Regal. skeppet. Skärgårdsmotiv från Vänern vintern är på väg och naturen går i ide. Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regal. skeppet. Skärgårdsmotiv från Vänern vintern är på väg och naturen går i ide. Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar"

Transkript

1 Regal skeppet Nr Årgång 1 Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar Foto: Naturfotografen Odd Sandberg, Lidköping Skärgårdsmotiv från Vänern vintern är på väg och naturen går i ide Fosterlandskärleken behöver kanske inte vara knuten till någon geografisk plats eller mark utan kan ta sig andra uttryck. Styrande Mästaren i Carolus Rex Jan-Åke Eriksson gav oss bevis på detta i ett tal till Fosterlandet i samband med Landsmötet Han sade bl a Mitt Fosterland är en känsla och en sinnebild skapad av vår omgivning. Vi danas i skola, bland arbetskamrater, i våra familjer och i föreningslivet viktigt att vi för detta vidare till kommande generationer såväl demokratisk som religiös frihet Broder Jan-Åkes slutord: Jag har mitt Fosterland i bröstet i hjärtat! Men visst känner vi just så när vi ser en vintrig Vänerbild. Regalskeppet är sjösatt Ännu en epok i vår Ordens historia för Broderskapets främjande har inletts. Nu stävar vi ut från kaj med optimismens förliga vind i seglen. Läs mer på sidan 2 Mågatorpet i Halmstad blev svarta Örns Hus Sägnen berättar att de två Mågatorpen, väldiga och vackra villor, högt belägna på Väster i staden, ruvar på sin historia. Läs mer på sidan 9 Orden växer i öster En dröm går i uppfyllelse att ytterligare ett skepp inom Svarta Örns Orden är sjösatt, den nya logen Dalarö Skans i Stockholm. Läs mer på sidan 15

2 LEDAREN Svarta Örnar, mina Bröder, REGALSKEPPET är sjösatt Ä nnu en epok i vår Ordens historia för Broderskapets främjande har inletts. Nu stävar vi ut från kaj med optimismens förliga vind i seglen. Med lika stor hängivenhet som vår Ordens grundare hade, har de Bröder som åtagit sig att vara skeppsbyggare av denna nya ordenstidning arbetat. Med målmedvetenhet och glädje har de format den första utgåvan som du nu håller i handen. Du skall vara varmt välkommen som läsare av vår ordenstidning. Likt Bröderna på skeppet The Black Eagle kände närheten i Broderskapet skall vårt Regalskeppet sluta oss samman och ge oss den framtidstro och samhörighetskänsla som vi söker oavsett var vi lever och verkar. Att vara medlem i ett ordenssällskap innebär att du är försvarare av de grunder och traditioner som stiftarna av samfundet formade. Att dagens samhälle är i behov av traditionsbärare visar sig i många sammanhang. Utan detta engagemang har vi ingen grund för våra ställningstaganden i vardagen, och vi har framför allt ingen grund att bygga vår framtid på. Att vara historielös är som att börja klättra på en stege från mitten utan att känna till pinnarna nedanför. I allt ordensarbete blir medlemmar invigda i arbetet och får ta del av de grunder som man genom inträdet obrottsligt lovat att hålla. Det kan förefalla krävande, men genom den information Brodern fått för att ta ställning till att söka medlemskap har Brodern grunden för sitt beslut. Vår Broder Stig Lundgren skriver i sin bok om ordensliv i Sverige att det finns olika former av ordnar. De kungliga ordnarna kan nämnas, vidare ordnar som har en mera världslig inriktning och vidare ordnar som har en kristen grund, dit vår Svarta Örns Orden räknas. Gemensamt för de flesta ordnar oavsett inriktning har de Broderskapet gemensamt. Det löper som en röd tråd genom allt ordensarbete, och vi kan således konstatera att vikten av samhörighet är av största betydelse. Att ta del i Broderskapet är för oss Svarta Örns Bröder liksom för medlemmar i andra ordenssällskap en vidareutveckling av grunden för all samvaro, den att vara medmänniska. Att vara medmänniska medför också att vi skall visa barmhärtighet mot dem i vår omvärld som inte har fått samma möjligheter till social gemenskap och övrig ekonomisk utveckling som vi åtnjuter. Om vi i vår vardag sätter vårt eget jag åt sidan till förmån för våra medmänniskor har vi större möjligheter att nå samförstånd över nationella och ekonomiska gränser, vilket kommer att gagna vår framtida utveckling. Vi alla har säkert målsättning i våra liv. Vi avger löften som skall utveckla oss till bättre människor, men låt det inte stanna vid nyårslöften, som snabbt lämnas åt sidan då vardagen tränger på. Var stark och ståndaktig i Din vardag och fall inte till föga för livets prövningar. Historiskt har vi i Sverige som nation de senaste två seklerna förskonats från prövningar likt de som våra grannländer utsatts för. Det vill då till att vi är ödmjuka och tacksamma för den utveckling som vi fått åtnjuta. Våra stiftare på skeppet The Black Eagle utsattes för alla de prövningar som gav oss basen för vår Ordens grundpelare. De förföljdes för sin tro, vilket gav oss Gudsfruktan. De flydde från sin moderjord, som gav oss Fosterlandskärleken. De svetsades samma i en gemenskap, som gav oss Broderskapet. De delade med sig av sina ägodelar, som gav oss Barmhärtigheten. Mina Bröder, vi har åter gått ombord på ett skepp, REGALSKEPPET, där skall vi återuppleva den anda som våra grundare lämnade över till oss. Låt oss gemensamt ta tillvara lärdomen från det förgångna, och av det fånga tidens strömningar och tillsammans forma framtidens Svarta Örns Orden. Än en gång välkommen ombord! Göte Westerberg, Stormästare Kalender STORLOGEN 26/3 IX:e gr Göteborg RIDDARELOGERNA af Chapman 12/2 VII:e gr i Göteborg Calmare Nyckel 23/4 VII:e gr Borås (Arnäsh.) Abraham Rydberg 4/2 Riddarelogekonferens Falköping 5/3 VII:e gr i Lidköping 12/3 VII:e gr i Örebro Redaktionskommitté Ansvarig utgivare: Göte Westerberg Redaktionskommitté: Vakant Logen Nya Älvsborg Jan-Åke Eriksson Logen Carolus Rex Martin Köllerström Logen Varbergs Hus Lennart Andersson Logen De Sju Härader Owe Bergman Logen Norre Port Peter Sävenborg Logen Tre Gripar Stefan Hämälainen Logen Westergyllen Anders Pettersson Logen Skara Borg Kurt Peterson Logen Olaus Petri Orvar Lager Logen Läckö Slott Lennart Håwestam Logen Dalarö Skans Arne Nolstedt Centrala administrationen Adress: REGALSKEPPET Svarta Örns Orden Lennart Torstenssongatan GÖTEBORG 2

3 ORDENSTIDNINGEN PRESENTERAS REGALSKEPPET vår nya ordenstidning! Sedan många år har närts ett önskemål om en gemensam tidning för Svarta Örns Ordens Loger i Sverige. Drömmen går nu i uppfyllelse idag skrivs historia - Du har i din hand premiärnumret. Under våren och sommaren har Logernas tidningsansvariga och Ordenskansler Arne Nolstedt arbetat med utformningen av tidningens layout, profil och tänkta innehåll. Broder Martin Köllerström, verksam på Varbergs Posten, har burit ansvaret för tidningens grundprofil. Arbetsgruppen har haft en rad såväl fysiska - som telefonsammanträden. Regalskeppet får en upplaga på 2000 ex och kommer att ges ut två gånger årligen maj och december Regalskeppet ersätter inte de lokala skrifter som Logerna ger ut. Innehållet skall vara av sådan karaktär som berör hela landet, skapar samhörighet och vi-anda. Artiklar och reportage kan handla om etiska frågor, människosyn, vår Ordens djupdimension, nedslag i Logerna och även rent allmänna ämnen. Till att börja med får tidningen 16 sidor och trycks med tre alt. fyra spalter. Varje Loge disponerar en sida och därutöver får man fyra sidor för ledare och allmänt material. Plats för annonser finns också. Regalskeppet skall givetvis ta tillvara att vi är ett gammalt ordenssällskap som har anor men inriktningen skall vara att röra sig i nuet, eftersträva ett språkbruk i tiden. Lokalredaktörerna logernas tidningsansvariga skapar tidningen genom att framställa önskemål, luska, lyssna runt bland Bröderna, få tips till ämnen och fiska upp skribenter. Det här är de första stapplande stegen på SÖO:s tidningsbana. För något år sedan var det en vision. Författaren Rolf Edberg har skrivit: Verkligheten är alltid mer svårbemästrad än visionerna. Men vi måste alltid vägledas av tron att visioner kan flyttas ner i verkligheten. Vår förhoppning är att verkligheten för Regalskeppet skall bli god. Med alla Bröders hjälp skall vi finna ett spår där vår ordenstidning utvecklas och formas till ett värdigt språkrör för de grundvalar Svarta Örns Orden står för. Kurt Peterson Några röster... En ordenstidning bör ha målsättningen och innehållet att åskådliggöra Svarta Örns Orden dess Valspråk och Grundpelare i ett livsperspektiv. Idag är jag glad att se att det är på väg att bli så. Anders Pettersson, Kansler, Logen Skara Borg Detta är en milstolpe i Svarta Örns Ordens historia med denna tidnings första nummer. Den kommer att utgöra en bra plattform och berätta vad vi gör med utgångspunkt från våra fina värden: Gudsfruktan Fosterlandskärlek Broderskap Barmhärtighet Så låt oss alla bidra med en artikel som berättar om vad som händer ute i vår verksamhet och förklara vad vi menar. Vad vi gör året om för att hjälpa varandra att försöka leva upp till dessa fyra grundpelare? Kan vi förklara detta då bygger vi verkligen för framtiden och kommer att öka vår brödraskara. Peter Sävenborg Logen Två Gripar Malmö Norre Port tycker det skall bli intressant med en riksomfattande tidning. Regalskeppet ligger helt rätt i tiden. Utgivning två gånger per år är bra. Detta media kommer ytterligare att förstärka gemenskapen mellan Bröderna och Logerna. Vi önskar lycka till på seglatsen. Owe Bergman Logen Norre Port Att nu kunna få del av hela Broderskapet tycker jag skall bli fantastiskt spännande, och jag är övertygad om att detta forum kommer att ge oss alla en större sammanhållning. Orvar Lager Logen Läckö Slott Äntligen en riksomfattande Ordenstidning. I Dalarö Skans tror vi att den kommer att bli en ytterligare sammanhållande länk. Tidningen kan även med fördel användas som marknadsföring av vår Orden. Lennart Håwestam, Kansler Logen Dalarö Skans Som delaktig i de möten som har förekommit känner jag att det här kommer att bära. Tar bara logerna sitt ansvar, och ser detta som ett forum, att dela med sig av sådant material som rör hela Brödralaget, och som kan kittla läsare utanför vår krets, att söka sig till oss, finns det bara fördelar. Jan-Åke Eriksson, LSM CR Regal skeppet Nr Årgång 1 Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar Skärgårdsmotiv från Vänern vintern är på väg och naturen går i ide Fosterlandskärleken behöver kanske inte vara knuten till någon geografisk plats eller mark utan ta sig andra uttryck. Styrande Mästaren i Carolus Rex Jan-Åke Eriksson gav oss bevis på detta i ett tal till Fosterlandet i samband med Landsmötet Han sade bl a Mitt Fosterland är en känsla och en sinnebild skapad av vår omgivning. Vi danas i skola, bland arbetskamrater, i våra familjer och i föreningslivet viktigt att vi för detta vidare till kommande generationer såväl demokratisk som religiös frihet Broder Jan-Åkes slutord: Jag har mitt Fosterland i bröstet i hjärtat! Men visst känner vi just så när vi ser en vintrig Vänerbild. Regalskeppet är sjösatt Ännu en epok i vår Ordens historia för Broderskapets främjande har inletts. Nu stävar vi ut från kaj med optimismens förliga vind i seglen. Läs mer på sidan 2 Mågatorpet i Halmstad blev svarta Örns Hus Sägnen berättar att de två Mågatorpen, väldiga och vackra villor, högt belägna på Väster i staden, ruvar på sin historia. Läs mer på sidan 9 Foto: Naturfotografen Odd Sandberg, Lidköping Orden växer i öster En dröm går i uppfyllelse att ytterligare ett skepp inom Svarta Örns Orden är sjösatt, den nya logen Dalarö Skans i Stockholm. Läs mer på sidan 15 Ett uppdrag. Det första officiella mötet kring en Ordenstidning hölls i samband med Riddarelogekonferensen i Lidköping januari Nu, tio månader och ett antal möten senare, då en mindre skara eldsjälar rest kors och tvärs genom landet, infinner sig en behaglig magkänsla inför premiären, Regalskeppet Nr. 1. I dag är redaktionen nära nog komplett, d.v.s. en representant från var Loge. För min del har det varit ett spännande och lärorikt uppdrag, där eldsjälarna själva förtjänar all heder för det som skapats. Må tidningen REGALSKEPPET få ett långt liv. Arne Nolstedt OKL 3

4 KRÖNIKAN Vikten av att leva i gemenskap Gemenskap Precis när vi skulle stänga sjömanskyrkan på julaftonskvällen kom en norrman in. Han hade inte talat sitt eget språk på flera år, arbetat i olika länder i Afrika och ikväll hade han fått veta att det fanns en skandinavisk sjömanskyrka i Kapstaden. Han tog omedelbart en taxi och kom fram i sista minuten. Han satt säkerligen ett par timmar och pratade med oss. Han njöt av att få tala sitt eget språk, att känna den gemenskap som det ger att kunna tala sitt eget språk och att känna: här har jag vänner. Jul gemenskap Julen är den högtid under året som mest understryker behovet av och längtan efter gemenskap. Om man är ensam och har svårt att knyta kontakter då är just julen den tid på året som känns svårast. Visserligen kan man fira julen vid TV:n, men det blir inte samma gemenskap som kring julbordet hemma. Gemenskap med Gud Julnattens budskap till oss är klart och tydligt: Gud söker gemenskap med oss. Han sänder sin egen son till den här världen för att sy ihop en ny gemenskap mellan Svarta Örns Ordens Överkaplan Krister I:son Lundin. Gud och oss människor. Genom Jesu födelse förkunnar han att hans kärlek till oss inte har några gränser, att han är beredd att göra allt för att vi skall hitta fram till himlen, till den stora glädjen. Jesus får uppdraget att gå i stället för oss, att ta på sig det som vi har brutit för att vi skall gå fria och bli frälsta (= räddade). Leva i gemenskap Under våra år här på jorden finns Jesus mitt ibland oss. Han har placerat sin kyrka i världen för att vi skall ha möjlighet att upprätta gemenskap med honom. I bön, i nattvard och gudstjänst. Han erbjuder gemenskap, Du avgör! Gemenskapen med honom innebär även förväntningar på Dig. Du skall upprätta gemenskap med de människor Du möter, det Du själv fått ta emot skall föras vidare till Dina medmänniskor. Nu blir det lite svårare! Det gäller att gå fram genom livet med öppna ögon. Det gäller att se vem som behöver hjälp, vilka som har behov av gemenskap, och att sedan upprätta denna gemenskap. Julgemenskap Låt den här julen bli den jul då Du gör jul för för någon eller några! Säkerligen finns det människor också i Din omgivning som saknar gemenskap. Kanske är han eller hon lite udda, lite jobbig att umgås med, men behovet av gemenskap är stort. Här finns plats för fantasi och uppfinningsrikedom. Inventera omgivningen, gör en insats. Gud har gjort sitt för oss, nu väntar han att vi skall göra vårt! För den senkomne gästen på sjömanskyrkan i Kapstaden blev några timmars samtal på det egna språket inte bara en gemenskap utan han fick känna att det var jul, att det fanns några som var beredda att göra en insats för honom. God Jul! Krister I:son Lundin Överkaplan En av många utmärkelser vid Landsmötet 23 oktober 2005 VID DET ÅRLIGA LANDSMÖTET brukar en rad utmärkelser delas ut. Först i raden av årets medaljörer var Broder Curt Holmqvist, Logen Norre Port som Stormästaren dekorerade med 50-årskorset för ett 50-årigt medlemskap. Men det här är inte allt - konstaterade Stormästaren - Under 50 år hinner man mycket och Broder Curt har under åren inte legat på latsidan. Han har varit en god ambassadör och spridit kunskap om vår Orden gett oss ett ansikte utåt. Tack för Ditt förnämliga arbete och det är med glädje jag fäster Svarta Örns Ordens guldmedalj på ditt bröst. Vid brödramåltiden talade Broder Curt (89) ett känsloladdat tal från hjärtat. Sorlet tystnade i Bankettsalen en känsla av gemenskap Bröder emellan tycktes fylla salen - men också en förnimmelse av gemenskap med Bröder bakåt i tiden. Broder Curt sade bl a: Det har varit en härlig tid i vår Ordens tjänst fick jag erbjudande om medlemskap och efter en puff från min fru så gick jag in i Halmstadslogen Jag tog min I:a grad i Varberg tillsammans med sju andra Bröder. Stormästare Olof Traung ledde gradgivningen och när han tog oss i hand var det precis som vi var hemma. Både nya och gamla Bröder, tänk på vilken härlig tid Ni har om Ni samarbetar. Broderskapet är en tillgång. Jag önskar Er framgång. Jag tackar för de utmärkelser jag fått idag jag trivs ha det bra. Kurt Peterson 4

5 NYA ÄLVSBORG - GÖTEBORG Logen Nya Älvsborg och Svarta Örns Ordens kansli Logen Nya Älvsborg Den svarta örnen vakar tyst över Svarta Örnshuset på Lennart Torstenssonsgatan 3, Logen Nya Älvsborgs hem sedan ett decennium. När sommarens ljus byts mot vinterns mörka kvällar sjuder Svarta Örnshuset av ljus och värme. Ett arbetsår innehåller mycket aktiviteter, såsom tio Gradgivningar samt över 30 utlysta möten och sammankomster. I Göteborg har man funnit att onsdagskvällar är den lämpligaste tidpunkten för gradgivning. Svarta Örnshuset rymmer även Vår dåvarande Stormästare Björn Traung gjorde en omorganisation genom att bilda tre Riddareloger: 1963 "Calmare Nyckel", 1964 " Abraham Rydberg", och 1965 "af Chapman". I dessa tre Riddareloger ingick samtliga Loger förutom Logen Olaus Petri som stod direkt under Storlogen. Samtidigt fick alla logerna sina namn. Det bör också nämnas att vi då hade mer än 2000 matrikelförda bröder. 40 år har nu gått sedan dess. Detta jubileum firade vi tillsammans med våra damer lördagen den 3 september. Festen hölls i vårt Ordenshus i Göteborg. En Svarta Örns Ordens och Storlogens kansli. Måndagskvällar är utlyst som arbetskväll för LNÄ. Då finns också möjlighet för Bröderna att under lättsamma former presentera sina funderingar eller förslag till gagn för Logen. Som en väl känd avrundning på många av våra sammankomster har vi de goda måltiderna från vår välkände krögare. Vi känner tillförsikt inför ett nytt decennium. LSM Rolf Fredriksson Riddarelogen af Chapman 40 år god trerätters middag serverades, vår förstärkta ordensorkester underhöll oss med fin musik. Vår Kansler i Logen Nya Älvsborg sjöng både Evert Taube och Lasse Dahlqvist och Överkaplan Krister I-son Lundin höll "Talet till kvinnan" på ett sätt som fick damerna att glömma både disken och tvätten därhemma. Gåvor överlämnades till Riddarelogen från Logen Nya Älvsborg och Logen Carolus Rex genom Styrande Mästarna Rolf Fredriksson och Jan-Åke Eriksson. Kvällen avslutades med kaffe och tårta i kombination med dans. RIM Renny Olausson Återställning av Svarta Örns Ordens kors på Nya Älvsborgs Fästning Svarta Örns Orden har på många bemärkta ställen planterat sitt vackra ordenskors. Detta som en symbol för sin verksamhet och för att påminna förbiresande bröder om att äldre Bröder stannat där för andakt och kontemplation. Det första korset planterades redan 1906 i Kungälv. Varför det dröjde ända till 1948 innan ett kors planterades på Nya Älvsborgs Fästning vet jag inte. Tyvärr blev detta förstört och ersattes 1977 med ett nytt. I början av detta millennium upptäcktes att även detta var borta. Det förmäldes att militären tagit ner det vid någon skjutövning de haft på fästningen, men att ingen visste var det tagit vägen. Vid ett besök på Älvsborgsön hittades korset uppställt i en nisch i muren på borggården. Det är idag tillvarataget och inlämnat till en smed för reparation. Stången det står på hade kapats och behöver åtgärdas. Själva korset är oskadat. Tillstånd har inhämtats från Statens Fastighetsverk om att få återuppsätta det på den ursprungliga platsen. Detta kommer att ske så snart tillfälle ges. Sedan mina Bröder hoppas jag att vi ska kunna se vårt vackra kors i många år på Fästningen Nya Älvsborgs sydöstra bastionshörn när vi på egna eller andras kölar seglar förbi den plats där vår Ordens första reception hölls den 13 september ÖIT Rolf-Åke Smålander Den vänliga begravningsbyrån! Vänlighet i bemötande och priser är vårt kännetecken Första Långgatan 8 Tfn Innehavare: Broder 6647 Yngve Ernst 5

6 CAROLUS REX - UDDEVALLA Femtioårsjubileumet 2004 Söndagen den 5 september 2004 firade Logen Carolus Rex sitt jubileum för femtio år som Loge. Förberedelserna hade pågått i många år och medel hade avsatts i en jubileumsfond där hälften av Logens vinst avsattes varje år till fonden. Detta gjorde det möjligt att arbeta med glädje för att bjuda in till en stor jubileumshögtid. Redan på våren 2002 togs ett beslut i styrande rådet att bilda en festkommité. Festkommiténs sammansättning Styrande Mästaren, Kanslern, Ceremonimästaren och Intendenten. Under arbetets gång adjungerades till mötena även hjälp till de olika moment som behövde göras. Tidigt på våren 2003 var festkommitén klar med hur jubiléets uppläggning skulle vara. Kyrkan används för högtidslogen vid jubileum. Vi ville då använda oss av Uddevalla kyrka därför söktes också en lämplig festlokal centralt i staden och nära intill kyrkan med tanke på gångavstånd. Vår Kansler Br. Ronny Spetz som är lärare vid restauranglinjen på gymnasiets restaurangskola vid Agnebergets gymnasium gjorde en förfrågan till skolledningen om vi fick använda skolans matsal som festlokal och att låta eleverna med lärare Rainer Fuith från restauranglinjen sköta om hela festarrangemanget dukning, matlagning, servering och bar. Såhär i efterhand ser vi att detta var ett mycket klokt val då skolans lokaler ligger 200 meter från kyrkan. Eleverna ställde upp till punkt och pricka och passade upp oss med värdighet. Lokalen var alldeles förträfflig att använda till en sådan här stor fest. Detta gjorde att grunderna var klara på ett tidigt stadium. Vi kunde ägna oss åt finjusteringar av festligheterna. Det ceremoniella övades och programmet avpassades tidsmässigt. För underhållningen och dansmusiken valdes orkestern Spelefinkarna. Program med inbjudan skickades ut redan på våren 2004 för att vara ute i god tid. Högtiden i kyrkan var ett stort arrangemang och programmet fick inte vara längre än en timma. För att göra det värdigt och även ha bra kvalité övades det ceremoniella flera gånger. Riddarelogeceremonimästaren Broder Lennart Börjesson var den som höll i programmet för hela jubileet. För musiken i kyrkan valdes Uddevallas musikklasser under ledning av Eva Ferm, vi brukar anlita Västerskolans elever till vårt traditionella Luciatåg. Under sommaren 2004 kom den ena anmälan efter den andra, och i augusti stod det klart att 198 gäster och Bröder hade anmält sig. Program för högtiden i kyrkan gjordes och där ingick också bordsplaceringen i festlokalen. Jubileumshögtiden Stormästaren Br. Göte Westerberg infördes i kyrkan under högtidliga former av Riddarelogeceremonimästaren Br. Lennart Börjesson med Marskalkar. Kaplan Br. Yngwe Svensson inledde högtidslogen med en predikan. Styrande Mästaren Broder Jan-Åke Eriksson hälsade gästerna välkomna med ett tal om Logens historia och skänkte en tanke till de Bröder som startade arbetet för att bilda en ny Loge. Stormästaren Br. Göte Westerberg högtidstalade och nämnde också en del om Logens historia och lyckönskade vår Loge om en god framtid. Stormästaren utdelade utmärkelser till följande: F.d. Stormästare för Wänskapsbröderna Karl Olander erhöll SÖOs medalj i guld. Tre Damer från Damklubben Carolia dekorerades med SÖOs medalj i silver. Ordförande Lena Lunneryd, sekreterare Brita Kjelldahl och kassör Lissia Forsberg. Storkansler Br. Thomas Söderlund och Styrande Mästare Br. Jan-Åke Eriksson erhöll också SÖOs medalj i silver. Ämbetsmannatecken utdelades till Ceremonimästare Br. Erland Wiktorsson. Exämbetsmannatecken utdelades till f.d. balloteringsordförande Br. Sven I Axelsson. Br. Heine Oltegen, som inträdde i vår Orden då logen bildades, 19 sep erhöll SÖOs femtioårskors. Br. Bengt Ljungberg och Theodor Ahrenberg dekorerades med Tjugofemårskors. Jubileumsmåltiden. En välkomstdrink inledde kvällen i festlokalen. Stormästaren med sin dam Lena Lunneryd infördes till bordet. En hyllning till Konungen utbringades med en skål och Kungssången. Efter förrätten hölls talet till Fosterlandet av Br. Tommy Gustavsson. Med efterföljande varmrätt bestående av hälleflundra. Vid desserten hölls talet till kvinnan av Br. Lennart Håwestam, och Spelefinkarna underhöll oss med musik och sång. Kommunfullmäktiges ordförande Alf Gillberg framförde gästernas tack för måltiden. Wänskapsbrödernas Karl Olander framförde ett tack för de dekorerade. Riddarelogeceremonimästaren uppläste inkomna telegram från Konungen och Vasa Orden av Amerika. Uppvaktning med gåvor och blommor utfördes av Riddarelogemästarna från hela Brödralaget, Damklubben Carolia gav oss en vacker soffgrupp till fastigheten. Ordenssällskapen W6, Götiska förbundet Vasa Orden och Wänskapsbröderna uppvaktade också med fina gåvor. Kvällen avslutades med fria aktiviteter på dansgolvet i baren eller i diskoteket. Jan-Åke Eriksson LSM CR Renovering av Svarta Örnshuset SVARTA ÖRNSHUSET I UDDEVALLA har genomgått en rejäl renovering av fasaden. Renoveringen har pågått under fyra år. Huset som är byggt år 1900 har en speciell klädsel. Övre delen av fasaden består av fjäll som är överlappade och undre delen av liggande plank. Vår Broder Göte Olsson har tillverkat nära sex tusen fjäll som har bytts ut. Brödralaget har varit samlade vid flera tillfällen och målat dessa innan de satts upp på plats. Samtliga fönster i övervåningen har renoverats av en fönsterrenoverare. Fönstren består av små rutor av handblåst glas i spröjs. Samtliga bågar är nedtagna och glaset är utplockat, bågarna har slipats rena för färg och kokats i linolja i flera timmar. Ramarna har slipats och målats på plats. Vi stod i valet att byta till moderna fönster med samma spröjsning. Så här i efterhand när vi har bevarat hundra år gamla fönster, känns det att vi har gjort rätt, även om det kostat en slant. Vem har då drivit ett så här stort projekt. Vår Ordförande i fastighetsbolaget Broder Heine Oltegen, som till stor hjälp haft Broder Albert Johansson som varit kvartermästare i 36 år, han har jagat våra entreprenörer. Under tiden har en omfattande ombyggnad gjorts av kökets utrymmen. Hela finansieringen har skötts med lånade medel från Svarta Örns Ordens fond. Jag vill rikta ett stort tack till de Bröder som har gjort detta projekt möjligt. Förhoppningsvis behövs inte några större åtgärder göras på fastigheten de närmaste femton åren. Nu kvarstår det bara att sy ihop det ekonomiska så att räntekostnaderna sänks. Ett gott hopp står till Brödernas välvilja. Jan-Åke Eriksson LSM CR 6

7 VARBERGS HUS - VARBERG Varbergs Hus - en spännande historia I detta första nummer av vår Ordenstidning tänkte vi börja med att berätta lite om Logens historia. En välkänd varbergsprofil - Varbergs Hus. Logen Varbergs Hus var den första Logen som instiftades efter bildandet av Svarta Örns Orden i Sverige. Initiativtagare till Logens bildande var Skräddarmästare Nils Ludvig Andersson som tillsammans med posttjänstemannen Viktor Andersson recipierade till Första graden den 19 december 1920 i Göteborg. Den 20 oktober 1923 sammankallade Ludvig Andersson följande Varbergsbröder till sammanträde med målet att bilda en klubb i Varberg: Underexekutor Nils Olof Friberg, Polisöverkonstapel Traugott Tejler, Stadsvaktmästare Hjalmar Johansson, Fångvårdstjänsteman Johan Wallman, Handlaren Alfred Verner Ekstrand, Hotellägare Robert Johansson, Posttjänsteman Carl-Edvin Lundgren, Direktör Einar Barre, Musikdirektör Julius Andersson, Handlaren Carl Svensson och Urmakare Edvin Johansson. Den 4 februari 1924 ingick anhållan till Stora Rådet om att bilda loge i Varberg vilket beviljades den 7 mars Pingstdagen den 8 juni 1924 instiftades Logen vid en högtidlig ceremoni på Varbergs Hotell då inte mindre än 17 Bröder recipierade. Närvarande vid denna högtidliga ceremoni var bl. a. initiativtagaren för Ordens införande i Sverige, sjökaptenen John Hellstenius som då var Ordens Överceremonimästare samt Varbergslogens Gudfader, tulltjänstemannen Johannes Lilja. Den 11 november 1933 instiftades Styrande Rådet av Stormästare Olof Traung. Logens förste Styrande Mästare var godsägare J. A. Johansson. Logens namn härrör från slottet på Varbergs fästning som kallades Varbergs Hus. Slottet Varbergs Hus byggdes i slutet på talet på en klippa vid hamninloppet. I slutet på 1500-talet byggdes fästningen p.g.a. att utvecklingen av vapen och kanoner gjorde det nödvändigt att kunna försvara slottet mot dåtidens angripare. Den 26 september 1926 är också en stor bemärkelsedag. Då planterades, vid en högtidlig ceremoni, det första Ordenskorset på en klipphäll på norra sidan av Varbergs Fästning där det än idag kan beskådas. Ytterligare ett kors planterades 1962 på Ranelid vid södra infarten till Varberg men detta har tyvärr förstörts. Som en liten kuriositet kan nämnas att vid Logens 25-årsfirande 1949 överlämnades en gåva från Storlogen i form av en skeppsklocka gjuten i malm, upphängd i en ställning av ek från ostindiefararen Giöteborg som förliste utanför Göteborg Logen har under åren fram till 2001 huserat på två av stadens hotell, Varbergs Hotell och Stadshotellet. I dag hyr vi in oss i Odd Fellows lokaler där också de flesta av Varbergs ordenssamfund finns. Logen Varbergs Hus är också fadderloge till Logen Norre Port i Halmstad vilken instiftades , närmare bestämt den 5 Foto: Ingvar Glasell november, bildades Svarta Örns Ordens Damklubb i Varberg och den har genom åren kraftigt bidragit till logens Egna Hemsfond. Damklubben har idag ca. 75 medlemmar som träffas regelbundet vid trevliga och gemytliga sammankomster eller utflykter. Det kan inte nog framhållas hur viktigt damklubbens arbete är för att öka intresset för Orden i stort och för Logen Varbergs Hus i synnerhet. Damklubbens första ordförande var fru Edith Carlsson. Idag är vi ca 190 medlemmar i Logen Varbergs Hus. Bröder som funnit att Ordens ideal, innebörden av valspråket Rätt och Sanning samt grundpelarna Gudsfruktan, Fosterlandskärlek, Broderskap och Barmhärtighet överensstämmer med sina egna värderingar. Arne Larsson, LSM Sälj dina fakturor! Betalt inom 24 timmar För oss är ingen grusväg för smal. Ingen gårdsplan för liten. Du behöver inte vara proffs för att handla väggrus, sand eller asfalt av oss. Ring oss så berättar vi mer. Du hittar oss i telefonkatalogen eller på vår webb-adress. 7

8 DE SJU HÄRADER - BORÅS Den 24 september 2005 firade Logen De Sju Härader sin Fastighets tillvaro i Borås Den 24 september 1955 var en minnesdag i Boråslogens historia. Då invigdes vårt Egna Hem och en önskedröm, som hade börjat som ett hugskott hos ett antal Bröder vid en kaffepaus hade förverkligats. Broder Ruben Lundqvist framförde tanken om ett Eget Hem och det ena gav det andra. Någon visste om att Byggmästare KI Andersson hade en tomt i kvarteret Magne i centrala Borås, som han hade för avsikt att bebygga med ett affärs-och bostadshus. Frågan var väckt och entusiasmen spred sig. Styrande Rådet kontaktades, förhandlingar upptogs med KI Andersson, Kungl. Byggnadsstyrelsen och Kungl. Lånebyrån. Byråkratin var stark även på den tiden. Efter att ha fått ett besked om att låna på upp till 90% av byggnadsvärdet var det möjligt att bilda ett aktiebolag med ett kapital om kr med hjälp av bl.a. Egna Hem Fonders kapital. Bröderna samlade villigt och entusiastiskt ihop nödvändig grundplåt och dåvarande Stormästaren bidrog med ett betydande belopp. Kontraktet undertecknades. Byggnationen påbörjades och källaren anpassades efter Ordensverksamhetens behov, vilket bl.a. Svarta Örns Ordens fastighet som är belägen på Sandgärdsgatan 37 i centrala Borås. innebar en extra djup grund. Detta betydde i sin tur att kostnaden för fastigheten sköt i höjden. Fastigheten förvärvades till ett pris av kr som var en enorm summa på den tiden. Kvadratmeterpriset beräknades till 30,20 kr för bostäderna och 80 kr för butiksutrymmena, vilket även då ansågs vara rimligt med tanke på fastighetens läge och standard. Invigningen skedde i närvaro av dåvarande Stormästaren, Storkanslern samt Styrande Mästarna från Göteborgs och Varbergslogerna och ett stort antal Boråsbröder. Orkester och kör utgjordes av Boråslogens egna musiker och sångare förstärkta av medlemmar ur Borås Orkesterförening under ledning av Broder Knut Erlandsson från Borås. Måltidslogen avhölls dock i Logens dittillsvarande lokaler i Stadshotellet med tal av bl.a. Varbergslogens Styrande Mästare. Så hade då ett, för en enskild Loge, enormt projekt framgångsrikt förts i hamn. Ett projekt, som hade startas som en önskedröm, ett hugskott hade krönts med framgång tack vare en obändig optimism och framtidstro och med en orubblig tro på vad ett starkt Broderskap kan genomföra. Detta mina Bröder, är ett arv från våra föregångare, som vi har att förvalta med glädje och tacksamhet. Sten Eriksson Styrande Mästare Logen De Sju Härader 8

9 NORRE PORT - HALMSTAD Mågatorpet i Halmstad blev Svarta Örnshus Sägnen berättar att de två Mågatorpen, väldiga och vackra villor, högt belägna på Väster i staden, ruvar på sin historia. Nämligen den att en rik fabrikör i början av seklet gav dem i bröllopsgåva till sina båda döttrar. Döttrarna var fula och därför skulle den rike fadern locka med stora hus för att få dem bortgifta. Men myten om Mågatorpen är inte med sanningen överensstämmande. Nej, det var en elak lektor i grannskapet som döpte dem. Han var kanske avundsjuk, vad vet jag, berättade en gång Carl Axel Fockler, sonson till fabrikör Francke och son till en av mågarna, som för övrigt var bröder. Far fick inte ett öre av morfar, både han och hans bror betalade sina hus helt på egen hand, förklarade Carl Axel Fockler. Sanningen är att Axel Persson köpte tomten. Huset byggdes 1928 och kostade då kronor. Familjen flyttade in Utsikten var då som nu mycket fashionabel. Man kunde härifrån beskåda stora delar av Halmstad. Axel Person dog i mitten av talet och hustrun Gurli avled Året därefter sålde sonen (enda barnet) Carl Axel Fockler huset till Svarta Örnsorden. Det gick till på följande sätt. Broder Curt Holmqvist fick ett tips att bägge Mågahusen på Magnus Stenbocks väg var till salu. Han kontaktade omedelbart sin gode vän Broder Sven Palmqvist. Tillsammans besökte de direktör Carl Axel Fockler. Styrande Rådets medlemmar ställde sig negativa till köpet. De ansåg att man inte skulle klara denna affär ekonomiskt. Bröderna i logen Norre Port var emellertid positiva. Ryktet spred sig till Storlogen och Storkanslern Fritz Hagberg kom på besök i slutet av Han ansåg att man borde köpa huset. I början av 1968 kom representanter från Stora Rådet och rekommenderade köp och att öppna restaurangrörelse. Köpeavtal gjordes upp med direktör Carl Axel Fockler, som förutom fastigheten även överlät tre soffgrupper, tre kristallkronor och en del tavlor. Genom kontakter fick logen också arrendator till restaurangen. Det var källarmästarparet Lydia och Helmut Koplik, som visade sig vara ett fynd för logen. Genom idogt arbete gjordes en del förändringar bland annat inrättades en ordenssal. I september månad kunde Styrande Mästaren Bertil Liljefeldt, tillsammans med Bröderna och gäster från andra Loger under överinseende av Stormästaren Björn Traung, inviga Logen Norre Ports Eget Hem i Halmstad. Åren har gått och mycket glädje, samhörighet och fest har upplevts i Svarta Örnshuset. Men tidens tand sätter även sina spår och i slutet av 2002 kontaktade, vår VD och ekonomiskt ansvarige i Svarta Örnsordens Eget Hem i En ny tidsepok har sjösatts för Logen Norre Port och vårt vackra Svarta Örnshus i Halmstad. Halmstad AB, broder Knut Hägg Stormästaren med ett genomgripande underlag beträffande Logens fastighet. Drastisk sammanfattning var att antingen krävdes en stor ekonomisk insats för renovering eller så måste fastigheten avyttras. Styrande Rådet under ledning av LSM Torsten Lundh undersökte de olika alternativen. Efter många krävande turer beslöts att strävan skulle vara att behålla vårt Svarta Örnshus. Sedan började en oerhört arbetsam tid, speciellt för bröderna Knut Hägg och Thore Oscarsson, som blev huvudansvariga för allt som gällde renoveringen av fastigheten. Det var planering, ekonomi, ritningar, möten, information, upphandling, hantverkare, praktiskt arbete, - ja, vår del av bladet räcker inte till att räkna upp allt. År 2005 blev en vändpunkt för Svarta Örnshuset. Det stora renoveringsarbetet fördes nu i hamn. Nya köks- och hygienutrymmen, toppmodern kylanläggning, bageri, källare, fjärrvärme och omfattande yttre åtgärder, såsom tak, fasad, trädgård och mycket annat. Under våren fick vi ny arrendator i källarmästarparet Margareta Persson och Björn Carlsson. Detta visade sig vara en proffsig fullträff som skapar måltider man bara kan drömma om. En ny tidsepok har sjösatts för Logen Norre Port och vårt vackra Svarta Örnshus i Halmstad. Vi hälsar våra Bröder från alla loger välkomna att besöka oss framledes!!! Logekansler Owe Bergman Välkomna till Svarta Örnshusets Matglädje! HAVERDAL POTATIS AB - Kvalité från bygden - Vi har efter många års erfarenhet från olika restauranger etablerat oss i det gamla anrika Svarta Örnshuset som byggdes redan En omfattande renovering med bl a nytt kök, ger oss möjligheter att arrangera fester av olika slag såsom dop, bröllop, födelsedagsfester, minnesstunder. Vår goda mat är av högsta kvalitet med råvaror som är lokala och alltid svenskt kött som grund i vår matlagning. Björn Carlsson och Margareta Persson Erik Dahlbergsgatan 2, Halmstad

10 TVÅ GRIPAR - MALMÖ Svarta Örnar, mina Bröder! E n av årets största helger står för dörren och då vill vi gärna umgås med våra nära och kära. Ordensarbetet gör också ett litet uppehåll och vi har möjlighet att se tillbaka på året som gått. För några veckor sedan hade vi vår Första grad och fem nya Bröder togs in, vilket gläder oss mycket. Det betyder att intresset är stort och att vårt budskap är intressant. Under året har vi också varit förskonade från att någon Broder avlidit inom logen Två Gripar. Vid vår första gradgivning upptäckte vi smått chockade att våra ordenslokaler hos Odd Fellow genomgått en stor förändring under sommaren. Från att ha varit lite mörka och nostalgiska hade man valt att anamma den ljusa moderna stilen. Det tar nog lite tid för oss att acceptera denna omdaning, men vi är bara hyresgäster och kan tyvärr inte påverka så mycket i det hänseendet. För mig som ny Styrande Mästare har det varit en händelserik höst. Jag har på ett annat sätt än tidigare lärt känna Bröderna. Jag är djupt tacksam för det engagemang och arbete som många Bröder lägger ner för att öka trivseln och samhörigheten bland oss Bröder inom Logen Två Gripar. Vi har planer på att 2006 arrangera en 45-års högtidsfest med våra damer. Det kommer i så fall att ske på Kristi Himmelsfärdsdag torsdagen den 25 maj. För att kunna genomföra denna måste vi vara minst 60 personer som deltar. Vi i festkommittén tillika Styrande Rådet vill veta hur stort intresset är och en intresseanmälan kommer att skickas ut efter nyår. Traditionsenligt har vi nyårsmöte på nyårsdagen kl i våra logelokaler och alla Bröder med respektive är varmt välkomna. Jag vill också passa på och tacka alla Bröder som besökte Landsmötet i Göteborg och förgyllde min installation som Styrande Mästare. Slutligen vill jag önska alla Bröder med familjer en riktigt God Jul och gott nytt år! Tommy Pehrson Styrande Mästare Logen Två Gripar Malmö Arbetsordning för våren / Allmänt möte. Därefter ballotering Grad 11 28/ Grad V 7/ Information inträdessökande 28/ Ballotering Grad 1 4/ Grad / Ballotering Grad 1, V! 26/3 Grad 1X i Göteborg 1/ Grad 11 23/4 Grad V11 i Borås 29/ Grad 1 Obs! Ändrat datum! 14/5 Vårutflykt 25/5 Ev 45-års högtidsfest Damklubben Sofia Damklubben Sofia i Malmö bildades 1960 och kan nu se tillbaka på 45 års verksamhet. Under våren firade Damklubbens medlemmar tillsammans med respektive de 45 åren med en trevlig fest på Kungsparken. Våra möten har vi i logelokalen på Falkmansgatan, där vi träffas varannan torsdag under vår och höst. Vårt första möte i höst var den 1 september. Vi ses under enkla och trevliga förhållanden. Dricker kaffe med goda tillbehör under livliga diskussioner om aktuella händelser i Malmö och världen. Vi går på teater nu närmast ser vi Tartuffe av Molière på Hipp. I november ordnar vi tillsammans med Logekommittén ett teaterbesök på Moriskan i Malmö och ser La cage aux Folles. Vi besöker också aktuella konstutställningar, reser till Köpenhamn då vi börjar hösten och avslutar med restaurangbesök lördagen den 26 november. Hjärtligt välkommen i Damklubben Sofia! Kom gärna ner till vår lokal någon torsdag och hälsa på oss. Malmö i oktober 2005 Gunnel Johnsson, Ordförande Ett stort TACK till Damklubben Sofia och Broder Tommy Pehrson för penninggåvorna till nya mattor i logelokalen. Lokalstyrelsen 10

11 WESTERGYLLEN - FALKÖPING En homogen besättning på vårt stolta skepp V i inom Logen Westergyllen är en homogen skara bröder som ingår i besättningen på vårt stolta skepp The Black Eagle sedan Kommandobryggan byter då och då befäl och nya matroser mönstrar på, vissa går iland, men under de senaste åren har vi ständigt varit över 200 besättningsmän, alltid med våra grundpelare för ögonen. Vi träffas under lördagskvällar i vårt ordenshus som ligger på S:T Olofsgatan 36 i Falköping under högtidliga och trivsamma former. Här håller vi hårt på ritualer och traditioner, skapade för över 100 år sedan men som fortfarande är lika fostrande som aktuella. Vi träffas till 8 st gradmöten om året och till en högtidsfest på Trettondagsafton, vi bär alltid högtidsdräkt, tjänstgörande frack och vit fluga. Nu vänder vi oss till dig som är nyfiken på vad Svarta Örns Orden är. Du skall vara fyllda 23 år och ingå i den protestantiska läran. Du skall ha 2 st ordensbröder som rekommenderar dig till inträde i Logen. Du frågar dig säkert, vad kan jag tillföra logen och platsar jag verkligen där. Du skall vara precis den du är. Vi andra är representerade ifrån alla yrkeskategorier i åldern från 24 till 94 år. Vi tror att vi grabbar och gubbar inte har våra kvinnors förmåga att skapa sociala nätverk, då kan det kännas trevligt och tryggt att ingå i en orden där du kan omge dig av en stor brödraskara. Alla våra gradmöten sker på lördagskvällar, där det efter den högtidliga gradceremonin äts en gemensam måltid med lite tal till våra olika grundpelare. Därefter brukar vi ha någon form av underhållning. Senare på kvällen bryter Jättecheck. Sold Out s sångare Klas Wiljergårdh får en jättelik check som uppskattning från Svarta Örnlogens sida. Ulf Söderhielm överlämnar under överinseende av logens skattmästare Bengt Abelsson och några medlemmar i Sold Out. Bild: BG JOHANSSON det allmänna sorlet ut då det ofta är ganska högt i tak. Oftast brukar de sista bröderna lämna lokalen in på småtimmarna. Du bör ha ordnad ekonomi då årsavgifterna samt gradavgiften är drygt 1000 kr pr år. Bengt Abelsson LSK Musikstipendium Varje år delar Logen Westergyllen ut ett stipendium till i första hand musikbegåvade ungdomar i Falköpings kommun. Detta sker i samband med den Högtidsfest vi har tillsammans med våra damer på Trettondagsafton som 2006 är den 5:e januari. Boka redan nu en tid i kalendern för denna afton. Damklubben Concordia Svarta Örnars damklubb i Falköping heter Concordia. Ordförande här heter Ingrid Ohlson. Vi är ett 60-tal medlemmar och träffas första måndagen i varje månad från september till maj. Anslutningen till dessa möten är mycket god, då vi brukar ha ett varierande program. Vi besöker olika företag, museum, utställningar m.m. Här får vi en inblick om vad de gör etc. Efter varje besök äter vi tillsammans. Ibland tar vi emot besök i huset där Svarta Örnarna har sina lokaler. Vi har då olika teman såsom kåseri, information om massage, färganalys, hälsa, blomsterarrangemang, vin-, theoch chokladprovning, Årsmöten, luciafirande, m.m Vi besöker även andra damklubbar på deras möten, som i sin tur besöker oss då tillfällen passar. Damklubben Concordia startade 1951 och 2001 firade vi 50 år. Detta firades med en högtidlighet i S:t Olofs kyrka i Falköping och en festlighet med supé och dans därefter på Vindängen i Falköping. Vi har vår egen sång. Det är en hyllning till damklubben Concordia. En av våra första medlemmar (Anna Steen) skrev texten, som går i melodin I apladalen i Värnamo. Det blir en fin avslutning på våra möten då alla stämmer in i denna sång. Tillverkar specialmaskiner Konstruktion Ritning m.m. Välkommen till vår hemsida: och titta på en del av de projekt vi har gjort. A&M Teknik Verkstadsgatan Falköping Tidaholm MILJÖ BUTIK Öppet: 9-21 ALLA DAGAR matglädje för alla, även för dig som inte tål 11

12 SKARA BORG - SKARA Logen Skara Borg 60 år L ogen bildades den 22 september 1945 på Skara Stadshotell. På samma plats firades Högtidsdag den 17 september detta år. Firandet inleddes med Högtidsloge med musik, sång, tal och uppvaktningar samt avslutades med supé och dans i hotellets festsal. Styrande Mästaren Ewert Jonsson erinrade i välkomsttalet om hur Svarta Örns Orden grundades år 1649 av hugenottättlingar på flyktfärd mot Amerika ombord på irländska pinassen The Black Eagle. Där bestämdes Ordens Valspråk, Rätt och Sanning, och att det skulle vila på de fyra grundpelarna, Gudsfruktan, Fosterlandskärlek, Broderskap och Barmhärtighet. De slog sig ner i trakterna omkring Boston och där fick den svenske sjökaptenen John Hellstenius kontakt med ordensamfundet i slutet Logens nestor Olle Ramåker svänger runt i dansen virvlar. av 1800-talet, och kunde sedan den 2 mars 1903 bilda den svenska Svarta Örns Orden i Göteborg fick Logen Skara Borg sitt namn efter den borg som förstördes av danskarna En modell av borgen finns dock utanför fastigheten Skaraborgsgatan 34 där logen från denna månad får ny hemvist för sitt kansli. Stormästare Göte Westerberg talade om att dåvarande Stormästaren Olof Traung ledde invigningen samt att logens förste Styrande Mästare var Karl A. Kling följd av senare tiders sju ledare. Broder Göte komplimenterade dessutom Bröderna Olle Ramåker och Einar Gustafsson för deras gedigna insatser under många år för Logen Skara Borg. Prästen Markus Hagberg ledde andakten och talade om att kärleken till Gud och vår nästa alltid står över nationalgränser, men att det inte hindrar att man hyser kärlek till hembygden och sitt hemland. Sedan Bröderna Olof Lundgren och Pär Björling förärats ex-mannatecken för trogen tjänst inom Orden gratulerades 60-åringen av representanter från logerna Varbergs Hus, Carolus Rex, Läckö Slott, Olaus Petri, Westergyllen och Riddarelogen Abraham Rydberg samt Storlogen, som bidrar med pengar till en dator i det nya kansliet. Från Odd Fellow-logen nr 43, Gunnar Wennerberg gratulerade exövermästaren Bengt Dahlström. Under Högtidslogen underhöll Birgitta Schöning med sång till ackompanjemang på piano av Lars Ek. För övrig musik svarade Katarina Brass, där två av ordens bröder medverkade. Festmåltid avnjöts senare i hotellets stora festsal med inslag av lax och oxfilé m.m.. Under densamma hyllades Fosterlandet med musik, fana och frejdat tal av Broder Anders Grahn samt talet till kvinnan som levererades med spirituellt anslag av Broder Joacim Grundin. Telegram och hyllningar strömmade in och lästes upp under kvällen. Dans till Påhlsson & Djups orkester följde och slutade först en bra bit efter midnatt. Bruno Arvidsson, Vara Stormästare Göte Westerberg på väg att dekorera Bröderna Pär Björling och Olof Lundgren med förtjänta exmannatecken. Mariann Fastighetsförvaltning AB Skara Skaraborgs bilcenter. Anders Pettersson Magnus Hulth, Lidköping tel Skara tel

13 OLAUS PETRI - ÖREBRO Svart Örns orden 60 år i Örebro 2006 D et började redan hösten 1945 när örebroaren Erik G Ekberg blivit medlem i Falköpingslogen. En av de drivande för tillkomsten av en loge i Örebro blev framlidne Broder Gösta Carlsson. I Logens jubileumsbok 1996 skriver Broder Gösta bl a så här om händelserna i slutet på 40-talet: En dag i slutet av oktober 1945 uppsöktes jag av min vän Erik G Ekberg, som talade om att han gått in i ett Ordenssällskap i Falköping, som hette Svarta Örns Orden. Hans intryck av detta Ordenssällskap var så överväldigande, att han ansåg att även vi i Örebro borde starta en Loge. Erik G Ekberg tyckte att jag skulle vara rätt person att sätta igång förberedelserna för detta. Jag kände mig tveksam. Jag hade inte tidigare hört talas om Svarta Örns Orden i Sverige, och förband namnet till en tysk sammanslutning av officerare i Preussen. Efter en lång stunds diskussioner om detta svenska Ordenssällskap skildes vi åt, men under hela dagen kunde jag inte släppa tanken på Eriks förslag. Följande dag beslöt jag att skriva till Svarta Örns Orden i Göteborg, för att få veta något mera om deras syften och arbetsmetoder m.m.. Som svar på min skrivelse fick jag av Ordens Stormästare Olof Traung ett mycket ingående svar vari han meddelade att då Orden var en s.k. sluten orden, kunde han ej delge mig fullständigt svar på alla mina frågor, men han försäkrade att denna Orden ej hade något samband med den tyska som fanns i Preussen. Han meddelade samtidigt att Svarta Örns Ordens valspråk var Rätt och Sanning och, att om intresse fanns för att till en Logen Olaus Petris nuvarande lokaler ligger i Hantverkshuset ett stenkast från slottet. början bilda en klubb i Örebro, skulle han med nöje komma upp för närmare förhandlingar och upplysningar. Villkoren var dock att minst 10 intresserade personer ville ställa upp. Sagt och gjort. Jag ringde upp alla mina vänner och efter en del parlamenterande fick jag ihop 11 personer: Ingenjör Tobias Åkesson, direktör Bengt Andersson, kassör Folke Lindén, källarmästare Erik Hagman, lagerchef Erik Höckerbo, chefsveterinär Carl Ekelund, köpman John Lindberg, kontorschef Knut Wallberg, handlanden Bengt Nordfeld, direktör Nils Zetterberg och undertecknad Gösta Carlsson. Vi samlades i Nordfeldts speceriaffär vid Järntorget i hans lagerrum, där placerade vi oss på tillgängliga lådor och säckar, Jag kom att sitta på en potatissäck och där läste jag upp brevet från Stormästaren Olof Traung. Broder Gösta skriver vidare att man den 15 december 1945 hade konstituerande möte och uppflugen på en potatissäck skrev Broder Gösta det första klubbmötesprotokollet. Klubbens 11 Bröder recipierade till I:a graden den 26 jan. i Falköping och till II:a graden i Göteborg påföljande dag. Klubbens arbete bedrevs intensivt och den 30 maj kunde man under Falköpingslogens ledning ge en I:a grad. Tanken på en egen Loge hägrade och den 13 oktober 1946 bildades Örebrologen under högtidliga former. Broder Gösta hade flera tjänster åren bla Logesekreterare, Kansler och Ceremonimästare. År 1951 erhöll han anställning på Sjöfartsmuséet i Göteborg och andra Ordensuppdrag väntade. Värt att notera fyra månader efter Loge-bildandet börjar damklubben Amicitia sin verksamhet och idag är Broder Göstas hustru Gunda Örebrodamerna trogen som medlem. Fram till 1985 var våra receptioner förlagda till Stora Hotellet och all övrig verksamhet spridd över staden. Ett lyft och en milstolpe blev det när vi år 1985 kunde hyra lokaler i Hantverkshuset. Nu kunde aktiviteterna samlas under ett tak. Fram till år 2000 var Logen Olaus Petri underställd Storlogen fr o m verksamhetsåret ingår logen i Riddarelogen Abraham Rydberg En positiv förändring vi kom närmare Bröderna på västgötaslätten med möjlighet att utbyta erfarenheter på logenivå. För 60 år sedan var Logen Westergyllen vårt stöd vid starten. I februari 2001 bildades Stockholmsklubben. Nu var det vår tur att vara stöd på vägen till en Loge. En intressant och spännande erfarenhet med målgång i år. Under åren har Logen haft sju Styrande Mästare: Tobias Åkesson Carl Ekelund Roland Ohlsson Ero Eriksson Tommy Stackefält Claes Näshammar Peter Eriksson Thomas Johansson 04 Logen Olaus Petri 60 år Första arbetsåret kunde Logen Olaus Petri uppvisa 67 medlemmar. Sedan dess har antalet varierat men hela tiden hållit sig en bra bit över 200. När vi tar steget in i ett nytt årtionde kan vårt mål sammanfattas så här vi vill få engagerade Bröder ordensarbetet skall bidra till personlig upplevelse och utveckling att känna och förstå vår Orden. Broder Gösta Carlssons avslutningsord i jubileumsboken 1996 gäller fortfarande: Jag tror att den anda som fanns vid starten även fortledes lever kvar i Örebrologen. Måtte den andan aldrig försvinna. Kurt Peterson 13

14 LÄCKÖ SLOTT - LIDKÖPING Ett nedslag i vår matrikel Sven-Olov Johansson ett tungt vägande namn på bygden Det är en härlig höstdag där trädkronornas glada färgprakt kontrasterar mot himmelens ljusblå bakgrund. Jag är väntad, på bordet står redan kaffetermosen framme tillsammans med ett välfyllt doppefat. Sven-Olov växte upp med broder och systrar på Bossgåren i Häggersled. Han exercerade i Jönköping och gick på lantbruksskola i Skåne. Han drömde om högre ekonomiska studier. Vid broderns tragiska bortgång i lunginflammation, då penicillinet ännu inte var uppfunnet, fick han bege sig hem till gården som han troget brukat sen dess. Han har ett stabilt sinnelag och vet vad han vill. Det får ordna sig på något sätt, är ett axiom han lever efter. Då han i början miste några djur och skörden slog slint kommenterade grannen hans lättsamhet med. - Du blir aldrig någon riktig bonne om du inte kan konsten att gruva dig. Parallellt med jordbruket driver han en deklarationsbyrå och hjälper företag med råd och dåd i ekonomiska spörsmål. Säg den styrelse han inte suttit med i! Att han varit ordförande i bl.a. Föreningsbanken och kyrkofullmäktige har präglat hans inställning till politik. I sådana församlingar skall endast det sunda förnuftet råda, annars blir det ingen ordning på torpet. Sven-Olof en Broder man verkligen kan lita på. Sven-Olov drar gärna passande anekdoter vid celebra tillfällen. Krögaren på krogen förstod inte att bankens representationsmeny förra veckan, med snaps, öl och vin, inte dög när kyrkorådet skulle samlas. Det var ju samma gäng som skulle äta? Att vara bonde är arbete non stop. Mjölka korna morgon och kväll har han gjort i 50 år. På den tiden när vintrarna verkligen var kalla väntade skogsarbete. Man höll sig varm med såg och yxa och kokkaffet värmde gott men frös snabbt till is på fatet. Mjölkbilen kom regelbundet kl.7 på morgonen och Sven-Olov väntade troget vid mjölkbordet för att kunna bära hem den tomma returflaskan. En dag dröjde det ända till klockan 8 när mjölkbilen äntligen uppenbarade sig, men han hade nyheter med sig. Tysken hade nu i morse gått in i Danmark, eller var det Polen? Sven-Olov replikerade: - dä e pöjka som är oppe på månna de. Sven-Olov blev inbjuden till Logen 1974 och här mötte han ett broderskap som han inte upplevt i fullmäktigelivet. Visserligen var han i början mycket betänksam på vad han givit sig in på men efter Tredje Graden började han inse vad denna livets skola skulle föra honom. Allteftersom åren gått tycker han att kamratskapet i Logen har stärkts. Som talman bemödar han sig mycket med att göra inträdet i graderna till minnesvärda upplevelser. Nu är Sven-Olov änkeman och hjälper sin son med jordbruket efter bästa förmåga. Knäna tyar inte längre, mjölkpallens ergonomi har krävt sin tribut. Men huvudet är klart och medan vi sitter där vid kaffet och knaprar på hans egenhändigt bakade chokladkex, ringer det på dörren. Bygdens yngre generation har hittat en fast klippa att ty sig till i sina ekonomiska bryderier. Livet går vidare och Sven-Olov ställer upp. En Broder man verkligen kan lita på. Orvar Lager 7 900:- ord.pris 9 900: :- ord.pris :- Bo bra! SKA VI TA ETT HEMMASPA... produkter för en behagligare vardag - till broderpris!!! Duschkabinen Tongo med inbyggd massage ger dig en härlig start på morgonen eller avslutning på dagen. Eller varför inte en skön fåtölj med inbyggd värme som masserar dig framför tv:n. Uppge skeppet vid beställning så lämnas även 10% på övriga sortimentet som Ni hittar på Samtliga priser är inklusive moms, frakt tillkommer. Broderpriserna gäller till och med 31 mars 2006, med reservation. Scavita, Tony Mortensen, eller Välkommen till Senäte Det privata bostadsföretaget vi hyr ut bostäder och lokaler. Bo bra med hög service i våra välskötta fastigheter. Vi har lägenheter i Lidköping Skara Falköping Köping Degerfors Skara Falköping Lidköping Köping Degerfors

15 DALARÖSKANS - STOCKHOLM Orden växer i öster En dröm går i uppfyllelse att ytterligare ett skepp inom Svarta Örns Orden är sjösatt, den nya logen Dalarö Skans i Stockholm. Orden är den nya logens Styrande Mästare Anders Berndtsson som tillsammans med Logens Skattmästare Lars Bohlin och Broder Per Johag är de som gått i bräschen för startandet av Logen. Logen invigdes söndagen den 17 april 2005 i Odd Fellows lokaler i Stockholm av Ordens Stormästare Göte Westerberg. 145 Bröder från samtliga Loger i Sverige var samlade till en stilfull och fantastisk ceremoni som även innehöll en Första gradens givande. Fyra Bröder fick äran att vara de första som fick sin grad i logen. Stormästaren påpekade i sitt tal att denna logeinvigning är en milstolpe i Svara Örns Orden då det var över 40 år sedan en ny Loge tillkom. Dessutom sker en storsatsning att på 10 år öka antalet Bröder i Orden med det dubbla. Därför är det glädjande att kunna presentera ett steg i denna satsning med att inviga en ny Loge. Att sedan Logen är hemmahörande i Stockholm är också glädjande då Orden på detta sätt utvidgas österut och tar denna del av landet i besittning. Logens namn Dalarö Skans kommer från den skans som ligger i Stockholms skärgård. Redan på 1620-talet fanns här en försvarsanläggning. Den låg på fastlandet och skulle försvara det södra inloppet till Stockholm. På 1650-talet beslutades att Dalarö skulle förses med ett fort. Stockskäret, strax söder om Dalarö, valdes ut som plats för att bygga skansen. Under stormaktstiden förflyttades Sveriges gränser längre bort och försvaret av Stockholm ansågs inte längre så viktigt, vilket medförde att Dalarö skans förföll. År 1683 konstaterade Erik Dahlberg, chef för Fortifikationsverket och generalkvartersmästare, att skansen var i det närmaste förfallen. Han upprättade ett förslag till total ombyggnad och upprustning. Arbetet kom igång först mot slutet av talet, och fortsatte under talets första decennier. Dalarö Skans - en befästningsanläggning på Storskärsholmen sydväst om Dalarö. Påbörjades 1656 till försvar av Dalaröleden, ombyggdes senare och ingick fram till 1854 i det fasta försvaret av Stockholm. Foto: Anders Bengtsson Gustav III förklarar krig mot Ryssland År 1719 härjade ryska flottan längs den svenska kusten men Dalarö skans avskräckte förmodligen och lämnades i fred. I mitten av 1700-talet var det åter dags för reparationer av skansen, bland annat framlades ett förslag om ett nytt tak på tornet. Ytterligare reparationer vid Dalarö skans utfördes i samband med att Gustav III 1788 förklarade Ryssland krig samt i början av talet när svenska landvinningar förlorades och gränserna flyttades närmare Stockholm igen. Decennierna därefter förföll dock skansen åter och 1854 upphörde Dalarö skans att fungera som en av rikets fasta platser. Garnisonen och bestyckningen överfördes till Vaxholm, där den nya fästningen var under uppförande. År 1926 överlämnades Dalarö skans till Byggnadsstyrelsen och år 1935 förklarades skansen som byggnadsminnesmärke. Statens fastighetsverk övertog förvaltningen Logen har idag 17 Bröder men kommer vid Första gradens givande den 27 november att pröva sex främlingar. Logens styrande Råd Består av Styrande Mästare Anders Berndtsson, Kansler Lennart Håwestam, Sekreterare Bjarte Fuglenes, Skattmästare Lars Bohlin, Ceremonimästare Roland Telin, Intendent Sam Nilsson och ledamot Lars-Olof Wahlgren. Styrande Rådet tackar Stormästaren, Storkanslern men framförallt Bröderna i moderlogen Olaus Petri för all hjälp och stöd som bidraget till att Svarta Örns Orden fått en nytt skepp, en ny loge Dalarö Skans. Lennart Håwestam Riddarelogen Abraham Rydberg Riddarelogekonferens i Falköping lördagen den 4:e februari Detaljprogram kommer. VIII:e graden i Göteborg Söndagen den 20 nov kl Bröder av VIII:e, IX:e och X:e grader! Receptionen äger rum i Ordenssalen 2:a vån. på Valand och måltidslogen i Valands Festvåning. Ditt deltagande senast torsd. 17 nov till ÖPR eller ÖPRb. 15

16 Föreningsbrev B - Du, jag har länge tänkt fråga, du är ju med i ett sånt där ordenssällskap. Vad är det för nåt hemligt ni håller på med? Samtalen närmast runt bordet tystnar, mannen till höger ställer ner sin kopp och lyssnar intresserat. - Ja det stämmer, det heter Svarta Örns Orden, ett samfund med anor ända från 1600-talet. - Men varför är du med där? - Där finns en intressant livsåskådning, man får uppleva en stor samhörighet, och för mig har det blivit en förebild i mitt liv. Nu är det helt tyst runt det stora bordet, alla blickar är vända mot mig. - Men det sägs att ni har hemliga möten och så nt? - Det är endast våra högtidiga Gradgivningar som är hemliga, därför att det skall vara en upplevelse för dem som står i tur att få sin Grad. - Men vad handlar det hela om då, frågar någon längre ner vid bordet.? - Svarta Örns Orden bildades en gång i tiden av protestanter under religionskrigens Europa, för att bevara och försvara sin kristna tro. Detta har levt vidare till vår tid, som en vacker och användbar lära för livet och vardagen. För mig och mina medbröder en fin och meningsfull fritidssysselsättning att förvalta och föra vidare till vår avkomma. Det är alldeles tyst en stund, så hörs en kvinna vid bordsändan; - Får kvinnor också vara med? - Ursprungligen var det männens sak att försvara, och Svarta Örns Ordens lagar kan inte ändras. Men i de flesta städer där Svara Örns Orden finns representerad finns även en Damklubb. - För den som vill veta mer förekommer det informationskvällar då man blir förevisad Svarta Örns Ordens lokaler. Jag återkommer gärna om tid och plats. Man kan även få mer information på Svarta Örns Orden, ett samfund med kristna värderingar. En förebild för många. 16

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015

Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015 Styrelseprotokoll nr 10 verksamhetsåret 2014/2015 vid S:t Eriks bridgeklubb den 19 mars 2015 Närvarande ledamöter: Mårten Gustawsson, Åsa Gindin, Sofia Ryman, Caroline Tesch, Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1 Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn:

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Historik. Utdrag ur GAMMALT OCH NYTT I TUVE 1992

Historik. Utdrag ur GAMMALT OCH NYTT I TUVE 1992 Historik Utdrag ur GAMMALT OCH NYTT I TUVE 1992 Vid Gunnestorps mosse fanns tidigare en gammal rink, Torbjörnsrinken. Denna hade under flera år vanskötts, och inte kunnat användas. Sommaren 1977 började

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer