Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni AB (publ)

2 Villkor i sammandrag Försäljningspris Beräknas fastställas inom intervallet per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 56 per aktie. Tidsplan Anmälningsperiod 30 oktober 12 november 2007 Förväntat datum för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm 14 november 2007 Datum för publicering av finansiell information Bokslutskommuniké, januari december februari 2008 Delårsrapport, januari mars april 2008 Delårsrapport, januari juni juli 2008 Delårsrapport, januari september oktober 2008 Övrigt ISIN-kod Kortnamn vid OMX Nordic Exchange Stockholm Handelspost SE DUNI 200 aktier Marknadsandelar och branschdata Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information avseende försäljning i volym och storleken på marknader där Duni är verksamt. Informationen har inhämtats från olika externa källor och Duni ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Duni anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Duni kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån information hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Definitioner Med Duni eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Duni AB eller den koncern vari Duni AB är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Duni AB är ett publikt bolag. Med Emissionsinstituten avses ABG Sundal Collier, SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets. Med Duni Holding avses i detta prospekt det av EQT ägda Duni Holding AB, för närvarande huvudägare till Duni. Med EQT avses fonden EQT I, för vilken EQT I Limited är general partner, samt fonden EQT III, för vilken EQT III Limited är general partner. De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller inte alltid summerar. Alla finansiella siffror är i svenska kronor om inget annat anges. Med förkortningen MSEK avses miljoner kronor. USD, GBP och EUR avser amerikanska dollar, brittiska pund respektive euro. Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för Duni och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. De bedömningar och uppskattningar som anges i prospektet är Bolagets egna om inte annat anges. Erbjudandet enligt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Finansiell information i detta dokument har i viss mån granskats av Bolagets revisor, se avsnitt Revisorernas yttrande. Övrig finansiell information som rör Duni i detta dokument, och som ej återfinns bland den information som granskats av Bolagets revisor i enlighet med avsnittet Revisorernas yttrande, härrör från Dunis interna redovisnings- och rapporteringssystem och har ej granskats av revisor om så inte uttryckligen anges. I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier och SEB Enskilda komma att genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Stabiliseringsåtgärder kommer inte att genomföras till högre pris än det fastställda försäljningspriset i Erbjudandet. Sådan stabilisering syftar till att stödja marknadspriset på aktierna och kan komma att vidtas under en period från och med den tidigare av dagen för offentliggörande av försäljningspriset i Erbjudandet och första dagen för handel på OMX Nordic Exchange Stockholm till och med 30 kalenderdagar därefter. Det finns inte någon garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras och de kan avbrytas när som helst. Tvist i anledning av Erbjudandet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Med Crest avses i detta prospekt Consumer Reports on Eating Share Trends, en del av NPD Group Inc Med Datamonitor avses i detta prospekt Datamonitor Plc Med Euromonitor avses i detta prospekt Euromonitor International Plc Med Eurostat avses i detta prospekt den europeiska statistikmyndigheten Eurostat Med B Kay-Tissue avses i detta prospekt B Kay-Tissue Advice Med CHD avses i detta prospekt CHD Expert Group

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 9 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar 13 Kapitalstruktur 16 Finansiell information i sammandrag 17 Kommentarer till den finansiella utvecklingen och framtidsutsikter 19 Marknadsöversikt 28 Dunis historik 33 Verksamheten 34 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 48 Bolagsstyrning 50 Ägarförhållanden 53 Aktiekapital och aktier 54 Bolagsordning 55 Skattefrågor i Sverige 56 Legala frågor och kompletterande information 57 Finansiell information 62 Revisorernas yttrande 170 Adresser 171 Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier Observera att besked om tilldelning till allmänheten sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske den 14 november Efter det att betalning för tilldelade aktier erhållits av Skandinaviska Enskilda Banken ( SEB ) respektive Handelsbanken kommer betalda aktier att överföras till av köparen anvisad värdepappersdepå eller vp-konto. Den tid som erfordras för Postens hantering av utskickade avräkningsnotor, överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till köpare av aktier i Duni, medför att dessa köpare inte kommer att ha förvärvade aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller vp-konto förrän tidigast den 19 november 2007, och i vissa fall några dagar därefter. Se vidare avsnittet Villkor och anvisningar. Handel i Duniaktien på OMX Nordic Exchange Stockholms Nordiska lista beräknas komma att påbörjas omkring 14 november Det förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på köparens vp-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 19 november 2007, kan innebära att köparen inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handel i aktien påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på vp-kontot eller värdepappersdepån. Köpare tillhörande allmänheten som angivit konto eller värdepappersdepå hos SEB eller Handelsbanken från vilket likvid ska dras och som ska få aktier överförda till vp-konto med SEB som kontoförande institut eller till värdepappersdepå hos SEB respektive Handelsbanken, beräknas dock kunna sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handel i aktien påbörjas. Dessa köpare kan erhålla besked om tilldelning från SEB:s respektive Handelsbankens kontor. Såväl dessa köpare som de som ska få aktier överförda till vp-konto eller värdepappersdepå hos annat värdepappersinstitut kan från och med klockan den 14 november erhålla besked om tilldelning från SEB Emissioner respektive Handelsbanken Capital Markets. Se vidare avsnitt Villkor och anvisningar Besked om tilldelning Erbjudandet till allmänheten.

4 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till övriga delar i detta prospekt. Ett beslut om att investera i Dunis aktier ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnader för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. VERKSAMHETEN I KORTHET Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk och Dunis ledning bedömer att Bolagets andel av den totala omsättningen inom servetter och dukar för engångsbruk i Europa uppgår till cirka 19%. Duni har sedan början av 2000-talet genomgått väsentliga förändringar, bland annat har Duni minskat antalet produktionscentra från tolv till tre och minskat kostnaderna. Dunis kärnverksamhet har under denna period av förändring bibehållit och utvecklat en marknadsledande position. Duni har en relativt stor säljstyrka som löpande bearbetar Bolagets kunder, som huvudsakligen utgörs av restauranger, hotell och cateringföretag till vilka försäljning sker direkt eller indirekt via grossister och cash-and-carries. Detta möjliggör för säljkåren att direkt visa och diskutera fördelarna med Dunis Återkoppling på trender, marknadsförändringar, etc. Försäljningsmodell Slutkunder t ex restauranger, hotell och catering Direktförsäljning Grossister Cash & Carry Dunis säljstyrka Kontinuerlig dialog, testkampanjer och andra utbildnings- och marknadsföringsaktiviteter. Flexibilitet i förhållande till kunder, förmåga att snabbt anpassa sig till en förändrad efterfrågan, kundlojalitet. bordskoncept och hur dessa kan skapa värde för kunden. Duni anser att detta skiljer Bolaget från dess konkurrenter. Bolaget producerar årligen en sortimentsguide som är ett viktigt hjälpmedel i marknadsföringen mot restauranger och andra professionella kunder. Dessutom är Dunis varumärken mycket väletablerade bland dessa kunder. I Tyskland, Dunis enskilt största marknad, nämner cirka 75% av kunderna Duni på fråga vilka servetter de använder, jämfört med cirka 25% för närmaste konkurrent. Vid försäljning till dagligvaruhandeln hjälper Dunis säljkår kunderna med bland annat analys av hur kategorin bordsartiklar bäst kan bidra till handelns försäljning och lönsamhet. Dunis försäljning är fokuserad på bordskoncept, d v s matchande kollektioner av till exempel dukar, servetter och ljus. Duni är även verksamt inom den växande marknaden för färdigmat och take-away och erbjuder förpackningar och förpackningssystem för denna marknad. Kundernas efterfrågan på Dunis produkter beror bland annat på trender vad gäller färger, mönster och kvalitet, vilket i sin tur påverkar kollektionernas utformning. Duni har en egen designavdelning som löpande utvecklar och anpassar Bolagets sortiment för att kunna möta efterfrågan på attraktiva och aktuella produkter som stödjer kunderna i deras verksamhet. Designavdelningens arbete baseras bland annat på marknadsundersökningar, trendspaning och återkoppling från försäljningsarbetet. Cirka 70% av Dunis produkter är pappersbaserade och tillverkningen av dessa sker i allt väsentligt inom koncernen. Dunis produktion av tissue går tillbaka till 1950-talet och säkerställer bland annat Dunis höga krav på mjukhet, struktur och färgmatchning för Bolagets kollektioner. Duni producerar även airlaid som tack vare dess mycket goda absorptionsförmåga används för produkter inom intimhygien, men även för högkvalitativa bordsartiklar. Tillverkningen av tissue och airlaid sker i Sverige, medan Dunis konvertering till färdiga bordsartiklar sker i Tyskland respektive Polen. Dunis nettoomsättning under 2006 uppgick till MSEK och Duni hade per den 30 juni 2007 motsvarande heltidsanställda. Produktutveckling, återkoppling på produktsortimentet. Inträdesbarriär gentemot konkurrenter

5 Duni delar in verksamheten i tre affärsområden Professional, Retail och Tissue. Professional Inom Professional erbjuder Duni restauranger, hotell och cateringföretag ett brett sortiment av bordsartiklar vanligtvis samlade i hela bordskoncept. Cirka 90% av försäljningen till restauranger, hotell och cateringföretag sker via grossister och cash-and-carries. Inom Professional erbjuder Duni även förpackningar för färdigmat samt förslutningsmaskiner för en del av sortimentet. Geografiskt delas Dunis försäljning in i fyra regioner: Centrala Europa (Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg), Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark), Södra och Östra Europa (Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen, Baltikum, Balkan, Ryssland) och Övriga (Dunis försäljning utanför Europa). Nedan framgår nettoomsättningen per affärsområde respektive geografisk region Retail Försäljningen inom Retail sker huvudsakligen till dagligvaruhandeln och erbjudandet är i stort sett detsamma som i affärsområdet Professional, men är i vissa avseenden anpassat med hänsyn till kundernas skilda behov och förutsättningar samt till annorlunda förpackningsutföranden. Tissue Inom Tissue producerar Duni våtformat mjukpapper tissue och torrformat mjukpapper airlaid för bordsartiklar, med särskilt fokus på djupfärgning och avancerade tryck, samt airlaid för produkter inom intimhygien. Cirka 50% av produktionen vidareförädlas inom Duni medan återstoden säljs till externa kunder, främst tillverkare av produkter inom intimhygien. Nettoomsättning per affärsområde 2006 Tissue 14% Professional 66% Retail 20% Nettoomsättning per geografisk region 2006 Övriga 1% Södra och östra Europa 17% Norden 22% Centrala Europa 60%

6 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning MARKNAD I KORTHET Duni är huvudsakligen verksamt på tre produktmarknader: bordsartiklar för engångsbruk, måltidsförpackningar och mjukpapper. Dunis marknader kan också delas upp baserat på typen av kund och Duni är huvudsakligen verksamt på tre kundmarknader som Bolaget benämner Professional, Retail och Tissue. Kundmarknader Professional Slutkunderna utgörs främst av restauranger, hotell och cateringföretag. Inom restaurang-, hotell- och cateringbranscherna finns tals kunder i Europa och försäljning till dessa sker antingen direkt eller genom grossister och s k cash-and-carries, en typ av storköp för företagskunder som kännetecknas av att kunderna själva hämtar varorna. Såväl inom restaurang- som hotellbranscherna svarar slutkunder med högre kvalitets- och prisnivå för den helt övervägande delen av inköp av premiumprodukter, d v s produkter av högre kvalitet, ofta djupfärgade eller försedda med färgtryck. Retail Kunderna utgörs främst av dagligvarukedjor och - butiker, men även av varuhuskedjor inom heminredning samt olika specialbutiker. Under 1990-talet och början av 2000-talet ökade dagligvaruhandeln andelen s k private label, d v s varor under eget varumärke, på bekostnad av märkesvaror. Under senare år har dock dagligvaruhandeln i viss utsträckning återgått till att sälja märkesvaror inom bordsartiklar för engångsbruk. Tissue Dunis produktion av airlaid säljs till största delen externt som insatsvara till tillverkare av hygienprodukter för konsumentmarknaden. Dunis produktion av tissue tillgodoser primärt Dunis eget behov för tillverkning av bordsartiklar. Produktmarknader Bordsartiklar för engångsbruk Servetter, dukar, tabletter, löpare, tallrikar, glas, koppar och bestick i papper respektive plast samt ljus. Bordskoncept består av bordsartiklar för engångsbruk med koordinerad design och kan utgöras av exempelvis servetter, bordsdukar och ljus i matchande färger och mönster. Bordsartiklar för engångsbruk kan delas upp i standardprodukter och premiumprodukter. Standardprodukterna är enklare, till exempel vita enlagersservetter, medan premiumprodukterna är av högre kvalitet och ofta är djupfärgade eller försedda med färgtryck. Måltidsförpackningar Förpackningslösningar för färdigmat, take-away och förvaring för såväl varma som kalla måltider liksom måltider för uppvärmning. Segmentet omfattar även förslutningsmaskiner, formar och förslutningsfilm. Marknaden för måltidsförpackningar befinner sig i stark tillväxt, driven av ett ökat behov av färdigmat och take-away. Mjukpapper Råvara för vidareförädling till olika mjukpappersbaserade produkter. Mjukpapper förekommer som våtformat respektive torrformat mjukpapper. Våtformat mjukpapper benämns tissue och torrformat mjukpapper benämns airlaid. Tissue används för konvertering till bland annat servetter, bordsdukar och andra bordsprodukter. Den mycket goda absorptionsförmågan hos airlaid gör det särskilt lämpat som insatsvara för olika typer av produkter inom intimhygien som dambindor och inkontinensskydd, men airlaid används också för konvertering till servetter och bordsdukar av högre kvalitet. Marknadsstorlek och tillväxt Dunis ledning bedömer att den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk uppgår till cirka MEUR fördelat enligt följande: servetter cirka MEUR, bordsdukar cirka 250 MEUR, ljus cirka MEUR och serveringsprodukter såsom plastbestick och -glas cirka 450 MEUR. Vidare bedömer Dunis ledning att cirka två tredjedelar av den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är hänförlig till kundmarknaden Professional. Dunis ledning bedömer att den europeiska marknaden för förpackningslösningar för färdigmat uppgår till cirka 800 MEUR. Servetter och bordsdukar för engångsbruk kan delas upp i standard- och premiumprodukter där de senare framställs av tissue i minst tre lager eller av airlaid. Duni bedömer att av den totala uppskattade omsättningen på den europeiska marknaden för servetter och bordsdukar för engångsbruk svarar standardprodukter för cirka 45% medan premiumprodukter svarar för cirka 55%. Förhållandet mellan standard- och premieprodukter varierar dock mellan olika regioner i Europa. I Norden och centrala Europa svarar premiumprodukter för en högre andel, och i södra och östra Europa för en lägre andel. Nedan framgår information om den europeiska marknaden för servetter och dukar uppdelat per region. 1) Tyskland, Österrike och Schweiz Antal miljoner invånare 98 Marknadsstorlek (MEUR) 475 Tillväxt (CAGR) i % ,3 Marknadsvolym (tusental ton) 121 Andel premiumprodukter 2/3 I Tyskland, Österrike och Schweiz förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, drivet av fortsatt tillväxt inom premiumprodukter. Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg Antal miljoner invånare 87 Marknadsstorlek (MEUR) 250 Tillväxt (CAGR) i % ,7 Marknadsvolym (tusental ton) 80 Andel premiumprodukter 2/3 Under perioden fram till 2010 förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal, drivet av tillväxten inom premiumprodukter. 1) Enligt Dunis lednings bedömning är den europeiska marknaden för servetter och dukar i papper representativ även för övriga produkter i Dunis sortiment.

7 Sverige, Norge, Finland och Danmark Antal miljoner invånare 24 Marknadsstorlek (MEUR) 125 Tillväxt (CAGR) i % ,8 Marknadsvolym (tusental ton) 31 Andel premiumprodukter 2/3 Den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i Norden förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, drivet av tillväxten inom premiumprodukter. Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland I Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, främst drivet av tillväxten inom premiumprodukter. Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland och Litauen Antal miljoner invånare 74 Marknadsstorlek (MEUR) 70 Tillväxt (CAGR) i % ,7 Marknadsvolym (tusental ton) 33 Andel premiumprodukter 1/3 Antal miljoner invånare 166 Marknadsstorlek (MEUR) 540 Tillväxt (CAGR) i % ,0 Marknadsvolym (tusental ton) 236 Andel premiumprodukter 1/3 Under perioden fram till 2010 förväntas den genomsnittliga årliga tillväxten inom pappersservetter i marknadsregionen överstiga den höga genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal.

8 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning STYRKOR Marknadsledande position och varumärken Dunis ledning bedömer, baserat på sin branschkännedom, att Duni är marknadsledande i Europa inom servetter och dukar för engångsbruk och att Bolagets andel av den totala omsättningen i Europa uppgår till cirka 19%. Bolagets ställning är särskilt stark i regionerna Norden och Centrala Europa. Det finns få större aktörer på marknaden och Duni bedömer att Bolagets omsättning är mer än dubbelt så stor som den närmaste konkurrentens omsättning inom servetter och dukar för engångsbruk. Till skillnad från de flesta av Bolagets större konkurrenter har Duni dessutom en stark ställning inom segmentet premiumprodukter, där priserna är högre. Duni är det i särklass mest välkända varumärket på marknaden och varumärket är särskilt starkt hos Dunis viktigaste kunder, restauranger och hotell. Även bredden och variationen i Bolagets sortiment skiljer Duni från dess konkurrenter. Duni har cirka olika artiklar som kontinuerligt byts ut för att passa aktuella trender och säsongsvariationer. Unik och effektiv försäljningsmodell Dunis försäljningsmodell innebär att försäljningsarbetet inriktas mot såväl slutkunder som grossister vilket skapar efterfrågan från slutkund gentemot grossisterna. Duni har en stor säljstyrka som årligen gör cirka besök hos Bolagets kunder varav cirka på de fragmenterade restaurang-, hotell- och cateringmarknaderna. Modellen tillåter Duni att påverka kunderna genom kontinuerlig dialog kring val och användning av Dunis produkter samt ger Bolaget en direkt förståelse för aktuella marknadstrender. Den skapar också en stark kundlojalitet och är en viktig förklaring till Dunis höga marknadspenetration på Bolagets huvudmarknader. Dunis nära relation till kunderna är även ett av skälen till att Bolaget snabbt har kunnat anpassa sitt erbjudande till nya trender och en förändrad efterfrågan. Den höga marknadspenetrationen och det breda sortimentet är också en anledning till att Bolaget kan bibehålla höga försäljningsmarginaler. Dunis årliga sortimentsguider är nyckelverktyg i kundkontakterna och varje ny sortimentsguide ger säljaren en naturlig anledning att besöka kunderna. Genom kundbesöken ökas slutkundens förståelse för hur Dunis produkter kan förenkla för kunden, göra kundens eget erbjudande mer attraktivt och förbättra kundens lönsamhet. Duni anser att dess väl inarbetade försäljningsmodell och etablerade kundrelationer på Bolagets huvudmarknader skapar en stark inträdesbarriär gentemot konkurrenter. Duni arbetar för närvarande med att vidare implementera försäljningsmodellen i Storbritannien samt i södra och östra Europa. Ledande inom produktutveckling, design och material Dunis utveckling av produktsortimentet vad gäller färg, design och innehåll utgör en viktig del i affärsmodellen. På samma sätt som modeföretag tar Bolaget fram kollektioner där produkterna matchas gällande färger, mönster och struktur. Duni har en egen designavdelning som löpande utvecklar och anpassar Bolagets sortiment för att kunna möta efterfrågan på attraktiva och aktuella produkter som hjälper kunderna i deras verksamhet. Duni arbetar löpande med trendspaning genom bland annat deltagande i olika mässor och visningar inom mode, design och aktuella trender i Europa och USA samt med hjälp av externa trendscouter. Dunis två pappersbruk är specialiserade på tillverkning och djupfärgning av korta serier högkvalitativ tissue och airlaid vilket gör att Duni kan erbjuda bordsartiklar i många färger och nyanser med färgmatchning mellan olika serier i olika material. Pappersbruken arbetar kontinuerligt med att utveckla nya högkvalitativa material som gör att Duni hela tiden kan ligga i framkant gällande produktutveckling. Specialiseringen på korta serier gör att Duni har möjlighet att snabbt anpassa kollektionerna efter vad som efterfrågas hos kunderna. Kontroll över värdekedja och logistik Duni är i stor mån ett integrerat företag vilket innebär att Bolaget kontrollerar hela värdekedjan förutom råvaran för sina viktigaste produkter, servetter och bordsdukar. Övriga produkter köps in från externa leverantörer. Dunis centrallager i Tyskland samt ett antal distributionscentraler hanterar distributionen till

9 kund. Att kontrollera värdekedjan minskar Bolagets prisrisk, innebär leveranssäkerhet till Bolagets slutkunder och ger möjlighet att planera förnyelsen av det pappersbaserade sortimentet vad gäller design och material. Dunis produktion sker till cirka 70% mot lager, medan resterade del produceras baserat på kundorder eller enligt kontrakt. De cirka artiklar som produceras mot lager kan levereras till huvuddelen av kunderna inom 24 timmar och till samtliga kunder i Europa inom 48 timmar. Övriga varor levereras till kund enligt överenskommelse. God lönsamhet och starkt kassaflöde Duni har under de senaste åren effektiviserat och omstrukturerat sin verksamhet och minskat sina kostnader. Som ett led i effektiviseringen har bolaget centraliserat produktionen och minskat antalet produktionscentra från 12 till 3 sedan Andra effektiviseringsåtgärder har berört support-, logistik- och finansfunktionerna. Detta har lett till att Bolaget idag är ett av de mest lönsamma i sin bransch. Duni bedömer dessutom att Bolaget har ett begränsat investeringsbehov de närmaste åren, med investeringar något större än Bolagets avskrivningar. Rörelsekapitalet har minskat i förhållande till försäljningen och denna utveckling förväntas fortsätta framöver. Dunis affärsmodell har visat att Bolaget kan hantera nedgångar i ekonomin vilket skapar en stabil lönsamhet. I exempelvis Tyskland har Duni fortsatt att leverera tillväxt, trots en historiskt svag underliggande marknadsutveckling. Detta i kombination med en stor andel rörliga kostnader och relativt låg förväntad skattebelastning genom ackumulerade förlustavdrag ger möjlighet till starka och stabila kassaflöden framöver. Expansion på nya tillväxtmarknader Duni är etablerat på ett flertal marknader som erbjuder goda möjligheter till organisk tillväxt. I södra och östra Europa, som har cirka 240 miljoner invånare, svarar premiumprodukter endast för cirka en tredjedel av den totala marknaden. Södra Europa är den största marknadsregionen i Europa och marknadstillväxten förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden fram till 2010, främst drivet av tillväxten inom premiumprodukter. I östra Europa förväntas den genomsnittliga BNP-tillväxten bli högre än i övriga Europa under perioden fram till 2010 och marknadstillväxten förväntas överstiga den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten med god marginal under perioden. Dunis försäljning i Södra och Östra Europa 2006 uppgick till 648 MSEK, en ökning med cirka 18% jämfört med Försäljningen i östra Europa (Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland) uppgick till 288 MSEK 2006, en ökning med 59% jämfört med Beräknat på rullande 12-månadersbasis per den 30 juni 2007 ökade Dunis försäljning i östra Europa med 48%. Tillväxt genom företagsförvärv Duni är den enda större europeiska aktören med huvudfokus på marknaden för bordskoncept. Konkurrenterna består dels av relativt små, lokala företag, dels av ett antal större pappers- och massaföretag. Marknaden erbjuder därför vissa möjligheter till konsolidering vilket skapar förutsättningar för Duni att exempelvis på sikt utöka sin konverteringskapacitet i södra och östra Europa genom förvärv. ÖVERSIKT ÖVER MÅL OCH STRATEGIER Duni har som mål att vara den ledande producenten och leverantören i Europa av designade bordskoncept för engångsbruk och förpackningslösningar för färdigmat och take-away. Bolagets målsättning är att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5% per år över en konjunkturcykel. Duni kommer att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på sina existerande marknader. Lönsamheten inom samtliga affärsområden ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion. Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till 10% eller mer. För att nå de uppsatta målen har Duni utarbetat en strategi som består av 3 huvudkomponenter och ett antal därmed förenade strategiska initiativ. S T R S A T R T E A G T E I G I Stärka varumärke och Stärka kundrelationer varumärke och kundrelationer Produktutveckling Produktutveckling Integration och varuförsörjning Integration och varuförsörjning Konsekvent fortsätta implementeringen av den unika försäljningsmodellen med fokus Konsekvent på slutkunderna. fortsätta implementeringen Organisationerna skall av den stärkas unika på försäljningsmodellen tillväxtmarknaderna. med fokus på slutkunderna. Organisationerna Eftersträva skall stärkas att på bli tillväxtmarknaderna. ensamleverantör för bordskoncept främst till ledande grossister. Eftersträva att bli ensamleverantör för Branschens bordskoncept starkaste främst till varumärke ledande grossister. med partneravtal med större kunder, kedjor och Branschens distributörer. starkaste varumärke med partneravtal med större kunder, kedjor och distributörer. Fortsatt ledarskap i design, koncept och nya material. Fortsatt ledarskap i design, koncept Accelerera och nya material. produktutvecklingen baserat på kunskap om kundbehov, konsumentinsikt Accelerera och systematisk produktutvecklingen idégenerering baserat för att på på kunskap så sätt om markant kundbehov, öka nya konsumentinsikt och av försäljningen. systematisk idégenerering för produkters andel att på så sätt markant öka nya produkters Konsolidera andel av försäljningen. den kostnadseffektiva verksamhetsmodellen. Konsolidera den kostnadseffektiva verksamhetsmodellen. integration inom mjukpapper för Vertikal att säkerställa ledarskap och kostnadseffektivitet. Vertikal integration inom mjukpapper för att säkerställa ledarskap och kostnadseffektivitet. den globala inköpskompetensen Förstärka och bygga upp samarbeten för produktutveckling. Förstärka den globala inköpskompetensen och bygga upp samarbeten för produktutveckling. Dunis strategiska fokus inom respektive affärsområde framgår nedan. S T R S A T R T E AT G E I G S K I S T K O F T KU F O S KU S Professional Professional Retail Retail Tissue Tissue Ledande inom premiumsegmentet. Tillväxt Ledande i södra inom premiumsegmentet. och östra Europa samt Storbritannien. Tillväxt i södra och östra Europa samt Dra Storbritannien. fördel av ökad efterfrågan inom take-away och växa inom förpackningslösningar Dra fördel för av färdigmat. ökad efterfrågan inom take-away och växa inom förpackningslösningar för färdigmat. Skapa ökad lönsamhet genom fokus på varumärket och att optimera kategorin tillsammans Skapa ökad med lönsamhet dagligvaruhandeln genom fokus på utifrån varumärket ett kund- och att och optimera konsumentperspektiv. kategorin tillsammans med dagligvaruhandeln Handelns utifrån ett kund- egna varumärken och konsumentperspektiv. enbart som komplement till Dunis egna produkter. Handelns egna varumärken enbart som komplement till Dunis egna produkter. Öka den externa försäljningen av Tissue inom premiumsegmentet. Öka den externa försäljningen av Tissue Satsa inom premiumsegmentet. på produktutveckling för att vinna nya kunder inom intimhygien. Satsa på produktutveckling för att vinna nya kunder inom intimhygien.

10 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Sammanfattning FINANSIELL ÖVERSIKT Sammandrag resultaträkning (MSEK) Koncernen (IFRS) Helår, januari december Tolv månader, oktober september Nio månader, januari september / Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat EBIT Sammandrag balansräkning (MSEK) Balansomslutning Eget kapital Räntebärande nettoskuld inkl. pensioner Sammandrag kassaflöde (MSEK) Beräknat operativt kassaflöde i kvarvarande verksamheter Nyckeltal Försäljningstillväxt (%) 1,0 2,9 5,5 4,2 7,9 Bruttomarginal (%) 22,6 25,3 25,1 25,4 25,2 Rörelsemarginal (%) 3,3 7,4 8,8 6,7 8,7 Nettoskuldsättningsgrad 4,1x 3,7x 0,91x 3,9x 0,91x Antal anställda vid periodens slut (i kvarvarande verksamheter) ÖVERSIKT ÖVER RISKFAKTORER Investeringar i Dunis aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar eller kan komma att påverka verksamheten i Duni, såväl direkt som indirekt. Nedan sammanfattas utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Dunis framtida utveckling. Andra risker som ej är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Dunis verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Dessa övriga, ej sammanfattade risker kan komma att väsentlig påverka Dunis verksamhet och därmed leda till att priset på Dunis aktier sjunker. Utöver sammanfattningen nedan samt avsnittet Riskfaktorer bör en investerare även beakta annan information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer Kundrelaterade risker Exponering mot råvaru- och energipriser Marknadstrender Säsongsberoende Företagsförvärv Immateriella rättigheter Centraliserad produktion Valutarisker Etablering på nya marknader Miljörelaterade risker Konkurrens Konjunkturpåverkan Interna transaktioner Finansiella risker Risker relaterade till aktien Ingen allmän handel i Duniaktien Kontrollerande aktieägare Aktier för framtida försäljning

11 Riskfaktorer Investeringar i Dunis aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Duni, både sådana som anknyter direkt och indirekt till Bolaget. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Dunis framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Dunis verksamhet, finansiella ställning eller resultat. Sådana risker kan vidare leda till att priset på Dunis aktier sjunker väsentligt och att investerare kan förlora hela eller delar av sina investeringar. Utöver detta avsnitt bör en investerare även beakta övrig information i detta prospekt. Verksamhets- och branschrelaterade riskfaktorer Kundrelaterade risker Dunis enskilt största kund svarade för cirka 10,6% av Dunis totala försäljning Om denna kund skulle byta leverantör så skulle det kunna komma att i väsentlig utsträckning påverka Bolagets verksamhet och omsättning. Dunis relation till kunden går tillbaka till mitten av 1990-talet och samarbetet har fungerat väl och fördjupats successivt. Exponering mot råvaru- och energipriser För sin produktion köper Duni årligen in cirka ton pappersmassa motsvarade Dunis inköp av pappersmassa cirka 12% av Dunis kostnad för sålda varor. En förändring av priset på pappersmassa kan därför komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Duni har dock historiskt visat att försäljningsmarginalerna för Dunis pappersbaserade produkter endast i begränsad utsträckning har påverkats av höjningar av priset på pappersmassa. Duni är genom sin verksamhet exponerad mot risker förknippade med prisförändringar på energi, framförallt gas och el. Duni försöker minska risken förenad med förändringar i energipriset genom att periodvis säkra energipriser. I den mån energiprisrisken inte är säkrad kan en prisförändring komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknadstrender Efterfrågan på Dunis produkter har historiskt påverkats av marknadstrender av olika slag. Inga garantier kan lämnas för att de aktuella marknadstrender som Duni bedömer som viktigast för efterfrågan på Dunis produkter kommer att fortsätta. Inte heller kan några garantier lämnas för att det inte i framtiden uppstår trender som påverkar efterfrågan på Dunis produkter negativt. Säsongsberoende Marknaden för Dunis produkter är säsongsberoende och försäljningen är som starkast inför jul och nyår. Försäljningen under fjärde kvartalet 2006 svarade för cirka 30% av Dunis totala försäljning under Bolagets resultat är därför i viss mån beroende av försäljningen under fjärde kvartalet. Företagsförvärv Från tid till annan utvärderar Duni möjligheterna att genomföra företagsförvärv. Duni kan således komma att exponeras mot förvärvsrelaterade risker, såsom integration av förvärvade bolag, vilket i vissa fall kan bli kostsamt och tidsödande samt kräva omfattande ledningsresurser som tas från den löpande verksamheten. Det finns även risk att eventuellt förvärvade bolag inte utvecklas som förväntat, att väntade synergier ej kan uppnås eller att annars avsedda mål inte uppnås. Per den 30 september 2007 uppgick Dunis nettoskuldsättning till cirka MSEK och nettoskuldsättningsgraden till 0,91 gånger. Skuldsättningen kan komma att begränsa Dunis möjlighet att erhålla ytterligare finansiering för framtida rörelseförvärv. Immateriella rättigheter Duni arbetar aktivt för att skydda sina varumärken och namn i de jurisdiktioner där Duni är verksamt. Det finns dock inga garantier för att de åtgärder som Duni vidtagit är tillräckliga. Dunis produkter är i regel inte patenterade. Detta innebär en risk för att konkurrenter på marknaden mer eller mindre framgångsrikt kopierar Dunis produkter. Enligt Bolagets uppfattning gör inte Duni intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Inga garantier kan dock lämnas för att Duni inte framgent, exempelvis till följd av lansering av produkter eller i samband med etablering på nya geografiska marknader, skulle eventuellt kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Centraliserad produktion Dunis produktion är rationaliserad till att endast omfatta tillverkning av tissue, airlaid och bordsartiklar av papper. I syfte att effektivisera produktionen har Duni koncentrerat sin produktion till tre produktionscentra. Tissue och airlaid framställs i Dunis pappersbruk i Dals Långed och Skåpafors, Sverige, och Dunis konvertering av tissue och airlaid sker i Bolagets anläggningar i Bramsche, Tyskland, respektive Poznan, Polen. Om någon av dessa anläggningar helt eller delvis skulle förstöras eller inte kunna användas till följd av exempelvis brand eller arbetsmarknadskonflikt skulle det få negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisker Duni har intäkter och kostnader även i andra valutor än SEK, främst EUR och GBP. Duni är härigenom exponerat för s k omräkningsrisk i det att dotterbolagens resultat, tillgångar och skulder redovisas i lokal valuta och omräknas till SEK, som är Dunis redovisningsvaluta. Duni är även exponerat för valutatransaktionsrisk som uppkommer då försäljning sker i andra valutor än de som används för relaterade kostnader och utgifter. Duni försöker minska valutarisken i kassaflödet genom valutasäkringar. I den mån valutarisken inte är säkrad kan växelkursförändringar komma att påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Etablering på nya marknader Duni har relativt nyligen etablerat sig på ett antal nya geografiska marknader i östra Europa som Duni inte tidigare varit verksamt

12 10 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUNI AB (publ) RISKFAKTORER på och kan framgent komma att påbörja etablering på ytterligare nya geografiska marknader. Att starta verksamhet på nya marknader är förenat med risker, inklusive risken att inte få nödvändiga administrativa tillstånd eller att inte få dessa i tid eller att det saknas rutiner för affärsmässiga transaktioner. Dessa risker kan öka kostnaderna för respektive försena sådan etablering. Miljörelaterade risker Dunis verksamhet och produkter förutsätter användning av kemikalier och material som kan vara miljöfarliga, vilket skulle kunna leda till att Duni åläggs ansvar. Den verksamhet som Duni bedriver är föremål för miljö- och arbetsskyddsregler. Kostnaderna för att följa dessa bestämmelser och betalningsansvar vid regelöverträdelser eller krav på efterbehandling av historiska förore ningar skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Duni omfattas av många olika miljö-, hälso- och andra skyddsregler i form av lagstiftning och myndighetsföreskrifter i de olika jurisdiktioner i vilka Duni har och/eller har haft produktionsanläggningar och egendom. Dessa reglerar bland annat framställning, lagring, användning, efterbehandling, utsläpp, hantering och transport av farliga ämnen samt arbetsmiljö. Enligt dessa bestämmelser är Dunis verksamhet till viss del tillståndspliktig och Duni har erforderliga tillstånd. Om Duni bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som ställs i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd, kan Duni komma att bötfällas eller bli föremål för andra sanktioner. Miljölagstiftningen är komplex, ändras ofta och har tenderat att med tiden bli allt striktare. Det finns ingen garanti för att miljölagstiftningen inte kommer att ändras eller bli striktare i framtiden på ett sätt som skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Dunis största produktionsenheter har implementerat miljöledningssystem enligt ISO Duni anser att Bolagets produktionsanläggningar och verksamhet i allt väsentligt uppfyller kraven i miljölagar och -bestämmelser som Bolaget omfattas av. Konkurrens Den industri inom vilken Duni verkar är fragmenterad och Bolaget bedömer att konkurrensen består av cirka 15 aktörer av någon dignitet men totalt mer än 100 aktörer inom olika produktkategorier, segment och geografiska marknader. I många fall är dessa konkurrenter små och lokala, men det kan inte uteslutas att de i fram tiden växer sig starkare, t ex genom konsolidering. Andra konkurrenter är företrädesvis stora inom en mera avgränsad geografisk marknad eller inom ett visst segment, men det kan inte uteslutas att dessa, t ex genom produktutveckling eller förvärv, utvidgar sin verksamhet till andra segment eller sin geografiska närvaro till andra marknader som Duni verkar på. Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Dunis produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget. En god konjunkturutveckling har som regel ett positivt genomslag på kundernas efterfrågan av Dunis produkter medan en svagare konjunktur kan ha motsatt verkan, i vart fall vad gäller vissa delar av Dunis produktsortiment. Dunis försäljning i Tyskland, Bolagets största marknad, ökade dock under den kraftiga konjunkturnedgång som Tyskland genomgick under början av 2000-talet vilket Dunis ledning anser visa Bolagets förmåga att hantera negativ konjunkturpåverkan. Det allmänna konjunkturläget är cykliskt och det finns en risk för att konjunkturen i framtiden kommer att vara periodvis svag. En svag konjunktur kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Interna transaktioner Duni genomför transaktioner mellan koncernbolagen i olika länder och bedömer att detta sker i enlighet med svensk och utländsk lagstiftning. Det finns dock inga garantier för att berörda skattemyndigheter inte bedömer interna transaktioner på annat sätt, vilket skulle kunna leda till högre skattekostnader för Duni. Finansiella risker Per den 30 september 2007 uppgick Dunis nettoskuldsättning till MSEK och nettoskuldsättningsgraden till 0,91 gånger. Skuldsättningen innebär att en del av Bolagets kassaflöde från verksamheten måste användas för räntebetalningar och amorteringar gällande Bolagets skuld. Detta minskar medel tillgängliga för investeringar i verksamheten och framtida affärsmöjligheter. Nettoskuldsättningen och det förhållandet att Dunis lån upp till en viss nivå löper med rörlig ränta gör också att Duni är exponerat för den risk som förändringar i ränteläget innebär. RISKER RELATERADE TILL AKTIEN Ingen allmän handel i Duniaktien Duni har ansökt om notering av aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. Det har inte tidigare förekommit någon allmän handel i Duniaktien (i Bolagets nuvarande form). Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerares intresse för Duniaktien kommer att leda till en aktiv handel i aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det negativt påverka priset på aktien och innebära svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Marknadskursen i Duniaktien kan även komma att avvika avsevärt från priset i Erbjudandet, bl.a. på grund av allmänna marknadsfluktuationer och de faktorer som beskrivs i detta och andra avsnitt i prospektet. Kontrollerande aktieägare Det finns aktier i Bolaget varav Duni Holding efter Erbjudandet kommer att äga minst aktier, under förutsättning att Erbjudandet tecknas fullt ut och att Övertilldelnings optionen utnyttjas till fullo, vilket motsvarar 9% av aktierna. 1) Detta innebär att Duni Holding även fortsättningsvis kommer att ha ett betydande inflytande på Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Aktier för framtida försäljning Marknadspriset på Duniaktien kan falla till följd av att aktier avyttras i marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter Erbjudandet, eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Sådana avyttringar kan även göra det svårt för Duni att i framtiden anskaffa kapital genom emissioner av aktier eller andra värdepapper vid de tidpunkter och till de priser som Duni anser vara lämpliga. Duni Holding kommer att åta sig att inte sälja sina aktier förrän tidigast efter offentliggörandet av delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 vilket beräknas ske omkring 29 april Ledande befattningshavare och styrelseledamöter, som efter Erbjudandet kommer att vara aktieägare i Bolaget, har gjort motsvarande åtagande för perioden fram till offentliggörandet av delårsrapport 1 januari 30 september 2008 vilket beräknas ske omkring 29 oktober Efter dessa datum kan deras aktier komma att bjudas ut till försäljning vilket kan påverka marknadspriset på aktien. 1) Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier.

13 11 Inbjudan till förvärv av aktier i Duni EQT har, i egenskap av ägare i Duni Holding, beslutat om en försäljning av en del av Duni Holdings innehav i Duni AB (publ). Duni har ansökt om notering av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Priset per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet SEK. Försäljningspriset i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 56 SEK per aktie. Det slutligen fastställda försäljningspriset kommer att offentliggöras omkring den 14 november Erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare omfattar befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 60% av aktierna och rösterna i Duni. Utöver detta har Duni Holding förbundit sig att på begäran av Emissionsinstituten sälja ytterligare högst aktier, motsvarande cirka 9% av aktierna och rösterna i bolaget, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet ( Övertilldelningsoptionen ). Härmed inbjuds till förvärv av aktier i Duni i enlighet med villkoren i detta prospekt ( Erbjudandet ), motsvarande cirka 60% av aktierna och rösterna i bolaget. 1) Utnyttjas Övertilldelningsoptionen till fullo omfattar Erbjudandet aktier, motsvarande cirka 69% av aktierna och rösterna i Duni. Förutsatt full anslutning till Erbjudandet och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till MSEK. 2) Malmö den 26 oktober 2007 Duni Holding AB Ovanstående bekräftas: EQT I Limited I egenskap av general partner för investerarna i fonden EQT I EQT III Limited I egenskap av general partner för investerarna i fonden EQT III 1) Huvudaktieägaren förbehåller sig rätten att öka antalet aktier som omfattas av Erbjudandet med högst aktier. 2) Transaktionskostnaderna för erbjudandet belastar Duni Holding AB och ej Duni AB.

14 12 inbjudan till förvärv av aktier i duni AB (publ) Bakgrund och motiv Duni är ledande i Europa inom design, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa bordsartiklar för engångsbruk. Bolaget tillverkar och marknadsför servetter, bordsdukar, tabletter, tallrikar och löpare i papper samt marknadsför kompletterande bordsprodukter såsom bestick, koppar och glas i plast samt ljus. Dunis försäljning är fokuserad på bordskoncept, d v s matchande kollektioner av t ex dukar, servetter och ljus. Duni är även verksamt inom den växande marknaden för färdigmat och take-away och erbjuder förpackningar och förpackningssystem för måltidslösningar. EQT förvärvade år % av aktierna i Duni och är sedan år 2001 huvudägare i Bolaget. EQT har som affärsidé att förvärva företag, utveckla dessa och i ett senare skede avyttra innehavet. EQT:s innehavstid uppgår som regel till tre till tio år. Duni har under EQT:s ägande genomgått väsentliga förändringar, delvis föranledda av de utmaningar som Duni ställdes inför under början av 2000-talet. Ett stort antal omstruktureringsåtgärder har vidtagits som inneburit en renodling av verksamheten. Samtidigt har effektiviseringar och operativa förbättringar genomförts inom kärnverksamheten. Under förändringsarbetet har Duni bibehållit och utvecklat Bolagets marknadsledande position och har visat en successivt ökande rörelsemarginal och tillväxt. Duni är idag ett av de mest lönsamma bolagen i sin bransch. Framöver kommer Duni att fokusera på fortsatt ökad lönsamhet samt tillväxt, främst organiskt men även kompletterat med förvärv. Styrelsen för Duni gör mot denna bakgrund bedömningen att en marknadsnotering av Bolagets aktier är ett viktigt steg i Bolagets utveckling som kan komma att ytterligare öka kännedomen om Duni och dess verksamhet samt stärka varumärket Duni. Härtill kommer att Bolaget genom en marknadsnotering av aktierna får tillgång till en egen förvärvsvaluta och direkt access till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Styrelsen och företagsledningen bedömer att den föreslagna noteringen och ägarspridningen kommer att bidra till att ytterligare befästa Dunis position som den ledande aktören inom bordsartiklar för engångsbruk i Europa. Styrelsen har gjort bedömningen att det nu är lämpligt att ansöka om en notering av aktierna på OMX Nordic Exchange Stockholm. I anslutning till styrelsens beslut att ansöka om notering har EQT, i egenskap av ägare i Duni Holding, beslutat om en försäljning av en del av Duni Holdings innehav i Duni. EQT kommer att kvarstå som ägare i Duni efter Erbjudandet, och kommer att fortsätta att deltaga i Dunis utveckling. EQT avser däremot inte att vara en långsiktig strategisk ägare i Duni. Malmö den 26 oktober 2007 Duni AB (publ) Duni Holding AB eqt I Limited eqt III Limited Styrelsen Styrelsen I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Duni 1) med anledning av ansökan om notering av bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm. Styrelsen för Duni är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Duni som skapas av prospektet är utelämnat. Malmö den 26 oktober 2007 Duni AB (publ) Styrelsen 1) Se vidare avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 %

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 % Duni Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är Duni... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet...6 Kund- och produktmarknader...6 Strategi... 8 Marknadens storlek och tillväxt...12 Marknadstrender...14

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Inbjudan till förvärv av aktier i EPiServer Group AB (publ) Med EPiServer eller bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, EPiServer Group AB (publ) eller den koncern vari EPiServer Group

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB

Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Inbjudan till teckning av aktier i O2 Vind AB Joint Lead Managers Med O2 Vind eller Bolaget avses i detta prospekt O2 Vind AB, org.nr. 556694-7262. Med O2 eller Koncernen avses den koncern vari O2 Vind

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) Information till investerare Med Byggmax eller Bolaget avses i detta prospekt ( prospektet ), beroende på sammanhanget, Byggmax Group AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, %

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, % Årsredovisning 2010 duni årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Kundmarknader...6 Produktmarknader...8 Strategi...10 Marknadens storlek och struktur...13 Marknadens

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER

LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER LIFCO INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I LIFCO AB (PUBL) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER c VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 1 VIKTIG INFORMATION Prospektet har upprättats av Bong i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I GRÄNGES AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNERS VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med

Läs mer

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager

Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB Distribution av detta prospekt och förvärv av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar m.m.. Joint Lead

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16

Innehåll. Året i korthet 3. Detta är Duni 4. VD har ordet 6. Finansiella mål 10. Strategi 11. Tillväxtområden 12. Affärsområde Professional 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Detta är Duni 4 VD har ordet 6 Finansiella mål 10 Strategi 11 Tillväxtområden 12 Affärsområde Professional 16 Affärsområde Consumer 18 Affärsområde Tissue

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL)

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av upptagande till handel av aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Candyking Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS OCH BOOKRUNNERS Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten

Läs mer

Boule Diagnostics. Prospekt

Boule Diagnostics. Prospekt Boule Diagnostics Prospekt PROSPEKTINFORMATION OCH DEFINITIONER Med Boule eller Bolaget avses i detta prospekt Boule Diagnostics AB (publ), org.nr. 556535-0252, eller den koncern som Boule Diagnostics

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS

JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS Inbjudan till förvärv av svenska depåbevis i Oriflame Cosmetics JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS CARNEGIE INVESTMENT BANK MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO-LEAD MANAGERS ENSKILDA SECURITIES

Läs mer