Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)

2 Villkor i sammandrag Försäljningspris Beräknas fastställas inom intervallet per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 56 per aktie. Tidsplan Anmälningsperiod 30 oktober 12 november 2007 Förväntat datum för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm 14 november 2007 Datum för publicering av finansiell information Bokslutskommuniké, januari december februari 2008 Delårsrapport, januari mars april 2008 Delårsrapport, januari juni juli 2008 Delårsrapport, januari september oktober 2008 Övrigt ISIN-kod Kortnamn vid OMX Nordic Exchange Stockholm Handelspost SE DUNI 200 aktier Marknadsandelar och branschdata Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information avseende försäljning i volym och storleken på marknader där Duni är verksamt. Informationen har inhämtats från olika externa källor och Duni ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Duni anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Duni kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån information hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Definitioner Med Duni eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Duni AB eller den koncern vari Duni AB är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Duni AB är ett publikt bolag. Med Emissionsinstituten avses ABG Sundal Collier, SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets. Med Duni Holding avses i detta prospekt det av EQT ägda Duni Holding AB, för närvarande huvudägare till Duni. Med EQT avses fonden EQT I, för vilken EQT I Limited är general partner, samt fonden EQT III, för vilken EQT III Limited är general partner. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Alla finansiella siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Med förkortningen MSEK avses miljoner kronor. USD, GBP och EUR avser amerikanska dollar, brittiska pund respektive euro. Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för Duni och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. De bedömningar och uppskattningar som anges i prospektet är Bolagets egna om inte annat anges. Erbjudandet enligt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Finansiell information i detta dokument har i viss mån granskats av Bolagets revisor, se avsnitt Revisorernas yttrande. Övrig finansiell information som rör Duni i detta dokument, och som ej återfinns bland den information som granskats av Bolagets revisor i enlighet med avsnittet Revisorernas yttrande, härrör från Dunis interna redovisnings- och rapporteringssystem och har ej granskats av revisor om så inte uttryckligen anges. I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier och SEB Enskilda komma att genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Stabiliseringsåtgärder kommer inte att genomföras till högre pris än det fastställda försäljningspriset i Erbjudandet. Sådan stabilisering syftar till att stödja marknadspriset på aktierna och kan komma att vidtas under en period från och med den tidigare av dagen för offentliggörande av försäljningspriset i Erbjudandet och första dagen för handel på OMX Nordic Exchange Stockholm till och med 30 kalenderdagar därefter. Det finns inte någon garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras och de kan avbrytas när som helst. Tvist i anledning av Erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Med Crest avses i detta prospekt Consumer Reports on Eating Share Trends, en del av NPD Group Inc Med Datamonitor avses i detta prospekt Datamonitor Plc Med Euromonitor avses i detta prospekt Euromonitor International Plc Med Eurostat avses i detta prospekt den europeiska statistikmyndigheten Eurostat Med B Kay-Tissue avses i detta prospekt B Kay-Tissue Advice Med CHD avses i detta prospekt CHD Expert Group

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 9 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar 13 Kapitalstruktur 16 Finansiell information i sammandrag 17 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 19 Marknadsöversikt 28 Dunis historik 33 Verksamheten 34 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 48 Bolagsstyrning 50 Ägarförhållanden 53 Aktiekapital och aktier 54 Bolagsordning 55 Skattefrågor i Sverige 56 Legala frågor och kompletterande information 57 Finansiell information 62 Revisorernas yttrande 170 Adresser 171 Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier Observera att besked om tilldelning till allmänheten sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 14 november Efter det att betalning för tilldelade aktier erhållits av Skandinaviska Enskilda Banken ( SEB ) respektive Handelsbanken kommer betalda aktier att överföras till av köparen anvisad värdepappersdepå eller vp-konto. Den tid som erfordras för Postens hantering av utskickade avräkningsnotor, överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till köpare av aktier i Duni, medför att dessa köpare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller vp-konto förrän tidigast den 19 november 2007, och i vissa fall några dagar därefter. Se vidare avsnittet Villkor och anvisningar. Handel i Duniaktien på OMX Nordic Exchange Stockholms Nordiska lista beräknas komma att påbörjas omkring 14 november Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på köparens vp-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 19 november 2007, kan innebära att köparen inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handel i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på vp-kontot eller värdepappersdepån. Köpare tillhörande allmänheten som angivit konto eller värdepappersdepå hos SEB eller Handelsbanken från vilket likvid ska dras och som ska få aktier överförda till vp-konto med SEB som kontoförande institut eller till värdepappersdepå hos SEB respektive Handelsbanken, beräknas dock kunna sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handel i aktien påbörjas. Dessa köpare kan erhålla besked om tilldelning från SEB:s respektive Handelsbankens kontor. Såväl dessa köpare som de som ska få aktier överförda till vp-konto eller värdepappersdepå hos annat värdepappersinstitut kan från och med klockan den 14 november erhålla besked om tilldelning från SEB Emissioner respektive Handelsbanken Capital Markets. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar Besked om tilldelning Erbjudandet till allmänheten.

4 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till övriga delar i detta prospekt. Ett beslut om att investera i Dunis aktier ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnader för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. VERKSAMHETEN I KORTHET Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk och Dunis ledning bedömer att Bolagets andel av den totala omsättningen inom servetter och dukar för engångsbruk i Europa uppgår till cirka 19%. Duni har sedan början av 2000-talet genomgått väsentliga förändringar, bland annat har Duni minskat antalet produktionscentra från tolv till tre och minskat kostnaderna. Dunis kärnverksamhet har under denna period av förändring bibehållit och utvecklat en marknadsledande position. Duni har en relativt stor säljstyrka som löpande bearbetar Bolagets kunder, som huvudsakligen utgörs av restauranger, hotell och cateringföretag till vilka försäljning sker direkt eller indirekt via grossister och cash-and-carries. Detta möjliggör för säljkåren att direkt visa och diskutera fördelarna med Dunis Återkoppling på trender, marknadsförändringar, etc. Försäljningsmodell Slutkunder t ex restauranger, hotell och catering Direktförsäljning Grossister Cash & Carry Dunis säljstyrka Kontinuerlig dialog, testkampanjer och andra utbildnings- och marknadsföringsaktiviteter. Flexibilitet i förhållande till kunder, förmåga att snabbt anpassa sig till en förändrad efterfrågan, kundlojalitet. bordskoncept och hur dessa kan skapa värde för kunden. Duni anser att detta skiljer Bolaget från dess konkurrenter. Bolaget producerar årligen en sortimentsguide som är ett viktigt hjälpmedel i marknadsföringen mot restauranger och andra professionella kunder. Dessutom är Dunis varumärken mycket väletablerade bland dessa kunder. I Tyskland, Dunis enskilt största marknad, nämner cirka 75% av kunderna Duni på fråga vilka servetter de använder, jämfört med cirka 25% för närmaste konkurrent. Vid försäljning till dagligvaruhandeln hjälper Dunis säljkår kunderna med bland annat analys av hur kategorin bordsartiklar bäst kan bidra till handelns försäljning och lönsamhet. Dunis försäljning är fokuserad på bordskoncept, d v s matchande kollektioner av till exempel dukar, servetter och ljus. Duni är även verksamt inom den växande marknaden för färdigmat och take-away och erbjuder förpackningar och förpackningssystem för denna marknad. Kundernas efterfrågan på Dunis produkter beror bland annat på trender vad gäller färger, mönster och kvalitet, vilket i sin tur påverkar kollektionernas utformning. Duni har en egen designavdelning som löpande utvecklar och anpassar Bolagets sortiment för att kunna möta efterfrågan på attraktiva och aktuella produkter som stödjer kunderna i deras verksamhet. Designavdelningens arbete baseras bland annat på marknadsundersökningar, trendspaning och återkoppling från försäljningsarbetet. Cirka 70% av Dunis produkter är pappersbaserade och tillverkningen av dessa sker i allt väsentligt inom koncernen. Dunis produktion av tissue går tillbaka till 1950-talet och säkerställer bland annat Dunis höga krav på mjukhet, struktur och färgmatchning för Bolagets kollektioner. Duni producerar även airlaid som tack vare dess mycket goda absorptionsförmåga används för produkter inom intimhygien, men även för högkvalitativa bordsartiklar. Tillverkningen av tissue och airlaid sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bordsartiklar sker i Tyskland respektive Polen. Dunis nettoomsättning under 2006 uppgick till MSEK och Duni hade per den 30 juni 2007 motsvarande heltidsanställda. Produktutveckling, återkoppling på produktsortimentet. Inträdesbarriär gentemot konkurrenter

