ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET"

Transkript

1 ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

2 Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga länken mellan våra företagsvärden avseende etik och integritet, och vårt dagliga åtagande till de samhällen där vi är aktiva, till våra leverantörer och kunder och till varandra. För mig handlar framgång i affärer om att hålla våra löften, både frivilliga och obligatoriska. Frivilliga löften är dem som de flesta av oss tänker på först. Exempel på frivilliga löften är ledtider för våra leveranser, produktgarantier och servicekontrakt efter försäljning. Lika viktiga är våra obligatoriska löften, som är de löften som vi måste hålla för att kunna göra affärer på de marknader där vi vill konkurrera. För att kunna vara ett börsnoterat företag måste vi exempelvis lova våra aktieägare att vi kommer att förse dem med fullständig, korrekt och tidsenlig information om vår verksamhet. Vi lovar att inte använda oss av affärsmutor. Vi lovar att tillhandahålla en säker arbetsplats för våra anställda. Vi lovar att ta hand om miljön som omger våra anläggningar osv. Vi lovar helt enkelt att göra vad som är rätt. Dessa etikregler fungerar som vägledning för oss alla när det gäller att infria detta löfte genom att följa lagen och bete oss på ett etiskt sätt. Inget enstaka dokument kan ta itu med varje situation, men Etikregler innehåller hänvisningar till Beldens underliggande policyer och tillhandahåller kontaktresurser som du kan ställa frågor till och rapportera tjänstefel. Belden och dess associerade företag och märken, som varit i drift i över 100 år, har ett erkänt rykte för att bedriva verksamhet med integritet. Detta rykte är vår mest värdefulla tillgång. Som nuvarande förvaltare av verksamheten är vi skyldiga dem som kommer före oss och dem som kommer att komma efter oss att skydda vårt märke. Det finns inget bättre sätt att göra detta på än att hålla alla våra löften. Jag ber dig att vi dagligen gör detta tillsammans. Med vänlig hälsning John Stroup Ordförande och CEO i

3 Våra kärnvärden På alla platser och i alla situationer har Belden ett åtagande till högsta normer för etik och integritet. Vi tar aldrig professionella eller etiska genvägar och våra kontakter med alla verksamheter, samhällen och individer följer de höga normer vi godtar som anställda hos Belden. Det är kunderna som definierar vår framgång. Vi håller våra löften inför kunderna eftersom det är dessa åtaganden som är viktigast. Vi tar oss tid att lyssna ordentligt på våra kunder. Vi strävar efter att bli önskad leverantör på alla marknader som vi servar. Vi investerar i våra människor. Vi ska attrahera och hålla kvar den alla bästa talangen för vårt företag. Vi har ett åtagande till mångfald, lika möjligheter för alla och rättvis behandling. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter för våra anställda. Vi betalar för prestationer. Vi hjälper anställda att förstå och bidra till vår strategi. Vi värdesätter anställda som utmärker sig i en miljö med högt tempo. Vi lyckas tillsammans genom att arbeta som ett team. Det är centralt för vår framgång att arbeta som ett team. Det förväntas. Det är inte valfritt. Vi respekterar varandra. Vi tror på konstruktiv konfliktlösning. Vi är öppna och ärliga i vår kommunikation. Vi utreder mångas synpunkter för att utveckla ett gemensamt mål. Vi spelar för att vinna. Vi ska överträffa konkurrensen. Vi mäter våra resultat och håller oss själva ansvariga. Vi ska vara en första klassens investering för våra aktieägare. Löpande förbättring är vår livsstil. Vi utvecklar hållbara processer. Vi strävar efter att förbättra säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad. Vi eliminerar slöseri från alla rutiner. Vi strävar efter storhet. Vi strävar efter bättre och bättre resultat. Vi jämför oss själva med det bästa. Vi innoverar inom allt som vi gör. Vi anser att det är bättre att försöka och inte lyckas än att aldrig sikta mot stjärnorna. ii

4 Innehåll Ett brev från vår CEO John Stroup... i Våra kärnvärden...ii Inledning till våra Etikregler...1 Tillämpa våra Etikregler...2 Så här väcker du frågor...3 Vårt åtagande mot vedergällning... 4 Konsekvenser av överträdelser av Etikregler... 4 Vårt företag och våra aktieägare...5 Vi undviker att ha intressekonflikter... 6 Vi för ärliga och korrekta räkenskaper och bokföringshandlingar Vi kommunicerar försiktigt med utomstående parter Vi handlar aldrig baserat på insiderinformation och tipsar inte andra så att de kan göra det Vi skyddar företagets tillgångar och information Vi använder företagets tekniker på lämpligt sätt Våra samhällen...18 Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder Vi tar stora steg för att skydda vår miljö Vi rättar oss efter de internationella handelslagarna Lämpliga politiska och välgörenhetsbidrag Våra kunder, konkurrenter och affärspartners...26 Vi tillhandahåller produkter och tjänster av kvalitet Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn Vi följer konkurrens- och antitrustlagar Vi använder etiska marknadspraxis Vi skyddar tredje parts sekretess Våra kolleger...32 Vi främjar en respektfull arbetsplats som inkluderar alla Vi främjar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Vi upprätthåller individuella rättigheter Vi respekterar varandras sekretess Avstående från våra Etikregler...37 iii

5 Inledning till våra Etikregler Välkommen till Beldens Etikregler för affärsverksamhet som vi helt enkelt kallar för våra Etikregler. Våra Etikregler fungerar som vår vägledning för att bedriva etisk verksamhet, de beskriver det beteende som förväntas av oss när vi arbetar å Beldens vägnar. Genom att känna till och följa våra Etikregler såväl som de lagarna och företagspolicyer som tillämpas i vårt arbete uppfyller vi våra åtaganden gentemot våra värderade risktagare, och fortsätter att bygga på en grund av tillit som vi länge haft. Det är inte möjligt för våra Etikregler att ta itu med alla de etiska dilemman som vi står inför, det kan ingen enda vägledning göra. Den ger oss dock de verktyg som vi behöver för att hjälpa oss att navigera de svåra situationer som vi kan stöta på. Våra Etikregler kompletteras av företagets policyer och procedurer, såväl som gällande lagar och förordningar och vårt eget förnuft och goda omdöme. Läs noggrant Etikreglerna, förstå hur de gäller dig och ställ frågor när du behöver göra det. När du gör det bidrar du till en kultur med storhet och framgång. 1

6 Tillämpa våra Etikregler Våra Etikregler gäller lika mycket för alla anställda, befattningshavare och styrelseledamöter hos Belden och våra dotterbolag runt om i världen. Detta innebär att var och en av oss är ansvarig för att följa våra Etikregler, företagets policyer och lagen i alla våra dagliga affärsaktiviteter, utan undantag. Vi förväntas alla att fatta etiska affärsbeslut och inte bara att upprätthålla ordalydelsen, utan även andan i lagarna, förordningarna och riktlinjerna som styr vårt arbete. Vi förväntar oss att vår distributionskedja ska upprätthålla dessa samma höga etiska normer. Även om ingen individ är befriad från att följa våra Etikregler, är det en del av oss som har ytterligare ansvarsområden under dem. I synnerhet har chefer hos Belden en uppgift att vara ett exempel för korrekt bedrivande av verksamheten för andra anställda. Om du är chef förväntas du att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö där anställda förstår vad som förväntas av dem och känner att de kan dela med sig av sina funderingar och rapportera tjänstefel till dig. Oavsett din befattning hos Belden ska du alltid leda med positivt exempel, och göra Etiska regler till en del av ditt dagliga arbete. 2

7 Så här väcker du frågor Det mest effektiva sättet att främja positiv förändring inom vårt företag är att väcka frågor. Om du blir medveten om något faktiskt eller potentiellt tjänstefel, eller om du har frågor om hur våra Etiska regler, företagets policyer eller lagar och förordningar gäller ditt arbete, uppmuntras du starkt att rapportera tjänstefelet och att söka vägledning. Du har tillgång till många olika resurser, exempelvis: Din chef Personalavdelningen Beldens kravuppfyllelseteam (bestående av bolagsjuristen och den interna revisionsavdelningen), inklusive via e-post till Vår heta linje EthicsPoint Per telefon på: i USA och Kanada Online på: (den här portalen innehåller lokala uppringningsnummer för jurisdiktioner utanför USA och Kanada) Kom ihåg att Belden behandlar alla rapporter konfidentiellt, oavsett vilken rapporteringsmetod du väljer. Där lokal lag tillåter det kan du även skicka din rapport anonymt via vår heta linje EthicsPoint som identifieras ovan och då kommer inte Belden att försöka att identifiera dig. Belden utreder alla rapporter om faktiskt eller potentiellt tjänstefel, och gör varje ansträngning att kommunicera resultaten av utredningen tillbaka till den person som skickat rapporten. 3

8 Vårt åtagande mot vedergällning Belden tolererar inte någon form av repressalier mot dem som skickar in rapporter i god tro. Att lämna in en rapport i god tro betyder inte att du måste ha rätt det betyder helt enkelt bara att dina avsikter är ärliga, och att du ger en fullständig och korrekt redovisning av vad du vet. Beldens chefer förväntas därför att upprätthålla en policy med öppen dörr som alltid främjar tydlig kommunikation med anställda alltid. Som chef får du aldrig hämnas eller tolerera vedergällning mot någon individ för att de har lämnat in en rapport i god tro. Om du anser att du har sett eller upplevt någon typ av vedergällning har du en skyldighet att tala om det. Konsekvenser av överträdelser av Etikregler Överträdelse av våra Etikregler, vår företagspolicy och tillämpliga lagar och förordningar kan ha allvarliga konsekvenser både för dem som är inblandade, och för Belden. Sådana konsekvenser kan inkludera disciplinär åtgärd (upp till och inklusive uppsägning), böter och civilprocess eller kriminellt åtal. Kom ihåg att genom att följa dessa Etikregler och att rapportera eventuellt misstänkt tjänstefel i ett tidigt stadium i stället för att vänta kan vi undvika större konsekvenser för oss själva och vårt företag. 4

9 Vårt företag och våra aktieägare 5

10 Vi undviker att ha intressekonflikter Intressekonflikter har risken att påverka oss alla genom att inkräkta på vad som är i vårt företags bästa intresse. En intressekonflikt uppstår när våra personliga intressen eller vår lojalitet stämmer dåligt med dem som företaget har. Till och med en skenbar konflikt kan dock skapa problem. Av den anledningen måste vi försöka undvika faktiska eller potentiella intressekonflikter, och vi har en skyldighet att avslöja alla sådana konflikter så snart som de uppstår. På det sättet kan vårt företag se till att situationen blir löst omedelbart och etiskt. Även om vi inte kan förutse alla möjliga situationer där intressekonflikter kan uppstå, beskriver detta avsnitt några av de mer vanliga situationer som kan påträffas. Gåvor och representation i verksamheten Vi sätter alla tillit till starka affärsförhållanden för att skapa Beldens fortsatta framgång. Att forma och upprätthålla dessa relationer involverar ofta utbyte av affärsartigheter, men det är absolut nödvändigt att vi upprätthåller vår integritet när vi gör det. Med detta i tankarna kan vi endast ge eller ta emot affärsgåvor, gästfrihet, måltider, representation och andra tjänster som uppfyller följande krav: För ett legitimt affärssyfte och förenligt med vanlig hövlighet som vanligtvis förknippas med accepterade affärspraxis Nominellt värde Inte extravagant Sällsynt Inte avsett att styra affärsbeslut 6

11 Vårt företag och våra aktieägare Dessutom måste alla affärsartigheter vara lagliga och i linje med vårt företags höga etiska normer. Om du har tvivel, fråga dig själv om offentligt avslöjande av fakta skulle vara genant för Belden eller för mottagaren. Om svaret är ja ska du inte gå vidare med utbytet. Kom ihåg att de regler som finns kring gåvor och representation till tjänstemän inom offentliga sektorn är mycket striktare än vad som beskrivs i detta avsnitt. Se avsnitten Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn och Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder i våra Etikregler för ytterligare vägledning. Affärsmöjligheter Att hålla vårt företags bästa intresse i tankarna innebär att vi inte personligen får utnyttja affärsmöjligheter som vi får reda på genom vårt arbete hos Belden och inte heller får vi hjälpa någon annan att utnyttja sådana möjligheter för sin personliga vinning. Som regel får vi inte ha affärsintressen utanför företaget som på något sätt skadar Beldens intressen. FRÅGA I mitt jobb har jag nära kontakt med Beldens olika affärspartners. Eftersom jag är ansvarig för att upprätthålla förhållanden med dessa företag, är jag ofta i kontakt med deras representanter. I år har en av de representanter som jag arbetat med varit speciellt hjälpsam, och jag skulle vilja bjuda ut honom på en trevlig affärsmiddag för att visa min uppskattning. Är detta okej? SVAR Att erbjuda en affärspartner en måltid är i allmänhet acceptabelt, under förutsättning att du följer ett par enkla regler. Se först till att platsen är lämplig och välj en restaurang med rimligt pris. Tänk över huruvida din inbjudan skulle kunna reflektera eventuell partiskhet å Beldens vägnar speciellt om du inte normalt bjuder ut affärspartners på måltider. Om du är säker på att den här middagen inte skulle kunna uppfattas av en rimlig person som ett försök att utöva inflytande på affärsbeslut, bör det vara helt okej att gå vidare med inbjudan. Du bör dock alltid låta din chef veta, och erhålla eventuella nödvändiga godkännanden innan du gör ett sådant erbjudande. 7

12 Göra affärer med familj och vänner Vi får varken direkt eller indirekt ha en arbetsledarställning gentemot någon i den närmaste släkten. När vi har det kan det uppstå ett sken av favorisering. Den närmaste släkten inkluderar maka/ make/partner, barn, styvbarn, föräldrar, styvföräldrar, syskon, svärföräldrar och alla andra medlemmar av ditt hushåll. Om du finner dig själv i en ställning som är en överträdelse av denna policy, avslöja omedelbart situationen. På liknande sätt gäller att om ditt arbete involverar att fatta beslut om eller att ha kontakt med Beldens affärspartners eller leverantörer, måste du vara noga med att tillse att dina beslut och handlingar är objektiva. Om en vän eller familjemedlem kan erhålla fördel av ett befintligt eller potentiellt affärsarrangemang med Belden (exempelvis på grund av deras anställning av affärspartnern eller leverantören), måste du informera din chef och inte själv delta i beslutsfattandet. Ekonomiska intressen Vi får inte ha ett väsentligt ekonomiskt intresse i företag som bedriver verksamhet med eller som är konkurrenter till Belden. Detta inkluderar Beldens kanalpartners och slutkunder. Ett intresse är väsentligt om det representerar en signifikant del av affärsverksamheten eller på annat sätt skulle påverka vårt omdöme. Undantagsvis kan vi äga en mindre mängd aktier i ett börsnoterat företag som på något sätt konkurrerar med Belden, såvida inte detta skulle påverka vår förmåga att fatta oberoende affärsbeslut. 8

13 Vårt företag och våra aktieägare Extern anställning Vi får inte åta oss jobb eller andra affärsaktiviteter som involverar en firma som är en konkurrent till eller som gör affärer med vårt företag. Förutom detta får vi endast åta oss externa jobb eller affärsaktiviteter när dessa aktiviteter inte utgör någon som helst konflikt i vårt arbete hos Belden. Kom ihåg att du måste kunna uppfylla de normala kraven för din heltidsanställning hos Belden, och att sekundär anställning inte uppmuntras. Tjänstgöra på en styrelse Ingen av oss får tjänstgöra som styrelseledamot för något annat vinstdrivande företag utan tidigare skriftligt godkännande från vår bolagsjurist. Även om att ha inverkan på ditt samhälle genom att tjänstgöra på en styrelse för en icke-vinstdrivande organisation uppmuntras, och inte kräver tidigare godkännande, kan du endast gå med på att inneha denna befattning om den inte utgör konflikt med din förmåga att göra ditt arbete. Beldens styrelseledamöter kan vara kopplade till andra företag och firmor som Belden ibland gör affärer med. Om du är styrelseledamot hos Belden får du inte rösta på någon transaktion där du eller de företag eller firmor som du har en koppling till har ett intresse. Inget avtal och ingen annan transaktion mellan Belden och ett annat bolag eller en annan firma ska påverkas av det faktum att någon av Beldens styrelseledamöter har intresse i, eller fungerar som styrelseledamot eller befattningshavare i, det andra bolaget eller den andra firman. FRÅGA Jag arbetar det andra skiftet hos en tillverkningsanläggning hos Belden. Under semestern försöker jag dessutom tjäna lite extrapengar genom att utföra säsongsarbete åt en konkurrent. Arbetet är deltid och utgör inte någon konflikt med mitt nuvarande schema. Kan jag göra detta? SVAR Nej, inte om det arbete som du gör är åt en konkurrent. Arbete som utförs åt Beldens konkurrenter skapar snabbt en intressekonflikt. Genom att ens acceptera temporär eller deltidsanställning hos en konkurrent, blir vår lojalitet delad mellan Belden och det andra bolaget och det är svårt att agera i bästa intresse åt något av dem. Om du verkligen vill ha säsongsarbete utanför Belden ska du tala med din chef innan du accepterar några erbjudanden för att se till att ditt externa arbete inte kommer att skapa en faktisk eller potentiell konflikt. 9

14 Vi för ärliga och korrekta räkenskaper och bokföringshandlingar Eftersom vi arbetar hos ett börsnoterat företag har vi ett ansvar gentemot våra aktieägare och myndigheterna att presentera en ärlig och korrekt redovisning av vårt företags välfärd. Vi har alla en skyldighet att se till att Beldens räkenskaper och handlingar är korrekta. Våra offentliga avslöjanden och andra kommunikationer måste alltid vara fullständiga, rättvisa, korrekta, tidsenliga och förståeliga. I syfte att uppnå detta upprätthåller vårt företag ett system med interna redovisningskontroller som ska övervaka våra redovisnings- och rapporteringsaktiviteter på alla nivåer. Det är viktigt att vi alla följer dessa kontroller alltid. Därför ska vi hålla följande i tankarna: Alla böcker, handlingar och konton inklusive fakturor, tidkort, kostnadsräkningar och alla andra företagshandlingar måste korrekt och rättvist återge våra transaktioner. Inför aldrig några falska eller påhittade poster i företagets räkenskaper av någon orsak. Använd alltid kapital korrekt i enlighet med stöddokumentation. Under inga omständigheter får vi ha kapital eller tillgång som inte avslöjats och inte registrerats (inga mutfonder). Endast auktoriserad personal får göra uttag från utbetalningskonton, och då endast med check eller med annat acceptabelt överföringssätt som traditionellt används av större banker. Ingen check får utställas till kontanter eller någon annan betalningsmottagare som inte går att identifiera. Om du har funderingar eller klagomål angående redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsärenden, uppmuntras du att kommunicera 10

15 Vårt företag och våra aktieägare dessa funderingar eller klagomål (anonymt, om så önskas) till ordförande för revisionskommittén i styrelsen eller genom att ringa vår heta linje EthicsPoint på Se Beldens portal för heta linjen EthicsPoint på com för internationella åtkomstkoder om du slår numret utanför USA eller Kanada. Hanteringen av våra handlingar är en ytterst viktig komponent för att skapa förtroende hos våra klienter, reglerare och aktieägare. Sådana handlingar inkluderar alla elektroniska, e-post-, avbildade och pappersdokument som skapats, mottagits eller upprätthållits av vårt företag för juridiska, reglerings-, redovisnings- eller affärssyften. När vi effektivt hanterar dessa poster kan vi klara våra affärsbehov och säkerställa att våra handlingar finns tillgängliga när de behövs. Dessutom hjälper det oss att följa alla gällande lagar och förordningar och att bevara alla relevanta dokument om de skulle behövas vid process, revision eller utredning. Vi måste alla följa policyerna för hantering av handlingar och de kvarhållningsscheman som upprättats där vi bedriver verksamhet. De innehåller information om hur länge vi ska upprätthålla affärshandlingar och procedurer för överensstämmelse med arkiveringsskyldigheter. Arkiveringsskyldigheten gäller handlingar som är kopplade till faktisk eller förutsedd process eller utredning av den offentliga sektorn. Om du anser att någon oriktigt har dolt, ändrat eller förstört en handling ska du rapportera det till Beldens kravuppfyllelseteam. Beldens krav på arkivering av handlingar beskrivs i policyn om Skapa, kvarhålla, hämta och avyttra handlingar. Vi måste reagera på och rätta oss efter alla externa och interna revisioner och utredningar, inklusive utredningar av den offentliga sektorn. När vi gör det får vi aldrig hindra eller försena någon sådan revision eller utredning. Förse alltid revisorer och utredare med den information som de är berättigade till. Om du har frågor om någon revision, utredning eller förfrågan, och hur du ska svara, tala med Beldens kravuppfyllelseteam. 11

16 Vi kommunicerar försiktigt med utomstående parter Det är viktigt för oss att tala om vårt företag med en konsekvent röst. Därför får vi endast göra offentliga uttalanden å Beldens vägnar om vi har uttryckligt tillstånd att göra så. Om en investerare, värdepappersanalytiker, journalist eller annan viktig offentlig kontakt begär information av dig, även om det är en informell begäran, hänvisa dem till direktören för investerarrelationer. Förfrågningar från tjänstemän inom den offentliga sektorn och advokater ska hänvisas till den juridiska avdelningen. För mer information, se vår Policy om avslöjande och utgivning av företagsinformation. 12

17 Vårt företag och våra aktieägare Vi handlar aldrig baserat på insiderinformation och tipsar inte andra så att de kan göra det Det är mot företagets policy och mot lagen att använda viktig ej offentlig information för vår personliga vinning, genom att köpa eller sälja Beldens aktier, om ett annat börsnoterat företag, eller på annat sätt. Viktig ej offentlig information (som även kallas för insiderinformation) är information om ett företag antingen Belden eller något annat börsnoterat företag som inte är känd för allmänheten och som en rimlig investerare skulle anse vara viktig när han/hon beslutar sig för att köpa, sälja eller behålla det företagets värdepapper. Insiderinformation inkluderar ofta följande: FRÅGA Min involvering med FoU hos Belden innebär att jag ofta har tillgång till information om kommande produkterbjudanden. Jag har nyss fått reda på en händelse som säkert kommer att öka vårt företags aktiepris möjligen med ett stort belopp. Jag är normalt inte frestad att handla med Belden-aktier baserat på information som jag får genom mitt arbete här, men jag tycker det här låter bra. Kan jag handla med Belden-aktier när jag har denna information? Förvärv av verksamheter, fusioner eller utförsäljningar Sälj- och intäktssiffror Viktiga nya produkter Större kontrakt Företagets nettotillgångar eller lånefinansiering eller omstruktureringar Försäljning eller inköp av viktiga tillgångar På samma sätt får vi inte avslöja någon insiderinformation för någon annan person som skulle kunna använda den för sin personliga vinning. Denna praxis kallas för att ge tips och är olaglig. Konsekvenserna av överträdelser av lagar om insiderhandel är mycket allvarliga, och inkluderar potentiellt straffrättsligt ansvar. Om du har frågor om huruvida den information som du innehar är insiderinformation, tala med den juridiska avdelningen innan du avslöjar eller agerar på den informationen. För ytterligare vägledning, se vår Policy om värdepappershandel och kommunikationer med utomstående. SVAR Nej och du får inte råda någon annat att göra det heller. Din ställning hos Belden innefattar privilegiet att få känslig företagsinformation. Du ska aldrig missbruka detta privilegium genom att använda sådan information för personlig vinning. Om du väljer att handla med företagets aktier när du innehar viktig, ej offentlig information, väljer du att bryta mot lagar om insiderhandel. Detta sätter dig och Belden i riskzonen för mycket allvarliga konsekvenser inklusive stora böter och möjlig fängelsetid. 13

18 FRÅGA Jag arbetar på distans ett par gånger varje månad. Beroende på var jag befinner mig kan jag ibland behöva ta med mig min bärbara dator som tillhör företaget och min mobiltelefon till en hotellobby eller ett café i närheten för att göra mitt arbete. Min bärbara dator är krypterad och om jag måste svara i telefon försöker jag tala tyst så att andra inte kan höra mig. Finns det några andra försiktighetsåtgärder jag bör vidta? SVAR Ja. Du är på rätt spår men när det gäller konfidentiell företagsinformation, kan vi aldrig vara alltför försiktiga. Om du måste bedriva verksamhet på ett offentligt ställe, se till att du inte diskuterar konfidentiell information inte ens tyst eftersom du aldrig vet vem som kanske lyssnar. Var försiktig när du visar konfidentiella data eller företagshemligheter på din bärbara dator och även på andra enheter, eftersom andra kan titta över axeln. Var också medveten om de säkerhetsrisker som är involverade när det gäller användning av offentliga Wi- Fi-nätverk. Slutligen gäller att även om din bärbara dator är krypterad ska du se till att du inte lämnar den någonstans utan att säkra den på rätt sätt i ditt hotellrum. Vi skyddar företagets tillgångar och information Det är av avgörande betydelse för vår framtida framgång att vi skyddar de tillgångar vi har arbetat för att uppnå. Dessa tillgångar inkluderar Beldens fysiska egendom såväl som dess tekniker och konfidentiella information. Konfidentiell information om Belden och dess verksamheter tillhör vårt företag. Vi får endast använda och avslöja sådan information när det finns ett affärsbehov att göra så. Om dina arbetsuppgifter kräver fortgående tillgång till konfidentiell information måste du underteckna ett sekretessavtal. Några exempel på konfidentiell information inkluderar: Tillverkningsmetoder Konstruktionsritningar Kundlistor Listor med anställda Intäktsprognoser Verksamhetsstrategier Kandidater för företagsförvärv Vi får inte avslöja data eller information som är konfidentiella för någon utanför Belden, eller för någon anställd som inte har något behov av informationen, såvida vi inte har korrekt godkännande och ett undertecknat sekretessavtal på plats. Beldens immateriella egendom inklusive dess patent, varumärken, upphovsrättigheter och affärshemligheter är av livsviktig betydelse för Beldens affärsverksamhet. Vi har alla en skyldighet att skydda denna immateriella egendom från ickeauktoriserat avslöjande och från missbruk av andra. Diskutera inte handelshemligheter (eller annan konfidentiell information) där det kan snappas upp av ej auktoriserade tredje parter. Dessutom får du inte lämna företagets datorer, mobiltelefoner, filer eller andra informationslagringsenheter oskyddade. 14

19 Vårt företag och våra aktieägare Vi använder företagets tekniker på lämpligt sätt Beldens tillgångar inkluderar dess datorer, kommunikationssystem och relaterade utrustning. Vårt företag tillhandahåller dessa system och denna utrustning, inklusive e-post och röstmeddelanden, för att hjälpa oss att utföra våra arbetsuppgifter. De är inte för personlig användning och ska endast användas sällan och i begränsad omfattning. Kom ihåg att meddelanden som skickas med e-post, lämnas i röstbrevlådan och innehållet i företagsdatorer är Beldens egendom och anses vara affärshandlingar. Av den anledningen kan de avslöjas i samband med administrativa, juridiska eller andra förehavanden. Vi får aldrig använda företagets e-post eller röstbrevlåda för att muntligt skymfa, smäda eller på annat sätt förolämpa andra. Trakasserande, vulgärt, oanständigt eller hotande språk har ingen plats i våra kommunikationer hos Belden. Vi är också förbjudna att kommunicera, sprida eller skriva ut upphovsrättsskyddat material i brott mot upphovsrättslagar, samt hämtning, distribution eller utskick av pornografiskt eller oanständigt material. Genom att använda Beldens e-post, röstbrevlåda och andra företagstekniker samtycker vi till att vår användning av dessa system övervakas och bekräftar Beldens rätt att bedriva sådan övervakning där tillämplig lokal lag tillåter detta. Ingen av oss kan förvänta sig att e-post och röstmeddelanden är konfidentiella eller privata och kan därför inte ha några som helst förväntningar på sekretess förknippad med vår användning av dessa system. För ytterligare vägledning se vår Policy om säkerhet för e-post, Internet och datorer. 15

20 Många av oss använder sociala medier inklusive bloggar, sociala nätverksplatser, poddsändningar, wiki, webbplatser för delning av bilder/videor och chattrum i våra privatliv. Belden inser att sociala medier och Internet i allmänhet har viktiga affärsanvändningsområden genom att de ger oss fler sätt att komma i kontakt med våra intressenter. Vi ska dock alltid komma ihåg att elektroniska meddelanden är permanenta handlingar med våra kommunikationer som går att överföra och som kan påverka Beldens rykte. Detta innebär att vi måste följa alla Beldens policyer och rutiner när vi använder sociala medier. Vi får aldrig ge skenet av att vi talar eller agerar å vårt företags vägnar såvida vi inte är auktoriserade att göra så. När vi använder sociala medier ska vi: Ansöka om auktorisering från Corporate Outbound Marketing (corporate. i USA innan du anslår officiell information om Belden eller våra märken. Följa företagets normer vid vår användning av teknik. Skydda företagets tillgångar och konfidentiella information och kom alltid ihåg att Internet är en offentlig plats. Avslöja tydligt vår anknytning till Belden när vi talar om företaget och/eller något eller flera av dess märken när vi anslår något online. Denna regel gäller oavsett om vi anslår kommentarer online som auktoriserade företagsrepresentanter eller när vi använder sociala medier i vårt privatliv (med andra ord inte agerar inom omfattningen för våra arbetsuppgifter). 16

21 Vårt företag och våra aktieägare Dessa allmänna regler gäller även våra leverantörer, förmedlingar och andra som agerar å våra vägnar. Vi ska inte be våra familjer eller vänner att anslå innehåll online eller på sociala nätverksplatser som vi inte själva skulle kunna anslå som anställda hos företaget. Om du anser att vårt företags tekniker och/eller elektroniska kommunikationer används på olämpligt sätt, informera Beldens kravuppfyllelseteam. För ytterligare vägledning, se våra Riktlinjer för sociala medier. 17

22 18 Våra samhällen

23 Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder Belden har till åtagande att lyckas på grund av det arbete vi gör och inte på grund av några oetiska praxis. I syfte att följa företagets policy och lagen får vi aldrig betala eller ta emot en muta, kickback eller annan otillbörlig betalning i anslutning till någon av Beldens verksamhet. En muta är vad som helst av värde inklusive pengar, gåvor, tjänster eller representation som kan ses som ett försök att ha inflytande över en persons handlingar eller beslut, erhålla eller behålla affärer, eller få någon typ av otillbörlig fördel. En kickback är en återbetalning av en summa pengar som redan har betalats (eller som ska betalas) som belöning för att göra eller främja affärsarrangemang. Båda är strikt förbjudna hos Belden. Vi följer antikorruptionslagarna inklusive USA:s FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, lagen om korrupta metoder i utlandet) var vi än bedriver verksamhet. Dessa lagar förbjuder otillbörliga betalningar (eller erbjudanden om betalningar) till tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn med avsikt att erhålla eller behålla verksamhet eller annan otillbörlig affärsfördel. Kom ihåg att tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn inkluderar utländska (dvs. inte från USA) anställda i federala, statliga eller lokala myndigheter, politiska partier eller kandidater för politiskt ämbete, och till och med anställda hos verksamheter som ägs av en utländsk regering. Överträdelser av FCPA och andra korruptionslagar kan innebära mycket allvarliga böter och straff, inklusive fängelse. 19

24 Ett företag kan också bli ansvarigt om det känner till en FCPA-överträdelse som gjorts av dess utomstående ombud, konsulter, säljrepresentanter eller distributörer. Att känna till inkluderar ett medvetet ignorerande dvs. att en person ignorerar omständigheterna som omger transaktionen som skulle kunna göra en rimlig person misstänksam om att en överträdelse kan ske. Om vi misstänker att en agents avgifter eller kommissioner är alltför stora, eller har någon annan anledning att tro att en muta kommer att betalas i förbindelse med transaktionen, ska vi inte slutföra den transaktionen. Vi ska alla känna till följande varningsflaggor när vi kommer i kontakt med FCPA och ska kontakta Beldens bolagsjurist om någon situation uppstår: Någon som helst antydan om att mutor eller andra lagbrott kan inträffa under den föreslagna avtalsperioden Göra affärer med en nära anhörig eller affärspartner till en högre myndighetsperson Alla krav på ovanligt hög provision Göra affärer med ett land som är ökänt för otillbörliga eller korrumperade metoder Begäran om kontant betalning eller ovanliga betalningar till tvivelaktiga parter Om Belden misstänker oetiska handlingar kommer vi inte att tveka att avbryta vidare affärer med ett utländskt försäljningsombud för att undvika brott mot FCPA. Korruptionslagar gäller även underlättande betalningar. Underlättande betalningar är mindre, oregelbundna betalningar som görs för att påskynda utförande av rutinmässiga handlingar i den offentliga sektorn av en offentlig tjänsteman. Sådana handlingar inkluderar utfärdande av arbetstillstånd och visum. Dessa betalningar är dock förbjudna i många länder. Av den här anledningen och på grund av de många juridiska och affärsproblem de innebär, tillåter inte Belden att vi använder oss av underlättande betalningar någonstans i vår drift. 20

25 Våra samhällen För ytterligare vägledning, inklusive tillåtna former av gåvor eller representation under FCPA, se vår Policy om FCPA/antimutor. Vi måste också vara speciellt försiktiga så att vi aldrig använder oss av kommersiella mutor. Kommersiella mutor är handlingen att betala en muta, dricks eller kickback till en anställd hos en privat (icke-offentlig) faktisk eller potentiell affärspartner som ett sätt att få affärer eller ha inflytande på affärsbeslut. Kommersiella mutor inkluderar även indirekta, otillbörliga betalningar till dessa anställda och medlemmar i deras familjer. Om någon av dessa individer begär en sådan otillbörlig betalning, kontakta omedelbart Beldens kravuppfyllelseteam. Belden kommer inte att godkänna någon som helst affär genom otillbörliga eller olagliga betalningar. Vi tar stora steg för att skydda vår miljö Vi följer miljölagarna och -förordningarna överallt där vi bedriver verksamhet. Dessutom utövar vi verksamhet med teknik som påvisar respekt för miljön. Vi uppmuntrar både utvecklingen av miljömässigt sunda rutiner och reduktionen av avfall genom källreduktion, återvinning och kontroll över tillverkningsprocessen. Om du har idéer om hur vårt företag mer effektivt kan minska sin klimatpåverkan uppmuntras du att lämna in dina förslag till Beldens verksamhet i din region i världen. FRÅGA Jag arbetar ofta utomlands och har lärt känna tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn. Jag gav nyligen ett armbandsur till en av mina kontakter utomlands för att tacka honom för att han varit så gästfri och generös mot mig. Han gav mig inget löfte att göra mig någon gentjänst och jag har inga väntande kontrakt med honom eller den offentliga sektorn där. Är detta okej att göra? SVAR Nej, så här ska man inte göra. Våra Etikregler och lagen förbjuder betalning eller löfte om något av värde till en tjänsteman inom den offentliga sektorn för att få en otillbörlig fördel och denna dyra gåva (till skillnad från en blygsam gåva, som en hatt eller t-shirt från Belden) kommer troligtvis att anses ha getts med bedräglig avsikt. I den här situationen kommer du troligen att ha affärer med denna tjänsteman inom den offentliga sektorn i framtiden, även om du inte har några affärer med honom nu. Du ska kontakta Beldens kravuppfyllelseteam om du har frågor. 21

26 Vi rättar oss efter de internationella handelslagarna Med marknadsnärvaro i nästan varje region i världen, är det kritiskt för vår fortsatta framgång att vi rättar oss efter alla nationella och lokala regler och förordningar som styr vår internationella handelsaktivitet. USA och, i en mer begränsad utsträckning, andra länder reglerar, och i vissa situationer, begränsar exporten av produkter, material och teknik till vissa länder eller vissa slutanvändare. Om våra jobb involverar internationell handel är det viktigt att vi förstår och noggrant följer dessa begränsningar. Kom ihåg att en export sker då produkt, teknik eller viss information skickas till en person i ett annat land. En export kan också ske när en icke-usa-medborgare som antingen befinner sig i USA eller någon annan stans förses med teknik, teknisk information eller programvara. Detta är sant oavsett om föremålet eller informationen överförs manuellt, muntligt eller skriftligt. Den amerikanska lagen kräver dessutom att vi vägrar delta i ej sanktionerade utländska bojkotter, exempelvis Arabförbundets bojkott av Israel. Vi får inte samarbeta med någon förfrågan som gäller sådana bojkotter eller därtill hörande begränsande handelspraxis. Detta innebär att vi inte får vidta någon åtgärd, tillhandahålla någon information eller göra något uttalande som skulle kunna ses som deltagande i en utländsk bojkott som förklarats olaglig av USA. Det kan bli mycket allvarliga straff vid överträdelse av dessa lagar. Dessutom måste Belden rapportera alla misstänkta bojkottförfrågningar till USA:s regering. Du måste informera bolagsjuristen om du misstänker att du har fått någon form av bojkottrelaterad förfrågan om information, oavsett om den är muntlig eller skriftlig. 22

27 Våra samhällen Slutligen har USA, FN, EU och andra länder pålagt sanktioner som kan begränsa eller förbjuda våra transaktioner med vissa länder, enheter eller individer. Sådana sanktioner begränsar i allmänhet följande aktiviteter: Överföringar av tillgångar Monetära betalningar Tillhandahållande av tjänster Exporter av känslig teknik Resor till länder som påverkas Vi måste veta och följa gällande begränsningar var vi än gör affärer. Belden har utsett samordnare som arbetar med exportöverensstämmelse på sina anläggningar för att garantera överensstämmelse med gällande export-, sanktions- och bojkottlagar. Om du har frågor om dessa lagars omfattning eller tillämplighet som de gäller ditt arbete ska du vända dig till bolagsjuristen. För ytterligare vägledning, se vår Policy och procedurer om export- och bojkottkontroll. FRÅGA Jag måste skicka tekniska data som styrs av amerikanska myndigheter till vissa Belden-anställda som inte är amerikanska medborgare, men som är bosatta i USA. Det är viktigt att jag skickar dessa data omedelbart för att hålla projektet igång. Kan jag skicka dokumenten till dessa anställda via e-post? SVAR Nej, du måste först bekräfta att dessa individer är auktoriserade att ta emot dessa data. Du kan göra det genom att kontakta bolagsjuristen. Det är viktigt att notera att endast anställning inte kvalificerar individer hos Belden att ha åtkomst till varor, teknik eller tjänster som regleras av USA:s exportlagar eller exportlagar i ett annat land, oavsett var den personen befinner sig. 23

28 Lämpliga politiska och välgörenhetsbidrag Belden uppmuntrar oss alla att vara ansvariga medborgare och att stödja de välgörenhetsorganisationer som vi vill stödja. Vi bör också känna till att under inga omständigheter kommer vår befattning hos Belden, eller vår möjlighet till framtida avancemang, påverkas av vårt stöd för (eller opposition mot) välgörenhetsorganisationer eller kandidater för politiskt ämbete. Det är mot till Beldens policy att pressa oss att ge enskilda bidrag till välgörande organisationer eller politiska kampanjer. Om vi väljer att delta i politiska eller välgörenhetsaktiviteter måste vi göra så på vår egen tid och på egen bekostnad. Vi får inte använda Beldens resurser inklusive vår tid under arbetstiden för bidrag till något politiskt parti eller politisk kommitté eller till någon kandidat för offentligt ämbete. Använd alltid gott omdöme, och se till att politisk eller välgörenhetsinvolvering inte kommer i vägen för dina prestationer på arbetet. Från tid till annan kan Belden välja att ge politiska bidrag eller donationer till välgörenhet, i enlighet med lagen och i linje med företagets intressen. Beldens CEO måste godkänna sådana politiska bidrag, som även måste registreras korrekt i våra redovisningsposter. 24

29 Våra samhällen Likaledes kan vårt företag välja att ägna sig åt lobbyingaktiviteter som främjar våra mål angående lagstiftning och affärsmålsättningar. Dessa aktiviteter inkluderar: Kontakter med lagstiftare, tillsynsmyndigheter, tjänstemän inom regeringen och deras personal Kommunikationer med tjänstemän i den offentliga sektorn Kommunikationer med tjänstemän i den offentliga sektorn Det är viktigt att notera att lobbyingaktiviteter kan kräva avslöjande och är föremål för mycket specifika regler. Om ditt arbete involverar några lobbyingaktiviteter, se till att du följer alla tillämpliga regler och förordningar. Diskutera alla sådana aktiviteter med bolagsjuristen för att fastställa huruvida regler för avslöjande och andra regler gäller. 25

30 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners 26

31 Vi tillhandahåller produkter och tjänster av kvalitet Beldens stora variation i produkter med höga prestanda återfinns på en rad olika marknader inklusive industri, företagande, utsändningar, transport och energi. Våra kunder väljer Belden eftersom vi tillhandahåller produkter av överlägsen kvalitet och värde. Det är livsviktigt för vår fortsatta framgång att garantera att våra produkter konsekvent är av högsta kvalitet. Var och en av oss måste vara medvetna om och följa företagets policyer och procedurer som är utformade för att skydda kvaliteten och säkerheten i våra produkter. För vägledning, tala med någon av våra fabrikschefer. På samma sätt som vi tillhandahåller säkra produkter av kvalitet, förväntar vi oss att våra leverantörer ska garantera kvaliteten och säkerheten för de produkter och tjänster som de förser oss med. 27

32 Vi bedriver etisk verksamhet med kunder från offentliga sektorn När vi arbetar på kontrakt med offentliga sektorn finns det speciella regler och förordningar som vi måste följa. Det allra viktigaste är att vi alltid måste vara sanningsenliga och ge korrekt information när vi har att göra med anställda, tjänstemän och myndigheter från offentliga sektorn. I tillägg till att känna till och rätta oss efter alla kontraktkrav måste vi: Säkerställa att alla rapporter, certifieringar och uttalanden till den offentliga sektorn är aktuella, korrekta och fullständiga Allokera alla tidsallokeringar och kostnader till rätt kategori, såväl som lämpligt kontrakt Förvara handlingar i enlighet med kontraktkraven Avyttra aldrig skriftliga handlingar och annan dokumentation förrän den obligatoriska kvarhållningsperioden har nått sitt slut Använd endast offentlig egendom för angivna syften och aldrig för personligt eller ickekontraktsmässigt bruk Förordningar kräver dessutom att vi uppfyller våra kontrakt fullständigt och i enlighet med kontraktsbestämmelserna. Det är förbjudet att avvika från specifikationer i ett kontrakt utan auktorisering exempelvis genom att göra utbyten i material eller leverantörer eller genom att underlåta att utföra obligatoriska tester och inspektioner. I många branscher är det en normal del av att göra affärer att ge små gåvor och viss representation. Lagen har dock strikta begränsningar för att ge gåvor eller representation till tjänstemän inom den offentliga sektorn. När vår klient är USA:s offentliga sektor är det i allmänhet olagligt att erbjuda någon gåva, representation eller annat föremål av värde, eftersom gåvan kan ha en negativ inverkan på tjänstemannens förmåga att fatta opartiska affärsbeslut. Erbjud aldrig att ge en tjänsteman i USA:s offentliga sektor något av värde, eftersom även ett litet föremål skulle kunna anses vara en muta. För regler 28

33 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners som gäller att ge gåvor eller representation till tjänstemän inom den utländska offentliga sektorn, se avsnittet Vi befattar oss aldrig med mutor eller andra korrupta metoder i våra Etiska regler. USA:s federala lag förbjuder dessutom att vi diskuterar anställningsmöjligheter hos Belden med tjänstemän från den offentliga sektorn samtidigt som vi arbetar på ett kontrakt med den offentliga sektorn. Detta är sant oavsett om diskussionerna sker direkt eller genom den som uppträder som mellanhand, exempelvis en headhunter. Det är olagligt att erbjuda, lova eller ens tipsa om ett möjligt arbetstillfälle. Även tillfälliga eller skämtsamma konversationer skulle kunna anses vara ett försök att oriktigt ha inflytande på en tjänsteman i den offentliga sektorn så det är bäst att undvika dessa konversationer helt och hållet. Det är också viktigt att notera att du kan hållas ansvarig även om tjänstemannen inom offentliga sektorn och inte du är den person som initierar den anställningsrelaterade diskussionen. Tala omedelbart med vår bolagsjurist om du får en oombedd jobbförfrågan från en tjänsteman inom den offentliga sektorn eller från en tredje part som representerar tjänstemannen. Vi följer konkurrens- och antitrustlagar Vi rättar oss efter alla tillämpliga lagar som förbjuder oskäliga handelshinder eller monopolställningar (s.k. konkurrens- eller antitrustlagar). Dessa lagar har utformats för att bibehålla rättvis konkurrens på marknaden och i allmänhet förbjuda oss att ha överenskommelser med våra konkurrenter om följande: Prisreglering och/eller säljvillkor Uppdelning av kunder, territorier och/eller marknader Reglering eller begränsning av produktion Bestraffning av en leverantör eller kund genom att skära av affärsverksamhet FRÅGA Ett projekt som jag har arbetat på är sent på grund av dess många testningskrav. Testerna verkar vara av upprepande slag och det är inte troligt att de påverkar kvaliteten på slutprodukten att hoppa över några av dessa. Är det okej om jag bara genomför de tester som jag tycker är absolut nödvändiga? Detta kommer att spara Belden tid och pengar. SVAR Nej. Du måste genomföra alla tester som krävs av kontraktet med den offentliga sektorn och noggrant registrera alla resultat. Underlåtande att följa korrekta testningsprocedurer som stipuleras i ett kontrakt kan leda till personskada för andra och annan egendom. Det kan också leda till dyra böter och kan förhindra framtida kontrakt så det kommer inte att spara oss tid eller pengar på lång sikt att stoppa testerna. 29

34 Vi kan minska risken för att bryta mot antitrustkonkurrenslagar genom att aldrig tala med konkurrenter om Beldens eller konkurrentens affärer med avseende på: Tidigare, aktuella eller framtida priser Prispolicy eller -strategier, (eller några andra frågor som påverkar pris) Vem som betjänar vilken marknad Anbud eller förfrågningar om offerter Rabatter eller kampanjer Huruvida eller hur affärer ska göras med en kund eller en kundgrupp Vid möten med branschorganisationer eller på mässor måste du dra dig tillbaka från alla möten med konkurrenter där ovanstående ämnen diskuteras och underrätta vår bolagsjurist om det inträffade. För ytterligare vägledning, se vår Policybulletin om antitrust som beskriver dessa lagar i mer detalj. Det är också viktigt att vi endast samlar in konkurrensinformation på lämpliga etiska och juridiska sätt. Detta innebär, delvis, att vi aldrig ska skaffa ägareller konfidentiell information om en konkurrent på ett olagligt, bedrägligt eller oetiskt sätt. Det innebär också att vi aldrig begär sådan information från nyanställda som tidigare har arbetat hos en Belden-konkurrent. Om du får någon konkurrensinformation som du anser vara konfidentiell, eller som erhållits på olämpligt sätt, kontakta omedelbart Beldens kravuppfyllelseteam. 30

35 Våra kunder, konkurrenter och affärspartners Vi använder etiska marknadspraxis Det är viktig att vi alltid ägnar oss åt etiska marknadspraxis. Om ditt jobb involverar att sälja, främja eller marknadsföra våra produkter har du ett speciellt ansvar att tillse att ditt beteende visar ärlighet och integritet. Som företag gör vi detta genom att alltid vara noggranna och sanningsenliga när vi representerar kvaliteten av, funktionerna i och tillgången till våra produkter och tjänster. Det innebär också att vi aldrig gör orättvisa eller felaktiga jämförelser mellan våra konkurrenters produkter och tjänster och våra egna. Vi skyddar tredje parts sekretess Upprätthållandet av vår integritet betyder att vi måste respektera andras konfidentiella information, inklusive konkurrenter, kunder och leverantörer. Vi får inte avslöja sådan konfidentiell information utan nödvändigt godkännande av ägaren. Denna skyldighet inkluderar nyanställdas skyldighet att inte avslöja f.d. arbetsgivares konfidentiella information. Som del av detta åtagande ska Belden respektera andras patent, upphovsrätt och affärshemligheter inklusive konkurrenter, kunder och leverantörer. Detta innebär att vi inte får göra ej auktoriserade kopior av upphovsrättsskyddat material. Var speciellt försiktig när du får programvara av andra. Programvara skyddas som immateriell egendom genom copyright och kan också skyddas genom patent, som affärshemlighet eller som konfidentiell information. Innan du installerar något program på eller kopierar något program från Beldens datorsystem, ska du tala med lämplig ITanställd hos Belden. För ytterligare vägledning, se vår Policy om upphovsrätt. FRÅGA Jag försöker för närvarande klara min säljkvot det här kvartalet så att jag kan få min säljprovision. Jag har gjort affärer med en potentiell ny kund, men förhandlingarna har fastnat. Min kontakt hos den potentiella nya kunden säger att om jag kan övertyga Beldens ledning att de ska godkänna vissa servicenivåmått kommer Belden att få kontraktet. Det servicenivåmått som föreslås kommer med sannolikhet dock inte att vara lönsamt för Belden. Jag vill verkligen göra den här affären och få min säljprovision. Har jag tillstånd att tala för den potentiella kunden i den här situationen? SVAR Nej. Du ska aldrig låta en önskan om att klara en försäljningskvot eller att få provision/bonus gå före dina skyldigheter att göra vad som är i Beldens bästa intresse. Att tala för klienten i den här situationen skulle kunna vara en överträdelse av Etiska regler. Om du har en fråga om huruvida en säljmetod är rättvis eller etisk, kontakta gärna bolagsjuristen. 31

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii

INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii Uppförandekod 1 INNEHÅLL Brev från koncernchefen............................................. iii KBR:s Uppförandekod... 1 Hälsa, säkerhet, trygghet och miljö.................................... 3 Lika

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Korruptionspolicy. GGL_ZSB Recht_20130409. Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX

Korruptionspolicy. GGL_ZSB Recht_20130409. Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX Korruptionspolicy GGL_ZSB Recht_20130409 Tritt in Kraft am: Ersetzt Richtlinie(n): Keine Geltungsbereich: Konzern Teilkonzern Deutschland PHOENIX X genehmigt am: 8. April 2014 PHOENIX group Korruptionspolicy

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD XERIUM TECHNOLOGIES, INC. FÖRETAGETS AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD Xerium Technologies, Inc. Företagets affärsetik och uppförandekod Allmän policy Det är policy för Xerium Technologies och dess dotterbolag

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Normer för uppträdande och etik i affärer

Normer för uppträdande och etik i affärer Normer för uppträdande och etik i affärer Alla medarbetare MEDDELANDE FRÅN VD Jag talar för alla oss på Black Box när jag säger att jag är mycket glad att du ingår i vårt gäng. Vi har funnits ända sedan

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Styrelseledamöter, tjänstemän och anställda på Babcock & Wilcox Company ( B&W eller företaget ) måste följa mutbestämmelserna

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod

WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs AFFÄRSPRInciper Uppförandekod WSPs affärsprinciper vägleder oss i alla affärsbeslut. De styr också sättet som vi uppträder och agerar på i vår dagliga verksamhet. Affärsprinciperna har fastställts

Läs mer

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad

Läs mer

VÄRLDSOMFATTANDE POLICY FÖR GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING

VÄRLDSOMFATTANDE POLICY FÖR GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING VÄRLDSOMFATTANDE POLICY FÖR GÅVOR OCH UNDERHÅLLNING I. INLEDNING Affärsgåvor och underhållning på en mindre skala används ofta för att skapa goodwill och stärka arbetsrelationer mellan affärskontakter.

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer