag 25/ iarö ångbåtsbrygga Torsdag 14/7 Lördag 10/ tora Aspön Torsdag 28/7 Lördag 24/ Timrarön Onsdag 27/7 öndag 25/ Vet du att kommunerna hjälper till att återvinna 97 procent av soporna du sorterar? Nästan hälften blir nya saker! Även om vi i verige är duktiga på att sortera, skulle vi kunna bli ännu bättre. Utmana dina vänner om vem som sparar mest resurser och energi! Gå in på facebook.com/ sveriges.storsta. miljororelse. Vättersö Torsdag 28/7 Lördag 24/ Ålön Torsdag 14/7 Lördag 10/ Älgö Onsdag 13/7 öndag 28/ Äpplarö Torsdag 21/7 Lördag 3/ Örsö Onsdag 20/7 öndag 4/

7 34 Hämtning av grovavfall på fastlandet och Ljusterö För att underlätta för dig hämtar vi grov sopor två gånger per år utanför din fastighet eller på den plats där du annars lämnar dina sopor. I vissa bostadsområden lämnar du direkt till bilen. Du som bor i flerfamiljshus kan lämna ditt avfall i soprummet eller på den plats som din fastighetsägare hänvisar dig till. Tänk på det här när du ställer ut grovavfall vid din fastighet täll ut avfallet senast kl måndagen i hämtningsveckan e till att avfallet är sorterat i skilda högar (brännbart, icke brännbart, skrymmande elavfall och trädgårdsavfall). Demontera gärna stora möbler för att underlätta återvinningen av ditt avfall. e till att avfallet är väl paketerat när så behövs, men att det ändå tydligt framgår vilken typ av avfall det är. I vissa bostadsområden lämnar du ditt avfall direkt till bilen I vissa tätbebyggda områden där det lämnas stora mängder grovavfall har vi infört ett annat hämtningssystem som vi kallar ReTuren där du lämnar avfallet direkt till bilen istället för på marken. På så vis skapar vi en bättre arbetsmiljö för renhållningspersonalen och lämnar renare vägkanter efter oss. Titta noga i tabellen här. Är ditt område markerat med en asterisk (*) kan du vara berörd av det nya insamlings systemet. å här går det till Vid tiderna som står angivna kommer våra renhållningsfordon att stå placerade på de hämtplatser som du hittar i tabellen nedan. Tre bilar kommer att finnas på plats för att ta emot brännbart avfall, icke brännbart avfall respektive skrymmande elavfall. Har du inte möjlighet att hinna i tid till den plats som är närmast din bostad går det bra att lämna vid ett annat stopp under samma kväll. Tänk på det här när du lämnar grovavfall direkt till bilen Du får inte lämna något avfall i förväg utan endast direkt till bilen. e till att avfallet är sorterat (brännbart, icke brännbart och skrymmande elavfall). Demontera gärna stora möbler för att underlätta återvinningen av ditt avfall. stighet /område Veckor stighet /område Veckor stighet / område Veckor Annarby 21, 47 Lappdal 8, 34 kärgårdsstad 10, 36 Bammarboda 20, 46 Lervik 12, 38 medby * 8, 34 Berga * 11, 37 Lillbacka 8, 34 olberga 19, 45 Björnhuvud 20, 46 Lillboda 22, 48 pånlöt * 23, 49 Blekungen 19, 45 Lillnäs 20, 46 tava 13, 39 Boda 22, 48 Ljusterö Norra 17, 43 torhagen * 8, 34 Brevik 12, 38 Ljusterö ödra 16, 42 vartgarn 15, 41 Brännbacken 19, 45 Långhagen 19, 45 vavelsö 15, 41 Båtstorp 8, 34 Lövhagen 19, 45 vinninge 15, 41 Dammbro 22, 48 Margretelund 11, 37 äby 13, 39 Dyvik 20, 46 Marsättra 10, 36 öra * 23, 49 Ekbacken 8, 34 Norrö 13, 39 Tillemora 20, 46 Flaxenvik 12, 38 Nyboda 20, 46 Tråsättra * 11, 37 Gallboda 20, 46 Nydal 8, 34 Tuna 9, 35 Gillmyra 19, 45 Nyhagen 19, 45 Täljö 14, 40 andalen 24, 50 Nykvarn 20, 46 Ubby 14, 40 egersboda 22, 48 Oppsättra 21, 47 Undal 21, 47 indmossen 19, 45 Prästgården 8, 34 Vallersvik 21, 47 indtorp 19, 45 Roslags-Kulla 22, 48 Vira 22, 48 öndal 11, 37 Ruggsättra 22, 48 Visättra 21, 47 Gumrarö 21, 47 Runö * 13, 39 Västanberg 22, 48 Gårdslöten 12, 38 Rydbo 14, 40 Åby 19, 45 Hacksta 24, 50 Rydboholm 14, 40 Åkerstorp 8, 34 Hagby 13, 39 ingö 19, 45 Åkers-Åsättra 21, 47 Hjälmsättra 21, 47 jökarby 23, 49 Ättarö 12, 38 Husby 13, 39 keppsbol 21, 47 Östanå 22, 48 Härsbacka 12, 38 keppsdal 21, 47 Österskär 9, 35 Isättravik 12, 38 kirhult 21, 47 ersättra 10, 36 Kungsbacken 11, 37 kogs Ytterby 21, 47 Kvisslingby 19, 45 kånsta * 24, 50 * Är ditt område markerat med en asterisk (*) kan du omfattas av det nya insamlingssystemet. e nästa sida.

8 ovavfallsinsamling med ReTuren Om din gata eller väg finns med här kan du inte längre lämna grovavfall på marken som tidi gare, utan lämnar istället ditt avfall direkt till renhållnings personalen på någon av följan de uppsamlingsplatser. Adress Uppsamlingsplats Tid Datum Björkhaga Bivägen Bivägen 55, vändplanen april 5 okt Mariehällsvägen Mariehällsvägen 56, vändplanen april 5 okt Mariehällsvägen 31, vändplanen april 5 okt DragontorpsvÄGEN Dragontorpsvägen 7, vändplanen april 5 okt Högsättra Otto Bondes väg Otto bondes väg 91, vändplanen april 25 okt Otto bondes väg 42, parkeringen april 25 okt ävkärrsvägen Vändplanen april 25 okt medjegärdesvägen Vändplanen april 25 okt KvarnkärrsvÄgen Kvarnkärrsvägen 1, vändplanen april 25 okt BastugärdesvÄgen Bastugärdesvägen 1, vändplanen april 25 okt Runö trömfallsvägen trömfallsv. 3, parkeringen vid Prisett mars 4 okt Runöbacken Runöbacken 152, vändplanen mars 4 okt Runöbacken 137 Runöhöjd, vändplanen mars 4 okt Runöbacken 32, parkeringen mars 4 okt lussbrovägen lussbrovägen 8-14, vändplanen mars 4 okt kånsta lussbrovägen 49, vändplanen mars 4 okt Murkelvägen Murkelvägen 47, vändplanen april 11 okt Murkelvägen 120, parkeringen april 11 okt Kantarellvägen Kantarellvägen 124, vändplanen april 11 okt medby MönstringsvÄgen Mönstringsvägen 156, parkeringen april 1 nov Mönstringsvägen 2, parkeringen april 1 nov Mönstringsvägen 40, parkeringen april 1 nov Mönstringsvägen 76, parkeringen april 1 nov Mönstringsvägen 166, parkeringen april 1 nov pånlöt pånlötsvägen pånlötsvägen 5, parkeringen mars 28 sept pånlötsvägen 25, parkeringen mars 28 sept pånlötsvägen 65, parkeringen mars 28 sept torhagen torhagenvägen torhagenvägen 37, vändplanen mars 28 sept Norra Atriumvägen Norra Atriumvägen 49, vändplanen mars 28 sept ödra Atriumvägen ödra Atriumvägen 36, vändplanen mars 28 sept öra Häggkullevägen Häggkullevägen 64, parkeringen april 12 okt Häggkullevägen 43, parkeringen april 12 okt Högbackavägen Högbackavägen 2, parkeringen april 12 okt Högbackavägen 47, parkeringen april 12 okt imborgarvägen imborgarvägen 23, parkeringen april 12 okt imborgarvägen 44, parkeringen april 12 okt örahemsvägen örahemsvägen 47, parkeringen april 19 okt örahemsvägen 48, parkeringen april 19 okt örahemsvägen 50, parkeringen april 19 okt örahemsvägen 95, parkeringen april 19 okt örahemsvägen 98, parkeringen april 19 okt örahemsvägen 143, parkeringen april 19 okt öravägen öravägen 47, parkeringen april 26 okt öravägen 141, parkeringen april 26 okt öravägen 177, parkeringen april 26 okt öravägen 237, parkeringen april 26 okt öravägen 247, parkeringen april 26 okt öravägen 287, parkeringen april 26 okt Tallsättra Tallsättravägen Tallsättravägen 161, parkeringen april 18 okt Tallsättravägen 22, parkeringen april 18 okt ansättravägen ansättravägen 111, vändplanen april 18 okt ansättravägen 2, parkeringen april 18 okt Almsättravägen Almsättravägen 1, vändplanen april 18 okt Tallsättrastigen Tallsättrastigen 1, parkeringen april 18 okt Tråsättra Manfred Bondes väg Manfred Bondes väg, Allmänna parkeringen april 11 okt krakvägen krakvägen 125, vändplanen april 11 okt Knipvägen Knipvägen 131, vändplanen april 11 okt 35

9 rligt avfall 36 På väg mot en giftfri miljö Allt fast eller flytande avfall som kan skada människor, djur eller miljö räknas som farligt avfall. rligt avfall är en liten del av den totala avfallsmängden, men det kan göra stor skada på allt levande. Att uppnå en giftfri miljö är ett av kommunens prioriterade miljömål. I Österåkers kommun har vi lyckats bra med delmålet att allt farligt avfall, batterier, medicin och elavfall ska samlas in och behandlas separat, vilket tillsammans utgör mindre än 0,2 % av det vi slänger i soppåsen. Det är viktigt att vi hanterar våra kemikalier rätt så att dessa inte hamnar i avloppet. Vad är farligt avfall? Vill du veta om ditt avfall är farligt kan du läsa i sorteringsguiden på s. 48. Generellt finns det många olika typer av farligt avfall. Britt-Marie Berglund på Gästrike Återvinnare säger: När jag träffar barn brukar jag säga att medel som luktar starkt ofta är farligt avfall, till exempel målarfärg, lacknafta och hårspray. Varför är det farligt? Vissa sorters avfall är farligt för att det innehåller ämnen som påverkar vår kropp och kan göra oss sjuka. Många kemikalier är fettlösliga och när de kommer in i vår kropp fastnar de i vårt fett och lagras där. Här lämnar du ditt farliga avfall Ditt farliga avfall kan du lämna till någon av insamlingskampanjerna, se tabellerna nedan. Du kan också lämna ditt farliga avfall till någon av miljöstationerna, till återvinningscentralen eller till en amlare. Karta hittar du längst bak i samband med sorteringsguiden, s 51. Nyhet! Nu kan du lämna farligt avfall i nya centrum och Margretelund. Nu har vi fått två nya amlare för farligt avfall i Åkersberga nya centrum och i Margretelunds centrum. Här kan du lämna glödlampor, lågenergilampor, kemikalier i små hela förpackningar, smått elavfall, kvicksilvertermometrar och batterier. I nya centrum hittar du den vid returstationen för pant. Du hittar också en amlare vid returstationen i Rallaren Varför måste det farliga avfallet samlas in separat? Vissa ämnen kräver väldigt höga temperaturer för att förbrännas fullständigt, temperaturer som inte uppnås i förbränningsanläggningen för vanligt hushållsavfall. Det sker istället i speciella behållare där man renar rökgaserna med olika filter. Andra ämnen som till exempel kvicksilver förstörs inte om man bränner det utan sprids i naturen. ådana ämnen lagras istället i bergrum.

10 Vi hämtar ditt farliga avfall nära dig Du som bor på fastlandet eller Ljusterö har möjlighet att lämna ditt farliga avfall och smått elavfall till en insamlingskampanj två gånger per år. En lastbil hämtar avfallet på bestämda tider på en plats nära dig. Tänk på att du inte kan lämna ditt avfall i förväg utan bara direkt till hämtningspersonalen på de angivna tiderna. Bor du på öarna kan du lämna ditt farliga avfall och elavfall i samband med de två hämtningstillfällena för grovavfall. Tänk på att du inte kan lämna något avfall i förväg utan bara på de tider som färjan ligger vid bryggan. Tiderna för insamlingskampanjen hittar du på s. 33. Tider för hämtning av farligt avfall på fastlandet Område Maj /Juni Juli / eptember Insamlingsplats Annarby 26/5 kl /7 kl Korsningen Annarby, kirhult, Gumrarö Bammarboda 10/5 kl /7 kl Bammarbodavägen Berga 11/5 kl /9 kl Norrgårdsv. 8, vid Berga gård förskola Dyvik 26/5 kl /9 kl Dyviks fabriksväg / Lillboda Ekbacken 5/5 kl /9 kl Trevebov, parkeringen ICA Trevehallen Flaxenvik 10/5 kl /9 kl Infarten till Flaxenviksv, vid Härsbacka Hacksta 5/5 kl /9 kl Hackstav / torängsv, lastbilsparkeringen Hagbyhöjden 11/5 kl /9 kl Infarten till Husbyvägen Lervik 23/5 kl /9 kl Lerviksvägen / Breviksvägen Margretelund 23/5 kl /9 kl öralidsv, vändplanen Bergsättraskolan Norrö 25/5 kl /9 kl Norrövägen / Garnsviksvägen Roslags-Kulla 10/5 kl /7 kl Parkeringen vid väg 276, infart till Vira Tider för hämtning av farligt avfall på Ljusterö Område Maj /Juni Juli / eptember Insamlingsplats Runö 25/5 kl /9 kl Runöbacken / trömfallsv, vid Prisett Livs Rydbo 9/5 kl /9 kl Brovallsvägen, vid Rydbo station kånsta 11/5 kl /9 kl jökarbyvägen. Vid busshållplatsen mellan Murkelvägen och Kantarellvägen kärgårdsstad 24/5 kl /9 kl kärgårdsstadsvägen, vid skolan Ljusterö Norra Ljusterö ödra 3/5 kl /7 kl Ljusterö torg 4/5 kl /9 kl Ljusterö Åsättra brygga 4/5 kl /9 kl Väsbystrands brygga 3/5 kl /9 kl Gärdsviks brygga 3/5 kl /9 kl Klintsundet, vid kiosken 2/5 kl /9 kl Linanäs brygga 4/5 kl /7 kl Vid Lillströms kiosk 14/9 kl Vid Lillströms kiosk 2/5 kl /9 kl Laggarsviks brygga 2/5 kl /9 kl Kårnäs, Kårnäsvägen/axarfjärdsvägen medby 5/5 kl /9 kl Infarten till Mönstringsvägen tava 25/5 kl /7 kl tavavägen, vid tava Värdshus torhagen 24/5 kl /9 kl Vid korsningen Norra Atriumvägen vavelsö 24/5 kl /7 kl vavelsövägen, före bron vinninge 12/5 kl /9 kl Lotsvägen /kepparvägen öra 12/5 kl /9 kl öralidsvägen, vid öra Närköp Tråsättra 23/5 kl /9 kl Infarten till Otto bondes väg Tuna 9/5 kl /9 kl Korsningen Västra Banvägen/ Tunavägen Täljö 12/5 kl /9 kl Frejvägen / Täljövägen Österskär 9/5 kl /9 kl Österskärs station 37

11 Elavfall och batterier 38 Vad räknas som elavfall? Förenklat kan man säga att elavfall är alla apparater som behöver elektrisk ström, antingen från vägguttag eller från batterier. Är du osäker på vad som räknas som elavfall kan du läsa mer i sorteringsguiden på s. 48. Inbyggda batterier I nästan allt som rör sig, lyser eller låter finns ett batteri, som i vissa gratisleksaker och spelande gratulationskort. Osynliga batterier finns också i alla uppladdningsbara apparater (rak apparater, eltandborstar, borrmaskiner, telefoner, leksaker, mm). Även dessa produkter räknas som elavfall. Här lämnar du elavfall och batterier: På fastlandet och Ljusterö Brännbackens återvinningscentral Miljöstationer (smått elavfall, alla batterier) ovavfallsinsamlingen (skrymmande elavfall) rligt avfallsinsamlingen (smått elavfall) Returstationen för pant, Rallaren (glödlampor, lågenergilampor, batterier, småelektronik som mobiltelefoner och liknande) Returstationen för pant, Centrum (glödlampor, lågenergilampor, batterier, småelektronik som mobiltelefoner och liknande) OnOff och Hemmabutiken, Rallarvägen 8 (uttjänta hushållsapparater, kontorsutrustning, hemelektronik och vitvaror) Batteriholkar (småbatterier) Karta över insamlingsplatserna hittar du på s. 51. En komplett karta över samtliga insamlingsplatser inklusive batteriholkar hittar du på På öarna På öarna kan du lämna elavfallet till grovavfallsinsamlingen som är två gånger per år, se s. 33. Elavfall eller batterier får aldrig hamna i soptunnan Idag när tekniken har en naturlig plats i vår vardag är det viktigt att vi vet hur våra saker ska hanteras när de senare blir avfall. Elavfall består viktmässigt till 99 % av material som kan återvinnas. Den resterande procenten utgörs av farliga ämnen som till exempel kvicksilver, PCB, bly, kadmium och bromerade flamskydds medel. Också batterier innehåller giftiga tungmetaller. Elavfall eller batterier får aldrig hamna i soppåsen eftersom förbrännings anläggningen inte alltid klarar av att rena bort dessa ämnen. Giftfri miljö är ett prioriterat miljömål Att uppnå en giftfri miljö är ett av kommunens prioriterade miljömål. I Österåkers kommun har vi lyckats bra med delmålet att allt farligt avfall, batterier, medicin och elavfall ska samlas in och behandlas separat, vilket tillsammans ut gör mindre än 0,2 % av det vi slänger i soppåsen. Producenterna ansvarar för elavfallet Den som har producerat en elektrisk eller elektronisk produkt ansvarar också för att ta hand om produkten när den blir avfall, det så kallade producentansvaret. amma sak gäller batterier. I Österåker samarbetar kommunen med producenterna kring insamlingen och därefter går elavfallet till demontering för materialåtervinning, energiåtervinning och miljöriktig hantering av de farliga komponenterna.

12 ackningar Vanliga frågor och svar: Varför ska jag sortera mina förpackningar? Att sortera är inte bara viktigt ur ett miljöperspektiv, det är också en lagstadgad skyldighet. Genom att felaktigt slänga förpackningar i soppåsen betalar du som konsument dessutom för behandlingen två gånger först som förpackning i samband med köpet och sedan som vanliga sopor genom din renhållningsavgift. Hur sorterar jag mina förpackningar rätt? e mer i sorteringsguiden på s. 48 eller på Var lämnar jag mina förpackningar? En karta över alla återvinningsstationer i kommunen hittar du på s. 51. Det finns även en karta över samtliga insamlingsplatser, för alla avfallsslag, på Vem ansvarar för återvinningsstationerna? acknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för både tömning, drift och skötsel av återvinningsstationerna. FTI i sin tur anlitar underentreprenörer för arbetet. Vart vänder jag mig om jag har klagomål på hur återvinningsstationerna sköts? Du vänder dig till acknings- och Tidningsinsamlingens kundtjänst, tfn Du kan också anmäla din synpunkt på Varför ansvarar inte kommunerna för återvinningsstationerna? I verige har vi producentansvar på vissa produkter, bland annat förpackningar. Det innebär att den som är producent själv ska se till att samla in uttjänta produkter och återvinna dem på ett korrekt sätt. Producenterna av förpackningar och tidningar har därför tillsammans bildat bolaget acknings- och Tidnings insamlingen (FTI) som ansvarar för all insamling i landet. Varför finns det inte fler återvinningsstationer i kommunen? Österåkers kommun har som mål att det ska finnas 25 återvinningsstationer i kommunen men det finns dels en brist på lämpliga platser, dels motsvarar kommunens målsättning inte FTIs bedömning av behovet. Frågan behandlas vid det årliga samrådet mellan kommunen och FTI sedan är det FTI som ytterst fattar beslut om var stationer ska placeras ut. Varför är stationerna inte upplysta, asfalterade och bättre skyltade? Det är en fråga om vad som FTI efter samråd med kommunen anser är rimligt och behövs vid den aktuella stationen. Varför tecknar inte kommunen bättre avtal med FTI så att stationerna sköts bättre? Bara fyra av fjorton återvinningsstationer står på kommunal mark, för övriga är det upp till respektive markägare att teckna avtal. Det ligger i kommunens intresse att ha kvar de få stationer som finns på kommunal mark, därför förs en löpande dialog om skötsel snarare än om eventuell uppsägning av avtal. Varför töms inte containrarna oftare? FTI gör beräkningar på hur ofta stationerna behöver tömmas och lägger sina rutter utifrån detta, samtidigt som man gör en miljömässig planering av sina transporter. Ibland uppstår det extra belastning som gör att stationer fylls på snabbare än beräknat. Det händer också att felparkerade bilar hindrar tömningen. Vad gör Roslagsvatten för att förbättra tömningen och skötseln av återvinningsstationerna? Roslagsvatten för en regelbunden dialog med FTI med målet att uppnå till en lämplig tömningsfrekvens och fler återvinningsstationer. Vi inspekterar regelbundet stationerna och anmäler missförhållanden för att medvetandegöra FTI om de problem som uppstår. Vissa kommuner har insamling vid fastigheten, varför är det inte så i Österåker? FTI anordnar ingen insamling vid fastighet utan det är i så fall upp till respektive kommun att etablera kompletterande insamlingssystem. Roslagsvatten har diskuterat frågan men kommer i första hand att prioritera att införa matavfallsinsamling innan frågan tas upp på nytt. Varför finns det ingen insamling i skärgården? FTIs bedömning är att återvinningsstationer ska finnas på platser dit allmänheten ändå transporterar sig, då blir återvinningen mest miljöeffektiv. FTIs gör bedömningen att det inte är miljömässigt försvarbart att placera återvinningsstationer på platser där det bor för få personer. På Ingmarsö, Husarö och Åsättra (Ljusterö) anordnar Roslagsvatten insamling av glasförpackningar av arbetsmiljöskäl. Får FTI lov att tömma containrarna på tidiga helgmorgnar? Det finns nationella riktlinjer för hur mycket buller en verksamhet får orsaka. Är problemet återkommande och att betrakta som en olägenhet, kontakta FTI. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten, tfn Har du synpunkter på städning och tömning av återvinningsstationerna? Roslagsvatten har inget ansvar för återvinningsstationerna. Har du synpunkter kontaktar du istället acknings- och Tidningsinsamlingens kundtjänst, tfn För mer information och kontakt: Visste du att... Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. 39

13 40 rigt avfall Eldning Ammunition, sprängmedel, smällare och raketer erblivna smällare och raketer lämnar du till återförsäljare. Ammunition, sprängmedel och nödraketer lämnas till polisen. Byggavfall Byggavfall som toalettstolar, badkar, handfat, varmvattenberedare, stängsel, avfall efter renovering av byggnad, tryckimpregnerat virke med mera kan du lämna mot en självkostnadsavgift till Brännbackens återvinningscentral eller genom att beställa hämtning av valfri avfallstransportör. Tänk på att du aldrig får elda tryckimpregnerat virke, det är mycket giftigt. Döda smådjur Döda små husdjur kan du lämna utan kostnad. Kontakta Roslagsvatten, tfn för att få veta hur du ska gå tillväga. Vård- och läkemedelsavfall Läkemedel lämnas till apotek, cytostatika lämnar du som farligt avfall. Vårdavfall som kanyler, sprutspetsar och nålar lämnas i en afe Clip-behållare som du kan hämta på apoteket. När behållaren är fylld lämnas den till apoteket. Kläder Det finns många alternativ för dig som har tröttnat på dina kläder. Du kan sälja dem på hemsidor som Blocket och Tradera eller på någon av de specialiserade vintage-sajter som säljer och köper använda kläder av god kvalitet. Traditionella loppisar tar oftast också emot kläder, och annars hittar du behållare för kläder på de flesta av återvinningsstationerna. Bara organisationer med 90-konto får placera sina insamlingsbehållare på kommunens mark. krotbilar De flesta auktoriserade bilskrotar hämtar fordonsvrak för en mindre kostnad. För att bli av med din skrotbil kan du ringa en bilskrot och ange platsen där den står. För boende i Österåker är tockholms Bildemontering i Vallentuna närmaste bil skrot, tfn Hittar du en sönderslagen övergiven bil i naturen, bostadsområden eller längs vägar kontakta Roslagsvatten, tfn Bildelar kan du lämna mot en avgift, antingen till Brännbackens återvinningscentral eller genom att beställa hämtning av valfri avfallstransportör. Trädgårdsavfall För att skapa bästa möjliga kretslopp i din trädgård ska du kompostera ditt trädgårdsmaterial hemma i en trädgårdskompost. Du har också möjlighet att lämna komposterbart eller flisbart trädgårdsavfall till grovavfallsinsamlingen, buntat eller i papperssäck. Upp till en kubik meter trädgårdsavfall eller två papperssäckar (160 liter eller 240 liter) får du lämna vid varje hämtningstillfälle. Varje säck får väga max 15 kg. Du kan inte lämna grövre trädgårdsavfall från till exempel trädfällning. Torrt trädavfall som grenar och kvistar kan du själv elda öppet om eldningen inte orsakar någon olägenhet för omgivningen. Däremot är det aldrig tillåtet att elda löv, eller gräs. Eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till rök som är störande för närboende. Röken innehåller en rad hälsofarliga ämnen och partiklar och det är särskilt olämpligt att elda fuktiga löv och gräs. Även större mängder grenar ger ofta upphov till kraftig rökutveckling som kan vara störande för omgivningen. Innan du börjar elda måste du vara säker på att det inte råder eldningsförbud och att eldningen inte sker i strid med gällande brandföreskrifter. 1 maj 30 september råder eldningsförbud inom detaljplanelagt område. Vill du få information om Brandförsvarets eldningsförbud, ring Förbjudet att elda avfall! Det är förbjudet att elda allt annat avfall än torrt trädavfall såsom kvistar och grenar. Tryckim preg nerat trä innehåller till exempel arsenik som frigörs vid förbränning och är mycket giftigt att inandas. Även askan från tryckimpregnerat virke är mycket giftig och kan vara dödlig redan i små mängder.

14 Kompostering Växtkraft i soppåsen När du komposterar minskar dina hushållssopor med minst en tredjedel. I och med det minskar behandlingskostnaderna för ditt avfall och därför får du som komposterar en reducering av din avgift. om extra bonus får du fin kompostjord som skapar ett kretslopp för näringsämnena i din trädgård. Innan du börjar kompostera behöver du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten. På kan du hitta mer information om hur du startar upp och sköter din kompost. Hur du lyckas med din kompost För att få komposten att fungera så optimalt som möjligt bör du tänkta på att: hellre lägga i ofta och lite än sällan och mycket, röra om i komposten varje gång du är där, varva med olika sorters avfall, fördela materialet i mindre bitar, det gäller speciellt kött, fisk och skaldjur. En färdig kompost behöver eftermogna på täckt och skyddad plats för att omvandlas till färdig mull innan den används, helst lika länge som den legat i behållaren. ålla gärna först komposten genom ett metallnät. ållningsresterna lägger du tillbaka i komposten. å här löser du de vanligaste problemen med komposten Lukt Komposten är för kompakt blanda i strö som ger struktur, t.ex. flisade kvistar. Komposten är för blöt blanda i strö med god uppsugningsförmåga, t.ex. sågspån. Flugor Materialet (främst frukt och skalrester) har täckts för dåligt blanda i och täck med strö. Ingenting händer Komposten har blivit för kompakt eller för blöt blanda i strö. För lite material har lagts i komposten lägg i mer och rör om. På vintern kan en varmvattenflaska få upp värmen i komposten. Om komposten är för torr häll på lite vatten och rör om. Jord som lön för mödan Har du kommit så här långt är det dags att börja fundera över hur du ska använda din näringsrika mull. För att vara säker på att komposten är mogen är det bra att göra ett så kallat krassetest innan du använder jorden. å lite smörgåskrasse i din kompostjord. Om fröna inte har grott efter fem dagar, eller om de gror men sedan gulnar, är kompost jorden ännu inte mogen. Den färdiga kompostjorden är mycket näringsrik och kan ersätta blomjord, konstgödsel, bekämpningsmedel, täckmaterial med mera. Blanda ut kompostjorden med minst två delar vanlig jord när du använder jorden till blomkrukor. Även vid övrig plantering eller sådd bör den blandas med vanlig jord. Lycka till! Ta vara på trädgårdsavfallet! Till gammal god trädgårdsskötsel hörde att ta vara på både trädgårds- och hushållsavfall, för att återanvända det som växtnäring och jordförbättring. Genom att kompostera ditt trädgårdsavfall skapar du ett kretslopp för näringsämnena i din trädgård. Handelsgödsel ger växterna de salter som växterna behöver, men förbättrar inte jordens övriga egenskaper. Kompostering innebär däremot att du höjer mullhalten samtidigt som du hushållar med jordens näringsämnen. Detta gör jorden bättre för växterna och mera lättbearbetad för dig som odlar. änk din renhållningsavgift genom att kompostera Om du komposterar ditt matavfall kan du få rabatt på din renhållningsavgift eftersom du på så vis lämnar en mindre mängd avfall för behandling. Det gäller även dig som bor i rad-, par-, eller kedjehus med gemensamt insamlingssystem och personlig faktura. För att få en reducering av avgiften behöver du först lämna in en anmälan om kompost - ering till miljö- och hälsoskyddsenheten. Reduceringen börjar gälla en månad efter att din anmälan har behandlats. Blankett hittar du på eller beställer på tfn

15 42 Brännbackens återvinningscentral På Brännbackens återvinningscentral kan du kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall, vitvaror mm. Elavfall rligt avfall Ris Öppettider: måndag onsdag torsdag fredag lördag söndag tängt följande dagar: 1,5 6 jan, april, 1 maj, 2, 6, juni, 5 nov, och 31 dec. Avgifter för privatpersoner om privatperson lämnar du kostnadsfritt ditt grovavfall på Brännbackens återvinningscentral. För avfall som inte räknas som hushålls avfall betalar du en avgift. Hit räknas bygg- och rivningsavfall, enstaka bil- och båtdelar, asbest, schaktmassor med mera. Däck utan fälg lämnas kostnadsfritt. Första kubikmetern bygg- och rivningsavfall lämnas kostnadsfritt. Taxan för att lämna avfall på Brännbackens återvinningscentral är en självkostnadsavgift som justeras regelbundet utifrån de kostnader som för närvarande råder. För mer information kan du vända dig till Ragn-ells kundtjänst, tfn Du hittar också taxan på eller beställer den på tfn Är du osäker på vad du får lämna kostnadsfritt, se sorteringsguiden längst bak eller läs mer på Deponi Tryckimpregnerat virke Batterier Glödlampor Lysrör Wellpapp Brännbart byggavfall Brännbart grovavfall Fyllnadsmassor Metallskrot Däck Tidningar Glas ackningar Träspillvirke Kyl & Frys Kläder Asbest Vitvaror Trädgårdsavfall Avgifter för verksamhetsutövare om verksamhetsutövare betalar du från första kubikmetern oavsett materialslag, även grovsopor. Läs mer på Kartan visar hur du sorterar avfallet på Brännbacken. Tänk på att det kan bildas köer på återvinningscentralen vissa helger. ortera därför ditt avfall hemma för snabbare och enklare hantering.

16 Att tänka på inför ditt besök: Vi ser till att ditt avfall återvinns Ditt avfall är en värdefull resurs som kan användas till nya produkter och till att energi och naturresurser sparas. När du lämnar ditt avfall till oss ser vi till att det återvinns för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Idag återvinns 97 % av soporna du sorterar och nästan hälften av detta blir nya saker. Det är lätt att göra rätt Att omvandla avfall till en resurs är inte svårt. Här får du tipsen för vad du ska tänka på när det gäller grovavfallet. Loppis är poppis! Vill du ha en inbjudan till loppmarknaden i Åkersberga sporthall? Maila till: osteraker.se Checklista för Brännbacken Innan du åker, har du: demonterat möblerna? sorterat avfallet i fraktioner? packat bilen smart? På Brännbacken: Fråga personalen om du är osäker på var något ska slängas. Tänk på säkerheten. Demontera dina möbler Genom att demontera dina möbler i sina olika materialslag kan ditt avfall återvinnas istället för att deponeras. På så vis kan mycket energi och råvaror sparas in. ortera i fraktioner Om du har sorterat ditt avfall i sina fraktioner innan du åker går ditt besök hos oss fortare och du underlättar framkomligheten. Är du osäker på hur något ska sorteras, se sorteringsguiden på s. 48. Packa smart Packa bilen eller släpkärran smart så går det fort och lätt att lasta av. Karta över återvinningscentralen ser du här ovanför. Fråga personalen Ju renare fraktioner, desto bättre återvinning. Är du osäker på hur något ska sorteras? Fråga vår personal, de hjälper dig gärna. äkerhet Var försiktig när du besöker återvinningscentralen. Kör lugnt och stäng av motorn vid avlastning. Barn och husdjur bör av säkerhetsskäl sitta kvar i bilen. Lämna inte barn utan uppsikt. Fler tips Ännu bättre än återvinning är att minimera avfallet eller att återanvända fungerande saker. Går det du har tänkt slänga att sälja På internetsajter, tidningars annonssidor, återbruksbutiker för byggavfall, bakluckeloppisar, antikaffärer, etc. kan du sälja dina avlagda prylar. I Åkersberga sporthall arrangeras den maj och oktober en välbesökt loppis. För att få en inbjudan mejlar du till skänka Finns välgörenhetsorganisationer eller loppisar som är intresserade av dina prylar? Vissa orga nisationer hämtar sakerna hos dig, så du slipper besväret att köra iväg med dem. byta På de flesta köp- och säljsajter går det också att byta grejer. I tockholm finns också en bytesring för den som vill byta mer aktivt. Deponi sista utvägen för avfallet Testa dina kunskaper, visste du att: Avfall som slängs i containern Deponi bara genomgår en grov sortering innan det läggs sedan på tipp. Avfallet återvinns inte. Deponering av avfall är den ur miljösynpunkt sämsta behandlingsformen för avfall eftersom inga resurser tas tillvara. Deponering av avfall är den i särklass dyraste behandlingsformen för avfall vilket påverkar din renhållningstaxa. År 2009 gick 70 kg/person till deponi från Österåkers hushåll jämfört med 28 kg/person i tockholms län. Du kan påverka mängden avfall som går på deponi genom att demontera dina möbler och sortera ditt avfall rätt. 43

17 44 lam lamsugning Har du ett avlopp som ska slamsugas ska du se till att slamavskiljare och slutna tankar är lättåtkomliga när det är dags för slamsugning. Det är också viktigt att vägen fram till din fastighet är lätt att komma fram på för renhållningsfordonen. Information om vilka tider som gäller för din fastighet hittar du i tabellerna nedan. För frågor om taxan kontaktar du Roslagsvattens kund service, tfn Taxan hittar du även på eller beställer via kundtjänst. Att tänka på om du har nytt avlopp lamsugning av ditt avlopp påbörjas ca ett år efter att du har fått ditt tillstånd. När ditt avlopp är anlagt och klart ska du fylla i ett Intyg om utförd avloppsanläggning och skicka in det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Har du ett minireningsverk är det viktigt att du på intyget anger hur ofta slamhämtning ska ske och att du tydligt informerar om när den första slamsugningen ska göras. Du ansvarar också för att reningsverket fungerar som det ska. Du ansvarar själv för att informera Roslagsvatten om hur ofta ditt minireningsverk ska slamsugas. Du ansvarar också för att ha koll på när den första slamsugningen ska ske och för att kontrollera att reningsverket fungerar som det ska. Hur ofta ska slamhämtning ske? Hur ofta slam ska hämtas styrs av Föreskrifter om avfallshantering för Österåkers kommun. I tabellen till vänster kan du se hur ofta din anläggning som minst ska tömmas. Extra beställning av tömning Beställning av slamsugning gör du hos Roslagsvatten. Det innebär att vi tömmer inom 7 dagar på fastlandet och inom 14 dagar i skärgården. Om du beställer en extra tömning mellan de obligatoriska slamsugningarna måste du själv komma ihåg att anmäla till Roslagsvatten om du inte vill ha nästa obligatoriska tömning. Akut slamsugning Om du behöver akut slamsugning utanför kontorstid, ring jourtelefon Vi kommer och tömmer inom 24 timmar. Förhindrad tömning Om det inte är möjligt att slamsuga ditt avlopp på grund av att infarter eller vägar är blocke rade, att lock till slamavskiljare är övertäckta, ledningar har frusit eller av annan orsak utgår en så kallad bomkörningsavgift. Ägarbyte Glöm inte att anmäla ägarbyte till Roslagsvatten på tfn å här ofta behöver din anläggning tömmas: Tider för hämtning av slam för permanent- och fritidsboende på öar förutom Ljusterö Avloppsanordning Permanentbostäder Fritidsbostäder lamavskiljare för WC eller WC och BDT 1 gång / år 1 gång / år lamavskiljare för BDT 1 gång / år 1 gång vartannat år luten tank < 6 m3 2 gång / år 1 gång / år luten tank > 6 m3 1 gång / år 1 gång / år Kemiska minireningsverk minst 2 gånger / år minst 2 gånger / år Biologiska minireningsverk separat beslut separat beslut Avloppsanordning avsett för annat än enskilda hushåll separat beslut separat beslut lamtömning på öarna Alskär, Asken, Betsö, Ekholmen, Fermsholmen, Fåglarö, Kalvholmen, Koholmen, Lervik, Långholmen/eglarö, Mjölkön, Nyboda, Nykvarns holme, Påsen, Revlingen, eglarö, iarö, tora Mossön, Timrarö, Vättersö, Älgön och Ålön. Brottö, Edö, Edö Ö, Hallonstenarna, Husarö, Ingmarsö, Lilla Rävsön, tora Rävsön, torström, ärsö, Västra Lagnö, Äpplarö, Örsö och Östra Lagnö. lamsugning veckor

18 Tider för hämtning av slam för permanent- och fritidsboende på fastlandet och Ljusterö Latrin stighet Vecka stighet Vecka stighet Vecka Annarby [46 47] Kungsbacken [44 47] keppsbol [46 48] Bammarboda [38 42] Kvisslingby [42 44] keppsdal [38 42] Berga [44 47] Lappdal [42 44] kogs Ytterby [38 42] Björnhuvud [38 42] Lervik [44 47] kirhult [46 48] Blekungen [42 44] Lillbacka [42 44] kånsta [42 44] Boda [38 42] Lillboda [38 42] medby [42 44] Brevik [44 47] Lillnäs [38 42] olberga [42 44] Brännbacken [42 44] Ljusterö ödra [15 21] tava [48 50] Dammbro [38 42] Ljusterö Norra [15 21] vartgarn [50 52] Dyvik [38 42] Långhagen [42 44] vavelsö [48 50] Flaxenvik [44 47] Lövhagen [42 44] vinninge [50 52] Gallboda [38 42] Margretelund [44 47] öra [42 44] Gillmyra [42 44] Marsättra [44 47] Tillemora [38 42] andalen [42 44] Norrö [48 50] Täljö [48 50] egersboda [38 42] Nyboda [38 42] Ubby [50 52] indmossen [42 44] Nydal, Nyhagen [42 44] Undal [38 42] indtorp [42 44) Nykvarn [38 42] Vallersvik [38 42] öndal [44 47] Oppsätra [38 42] Vira [38 42] Gumrarö [46 48] Prästgården [42 44] Visätra [38 42] Gårdslöten [44 47] Roslagskulla [38 42] Västanberg [38 42] Hacksta [42 44] Ruggsätra [38 42] Åby [42 44] Latrinhämtning På fastlandet och Ljusterö kan du abonnera på latrinhämtning men på öarna har latrinabonnemangen tagits bort av arbetsmiljöskäl. På öarna finns det fortfarande möjlighet att beställa hämtning av enstaka latrinkärl i samband med den övriga sophämtningen. Hämtningen beställer du hos Ragn-ells. Har du gjort beställningen minst sju dagar före schemalagd sophämtningsvecka får du ett nytt kärl levererat till dig i samband med hämtningen. Att hantera latrin är ett tungt arbete för renhållnings personalen. Därför är det viktigt att du har deras arbetsmiljö i åtanke när du lämnar latrin. Tider för hämtning av latrin för permanent- och fritidsboende på fastlandet och Ljusterö Permanentboende, 12 latrinkärl Vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 49 Fritidsboende, 6 latrinkärl Vecka: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 49 Tänk på detta: Varje kärl får väga max 15 kg. Du ansvarar för att kärlet är väl tillslutet. Kärlet placerar du intill behållaren för brännbart hushållsavfall eller på stabil brygga, om du normalt har hämtning vid bryggan. täll ut kärlet senast kl måndagen i hämtningsveckan! För frågor, kontakta Ragn-ells kundtjänst på tfn Kompostera din latrin Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och engagemang. Det tar lite tid att sköta komposten, men vinsten är en näringsrik kompostmull. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urinen kan sedan samlas i tank och spädas med vatten och användas som växtnäring. Innan du börjar kompostera ska en anmälan lämnas till miljö och hälsoskyddsenheten. Ändring av renhållningsabonnemanget sker året efter att anmälan har lämnats in. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten, tfn Hagby [48 50] Runö [48 50] Åkers-Åsätra [38 42] Hjälmsätra [38 42] Rydbo [48 50] Åkerstorp [42 44] Husby [48 50] Rydboholm [48 50] Ättarö [44 47] Härsbacka [44 47] ingö [42 44] Östanå [38 42] Isättravik [44 47] jökarby [42 44] ersättra [44 47] Ingen övergödning prioriterat miljömål Österåkers kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av gödande ämnen till kustvattnen. edan 2004 har ca 1500 enskilda avlopp inventerats och bristfälliga anläggningar har fått krav på åtgärder. 45

19 46 Renhållningstaxa 2011 Både taxan för hushållsavfall och taxan för slamtömning är oförändrade från Taxan för hushållsavfallet är densamma för tredje året i rad. Har du funderingar om taxan för hushålls avfallet kan du vända dig till Ragn-ells kund tjänst, tfn eller läsa mer på Roslagsvattens hemsida Du kan också beställa den kompletta taxan på tfn eller genom att maila till För frågor om taxan för slamtömning och hantering av fett från verksamheter, kontakta Roslagsvatten på tfn eller Det här går din avgift till Din avgift är uppdelad i tre delar, grundavgift, insamlingsavgift och behandlingsavgift. På fakturan är de två sista sammanslagna i en post. undavgiften betalar du i samband med fakturan för säck- och kärlavfallet medan din faktura för slamtömning bara omfattar avgift för insamling och behandling. undavgiften inkluderar bland annat insamlingskampanjerna för grovavfall och farligt avfall och den bemannade återvinningscentralen. Här ingår också kostnader för att hålla vår gemensamma miljö ren genom städinsatser för nedskräpning, bortforsling av skrotbilar samt drift och skötsel av sopmajor. Insamlingsavgiften omfattar kostnader för behållare, hämtning och administration av insamlingen. Behandlingsavgiften omfattar kostnader för omlastning, transport och behandling av det brännbara avfallet. Debitering Renhållningsavgiften för hushållsavfall och latrin debiteras en gång per år med förfallodag den 30 juni. kturan skickas direkt från kommunens entreprenör Ragn-ells AB. Avgift för slamsugning debiteras av Roslagsvatten efter utförd hämtning. Liten avfallsekonomiskola Renhållningsavgiften har en direkt koppling till hur stora mängder avfall vi genererar, hur farligt avfallet är när det ska behandlas och hur väl det sorterats rätt. Här kan du lära dig mer om vad det är som kostar och hur du kan minska din egen avgift. ortering lönar sig Ungefär två tredjedelar av en genomsnittlig soppåse består av avfall som vi skulle kunna slippa betala för. Ungefär % utgörs av matavfall som kan komposteras och ungefär 25 % består av förpackningar som kan lämnas till en återvinningsstation. Du som komposterar och sorterar bra kan välja ett abonnemang med lägre avgift eftersom du bidrar till att både sänka insamlingskostnaderna och till att skapa en bättre miljö. Läs mer om vilka abonnemangsalternativ som finns, s.30. Avfallsminimering ligger i tiden Den stora delen av grundavgiften, cirka 72 %, går till att samla in och behandla det avfall vi lämnar till återvinningscentralen, insamlingskampanjerna och miljöstationerna. Genom att minska avfallsmängderna och avfallets farlighet gör du en insats för miljön samtidigt som du sänker de gemensamma kostnaderna för avfallshanteringen. å här kan du avfallsminimera: älj möbler, fungerande elektronik, leksaker och användbara kläder på nätet eller lämna dem till en loppis istället för att lämna dem som avfall. Demontera uttjänta möbler så att de går att sortera i sina respektive fraktioner; brännbart, metall mm, för att undvika den kostsamma deponin. Om du renoverar, lämna det som blivit över och är i fint skick till företag som säljer begagnat byggmaterial. å här kan du minska avfallets farlighet: Välj bort tryckimpregnerat virke. Tryckimpregnerat trä är farligt avfall. Välj istället material som inte behöver specialbehandling när det kasseras som till exempel lärk, ek och målad eller inoljad furu. Köp uppladdningsbara batterier istället för engångsbatterier.

20 Gör energirådgivningens energismarta test! Testa dig själv och bli energi smart Välkommen! Pris till alla som deltar. 2. kitbra biogas En kossa producerar dynga varje dag som man kan göra biogas av, som räcker till att köra bil minst en mil. ant eller falskt? 3. Duscha med stril 1. Gör din egen kwh Om alla i verige byter till snålspolande duschmunstycke så sparar vi hela energibehovet för villor, vilket motsvarar mer än hälften av alla i tockholms län. ant eller falskt? När du cyklar skapar du ca 100 W effekt. För att skapa en kilowatt-timme, som är värd ca en krona, behöver du trampa i 10 timmar. ant eller falskt? 5. Byt till rätt lampa idag Om du byter en 60 W glödlampa till en lågenergilampa eller LED-lampa sparar du minst 200 kr under lampans livslängd. ant eller falskt? 4. Flyget suger energi Du vill åka till Göteborg och väljer flyget. Om du istället väljer tåget, kan du göra minst 25 resor för samma energimängd. ant eller falskt? Har Har du du svarat svarat på på alla alla frågorna? frågorna? Du hittar rätt svar på s. 50. Du hittar rätt svar på sid Ring till rådgivarna och Ring till rådgivarna och diskutera hur du kan bli diskutera hur du kan bli energismartare. Om du energismartare. Om du nämner att du gjort detta nämner att du gjort detta test så får du ett pris, så test så får du ett pris, så långt lagret räcker! långt lagret räcker! Energi- Energi- och och klimat- klimatrådgivning från rådgivning från Österåkers kommun. Vi Österåkers ger dig råd om: kommun Hur Vi ger du kan dig minska råd om: din energiförbrukning. Hur du kan minska din Hur energiförbrukning. du kan minska din klimat- Hur och du kan miljöpåverkan. minska din Vilka klimat- tekniska och miljöpåverkan. lösningar du kan Vilka välja tekniska mellan. lösningar du kan välja mellan. Ring rådgivarna på telefon Ring 11 rådgivarna 29. Kostnadsfri, på telefon opartisk rådgivning. 29. Kostnadsfri, opartisk rådgivning. Du hittar faktablad m.m., på Du hittar faktablad m.m., på Energirådgivningen är ett samarbete Energirådgivningen är ett samarbete mellan Österåkers kommun och 26 andra mellan Österåkers kommun och 26 andra kommuner i tockholmsregionen. kommuner i tockholmsregionen. 47

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Avfalls- och VA-information 2010

Avfalls- och VA-information 2010 Avfalls- och VA-information 2010 Tillsammans håller vi Nacka rent Vi som ansvarar för vatten och avlopp och insamling av hushållsavfall i Nacka kommun, vill att alla hjälps åt att tänka på miljön. Jordens

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Heby 2014 VA- & Avfallsenheten 1 Hjälp till att minska avfallet Sortera ut matavfall Vad

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Västerås 2011 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? och din kommun och innehål- sortering

Läs mer

Avfallshantering 2012

Avfallshantering 2012 Hållbart Avfallshantering 2012 Innehåll Inledning sid 3 Nyheter 2012 sid 4 Hushållsavfall sid 6 Källsortering sid 8 Hitta din återvinningsstation sid 10 Farligt avfall sid 11 Elavfall sid 14 Grovavfall

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Enköping 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Norberg 2015 Skinnskatteberg 2014 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Hallstahammar 2013 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? och din kommun och innehåller

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Surahammar 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

Sigtuna kommun, renhållning

Sigtuna kommun, renhållning INNEHÅLL Hushållsavfall 27 Brännbart och matavall 27 Grovavfall 28 Trädgårdshelg i Sigtuna 28 Latrinhämtning 28 Slamtömning 28 Farligt avfall 29 Farligt avfall från hushåll 29 Miljöstationer 29 Insamling

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011

Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:24 b Avfallsplan Höganäs kommun 2008-2011 Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-22 Träder i kraft 2008-07-01 1 Sammanfattning Målen med alla

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer