Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Justeringens plats och tid Kommunhuset , klockan 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16."

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[29] Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Utses att justera Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset , klockan Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kajsa Cardevik Birgitta Adolfsson (FP) Reidun Lorentzon (KD) Gunilla Nordberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunstyrelsens expedition Kajsa Cardevik

2 Kommunfullmäktige [29] 122 Fastställande av dagordning Nämnden beslutar Fastställa dagordningen med följande ändringar:

3 Kommunfullmäktige [29] 123 Återremitterat ärende, överflyttning av verksamhet från Tjörns Miljö AB (TMAB) Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar 1. Den verksamhet som överlämnades från Tjörns kommun till Tjörn Miljö AB enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 175) ska ingå i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. 2. Ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, i samverkan med Tjörns Miljö AB, vidta de åtgärder och fatta de beslut som krävs för att verkställa punkten 1 ovan, inklusive samlokalisering. 3. Paragrafen är omedelbart justerad. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade (KF 175) att överföra vissa av den dåvarande teknik- och servicenämndens verksamhetsområden till Tjörns Miljö AB. Organisationsförändringen trädde ikraft den 1 januari Under år 2012 och 2013 har förutsättningarna för bildande av en gemensam VAorganisation tillsammans med Stenungsunds och Kungälvs kommun utretts. Utredningen visar att det är ändamålsenligt att bedriva VA-drift och avfallsverksamhet i ett gemensamt bolag. Något beslut om att bilda och överföra verksamhet till ett sådant bolag har inte fattas. Kommunkansliet har i januari 2014 fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en avveckling av Tjörns Miljö AB och en samordning av verksamheten i en förvaltning. Kommunkansliet gavs även i uppdrag att utreda en effektivisering av förvaltningsorganisation avseende samhällsbyggnadsverksamheten i övrigt. I uppdraget ingår att utreda om verksamheter kan drivas i entreprenadform eller i samverkan med grannkommuner. Tidigare beslut Kommunstyrelsens presidieutskott, 26 den 27 mars 2014 Kommunstyrelsens beslut, 99 den 8 maj 2014 Kommunfullmäktiges beslut, 107 den 11 juni 2014

4 Kommunfullmäktige [29] Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 25 mars 2014 Jäv Anders Wernesten (FP) och Berne Petersson (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet Förslag till beslut på sammanträdet Yvonne Andersson (M), Bo Bertelsen (M) och Martin Johansen (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S) yrkar på återremiss: 1. För konsekvensbeskrivning av berörda personers arbetsbeskrivningar, samt ekonomisk analys av förslaget. I båda frågorna gäller redovisning nuläge samt förväntat resultat efter nu liggande förslag till Kommunfullmäktige. 2. Utvärdering av Samhällsbyggnadsnämnden ska göras, som gjordes av Tjörns Miljö AB under våren. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra och Yvonne Anderssons (M) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Yvonne Anderssons (M) och Bo Bertelsens (M) förslag Nej- röst för Benny Anderssons (S) förslag Omröstningsresultat 20 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 12 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Yvonne Anderssons (M) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot majoritetens beslut då detta har hastats fram utan bred politisk beredning. Ärendet är återemitterat från kommunfullmäktige för att få korrekta arbetsbeskrivningar på all berörd personal, samt ekonomisk analys av förslaget. I båda dessa frågor ska redovisas nuläge samt förväntat resultat efter nu liggande förslag till kommunfullmäktige. Förutom ovan skulle en Fördjupad genomlysning göras på Samhällsbyggnadsförvaltningen likt den som gjordes på Tjörns Miljö AB under våren av Actea Consulting AB. Att inte bifalla dessa krav anser undertecknande partier ej ger rätt förutsättningar för korrekt beslut. Det är av stor vikt att det blir rätt då förhastade beslut angående omorganisationer lett till både fördyrade kostnader samt dålig arbetsmiljö för de berörda anställda inom organisationen.

5 Kommunfullmäktige [29] 124 Anmälan och svar på fråga framställd av Benny Andersson (S) ställd till Reidun Lorentzon (KD) angående Kaprifolens verksamhet Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar 1. Frågan får ställas 2. Frågan är besvarad Sammanfattning Benny Andersson (S) har ställt en fråga till Reidun Lorentzon (KD) enligt följande: Bakgrund: Det har kommit till min kännedom, bl.a. genom anhöriga, att Kaprifolens dagverksamhet har förändrats den senaste tiden. Man har minskat personalen med ytterligare 27,5 % nu i april månad, den förra gjordes ju som du minns 2010, då med 55 %. Dessa personalminskningar gör att man kan ta mot färre gäster, trots att behovet av dagverksamhet är ett ökande problem och att kön till dagverksamheten blir längre. Att kompetent specialistpersonal för denna vårdgrupp ska göra arbetspass i köket på helger på med att bl.a. värma huvudkomponenter och grötkokning på vårdavdelningar känns märkligt med de stora behov som denna utsatta vårdtagare har. Ytterligare förändring (försämring) är de minskade platserna för korttidsboende som drabbar de som anhörighetsvårdar i hemmen. Det gör att tyngden på anhörighetsvårdare ökar, detta på en redan hårt arbetande grupp gör ett fantastiskt ideellt arbete som kommunen borde premiera, inte dränera på sitt engagemang. Min fråga till socialnämndens ordförande Reidun Lorentzon (KD) blir: Hur motiverar du som ansvarig politiker dessa negativa förändringar för den utsatta vårdgruppen som är i behov av Kaprifolens verksamhet med ökande köer samt korttidsboende för avlastning? Beslutsunderlag Enkel fråga den 20 maj 2014

6 Kommunfullmäktige [29] 125 Anmälan och svar på fråga från Benny Andersson (S) ställd till Martin Johansen (FP) gällande lekplats Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar 1. Frågan får ställas 2. Frågan är besvarad Sammanfattning Benny Andersson (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) enligt följande: Bakgrund, På kommunfullmäktigemötet den 24 april 2014 så ställde jag en Interpellation angående den lekplats som skulle ha varit klar enligt kommunens informationstavla våren På min fråga om du ansåg att det var ett bra beslut som kommunen gjort genom sitt markbyte för att anlägga aktuell lekplats på så svarade du mig skriftligt att du ansåg det, fortfarande! Jag ställde en följdfråga angående PBL 6 kap. 18 som reglerar kommunen och en exploatörs olika ansvar inför en detaljplan. 6 kap18 Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, är den som äger obebyggd mark eller annat obebyggt utrymme som enligt detaljplanen skall användas för allmän plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet. Detta är ändrat 2012 till följande text, som är inkopierad från lagen.nu ur 6 kapitlet. 3 Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om 1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen, 2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 3. länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning. 4 Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om 1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för en allmän byggnad, 2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning

7 Kommunfullmäktige [29] Du sa att du ej kände till denna paragraf vilket gjorde att jag erbjöd dig att fortsätta debatten nästa kommunfullmäktigemöte den 22 maj när du satt dig in i frågan. Eftersom du ej kunde svara på det aktuella mötet så utgår jag från att du nu när det förflutet några veckor hunnit tänka genom min fråga och kan ge korrekt svar på detta möte. Det vore bra för alla parter och framför allt för det stora medborgarintresse som Lekplatsen i trevägskorsningen har och att svar öppet redovisas här i kommunfullmäktige. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga: Hur motiverar du att kommunen frångick lagstiftningen om hur allmän platsmark ska tillhandahållas enligt PBL Beslutsunderlag Enkel fråga den 27 maj 2014

8 Kommunfullmäktige [29] 126 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Martin Johansen (FP) angående VA-priser Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar Interpellationen är besvarad. Sammanfattning Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) gällande VApriser, enligt följande: Bakgrund, På kommunens hemsida kan man på en nyhet daterad 10 mars läsa följande: Några nyheter i vattenpriserna I dagarna får fastighetsägare på Tjörn fakturan för vatten och avlopp. För de flesta är den likadan som tidigare, för några kan det ha kommit till någon ny post. En nyhet är att du som bor nära ett kommunalt dagvattenområde, och har nytta av att vägar och markområden blir fria från vatten, nu får vara med och betala en dagvattenavgift. Detta berör cirka fastighetsägare på Tjörn, till exempel några fastigheter i Tångeröd. För de flesta blir summan 605:-. En annan nyhet är att vi gör en omfördelning av de kostnadsslag som ingår i din grundavgift. Priset är detsamma, men en större del av kostnaden är för vattnet (40 procent) och en mindre del (35 procent) avser dagvattnet. På till exempel Klädesholmen finns idag inget system för att ta hand om dagvatten. Bor du där märker du bara höjningen från procent på vattnet på din faktura, på omkring 300:-. Den 21 november 2013 beslöt kommunfullmäktige: Om oförändrad taxa för 2014 jämfört med Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Vem har beslutat att ändra VA-taxan som redovisas på kommunens hemsida ? 2. På vilka grunder har vissa fastighetsägare valts ut för debiteringen 605 kronor och andra debiteringen omkring 300 kronor? 3. Hur mycket extra intäkter får kommunen in via denna taxehöjning? 4. Enligt beslutet skulle dagvattenavgiften från allmän platsmark vara 0,96kr/kvm=1,20 inkl. Moms Var kommer 1,15kr/kvm från? 5. Har kommunen utrett vilka områden som är berörda och när var detta klart? 6. Det är fler ställen än Klädesholmen som inte har omhändertagande av dagvatten kommunalt, men har kommunen även debiterat dessa?

9 Kommunfullmäktige [29] Martin Johansen (FP) svarar enligt följande: Benny Halldin ställer ett antal frågor utifrån en nyhet på kommunens hemsida daterad den 10 mars om nyheter i fakturan avseende vatten och avlopp. Svaren på frågorna är som följer. 1. Vem har beslutat att ändra VA-taxan som redovisas på kommunens hemsida ? Det är kommunfullmäktige som , 229 punkt 4 beslutade att: Omarbetning av taxeföreskrifterna görs i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Förslaget är beskrivet i förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor. 2. På vilka grunder har vissa fastighetsägare valts ut för debiteringen 605 kronor och andra debiteringen omkring 300 kronor? a) Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna för avvattning av gatumark fördelas mellan fastighetsägare och den som förvaltar gatumarken. År 2014 har denna fördelning ändrats. Avgiften för dagvatten har sänks för vägföreningar och andra som förvaltar gatumark. I stället tas dagvattenavgift ut från alla fastigheter i de samhällen där kommunen tar hand om dagvattnet från gatumark. De fastighetsägare i berörda samhällen som tidigare inte betalade alls för dagvatten, får från och med 2014 betala 605 kr för dagvatten. Det gäller t.ex. fastigheter i Tångeröd. b) Fördelningen mellan dricksvatten och dagvatten har ändras så att avgiften för dagvatten har sänkts med 302 kr medan avgiften för dricksvatten har höjts med 302 kr. Denna ändring görs därför att det bättre speglar kommunens kostnader för att ordna med dricksvatten respektive dagvatten. Konsekvenserna blir: - De som har både dricksvatten och dagvatten berörs inte. De som bara har dricksvatten eller dricksvatten och spillvatten får en höjning på 302 kr. Det gäller t.ex. Klädesholmen. De som bara har dagvatten eller dagvatten och spillvatten får en sänkning på 302 kr. 3. Hur mycket extra intäkter får kommunen in via denna taxehöjning? Skillnaden för år 2014 om blir kr ( kr ex moms) mindre i intäkter jämfört med det tidigare förslaget. Det beror på höjda avgifter från fastighetsägarna med kr och minskad utebliven intäkt från väghållarna om kr. 4. Enligt beslutet skulle dagvattenavgiften från allmän platsmark vara 0,96kr/kvm=1,20 inkl. Moms Var kommer 1,15kr/kvm från? Förslaget till dagvattenavgift från allmänplatsmark om 1,20 kr/kvm baserades på förvaltningens förslag att avgifterna generellt skulle höjas med 5 % från 2013 till När KF beslutade om oförändrade avgifter, sänktes även denna avgift med 5 %, vilket avrundat blir 1,15 kr/kvm inkl. moms. 5. Har kommunen utrett vilka områden som är berörda och när var detta klart?

10 Kommunfullmäktige [29] Ja, vilka områden som ska debiteras var i huvudsak klart vid årsskiftet. Under januari kom förvaltningen fram till att dagvatten inte ska debiteras för Klädesholmen. De områden som fortfarande är under utredning är Bleket och Åstol. 6. Det är fler ställen än Klädesholmen som inte har omhändertagande av dagvatten kommunalt, men har kommunen även debiterat dessa? Nej, kommunen har enbart debiterat dagvattenavgift för de fastigheter där dagvattnet enligt kommunens kundregister tas hand om från fastigheten. Från och med 2014 debiteras även de fastigheter där kommunen tar hand om dagvattnet från gatumark i samhället, även om inte dagvatten från den specifika fastigheten tas om hand. Dock är det så att med anledning av att det råder olika uppfattningar i frågan kommer jag initiera att kommunstyrelsens förvaltning inhämtar ett utlåtande från extern expertis om vattentjänstlagens tillämpning i aktuellt avseende. Det är förankrat i majoriteten att ett sådant expertutlåtande inhämtas och jag hoppas att även oppositionen ställer sig bakom detta initiativ. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 51 den 27 mars 2014 Beslutsunderlag Interpellation den 21 mars 2014 Interpellationssvar den 20 maj 2014

11 Kommunfullmäktige [29] 127 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Martin Johansen (FP) angående kostnader för allmän platsmark Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar Interpellationen är besvarad. Sammanfattning Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) gällande kostnader för allmän platsmark, enligt följande: Bakgrund, Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden utrett frågan om Tjörns kommun skall överta huvudmannaskapet för allmän platsmark. Med anledning av detta ställde jag en interpellation i ärendet i september Några av svaren som gavs i på interpellation har vid senare kontroll visat sig felaktiga. Trots detta vägrades Karl-Erik Persson att inför kommunfullmäktige rätta svaren, varför jag nu vänder mig till dig med frågeställningen. Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: Vad har kommunens konsultkostnader för utredningen kostat till dags datum? Vad är kommunens totala kostnader, till dags datum, för hanteringen av frågan om ändrat huvudmannaskap för Allmän Platsmark? Har lagen om offentlig upphandling (LOU) följts i frågan om upphandling av denna utredning? Martin Johansen (FP) svarar enligt följande: 1. Vad har kommunens konsultkostnader för utredningen kostat till dags datum? Kommunens konsultkostnader för utredning om förvaltning av allmän platsmark har kostat kr. 2. Vad är kommunens totala kostnader, till dags datum, för hanteringen av frågan om ändrat huvudmannaskap för Allmän Platsmark? Kommunens interntid bedöms till ca 100 arbetstimmar med schablonkostnad 500 kr/h vilket ger kr interna kostnader. Total intern och extern kostnad ca kr.

12 Kommunfullmäktige [29] 3. Har lagen om offentlig upphandling (LOU) följts i frågan om upphandling av denna utredning? Utredningen har gjorts av konsult som avrop från gällande ramavtal. Ramavtalet har upphandlats enligt LOU. I tjänstekatalogen gavs möjlighet att avropa tjänster upp till fem basbelopp, det vill säga kr. När arbetet var klart var man uppe i summan kr vilket är ett mindre överdrag. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 89 den 24 april 2014 Beslutsunderlag Interpellation den 24 april 2014 Interpellationssvar den 20 maj 2014

13 Kommunfullmäktige [29] 128 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Martin Johansen (FP) angående Tjörns Miljö AB Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar Interpellationen är besvarad. Sammanfattning Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) gällande Tjörns Miljö AB, enligt följande: Bakgrund, Vi har i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfälle kunnat konstatera att Tjörns kommun har uppenbara problem med styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens presidieutskott har med anledning av detta gett kommunchefen i uppdrag att se över Tjörns Miljö AB:s framtid. Kommunchefen har för att införskaffa beslutsunderlag beställt en konsultrapport från Actea Consulting AB. I denna rapport fördjupad genomlysning av Tjörns Miljö AB föreslås ett antal tänkbara förändringar för att komma ifrån dagens ineffektiva köp/sälj system. Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: Vad har bolagsexperimentet med Tjörns Miljö AB kostat skattebetalarna från start till dags datum? Vad har bolagsexperimentet med Tjörns Miljö AB kostat VA-abonnenterna från start till dags datum? Vad är ditt ansvar som kommunalråd för detta organisatoriska misslyckande? Martin Johansen (FP) svarar enligt följande: Interpellanten ställer tre frågor vilka besvaras enligt följande: 1. Vad har bolagsexperimentet med Tjörns Miljö AB kostat skattebetalarna från start till dags datum? Denna fråga, likasom nästa, är tyvärr inte möjlig att svara på eftersom frågan är hypotetisk. Det vill säga att vi måste veta vad det hade kostat att ha kvar den organisation som fanns före bildandet av bolaget december Vad jag kan konstatera är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har köpt tjänster av bolaget. Dessa tjänsteköp är till stor del finansierat av skattemedel. Sedan 2009 har kommunen köpt tjänster, som inte härrör

14 Kommunfullmäktige [29] sig till VA-kollektivet för ca 41 mkr. Dessa tjänster hade köpts oavsett om verksamheten var organiserad i bolagsform eller i förvaltningsform. Det är dock viktigt att konstatera att inga skattemedel har skjutits till Tjörns Miljö AB under de år som bolaget verkat förutom vid bildandet då kommunen köpt aktier i bolaget. 2. Vad har bolagsexperimentet med Tjörns Miljö AB kostat VA-abonnenterna från start till dags datum? Liksom föregående fråga är tyvärr inte heller denna fråga möjlig att svara på eftersom frågan är hypotetisk. Det vill säga att vi måste veta vad det hade kostat att ha kvar den organisation som fanns före bildandet av bolaget i december Vad jag kan konstatera är att samhällsbyggnadsnämnden har köpt vatten och avloppstjänster av bolaget. Dessa tjänsteköp är finansierat av va-taxan. Sedan 2009 har kommunen köpt tjänster, som härrör sig till VA-kollektivet för 134 mkr. Det är dock viktigt att konstatera att inga skattemedel har skjutits till Tjörns Miljö AB under de år som bolaget verkat förutom vid bildandet då kommunen köpt aktier i bolaget. 3. Vad är ditt ansvar som kommunalråd för detta organisatoriska misslyckande? När vi i majoriteten efter några år konstaterade att ledning och styrning och samordning med samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde inte fungerat optimalt har vi givit förvaltningen i uppdrag att se över organisationen och undersöka möjligheten att avveckla bolaget. Detta har förvaltningen gjort och nu finns ett förslag till förändring framtaget som vi politiskt skall besluta om. Jag tycker därmed att jag tagit ansvar för att skapa bättre förutsättningar för den verksamhet som bedrivs i bolaget. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 90 den 24 april 2014 Beslutsunderlag Interpellation den 24 april 2014 Interpellationssvar den 20 maj 2014

15 Kommunfullmäktige [29] 129 Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till Martin Johansen (FP) angående osäker och otrygg trafiklösning väg 169/160 Dnr 2014/ Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. Sammanfattning Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) gällande osäker och otrygg trafiklösning vid väg 160/169, enligt följande: Bakgrund, Kommunen har sedan många år kämpat för att få till den felande länken av gång och cykelvägen från Gamla Myggenäs för en säker och trygg miljö för oskyddade trafikanter som går eller cyklar mot Stenungsund. När den nu äntligen håller på att färdigställas så visar det sig att det endast blir en refug övergång vid väg 169 och korsvägen Röreviken/Gamla Myggenäs. Vidare så fattas det fortfarande en naturlig trygg och säker gång och cykelväg från den nya busshållplatsen vid korsningen väg 169 och väg 160 och fortsättningen på GC-vägen mot Broarna. Mina frågor blir med beskriven bakgrund: Vilka initiativ har du som kommunalråd tagit för att påverka ökad säkerheten i dessa osäkra och otrygga gång och cykelvägs övergångar? Vilka samråd har du kunnat delta i som kommunens naturliga samtalspartner med de berörda medborgarna som ska använda sig av trafiklösningarna? Vilka samråd har du kunnat delta i som kommunens naturliga samtalspartner med berörda myndigheter? Martin Johansen (FP) svarar enligt följande: Benny Andersson ställer i sin interpellation tre frågor. 1. Vilka initiativ har du som kommunalråd tagit för att påverka ökad säkerheten i dessa osäkra och otrygga gång och cykelvägs övergångar? Beviljat starttillstånd i KSPU 23 augusti 2012, för GC-projekt Infart Röreviken, innebärande kommunens kostnader för medverkan i förstudie och projektering, avseende en säker passage över väg 169 för oskyddade trafikanter, med medfinansiering från Myggenäs Gård. Skrivit på exploateringsavtal med Exploatören - Myggenäs Gård, innebärande att exploatören medfinansierar en del av projektet. Varit med i KF och antagit investeringsbudget för åtgärder avseende V-svängfält inkl. trafiksäker passage för GC-väg vid Myggenäs Gård.

16 Kommunfullmäktige [29] 2. Vilka samråd har du kunnat delta i som kommunens naturliga samtalspartner med de berörda medborgarna som ska använda sig av trafiklösningarna? Det är ett felaktigt påstående att kommunstyrelsens ordförande är den naturliga samtalspartnern i dessa frågor. Det är en verkställighetsfråga. Dessutom är det Trafikverkets projekt. De håller i processen och tjänstemännen medverkar. Trafikverket har haft flera samråd. 3. Vilka samråd har du kunnat delta i som kommunens naturliga samtalspartner med berörda myndigheter? Berörd politisk representant, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, har deltagit under samrådsmöten med Trafikverket där strategiska frågor bearbetats. Också detta helt i linje med den organisation vi har. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 91 den 24 april 2014 Beslutsunderlag Interpellation den 24 april 2014 Interpellationssvar den 20 maj 2014

17 Kommunfullmäktige [29] 130 Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till Martin Johansen (FP) gällande lekplats Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar Interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) gällande lekplats, enligt följande: Bakgrund, På kommunfullmäktigemötet den 24 april 2014 så ställde jag en Interpellation angående den lekplats som skulle ha varit klar enligt kommunens informationstavla våren På min fråga om du ansåg att det var ett bra beslut som kommunen gjort genom sitt markbyte för att anlägga aktuell lekplats på så svarade du mig skriftligt att du ansåg det, fortfarande! Jag ställde en följdfråga angående PBL 6 kap. 18 som reglerar kommunen och en exploatörs olika ansvar inför en detaljplan. 6 kap18 Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, är den som äger obebyggd mark eller annat obebyggt utrymme som enligt detaljplanen skall användas för allmän plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet. Detta är ändrat 2012 till följande text, som är inkopierad från lagen.nu ur 6 kapitlet. 3 Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om 1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen, 2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 3. länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning. 4 Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om 1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för en allmän byggnad, 2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning Du sa att du ej kände till denna paragraf vilket gjorde att jag erbjöd dig att fortsätta debatten nästa kommunfullmäktigemöte den 22 maj när du satt dig in i frågan.

18 Kommunfullmäktige [29] Eftersom du ej kunde svara på det aktuella mötet så utgår jag från att du ej behöver extra tid för svar utan kan svara på detta möte. Det vore bra för alla parter och framför allt för det stora medborgarintresse som Lekplatsen i trevägskorsningen har om vi nu kunde komma till ett slut i denna debatt, att alla svar och ansvar i ärendet öppet redovisas här i kommunfullmäktige. Nedan ett utdrag ur ditt skriftliga svar från 24 april. Det finns ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatörerna som bland annat reglerar utbyggnad av allmän plats, VA och övriga anläggningar inom planområdet. Enligt detta avtal ska exploatörerna bygga och bekosta lekplatsen i Kårevik. Genomförandetiden för utbyggnaden enligt detaljplanen är tio år. Någon särskild tidpunkt för att bygga de allmänna anläggningarna, inklusive lekplatsen, är inte specificerat i exploateringsavtalet. Lantmäteriförrättningen, som är en förutsättning för exploateringen, avslutades först i maj Därutöver måste projekteringen av vägar, VA och övriga anläggningarna vara klar innan exploatörerna kan bygga i området. Anledningen till att lekplatsen inte är färdigställd är alltså att lantmäteriförrättningen avslutades först förra året och att exploatörerna inte har börjat bygga i området. Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor: 1. Anser du fortfarande att kommunen agerat rätt med markbytet som grund för en kommunal lekplats i området nu när du tagit del av PBLs riktlinjer angående exploatering för detaljplan? 2. Varför stod det 2011 på skylten redan före valet 2010 om det som du svarade mig på föregående möte att det berodde på att lantmäteriförrättningen tagit så lång tid, det borde väl ha varit känt redan 2010 att den inte var klar? Beslutsunderlag Interpellation den 9 maj 2014

19 Kommunfullmäktige [29] 131 Återremitterad motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) gällande kommunal samarbetsgrupp kring fast förbindelse vid Svanesund Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutar Motionen anses besvarad i och med yttrandet från Kommunfullmäktige den 30 januari 2014, 16. Sammanfattning Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt följande: Kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund står inför en rad utmaningar inom kommunikationer, infrastruktur och kollektivtrafik. Lösningar som kan komma ifråga berör samtliga inblandade kommuner och deras befolkning även om frågorna primärt kan beröra den ena eller andra kommunen. När vi i dagarna nås av information om att en motion lämnats in till Orusts kommunfullmäktige för att starta ett förnyat arbete med broförbindelsen Svanesund- Kolhättan anser vi att Tjörns kommun snabbt agerar i frågan. Ett krav i motionen från Orust är ATT: Kontakta angränsande kommuner för att undersöka möjligheten till att få en stöttning av projektet. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att: Ta fram ett förslag till uttalande, för att Tjörns kommunfullmäktige skall kunna anta detta på kommunfullmäktige mötet den 21 november Uttalandet skall tydligt visa på Tjörns kommuns stöd för ett broprojekt över Svanesund-Kolhättan. Ta ett initiativ för att starta en Samarbetsgrupp med Orust, Tjörn och Stenungsund. Att samarbetsgruppen skall bestå av Kommunalråd och oppositionsråd från respektive kommun. Att samarbetsgruppen ges i uppdrag att arbeta med förbättrade kommunikationer i OST-regionen Att senast under våren-2014 till Kommunfullmäktige redovisa samarbetsgruppens resultat. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 212 den 24 oktober 2013 Kommunstyrelsens beslut, 228 den 28 november 2013 Kommunfullmäktiges beslut, 16 den 30 januari 2014 Kommunstyrelsens beslut, 117 den 28 maj 2014

20 Kommunfullmäktige [29] Beslutsunderlag Motion den 22 oktober 2013 Politiskt motionssvar den 20 november 2013 Protokollsutdrag från Orusts kommuns fullmäktige den 10 april 2014 Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad i och med yttrandet från Kommunfullmäktige den 30 januari 2014, 16. Benny Andersson (S) gör ett tilläggsyrkande och yrkar att resterande att-satser ska besvaras. Beslutsgång Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och Martin Johansens (FP) förslag väljs.

21 Kommunfullmäktige [29] 132 Återremitterad motion framställd av Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S) gällande läxhjälp till alla barn i Tjörns kommuns skolor Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutar Motionen är besvarad i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens yttrande. Sammanfattning Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S) har lämnat in en motion enligt följande: Alliansregeringen har nyligen infört skattesubvention (skatteavdrag, RUT) för föräldrar som anställer en person för att hjälpa sitt grundskolebarn med läxor utanför den ordinarie schemalagda skoltiden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att detta strider mot all logik. Självklart måste alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, ha möjlighet att klara sina studier. Finns det ett behov av att elever behöver hjälp med läxor ska självklart Tjörns skolor tillhandahålla denna hjälp. Vid behov ska givetvis stat och kommun gemensamt skjuta till resurser så att alla barn, inte bara några få, får den hjälp de behöver för sina studier. Med bakgrund av ovanstående yrkas följande: Att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av kommunal läxhjälp i överenstämmelse med gällande lagstiftning, där det tydligt anges att undervisningen ska anpassas efter varje barns behov och förutsättningar. Att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag, om behov finns, att redovisa i vilken form en eventuell läxhjälp ska organiseras. Ska den t.ex. finnas inom skolplikten under ordinarie skoltid och/eller ska den erbjudas utanför ordinarie skoltid, och då för barn och föräldrar frivilligt. Att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att till Kommunfullmäktige senast i juni 2013, redovisa resultatet av utredningen samt eventuella kostnader för förslag om kommunal tillhandahållen läxhjälp. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 40 den 21 februari 2013 Barn- och utbildningsnämndens beslut, 41 den 23 maj 2013 Kommunfullmäktiges beslut, 32 den 27 februari 2014 Barn- och utbildningsnämndens beslut, 33 den 16 april 2014 Kommunstyrelsens beslut, 118 den 28 maj 2014

22 Kommunfullmäktige [29] Beslutsunderlag Motion den 7 februari 2013 Tjänsteutlåtande den 15 maj 2013, Evike Sandor Politiskt svar från majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden den 22 maj 2013 Politiskt svar från den politiska majoriteten den 22 oktober 2013 Politiskt svar från majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden den 16 april 2014 Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

23 Kommunfullmäktige [29] 133 Svar på motion från Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) gällande införandet av ny tjänst inom hemtjänsten E.V.A.A. Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutar Avslå motionen i enlighet med Socialnämndens remissvar. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande: Bakgrund: I undertecknande partiers budget förslag inför 2014 var ett av förslagen en satsning på en ny tjänst som vi valt att kalla: Eget Val Av Aktivitet, E.V.A.A. förslaget bygger på att man skulle tilldela alla hemtjänstvårdtagare en timma i veckan som de fritt kan välja val av aktivitet utan prövning. Det finns för en människa många vardagliga sysselsättningar som man vant sig vid under ett helt liv, många av dessa blir omöjliga när man blir beroende av hjälp. Att inte kunna åka till en affär för att köpa en present till ett barnbarn eller kunna unna sig lyxen av att äta en god lunch på restaurang är ett hinder i att leva sitt liv fullt ut med alla sinnen. E.V.A.A. tjänsten ska innehålla möjligheten till att t.ex. kunna göra en planerad och efterlängtad gemensam utflykt med en vän, besöka ett köpcenter eller vad det nu kan vara för önskemål man har för att känna att man lever efter eget val med alla sinnen! Tjänsten ska i vårt förslag göras av ordinarie personal inom våra särskilda boenden. Detta möjliggör att ingen ska behöva arbeta deltid mot sin vilja utan underlag för heltid möjliggörs genom detta. Genom E.V.A.A. blir även yrket mer omväxlande och stimulerande, ger energi, vilket stärker kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Ytterligare vinst blir som vi ser det att den dag man flyttar in på ett särskilt boende så har man genom sin Fadderpersonal som man nu känner väl, en god grundtrygghet, inte minst viktigt del för alla berörda parter. Med ovan beskriven bakgrund yrkar vi undertecknande partier att kommunstyrelsen ges i uppdrag, Att: socialnämnden ges i uppdrag att utreda hur införandet av E.V.A.A. snarast kan införas. Att: utredningen även ska innehålla de ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär

24 Kommunfullmäktige [29] Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 237 den 21 november 2013 Socialnämndens beslut, 59 den 23 april 2014 Kommunstyrelsens beslut, 119 den 28 maj 2014 Beslutsunderlag Motion den 18 november 2013 Remissvar från Socialnämnden genom ordföranden den 29 mars 2014 Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP), Gun Alexandersson Malm (FP) och Reidun Lorentzon (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) yrkar att motionens två att-satser ska utredas. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra och Martin Johansens (FP) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Martin Johansens (FP) med fleras förslag Nej- röst för Benny Anderssons (S) och Nils Lackfors (S) förslag Omröstningsresultat 22 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 13 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Martin Johansens (FP) med fleras förslag väljs Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot majoritetens negativa beslut angående införandet av ny tjänst inom hemtjänsten, E.V.A.A. Vi anser att motionens innebörd måste med de prognoser som visar på att medborgarna blir äldre och äldre behandlas seriöst. Det för att göra en helhetsbedömning av de ekonomiska konsekvenser som motionen kan innebära för kommunen, enligt våra beräkningar kommer vi genom införandet göra stora kvalitetsförbättringar för brukarna samt ekonomiska vinst för kommunen. Motionen tar även upp hur vi genom dess införande visar att vi även satsar på vår personal, att vi vill erbjuda dem en anständig anställning, inte som nu då hela äldreomsorgen på Tjörn ökar sin andel med tim. deltidsanställningar. Om vi ska klara rekrytering av personal inom omsorgen i framtiden måste vi erbjuda attraktiva tjänster i botten. Vilka ungdomar tror majoriteten att vi attraherar genom att inte erbjuda anställningar som inte går att försörja sig på? På det sätt som socialnämndens majoritet besvarat motionen med motiveringen att motionen skulle vara för tidskrävande att utreda! Kan inte med andra ord beskrivas

25 Kommunfullmäktige [29] som nonchalans och ovilja till nya och nödvändiga kvalitetsförbättringar av kommunens äldreomsorg, både för brukarna och den personal som ska göra jobbet!

26 Kommunfullmäktige [29] 134 Motion angående inrättande av etikkommission Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar 1. Avslå motionen i dess helhet. 2. Kommunfullmäktige ska tillsätta en parlamentarisk grupp som ska ta fram riktlinjer för vatten- och markförsäljning i framtiden. Sammanfattning Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Benny Andersson och Benny Halldin, har lämnat in en motion angående inrättande av en etikkommission enligt följande: Den borgerliga majoriteten på Tjörn, ledd av folkpartiet, har sedan maktövertagandet 2008 kantats av märkliga affärer som rullas upp i media inom det kommunala ansvaret. I de fall som avslöjas som inte är direkt olagliga är de i många fall etiskt tvivelaktiga med uppenbara inslag av girighet. En av de mest kända är bytesaffären mellan framstående partikamrater och kommunen av attraktiv tomtmark med havsutsikt mot ett värdelöst dike i syfte att få allmänheten att tro på tillkomsten av en lekplats mitt i en trevägskorsning! En annan uppmärksammad affär har varit försäljning och därmed privatisering av värdefull kommunal mark samt omvandling av en sjöbod mitt Skärhamns hamnområde till en sommarrestaurang. Andra exempel på affärer som stoppats av oppositionen, tack vare att vi fått kännedom om försöken i tid, är försöket att sälja Rönnängs Brygga och vatten till privatperson, eller när den juridiska prövningen hävt antagna beslut efter överklaganden från kommunmedborgare, t.ex. försöket att sälja Ängeviksladan för en krona till politikervänner i majoriteten! Bygglov har frikostigt beviljats utanför planområde till lika goda politikervänner samtidigt som vanliga privatpersoner nekats i grannområdet med omotiverade skäl. Nya försök görs nu att försöka sko sig på att köpa in vattenområden för en billig peng av politikerföreträdare, allt för att kortsiktigt gynna sig på bekostnad av kommande generationers möjlighet av rekreativa gemensamma miljöer i vår känsliga kommuns samhällen. Med kunskap om att det som är sålt aldrig går att få tillbaka igen kräver nu socialdemokraterna att en Etikkommission nu tillsätts med omedelbar verkan. Eller är det möjligt att tro att det går att köpa tillbaka det som är sålt utan mycket dyra återköp, vad skulle t.ex. återköp av tomten under sjöboden i Skärhamns hamn kosta, kr? Knappast, eller hur ser t.ex. möjligheterna ut att byta tillbaka diket i Rönnäng ut? Knappast troligt det heller. Det är uppenbart att det finns stort behov av att diskutera och tänka igenom våra etiska ställningstagande och värderingar om hur vår kommuns framtid bör värnas. Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av besinning i dessa frågor. Den Etikkommission som vi nu efterlyser ska ha som uppgift att organisera en kommunal

27 Kommunfullmäktige [29] dialog om värderingsfrågor och på detta sätt lyfta upp det ovärderliga samtalet inför kloka framtidsbeslut, inte efter votering. Tjörns kommun har antagit en metod kallad Culture Planning för samhällsplanering med medborgare. Den bygger på att man ska Fånga Platsens Själ. Vilken själ anser Kommunfullmäktige att Tjörn ska ha in i framtiden? Den privatiserade eller den tillgängliga? Det är dags nu att sätta ord till handling, verkställ Culture Planning metoden som den verkliga metoden med alla partiers lika värde om att få bli hörda om samhällsplanering i samförstånd med medborgarna. Där kan vägledande värderingar för vårt samhälle och det dagliga livet lyftas på ett etiskt, moraliskt och demokratiskt framåtsyftande sätt. Till dess att Etikkommissionen hunnit träda i kraft ska alla pågående och kommande utförsäljningar av kommunalt vatten och mark stoppas, detta gäller även de tillgångar av mark och vatten som finns inom de helägda kommunala bolagen. Ytterligare område som ska belysas i Etikkommissionen är den personalpolitik som förs i behandling av våra chefer. Att oppositionen ska läsa om att framstående chefer tvingas lämna sina uppdrag på dagen med inlämnande av nycklar, telefon och dator känns lika olustigt 2014 som när Chefen för Tjörns gymnasieskola tvingades göra likadant efter att UCT vunnit förstaplatser för sina framstående gymnasieprogram. Detta måste bli en ändring och en ny personalpolicy där trygghet för vår personal är ledande, att samtal och förståelse för det offentliga uppdragets betydelse för våra brukare står i centrum, inte korta politiska poäng där årets bokslut betyder allt. För en kommun borde människovärdet vara större än penningvärdet! Med beskriven bakgrund yrkar undertecknad på: Att: Kommunfullmäktige tillsätter en Etikkommission bestående av kommunfullmäktiges samtliga partier Att de pågående och kommande utförsäljningarna stoppas till dess att den planerade Etikkommissionen antagit nya etiska regler för hur utförsäljning av kommunmedborgarnas gemensamma intressen ska värnas för framtiden. Att ta fram riktlinjer för en ny personalpolicy anpassad för 2000 talet byggd på respekt för allas lika värde där öppenhet, etik och moral är styrande. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut, 21 den 30 januari 2014 Kommunstyrelsens beslut, 93 den 8 maj 2014 Beslutsunderlag Motion den 30 januari 2014 Politiskt svar den 6 maj 2014 Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M) och Gösta Andersson (SB) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson, Nils Lackfors och Benny Halldin, samtliga tillhörande (S), yrkar bifall till motionen.

28 Kommunfullmäktige [29] Christer Tegemo (S), Martin Johansen (FP) och Bo Bertelsen (M) yrkar på tilläggsyrkande enligt följande: Att Kommunfullmäktige tillsätter parlamentarisk grupp som tar fram riktlinjer för vatten- och markförsäljning i framtiden. Beslutsgång 1 Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra och Martin Johansens (FP) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Martin Johansens (FP) med fleras förslag Nej- röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag Omröstningsresultat 22 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 12 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Martin Johansens (FP) med fleras förslag väljs Beslutsgång 2 Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om tilläggsyrkandet ska bifallas och finner att det ska bifallas.

29 Kommunfullmäktige [29] 135 Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämnden (M) Dnr 2014/ Kommunfullmäktige beslutar Välja Filip Gollungberg (M) till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning Johanna Norrhamn (M) entledigades den 11 juni 2014, 104, från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

30 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll (2) Ledamöter TMAB Motion E.V.A.A Motion Etikkom. närv tjg 1 närv ej tjg x ej närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1. Bo Bertelsen (m) Yvonne Andersson (m) Håkan Bergstam (m) Mikael Andersson (m) Inga-Lill Hast (m) Katarina Leone (m) - 7. Anders G Högmark (m) Inger Forsberg Bergstam (m) Ulla-Britt Elkan (m) Ingela Wastegård (m) - Henrik Bergeld (m) - Eivor Gustavsson (m) - Thomas Erlando (m) - Solveig Börjesson (m) Henry Hermansson (c) Mats Kristensson (c) Inga Olsson (c) X Olof Kjellström (c) X 12. Martin Johansen (fp) Birgitta Adolfsson (fp) Gunnemar Olsson (fp) 1 from Ewa-Lena Svensson (fp) Hans Kristensson (fp) Gun Alexandersson Malm fp) Anders Wernesten (fp) 1 tom 131 Anette Wallin (fp) - Daniel Hjerpe (fp) Reidun Lorentzon (kd) Roland Flyckt (kd) Berne Petersson (kd) Kent Kihlberg (kd) - Jan-Åke Axelsson (kd) Benny Andersson (s) Gunilla Nordberg (s)

31 Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll (2) Ledamöter närv tjg 1 närv ej tjg x TMAB 123 Motion E.V.A.A 133 Motion Etikkom. 134 ej närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 23. Nils Lackfors (s) Torsten Gustafsson (s) Robert Bull (s) 1 tom Alma Nilsson (s) Claes Jansson (s) Isabell Eriksson (s) Benny Halldin (s) Rigmor Friis (s) Rikard Larsson (s) Hans Strandberg (s) Mona-Lisa Dahlberg (s) - Leif Göbel (s) - Christer Olofsson (s) Anette Johansson (s) - Christer Tegemo (s) Lars-Göran Lundkwist (s) - Cecilia Månfagre (s) Göran Andersson (s) Emilio Cotroneo (v) 1 from Vakant (v) 35. Robert Johansson (mp) 1 tom Azar Hedemalm (mp) 1 from Marita Nyström (mp) - Kjell Karlsson (mp) Gösta Andersson (sb) Marianne Olsson (sb) Mikael Berntsson (sb) - Annika Andersson (sb) Lars Carlsson (ka) Ammi Henriksson fd (ka) (numera m) - Berndt Wångstedt fd (ka) (numera M) - Maria Fogelgren (ka) Thord Jansson (sd) 1 from 135 Summa:

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 18.30 22.20. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 18.30 22.20. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-18 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 18.30 22.20 Utses att justera Inga-Lill Hast (M) och Robert Johansson (MP) Justeringens

Läs mer

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist.

Justeringens Nordiska Akvarellmuseet omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare Paragraf 70 Annika Funkqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-22 1 Plats och tid Nordiska Akvarellmuseet kl 18.30 18.50 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika Funkqvist,

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-16 1 [17] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 23.25 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Billströmska folkhögskolan kl Justeringens plats och tid Kommunhuset , klockan 16.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Billströmska folkhögskolan kl Justeringens plats och tid Kommunhuset , klockan 16. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1((&)[36] 2014-06-11 Kommunfullmäktige Plats och tid Billströmska folkhögskolan kl 15.00 23.00 Utses att justera Gunnemar Olsson (FP) och Azar Hedemalm (MP) Justeringens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-12-27 1 [10] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 17.30-18.05 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) Yvonne

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD) Kommunfullmäktige 2010-03-11 1 [13] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.10 Beslutande Förteckning enligt bilaga Tjänstemän Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Jytte Grundberg. Jan-Evert Halldin (s) Justerande. Reidun Lorentzon (kd) och Martin Johansen (fp) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Extra sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2005-10-13 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.30 21.00 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef, Bo Svensson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Styrelsemöte nr 6 2014-06-16 1 [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl.09.00 10.30 Mötet ajournerades 09.15 09.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Extra bolagsstämma 2014-11-20 1 [11] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.10.00-10.02 Beslutande Övriga närvarande Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster Lars-Ola

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 777 1 av 7 2013-04-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 25 april 2013, kl 17.00, kommunhuset (Stora Tjörnsalen) Inbjuden: Anders Bergius, verksamhetsområdeschef/rektor,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-11-28 1 [30] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-17.30 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Anders Wernesten (FP)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Azar Hedemalm (MP)

Underskrifter Sekreterare. Azar Hedemalm (MP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-18 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl. 09:00 10:55 Utses att justera Benny Halldin (S) Justeringens plats

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-29 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl.13.00 15.00 Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Nils Lackfors (s) Martin Johansen (fp) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.18.30 21.50. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.18.30 21.50. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.18.30 21.50 Utses att justera Kenneth Hermansson (FP) och Rigmor Friis (S) Justeringens plats

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Styrelsemöte nr 7 2013-12-18 1 [7] Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 16.45 Ajournering 15.30 16.00 Ajournering 16.17 16.18 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Mike

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L) Sida Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:12 09:16 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: TJÖRN Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Styrelsemöte nr 4 2013-11-21 1 (12) Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl 15.00 15.25 Beslutande Martin Johansen (FP), ordf Bo Bertelsen, (M), 1 v ordf Benny Andersson (S), 2 v ordf Gösta Andersson (SB) Claes

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 13:30 15.15 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 22 december 2016 Paragrafer 50-62 Underskrifter Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45 Styrelsemöte nr 5 2012-10-15 1 [10] Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 14.45 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Anna Rydh (SB) ers för Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 20:00 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragraf Annika Funkqvist. Gjert Magnusson (s) Justerare BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-04-12 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 19.55 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer