ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET"

Transkript

1 ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

2 Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga länken mellan våra företagsvärden avseende etik och integritet, och vårt dagliga åtagande till de samhällen där vi är aktiva, till våra leverantörer och kunder och till varandra. För mig handlar framgång i affärer om att hålla våra löften, både frivilliga och obligatoriska. Frivilliga löften är dem som de flesta av oss tänker på först. Exempel på frivilliga löften är ledtider för våra leveranser, produktgarantier och servicekontrakt efter försäljning. Lika viktiga är våra obligatoriska löften, som är de löften som vi måste hålla för att kunna göra affärer på de marknader där vi vill konkurrera. För att kunna vara ett börsnoterat företag måste vi exempelvis lova våra aktieägare att vi kommer att förse dem med fullständig, korrekt och tidsenlig information om vår verksamhet. Vi lovar att inte använda oss av affärsmutor. Vi lovar att tillhandahålla en säker arbetsplats för våra anställda. Vi lovar att ta hand om miljön som omger våra anläggningar osv. Vi lovar helt enkelt att göra vad som är rätt. Dessa etikregler fungerar som vägledning för oss alla när det gäller att infria detta löfte genom att följa lagen och bete oss på ett etiskt sätt. Inget enstaka dokument kan ta itu med varje situation, men Etikregler innehåller hänvisningar till Beldens underliggande policyer och tillhandahåller kontaktresurser som du kan ställa frågor till och rapportera tjänstefel. Belden och dess associerade företag och märken, som varit i drift i över 100 år, har ett erkänt rykte för att bedriva verksamhet med integritet. Detta rykte är vår mest värdefulla tillgång. Som nuvarande förvaltare av verksamheten är vi skyldiga dem som kommer före oss och dem som kommer att komma efter oss att skydda vårt märke. Det finns inget bättre sätt att göra detta på än att hålla alla våra löften. Jag ber dig att vi dagligen gör detta tillsammans. Med vänlig hälsning John Stroup Ordförande och CEO i

3 Våra kärnvärden På alla platser och i alla situationer har Belden ett åtagande till högsta normer för etik och integritet. Vi tar aldrig professionella eller etiska genvägar och våra kontakter med alla verksamheter, samhällen och individer följer de höga normer vi godtar som anställda hos Belden. Det är kunderna som definierar vår framgång. Vi håller våra löften inför kunderna eftersom det är dessa åtaganden som är viktigast. Vi tar oss tid att lyssna ordentligt på våra kunder. Vi strävar efter att bli önskad leverantör på alla marknader som vi servar. Vi investerar i våra människor. Vi ska attrahera och hålla kvar den alla bästa talangen för vårt företag. Vi har ett åtagande till mångfald, lika möjligheter för alla och rättvis behandling. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter för våra anställda. Vi betalar för prestationer. Vi hjälper anställda att förstå och bidra till vår strategi. Vi värdesätter anställda som utmärker sig i en miljö med högt tempo. Vi lyckas tillsammans genom att arbeta som ett team. Det är centralt för vår framgång att arbeta som ett team. Det förväntas. Det är inte valfritt. Vi respekterar varandra. Vi tror på konstruktiv konfliktlösning. Vi är öppna och ärliga i vår kommunikation. Vi utreder mångas synpunkter för att utveckla ett gemensamt mål. Vi spelar för att vinna. Vi ska överträffa konkurrensen. Vi mäter våra resultat och håller oss själva ansvariga. Vi ska vara en första klassens investering för våra aktieägare. Löpande förbättring är vår livsstil. Vi utvecklar hållbara processer. Vi strävar efter att förbättra säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Vi eliminerar slöseri från alla rutiner. Vi strävar efter storhet. Vi strävar efter bättre och bättre resultat. Vi jämför oss själva med det bästa. Vi innoverar inom allt som vi gör. Vi anser att det är bättre att försöka och inte lyckas än att aldrig sikta mot stjärnorna. ii

4 Innehåll Ett brev från vår CEO John Stroup... i Våra kärnvärden...ii Inledning till våra Etikregler...1 Tillämpa våra Etikregler...2 Så här väcker du frågor...3 Vårt åtagande mot vedergällning... 4 Konsekvenser av överträdelser av Etikregler... 4 Vårt företag och våra aktieägare...5 Vi undviker att ha intressekonflikter... 6 Vi för ärliga och korrekta räkenskaper och bokföringshandlingar Vi kommunicerar försiktigt med utomstående parter Vi handlar aldrig baserat på insiderinformation och tipsar inte andra så att de kan göra det Vi skyddar företagets tillgångar och information Vi använder företagets tekniker på lämpligt sätt Våra samhällen...18 Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder Vi tar stora steg för att skydda vår miljö Vi rättar oss efter de internationella handelslagarna Lämpliga politiska och välgörenhetsbidrag Våra kunder, konkurrenter och affärspartners...26 Vi tillhandahåller produkter och tjänster av kvalitet Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn Vi följer konkurrens- och antitrustlagar Vi använder etiska marknadspraxis Vi skyddar tredje parts sekretess Våra kolleger...32 Vi främjar en respektfull arbetsplats som inkluderar alla Vi främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Vi upprätthåller individuella rättigheter Vi respekterar varandras sekretess Avstående från våra Etikregler...37 iii

5 Inledning till våra Etikregler Välkommen till Beldens Etikregler för affärsverksamhet som vi helt enkelt kallar för våra Etikregler. Våra Etikregler fungerar som vår vägledning för att bedriva etisk verksamhet, de beskriver det beteende som förväntas av oss när vi arbetar å Beldens vägnar. Genom att känna till och följa våra Etikregler såväl som de lagarna och företagspolicyer som tillämpas i vårt arbete uppfyller vi våra åtaganden gentemot våra värderade risktagare, och fortsätter att bygga på en grund av tillit som vi länge haft. Det är inte möjligt för våra Etikregler att ta itu med alla de etiska dilemman som vi står inför, det kan ingen enda vägledning göra. Den ger oss dock de verktyg som vi behöver för att hjälpa oss att navigera de svåra situationer som vi kan stöta på. Våra Etikregler kompletteras av företagets policyer och procedurer, såväl som gällande lagar och förordningar och vårt eget förnuft och goda omdöme. Läs noggrant Etikreglerna, förstå hur de gäller dig och ställ frågor när du behöver göra det. När du gör det bidrar du till en kultur med storhet och framgång. 1

6 Tillämpa våra Etikregler Våra Etikregler gäller lika mycket för alla anställda, befattningshavare och styrelseledamöter hos Belden och våra dotterbolag runt om i världen. Detta innebär att var och en av oss är ansvarig för att följa våra Etikregler, företagets policyer och lagen i alla våra dagliga affärsaktiviteter, utan undantag. Vi förväntas alla att fatta etiska affärsbeslut och inte bara att upprätthålla ordalydelsen, utan även andan i lagarna, förordningarna och riktlinjerna som styr vårt arbete. Vi förväntar oss att vår distributionskedja ska upprätthålla dessa samma höga etiska normer. Även om ingen individ är befriad från att följa våra Etikregler, är det en del av oss som har ytterligare ansvarsområden under dem. I synnerhet har chefer hos Belden en uppgift att vara ett exempel för korrekt bedrivande av verksamheten för andra anställda. Om du är chef förväntas du att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö där anställda förstår vad som förväntas av dem och känner att de kan dela med sig av sina funderingar och rapportera tjänstefel till dig. Oavsett din befattning hos Belden ska du alltid leda med positivt exempel, och göra Etiska regler till en del av ditt dagliga arbete. 2

7 Så här väcker du frågor Det mest effektiva sättet att främja positiv förändring inom vårt företag är att väcka frågor. Om du blir medveten om något faktiskt eller potentiellt tjänstefel, eller om du har frågor om hur våra Etiska regler, företagets policyer eller lagar och förordningar gäller ditt arbete, uppmuntras du starkt att rapportera tjänstefelet och att söka vägledning. Du har tillgång till många olika resurser, exempelvis: Din chef Personalavdelningen Beldens kravuppfyllelseteam (bestående av bolagsjuristen och den interna revisionsavdelningen), inklusive via e-post till Vår heta linje EthicsPoint Per telefon på: i USA och Kanada Online på: (den här portalen innehåller lokala uppringningsnummer för jurisdiktioner utanför USA och Kanada) Kom ihåg att Belden behandlar alla rapporter konfidentiellt, oavsett vilken rapporteringsmetod du väljer. Där lokal lag tillåter det kan du även skicka din rapport anonymt via vår heta linje EthicsPoint som identifieras ovan och då kommer inte Belden att försöka att identifiera dig. Belden utreder alla rapporter om faktiskt eller potentiellt tjänstefel, och gör varje ansträngning att kommunicera resultaten av utredningen tillbaka till den person som skickat rapporten. 3

8 Vårt åtagande mot vedergällning Belden tolererar inte någon form av repressalier mot dem som skickar in rapporter i god tro. Att lämna in en rapport i god tro betyder inte att du måste ha rätt det betyder helt enkelt bara att dina avsikter är ärliga, och att du ger en fullständig och korrekt redovisning av vad du vet. Beldens chefer förväntas därför att upprätthålla en policy med öppen dörr som alltid främjar tydlig kommunikation med anställda alltid. Som chef får du aldrig hämnas eller tolerera vedergällning mot någon individ för att de har lämnat in en rapport i god tro. Om du anser att du har sett eller upplevt någon typ av vedergällning har du en skyldighet att tala om det. Konsekvenser av överträdelser av Etikregler Överträdelse av våra Etikregler, vår företagspolicy och tillämpliga lagar och förordningar kan ha allvarliga konsekvenser både för dem som är inblandade, och för Belden. Sådana konsekvenser kan inkludera disciplinär åtgärd (upp till och inklusive uppsägning), böter och civilprocess eller kriminellt åtal. Kom ihåg att genom att följa dessa Etikregler och att rapportera eventuellt misstänkt tjänstefel i ett tidigt stadium i stället för att vänta kan vi undvika större konsekvenser för oss själva och vårt företag. 4

9 Vårt företag och våra aktieägare 5

10 Vi undviker att ha intressekonflikter Intressekonflikter har risken att påverka oss alla genom att inkräkta på vad som är i vårt företags bästa intresse. En intressekonflikt uppstår när våra personliga intressen eller vår lojalitet stämmer dåligt med dem som företaget har. Till och med en skenbar konflikt kan dock skapa problem. Av den anledningen måste vi försöka undvika faktiska eller potentiella intressekonflikter, och vi har en skyldighet att avslöja alla sådana konflikter så snart som de uppstår. På det sättet kan vårt företag se till att situationen blir löst omedelbart och etiskt. Även om vi inte kan förutse alla möjliga situationer där intressekonflikter kan uppstå, beskriver detta avsnitt några av de mer vanliga situationer som kan påträffas. Gåvor och representation i verksamheten Vi sätter alla tillit till starka affärsförhållanden för att skapa Beldens fortsatta framgång. Att forma och upprätthålla dessa relationer involverar ofta utbyte av affärsartigheter, men det är absolut nödvändigt att vi upprätthåller vår integritet när vi gör det. Med detta i tankarna kan vi endast ge eller ta emot affärsgåvor, gästfrihet, måltider, representation och andra tjänster som uppfyller följande krav: För ett legitimt affärssyfte och förenligt med vanlig hövlighet som vanligtvis förknippas med accepterade affärspraxis Nominellt värde Inte extravagant Sällsynt Inte avsett att styra affärsbeslut 6

11 Vårt företag och våra aktieägare Dessutom måste alla affärsartigheter vara lagliga och i linje med vårt företags höga etiska normer. Om du har tvivel, fråga dig själv om offentligt avslöjande av fakta skulle vara genant för Belden eller för mottagaren. Om svaret är ja ska du inte gå vidare med utbytet. Kom ihåg att de regler som finns kring gåvor och representation till tjänstemän inom offentliga sektorn är mycket striktare än vad som beskrivs i detta avsnitt. Se avsnitten Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn och Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder i våra Etikregler för ytterligare vägledning. Affärsmöjligheter Att hålla vårt företags bästa intresse i tankarna innebär att vi inte personligen får utnyttja affärsmöjligheter som vi får reda på genom vårt arbete hos Belden och inte heller får vi hjälpa någon annan att utnyttja sådana möjligheter för sin personliga vinning. Som regel får vi inte ha affärsintressen utanför företaget som på något sätt skadar Beldens intressen. FRÅGA I mitt jobb har jag nära kontakt med Beldens olika affärspartners. Eftersom jag är ansvarig för att upprätthålla förhållanden med dessa företag, är jag ofta i kontakt med deras representanter. I år har en av de representanter som jag arbetat med varit speciellt hjälpsam, och jag skulle vilja bjuda ut honom på en trevlig affärsmiddag för att visa min uppskattning. Är detta okej? SVAR Att erbjuda en affärspartner en måltid är i allmänhet acceptabelt, under förutsättning att du följer ett par enkla regler. Se först till att platsen är lämplig och välj en restaurang med rimligt pris. Tänk över huruvida din inbjudan skulle kunna reflektera eventuell partiskhet å Beldens vägnar speciellt om du inte normalt bjuder ut affärspartners på måltider. Om du är säker på att den här middagen inte skulle kunna uppfattas av en rimlig person som ett försök att utöva inflytande på affärsbeslut, bör det vara helt okej att gå vidare med inbjudan. Du bör dock alltid låta din chef veta, och erhålla eventuella nödvändiga godkännanden innan du gör ett sådant erbjudande. 7

12 Göra affärer med familj och vänner Vi får varken direkt eller indirekt ha en arbetsledarställning gentemot någon i den närmaste släkten. När vi har det kan det uppstå ett sken av favorisering. Den närmaste släkten inkluderar maka/ make/partner, barn, styvbarn, föräldrar, styvföräldrar, syskon, svärföräldrar och alla andra medlemmar av ditt hushåll. Om du finner dig själv i en ställning som är en överträdelse av denna policy, avslöja omedelbart situationen. På liknande sätt gäller att om ditt arbete involverar att fatta beslut om eller att ha kontakt med Beldens affärspartners eller leverantörer, måste du vara noga med att tillse att dina beslut och handlingar är objektiva. Om en vän eller familjemedlem kan erhålla fördel av ett befintligt eller potentiellt affärsarrangemang med Belden (exempelvis på grund av deras anställning av affärspartnern eller leverantören), måste du informera din chef och inte själv delta i beslutsfattandet. Ekonomiska intressen Vi får inte ha ett väsentligt ekonomiskt intresse i företag som bedriver verksamhet med eller som är konkurrenter till Belden. Detta inkluderar Beldens kanalpartners och slutkunder. Ett intresse är väsentligt om det representerar en signifikant del av affärsverksamheten eller på annat sätt skulle påverka vårt omdöme. Undantagsvis kan vi äga en mindre mängd aktier i ett börsnoterat företag som på något sätt konkurrerar med Belden, såvida inte detta skulle påverka vår förmåga att fatta oberoende affärsbeslut. 8

13 Vårt företag och våra aktieägare Extern anställning Vi får inte åta oss jobb eller andra affärsaktiviteter som involverar en firma som är en konkurrent till eller som gör affärer med vårt företag. Förutom detta får vi endast åta oss externa jobb eller affärsaktiviteter när dessa aktiviteter inte utgör någon som helst konflikt i vårt arbete hos Belden. Kom ihåg att du måste kunna uppfylla de normala kraven för din heltidsanställning hos Belden, och att sekundär anställning inte uppmuntras. Tjänstgöra på en styrelse Ingen av oss får tjänstgöra som styrelseledamot för något annat vinstdrivande företag utan tidigare skriftligt godkännande från vår bolagsjurist. Även om att ha inverkan på ditt samhälle genom att tjänstgöra på en styrelse för en icke-vinstdrivande organisation uppmuntras, och inte kräver tidigare godkännande, kan du endast gå med på att inneha denna befattning om den inte utgör konflikt med din förmåga att göra ditt arbete. Beldens styrelseledamöter kan vara kopplade till andra företag och firmor som Belden ibland gör affärer med. Om du är styrelseledamot hos Belden får du inte rösta på någon transaktion där du eller de företag eller firmor som du har en koppling till har ett intresse. Inget avtal och ingen annan transaktion mellan Belden och ett annat bolag eller en annan firma ska påverkas av det faktum att någon av Beldens styrelseledamöter har intresse i, eller fungerar som styrelseledamot eller befattningshavare i, det andra bolaget eller den andra firman. FRÅGA Jag arbetar det andra skiftet hos en tillverkningsanläggning hos Belden. Under semestern försöker jag dessutom tjäna lite extrapengar genom att utföra säsongsarbete åt en konkurrent. Arbetet är deltid och utgör inte någon konflikt med mitt nuvarande schema. Kan jag göra detta? SVAR Nej, inte om det arbete som du gör är åt en konkurrent. Arbete som utförs åt Beldens konkurrenter skapar snabbt en intressekonflikt. Genom att ens acceptera temporär eller deltidsanställning hos en konkurrent, blir vår lojalitet delad mellan Belden och det andra bolaget och det är svårt att agera i bästa intresse åt något av dem. Om du verkligen vill ha säsongsarbete utanför Belden ska du tala med din chef innan du accepterar några erbjudanden för att se till att ditt externa arbete inte kommer att skapa en faktisk eller potentiell konflikt. 9

14 Vi för ärliga och korrekta räkenskaper och bokföringshandlingar Eftersom vi arbetar hos ett börsnoterat företag har vi ett ansvar gentemot våra aktieägare och myndigheterna att presentera en ärlig och korrekt redovisning av vårt företags välfärd. Vi har alla en skyldighet att se till att Beldens räkenskaper och handlingar är korrekta. Våra offentliga avslöjanden och andra kommunikationer måste alltid vara fullständiga, rättvisa, korrekta, tidsenliga och förståeliga. I syfte att uppnå detta upprätthåller vårt företag ett system med interna redovisningskontroller som ska övervaka våra redovisnings- och rapporteringsaktiviteter på alla nivåer. Det är viktigt att vi alla följer dessa kontroller alltid. Därför ska vi hålla följande i tankarna: Alla böcker, handlingar och konton inklusive fakturor, tidkort, kostnadsräkningar och alla andra företagshandlingar måste korrekt och rättvist återge våra transaktioner. Inför aldrig några falska eller påhittade poster i företagets räkenskaper av någon orsak. Använd alltid kapital korrekt i enlighet med stöddokumentation. Under inga omständigheter får vi ha kapital eller tillgång som inte avslöjats och inte registrerats (inga mutfonder). Endast auktoriserad personal får göra uttag från utbetalningskonton, och då endast med check eller med annat acceptabelt överföringssätt som traditionellt används av större banker. Ingen check får utställas till kontanter eller någon annan betalningsmottagare som inte går att identifiera. Om du har funderingar eller klagomål angående redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden, uppmuntras du att kommunicera 10

15 Vårt företag och våra aktieägare dessa funderingar eller klagomål (anonymt, om så önskas) till ordförande för revisionskommittén i styrelsen eller genom att ringa vår heta linje EthicsPoint på Se Beldens portal för heta linjen EthicsPoint på com för internationella åtkomstkoder om du slår numret utanför USA eller Kanada. Hanteringen av våra handlingar är en ytterst viktig komponent för att skapa förtroende hos våra klienter, reglerare och aktieägare. Sådana handlingar inkluderar alla elektroniska, e-post-, avbildade och pappersdokument som skapats, mottagits eller upprätthållits av vårt företag för juridiska, reglerings-, redovisnings- eller affärssyften. När vi effektivt hanterar dessa poster kan vi klara våra affärsbehov och säkerställa att våra handlingar finns tillgängliga när de behövs. Dessutom hjälper det oss att följa alla gällande lagar och förordningar och att bevara alla relevanta dokument om de skulle behövas vid process, revision eller utredning. Vi måste alla följa policyerna för hantering av handlingar och de kvarhållningsscheman som upprättats där vi bedriver verksamhet. De innehåller information om hur länge vi ska upprätthålla affärshandlingar och procedurer för överensstämmelse med arkiveringsskyldigheter. Arkiveringsskyldigheten gäller handlingar som är kopplade till faktisk eller förutsedd process eller utredning av den offentliga sektorn. Om du anser att någon oriktigt har dolt, ändrat eller förstört en handling ska du rapportera det till Beldens kravuppfyllelseteam. Beldens krav på arkivering av handlingar beskrivs i policyn om Skapa, kvarhålla, hämta och avyttra handlingar. Vi måste reagera på och rätta oss efter alla externa och interna revisioner och utredningar, inklusive utredningar av den offentliga sektorn. När vi gör det får vi aldrig hindra eller försena någon sådan revision eller utredning. Förse alltid revisorer och utredare med den information som de är berättigade till. Om du har frågor om någon revision, utredning eller förfrågan, och hur du ska svara, tala med Beldens kravuppfyllelseteam. 11

16 Vi kommunicerar försiktigt med utomstående parter Det är viktigt för oss att tala om vårt företag med en konsekvent röst. Därför får vi endast göra offentliga uttalanden å Beldens vägnar om vi har uttryckligt tillstånd att göra så. Om en investerare, värdepappersanalytiker, journalist eller annan viktig offentlig kontakt begär information av dig, även om det är en informell begäran, hänvisa dem till direktören för investerarrelationer. Förfrågningar från tjänstemän inom den offentliga sektorn och advokater ska hänvisas till den juridiska avdelningen. För mer information, se vår Policy om avslöjande och utgivning av företagsinformation. 12

17 Vårt företag och våra aktieägare Vi handlar aldrig baserat på insiderinformation och tipsar inte andra så att de kan göra det Det är mot företagets policy och mot lagen att använda viktig ej offentlig information för vår personliga vinning, genom att köpa eller sälja Beldens aktier, om ett annat börsnoterat företag, eller på annat sätt. Viktig ej offentlig information (som även kallas för insiderinformation) är information om ett företag antingen Belden eller något annat börsnoterat företag som inte är känd för allmänheten och som en rimlig investerare skulle anse vara viktig när han/hon beslutar sig för att köpa, sälja eller behålla det företagets värdepapper. Insiderinformation inkluderar ofta följande: FRÅGA Min involvering med FoU hos Belden innebär att jag ofta har tillgång till information om kommande produkterbjudanden. Jag har nyss fått reda på en händelse som säkert kommer att öka vårt företags aktiepris möjligen med ett stort belopp. Jag är normalt inte frestad att handla med Belden-aktier baserat på information som jag får genom mitt arbete här, men jag tycker det här låter bra. Kan jag handla med Belden-aktier när jag har denna information? Förvärv av verksamheter, fusioner eller utförsäljningar Sälj- och intäktssiffror Viktiga nya produkter Större kontrakt Företagets nettotillgångar eller lånefinansiering eller omstruktureringar Försäljning eller inköp av viktiga tillgångar På samma sätt får vi inte avslöja någon insiderinformation för någon annan person som skulle kunna använda den för sin personliga vinning. Denna praxis kallas för att ge tips och är olaglig. Konsekvenserna av överträdelser av lagar om insiderhandel är mycket allvarliga, och inkluderar potentiellt straffrättsligt ansvar. Om du har frågor om huruvida den information som du innehar är insiderinformation, tala med den juridiska avdelningen innan du avslöjar eller agerar på den informationen. För ytterligare vägledning, se vår Policy om värdepappershandel och kommunikationer med utomstående. SVAR Nej och du får inte råda någon annat att göra det heller. Din ställning hos Belden innefattar privilegiet att få känslig företagsinformation. Du ska aldrig missbruka detta privilegium genom att använda sådan information för personlig vinning. Om du väljer att handla med företagets aktier när du innehar viktig, ej offentlig information, väljer du att bryta mot lagar om insiderhandel. Detta sätter dig och Belden i riskzonen för mycket allvarliga konsekvenser inklusive stora böter och möjlig fängelsetid. 13

18 FRÅGA Jag arbetar på distans ett par gånger varje månad. Beroende på var jag befinner mig kan jag ibland behöva ta med mig min bärbara dator som tillhör företaget och min mobiltelefon till en hotellobby eller ett café i närheten för att göra mitt arbete. Min bärbara dator är krypterad och om jag måste svara i telefon försöker jag tala tyst så att andra inte kan höra mig. Finns det några andra försiktighetsåtgärder jag bör vidta? SVAR Ja. Du är på rätt spår men när det gäller konfidentiell företagsinformation, kan vi aldrig vara alltför försiktiga. Om du måste bedriva verksamhet på ett offentligt ställe, se till att du inte diskuterar konfidentiell information inte ens tyst eftersom du aldrig vet vem som kanske lyssnar. Var försiktig när du visar konfidentiella data eller företagshemligheter på din bärbara dator och även på andra enheter, eftersom andra kan titta över axeln. Var också medveten om de säkerhetsrisker som är involverade när det gäller användning av offentliga Wi- Fi-nätverk. Slutligen gäller att även om din bärbara dator är krypterad ska du se till att du inte lämnar den någonstans utan att säkra den på rätt sätt i ditt hotellrum. Vi skyddar företagets tillgångar och information Det är av avgörande betydelse för vår framtida framgång att vi skyddar de tillgångar vi har arbetat för att uppnå. Dessa tillgångar inkluderar Beldens fysiska egendom såväl som dess tekniker och konfidentiella information. Konfidentiell information om Belden och dess verksamheter tillhör vårt företag. Vi får endast använda och avslöja sådan information när det finns ett affärsbehov att göra så. Om dina arbetsuppgifter kräver fortgående tillgång till konfidentiell information måste du underteckna ett sekretessavtal. Några exempel på konfidentiell information inkluderar: Tillverkningsmetoder Konstruktionsritningar Kundlistor Listor med anställda Intäktsprognoser Verksamhetsstrategier Kandidater för företagsförvärv Vi får inte avslöja data eller information som är konfidentiella för någon utanför Belden, eller för någon anställd som inte har något behov av informationen, såvida vi inte har korrekt godkännande och ett undertecknat sekretessavtal på plats. Beldens immateriella egendom inklusive dess patent, varumärken, upphovsrättigheter och affärshemligheter är av livsviktig betydelse för Beldens affärsverksamhet. Vi har alla en skyldighet att skydda denna immateriella egendom från ickeauktoriserat avslöjande och från missbruk av andra. Diskutera inte handelshemligheter (eller annan konfidentiell information) där det kan snappas upp av ej auktoriserade tredje parter. Dessutom får du inte lämna företagets datorer, mobiltelefoner, filer eller andra informationslagringsenheter oskyddade. 14

19 Vårt företag och våra aktieägare Vi använder företagets tekniker på lämpligt sätt Beldens tillgångar inkluderar dess datorer, kommunikationssystem och relaterade utrustning. Vårt företag tillhandahåller dessa system och denna utrustning, inklusive e-post och röstmeddelanden, för att hjälpa oss att utföra våra arbetsuppgifter. De är inte för personlig användning och ska endast användas sällan och i begränsad omfattning. Kom ihåg att meddelanden som skickas med e-post, lämnas i röstbrevlådan och innehållet i företagsdatorer är Beldens egendom och anses vara affärshandlingar. Av den anledningen kan de avslöjas i samband med administrativa, juridiska eller andra förehavanden. Vi får aldrig använda företagets e-post eller röstbrevlåda för att muntligt skymfa, smäda eller på annat sätt förolämpa andra. Trakasserande, vulgärt, oanständigt eller hotande språk har ingen plats i våra kommunikationer hos Belden. Vi är också förbjudna att kommunicera, sprida eller skriva ut upphovsrättsskyddat material i brott mot upphovsrättslagar, samt hämtning, distribution eller utskick av pornografiskt eller oanständigt material. Genom att använda Beldens e-post, röstbrevlåda och andra företagstekniker samtycker vi till att vår användning av dessa system övervakas och bekräftar Beldens rätt att bedriva sådan övervakning där tillämplig lokal lag tillåter detta. Ingen av oss kan förvänta sig att e-post och röstmeddelanden är konfidentiella eller privata och kan därför inte ha några som helst förväntningar på sekretess förknippad med vår användning av dessa system. För ytterligare vägledning se vår Policy om säkerhet för e-post, Internet och datorer. 15

20 Många av oss använder sociala medier inklusive bloggar, sociala nätverksplatser, poddsändningar, wiki, webbplatser för delning av bilder/videor och chattrum i våra privatliv. Belden inser att sociala medier och Internet i allmänhet har viktiga affärsanvändningsområden genom att de ger oss fler sätt att komma i kontakt med våra intressenter. Vi ska dock alltid komma ihåg att elektroniska meddelanden är permanenta handlingar med våra kommunikationer som går att överföra och som kan påverka Beldens rykte. Detta innebär att vi måste följa alla Beldens policyer och rutiner när vi använder sociala medier. Vi får aldrig ge skenet av att vi talar eller agerar å vårt företags vägnar såvida vi inte är auktoriserade att göra så. När vi använder sociala medier ska vi: Ansöka om auktorisering från Corporate Outbound Marketing (corporate. i USA innan du anslår officiell information om Belden eller våra märken. Följa företagets normer vid vår användning av teknik. Skydda företagets tillgångar och konfidentiella information och kom alltid ihåg att Internet är en offentlig plats. Avslöja tydligt vår anknytning till Belden när vi talar om företaget och/eller något eller flera av dess märken när vi anslår något online. Denna regel gäller oavsett om vi anslår kommentarer online som auktoriserade företagsrepresentanter eller när vi använder sociala medier i vårt privatliv (med andra ord inte agerar inom omfattningen för våra arbetsuppgifter). 16

21 Vårt företag och våra aktieägare Dessa allmänna regler gäller även våra leverantörer, förmedlingar och andra som agerar å våra vägnar. Vi ska inte be våra familjer eller vänner att anslå innehåll online eller på sociala nätverksplatser som vi inte själva skulle kunna anslå som anställda hos företaget. Om du anser att vårt företags tekniker och/eller elektroniska kommunikationer används på olämpligt sätt, informera Beldens kravuppfyllelseteam. För ytterligare vägledning, se våra Riktlinjer för sociala medier. 17

22 18 Våra samhällen

23 Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder Belden har till åtagande att lyckas på grund av det arbete vi gör och inte på grund av några oetiska praxis. I syfte att följa företagets policy och lagen får vi aldrig betala eller ta emot en muta, kickback eller annan otillbörlig betalning i anslutning till någon av Beldens verksamhet. En muta är vad som helst av värde inklusive pengar, gåvor, tjänster eller representation som kan ses som ett försök att ha inflytande över en persons handlingar eller beslut, erhålla eller behålla affärer, eller få någon typ av otillbörlig fördel. En kickback är en återbetalning av en summa pengar som redan har betalats (eller som ska betalas) som belöning för att göra eller främja affärsarrangemang. Båda är strikt förbjudna hos Belden. Vi följer antikorruptionslagarna inklusive USA:s FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, lagen om korrupta metoder i utlandet) var vi än bedriver verksamhet. Dessa lagar förbjuder otillbörliga betalningar (eller erbjudanden om betalningar) till tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn med avsikt att erhålla eller behålla verksamhet eller annan otillbörlig affärsfördel. Kom ihåg att tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn inkluderar utländska (dvs. inte från USA) anställda i federala, statliga eller lokala myndigheter, politiska partier eller kandidater för politiskt ämbete, och till och med anställda hos verksamheter som ägs av en utländsk regering. Överträdelser av FCPA och andra korruptionslagar kan innebära mycket allvarliga böter och straff, inklusive fängelse. 19

24 Ett företag kan också bli ansvarigt om det känner till en FCPA-överträdelse som gjorts av dess utomstående ombud, konsulter, säljrepresentanter eller distributörer. Att känna till inkluderar ett medvetet ignorerande dvs. att en person ignorerar omständigheterna som omger transaktionen som skulle kunna göra en rimlig person misstänksam om att en överträdelse kan ske. Om vi misstänker att en agents avgifter eller kommissioner är alltför stora, eller har någon annan anledning att tro att en muta kommer att betalas i förbindelse med transaktionen, ska vi inte slutföra den transaktionen. Vi ska alla känna till följande varningsflaggor när vi kommer i kontakt med FCPA och ska kontakta Beldens bolagsjurist om någon situation uppstår: Någon som helst antydan om att mutor eller andra lagbrott kan inträffa under den föreslagna avtalsperioden Göra affärer med en nära anhörig eller affärspartner till en högre myndighetsperson Alla krav på ovanligt hög provision Göra affärer med ett land som är ökänt för otillbörliga eller korrumperade metoder Begäran om kontant betalning eller ovanliga betalningar till tvivelaktiga parter Om Belden misstänker oetiska handlingar kommer vi inte att tveka att avbryta vidare affärer med ett utländskt försäljningsombud för att undvika brott mot FCPA. Korruptionslagar gäller även underlättande betalningar. Underlättande betalningar är mindre, oregelbundna betalningar som görs för att påskynda utförande av rutinmässiga handlingar i den offentliga sektorn av en offentlig tjänsteman. Sådana handlingar inkluderar utfärdande av arbetstillstånd och visum. Dessa betalningar är dock förbjudna i många länder. Av den här anledningen och på grund av de många juridiska och affärsproblem de innebär, tillåter inte Belden att vi använder oss av underlättande betalningar någonstans i vår drift. 20

25 Våra samhällen För ytterligare vägledning, inklusive tillåtna former av gåvor eller representation under FCPA, se vår Policy om FCPA/antimutor. Vi måste också vara speciellt försiktiga så att vi aldrig använder oss av kommersiella mutor. Kommersiella mutor är handlingen att betala en muta, dricks eller kickback till en anställd hos en privat (icke-offentlig) faktisk eller potentiell affärspartner som ett sätt att få affärer eller ha inflytande på affärsbeslut. Kommersiella mutor inkluderar även indirekta, otillbörliga betalningar till dessa anställda och medlemmar i deras familjer. Om någon av dessa individer begär en sådan otillbörlig betalning, kontakta omedelbart Beldens kravuppfyllelseteam. Belden kommer inte att godkänna någon som helst affär genom otillbörliga eller olagliga betalningar. Vi tar stora steg för att skydda vår miljö Vi följer miljölagarna och -förordningarna överallt där vi bedriver verksamhet. Dessutom utövar vi verksamhet med teknik som påvisar respekt för miljön. Vi uppmuntrar både utvecklingen av miljömässigt sunda rutiner och reduktionen av avfall genom källreduktion, återvinning och kontroll över tillverkningsprocessen. Om du har idéer om hur vårt företag mer effektivt kan minska sin klimatpåverkan uppmuntras du att lämna in dina förslag till Beldens verksamhet i din region i världen. FRÅGA Jag arbetar ofta utomlands och har lärt känna tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn. Jag gav nyligen ett armbandsur till en av mina kontakter utomlands för att tacka honom för att han varit så gästfri och generös mot mig. Han gav mig inget löfte att göra mig någon gentjänst och jag har inga väntande kontrakt med honom eller den offentliga sektorn där. Är detta okej att göra? SVAR Nej, så här ska man inte göra. Våra Etikregler och lagen förbjuder betalning eller löfte om något av värde till en tjänsteman inom den offentliga sektorn för att få en otillbörlig fördel och denna dyra gåva (till skillnad från en blygsam gåva, som en hatt eller t-shirt från Belden) kommer troligtvis att anses ha getts med bedräglig avsikt. I den här situationen kommer du troligen att ha affärer med denna tjänsteman inom den offentliga sektorn i framtiden, även om du inte har några affärer med honom nu. Du ska kontakta Beldens kravuppfyllelseteam om du har frågor. 21

26 Vi rättar oss efter de internationella handelslagarna Med marknadsnärvaro i nästan varje region i världen, är det kritiskt för vår fortsatta framgång att vi rättar oss efter alla nationella och lokala regler och förordningar som styr vår internationella handelsaktivitet. USA och, i en mer begränsad utsträckning, andra länder reglerar, och i vissa situationer, begränsar exporten av produkter, material och teknik till vissa länder eller vissa slutanvändare. Om våra jobb involverar internationell handel är det viktigt att vi förstår och noggrant följer dessa begränsningar. Kom ihåg att en export sker då produkt, teknik eller viss information skickas till en person i ett annat land. En export kan också ske när en icke-usa-medborgare som antingen befinner sig i USA eller någon annan stans förses med teknik, teknisk information eller programvara. Detta är sant oavsett om föremålet eller informationen överförs manuellt, muntligt eller skriftligt. Den amerikanska lagen kräver dessutom att vi vägrar delta i ej sanktionerade utländska bojkotter, exempelvis Arabförbundets bojkott av Israel. Vi får inte samarbeta med någon förfrågan som gäller sådana bojkotter eller därtill hörande begränsande handelspraxis. Detta innebär att vi inte får vidta någon åtgärd, tillhandahålla någon information eller göra något uttalande som skulle kunna ses som deltagande i en utländsk bojkott som förklarats olaglig av USA. Det kan bli mycket allvarliga straff vid överträdelse av dessa lagar. Dessutom måste Belden rapportera alla misstänkta bojkottförfrågningar till USA:s regering. Du måste informera bolagsjuristen om du misstänker att du har fått någon form av bojkottrelaterad förfrågan om information, oavsett om den är muntlig eller skriftlig. 22

27 Våra samhällen Slutligen har USA, FN, EU och andra länder pålagt sanktioner som kan begränsa eller förbjuda våra transaktioner med vissa länder, enheter eller individer. Sådana sanktioner begränsar i allmänhet följande aktiviteter: Överföringar av tillgångar Monetära betalningar Tillhandahållande av tjänster Exporter av känslig teknik Resor till länder som påverkas Vi måste veta och följa gällande begränsningar var vi än gör affärer. Belden har utsett samordnare som arbetar med exportöverensstämmelse på sina anläggningar för att garantera överensstämmelse med gällande export-, sanktions- och bojkottlagar. Om du har frågor om dessa lagars omfattning eller tillämplighet som de gäller ditt arbete ska du vända dig till bolagsjuristen. För ytterligare vägledning, se vår Policy och procedurer om export- och bojkottkontroll. FRÅGA Jag måste skicka tekniska data som styrs av amerikanska myndigheter till vissa Belden-anställda som inte är amerikanska medborgare, men som är bosatta i USA. Det är viktigt att jag skickar dessa data omedelbart för att hålla projektet igång. Kan jag skicka dokumenten till dessa anställda via e-post? SVAR Nej, du måste först bekräfta att dessa individer är auktoriserade att ta emot dessa data. Du kan göra det genom att kontakta bolagsjuristen. Det är viktigt att notera att endast anställning inte kvalificerar individer hos Belden att ha åtkomst till varor, teknik eller tjänster som regleras av USA:s exportlagar eller exportlagar i ett annat land, oavsett var den personen befinner sig. 23

28 Lämpliga politiska och välgörenhetsbidrag Belden uppmuntrar oss alla att vara ansvariga medborgare och att stödja de välgörenhetsorganisationer som vi vill stödja. Vi bör också känna till att under inga omständigheter kommer vår befattning hos Belden, eller vår möjlighet till framtida avancemang, påverkas av vårt stöd för (eller opposition mot) välgörenhetsorganisationer eller kandidater för politiskt ämbete. Det är mot till Beldens policy att pressa oss att ge enskilda bidrag till välgörande organisationer eller politiska kampanjer. Om vi väljer att delta i politiska eller välgörenhetsaktiviteter måste vi göra så på vår egen tid och på egen bekostnad. Vi får inte använda Beldens resurser inklusive vår tid under arbetstiden för bidrag till något politiskt parti eller politisk kommitté eller till någon kandidat för offentligt ämbete. Använd alltid gott omdöme, och se till att politisk eller välgörenhetsinvolvering inte kommer i vägen för dina prestationer på arbetet. Från tid till annan kan Belden välja att ge politiska bidrag eller donationer till välgörenhet, i enlighet med lagen och i linje med företagets intressen. Beldens CEO måste godkänna sådana politiska bidrag, som även måste registreras korrekt i våra redovisningsposter. 24

29 Våra samhällen Likaledes kan vårt företag välja att ägna sig åt lobbyingaktiviteter som främjar våra mål angående lagstiftning och affärsmålsättningar. Dessa aktiviteter inkluderar: Kontakter med lagstiftare, tillsynsmyndigheter, tjänstemän inom regeringen och deras personal Kommunikationer med tjänstemän i den offentliga sektorn Kommunikationer med tjänstemän i den offentliga sektorn Det är viktigt att notera att lobbyingaktiviteter kan kräva avslöjande och är föremål för mycket specifika regler. Om ditt arbete involverar några lobbyingaktiviteter, se till att du följer alla tillämpliga regler och förordningar. Diskutera alla sådana aktiviteter med bolagsjuristen för att fastställa huruvida regler för avslöjande och andra regler gäller. 25

30 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners 26

31 Vi tillhandahåller produkter och tjänster av kvalitet Beldens stora variation i produkter med höga prestanda återfinns på en rad olika marknader inklusive industri, företagande, utsändningar, transport och energi. Våra kunder väljer Belden eftersom vi tillhandahåller produkter av överlägsen kvalitet och värde. Det är livsviktigt för vår fortsatta framgång att garantera att våra produkter konsekvent är av högsta kvalitet. Var och en av oss måste vara medvetna om och följa företagets policyer och procedurer som är utformade för att skydda kvaliteten och säkerheten i våra produkter. För vägledning, tala med någon av våra fabrikschefer. På samma sätt som vi tillhandahåller säkra produkter av kvalitet, förväntar vi oss att våra leverantörer ska garantera kvaliteten och säkerheten för de produkter och tjänster som de förser oss med. 27

32 Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn När vi arbetar på kontrakt med offentliga sektorn finns det speciella regler och förordningar som vi måste följa. Det allra viktigaste är att vi alltid måste vara sanningsenliga och ge korrekt information när vi har att göra med anställda, tjänstemän och myndigheter från offentliga sektorn. I tillägg till att känna till och rätta oss efter alla kontraktkrav måste vi: Säkerställa att alla rapporter, certifieringar och uttalanden till den offentliga sektorn är aktuella, korrekta och fullständiga Allokera alla tidsallokeringar och kostnader till rätt kategori, såväl som lämpligt kontrakt Förvara handlingar i enlighet med kontraktkraven Avyttra aldrig skriftliga handlingar och annan dokumentation förrän den obligatoriska kvarhållningsperioden har nått sitt slut Använd endast offentlig egendom för angivna syften och aldrig för personligt eller ickekontraktsmässigt bruk Förordningar kräver dessutom att vi uppfyller våra kontrakt fullständigt och i enlighet med kontraktsbestämmelserna. Det är förbjudet att avvika från specifikationer i ett kontrakt utan auktorisering exempelvis genom att göra utbyten i material eller leverantörer eller genom att underlåta att utföra obligatoriska tester och inspektioner. I många branscher är det en normal del av att göra affärer att ge små gåvor och viss representation. Lagen har dock strikta begränsningar för att ge gåvor eller representation till tjänstemän inom den offentliga sektorn. När vår klient är USA:s offentliga sektor är det i allmänhet olagligt att erbjuda någon gåva, representation eller annat föremål av värde, eftersom gåvan kan ha en negativ inverkan på tjänstemannens förmåga att fatta opartiska affärsbeslut. Erbjud aldrig att ge en tjänsteman i USA:s offentliga sektor något av värde, eftersom även ett litet föremål skulle kunna anses vara en muta. För regler 28

33 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners som gäller att ge gåvor eller representation till tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn, se avsnittet Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder i våra Etiska regler. USA:s federala lag förbjuder dessutom att vi diskuterar anställningsmöjligheter hos Belden med tjänstemän från den offentliga sektorn samtidigt som vi arbetar på ett kontrakt med den offentliga sektorn. Detta är sant oavsett om diskussionerna sker direkt eller genom den som uppträder som mellanhand, exempelvis en headhunter. Det är olagligt att erbjuda, lova eller ens tipsa om ett möjligt arbetstillfälle. Även tillfälliga eller skämtsamma konversationer skulle kunna anses vara ett försök att oriktigt ha inflytande på en tjänsteman i den offentliga sektorn så det är bäst att undvika dessa konversationer helt och hållet. Det är också viktigt att notera att du kan hållas ansvarig även om tjänstemannen inom offentliga sektorn och inte du är den person som initierar den anställningsrelaterade diskussionen. Tala omedelbart med vår bolagsjurist om du får en oombedd jobbförfrågan från en tjänsteman inom den offentliga sektorn eller från en tredje part som representerar tjänstemannen. Vi följer konkurrens- och antitrustlagar Vi rättar oss efter alla tillämpliga lagar som förbjuder oskäliga handelshinder eller monopolställningar (s.k. konkurrens- eller antitrustlagar). Dessa lagar har utformats för att bibehålla rättvis konkurrens på marknaden och i allmänhet förbjuda oss att ha överenskommelser med våra konkurrenter om följande: Prisreglering och/eller säljvillkor Uppdelning av kunder, territorier och/eller marknader Reglering eller begränsning av produktion Bestraffning av en leverantör eller kund genom att skära av affärsverksamhet FRÅGA Ett projekt som jag har arbetat på är sent på grund av dess många testningskrav. Testerna verkar vara av upprepande slag och det är inte troligt att de påverkar kvaliteten på slutprodukten att hoppa över några av dessa. Är det okej om jag bara genomför de tester som jag tycker är absolut nödvändiga? Detta kommer att spara Belden tid och pengar. SVAR Nej. Du måste genomföra alla tester som krävs av kontraktet med den offentliga sektorn och noggrant registrera alla resultat. Underlåtande att följa korrekta testningsprocedurer som stipuleras i ett kontrakt kan leda till personskada för andra och annan egendom. Det kan också leda till dyra böter och kan förhindra framtida kontrakt så det kommer inte att spara oss tid eller pengar på lång sikt att stoppa testerna. 29

34 Vi kan minska risken för att bryta mot antitrustkonkurrenslagar genom att aldrig tala med konkurrenter om Beldens eller konkurrentens affärer med avseende på: Tidigare, aktuella eller framtida priser Prispolicy eller -strategier, (eller några andra frågor som påverkar pris) Vem som betjänar vilken marknad Anbud eller förfrågningar om offerter Rabatter eller kampanjer Huruvida eller hur affärer ska göras med en kund eller en kundgrupp Vid möten med branschorganisationer eller på mässor måste du dra dig tillbaka från alla möten med konkurrenter där ovanstående ämnen diskuteras och underrätta vår bolagsjurist om det inträffade. För ytterligare vägledning, se vår Policybulletin om antitrust som beskriver dessa lagar i mer detalj. Det är också viktigt att vi endast samlar in konkurrensinformation på lämpliga etiska och juridiska sätt. Detta innebär, delvis, att vi aldrig ska skaffa ägareller konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt, bedrägligt eller oetiskt sätt. Det innebär också att vi aldrig begär sådan information från nyanställda som tidigare har arbetat hos en Belden-konkurrent. Om du får någon konkurrensinformation som du anser vara konfidentiell, eller som erhållits på olämpligt sätt, kontakta omedelbart Beldens kravuppfyllelseteam. 30

35 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners Vi använder etiska marknadspraxis Det är viktig att vi alltid ägnar oss åt etiska marknadspraxis. Om ditt jobb involverar att sälja, främja eller marknadsföra våra produkter har du ett speciellt ansvar att tillse att ditt beteende visar ärlighet och integritet. Som företag gör vi detta genom att alltid vara noggranna och sanningsenliga när vi representerar kvaliteten av, funktionerna i och tillgången till våra produkter och tjänster. Det innebär också att vi aldrig gör orättvisa eller felaktiga jämförelser mellan våra konkurrenters produkter och tjänster och våra egna. Vi skyddar tredje parts sekretess Upprätthållandet av vår integritet betyder att vi måste respektera andras konfidentiella information, inklusive konkurrenter, kunder och leverantörer. Vi får inte avslöja sådan konfidentiell information utan nödvändigt godkännande av ägaren. Denna skyldighet inkluderar nyanställdas skyldighet att inte avslöja f.d. arbetsgivares konfidentiella information. Som del av detta åtagande ska Belden respektera andras patent, upphovsrätt och affärshemligheter inklusive konkurrenter, kunder och leverantörer. Detta innebär att vi inte får göra ej auktoriserade kopior av upphovsrättsskyddat material. Var speciellt försiktig när du får programvara av andra. Programvara skyddas som immateriell egendom genom copyright och kan också skyddas genom patent, som affärshemlighet eller som konfidentiell information. Innan du installerar något program på eller kopierar något program från Beldens datorsystem, ska du tala med lämplig ITanställd hos Belden. För ytterligare vägledning, se vår Policy om upphovsrätt. FRÅGA Jag försöker för närvarande klara min säljkvot det här kvartalet så att jag kan få min säljprovision. Jag har gjort affärer med en potentiell ny kund, men förhandlingarna har fastnat. Min kontakt hos den potentiella nya kunden säger att om jag kan övertyga Beldens ledning att de ska godkänna vissa servicenivåmått kommer Belden att få kontraktet. Det servicenivåmått som föreslås kommer med sannolikhet dock inte att vara lönsamt för Belden. Jag vill verkligen göra den här affären och få min säljprovision. Har jag tillstånd att tala för den potentiella kunden i den här situationen? SVAR Nej. Du ska aldrig låta en önskan om att klara en försäljningskvot eller att få provision/bonus gå före dina skyldigheter att göra vad som är i Beldens bästa intresse. Att tala för klienten i den här situationen skulle kunna vara en överträdelse av Etiska regler. Om du har en fråga om huruvida en säljmetod är rättvis eller etisk, kontakta gärna bolagsjuristen. 31

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Uppförandekod Innehållsförteckning Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Produkt- och finansiell integritet 5 Bokföring, kontroller och bedrägeribekämpning 5 Insiderinformation 7 Produktsäkerhet

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med orubblig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNEHÅLL VÅR INTEGRITET 1 THE SPIRIT & THE LETTER: VISAR VÄGEN FÖR HUR VI SKA BEDRIVA VÅR VERKSAMHET 2 UPPFÖRANDEKOD

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Integritet Principer

Integritet Principer Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning................................................................... 3 Korrekthet och

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer