Bostadsrättsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförvaltning"

Transkript

1 Bostadsrättsförvaltning Sid 1 av 52

2 BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING - REGISTERUPPLÄGG... 3 BOSTADRÄTTSFÖRENING... 3 STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 4 FASTIGHET... 5 BYGGNAD... 6 BYGGNADSDATA PER FÖRETAG... 7 LOKALLÄGENHET/BOSTADSLÄGENHET... 7 Pantsättningar Utrustning Utskrift av lägenhetsregister LAGRA KAPITALTILLSKOTT FÖR UTSKRIFT PÅ KONTROLLUPPGIFT KONTRAKTSPARTER/KUNDER Fliken grundinfo Fliken hyresgäst DEBITERINGSKODER Fliken avisering Fliken tider/oms hyra Fliken Bostadsrätt Fliken kontering Debiteringar (rutinträdet) Parter (rutinträdet) Kompletteringar till hyreskontrakt (Kompl hk, rutinträdet) VISA HYRA HYRESGÄSTSAMMANSTÄLLNING - GÄLLANDE KONTRAKT OMFLYTTNINGAR SÖKA EFTER ETT KONTRAKT SOM SKALL FLYTTAS UT SKAPA ETT NYTT KONTRAKT VID ÖVERLÅTELSE RAPPORTER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR MÄKLARBILD BEKRÄFTELSE AV PANTSÄTTNING INRE REPARATIONSFOND UNDERRÄTTELSE PANTSÄTTNINGAR PANTSÄTTNINGAR UTDRAG UR LÄGENHETSFÖRTECKNING RÖSTLÄNGD SAMÄGARE Skyddad ID BERÄKNINGAR BERÄKNA NYA AVGIFTER OMRÄKNING NYA ANDELSTAL UTTAG INRE REPARATIONSFOND AVSÄTTNING INRE REPARATIONSFOND KONTROLLUPPGIFTER Journal/kontroll obligatorisk information Kapitaltillskott Möjligheter att skicka rättad kontrolluppgift Kontrolluppgift skapa fil Regler för hur belopp ska presenteras på KU Sid 2 av 52

3 Bostadsrättsförvaltning - Registerupplägg Bostadrättsförening Lägg upp föreningen som skall hanteras under menyn bostadsrättsförening För att programmet skall kunna räkna ut sammanräknat andelstal, förmögenhetsvärde och beräkna hyreshöjningar är det nödvändigt att fylla i dessa uppgifter i bilden ovan. Det sammanräknade andelstalet är en summa av de olika lägenheternas andelstal. Mer information om hur du lägger upp det hittar under avsnitt lägenheter. Ange även vilket datum som gäller för den ekonomiska planen i föreningen. För att få fram en rapport över vilka föreningar som finns registrerade i programmet kan man trycka på ikonen rapporter, välj sedan bostadsrättsföreningar Sid 3 av 52

4 Styrparametrar Fastigheter Hyres- & avgiftsadministration Registervård Styrparametrar fastigheter Allmänna uppgifter som styr hanteringen av kontrakt. Om de flesta kontraktet som skall hanteras i programmet avser överlåtelser, ange det på inställningen kontraktstyp normalt så föreslår programmet det automatiskt i kontraktsbilden. Sid 4 av 52

5 Fastighet Hyres- & avgiftsadministration Registervård Fastighet Fastighet är den Juridiska fastigheten. Fastighet är inte ett obligatoriskt register för att lägga upp ett kontrakt. Fastighet är ett gemensamt register för samtliga företag i databasen. Lägger man in en fastighet i ett företag så kan den även användas i ett annat. De uppgifter som återfinns i detta register kan hämtas från Lantmäteriets Fastighetsdata (LFD). Sid 5 av 52

6 Byggnad Hyres- & avgiftsadministration Registervård Byggnad Byggnad är ett gemensamt register för samtliga företag i databasen. Lägger man in en byggnad i ett företag så kan den även användas i ett annat. Byggnaden kan kopplas till den Juridiska fastigheten via fältet F-nyckel. Adressen hämtas till avisering härifrån om ingen adress tidigare i hierarkin finns angiven (se separat dokument). Här lägger man in basuppgifter om byggnaden. Även dessa uppgifter kan hämtas med automatik från (LFD). I fliken mängd registreras de ytor som tillhör byggnaden Sid 6 av 52

7 Byggnadsdata per företag Hyres- & avgiftsadministration Registervård Byggnadsdata per företag Byggnadsdata per företag är företagsspecifika uppgifter dvs de syns inte i något annat bolag trots att byggnaden finns där. Här lägger man in uppgifter om kontering av byggnaden. Konteringen föreslås när man kopplar ett hyreskontrakt till byggnaden men konteringen kan ändras i hyreskontraktet. Kontakt skrivs ut på hyresavin. Lokallägenhet/Bostadslägenhet Hyres- & avgiftsadministration Registervård Lokallgh/Bostadslgh I detta register lägger man upp de lägenheter och lokaler som finns i varje byggnad. Adressen hämtas till avisering härifrån om ingen adress tidigare i hierarkin finns angiven (se separat dokument). Adressen hämtas även härifrån till vissa listor. Då många lägenheter har samma adress är det smidigt att kopiera posterna Sid 7 av 52

8 Här kopplas information som rör Bostadsrättsföreningen. Värden inom parentes är en sammanräknad total av vad som registrerats på de olika lägenheterna som hör till den föreningen. Ett nytt andelstal har tillkommit, kapitalandelstal. Detta anges på lägenheten och kan användas för avgiftsberäkning samt visas på - mäklarbild - lägenhetsförteckning. I samband med detta har nuvarande andelstal döpts om till Andelstal ek. plan. Sid 8 av 52

9 Avgiftsunderlaget på bostadsrättsföreningen kan delas upp i två delar, exkl. kapitalkostnader och kapitalkostnader. Kapitalandelstalet kan sedan användas som fördelningsgrund vid utfördelning av avgiftsunderlaget gällande kapitalkostnader. Avgiften beräknas då i två steg och antingen visas som två delar på hyresavin eller slås samman via egenskapen skriv ej ut på den ena av debiteringarna. Sid 9 av 52

10 Det finns ingen funktion i 3L Pro för att beräkna kapitalandelstalet. Värt att nämna är dock att alla i föreningen som ska bära andel av kapitalkostnaderna ska ha ett kapitalandelstal. De som har gjort extra insatser med syfte att sänka kapitalkostnaderna ska alltså ha ett lägre andelstal än de som endast har betalat den ursprungliga insatsen. Summan av kapitalandelstalen bör, precis som andelstal ek.plan vara ca 100%. För att underlätta komplettering av kapitalandelstal i 3L Pro finns en funktion för att exportera alla lägenheter till Excel, komplettera med det nya andelstalet, och sedan läsa tillbaka informationen in i 3L Pro Funktionen för export och import till och från Excel är ett tillägg. Kontakta vår sälj-avdelning eller din kontaktperson på 3L System för en offert. Pantsättningar Pantsättningar ska även registreras på lägenheten Sid 10 av 52

11 Ange prioritetsordning på pantsättningarna det underlättar hanteringen när många panter tillkommit och av noterats. Om man sätter prioritet kommer den att skriva ut den ordningen på din rapport pantsättningar. Utan prioritet sorteras listan i ordning efter godkänt datum. Bankerna registreras i leverantörsregistret och skall kopplas här. Långivare måste informeras när låntagare ligger efter med mer än 1 månadsavgift och det möjliggörs genom att de är kopplade dit. Använd förslagsvis en egen nummerserie för dina banker så de inte blandas ihop med dina vanliga leverantörsfakturor. Utrustning Även utrustning via trädet kan kopplas till en lägenhet Sid 11 av 52

12 Utskrift av lägenhetsregister För att skriva ut dina lägenheter och kontrollera att alla lägenheter är med samt att total uthyrd area är korrekt, klicka på skrivare symbolen i din meny och sedan välja pil (eller F10) Lagra kapitaltillskott för utskrift på kontrolluppgift I formuläret för Bostadsrättsförening ska du ange hur kapitaltillskott ska hanteras vid utskrift på kontrolluppgift för överlåtelse. Detta ställs in individuellt för varje bostadsrättsförening. Alternativ tre förutsätter att du registrerat de kapitaltillskott som förekommit under hela innehavet för de bostadsrättsinnehavare som under inkomståret avyttrat sin bostadsrätt. I relationsträdet för bostadsrättsförening finns grenen Kapitaltillskott: Vid val av Kapitaltillskott öppnas en översikt där redan registrerade tillskott är synliga: Sid 12 av 52

13 Enligt 3L-standard för översikter väljer du Ny post F5 för att registrera kapitaltillskott: Tre typer av kapitaltillskott kan registreras (se föregående bild). Vid registrering av Förbättringsåtgärder på fastighet kontrolleras att tillskottet minst är 3000 per bostadsrätt. Du varnas om tillskottet är lägre, men kan gå vidare. På kontrolluppgiften för överlåtelse ska redovisas vilka tillskott som den skattskyldige får tillgodogöra sig. Uträkningen är: [Tillskott på föreningen under innehavet] x [bostadsrättens andel av föreningen] x [innehavarens andel av bostadsrätten]. Obs! Här förutsätts att innehavarens andel av bostadsrätten har varit lika stor under hela innehavet. Välj att fylla i kapitaltillskott manuellt för varje kontrolluppgift om blandade ägarandelar förekommit bland innehavare som sålt sina andelar under inkomståret 2008 eller om bostadsrättens andel i föreningen har förändrats under innehavet. Sid 13 av 52

14 Kontraktsparter/Kunder Hyres- & avgiftsadministration Registervård Kontraktsparter/Kunder Här lägger man upp sitt kundregister. En och samma person kan ha fler funktioner i systemet t ex vara både hyresgäst och kund. Ägare i systemet avser ägare av fastigheter inte bostadsrättsinnehavare. Registrera som hyresgäst trots innehavare. Hyresavier och fakturor sparas i reskontran på det nummer som man anger i Kund/Part ID. Vanligast är att använda personnummer som part ID nummer. Skriv namn på följande sätt efternamn; förnamn, det är då möjligt att söka på efternamn istället på förnamn i översikten. Vid utskrift av en avi kommer förnamnet dock att skrivas ut framför efternamnet. Adressen hämtas till avisering härifrån om ingen adress tidigare i hierarkin finns angiven (se separat dokument). Adressen hämtas härifrån till vissa listor. Om många kunder har samma adress är det smidigt att kopiera posterna med F12 knappen vid registrering. Fliken grundinfo Här kan man även se vilka kontrakt som är kopplade till parten. Mer information om hur kontrakten läggs upp hittar du under avsnitt kontrakt/avtal. Sid 14 av 52

15 Fliken hyresgäst Det finns ett fält där man kan ange sambo men den fyller ingen annan funktion än som en information. Om det är två eller fler parter som äger en lägenhet skall samtliga parter kopplas till kontraktet. Möjlighet finns att koppla på en aviadress eller en tidsbegränsad tillfällig adress. Man lägger då upp adressen i ett underliggande register och kopplar på den när tillfälliga adressen gäller. Om innehavaren ska betala via autogiro registreras den informationen här. Lägg upp betalarstatus ny vid rapportering av betalare via autogiro. Den ändras sedan till rapporterad ny när filen rapportering av betalare autogiro är skapad. Sid 15 av 52

16 Debiteringskoder Hyres- & avgiftsadministration Registervård Debiteringskoder Register där man lägger in koder som talar om vilken typ av hyra som avses och vilket konto debiteringen skall styras till. Om man har både hyresgäster och innehavare är det nödvändigt att lägga upp debiteringskoder både för k-typ överlåtelse och hyra. På en och samma debiteringskod kan konto anges både för uthyrda och outhyrda kontrakt. Texten som anges i fältet namn kommer ut på hyresavin. Belopp anges normalt inte på konteringskoden utom i de fall ett och samma belopp skall användas på många avier. Sid 16 av 52

17 Kontrakt/Avtal Hyres- & avgiftsadministration Registervård Kontrakt/Avtal I kontraktet kopplas tidigare registrerade uppgifter samman så som Byggnad, Lägenhet och Kontraktspart. Kontrakts ID sätts inte med automatik. Förslagsvis består Kontrakts ID av byggnadens och lägenhetens nummer samt en generationssiffra. Fliken avisering Slag används för klassificering av kontrakt. Kan användas som urval vid rapportframställning samt styr blankettutseende vid utskrift av kontraktsblanketter. Många av uppgifterna under fliken avisering är standarduppgifter som sätts i systemets styrparametrar och förutsättningar och här behöver man endast ange avvikelser från standard. Momskod skall anges om moms skall beräknas på hyran. Sid 17 av 52

18 Fliken tider/oms hyra Här registreras information om hyreslokaler föreningen exempelvis äger avseende vilka uppsägningstider som gäller för båda parterna. Om en part sagt upp kontraktet är det även möjligt att ange uppsägningsdatum, vilken orsaken till uppsägningen är samt att ha en bevakningskod. Fliken Bostadsrätt Här registreras inträde resp. utträde datum, vilket förvärvsbeloppet är samt förvärvsdatum. Vid försäljning fyller man i utträdesdatum och överlåtelsebelopp för att få med de uppgifterna på kontrolluppgiften. Förvärvsdatum och avtalsdatum används vid beräkning av kapitaltillskott. Sid 18 av 52

19 Fliken kontering Avvikande kontering kan anges. Konteringskod inom parentes eller vid sidan av fältet gäller om inte annat anges. Sid 19 av 52

20 Debiteringar (rutinträdet) Här lägger man in den hyra som hyresgästen skall betala. Rad nr sätts automatiskt när man sparar, men kan sättas manuellt. Kod är de debiteringskoder man har lagt in i register debiteringar (F4 översikt). Konteringen från debiteringskoden förslås men kan ändras och gäller då endast för detta kontrakt. Här anger man också om kontraktet skall ha ett indexvärde som hyran skall räknas upp med. Aktuellt indextillägg räknas fram med automatik i rutinen Beräkna nya hyror. Sid 20 av 52

21 Parter (rutinträdet) En eller flera parter kopplas till hyreskontraktet. Parterna finns upplagda i register Kontraktsparter/Kunder (F4 översikt). Parter med skyddad ID visas som överstrukna i översikter. En förutsättning för detta är att skyddad ID måste finnas med i översikten. Det kan endast finnas en avimottagare per kontrakt, men fler kan få sitt namn på avin. Fyll i rutan namn på avi för att få med den parten på avin samt fyll i rutan namn på avi för den som ska stå först som part. Man kan även koppla en aviadress här om avin ska gå till annan adress. Ägarandel ska alltid anges. En ägare = 100 % Använd fältet Egen Def. andel till att registrera partens ägarandel det styr fördelning på KU vid överlåtelse. OBS! Man ska inte lägga upp parter med ägarandel 0 %, då blir det fel i rapporteringen av KU. Om det förekommer en part som bor i lägenheten och är avimottagare men inte delägare ska denna part läggas upp som andrahandshyresgäst. Sid 21 av 52

22 Kompletteringar till hyreskontrakt (Kompl hk, rutinträdet) Finns för lokalkontrakt, bostadskontrakt, bilavtal, och garagekontrakt. Dessa uppgifter används vid utskrift av hyreskontraktsblanketter. För utskrift klicka på ikonen rapporter på kontrakt/avtal och välj Hyreskontrakt. Sid 22 av 52

23 Visa hyra Hyres- & avgiftsadministration Registervård Kontrakt/Avtal Övriga funktioner Om man är osäker på om man registrerat in rätt hyra kan man lätt kontrollera detta genom att välja Visa hyra/avgift ikonen från bilden hyreskontrakt. Snabbkommando Ctrl + F1 Nedanstående bild visas och dagens datum föreslås. Datumet styr vilken hyra som skall visas. För att t ex se en tidigare hyra sätt ett tidigare datum när hyran var aktuell. När man trycker OK eller ENTER visas hyresuppgifterna. Sid 23 av 52

24 Hyresgästsammanställning - Gällande Kontrakt Hyres- & avgiftsadministration Rapporter/Listor- Hyresgästsammanställning Man kan också kontrollera ett intervall av kontrakt genom att ta rapporten Hyresgästsammanställning. Där kan du göra urval mellan kontraktstyp överlåtelse eller hyreskontrakt om båda typerna används. Olika urvalsmöjligheter finns exempelvis per byggnad eller olika koddelar m.m. Välj vilket datum du vill se hur det ser ut (exempelvis datum för nästa avisering). En total sammanställning över debiteringarna kommer även vid utskrift av hyresgästsammanställningen. Sid 24 av 52

25 Om du vill veta hur avin för nästa avisering kommer att se ut kan man välja rapporten Gällande Kontrakt II. Rapporten finns under skrivarknappen på kontraktsformuläret. Välj då 'Avi/Fakturabelopp' och 'debiteringarna specas' samt korrekt datum. Sid 25 av 52

26 Omflyttningar Söka efter ett kontrakt som skall flyttas ut Hyres- & Avgiftsadministration - Registervård - Kontrakt/Avtal Börja med att leta upp det kontrakt som skall flytta ut. Om du vet kontraktsnumret skriver du in detta i fälten för kontrakts- plus generationsnummer. Om du inte vet vilket kontraktsnummer det är kan du leta via översikten. Ställ dig då i fältet för kontrakts ID och tryck F4. Följande översikt visas. Sid 26 av 52

27 Kolumnen Kontrakts ID är rödmarkerad vilket innebär att översikten sorterar och söker i denna kolumn. Alla kolumner i en översikt som har en upphöjd rubrik går att söka och sortera på. I exemplet ovan går det alltså att söka och sortera på Kontrakts ID, Version, Beskrivning, Part ID osv. För att söka/sortera efter en kolumn klickar du på rubriken på kolumnen eller går dit med högerpil. Kolumnen blir då rödmarkerad och du kan därefter skriva in det du söker efter. Du kan också ta F4 en gång till i översikten för att söka på hyresgästens namn. Leta upp hyresgästen och välj Enter. (Om innehavaren ej är upplagd kan du ta F5, ny post för att registrera den.) Du kommer då åter till kontraktsöversikten som nu har markerat den post som denna hyresgäst är avimottagare på. Välj Enter igen för att välja in kontraktet i bilden. Sid 27 av 52

28 Skapa ett nytt kontrakt vid överlåtelse Sätt utflyttsdatum på det kontrakt som skall överlåtas. När du sparat utflyttsdatumet får du en fråga om du vill registrera överlåtelse/förvärv. Svara JA. Sid 28 av 52

29 Du kommer då automatiskt in i överlåtelsebilden där du tar ENTER till fältet nytt överlåtelseavtal. Fyll i det nya överlåtelseavtalsnumret (vanligtvis samma kontraktsnummer men generationssiffran är uppräknad.) I exemplet nedan är kontraktet uppräknat från ett till två. Sid 29 av 52

30 Fyll även i avtalsdatum samt vilket överlåtelsebeloppet är. Inflyttsdatum samt om förvärvet gjorts genom köp skall även fyllas i. Urträdes samt inträdesdatum ska fyllas i samt parter/innehavare och deras andelar samt om de är avimottagare eller inte. När dessa uppgifter är registrerade, spara då uppgifterna genom att trycka på F2. Du får då upp en stor bild som heter 'Kopiera relaterade register Hyreskontrakt/Bostadsrättsavtal' Sid 30 av 52

31 Om avgiften är densamme kan den kopieras med till det nya avtalet avmarkera annars den genom att klicka på rutan alla ovanför parter. Acceptera genom att klicka på knappen Spara. Här går det tyvärr inte att trycka F2. Sid 31 av 52

32 När du har sparat får du en påminnelse om att ändra adress på den tidigare innehavaren för att kunna skicka kontrolluppgift. Klicka ok för att få bort den. Den nya/de nya innehavaren är nu kopplat till kontraktet. Fyll i personnummer eller välj översikt för att leta efter personen i kundregistret. Observera dock att endast en person kan vara avimottagare. Ett nytt kontrakt är nu skapat, med ny generationssiffra och med inflyttsdatum dagen efter det förra kontraktet flyttade ut. Parter, inträdesdatum, förvärvsbelopp, förvärvsdatum hämtas från överlåtelsebilden till det nya kontraktet. Det gamla kontraktet är avslutat, utträdesdatum hämtas automatiskt från överlåtelsebilden. Det nya överlåtelseavtalet kan nu aviseras. Kontrollera dock att debiteringarna stämmer innan någon avi skapas. De poster som registreras via programmet Överlåtelse / förvärv ligger till grund för utskrift av kontrolluppgifter. Specifikationsnummer på KU55 är samma som överlåtelsenummer. Sid 32 av 52

33 Vid urval på inkomstår i programmet Kontrolluppgifter går detta mot överlåtelsedatumet, som är detsamma som avtalsdatum i samband med nyregistrering. Om detta datum har blivit felregistrerat kan överlåtelsedatumet ändras i efterhand. Avtalsdatum: Enligt köpekontrakt Utflyttdatum: Per vilket datum ska befintligt avtal i 3L Pro sluta att aviseras. Överlåtebelopp: Enligt köpekontrakt. Gör INGEN uppdelning om flera parter överlåtit eller förvärvat. Det sköter utskriften av kontrolluppgifter. Utträde: Per vilket datum utträder överlåtare/-n ur föreningen. Denna uppgift påverkar bara överlåtare som säljer av hela sitt innehav. Nästa avisering: Per vilket datum ska det nya överlåtelseavtalet aviseras första gången. Inflyttdatum: Per vilket datum ska avgift börja debiteras på det nya avtalet. Förvärv genom köp: Markera om förvärvet (gäller de nya innehavarna) har skett genom köp. Om förvärvet skett helt eller delvis genom arg, gåva, bodelning eller liknande, så ska ingen markering göras. Inträde: Per vilket datum inträder nya innehavare i föreningen. Ange vilken/vilka parter som förvärvar/kvarstår och med hur stor andel. Ange också vem ska vara avimottagare för avgiftsavisering. Om en part kvarstår kommer dennes förvärvsuppgifter att kopieras över från flik Bostadsrätt från det gamla avtalet och till det nya. Beloppet från denna överlåtelse kommer att adderas till förvärvsbelopp. Kontrolluppgiftsprogrammet kommer att hantera att rätt belopp kommer att skrivas på kontrolluppgift i samband med att innehavaren säljer vid ett senare tillfälle. Det är bara part som avyttrar som kommer att få avyttringsinformation uppdaterad i det gamla avtalet. Från överlåtelsekontraktet kan man nu nå mäklarbild, utskrift av inre reparationsfond, individuella kapitaltillskott. Sid 33 av 52

34 När man väljer mäklarbild eller utskrift av inre reparationsfond är värden förifyllda från kontraktet och rapporten startar automatiskt. Kontrolluppgift. Om avtalet finns som ett sålt avtal skrivs kontrolluppgift ut vid detta val. Om avtalet inte finns som sålt avtal meddelas att utskrift inte är möjlig. Rapporter I bilden bostadsrättsförening är det möjligt att skriva ut olika rapporter om man klickar på skrivaren. Meny Hyres- & avgiftsadministration/bostadsrättsförening/bostadsrättsförening. Klicka på ikonen rapporter för att få en droplist med valbara rapporter. Sid 34 av 52

35 Bostadsrättsföreningar För att få fram en rapport över vilka föreningar som finns registrerade i programmet kan man trycka på skrivaren, välj sedan bostadsrättsföreningar En rapport med de olika föreningar som finns registrerade skrivs ut. Mäklarbild Bekräftelse av pantsättning Välj rapporten mäklarbild bekräftelse av pantsättning, gör urval på förening samt vilken byggnad och lägenhet det avser. All information kring lägenheten som är av betydelse för en mäklare kommer med såsom pantbrev, yta, andelstal m.m. Sid 35 av 52

36 Inre reparationsfond För att få information om vilka insättningar och uttag som gjort i fonden på en lägenhet kan man ta ut denna rapport. Sid 36 av 52

37 Underrättelse pantsättningar Lagen kräver att långivare informeras när låntagare ligger efter med mer än 1 månadsavgift i de fall bostadsrätten är pantsatt. Den informationen får man i denna rapport. Det går att välja urval på förening samt till och med datum. Möjlighet finns även att skriva ut bankens (leverantörens) adress på rapporten. Pantsättningar Denna rapport visar hur lägenheterna är pantsatta. Panterna rangordnas efter prioritet eller efter godkänt datum om prioritet saknas. Utskrift Pantsättning är kompletterad med urval på exp. datum. Dessutom finns ett val att skriva ut endast aktuella pantsättningar. (Bostadsrättförening- ikonen rapporter pantsättningar) Sid 37 av 52

38 Utdrag ur lägenhetsförteckning Denna rapport innehåller information om ekonomisk plan, andelstal, pantsättningar, yta m.m. Röstlängd Användbar rapport inför stämman där endast en ägare per bostadsrätt är röstberättigad. Uppgifter som finns på rapporten är: namn på samtliga kontraktsparter för respektive lägenhet, lägenhetsbeteckning, lägenhetens adress, förfallen skuld per urvalsdatum samt anteckningskolumner. Det är inträdesdatumet som styr i denna rapport. Samägare För att få ut en lista över vilka parter som äger en lägenhet ihop kan man ta ut den här rapporten. Skyddad ID Följande rapporter tillhörande Bostadsrättsföreningsmodulen har anpassats för parter med Skyddad ID. Texten kunduppgift saknas skrivs istället för partens namn och eventuellt personnummer utelämnas. Mäklarbild/Bekr av pantsättning Utskrift av inre reparationsfond Utdrag ur lägenhetsförteckning Röstlängd Sid 38 av 52

39 Beräkningar Beräkna nya avgifter Här kan man göra en beräkning av nya avgifter. Det finns olika fördelningsgrunder att välja mellan: avgift, andelstal och area. Beloppet hämtar programmet automatiskt från bilden bostadsrättsföreningar. Man kan göra en test genom att välja alternativ endast utskrift innan man uppdaterar för att säkerställa sig om att det blir korrekt uppräknat. Sid 39 av 52

40 Omräkning nya andelstal Denna beräkning kan göras både från ovanstående meny eller via ikonerna i bilden bostadsrättsföreningar. Programmet tittar på den totala insatsen genom ursprunglig insats på respektive lägenhet. En avrundning görs sedan. Vid val av endast utskrift är det möjlighet att ta ut rapporten obegränsat antal gånger utan att programmet gör någon förändring av andelstalen. Vid definitiv omräkning skall dock denna bock tas bort. Sid 40 av 52

41 Uttag inre reparationsfond Gå till menyn Hyres- & avgiftsadministration/bostadsrättsförening/uttag ur inre rep fond Välj aktuell lägenhet, ange betalningssätt, datum och belopp. Om uppdatering till bokföring skall ske är det även nödvändigt att ange verifikationsnummer och bokföringsdatum. Sid 41 av 52

42 Avsättning inre reparationsfond En förutsättning är att man har registrerat vilket underlaget för avsättningen är. När underlaget är angivet går man in och utför avsättningen. Gå först till menyn avsättning till inre repfond. Gör urval på vilken förening det avser samt från vilken kolumn värdena skall hämtas. Med det menas vilken kolumn från bilden bostadsrättsförening. Sid 42 av 52

43 Välj sedan att starta bearbetningen med pilen eller F10 Du får sedan en utskrift som talar om hur mycket avsättningen är på respektive lägenhet samt en uträkning av total behållning. Sid 43 av 52

44 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiftsprogrammet för förmögenhetsvärde och överlåtelser är klientanpassat och ligger i en och samma fil. Journal/kontroll obligatorisk information I kontrolluppgiftsprogrammet ska du utnyttja möjligheten att skriva ut journal som visar på inställningar i föreningen samt visar på problem som måste åtgärdas innan kontrolluppgifter produceras. När programmet startas är Journal/kontroll förvalt. Kontrollera att det står 2005 vid Inkomstår. Har du klienthantering och kör rapporten från huvudbolaget är det förvalt att rapporten även inkluderar samtliga klienter. Rapporten informerar om vilka inställningar och värden som kommer att tillämpas vid utskrift av kontrolluppgifter. påminner om saknad information på föreningen. visar på om både personnummer och adress saknas för en part. visar om förvärvsdatum och/eller avyttringsdatum saknas visar om obligatorisk överlåtelseinformation saknas, är ofullständig eller är felaktig informerar om förvärv skett före visar om andelar på överlåtande respektive nytt avtal inte summerar till 100 % Sid 44 av 52

45 Kapitaltillskott Via inställning på bostadsrättsföreningen kan man välja att kapitaltillskott under innehavet skall skrivas till KU55 utifrån registreringar i 3L Pro. Gemensamma kapitaltillskott ligger registrerade på bostadsrättsföreningen. Kapitaltillskott som inte har kryss i Periodisera jämnt över året vid förvärv/försäljning tillfaller till 100% den/de innehavare utifrån förvärvsdatum/avtalsdatum på kontraktet. Har man kryss i rutan så fördelas kapitaltillskottet proportionellt mellan köparen/säljaren utifrån hur många dagar av året man varit innehavare. Sid 45 av 52

46 Tiden för innehavet hämtas ifrån information på kontraktet: Förvärvsdatum och Avtalsdatum: Sid 46 av 52

47 Andelstal hämtas ifrån lägenhetens kalkylerade andelstal Exempel: Följande kapitaltillskott har skett: Kapitaltillskottet har egenskapen Fördelas jämnt över året vid förvärv/försäljning [x], övriga kapitaltillskott har inte denna inställning. (( ) * 3, %) + ( * 282 dagar / 366 dagar * 3, %) = = i kapitaltillskott till kontrolluppgiftren. Utöver föreningens generella kapitaltillskott så kan en medlem även göra ett personligt kapitaltillskott. Ett sådant kapitaltillskott registreras direkt på lägenheten och tillfaller till 100% innehavaren per det datum man sätter på det individuella kapitaltillskottet. Sid 47 av 52

48 En fortsättning på ovanstående exempel skulle då ge (( ) * 3, %) + ( * 282 dagar / 366 dagar * 3, %) = = i kapitaltillskott till kontrolluppgiften Möjligheter att skicka rättad kontrolluppgift Om du behöver skicka en eller flera rättade kontrolluppgifter för överlåtelse, markerar du bockruta för detta i den/de aktuella överlåtelserna och sparar: Om du behöver skicka rättade kontrolluppgifter för förmögenhetsvärde för samliga bostadsrätter i en förening, markerar du en bockruta i föreningen: Sid 48 av 52

49 Om du behöver skicka rättade kontrolluppgifter för enskilda bostadsrätter p.g.a. ändrad insats eller andelstal anger du det via en mängd på bostadsrätten/lägenheten: Vid uppgraderingen har det skapats en mängd som heter RKU56 som ska sparas på de lägenheter där rättelse ska skickas med startdatum inom det aktuella inkomståret. Not 1. När en rättelse skrivs till fil kommer Slutdatum att uppdateras med tidpunkten för filframställandet. Not 2. En RKU56-post skapas med automatik på lägenheten då rättelse skickas p.g.a. av markering på förening. Not 3. Vid uppgraderingen har med automatik angivits i inställningar att flera mängder per mätsätt ska kunna lagras på en lägenhet om du har modul Bostadsrättsförening. Systeminställningen Mätsätt för rättad KU56 med värde RKU56 har också adderats till systeminställningarna för BRF KU. Gemensamt för alla rättelser Sid 49 av 52

50 är att de skrivs ut på papper eller fil genom valet Endast poster med rättelsemarkering i det kontrolluppgiftsprogrammet. Se till att skicka rättelsefilerna till Skatteverket vartefter de produceras, så att du inte råkar skriva över dem. Om du behöver rätta eller makulera en till Skatteverket insänd kontrolluppgift gör enligt följande. 1. Utför aktuella korrigeringar, såsom ägarandel (Parter i avtal); datum och/eller belopp (överlåtelsedatum i Överlåtelse / förvärv resterande på flik Bostadsrätt i avtal). Not. Specifikationsnummer på KU55 är samma som överlåtelsenummer. 2. Markera Skicka rättad KU i Överlåtelse / förvärv. Ange om rättelsen avser ändrade data eller om inskickad KU ska makuleras. Not. När en rättelse är skriven till fil (INFO.KU och KURED) uppdateras fältet Rättelse skickad. 3. Skriv ut rättade kontrolluppgifter till papper och till fil genom att använda gulmarkerade urval: De olika urvalsvarianter som finns, är främst tänkta att användas vid upprepade utskrifter. 4. Sid 50 av 52

51 Kontrolluppgift skapa fil Gör sedan urval på året som rapporteringen avser samt vilka överlåtelsedatum som det avser. Gör en utskrift först samt välj test i droplisten och kontrollera att allt ser korrekt ut innan fil till SKV skapas. I de fall en kontraktspart äger fler än en bostadsrätt summeras förmögenhetsvärdena från de olika bostadsrätterna. Kontrolluppgift på förmögenhetsvärde kan även skrivas ut för sådana värden som understiger 1000 kr genom urval på markeringsruta. Förmögenhetsvärdet som beräknas tar hänsyn till om det totala andelstalet i föreningen avviker från 100 % och justerar (viktar) det i förhållande till avvikelsen. Sid 51 av 52

52 Regler för hur belopp ska presenteras på KU55 Grundregel Om en bostadsrätt har ägts av en eller flera personer med samma ägarandelar och under samma tidsperiod ska kontrolluppgiften innehålla förvärvs- och överlåtelseinformation för bostadsrätten i sin helhet. Överlåten respektive förvärvad andel skrivs ut på kontrolluppgiften. Avvikelse från grundregel Om bara en del av bostadsrätten säljs eller om bostadsrättens ägts av flera innehavare under olika lång tid (förvärv/avyttringar har skett vid olika tillfällen och till olika belopp) ska kontrolluppgiften innehålla individuella datum och belopp. Det innebär att: Försäljningssumma och alla förvärvspriset, enligt köpekontrakt, räknas om till överlåtarens andel av dito. Förvärvspriset räknas också om till proportion av överlåten andel. Saldon i inre reparationsfond, kapitaltillskott och eventuellt förmögenhetsvärde 1974 räknas om till överlåtarens andel av dito. Vid avvikelse från grundregel skrivs extrainformation på den nedre delen av kontrolluppgiftsblanketten. Detta är inte något Skatteverket föreskriver, men underlättar utredning av beloppen för er som producent av kontrolluppgifter samt för mottagaren av kontrolluppgiften. Sid 52 av 52

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Den version, 2011.Q4, som släpps nu i december 2011 är väldigt liten. Vi har lyssnat på era önskemål och utvecklar så lite som möjligt i den version som släpps inför årsskiftet.

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms

Frivillig skattskyldighet för moms Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q1 Nu släpps den första versionen för 2012. Vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. En stor

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2

Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nyheter i 3L Pro, 2012.Q2 Nu släpps version 2012.Q2 av 3L Pro och vi fortsätter att fokusera på automatiseringar, intuitivet, och att viktig information ska presenteras och inte behöva sökas. Stora nyheter

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Vitec Säljstöd Storhusmodul

Vitec Säljstöd Storhusmodul INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Säljstöd Storhusmodul Användarguide VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer