avfall vatten & avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "avfall vatten & avlopp"

Transkript

1 GUIDE 2015 Allt du behöver veta om avfall vatten & avlopp

2 Innehåll Miljövänlig kommun...3 Vattnet i Svedala kommun...4 Avgifter för vatten och avlopp...5 Ta hand om ditt avlopp...6 Slamtömning...8 Varför sorterar vi avfall...10 Allmän information om avfall...12 Vad kostar det...13 Återvinningsstationer, miljöstationer och återvinningscentralen...14 Tips för bättre avfallshantering Farligt avfall...18 Matavfall...20 Textilavfall...22 Restavfall...23 Tidningar och broschyrer...24 Pappersförpackningar...25 Plastförpackningar...26 Glasförpackningar...28 Metallförpackningar...29 Grovavfall...30 Trädgårdsavfall...32 Sorteringsguide...33 Kontakt...36 Du är skyldig att sortera Varje medborgare har skyldighet enligt förordningarna (2014:1073) och (2014:1074) att sortera ut förpackningar och returpapper ur hushållsavfallet och lämna till materialåtervinning. Hushållsavfall är avfall från privatpersoner, men också liknande avfall från till exempel kontor, restauranger, butiker och skolor. Hämtningstider Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I en- och tvåfamiljsbostäder som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka, förutom vecka då vi hämtar varje vecka. Tips: Är du osäker på vilken dag din soptunna töms kan du kontrollera detta här: Alla priser som står angivna i broschyren anges inklusive moms. 2

3 Låt oss tillsammans medverka till en hållbar framtid! Att vi alla sorterar ut vårt matavfall och annat avfall från den vanliga sophinken ger både stor miljönytta och lägre avfallstaxa. Under 2014 samlade vi i Svedala kommun in motsvarande 45 procent av matavfallet, vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år. Bra jobbat! Men vi har fortfarande en bit kvar till målet att 50 procent av allt matavfall ska läggas i den bruna matavfallspåsen Det är också viktigt att vi sorterar ut allt miljö- och hälsofarligt avfall. Till vår hjälp finns speciella kärl på återvinningscentralen och farligt avfall-bilen som stannar två gånger om året på olika platser i kommunen. I Samlaren som finns på ICA Nära i Bara, på ICA Karlssons och på Hemköp i Svedala, kan du lämna småbatterier, lampor och småelektronik när du ändå ska göra dina andra ärenden. En glädjande miljönyhet är de kärl för alla sorters textilier som nu finns på samtliga arton återvinningsstationer i kommunen. Vår samarbetspartner TextilRecycling ser till att det blir lätt att lämna kläder för återbruk och återvinning istället för att kasta dem i sopkärlen. Du vet väl att vi har en e-tjänst för din vattenförbrukning? På vatten- och avloppssidan vill vi också skapa en hållbar och enkel tillvaro för dig som bor i kommunen. Genom att göra rätt med vad som hamnar i avloppet blir vår avloppshantering miljösäkrare och billigare i längden. Anslutningen till Sydvatten har gett oss en långsiktig, högkvalitativ och effektiv dricksvattenförsörjning för hela Svedala kommun. Sedan en tid tillbaka kan du på ett mycket enkelt sätt lämna din vattenmätarställning på svedala.se för att hålla koll på din årsförbrukning. Tack för din insats i vardagen! Lucas Jönsson, Avfallschef Anne-Marie Pedersen, VA-chef Gott vatten direkt ur kranen Det vatten du får ur kranen är minst lika rent och hälsosamt som det du köper på flaska. Buteljerat vatten har en lång resa bakom sig innan det hamnar på ditt bord. En resa som innebär utsläpp av ton klimatstörande koldioxid varje år. Tillverkning och hantering av flaskorna bidrar med ännu mer. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som oljeeldade villor. Onödigt, eller hur? UTMÄRKT DRICKSVATTEN direkt ur kranen 3

4 Vattnet i Svedala kommun Du som bor i Svedala kommun får ditt dricksvatten från Sydvatten AB som hämtar det från Vombsjön i Skåne och sjön Bolmen i Småland. Sydvatten äger uttagsrätter som reglerar hur mycket vatten som får tas ur sjöarna. Bolaget ligger med god marginal under dessa gränser. Det vatten vi använder, när vi till exempel spolar på toaletten, duschar, diskar eller tvättar, renas innan det släpps ut. På Svedala avloppsreningsverk renas avloppsvatten från Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och Sturup. Avloppsvattnet från Bara och Klågerup tas omhand på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Det renade avloppsvattnet hamnar så småningom i Öresund. Detta är ditt ansvar Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra VA-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler. Det gäller även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. 4 Har jag mjukt eller hårt vatten? Vattnet i Svedala kommun är medelhårt och har ett värde på 6 dh. Den låga hårdhetsgraden innebär bland annat att du inte behöver salt i diskmaskinen och kan använda mindre tvättmedel. ( dh=tyska hårdhetsgrader. Grad deutscher Härte).

5 Avgifter för vatten och avlopp Rörlig avgift VA-taxan består av dels en rörlig avgift och dels en fast. Den rörliga avgiften beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den rörliga avgiften i Svedala kommun är idag 19,60 kronor per kubikmeter. Fast avgift Den fasta avgiften består av en mätaravgift per vattenmätare, nätavgift och dagvattenavgift. För en villa inom tätort är den fasta årsavgiften normalt kronor. Vad betalar du för? Den årliga avgift du betalar för vatten och avlopp täcker kostnaderna för att rena dricks- och avloppsvattnet, installation och underhåll av de rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration och information. VA-enheten i Svedala är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Hur mycket vatten förbrukas hemma hos mig? För att mäta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, till exempel fryser sönder. Vattenmätaren byts vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning får du ett meddelande om att tillträde till installationen behövs. Inför byte av vattenmätare ska du kontrollera dina avstängningsventiler. Lämna gärna in din vatten mätarställning via vår e-tjänst på: 5

6 Ta hand om ditt avlopp Våra avloppsledningar och reningsverk är byggda för att ta emot och rena vatten från toalettbesök, bad, tvätt, disk och matlagning. Om fel saker spolas ned i avloppen kan det orsaka stopp i ledningarna och driftavbrott i reningsverken. Ännu mer allvarligt är det om miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen. Vi kan alla hjälpas åt att ta hand om våra avlopp. Det tjänar både människa och miljö på. Lite hjälp på vägen Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland restavfallet. Häll inte ut det i vasken! Spola inte ner bomullspinnar, tops, de kan orsaka stopp i reningsverkets pumpar. Spola inte ner dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i avloppet. Spola inte ner några fasta föremål, såsom matrester, cigarettfimpar, kattsand och strumpbyxor i avloppet. Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna. Spola inte ner överblivna medicinrester. Lämna in dem på apoteket. Lösningsmedel, färgrester, fotokemikalier och kvicksilvertermometrar är farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. Använd tvätt-, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. 6 Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. De kan skada både rören och naturen. Ett tips är att rengöra vattenlåsen minst en gång om året. Då kan du undvika stopp.

7 Miljövänlig biltvätt Om du tvättar bilen hemma är det stor risk att olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier hamnar i grundvattnet eller närmaste vattendrag. Tvätta hellre på en professionell biltvätt som har rening av avloppsvattnet. Allra helst ska du välja en miljöcertifierad biltvätt. Om du ändå tvättar bilen hemma, använd miljöanpassat rengöringsmedel och ställ bilen på den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag eller dagvattenbrunn. För dig med pool I mindre pooler som står i solen förbrukas det fria kloret snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering går det bra att tömma vattnet i gräsmattan. I andra hand, avled vattnet till dagvattensystemet efter att kloret har förbrukats. När olyckan är framme Om du får vattenläckage: Stäng ventilen vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör. Om vattnet har orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag. Om du får källaröversvämning via avloppet: Bryt elen i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. Flytta fuktkänsliga inventarier. Skaffa hjälp med länspumpning. Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen. Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten. Ring försäkringsbolaget. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Anmäl översvämningen till VA-enheten. Gör gärna en preliminär anmälan i ett tidigt skede. Eventuella ersättningskrav på VA-enheten måste meddelas skriftligt. 7

8 Slamtömning Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har trekammarbrunn, septiktank, minireningsverk eller sluten tank har slamtömning minst en gång om året. Sjunkbrunnar och köksbrunnar ska tömmas vid behov. Suez utför de obligatoriska tömningarna. Inför tömning Tänk på att din anläggning ska vara lättillgänglig och lätt att hitta för Suez personal. Lock eller liknande som måste öppnas vid tömning ska kunna hanteras av en person. Det får normalt inte vara längre avstånd än 25 meter mellan platsen där slamsugningsfordonet kan stå och anläggningen. Botten av din brunn eller tank ska inte ligga lägre än fem meter under platsen där fordonet kan parkera. Du får besked i god tid om vilken dag din anläggning töms. Behöver du extra tömning, ring Suez. Befrielse från tömning Om du själv kan ta hand om ditt slam på ett betryggande sätt och med utrustning som normalt används i aktivt jordbruk, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Förlängt tömningsintervall Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år kan efter ansökan meddelas av Bygg- och miljönämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Fettavskiljare Även slam från fettavskiljare räknas som hushållsavfall och tömning ska utföras av kommunens entreprenör. Fettavskiljare skall tömmas minst 4 gånger per år. Mer information om när fettavskiljare skall finnas och vilka regler som gäller, hittar du på vår hemsida eller genom att kontakta Suez. Obligatoriska tömningar Septiktankar, trekammarbrunnar: En gång per år eller oftare om så behövs Sjunkbrunnar, köksbrunnar: Vid behov Slutna tankar: Vid behov, minst en gång per år Fettavskiljare: minst 4 gånger per år 8 För aktuella priser se eller ring Suez på tel:

9 SITA blir Suez Avfalls- och återvinningsföretaget SITA är en del av den internationella miljökoncernen Suez environnement med verksamhet i 70 länder. För att göra det tydligt att alla dotterbolag jobbar mot samma mål samlas man nu under det globala varumärket Suez environnement. 9

10 MATERIAL Varför sorterar vi avfall? Avfall kan vara både ett problem och en tillgång. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. När du sorterar dina sopor kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. På så sätt skyddas människor och miljö. Vi sparar också energi och naturresurser genom att återanvända materialet. TYG PÅSE FÖREBYGGANDE RE FILL LOPPIS ÅTERANVÄNDA 10 HÅLL RENT I NATUREN Skräp som slängs i naturen riskerar att läcka farliga ämnen. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner. Glas: 1 miljon år Plast: 450 år Aluminium: år Plastbestruket papper: 5 år Fimpar: 1 5 år Papper: 6 månader

11 Förebygga Avfallstrappan visar att vi i första hand bör se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Återanvända Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning. Återvinna När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom rötning av matavfall och kompostering av trädgårdsavfall. Energiåtervinna Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Avfallseldade kraft- och värmeverk producerar både el och värme. Alla förbränningsanläggningar använder avancerad reningsteknik. Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar, bland annat stoft, väteklorid, svaveloxider, kväveoxider, metaller och organiska föreningar. Deponera Som ett sista alternativ ska deponering väljas. Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar. Mer än hälften av det avfall som kommer in till deponiområdet sorteras ut för vidare transport till återanvändning, återvinning och energiutvinning. DEPONI ÅTERVINNA ENERGIÅTERVINNA DEPONERING 11

12 Allmän information om avfall Svedalas avfallshantering regleras i föreskrifter för avfallshantering samt i renhållningstaxan. Båda finns att läsa på eller kan beställas från avfallsenheten. Du som äger en fastighet har ansvar för det avfall som uppstår i den. Sorteringsguiden på sidan är till för att göra din sortering smidig och ge dig information om hur du sorterar avfallet och var du ska lämna det. Betalning Du får en faktura två gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kr och därefter skickas krav som kostar 160 kr, dröjsmålsränta tillkommer enligt räntelagen. Beställer du ändring efter att fakturan skickats ut för innevarande faktureringsperiod görs regleringen först den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period. Uppehåll i hämtning Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst sex månader, kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtningen. Ansökan hittar du på Svedalas hemsida som en e-tjänst eller skicka den med post till: Kundservice, Svedala kommun, Svedala. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad före önskad periods början. Beslut om uppehåll gäller högst två år. Avgift på 250 kr tas ut för var gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka. Förlängt hämtningsintervall Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt matavfall i godkänd varmkompost på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan om godkänd varmkompost hos Bygg- och miljönämnden som tar ut en taxa för detta på kr. Gemensamt kärl Om närboende grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl kan de ansöka om ett gemensamt kärl. Blankett kan hämtas på kommunens hemsida eller genom Suez kundtjänst på tel: Grundavgift betalas alltid av respektive fastighetsägare. Förenkla källsorteringen i flerfamiljsfastigheter Att lämna förpackningar och tidningar i miljörum/soprum är både enkelt och bekvämt. Vill ni se över er sortering och era avfallskostnader är ni välkomna att kontakta Suez på tel:

13 Vad kostar det Grundavgift: Enfamiljs-, tvåfamiljs- och fritidsfastigheter Flerfamiljshus, per lägenhet Verksamheter Grundavgiften är inräknad i priserna nedan. 670 kr/år 469 kr/år 469 kr/år Småhus (en- till tvåfamiljsfastigheter, tvåfackskärl på 370 liter) Tömning 30 ggr/år. En gång varannan vecka samt tömning varje vecka under v kr/år Fritidsfastigheter (tvåfackskärl på 370 liter) Tömning 13 ggr/år. En gång var 14:e dag under v Tömning 18 ggr/år. En gång var 14:e dag under v Resten av året tömning en gång/månad kr/år kr/år Trädgårdsavfall (190-liters kärl under v ) Ingen grundavgift på trädgårdsavfall. Tömning 19 ggr/år. 611 kr/år 13

14 E65 Bara Klågerup Genarp Holmeja Malmö Airport Svedala Sjödiken E65 Aggarp 108 Skuru Återvinningsstationer Anderslöv Det finns 18 återvinningsstationer i Svedala kommun. Här kan du lämna olika slag av förpackningar, småbatterier och returpapper (bl a tidningar). Kommunen underhåller själva uppställningsplatsen medan övrig skötsel som städning och snöröjning utförs av Förpacknings- & Tidningsinsamlingens entreprenör. Tel: E-post: Här finns återvinningsstationerna: Svedala: Norra Ellenborgsgatan, Sjödikenvägen, Lindholmsvägen bakom NFU, Rännilsgatan vid Återvinningscentralen, Trelleborg Företagsgatan vid McDonald s, Gustav Österlins väg, Organistgatan, Gjuterigatan, Roslättsvägen, Solskensgatan, Malmövägen vid Preem-macken, Polismästaregatan vid Tegelbruksområdet. Bara: Centrumgatan, Möllebergavägen, Idrottsgatan. Klågerup: Bangårdsvägen, Lars Fyhrs väg. Holmeja: Bökebergsvägen. Farligt avfall-bilen Återvinningsstationen, Centrumgatan 3, Bara Ons. 13/ Tors. 17/ Stortorget Svedala Ons. 13/ Tors. 17/ Samlaren ICA Kvantum Karlsson, Svedala Hemköp, Svedala ICA Nära, Bara Smygehuk Läs mer på sid 19 om hur du kan ta hand om ditt avfall med Farligt avfall-bilen och Samlaren.

15 Kapellvägen Hyltarpsvägen Västra Infarten ägen Sjödikenvägen Roslättsvägen Hyltarpsvägen Toftavägen Sjödiken Svedala P Bökebergsgatan Hyltarpsvägen Västra Infarten Kapellvägen Kyrkogatan Bökebergsgatan P Ågatan Kyrkogatan P P Långg Krågeholms- vägen Ågatan P P Kyrkogatan Timmerg Ågatan Järnvägsg Börringevägen P Börringevägen p Ugglarpsvägen Aggarpsvägen Södra Infarten Svedala Återvinningscentral & Miljöstation Återvinningscentralen ligger på Ågatan i Svedala. Här kan du lämna i stort sett allt grovavfall som uppstår i hushållet och som kan återvinnas eller återanvändas. Större mängder bygg- och rivningsavfall räknas inte som sådant avfall. Här finns även miljöstation för farligt avfall. Aggarpsvägen På återvinningscentralen kan du lämna: Metall och järnskrot Rent trä Komposterbart trädgårdsavfall Abbekås Tidningspapper och wellpapp Brännbart avfall Ej återvinningsbart Glasförpackningar Elektronik Jord, sten, tegel, betong Vitvaror Loppisprylar Farligt avfall (miljöstation) Bilbatterier och lysrör Asbest och eternit (mindre mängd) Gips Återanvändningsbart byggmaterial Du kan inte lämna: Asbest och eternit (större mängder)» ring Sysav Bildelar» kontakta en bilskrot Gasoltuber, dykartuber» lämna till en återförsäljare Fyrverkerier, sprängämnen, ammunition» lämna till polisen (ring först) Däck» kontakta däckåterförsäljaren Läkemedel och kanyler» kontakta apotek Återvinningscentralen drivs av Sysav. Tel: , 15

16 Tips för bättre avfallshantering Minska mängden avfall Du kan minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar. Bland det du vill slänga kan det också finnas en del som är värdefullt för andra. Annonsera, sälj på loppis, ge bort eller skänk det du inte längre behöver. En förpackning flera material En förpackning som består av flera materialslag ska plockas isär. Om det inte går ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största del. Vik gärna ihop och platta till för att minska volymen och minimera transporterna. Paketering Packa in restavfallet väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol och aska. Tänk på sophämtarens arbetsmiljö! Fyllnadsgrad Fyll inte kärlet så att locket inte kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir svårt att hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta till problemet och ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle. Trasiga sopkärl Normalt slitna kärl byts utan kostnad. Har kärlet utsatts för åverkan får du betala för ett nytt kärl. Hämtningsplats Rulla ut kärlet senast kl på hämtningsdagen. Ställ det vid tomtgränsen och högst fem meter från körbar väg där sopbilen kan stanna. Om sträckan från sopbilens uppställningsplats är längre kostar detta för varje påbörjad sträcka på tio meter. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt med handtaget utåt. Vid särskilda trafiktekniska svårigheter får Teknisk nämnd besluta att hämtningen får ske från en närbelägen plats. Framkomlighet Håll vägen till kärlet lätt framkomlig. Dragväg för kärlet skall vara hårdgjord. Vintertid ska den skottas och hållas halkfri. Sopa bort snön från kärlet. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordonen. På gårdar ska det finnas möjlighet för fordonet att vända så att backning undviks. För mer information läs Handbok för avfallsutrymmen på miljo_boende_och_trafik/avfall/ 16

17 Elavfall ska tas omhand på ett miljövänligt sätt Elavfall får inte kastas i sopkärlet. Lämna det till återvinningscentralen eller till butiker som säljer TV, radio och liknande. Butiker är skyldiga att ta emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Som elavfall räknas TV och radio, video, CD/DVD, band- och skivspelare, förstärkare, bärbara och stationära musikanläggningar samt högtalare. Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation får du själv transportera bort till auktoriserad mottagare eller till: KS-Recycling på Bjurögatan 43, Malmö. Tel:

18 FAKTA Farligt avfall som samlas in på Sysavs miljöstationer sorteras och packas om på deras anläggning för farligt avfall. Därifrån transporteras det vidare till lämpliga anläggningar för slutbehandling. Om du har frågor om farligt avfall, ring Sysav på tel: Farligt avfall Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt. Du får aldrig lägga farligt avfall bland hushållssoporna eller spola ut det i avloppet. Även förpackningar med mindre rester av färg eller kemikalier räknas som farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation. Tänk på att gamla burkar och flaskor utan etikett kan innehålla farliga ämnen och därför ska hanteras som farligt avfall. Glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier (även bilbatterier) klassas också som farligt avfall. Medicinrester ska däremot lämnas till apotek. På återvinningscentralen på Ågatan i Svedala finns en miljöstation där du kan lämna ditt farliga avfall. Se öppettider på sista sidan. HÄR LÄGGER DU Färgavfall och oljedunkar Kemikalier och lösningsmedel Bekämpningsmedel Sprayflaskor Termometrar MEN INTE Medicinrester Ammunition Fyrverkeripjäser Gasflaskor 18

19 Ta hand om ditt farliga avfall Samlaren är en behållare för insamling av batterier, lampor och småelektronik som står utplacerad på Ica Nära i Bara, på Ica Kvantum Karlssons i Svedala samt på Hemköp i Svedala. Här kan du passa på att lämna ditt farliga avfall när du vardagshandlar. I Samlaren lägger du: glödlampor, lågenergilampor och andra små ljuskällor, samt småbatterier och småelektronik. Farligt avfall-bilen Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och kemist. Här är det möjligt att kostnadsfritt lämna farligt avfall samt mindre el- och elektronikprodukter från hushållen. Maxstorleken är motsvarande en mikrovågsugn. Bilen stannar i Bara och Svedala. Se tider och plats på sidan 14. På kan du läsa om vilket farligt avfall som går att lämna till farligt avfall-bilen. VI PÅMINNER DIG VIA SMS! Anmäl dig till vår sms-tjänst så får du en kostnadsfri påminnelse i din mobil när Farligt avfall-bilen kommer till din kommun eller stadsdel. Sms:a sysavsvedala till Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms. Du kan också anmäla dig gratis via 19

20 FAKTA Matavfallet behandlas på Sysav. Resultatet blir biogas och biogödsel. Biogas är ett mycket miljövänligt fordonsbränsle. Biogödsel från matavfall är ett utmärkt gödningsmedel med den växtnäring som grödorna behöver. Matavfallet från personer räcker för att driva en buss eller fem sopbilar under ett helt år. Matavfall Matrester, fiskrens, kaffesump och potatisskal som blir kvar när du lagat middag sorteras som matavfall. Även hushållspappret som du använt för att torka ur stekfett från stekpannan eller torkat upp matrester i vasken med kan du lägga i påsen för matavfall. Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast kl hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt med handtaget utåt där renhållningsbilen stannar. Lägg matavfall i avsedd papperspåse Matavfall läggs i specialtillverkad påse gjord av våtstarkt papper. Placera påsen i hållaren för god ventilation, då håller påsen även om den ser blöt ut. Blött avfall låter du rinna av i vasken innan du lägger det i påsen. När du fyllt till markeringen försluter du påsen väl och lägger den i kärlet för matavfall. Nya påsar Du som bor i villa beställer nya påsar genom att klämma fast en tom påse i kärlet för matavfall, så får du nya påsar vid nästa tömningstillfälle. Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter beställer gemensamt genom den för fastigheten avfallsansvariga. Lägg inte blommor bland matavfallet Annat organiskt material som jord, blommor och växter ska inte läggas i matavfallet. Inte heller plastpåsar, snus eller cigaretter. HÄR LÄGGER DU Frukt och grönsaker Kött- och fiskrester Matrester och äggskal Tepåsar och kaffesump Bröd, kakor och godis MEN INTE Blommor och växter Blöjor och dammsugarpåsar Snus, cigaretter och tuggummi Aska, plastpåsar 20

21 21

22 FAKTA Vid sorteringen väljs användbara textilier ut för återanvändning och det som inte kan återanvändas fiberanalyseras och får ett nytt liv som bland annat isoleringsmaterial, kartong, tvättlapp och nya textilier. TextilRecycling stödjer Malmös hemlösa genom att skänka insamlade täcken, kuddar och filtar till Skåne Stadsmission. Textilavfall På alla återvinningsstationer i Svedala kommun finns nu kärl för textilåtervinning. Vår samarbetsparner, TextilRecycling, hanterar insamling av textilier, kläder, väskor och skor för återanvändning och återvinning till förmån för miljön. Detta för att undvika att textilierna hamnar bland det brännbara hushållsavfallet. Nytt, jämfört med tidigare insamlingar av kläder, är att alla textilier samlas in. Gardiner, sängkläder, mattor och bordslinne allt som är tillverkat av textilfiber kan återvinnas eller återanvändas. Förpacka textilierna Förpacka dina textilier, kläder med mera i en påse eller sopsäck och knyt ihop. HÄR LÄGGER DU Kläder och skor Täcken, kuddar och filtar Påslakan, örngott och lakan Dukar och gardiner Trasor och golvmoppar Väskor och skärp Gosedjur och leksaker MEN INTE Madrasser Wiltonmattor 22

23 FAKTA Restavfallet fraktas till Sysavs avfallskraftvärmeverk för slutbehandling. Anläggningen producerar ca MWh fjärrvärme per år, det vill säga ungefär 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlövs kommuner. Ångpannorna producerar dessutom ungefär MWh elkraft per år. Restavfall Sortera ditt avfall väl för att få så lite restavfall som möjligt. Restavfall kan vara till exempel blöjor, tandborstar och hårt nedsmutsade förpackningar som inte innehåller farligt avfall. Kärlet skall vara utrullat till tomtgränsen senast kl hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt med handtaget utåt, där renhållningsbilen ska stanna. Knyt påsen Lägg restavfallet i en påse och knyt ordentligt. Då undviker du till exempel att damm sprids från din dammsugarpåse eller att kattsanden blåser i väg. Mycket restavfall Beställ extra hämtning i samband med ordinarie tömning om du har mycket restavfall. För denna tjänst debiteras en särskild avgift. Kontakta Suez kundtjänst på tel: eller och gör din beställning senast dagen innan tömningsdagen. Rena kärl Fastighetsägaren ansvarar för att avfallskärlen hålls rena. Tjänsten går att köpa. HÄR LÄGGER DU Tand- och diskborstar Blöjor och dammsugarpåsar Kuvert och post-it-lappar Kattsand MEN INTE Förpackningar av glas, plast eller metall Farligt avfall Elektronikartiklar Matavfall 23

24 FAKTA Insamlat tidningsavfall sorteras manuellt för att få bort avvikande material. Allt material skickas därefter till pappersbruk och blir till nytt tidningspapper. Ett ton returpapper motsvarar 14 träd. Tidningar och broschyrer Till tidningar och broschyrer hör dagstidningar, reklamblad, serietidningar och resekataloger. Om du inte har kärl för tidningar och broschyrer där du bor måste du lämna dem på en återvinningsstation. Kuvert och papper med vax Kuvert, post-it-lappar eller papper med plast och vax får ej sorteras som tidningar och broschyrer utan ska läggas i restavfallet. Papperskassar lägger du bland pappersförpackningar. HÄR LÄGGER DU Tidningar Kataloger Reklamblad Broschyrer Skrivpapper MEN INTE Papper med plast Papper med vax Kuvert Papperskassar Post-it-lappar 24

25 FAKTA Alla pappersförpackningar som du slänger skickas till pappersbruk och kartongbruk och blir till gipsskivekartong eller förpackningskartong. Pappersförpackningar Till pappersförpackningar hör bland annat rena och torra mjölkpaket samt andra dryckesförpackningar. Även omslagspapper, wellpapp, papperspåsar, tvättmedelsförpackningar, välling-, fling-, mjöl- och sockerpaket sorterar du som pappersförpackningar. Om du inte har kärl för pappersförpackningar där du bor måste du lämna dem på en återvinningsstation. Vik ihop dina förpackningar Vik ihop dina förpackningar och lägg de som är lite mindre i en större pappersförpackning. Då tar de mindre plats och blir enklare att hantera. Sortera bort andra material Se till att inga andra material har smugit sig in bland dina förpackningar. Kanske finns en plastpåse inuti paketet med frukostflingor? Då måste den plockas bort. Även kaffepaketet är en förpackning som du måste dela på pappersförpackning och plastförpackning. HÄR LÄGGER DU Mjölk- och flingpaket Mjöl- och sockerpaket Omslagspapper Äggkartong och tom toarulle Papperskassar MEN INTE Innerförpackningar av plast Tidningar Broschyrer 25

26 FAKTA Plasten sorteras efter vilken kvalité det är på materialet. Plastförpackningarna återvinns och blir nya plastprodukter som bland annat plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor, plastbackar, lådor och hinkar. Plastförpackningar hårda och mjuka Du kan lägga både hårda och mjuka plastförpackningar i samma behållare. Till plastförpackningar räknas plastpåsar, plastfolie, emballageplast, dunkar, burkar, flaskor och liknande förpackningar av plast. Om du inte har kärl för plastförpackningar där du bor måste du lämna dem på en återvinningsstation. Ta bort delar av annat material Rengör förpackningar genom att skölja ur dem med till exempel diskvatten. Tänk på att ta bort delar som är av ett annat material än plast. Lägg dem i rätt återvinningskärl och samla gärna mjukplasten i en plastpåse. Endast förpackningar Du får inte lägga barnens uttjänta leksaker, som spannar eller spadar i plast, bland plastförpackningar utan det räknas som restavfall. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. Detta räknas som farligt avfall och ska lämnas på en miljöstation. HÄR LÄGGER DU Dunkar Plastburkar och plastflaskor Plastpåsar och plastfolie Cellplast och plastemballage Köttråg MEN INTE Plast som ej är förpackning Plast med rester av farligt avfall Farligt avfall Elektronikartiklar Disk- och tandborstar 26

27 VÄLJ DESSA MÄRKNINGAR Välj varor med någon av de här miljömärkningarna så bidrar du också till en bättre miljö. UNDVIK DESSA MÄRKNINGAR Många miljöfarliga produkter kan ersättas av bättre och säkrare alternativ. Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation på svenska. Fram till 1 juni 2015 gäller två märkningssystem parallellt. På sikt ska den nya märkningen med röd ram gälla i hela världen. 27

28 FAKTA Det är viktigt att glasförpackningarna hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet eller igloon på återvinningsstationen. Alltför krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. Glasförpackningar Sortera ut glasförpackningar som har innehållit dryck och livsmedel, till exempel vinflaskor och barnmatsburkar. Om du inte har kärl för glasförpackningar där du bor måste du lämna dem på en återvinningsstation. Sortera färgade och ofärgade glasförpackningar Det är viktigt att du sorterar färgade och ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Rengör glaset med lite vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Endast förpackningar Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. HÄR LÄGGER DU Glasburkar Glasflaskor MEN INTE Kapsyler, korkar och lock Porslin och keramik Flaskor med pant Glas som ej är förpackning Glödlampor och lysrör 28

29 FAKTA Metallförpackningarna sorteras genom magnet-separering. Använda aluminiumförpackningar som samlas in och sorteras från stål kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att framställa helt nytt aluminium. Metallförpackningar Till metallförpackningar räknas konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler och skruvkorkar på flaskan du drack ur. Om du inte har kärl för metallförpackningar där du bor måste du lämna dem på en återvinningsstation. Endast förpackningar Du får bara lägga metallförpackningar i insamlingskärlet. Dock ska även marschaller och värmeljus (ta bort vekhållaren) som har brunnit ner läggas i detta kärl. Kastruller och andra liknande metallföremål är inte förpackningar utan sorteras som metallskrot och lämnas på återvinningscentralen (Sysav). HÄR LÄGGER DU Aluminiumfolie och kapsyler Konservburkar och lock Värmeljus och marschaller Kaviartuben Tömda sprayburkar MEN INTE Kastruller Stekpannor Färgburk Bestick 29

30 FAKTA När grovavfallet har samlats in, sorteras och skiljs de olika materialslagen åt. Metallskrotet återvinns och blir nya metallföremål. Trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. Det brännbara materialet går till förbränning. Mer om detta hittar du på: Grovavfall Grovavfall är tungt eller skrymmande hushållsavfall och är därför inte lämpligt att samla in i kärl. Det är exempelvis gamla slalomskidor eller stolen som inte längre passar in. I föreskrifter om avfallshantering på finns mer information om vad som räknas som grovavfall. Kostnadsfri hämtning Ditt grovavfall hämtar vi kostnadsfritt en gång i veckan. Kontakta Suez kundtjänst på tel: eller senast torsdag veckan innan aktuell hämtningsvecka. Gör så här Placera dina kollin vid tomtgränsen och märk dem med grovavfall senast måndag kl den aktuella hämtningsveckan. Exakt dag för avhämtning av grovsopor kan inte specificeras då detta beror på hur många kollin som ska hämtas. Tänk på att grovsoporna hanteras av en enda chaufför. Flerfamiljsfastigheter och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med Suez. Du kan också lämna grovavfallet på Sysavs återvinningscentraler. VI SAMLAR IN Kyl, frys och spis Cyklar, barnvagnar Möbler och mattor TV, datorer och elektronik Toalettstol och badkar MEN INTE Ny- och ombyggnadsavfall Oljetankar och -pannor Värmepumpar och bildelar Varmvattenberedare Heltäckningsmattor 30

31 Gammalt kan bli till nytt Fundera på om inte din gamla pryl kan bli till en ny för någon annan. Du kan kanske sälja den på Internet, loppis eller auktion. Eller skänk den till välgörenhet! 31

32 FAKTA Insamlat trädgårdsavfall behandlas genom kompostering på Sysavs avfallsanläggningar. Den färdiga komposten säljs till såväl storförbrukare som enskilda hushåll. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall är ris, gräs- och häckklipp, barr, löv, blast, bark, vissna plantor, fallfrukt, ogräs samt små grenar. Det komposteras och blir ny jord. Därför är detta viktigt att du bara lägger komposterbart material i ditt trädgårdskärl. Sten, jord och grus av olika slag, grövre grenar och stammar får inte läggas i trädgårdskärlet. Enskilda hushåll kan lämna sådant till återvinningscentralen. Eldning av trädgårdsavfall För att elda trädgårdsavfall behövs tillstånd från Räddningstjänsten och Bygg- och miljökontoret. Julgranar Dina julgranar, max två stycken per hushåll, hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta i en säck märkt julgran, eller buntade och ställas vid tomtgränsen senast kl på hämtningsdagen. Schemalagd hämtning Du som har kärl för trädgårdsavfall får det tömt var fjortonde dag under vecka Stammar och större rötter kan vi inte hämta. Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast kl hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt med handtaget utåt, där renhållningsbilen kan stanna. Har du inget trädgårdsabonnemang men önskar ha ett, kontakta Suez kundtjänst på tel: HÄR LÄGGER DU Löv, blast och barr Kvistar och grenar Plantor Fallfrukt Gräs- och häckklipp MEN INTE Jord, grus och sten Plast- och papperssäckar Krukor Ståltråd Stubbar och stammar 32

33 SORTERAS SOM LÄMNAS A - Ö Fler material och hur du sorterar hittar du på eller Material Matavfall Restavfall Plastförpackningar, hårda & mjuka Glasförpackningar Tidningar & broschyrer Pappersförpackningar Metallförpackningar Farligt avfall Grovavfall, efter materialslag Elavfall Trädgårdsavfall Tvåfackskärl Källsorteringskärl i soprum På återvinningsstation På återvinningscentral, inklusive miljöstation På köpställe Grovavfall, hämtas efter beställning Aluminiumform, aluminiumfolie Aska från öppen spis Badkar Bag-in box, kartonglådan Bag-in box, påsen & handtag Barnvagn Batterier Batteriladdare Bekämpningsmedel Bensin Bilbatteri Bildskärm Bilradio Blomkruka av plast Blommor Blöjor Borrmaskin Broschyr Brödpåse av papper Brödpåse av plast Buske med rot Burk av glas Bärkasse av papper Bärkasse av plast Böcker CD-fodral 33

34 SORTERAS SOM LÄMNAS A - Ö Fler material och hur du sorterar hittar du på eller MATERIAL Matavfall Restavfall Plastförpackningar, hårda & mjuka Glasförpackningar Tidningar & broschyrer Pappersförpackningar Metallförpackningar Farligt avfall Grovavfall, efter materialslag Elavfall Trädgårdsavfall Tvåfackskärl Källsorteringskärl i soprum På återvinningsstation På återvinningscentral, inklusive miljöstation På köpställe Grovavfall, hämtas efter beställning CD-skiva CD-spelare Cellplast Chipspåse, papper Chipspåse, plast Cykel Dator Diskmaskin Diskmedelsflaska Dricksglas Däck, bil Däck, cykel Elektrisk tandborste Elektriska hushållsmaskiner Engångsmugg & tallrik, plast Engångsmugg & tallrik, papper Fiskrens Flaska glas Fotografier, fotopapper Frigolit, tex kötttråg Fruktskal Färgrester Glödlampor Grenar Handdukar Julklappspapper 34 Kaffefilter med sump

35 SORTERAS SOM LÄMNAS A - Ö Fler material och hur du sorterar hittar du på eller MATERIAL Matavfall Restavfall Plastförpackningar, hårda & mjuka Glasförpackningar Tidningar & broschyrer Pappersförpackningar Metallförpackningar Farligt avfall Grovavfall, efter materialslag Elavfall Trädgårdsavfall Tvåfackskärl Källsorteringskärl i soprum På återvinningsstation På återvinningscentral, inklusive miljöstation På köpställe Grovavfall, hämtas efter beställning Kapsyl Kattsand Kemikalier Keramik, porslin Konservburk, metall Kuvert Kylskåp (endast hushållsmodell) Köttrens Lysrör Läkemedel Lösningsmedel Matolja, stekfett Pappersduk Penseltvätt Penslar, tråg och roller Pizzakartong Plastfolie Plasthink Presentpapper Spackel, ohärdad Sprayburk, metall Sprayburk med innehåll Toalettstol TV Wellpapp, stor mängder Äggkartong Äggskal 35

36 Kontakt Suez Sverige Abonnentfrågor och avfallsräkning Tel: E-post: Hemsida: Förpacknings- & Tidningsinsamlingen Insamling av förpackningar & tidningar återvinningsstationer Tel: E-post: Hemsida: Vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer Tel: E-post: Hemsida: Information om el-avfall Hemsida: Sysav Allmänna frågor om avfall Tel kundtjänst: Hemsida: KS-Recycling Elektronikavfall Adress: Bjurögatan 43, Malmö Tel: Svedala kommun Tel: E-post: Hemsida: Svedala kommun avfallsenheten Tel: E-post: Hemsida: miljo_boende_och_trafik/avfall/ VA-enheten Tel: E-post: Abonnentfrågor och VA-räkningar Tel: Störningar på det kommunala VA-nätet efter kontorstid. Tel: Gatu- och parkenheten Stopp i rännstensbrunn Tel: Bygg- och miljökontoret Enskilt vatten och avlopp Ansökan om varmkompost Tel: Svedala Återvinningscentral Ågatan, Svedala För frågor och aktuella öppettider, besök eller ring GRUPPINFORMATION TILL ALLA HUSHÅLL Svedala kommun 2015

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010 Avfall, vatten och avlopp Guide 2010 Innehåll Miljövänligare kommun 2010... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp

Guide 2014. Avfall, vatten och avlopp Guide 2014 Avfall, vatten och avlopp Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE kärlen skall bara vändas innan tömning. Under fliken Inspiration har vi på vår hemsida lagt upp bilder på kärlplaceringar. Och under fliken Testet kan man följa projektets

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni

för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni för miljön, nära dig DIN KOLONI 2015 Viktig information till dig som har koloni Välkommen Välkommen till Din koloni 2015 Här i Din koloni 2015 har vi samlat viktig information om priser, avfall och avloppshantering

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 MATAVFALL Matavfallet körs till Heljestorp i Vänersborg för rötning till biogas som bränsle till fordon och till biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Avfall och sophämtning Hur funkar det?

Avfall och sophämtning Hur funkar det? Bilden kommer från en film. Foto: Mats Blixt Viktig information om din renhållning Avfall och sophämtning Hur funkar det? Denna broschyr är gjord för att du lätt ska komma igång med din renhållning och

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Bakgrund. 2. Några saker om din bostadsrätt. 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering. 5. Parkering & garage

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Bakgrund. 2. Några saker om din bostadsrätt. 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering. 5. Parkering & garage INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 2. Några saker om din bostadsrätt 3. Vad får jag göra i min bostadsrätt? 4. Källsortering 5. Parkering & garage 6. Containerförråd 7. Lokal, bord och stolar Bilaga: Stadgar

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln Bild: FTI AB Bild: FTI AB Hitta rätt i avfallsdjungeln Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs och mycket går att återvinna. När material

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Information till dig i Varberg

Information till dig i Varberg Information till dig i Varberg Avfall, vatten och avlopp Öppettider på återvinningscentraler 2015 Hämtning av dina hushållssopor AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERGS KOMMUN DITT FASTIGHETSNÄRA AVFALL Vi

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering Enklare att sortera dina sopor Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar.

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar. Aceton Alkaliska kemikalier Allduk Aluminiumburk Aluminiumfolie Aluminiumform/förpackn Ammoniak Ammunition, vapen etc RING POLISEN Asbest Aska från öppen spis Assietter Badkar Barnvagnar Batterier, små

Läs mer