5 Duni delar in verksamheten i tre affärsområden Professional, Retail och Tissue. Professional Inom Professional erbjuder Duni restauranger, hotell och cateringföretag ett brett sortiment av bordsartiklar vanligtvis samlade i hela bordskoncept. Cirka 90% av försäljningen till restauranger, hotell och cateringföretag sker via grossister och cash-and-carries. Inom Professional erbjuder Duni även förpackningar för färdigmat samt förslutningsmaskiner för en del av sortimentet. Geografiskt delas Dunis försäljning in i fyra regioner: Centrala Europa (Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg), Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark), Södra och Östra Europa (Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Baltikum, Balkan, Ryssland) och Övriga (Dunis försäljning utanför Europa). Nedan framgår nettoomsättningen per affärsområde respektive geografisk region Retail Försäljningen inom Retail sker huvudsakligen till dagligvaruhandeln och erbjudandet är i stort sett detsamma som i affärsområdet Professional, men är i vissa avseenden anpassat med hänsyn till kundernas skilda behov och förutsättningar samt till annorlunda förpackningsutföranden. Tissue Inom Tissue producerar Duni våtformat mjukpapper tissue och torrformat mjukpapper airlaid för bordsartiklar, med särskilt fokus på djupfärgning och avancerade tryck, samt airlaid för produkter inom intimhygien. Cirka 50% av produktionen vidareförädlas inom Duni medan återstoden säljs till externa kunder, främst tillverkare av produkter inom intimhygien. Nettoomsättning per affärsområde 2006 Tissue 14% Professional 66% Retail 20% Nettoomsättning per geografisk region 2006 Övriga 1% Södra och östra Europa 17% Norden 22% Centrala Europa 60%

6 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning MARKNAD I KORTHET Duni är huvudsakligen verksamt på tre produktmarknader: bordsartiklar för engångsbruk, måltidsförpackningar och mjukpapper. Dunis marknader kan också delas upp baserat på typen av kund och Duni är huvudsakligen verksamt på tre kundmarknader som Bolaget benämner Professional, Retail och Tissue. Kundmarknader Professional Slutkunderna utgörs främst av restauranger, hotell och cateringföretag. Inom restaurang-, hotell- och cateringbranscherna finns tals kunder i Europa och försäljning till dessa sker antingen direkt eller genom grossister och s k cash-and-carries, en typ av storköp för företagskunder som kännetecknas av att kunderna själva hämtar varorna. Såväl inom restaurang- som hotellbranscherna svarar slutkunder med högre kvalitets- och prisnivå för den helt övervägande delen av inköp av premiumprodukter, d v s produkter av högre kvalitet, ofta djupfärgade eller försedda med färgtryck. Retail Kunderna utgörs främst av dagligvarukedjor och - butiker, men även av varuhuskedjor inom heminredning samt olika specialbutiker. Under 1990-talet och början av 2000-talet ökade dagligvaruhandeln andelen s k private label, d v s varor under eget varumärke, på bekostnad av märkesvaror. Under senare år har dock dagligvaruhandeln i viss utsträckning återgått till att sälja märkesvaror inom bordsartiklar för engångsbruk. Tissue Dunis produktion av airlaid säljs till största delen externt som insatsvara till tillverkare av hygienprodukter för konsumentmarknaden. Dunis produktion av tissue tillgodoser primärt Dunis eget behov för tillverkning av bordsartiklar. Produktmarknader Bordsartiklar för engångsbruk Servetter, dukar, tabletter, löpare, tallrikar, glas, koppar och bestick i papper respektive plast samt ljus. Bordskoncept består av bordsartiklar för engångsbruk med koordinerad design och kan utgöras av exempelvis servetter, bordsdukar och ljus i matchande färger och mönster. Bordsartiklar för engångsbruk kan delas upp i standardprodukter och premiumprodukter. Standardprodukterna är enklare, till exempel vita enlagersservetter, medan premiumprodukterna är av högre kvalitet och ofta är djupfärgade eller försedda med färgtryck. Måltidsförpackningar Förpackningslösningar för färdigmat, take-away och förvaring för såväl varma som kalla måltider liksom måltider för uppvärmning. Segmentet omfattar även förslutningsmaskiner, formar och förslutningsfilm. Marknaden för måltidsförpackningar befinner sig i stark tillväxt, driven av ett ökat behov av färdigmat och take-away. Mjukpapper Råvara för vidareförädling till olika mjukpappersbaserade produkter. Mjukpapper förekommer som våtformat respektive torrformat mjukpapper. Våtformat mjukpapper benämns tissue och torrformat mjukpapper benämns airlaid. Tissue används för konvertering till bland annat servetter, bordsdukar och andra bordsprodukter. Den mycket goda absorptionsförmågan hos airlaid gör det särskilt lämpat som insatsvara för olika typer av produkter inom intimhygien som dambindor och inkontinensskydd, men airlaid används också för konvertering till servetter och bordsdukar av högre kvalitet. Marknadsstorlek och tillväxt Dunis ledning bedömer att den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk uppgår till cirka MEUR fördelat enligt följande: servetter cirka MEUR, bordsdukar cirka 250 MEUR, ljus cirka MEUR och serveringsprodukter såsom plastbestick och -glas cirka 450 MEUR. Vidare bedömer Dunis ledning att cirka två tredjedelar av den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är hänförlig till kundmarknaden Professional. Dunis ledning bedömer att den europeiska marknaden för förpackningslösningar för färdigmat uppgår till cirka 800 MEUR. Servetter och bordsdukar för engångsbruk kan delas upp i standard- och premiumprodukter där de senare framställs av tissue i minst tre lager eller av airlaid. Duni bedömer att av den totala uppskattade omsättningen på den europeiska marknaden för servetter och bordsdukar för engångsbruk svarar standardprodukter för cirka 45% medan premiumprodukter svarar för cirka 55%. Förhållandet mellan standard- och premieprodukter varierar dock mellan olika regioner i Europa. I Norden och centrala Europa svarar premiumprodukter för en högre andel, och i södra och östra Europa för en lägre andel. Nedan framgår information om den europeiska marknaden för servetter och dukar uppdelat per region. 1) Tyskland, Österrike och Schweiz Antal miljoner invånare 98 Marknadsstorlek (MEUR) 475 Tillväxt (CAGR) i % ,3 Marknadsvolym (tusental ton) 121 Andel premiumprodukter 2/3 I Tyskland, Österrike och Schweiz förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, drivet av fortsatt tillväxt inom premiumprodukter. Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg Antal miljoner invånare 87 Marknadsstorlek (MEUR) 250 Tillväxt (CAGR) i % ,7 Marknadsvolym (tusental ton) 80 Andel premiumprodukter 2/3 Under perioden fram till 2010 förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal, drivet av tillväxten inom premiumprodukter. 1) Enligt Dunis lednings bedömning är den europeiska marknaden för servetter och dukar i papper representativ även för övriga produkter i Dunis sortiment.

7 Sverige, Norge, Finland och Danmark Antal miljoner invånare 24 Marknadsstorlek (MEUR) 125 Tillväxt (CAGR) i % ,8 Marknadsvolym (tusental ton) 31 Andel premiumprodukter 2/3 Den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i Norden förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, drivet av tillväxten inom premiumprodukter. Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland I Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, främst drivet av tillväxten inom premiumprodukter. Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland och Litauen Antal miljoner invånare 74 Marknadsstorlek (MEUR) 70 Tillväxt (CAGR) i % ,7 Marknadsvolym (tusental ton) 33 Andel premiumprodukter 1/3 Antal miljoner invånare 166 Marknadsstorlek (MEUR) 540 Tillväxt (CAGR) i % ,0 Marknadsvolym (tusental ton) 236 Andel premiumprodukter 1/3 Under perioden fram till 2010 förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i marknadsregionen överstiga den höga genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal.

8 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning STYRKOR Marknadsledande position och varumärken Dunis ledning bedömer, baserat på sin branschkännedom, att Duni är marknadsledande i Europa inom servetter och dukar för engångsbruk och att Bolagets andel av den totala omsättningen i Europa uppgår till cirka 19%. Bolagets ställning är särskilt stark i regionerna Norden och Centrala Europa. Det finns få större aktörer på marknaden och Duni bedömer att Bolagets omsättning är mer än dubbelt så stor som den närmaste konkurrentens omsättning inom servetter och dukar för engångsbruk. Till skillnad från de flesta av Bolagets större konkurrenter har Duni dessutom en stark ställning inom segmentet premiumprodukter, där priserna är högre. Duni är det i särklass mest välkända varumärket på marknaden och varumärket är särskilt starkt hos Dunis viktigaste kunder, restauranger och hotell. Även bredden och variationen i Bolagets sortiment skiljer Duni från dess konkurrenter. Duni har cirka olika artiklar som kontinuerligt byts ut för att passa aktuella trender och säsongsvariationer. Unik och effektiv försäljningsmodell Dunis försäljningsmodell innebär att försäljningsarbetet inriktas mot såväl slutkunder som grossister vilket skapar efterfrågan från slutkund gentemot grossisterna. Duni har en stor säljstyrka som årligen gör cirka besök hos Bolagets kunder varav cirka på de fragmenterade restaurang-, hotell- och cateringmarknaderna. Modellen tillåter Duni att påverka kunderna genom kontinuerlig dialog kring val och användning av Dunis produkter samt ger Bolaget en direkt förståelse för aktuella marknadstrender. Den skapar också en stark kundlojalitet och är en viktig förklaring till Dunis höga marknadspenetration på Bolagets huvudmarknader. Dunis nära relation till kunderna är även ett av skälen till att Bolaget snabbt har kunnat anpassa sitt erbjudande till nya trender och en förändrad efterfrågan. Den höga marknadspenetrationen och det breda sortimentet är också en anledning till att Bolaget kan bibehålla höga försäljningsmarginaler. Dunis årliga sortimentsguider är nyckelverktyg i kundkontakterna och varje ny sortimentsguide ger säljaren en naturlig anledning att besöka kunderna. Genom kundbesöken ökas slutkundens förståelse för hur Dunis produkter kan förenkla för kunden, göra kundens eget erbjudande mer attraktivt och förbättra kundens lönsamhet. Duni anser att dess väl inarbetade försäljningsmodell och etablerade kundrelationer på Bolagets huvudmarknader skapar en stark inträdesbarriär gentemot konkurrenter. Duni arbetar för närvarande med att vidare implementera försäljningsmodellen i Storbritannien samt i södra och östra Europa. Ledande inom produktutveckling, design och material Dunis utveckling av produktsortimentet vad gäller färg, design och innehåll utgör en viktig del i affärsmodellen. På samma sätt som modeföretag tar Bolaget fram kollektioner där produkterna matchas gällande färger, mönster och struktur. Duni har en egen designavdelning som löpande utvecklar och anpassar Bolagets sortiment för att kunna möta efterfrågan på attraktiva och aktuella produkter som hjälper kunderna i deras verksamhet. Duni arbetar löpande med trendspaning genom bland annat deltagande i olika mässor och visningar inom mode, design och aktuella trender i Europa och USA samt med hjälp av externa trendscouter. Dunis två pappersbruk är specialiserade på tillverkning och djupfärgning av korta serier högkvalitativ tissue och airlaid vilket gör att Duni kan erbjuda bordsartiklar i många färger och nyanser med färgmatchning mellan olika serier i olika material. Pappersbruken arbetar kontinuerligt med att utveckla nya högkvalitativa material som gör att Duni hela tiden kan ligga i framkant gällande produktutveckling. Specialiseringen på korta serier gör att Duni har möjlighet att snabbt anpassa kollektionerna efter vad som efterfrågas hos kunderna. Kontroll över värdekedja och logistik Duni är i stor mån ett integrerat företag vilket innebär att Bolaget kontrollerar hela värdekedjan förutom råvaran för sina viktigaste produkter, servetter och bordsdukar. Övriga produkter köps in från externa leverantörer. Dunis centrallager i Tyskland samt ett antal distributionscentraler hanterar distributionen till

9 kund. Att kontrollera värdekedjan minskar Bolagets prisrisk, innebär leveranssäkerhet till Bolagets slutkunder och ger möjlighet att planera förnyelsen av det pappersbaserade sortimentet vad gäller design och material. Dunis produktion sker till cirka 70% mot lager, medan resterade del produceras baserat på kundorder eller enligt kontrakt. De cirka artiklar som produceras mot lager kan levereras till huvuddelen av kunderna inom 24 timmar och till samtliga kunder i Europa inom 48 timmar. Övriga varor levereras till kund enligt överenskommelse. God lönsamhet och starkt kassaflöde Duni har under de senaste åren effektiviserat och omstrukturerat sin verksamhet och minskat sina kostnader. Som ett led i effektiviseringen har bolaget centraliserat produktionen och minskat antalet produktionscentra från 12 till 3 sedan Andra effektiviseringsåtgärder har berört support-, logistik- och finansfunktionerna. Detta har lett till att Bolaget idag är ett av de mest lönsamma i sin bransch. Duni bedömer dessutom att Bolaget har ett begränsat investeringsbehov de närmaste åren, med investeringar något större än Bolagets avskrivningar. Rörelsekapitalet har minskat i förhållande till försäljningen och denna utveckling förväntas fortsätta framöver. Dunis affärsmodell har visat att Bolaget kan hantera nedgångar i ekonomin vilket skapar en stabil lönsamhet. I exempelvis Tyskland har Duni fortsatt att leverera tillväxt, trots en historiskt svag underliggande marknadsutveckling. Detta i kombination med en stor andel rörliga kostnader och relativt låg förväntad skattebelastning genom ackumulerade förlustavdrag ger möjlighet till starka och stabila kassaflöden framöver. Expansion på nya tillväxtmarknader Duni är etablerat på ett flertal marknader som erbjuder goda möjligheter till organisk tillväxt. I södra och östra Europa, som har cirka 240 miljoner invånare, svarar premiumprodukter endast för cirka en tredjedel av den totala marknaden. Södra Europa är den största marknadsregionen i Europa och marknadstillväxten förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, främst drivet av tillväxten inom premiumprodukter. I östra Europa förväntas den genomsnittliga BNP-tillväxten bli högre än i övriga Europa under perioden fram till 2010 och marknadstillväxten förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden. Dunis försäljning i Södra och Östra Europa 2006 uppgick till 648 MSEK, en ökning med cirka 18% jämfört med Försäljningen i östra Europa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland) uppgick till 288 MSEK 2006, en ökning med 59% jämfört med Beräknat på rullande 12-månadersbasis per den 30 juni 2007 ökade Dunis försäljning i östra Europa med 48%. Tillväxt genom företagsförvärv Duni är den enda större europeiska aktören med huvudfokus på marknaden för bordskoncept. Konkurrenterna består dels av relativt små, lokala företag, dels av ett antal större pappers- och massaföretag. Marknaden erbjuder därför vissa möjligheter till konsolidering vilket skapar förutsättningar för Duni att exempelvis på sikt utöka sin konverteringskapacitet i södra och östra Europa genom förvärv. ÖVERSIKT ÖVER MÅL OCH STRATEGIER Duni har som mål att vara den ledande producenten och leverantören i Europa av designade bordskoncept för engångsbruk och förpackningslösningar för färdigmat och take-away. Bolagets målsättning är att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5% per år över en konjunkturcykel. Duni kommer att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på sina existerande marknader. Lönsamheten inom samtliga affärsområden ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion. Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till 10% eller mer. För att nå de uppsatta målen har Duni utarbetat en strategi som består av 3 huvudkomponenter och ett antal därmed förenade strategiska initiativ. S T R S A T R T E A G T E I G I Stärka varumärke och Stärka kundrelationer varumärke och kundrelationer Produktutveckling Produktutveckling Integration och varuförsörjning Integration och varuförsörjning Konsekvent fortsätta implementeringen av den unika försäljningsmodellen med fokus Konsekvent på slutkunderna. fortsätta implementeringen Organisationerna skall av den stärkas unika på försäljningsmodellen tillväxtmarknaderna. med fokus på slutkunderna. Organisationerna Eftersträva skall stärkas att på bli tillväxtmarknaderna. ensamleverantör för bordskoncept främst till ledande grossister. Eftersträva att bli ensamleverantör för Branschens bordskoncept starkaste främst till varumärke ledande grossister. med partneravtal med större kunder, kedjor och Branschens distributörer. starkaste varumärke med partneravtal med större kunder, kedjor och distributörer. Fortsatt ledarskap i design, koncept och nya material. Fortsatt ledarskap i design, koncept Accelerera och nya material. produktutvecklingen baserat på kunskap om kundbehov, konsumentinsikt Accelerera och systematisk produktutvecklingen idégenerering baserat för att på på kunskap så sätt om markant kundbehov, öka nya konsumentinsikt och av försäljningen. systematisk idégenerering för produkters andel att på så sätt markant öka nya produkters Konsolidera andel av försäljningen. den kostnadseffektiva verksamhetsmodellen. Konsolidera den kostnadseffektiva verksamhetsmodellen. integration inom mjukpapper för Vertikal att säkerställa ledarskap och kostnadseffektivitet. Vertikal integration inom mjukpapper för att säkerställa ledarskap och kostnadseffektivitet. den globala inköpskompetensen Förstärka och bygga upp samarbeten för produktutveckling. Förstärka den globala inköpskompetensen och bygga upp samarbeten för produktutveckling. Dunis strategiska fokus inom respektive affärsområde framgår nedan. S T R S A T R T E AT G E I G S K I S T K O F T KU F O S KU S Professional Professional Retail Retail Tissue Tissue Ledande inom premiumsegmentet. Tillväxt Ledande i södra inom premiumsegmentet. och östra Europa samt Storbritannien. Tillväxt i södra och östra Europa samt Dra Storbritannien. fördel av ökad efterfrågan inom take-away och växa inom förpackningslösningar Dra fördel för av färdigmat. ökad efterfrågan inom take-away och växa inom förpackningslösningar för färdigmat. Skapa ökad lönsamhet genom fokus på varumärket och att optimera kategorin tillsammans Skapa ökad med lönsamhet dagligvaruhandeln genom fokus på utifrån varumärket ett kund- och att och optimera konsumentperspektiv. kategorin tillsammans med dagligvaruhandeln Handelns utifrån ett kund- egna varumärken och konsumentperspektiv. enbart som komplement till Dunis egna produkter. Handelns egna varumärken enbart som komplement till Dunis egna produkter. Öka den externa försäljningen av Tissue inom premiumsegmentet. Öka den externa försäljningen av Tissue Satsa inom premiumsegmentet. på produktutveckling för att vinna nya kunder inom intimhygien. Satsa på produktutveckling för att vinna nya kunder inom intimhygien.

10 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning FINANSIELL ÖVERSIKT Sammandrag resultaträkning (MSEK) Koncernen (IFRS) Helår, januari december Tolv månader, oktober september Nio månader, januari september / Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat EBIT Sammandrag balansräkning (MSEK) Balansomslutning Eget kapital Räntebärande nettoskuld inkl. pensioner Sammandrag kassaflöde (MSEK) Beräknat operativt kassaflöde i kvarvarande verksamheter Nyckeltal Försäljningstillväxt (%) 1,0 2,9 5,5 4,2 7,9 Bruttomarginal (%) 22,6 25,3 25,1 25,4 25,2 Rörelsemarginal (%) 3,3 7,4 8,8 6,7 8,7 Nettoskuldsättningsgrad 4,1x 3,7x 0,91x 3,9x 0,91x Antal anställda vid periodens slut (i kvarvarande verksamheter) ÖVERSIKT ÖVER RISKFAKTORER Investeringar i Dunis aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar eller kan komma att påverka verksamheten i Duni, såväl direkt som indirekt. Nedan sammanfattas utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Dunis framtida utveckling. Andra risker som ej är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Dunis verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Dessa övriga, ej sammanfattade risker kan komma att väsentlig påverka Dunis verksamhet och därmed leda till att priset på Dunis aktier sjunker. Utöver sammanfattningen nedan samt avsnittet Riskfaktorer bör en investerare även beakta annan information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer Kundrelaterade risker Exponering mot råvaru- och energipriser Marknadstrender Säsongsberoende Företagsförvärv Immateriella rättigheter Centraliserad produktion Valutarisker Etablering på nya marknader Miljörelaterade risker Konkurrens Konjunkturpåverkan Interna transaktioner Finansiella risker Risker relaterade till aktien Ingen allmän handel i Duniaktien Kontrollerande aktieägare Aktier för framtida försäljning

11 Riskfaktorer Investeringar i Dunis aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Duni, både sådana som anknyter direkt och indirekt till Bolaget. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Dunis framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Dunis verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Sådana risker kan vidare leda till att priset på Dunis aktier sjunker väsentligt och att investerare kan förlora hela eller delar av sina investeringar. Utöver detta avsnitt bör en investerare även beakta övrig information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer Kundrelaterade risker Dunis enskilt största kund svarade för cirka 10,6% av Dunis totala försäljning Om denna kund skulle byta leverantör så skulle det kunna komma att i väsentlig utsträckning påverka Bolagets verksamhet och omsättning. Dunis relation till kunden går tillbaka till mitten av 1990-talet och samarbetet har fungerat väl och fördjupats successivt. Exponering mot råvaru- och energipriser För sin produktion köper Duni årligen in cirka ton pappersmassa motsvarade Dunis inköp av pappersmassa cirka 12% av Dunis kostnad för sålda varor. En förändring av priset på pappersmassa kan därför komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Duni har dock historiskt visat att försäljningsmarginalerna för Dunis pappersbaserade produkter endast i begränsad utsträckning har påverkats av höjningar av priset på pappersmassa. Duni är genom sin verksamhet exponerad mot risker förknippade med prisförändringar på energi, framförallt gas och el. Duni försöker minska risken förenad med förändringar i energipriset genom att periodvis säkra energipriser. I den mån energiprisrisken inte är säkrad kan en prisförändring komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadstrender Efterfrågan på Dunis produkter har historiskt påverkats av marknadstrender av olika slag. Inga garantier kan lämnas för att de aktuella marknadstrender som Duni bedömer som viktigast för efterfrågan på Dunis produkter kommer att fortsätta. Inte heller kan några garantier lämnas för att det inte i framtiden uppstår trender som påverkar efterfrågan på Dunis produkter negativt. Säsongsberoende Marknaden för Dunis produkter är säsongsberoende och försäljningen är som starkast inför jul och nyår. Försäljningen under fjärde kvartalet 2006 svarade för cirka 30% av Dunis totala försäljning under Bolagets resultat är därför i viss mån beroende av försäljningen under fjärde kvartalet. Företagsförvärv Från tid till annan utvärderar Duni möjligheterna att genomföra företagsförvärv. Duni kan således komma att exponeras mot förvärvsrelaterade risker, såsom integration av förvärvade bolag, vilket i vissa fall kan bli kostsamt och tidsödande samt kräva omfattande ledningsresurser som tas från den löpande verksamheten. Det finns även risk att eventuellt förvärvade bolag inte utvecklas som förväntat, att väntade synergier ej kan uppnås eller att annars avsedda mål inte uppnås. Per den 30 september 2007 uppgick Dunis nettoskuldsättning till cirka MSEK och nettoskuldsättningsgraden till 0,91 gånger. Skuldsättningen kan komma att begränsa Dunis möjlighet att erhålla ytterligare finansiering för framtida rörelseförvärv. Immateriella rättigheter Duni arbetar aktivt för att skydda sina varumärken och namn i de jurisdiktioner där Duni är verksamt. Det finns dock inga garantier för att de åtgärder som Duni vidtagit är tillräckliga. Dunis produkter är i regel inte patenterade. Detta innebär en risk för att konkurrenter på marknaden mer eller mindre framgångsrikt kopierar Dunis produkter. Enligt Bolagets uppfattning gör inte Duni intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Inga garantier kan dock lämnas för att Duni inte framgent, exempelvis till följd av lansering av produkter eller i samband med etablering på nya geografiska marknader, skulle eventuellt kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Centraliserad produktion Dunis produktion är rationaliserad till att endast omfatta tillverkning av tissue, airlaid och bordsartiklar av papper. I syfte att effektivisera produktionen har Duni koncentrerat sin produktion till tre produktionscentra. Tissue och airlaid framställs i Dunis pappersbruk i Dals Långed och Skåpafors, Sverige, och Dunis konvertering av tissue och airlaid sker i Bolagets anläggningar i Bramsche, Tyskland, respektive Poznan, Polen. Om någon av dessa anläggningar helt eller delvis skulle förstöras eller inte kunna användas till följd av exempelvis brand eller arbetsmarknadskonflikt skulle det få negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Duni har intäkter och kostnader även i andra valutor än SEK, främst EUR och GBP. Duni är härigenom exponerat för s k omräkningsrisk i det att dotterbolagens resultat, tillgångar och skulder redovisas i lokal valuta och omräknas till SEK, som är Dunis redovisningsvaluta. Duni är även exponerat för valutatransaktionsrisk som uppkommer då försäljning sker i andra valutor än de som används för relaterade kostnader och utgifter. Duni försöker minska valutarisken i kassaflödet genom valutasäkringar. I den mån valutarisken inte är säkrad kan växelkursförändringar komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Etablering på nya marknader Duni har relativt nyligen etablerat sig på ett antal nya geografiska marknader i östra Europa som Duni inte tidigare varit verksamt

12 10 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUNI AB (publ) RISKFAKTORER på och kan framgent komma att påbörja etablering på ytterligare nya geografiska marknader. Att starta verksamhet på nya marknader är förenat med risker, inklusive risken att inte få nödvändiga administrativa tillstånd eller att inte få dessa i tid eller att det saknas rutiner för affärsmässiga transaktioner. Dessa risker kan öka kostnaderna för respektive försena sådan etablering. Miljörelaterade risker Dunis verksamhet och produkter förutsätter användning av kemikalier och material som kan vara miljöfarliga, vilket skulle kunna leda till att Duni åläggs ansvar. Den verksamhet som Duni bedriver är föremål för miljö- och arbetsskyddsregler. Kostnaderna för att följa dessa bestämmelser och betalningsansvar vid regelöverträdelser eller krav på efterbehandling av historiska förore ningar skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Duni omfattas av många olika miljö-, hälso- och andra skyddsregler i form av lagstiftning och myndighetsföreskrifter i de olika jurisdiktioner i vilka Duni har och/eller har haft produktionsanläggningar och egendom. Dessa reglerar bland annat framställning, lagring, användning, efterbehandling, utsläpp, hantering och transport av farliga ämnen samt arbetsmiljö. Enligt dessa bestämmelser är Dunis verksamhet till viss del tillståndspliktig och Duni har erforderliga tillstånd. Om Duni bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd, kan Duni komma att bötfällas eller bli föremål för andra sanktioner. Miljölagstiftningen är komplex, ändras ofta och har tenderat att med tiden bli allt striktare. Det finns ingen garanti för att miljölagstiftningen inte kommer att ändras eller bli striktare i framtiden på ett sätt som skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dunis största produktionsenheter har implementerat miljöledningssystem enligt ISO Duni anser att Bolagets produktionsanläggningar och verksamhet i allt väsentligt uppfyller kraven i miljölagar och -bestämmelser som Bolaget omfattas av. Konkurrens Den industri inom vilken Duni verkar är fragmenterad och Bolaget bedömer att konkurrensen består av cirka 15 aktörer av någon dignitet men totalt mer än 100 aktörer inom olika produktkategorier, segment och geografiska marknader. I många fall är dessa konkurrenter små och lokala, men det kan inte uteslutas att de i fram tiden växer sig starkare, t ex genom konsolidering. Andra konkurrenter är företrädesvis stora inom en mera avgränsad geografisk marknad eller inom ett visst segment, men det kan inte uteslutas att dessa, t ex genom produktutveckling eller förvärv, utvidgar sin verksamhet till andra segment eller sin geografiska närvaro till andra marknader som Duni verkar på. Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Dunis produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget. En god konjunkturutveckling har som regel ett positivt genomslag på kundernas efterfrågan av Dunis produkter medan en svagare konjunktur kan ha motsatt verkan, i vart fall vad gäller vissa delar av Dunis produktsortiment. Dunis försäljning i Tyskland, Bolagets största marknad, ökade dock under den kraftiga konjunkturnedgång som Tyskland genomgick under början av 2000-talet vilket Dunis ledning anser visa Bolagets förmåga att hantera negativ konjunkturpåverkan. Det allmänna konjunkturläget är cykliskt och det finns en risk för att konjunkturen i framtiden kommer att vara periodvis svag. En svag konjunktur kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Interna transaktioner Duni genomför transaktioner mellan koncernbolagen i olika länder och bedömer att detta sker i enlighet med svensk och utländsk lagstiftning. Det finns dock inga garantier för att berörda skattemyndigheter inte bedömer interna transaktioner på annat sätt, vilket skulle kunna leda till högre skattekostnader för Duni. Finansiella risker Per den 30 september 2007 uppgick Dunis nettoskuldsättning till MSEK och nettoskuldsättningsgraden till 0,91 gånger. Skuldsättningen innebär att en del av Bolagets kassaflöde från verksamheten måste användas för räntebetalningar och amorteringar gällande Bolagets skuld. Detta minskar medel tillgängliga för investeringar i verksamheten och framtida affärsmöjligheter. Nettoskuldsättningen och det förhållandet att Dunis lån upp till en viss nivå löper med rörlig ränta gör också att Duni är exponerat för den risk som förändringar i ränteläget innebär. RISKER RELATERADE TILL AKTIEN Ingen allmän handel i Duniaktien Duni har ansökt om notering av aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. Det har inte tidigare förekommit någon allmän handel i Duniaktien (i Bolagets nuvarande form). Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerares intresse för Duniaktien kommer att leda till en aktiv handel i aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det negativt påverka priset på aktien och innebära svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Marknadskursen i Duniaktien kan även komma att avvika avsevärt från priset i Erbjudandet, bl.a. på grund av allmänna marknadsfluktuationer och de faktorer som beskrivs i detta och andra avsnitt i prospektet. Kontrollerande aktieägare Det finns aktier i Bolaget varav Duni Holding efter Erbjudandet kommer att äga minst aktier, under förutsättning att Erbjudandet tecknas fullt ut och att Övertilldelnings optionen utnyttjas till fullo, vilket motsvarar 9% av aktierna. 1) Detta innebär att Duni Holding även fortsättningsvis kommer att ha ett betydande inflytande på Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Aktier för framtida försäljning Marknadspriset på Duniaktien kan falla till följd av att aktier avyttras i marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter Erbjudandet, eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Sådana avyttringar kan även göra det svårt för Duni att i framtiden anskaffa kapital genom emissioner av aktier eller andra värdepapper vid de tidpunkter och till de priser som Duni anser vara lämpliga. Duni Holding kommer att åta sig att inte sälja sina aktier förrän tidigast efter offentliggörandet av delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 vilket beräknas ske omkring 29 april Ledande befattningshavare och styrelseledamöter, som efter Erbjudandet kommer att vara aktieägare i Bolaget, har gjort motsvarande åtagande för perioden fram till offentliggörandet av delårsrapport 1 januari 30 september 2008 vilket beräknas ske omkring 29 oktober Efter dessa datum kan deras aktier komma att bjudas ut till försäljning vilket kan påverka marknadspriset på aktien. 1) Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier.

13 11 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni EQT har, i egenskap av ägare i Duni Holding, beslutat om en försäljning av en del av Duni Holdings innehav i Duni AB (publ). Duni har ansökt om notering av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Priset per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet SEK. Försäljningspriset i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 56 SEK per aktie. Det slutligen fastställda försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 14 november Erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare omfattar befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 60% av aktierna och rösterna i Duni. Utöver detta har Duni Holding förbundit sig att på begäran av Emissionsinstituten sälja ytterligare högst aktier, motsvarande cirka 9% av aktierna och rösterna i bolaget, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Härmed inbjuds till förvärv av aktier i Duni i enlighet med villkoren i detta prospekt ( Erbjudandet ), motsvarande cirka 60% av aktierna och rösterna i bolaget. 1) Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet aktier, motsvarande cirka 69% av aktierna och rösterna i Duni. Förutsatt full anslutning till Erbjudandet och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till MSEK. 2) Malmö den 26 oktober 2007 Duni Holding AB Ovanstående bekräftas: EQT I Limited I egenskap av general partner för investerarna i fonden EQT I EQT III Limited I egenskap av general partner för investerarna i fonden EQT III 1) Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier. 2) Transaktionskostnaderna för erbjudandet belastar Duni Holding AB och ej Duni AB.

14 12 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Bakgrund och motiv Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk. Bolaget tillverkar och marknadsför servetter, bordsdukar, tabletter, tallrikar och löpare i papper samt marknadsför kompletterande bordsprodukter såsom bestick, koppar och glas i plast samt ljus. Dunis försäljning är fokuserad på bordskoncept, d v s matchande kollektioner av t ex dukar, servetter och ljus. Duni är även verksamt inom den växande marknaden för färdigmat och take-away och erbjuder förpackningar och förpackningssystem för måltidslösningar. EQT förvärvade år % av aktierna i Duni och är sedan år 2001 huvudägare i Bolaget. EQT har som affärsidé att förvärva företag, utveckla dessa och i ett senare skede avyttra innehavet. EQT:s innehavstid uppgår som regel till tre till tio år. Duni har under EQT:s ägande genomgått väsentliga förändringar, delvis föranledda av de utmaningar som Duni ställdes inför under början av 2000-talet. Ett stort antal omstruktureringsåtgärder har vidtagits som inneburit en renodling av verksamheten. Samtidigt har effektiviseringar och operativa förbättringar genomförts inom kärnverksamheten. Under förändringsarbetet har Duni bibehållit och utvecklat Bolagets marknadsledande position och har visat en successivt ökande rörelsemarginal och tillväxt. Duni är idag ett av de mest lönsamma bolagen i sin bransch. Framöver kommer Duni att fokusera på fortsatt ökad lönsamhet samt tillväxt, främst organiskt men även kompletterat med förvärv. Styrelsen för Duni gör mot denna bakgrund bedömningen att en marknadsnotering av Bolagets aktier är ett viktigt steg i Bolagets utveckling som kan komma att ytterligare öka kännedomen om Duni och dess verksamhet samt stärka varumärket Duni. Härtill kommer att Bolaget genom en marknadsnotering av aktierna får tillgång till en egen förvärvsvaluta och direkt access till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Styrelsen och företagsledningen bedömer att den föreslagna noteringen och ägarspridningen kommer att bidra till att ytterligare befästa Dunis position som den ledande aktören inom bordsartiklar för engångsbruk i Europa. Styrelsen har gjort bedömningen att det nu är lämpligt att ansöka om en notering av aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. I anslutning till styrelsens beslut att ansöka om notering har EQT, i egenskap av ägare i Duni Holding, beslutat om en försäljning av en del av Duni Holdings innehav i Duni. EQT kommer att kvarstå som ägare i Duni efter Erbjudandet, och kommer att fortsätta att deltaga i Dunis utveckling. EQT avser däremot inte att vara en långsiktig strategisk ägare i Duni. Malmö den 26 oktober 2007 Duni AB (publ) Duni Holding AB eqt I Limited eqt III Limited Styrelsen Styrelsen I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Duni 1) med anledning av ansökan om notering av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Styrelsen för Duni är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Duni som skapas av prospektet är utelämnat. Malmö den 26 oktober 2007 Duni AB (publ) Styrelsen 1) Se vidare avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.

15 13 Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt aktier och är uppdelat i två delar: Erbjudandet till allmänheten 1) samt det institutionella erbjudandet 2). Ökning av erbjudandets omfattning Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier. Det slutliga antalet aktier som omfattas av Erbjudandet avses offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 13 november Övertilldelningsoption Oavsett om ökning av Erbjudandets omfattning skett i enlighet med ovan kan Erbjudandet komma att omfatta upp till ytterligare aktier om den övertilldelningsoption som beskrivits under avsnittet Avtal om försäljning av aktier utnyttjas. Fördelning av aktier Fördelning av aktier till respektive del av Erbjudandet kommer att ske på basis av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av EQT efter samråd med styrelsen för Duni och Emissionsinstituten. Anbudsförfarande För att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier som utbjuds till försäljning kommer institutionella investerare ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande genom att lämna intresseanmälningar. Anbudsförfarandet pågår till och med den 13 november Genom detta förfarande fastställs försäljningspriset. Anbudsförfarandet för institutionella investerare kan komma att avbrytas tidigare. Meddelande om sådant eventuellt avbrytande lämnas genom pressmeddelande via en eller flera internationella nyhetsbyråer. Försäljningspris Försäljningspriset i Erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Prisintervallet har fastställts av Duni Holding och EQT i samråd med ABG Sundal Collier och SEB Enskilda baserat på ett bedömt investeringsintresse från institutionella investerare. Försäljningspriset i Erbjudandet till allmänheten kommer dock inte att överstiga 56 kronor per aktie. Courtage uttas ej. Det slutligen fastställda försäljningspriset per aktie avses offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 13 november Anmälan Erbjudandet till allmänheten Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska avse lägst 200 aktier och högst ) aktier, i jämna poster om 200 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Skandinaviska Enskilda Bankens ( SEB ) och Handelsbankens kontor samt beställas från Duni. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Dunis hemsida (www.duni.com), SEBs hemsida (www.seb.se/prospekt) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden). Anmälan ska lämnas till något av SEBs eller Handelsbankens kontor i Sverige. Anmälningssedlar enligt ovan kan även skickas till: SEB Emissioner R B6 SE STOCKHOLM Handelsbanken Capital Markets Emission SE STOCKHOLM För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste vp-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan måste ha inkommit till SEB eller Handelsbanken senast den 12 november 2007 klockan Observera att vissa bankkontor stänger före klockan Endast en anmälan per person får göras. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Endast en (1) korrekt ifylld anmälningssedel kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den första att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Kunder i SEBs internetbank med Digipass har möjlighet att anmäla sig via SEBs internetbank. Anvisningar om deltagande i erbjudandet via SEBs internetbank kan erhållas på Kunder hos Handelsbanken som är anslutna till tjänster via Internet kan anmäla sig för köp av aktier via Internet i enlighet med instruktioner på Handelsbankens hemsida Anmälan kan göras fram till klockan den 12 november För anmälan via Internet krävs att den som anmäler sig har VP-konto i valfritt svenskt kontoförande institut eller värdepappersdepå i Handelsbanken. Den som är depå- och internetkund hos Avanza kan även anmäla sig via Avanzas internettjänst. Anvisningar om detta kan erhållas på Anmälan via Avanzas Internettjänst kan göras fram till kl den 12 november ) Till allmänheten räknas privatpersoner och juridiska personer som tecknar sig för förvärv av högst aktier. 2) Till institutioner räknas privatpersoner och juridiska personer som tecknar sig för förvärv av fler än aktier. 3) Den som önskar förvärva fler än aktier ska kontakta Emissionsinstituten i enlighet med vad som anges i avsnittet Anmälan Det institutionella erbjudandet.

16 14 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Villkor och anvisningar Den som anmäler sig för köp genom anmälan till något av SEBs eller Handelsbankens kontor måste ha svenskt VP-konto eller värdepappersdepå hos valfritt svenskt kontoförande institut. VP-konton med inskränkt dispositionsrätt, till exempel pantkonton eller omläggningskonton (så kallade VKI-konton), kan inte användas. De som önskar att betalning ska ske genom debitering av konto eller värdepappersdepå i SEB eller Handelsbanken ska på anmälningssedeln ange konto eller värdepappersdepå från vilket respektive bank ska äga rätt att dra likviden för de antal aktier anmälan avser samt lämna in sin anmälan till den bank som angivits. Kontot i SEB måste vara ett checkkonto, privatkonto, sparkonto, enkla sparkontot eller aktieägarkonto. Kontot i Handelsbanken måste vara ett Allkonto, Checkkonto eller Sparkonto. Innehavaren måste vara samma person som anmäler sig för teckning av aktier. För att komma i fråga för tilldelning av aktier måste de som önskar att betalning ska ske genom debitering av konto eller värdepappersdepå hos SEB eller Handelsbanken tillse att saldot på det bankkonto eller värdepappersdepå som angivits på anmälningssedeln, under perioden från och med klockan natten mellan 12 och 13 november till och med klockan den 16 november för kunder hos SEB, respektive klockan den 19 november för kunder i Handelsbanken, uppgår till ett belopp som motsvarar lägst 56 SEK multiplicerat med det antal aktier som anmälan avser. Därför måste pengar sättas in på eventuellt angivet bankkonto eller värdepappersdepå senast den 12 november för att säkerställa att erforderligt belopp finns på angivet bankkonto eller värdepappersdepå från och med den 13 november Detta innebär att innehavaren förbinder sig att hålla beloppet tillgängligt på angivet konto eller värdepappersdepå under nämnda period och att innehavaren är medveten om att ingen tilldelning av aktier sker om beloppet ej är tillräckligt under tidsperioden. Observera att beloppet ej kommer att kunna disponeras under tidsperioden. Snarast efter det att tilldelning skett kommer medlen att vara fritt tillgängliga för dem som inte erhåller tilldelning. Medel som ej är tillgängliga kommer även under den angivna perioden att berättiga till ränta i enlighet med villkoren för det konto eller värdepappersdepå som angivits i anmälan. Det institutionella erbjudandet Intresseanmälningar från institutionella investerare i Sverige och i utlandet ska lämnas till ABG Sundal Collier, SEB Enskilda eller Handelsbanken Capital Markets senast den 13 november Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av EQT efter samråd med styrelsen för Duni och Emissionsinstituten, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Dunis aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Erbjudandet till allmänheten Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning till de som erhåller aktier kommer i första hand ske så att ett visst antal aktier tilldelas per anmälan. Tilldelning härutöver sker med viss, för alla lika, procentuell andel av det överskjutande antal aktier som anmälan avser. Härutöver kan vissa kunder i SEB och Handelsbanken komma att särskilt beaktas vid tilldelning. Tilldelning kommer endast att ske i jämnt 200-tal aktier. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. Tilldelning kan ske till anställd hos Emissionsinstituten, dock utan att dessa prioriteras. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska Fondhandlareföreningens regler och Finansinspektionens föreskrifter. Det institutionella erbjudandet Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och i utlandet kommer som ovan nämnts, att eftersträvas att Duni får en god institutionell ägarbas. Fördelning bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker helt diskretionärt. Likvid och besked om tilldelning Erbjudandet till allmänheten Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 13 november Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Besked om tilldelning beräknas även kunna lämnas från och med klockan den 14 november 2007 på telefonnummer (anmälan genom SEB) samt (anmälan genom Handelsbanken). För att få besked om tilldelning måste följande anges; namn, personnummer/organisationsnummer samt VP-konto eller depånummer hos bank eller annat värdepappersinstitut. Köpare kan på begäran även erhålla en kopia på avräkningsnotan till av köparen anvisad e-postadress eller telefax. Sådan begäran kan inte lämnas på anmälningssedeln utan måste ges via telefon till SEB respektive Handelsbanken i samband med att besked om tilldelning

17 15 lämnas. Observera att e-post är ett osäkert kommunikationsmedium. Erhållande av kopia på avräkningsnotan via e-post sker därför på egen risk. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier. För de som inte på anmälningssedeln angivit ett debiteringskonto eller värdepappersdepå hos SEB eller Handelsbanken från vilket likvid ska dras, ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast den 19 november 2007 enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. För de som angivit ett debiteringskonto eller värdepappersdepå hos SEB eller Handelsbanken från vilket likvid ska dras, beräknas likvid komma att dras från på anmälningssedeln angivet konto eller värdepappersdepå omkring den 16 november 2007 för kunder hos SEB respektive omkring den 19 november för kunder i Handelsbanken. Betalning för aktier som tilldelats genom Avanza Depåkunder hos Avanza beräknas ha sina tilldelade, men ej betalda aktier tillgängliga på depån den 19 november Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån på likviddagen den 19 november Om tillräckliga medel ej finns på depån denna dag kan tilldelade aktier komma att tilldelas och säljas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som först erhöll tilldelning av dessa aktier få svara för mellanskillnaden. Det institutionella erbjudandet Institutionella investerare beräknas omkring den 14 november 2007 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning, varefter avräkningsnota utsänds. Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 19 november Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden. Registrering och redovisning av tilldelade och betalda aktier Registrering hos VPC av tilldelade och betalda aktier beräknas såväl för institutionella investerare som för allmänheten ske med början den 19 november 2007, varefter VPC sänder ut en VPavi som utvisar det antal aktier i Duni som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Börsnotering Styrelsen för Duni har ansökt om notering av Duni aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Handelspostens storlek kommer att vara 200 aktier. OMX Nordic Exchange Stockholms bolagskommitté har den 8 oktober 2007 beslutat att godkänna Duni för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier uppfylls. Handeln beräknas påbörjas omkring den 14 november Detta innebär att handel kommer att påbörjas innan aktier överförts till köparens VP-konto eller värdepappersdepå och i vissa fall innan besked om tilldelning erhållits se Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier på sid 1. Det innebär att handel kommer att påbörjas innan villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Handeln kommer att vara villkorad härav och om Erbjudandet inte fullföljs, ska eventuellt levererade aktier återlämnas och eventuella betalningar återgå. Handel som äger rum den 14 november 2007 beräknas ske med leverans och likvid den 19 november I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier och SEB Enskilda komma att genomföra transaktioner på OMX Nordic Exchange Stockholm som stabiliserar aktiens marknadspris eller håller detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle gälla på marknaden. Se vidare avsnittet Avtal om försäljning av aktier. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till andel i Dunis vinst från och med för räkenskapsåret 1 juli december Från och med den 1 januari 2008 motsvarar Dunis räkenskapsår kalenderåret. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma, första gången under Utbetalning av utdelning på VPC-registrerade Duni-aktier administreras av VPC. Berättigade att mottaga utdelning är de ägare av VPC-registrerade Duni-aktier som på avstämningsdagen för utdelning är registrerade i VPCs avstämningsregister. Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, se avsnittet Skattefrågor i Sverige. Villkor för erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att EQT, Duni Holding, Duni samt Emissionsinstituten träffar avtal om försäljning av aktier i Duni omkring den 13 november 2007, att vissa villkor i avtalet uppfylls och att avtalet inte sägs upp. Se även avsnittet Avtal om försäljning av aktier.

18 16 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Kapitalstruktur Följande tabell visar Dunikoncernens kassa, bank och kortfristiga placeringar samt totalt sysselsatt kapital per den 30 september 2007 i enlighet med Dunis koncernredovisning för perioden 1 januari september Informationen nedan ska läsas tillsammans med Dunis räkenskaper med tillhörande noter i detta prospekt samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter. Den efter erbjudandets genomförande planerade refinansieringen av Dunis kreditfacilitet ska genomföras genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Villkoren i den nya kreditfaciliteten beskrivs i avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter Kommentarer till balansräkningen Operativa tillgångar och skulder Banklån och lånestrukturen. Duni uppskattar att den nya finansieringen minskar bolagets räntekostnad med cirka 2,2 procentenheter eller cirka 6 6,5 MSEK per kvartal. I och med den nya finansieringen kommer tidigare transaktionskostnader i samband med låneupptagning realiseras, med en negativ resultateffekt om 22 MSEK. Per den 30 september 2007 MSEK Koncernräkenskaper (granskade) Proforma efter refinansieringen Kassa/Bank och kortfristiga placeringar Övriga räntebärande tillgångar Räntebärande skulder, varav: Checkräkningskredit 7 Banklån Efterställda lån 151 Skuld till kreditinstitut 30 Avsättningar till pensioner Derivatinstrument Räntebärande nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad 0,91x 0,93x Outnyttjad kreditfacilitet

19 17 Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras utvald historisk finansiell information i sammandrag från (a) Dunis reviderade koncernräkenskaper för 2004 och 2005 vilka upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer ( RR ), (b) Dunis reviderade koncernräkenskaper för 2005 och 2006 vilka upprättats i enlighet med IFRS samt (c) Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari 30 september 2006 respektive 2007 vilka upprättats i enlighet med IFRS. Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari 30 september 2007 är översiktligt granskade medan Dunis koncernräkenskaper för perioden 1 januari 30 juni 2007 är reviderade. Informationen nedan ska läsas tillsammans med Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter samt Dunis räkenskaper med tillhörande noter i detta prospekt. Givet de förändringar som skett över de redovisade perioderna med avyttringen av dester, Dunis förutvarande flygrelaterade verksamhet, samt Duni Americas, avspeglar inte räkenskaperna för 2004 och 2005, vilka upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer, Dunis nuvarande verksamhet. I räkenskaperna upprättade i enlighet med IFRS för 2005, 2006 och 2007 har dester och Duni Americas redovisats på en separat rad i resultaträkningen som avvecklade verksamheter och visas ej i nedanstående tabell. Likaledes visar det operativa kassaflödet i tabellen nedan kassaflöde hänförligt till kvarvarande verksamheter förutom för 2004 (RR) och 2005 (RR). Däremot inkluderas poster hänförliga till avyttrade verksamheter i balansräkningen, förutom för per den 30 september 2007 då dessa var avyttrade. Avyttringen av dester och Duni Americas, tillsammans med den finansieringsstruktur som etablerades den 30 mars 2007 och refinansieringen som sker i samband med börsnoteringen, gör att poster i resultaträkningen nedan rörelseresultatet ej ger en rättvisande bild av Dunis finansnetto, skattebelastning och nettoresultat framöver. Tolv månader Nio månader januari december 1) oktober september januari september 1) / MSEK (RR) (RR) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) Rörelsens intäkter och resultat Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övrigt Rörelseresultat (EBIT) Omstruktureringskostnader Rörelseresultat (exkl. omstruktureringskostnader) Rörelsens förenklade operativa kassaflöde Rörelseresultat (EBIT) 2) Avskrivningar Förändring i varulager, kundfordringar och leverantörsskulder Nettoinvesteringar Beräknat operativt kassaflöde i kvarvarande verksamheter Per den 31 december 3) Per den 30 september 3) MSEK (RR) (RR) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) Balansräkningen Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (exkl. likvida medel) Likvida medel Eget kapital Räntebärande skulder varav Avsättningar till pensioner Övriga skulder Räntebärande nettoskuld (inkl. pensioner) Balansomslutning ) Den finansiella informationen från resultaträkningarna som upprättats enligt IFRS i detta sammandrag inkluderar ej resultat från avvecklade verksamheter enligt IFRS 5. Resultat från avvecklade verksamheter framgår av de fullständiga resultaträkningarna, se Finansiell information. 2) Förutsätter full kassaflödeseffekt av periodens omstruktureringskostnader. Andra ej kassaflödespåverkande poster utöver avskrivningar har ej beaktats. 3) Balansräkningarna per den 31 december 2004 och 2005 inkluderar Duni Americas och dester och balansräkningen per den 30 september 2006 och 31 december 2006 omfattar dester medan balansräkningen per den 30 september 2007 endast inkluderar Dunis kvarvarande verksamheter.

20 18 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Finansiell information i sammandrag Tolv månader Nio månader januari december 1) oktober september januari september 1) / MSEK (RR) (RR) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) Nyckeltal Försäljningstillväxt (%) 1) 1,0 2,9 5,5 4,2 7,9 Bruttomarginal (%) 1) 22,6 25,3 25,1 25,4 25,2 Rörelsemarginal (%) 1) 3,3 7,4 8,8 6,7 8,7 Nettoskuldsättningsgrad 2) 3,5x 5,2x 4,1x 3,7x 0,91x 3,9x 0,91x Antal anställda i slutet av perioden (i kvarvarande verksamheter) Data per aktie Genomsnittligt antal aktier (tusental) Antal aktier vid periodens utgång Eget kapital per aktie (SEK) 2) 17,54 13,86 17,37 17,83 28,36 17,66 28,36 Definitioner Bruttomarginal Rörelsemarginal Nettoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad Beräknat operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter Bruttoresultat som procentandel av försäljning Rörelseresultat som procentandel av försäljning Investeringar minskat med försäljningar i materiella anläggningstillgångar Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar som andel av eget kapital Rörelseresultat justerat för avskrivningar, nettoinvesteringar och förändringar i rörelsekapital 1) Nyckeltalen Försäljningstillväxt (%), Bruttomarginal (%) och Rörelsemarginal (%) anges ej för de perioder för vilka resultaträkningarna har upprättats enligt RR, eftersom dessa resultaträkningar inkluderar resultat från avvecklade verksamheter och därmed inte är jämförbara med samma nyckeltal för övriga perioder. 2) Balansräkningarna per den 31 december 2004, 2005 och 2006 inkluderar Duni Americas och dester och balansräkningen per den 30 september 2006 omfattar dester medan balansräkningen per den 30 september 2007 endast inkluderar Dunis kvarvarande verksamheter.

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008 Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 7 maj 2008 Herr ordförande, bästa aktieägare och övriga stämmodeltagare. Den 14 november 2007 börsnoterades Duni på OMX Nordic Exchange i Stockholm.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Duni är Europas ledande aktör inom. Innehåll. Detta är Duni

Duni är Europas ledande aktör inom. Innehåll. Detta är Duni Duni Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Verksamhet...6 Kundmarknader...7 Produktmarknader och produktgrupper...9 Strategi...10 Marknadens storlek och tillväxt...14

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 6 maj 2009

Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 6 maj 2009 Anförande av VD Fredrik von Oelreich vid Dunis årsstämma den 6 maj 2009 Herr ordförande, bästa aktieägare och övriga stämmodeltagare. Under Dunis första år som börsnoterat företag förändrades marknadsläget

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Duni, bolagsstämmotal 2012, Fredrik von Oelreich

Duni, bolagsstämmotal 2012, Fredrik von Oelreich Duni, bolagsstämmotal 2012, Fredrik von Oelreich Herr ordförande, bästa aktieägare och övriga stämmodeltagare. Duni är idag ett marknadsledande och lönsamt bolag. Samtidigt har tillväxten under flera år

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:11 2015-05-16 Detta uttalande är, såvitt avser frågan om dispens från budplikt, meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-14105 Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag PRESSMEDDELANDE 2016-03-22 Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag Humana AB ( Humana eller Bolaget ), ett ledande nordiskt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, %

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, % Årsredovisning 2010 duni årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Kundmarknader...6 Produktmarknader...8 Strategi...10 Marknadens storlek och struktur...13 Marknadens

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Innehåll. Nettoomsättning per geografisk Nettoomsättning per affärsområde. Rörelseresultat per affärsområde (underliggande rörelseresultat)

Innehåll. Nettoomsättning per geografisk Nettoomsättning per affärsområde. Rörelseresultat per affärsområde (underliggande rörelseresultat) Årsredovisning 2009 duni årsredovisning 2009 Innehåll Detta är Duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Kundmarknader...6 Produktmarknader...8 Strategi...10 En innovativ branschledare...12 Marknadens

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer