En tryggare tillvaro. åtgärder för ett förbättrat skydd i samband med våld i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tryggare tillvaro. åtgärder för ett förbättrat skydd i samband med våld i nära relationer"

Transkript

1 En tryggare tillvaro åtgärder för ett förbättrat skydd i samband med våld i nära relationer september 2010

2 Centerpartiets vision för Sverige är ett företagsamt, grönt, tryggt, liberalt och öppet samhälle. Människors lika rätt och värde är en grundläggande värdering i ett parti där respekten för varje enskild individ står i centrum. Att leva i frihet från hot och våld borde vara en självklarhet. Men så är det inte för alla. I denna rapport presenterar Centerpartiet tio nya förslag för en tryggare tillvaro för de som blir utsatta för våld i nära relationer. Det är en rad olika faktorer som tillsammans kan bidra till att skapa ett tryggt och öppet samhälle där människor lever fritt från hot och våld. Det kan handla om en bra skola, goda uppväxtvillkor, jämställdhet i arbetslivet, attityder och värderingar, ett starkt skyddsnät, trygga boendemiljöer för att nämna några exempel. För de som ändå drabbas av hot och våld behövs stöd, hjälp och skydd. Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet tillsammans med Alliansen genomfört en rad insatser för en tryggare tillvaro. Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat förtryck samt våld i samkönade relationer har inneburit en historisk kraftsamling som lett till både straffskärpningar, förbättrat skydd och stöd för de utsatta samt bättre kunskap hos de som möter våldsutsatta kvinnor. Men det räcker inte. Många människor lever varje dag i rädsla för hot och våld, i en så utsatt position att nästan varje steg i ens vardag påverkas. Att behöva vara rädd i sitt hem, rädd för att röra sig ute och orolig för hur man skall kunna säkra barnens trygghet riskerar att ta över hela tillvaron. För dem som tvingas leva med skyddad identitet uppdagas en hel rad nya problem i form av byråkratiska hinder som gör det mycket svårt att ta del i samhället. Om inte skyddad identitet i form av sekretessmarkering eller kvarskrivning är tillräckligt kan en person i skyddsbehov bli beviljad fingerade personuppgifter, så kallad ny identitet, men detta görs väldigt restriktivt. Idag är det kommunerna som enligt socialtjänstlagen ska ge stöd till brottsoffer, exempelvis våldsutsatta kvinnor. De saknar dock ofta tillräcklig kompetens för detta samtidigt som den geografiska begränsningen utgör ett hinder. När polisen gör bedömningen att en person inte längre kan vistas på sin hemadress utan stor risk att drabbas av allvarligt våld är det idag upp till den drabbade att själv planlägga, planera och hantera en flykt till en ny skyddad adress, vilket det är långt från självklart att en person i denna situation har medel och möjlighet att göra. För dem som lever under hot och våld finns också möjligheten till ett visst skydd genom utfärdande av besöksförbud vilket dock fungerar dåligt idag, bland annat rapporteras många överträdelser av besöksförbudet med ökad otrygghet hos den hotade som följd. Många av de fall om hot och våld som rapporteras rör sig om just hot och våld i nära relationer vilket gör det mycket komplext och ofta extra svårt att upptäcka.

3 Bakgrund våld i nära relationer Hot och våld är något som aldrig ska behöva accepteras. Särskilt allvarligt är det när barn, kvinnor och män drabbas av detta i sin hemmiljö där alla människor har ett särskilt behov av att känna trygghet. Våld i nära relationer drabbar oftare kvinnor än män. Det är därmed inte sagt att män i enskilda fall inte kan drabbas lika illa som en kvinna av våld i en nära relation. I denna rapport har vi i vissa fall valt att benämna den drabbade personen som kvinnan, då det är vanligast förekommande. Men de insatser som föreslås ska kunna ges till personer som drabbas av hot och våld i en nära relation oavsett kön. Våld i nära relationer är fel i alla lägen. Här nedan beskrivs några av formerna. Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. Varje år mördas omkring 17 kvinnor av en man i nära relation som make, sambo, pojkvän eller före detta. Detta har ofta föregåtts av en längre tids upptrappat våld. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar i till största del om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, men även homosexuella män är en utsatt grupp. Gemensamt är att handlingarna ses som symboler för släktens heder. Våld i samkönade relationer Våld i samkönade relationer har varit ett relativt osynligt problem, men har fått mer uppmärksamhet på senare tid. För homo-, bisexuella eller transpersoner som utsätts för våld i nära relationer ser problematiken i stort sett likadan ut som för heterosexuella. Mönstret med begränsningar i den våldsutsattas liv, kontroll, hot om våld och faktiskt utövande av våld är likartat. Sammanfattning Det finns behov av att förbättra stöd och skyddsinsatser för de personer som drabbas av hot och våld. Idag det ofta slumpen som avgör vilket stöd en hotad eller våldsutsatt person kan få. Enligt en uppföljning genomförd av stiftelsen Tryggare Sverige är det endast tre av 21 polismyndigheter som systematiskt arbetar med hot- och riskbedömningar i majoriteten av fallen för att bedöma behov av olika skyddsåtgärder. Det stöd som kommunerna ger personer som drabbats av brott varierar också kraftigt. Många gånger är det den hotade eller våldutsatta som själv tvingas bekosta sitt skydd.

4 Centerpartiet vill därför införa ett mer systematiskt arbete för ett förbättrat skydd och stöd till de som drabbas av våld i nära relationer. Centerpartiet vill även ge bättre stöd till dem som lever med skyddad identitet. Det är inte enbart vuxna som har skyddad identitet, utan det vanliga är att barnen får samma skydd som föräldern. Det ska vara möjligt för personer som varit utsatta för brott att åter kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Personer med kvarskrivning kan under dramatiska förhållanden ha flytt från en bostad för att bygga upp en ny tillvaro i en annan del av landet eller i vissa fall utomlands. För att det ska vara möjligt att skapa en välfungerande vardag återstår dock en rad olika byråkratiska hinder. Personer med skyddad identitet kallas inte till hälsoundersökningar, cellprovstagningar, tandläkarundersökningar och vaccinationsprogram, barnen kallas inte heller per automatik till skolan. Personer med skyddad identitet kan inte söka till universitet eller högskola via nätet, och kan inte heller deklarera via nätet. Personer med kvarskrivning får inte rösta i sin nya hemkommun eller i landstingsvalet där de bor. Exemplen är många på de hinder en person med skyddad identitet möter i vardagen. Personer med skyddad identitet är inte välkomna som kunder i olika sammanhang. Det är svårt att boka en hyrbil, det är än svårare att få banklån och kreditkort och det blir extra krångligt att lösa ut utbetalningar via plusgiro. Det är svårt att få telefonabonnemang med skyddade uppgifter. Statliga företag som Apoteket AB meddelar via sin hemsida att personer med skyddad identitet inte är välkomna att ta del av förmånliga erbjudanden via ApoPlus. Detta innebär att de brottsdrabbade fortsätter att straffas av samhället, när de istället skulle behöva stöd och hjälp för att bygga upp en ny tillvaro. Bland personer med skyddad identitet finns många olika personer med skiftande bakgrund. Flera har en stark förankring i det svenska samhället och känner till att barnen bör delta i en treårskontroll och vaccineras mot polio. För andra, till exempel en kvinna från annat land, som blivit misshandlad och hotad av sin svenska make, är det inte lika självklart att känna till dessa saker. En tonårstjej som hotas av hela sin släkt i samband med hedersrelaterat förtryck kan ha förlorat hela sitt nätverk. Samtidigt ställs de drabbade ständigt inför en rad nya tuffa utmaningar och avvägningar. Det kan handla om hur öppen man kan vara med en hotbild när man söker jobb, hur man ska hantera skolfoton av sina barn. Vilka hemsidor och annat man kan tänkas finnas med på etc. I dessa sammanhang är de drabbade personerna rätt ensamma och får prova sig fram. Detsamma gäller att det är personerna som själva får ansöka om fortsatta skyddade personuppgifter vanligen varje eller vartannat år, utan att någon ny riskbedömning egentligen görs. För att möta dessa problem och skapa en tryggare tillvaro för de som drabbats av våld och hot föreslår Centerpartiet en rad insatser.

5 Centerpartiet vill; införa obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld införa tydligare mål och bättre uppföljning för polisens arbete att personer som är belagda med särskilt utvidgat besöksförbud även ska kunna beläggas med elektronisk övervakning, så kallad fotboja utveckla en bättre samverkan för brottsförebyggande arbete att samverkansavtal mellan polis och kommun upprättas i samtliga kommuner och att i dessa ska hot och våld i nära relationer särskilt beaktas förbättra praktiskt och ekonomiskt stöd vid akutsituationer med allvarligt hot om våld inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet utveckla säkrare och enklare hantering av skyddade personuppgifter i offentliga register se över systemen att personer med skyddad identitet kan garanteras sina demokratiska rättigheter utan att få vistelseorten röjd öka möjligheten till beslut om fingerade personuppgifter Obligatoriska hot- och riskbedömningar Centerpartiet vill införa obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld. Metoder för denna typ av riskanalyser finns. Exempel på vanliga analysverktyg är SARA, som används vid mäns våld mot kvinnor, SAM, som används vid stalkning och PATRIARK, som används vid hedersrelaterat förtryck. Dessa analysverktyg är vetenskapligt framtagna för att bedöma risk för våld. Analysverktyg finns även som beaktar egenmäktighet och bortförande av barn. Genom ett systematiskt arbete med hotoch riskbedömningar går det få en tydligare bild över situationen. vilket kan utgöra grund för lämpliga åtgärder för att säkra en tryggare tillvaro. Enligt en studie genomförd av stiftelsen Tryggare Sverige är det idag endast tre av 21 polismyndigheter som har upparbetade rutiner som säkerställer att strukturerade hotoch riskbedömningar genomförs i majoriteten av anmälningar som rör våld och hot i nära relationer. Det innebär att det ofta är slumpen som avgör vilket stöd eller skydd en hotad eller våldsutsatt person kan få. Detta är extra allvarligt med tanke på att flera av de kvinnor som mördas av en man i nära relation, har sökt hjälp en eller flera gånger hos socialtjänsten, polisen och sjukvården utan att situationen analyserats eller att tillräckliga åtgärder vidtagits. Därför anser Centerpartiet att rutiner ska finnas vid socialtjänst och polis vid anmälan om våld och hot i nära relationer för genomförande av en hot- och riskbedömning. Hotoch riskbedömning ska genomföras av specialutbildad polis. Bedömningen ska följas av en handlingsplan utifrån framkommet behov. Det kan exempelvis handla om ansökan om

6 besöksförbud, stödsamtal, hjälp från socialtjänst eller vid akuta situationer om flytt för skyddad identitet. Centerpartiet vill införa obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld Tydliga mål och bättre uppföljning Centerpartiet anser att det behövs tydliga mål och en bättre uppföljning av polisens arbete för att förhindra allvarliga brott i nära relationer. Uppföljning är viktigt för att förbättra polisens arbete. Av misstag som begås går det att hämta ny kunskap. Inom vården och omsorgen finns en skyldighet att anmäla misstag och missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah. Centerpartiet menar att ett liknande system även behövs inom polisen. Idag är det inte ovanligt att kvinnor som mördats eller skadats allvarligt har sökt polisens hjälp i ett tidigare sk0ede. Den typen av fall måste följas upp för att utreda om nya rutiner kan förebygga nya allvarliga brott. Centerpartiet vill införa tydligare mål för, och bättre uppföljning av polisens arbete Elektronisk övervakning Centerpartiet vill att personer som har belagts med ett särskilt utvidgat besöksförbud även ska kunna beläggas med fotboja (elektronisk övervakning). Många kvinnor lever idag med rädsla för att exempelvis en tidigare partner ska söka upp henne och utsätta henne för våld. Detta är en ständig stress och otrygghet som gör att det är svårt för kvinnan och eventuella barn att leva ett normalt liv och känna trygghet i sin närmiljö. Ett av de verktyg som finns idag för att stävja detta problem är besöksförbud för personen, t ex en tidigare partner. Fyra av fem som ansöker om besöksförbud är kvinnor och 90 procent av ansökningarna avser en man som de har eller haft en relation med. Antalet ansökningar om besöksförbud har nästan fördubblats sedan år 2000, från till drygt stycken per år. Nästan alla ansökningar har föregåtts av en polisanmälan om brott, vanligen misshandel eller olaga hot. Samtidigt har andelen ansökningar som beviljats minskat. Det beror enligt Brå på att polisen blivit bättre på att informera, vilket gör att det är fler som inte uppfyller kraven för att få skydd. I dag överträds mellan en tredjedel och hälften av besöksförbuden. I dagsläget uppgår antalet meddelande besöksförbud till 4000 årligen. Centerpartiet vill att personer som har belagts med ett särskilt utvidgat besöksförbud även ska kunna beläggas med fotboja (elektronisk övervakning). Detta kommer att öka både tryggheten och säkerheten för de utsatta kvinnorna. Utifrån kvinnans närområde dras en radie upp som täcker in kvinnans och eventuella barns: hem, arbetsplats, skola,

7 mataffär, post, bank, lokalt centrum mm. Detta skapar en trygghetszon där kvinnan kan röra sig i trygghet utanför hemmet i sitt närområde. Om personen med besöksförbud överträder gränsen för det här området utlöses larmet som är kopplat till polisen. Vi vill även titta på möjligheten att kvinnan blir informerad samtidigt som polisen så att hon snabbt har möjlighet att sätta sig själv i säkerhet. Vi bedömer att utsatta kvinnor i och med detta skulle kunna känna sig mer säkra i sitt närområde samt att färre kvinnor skulle utsättas för våld och hot från män de tidigare haft en relation med. Centerpartiet vill införa en möjlighet att personer som är belagda med särskilt utvidgat besöksförbud även ska kunna beläggas med elektronisk övervakning, så kallad fotboja Bättre samverkan Centerpartiet anser att god samverkan är grunden för all form av brottsförebyggande arbete. Samverkan mellan polis, kommun och landsting samt andra myndigheter behövs liksom samarbete med näringsliv, ideella organisationer, sociala företag och stiftelser. Kommunerna har ett särskilt ansvar i det brottsförebyggande arbetet och för att ge stöd åt personer som drabbats av brott. Samverkansavtal mellan polisen och kommunen med ömsesidiga åtaganden för brottsförebyggande åtgärder är ett bra exempel på hur samarbetet kan organiseras. Centerpartiet anser därför att samverkansavtal mellan kommun och polismyndighet ska upprättas i samtliga kommuner och att i dessa ska arbetet för att förhindra och förebygga mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer särskilt uppmärksammas. Vidare måste en tydlig ansvarsfördelning anges vid behov av stöd och skydd till hotade och våldsutsatta. I denna typ av brott drabbas också många barn, varför barnens situation måste särskilt beaktas. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Centerpartiet vill utveckla en bättre samverkan för brottsförebyggande arbete Centerpartiet vill att samverkansavtal mellan polis och kommun upprättas i samtliga kommuner och att i dessa ska hot och våld i nära relationer särskilt beaktas Ekonomiskt och praktiskt stöd Centerpartiet vill förbättra såväl praktiskt som ekonomiskt stöd vid akutsituationer i samband med allvarligt hot om våld. Om polisen vid en hot- och riskbedömning gör bedömningen att en person inte längre kan bo kvar på sin hemadress utan risk för allvarligt våld, och att en flytt är akut, menar Centerpartiet att såväl praktiskt som ekonomiskt stöd ska utgå för att bistå den utsatta personen. Detta ska kunna ske oavsett finansiell situation då det är en akut situation som personen inte själv har valt.

8 Även om kommunernas ansvar för stöd till brottsoffer har förtydligats under mandatperioden, ser stödet till dem som tvingas fly från sin hem väldigt olika ut. I många fall är det den hotade kvinnan som själv tvingas arrangera, planera och bekosta sin och sina barns flykt utan stöd från kommunen. Detta trots att polisen gjort en bedömning att en flytt med skyddad identitet är den enda möjligheten för en tryggare tillvaro. En anledning till detta är att flera kommuner inkomstprövar stöd och även ser till den brottsdrabbades tillgångar. Det innebär att en kvinna som äger tillgångar i form av exempelvis en halv villa vanligen inte är berättigad till ekonomiskt bistånd utan får bekosta sin flytt själv. Detta trots att valet att flytta inte är hennes eget och att det är långt från säkert att hon kan realisera några tillgångar vilket exempelvis skulle kunna innebära att få till stånd en försäljning av en gemensam bostad. Centerpartiet menar att när inga andra möjligheter för en trygg tillvaro finns än en flytt i kombination med skyddad identitet, ska också ekonomiskt och praktiskt stöd utgå för den som behöver det. Centerpartiet vill förbättra såväl praktiskt som ekonomiskt stöd vid akutsituationer med allvarligt hot om våld. Nationellt stöduppdrag för personer med skyddad identitet Centerpartiet vill inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet med expertkompetens som kan ge råd, vägledning och praktisk hjälp för att ge människor möjlighet till ett så vanligt liv som möjligt. I Sverige lever ungefär personer med skyddad identitet. För dessa personer är denna form av skydd nödvändig för att kunna skapa en normal tillvaro utan hot och våld. Men samtidigt som beslut om skyddad identitet tas hamnar personerna vid sidan om välfärden och samhällets service. Idag är det kommunerna som enligt socialtjänstlagen ska ge stöd till brottsoffer och då med särskilt fokus på våldsutsatta kvinnor. De saknar dock ofta tillräcklig kompetens för detta. Den geografiska begränsningen utgör ytterligare ett hinder. För en person som fått skyddad identitet kan det innebära en kvarskrivning i den kommun brottet inträffat, och flytt till en annan del av landet. Den nya kommunen känner då inte till att en person med skyddad identitet bor där. Detta rör sig om ett begränsat antal individer spridda över hela landet. Därför är det bättre att de får stöd via ett nationellt center. Ett nationellt stödcenter ska kunna ge individuella råd utifrån hur hotbilden utvecklas, minskar eller ökar, och vid behov ansöka om förlängning av tidsbegränsad skyddad identitet. Stöd och råd ska utgå för att hjälpa personer med skyddad identitet att kunna leva ett så normalt liv som möjligt med skola, utbildning, jobb eller eget företagande i en trygg tillvaro. Stödcentret ska kunna hjälpa alla människor som lever under en reell hotbild; kvinnor som flyr från män i nära relation, personer som utsätts för hot på grund av en hedersrelaterat förtryck, personer som trakasseras av stalkare samt personer som är hotade på grund av vittnesmål. Till det nationella stödcentret ska expertis inom olika

9 områden knytas och samverkan ska ske med andra aktörer som Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Socialförvaltningen och Nationellt center för kvinnofrid. Centerpartiet vill inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet Säkrare och enklare hantering av skyddade uppgifter i offentliga register Centerpartiet anser att det behövs en förbättrad hantering av skyddade uppgifter i offentliga register för att säkerställa system som garanterar barn och vuxna med skyddad identitet skolgång, tandvårdskontroller, hälsovårdskontroller och demokratiska rättigheter på likvärdiga villkor som andra barn och vuxna, utan att riskera att få sin vistelseort röjd. I dagens digitaliserade samhällen spelar offentliga register en väsentlig roll för kontakt med myndigheter, tillgång till välfärd och samhällets service. Barn med skyddad identitet kallas inte till skolstart, vaccinationsprogram eller tandläkarundersökningar. Vuxna kvinnor med skyddad identitet kallas inte till cellprovstagning eller mammografi. Att hyra bil, söka utbildningar eller deklarera via nätet går inte med skyddade personuppgifter. Möjligheterna till banklån eller att få kreditkort försämras. Personer som får skyddad identitet med kvarskrivning tillåts inte rösta i kommun- och landstingsval där de bor. Det är svårt att teckna telefonabonnemang, och personer med skyddad identitet är inte välkomna som förmånskund hos Apoteket. Allt detta medför en rad administrativt krångel och sämre samhällsservice för de som tvingas leva med skyddad identitet, samtidigt som en röjd vistelseort i ett register kan medföra allvarligt hot och tvinga personen till en ny flytt. Centerpartiet menar att en översyn över offentliga register behöver genomföras för att underlätta och förenkla vardagen för personer med skyddad identitet utan att riskera att vistelseorten röjs. En genomgång behövs för att värdera vilka uppgifter som behövs skyddas för att inte röja vistelseort, och vilka uppgifter som kan vara mer lättillgängliga. Utredningen bör även se över möjligheter med att låta alla med skyddad identitet få möjlighet till en fiktiv boxadress, från vilken en sekretessgrupp hanterar vidaresändning till hemlig bostadsadress. Idag ges den möjlighet till personer med kvarskrivning, medan mer komplicerade rutiner används för personer med sekretessmarkering. En fiktiv boxadress kan göra det möjligt för fler att finnas med i olika register utan att bostadsorten röjs. Centerpartiet vill garantera alla sina demokratiska rättigheter, även personer med skyddad identitet och kvarskrivning ska ha rätt att få rösta i kommun- och landstingsval där de bor, utan att få sin vistelseort röjd. Centerpartiet vill tillsätta en utredning för säkrare och enklare hantering av skyddade uppgifter i offentliga register

10 Centerpartiet vill se över systemen så personer med skyddad identitet kan garanteras sina demokratiska rättigheter utan att få vistelseorten röjd Enklare att få ny identitet Centerpartiet vill att kraven för att kvalificera sig för fingerade personuppgifter ska ses över mot bakgrund av de sammanlagda skyddsbehoven. Ett nytt namn och nya personuppgifter kan vara en möjlighet för en tryggare tillvaro för dem där inga andra åtgärder bedöms ge tillräckligt skydd. Beviljandet av fingerade personuppgifter sker dock mycket restriktivt. Centerpartiet vill därför undersöka möjligheten att ge fler möjlighet till ny identitet för en tryggare tillvaro för de som lever under varaktiga allvarliga hot. Endast vid särskilt allvarliga hot, där andra åtgärder bedöms som verkningslösa, kan en person få tillstånd att använda annan identitet. Beslut om fingerade personuppgifter meddelar Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen (RPS). Idag har endast ca personer som har fingerade personuppgifter. Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen är det omkring 60 personer per år som ansöker om fingerade personuppgifter. Av dessa är det enbart ett fåtal ansökningar som beviljas. När man genom fingerade personuppgifter får en ny identitet registreras uppgifterna på ett sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan den nya och den gamla identiteten finns endast hos Rikspolisstyrelsen. Detta kan ge en hotad person en chans till en ny start i livet, samtidigt som det också medför flera försvårande omständigheter. Det är därför viktigt att en person som får ny identitet får professionellt stöd och även hjälp med praktiska frågor, som att exempelvis kunna få betyg och meritvärden överförda till den nya identiteten. Centerpartiet vill öka möjligheten till beslut om fingerade personuppgifter

11 Fakta: Personer med skyddad identitet Sverige lever ca personer med skyddad identitet. Detta är inget som dessa personer har valt själva. Skyddad identitet ges bara efter noggrann prövning av en hotbild och är till för att skydda personer när inget annat hjälper. De finns tre former av skyddad identitet. Sekretessmarkering: ca personer Sekretessmarkering innebär att personuppgifter sekretessmarkeras, och lämnas endast ut efter prövning av myndigheten. Kvarskrivning: ca 1600 personer Kvarskrivning innebär att en person blivit kvarskriven på en tidigare folkbokföringsadress, men finns bosatt i annan del av landet på en skyddad adress. Personuppgifterna finns inte med i offentliga register. Fingerade personuppgifter: ca personer Fingerade personuppgifter innebär att en person har fått nya namn- och personuppgifter. Källa: Skattemyndigheten

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Handlingsplan. Skyddad identitet

Handlingsplan. Skyddad identitet Handlingsplan Skyddad identitet Innehållsförteckning Inledning Skyddade personuppgifter/identitet Sekretessmarkering Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Att tänka på Socialtjänsten Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter

Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter Jag vill veta Om att vara ung & leva med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se 14 17 år Den här broschyren är till för dig som är ung och lever med skyddade personuppgifter. Brotts offermyndigheten

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. hantering av skyddade personuppgifter

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. hantering av skyddade personuppgifter TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och hantering av skyddade personuppgifter Inledning Uppgifterna som registreras i folkbokföringen är som huvudregel offentliga. I vissa fall kan det dock skada en person

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga. Information

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31

Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Folkbokföringen (SOU 2009:75) Yttrande från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2010-03-31 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Innehållsförteckning 1. Förord 3 2 Utgångspunkt för handlingsplanen 3 3 Kvinnor och barn är brottsoffer 4 4 Målgrupper

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Åstorps kommuns Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Beslutat av Socialnämnden 2014-02-17 Dnr 2014/15 1 Innehållsförteckning 1.INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet.

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet. 2006-11-08 Brottsofferjourernas Riksförbunds remissvar angående betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, SOU 2006:65 Brottsofferjourernas Riksförbund,

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld

Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld Lena Persson fam_persson@ektv.nu beteendevetare, magister i psykologi arbetar med frågor som handlar om: våld i nära relationer hedersrelaterat våld skyddad identitet Vem får skydd? Om det finns risk:

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Godkännande av reviderad handlingsplan

Godkännande av reviderad handlingsplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 6(23) Socialnämnden SN Punkt 5 SNau 19 Sn/2014:52/001 Godkännande av reviderad handlingsplan Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I HEDERNS NAMN INLEDNING Flickor i strängt patriarkala familjer vars fri- och rättigheter är hotade har under det sista decenniet uppmärksammats inom socialtjänsten. Länsstyrelsen

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer