2014 Underhållsleverantören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Underhållsleverantören"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Underhållsleverantören som får tågen att rulla Euromaint levererar underhållstjänster till en för samhället mycket viktig bransch järnvägen.

2 Innehåll Verksamhet Koncernöversikt 1 Kommentar från Styrelseordförande och VD 4 Mål, strategi, utfall inkl hållbarhet 6 Affärsområden 12 5-årsöversikt 13 KOMMENTAR FRÅN VD SID 4 Ekonomiskt sett har Euromaint lyft sig jämfört med, men vi har en bit kvar innan vi når en tillfredsställande nivå. Finansiell rapportering Förvaltningsberättelse Noter 24 Revisionsberättelse 46 Styrelse 47 Bolagsledning OMBYGGDA PERSONVAGNAR Läs mer på sid 9 HÅLLBARHET SID 9 Medarbetare utbildade i uppförandekoden. Andelen förnyelsebar energi 66 procent Affärsområden med fokus på värdeskapande samarbeten sid 12 PASSAGERARE Komplett underhållskoncept. Allt från trafiknära underhåll till helhetsåtagande. GODS/TYSKLAND Planerat och skadeavhjälpande underhåll på verkstad eller mobilt. KOMPONENTER Upparbetning av komponenter och fullständig materialförsörjning. ARBETSMASKINER Komplett underhållsprogram för maskiner och redskap som används vid underhåll av järnvägsinfrastruktur. TYDLIG RIKTNING FÖR STÄRKT POSITION SID 7 Underhållskontrakt motsvarande 1,4 miljarder SEK upphandlas på den svenska marknaden LÄS MER OM EUROMAINTS MILJÖARBETE SID 11 FEMÅRSÖVERSIKT SID 13 Se Euromaints utveckling sedan i reda siffror. år

3 KONCERNÖVERSIKT Tåget som transportsätt erbjuder en mängd fördelar. Miljöriktigt, bekvämt, enkelt och kostnadseffektivt är bara några. Under gjordes över 200 miljoner personresor och cirka ton gods fraktades med marginell miljöpåverkan på svenska järnvägar. Spår burna transporter är det oslagbara alternativet för de som tar våra gemensamma miljöutmaningar på allvar. Punktlighet och säkerhet är A och O, oavsett om det gäller passagerare eller gods. Bristande punktlighet innebär stora samhällskostnader. Förutom den ekonomiska kostnaden innebär låg punktlighet en stor risk för att valet av transportslag för nästa resa eller transport faller på ett betydligt mindre miljöeffektivt alternativ. En väl fungerande tågtrafik ställer höga krav på att alla aktörer gör sitt jobb. Euromaints roll är att säkerställa att tågen är i rätt skick och underhållna enligt plan, för att kunna trafiksättas när de ska. Det är en uppgift vi med stor stolthet tar på största allvar varje dag. EuroMaint Årsredovisning 1

4 KONCERNÖVERSIKT EuroMaint på två minuter Euromaint erbjuder tågoperatörer, fordonsägare, infrastrukturentreprenörer och fordonstillverkare underhåll av spårburna fordon. Gemensamma kärnvärden, ett tydligt ledarskap, väl fungerande processer samt en öppen och ärlig dialog utgör tillsammans viktiga komponenter i det långsiktiga förändringsarbete som pågår för att utveckla ett stabilt, växande och lönsamt företag med nöjda kunder. VISION Euromaint ska vara Europas ledande oberoende leverantör av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen. MISSION Euromaint ska bidra till att göra tåg till det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar. KÄRNVÄRDEN Företagets kärnvärden; samarbete, ansvarstagande, bidragande och pålitlig, sätter fokus på vikten av att alla medarbetare ska ta eget ansvar och bidra till ständiga förbättringar. KUNDLÖFTEN För att behålla befintliga uppdrag och vinna nya ska Euromaint alltid erbjuda hög kvalitet till ett attraktivt pris, skapa tillgänglighet och tillförlitlighet för kunderna samt proaktivt utveckla effektiva underhållslösningar. Det kan sammanfattas som kvalitet, leverans och nytänkande. Euromaints närvaro Verkstad Servicestation Endast mobilt underhåll Vännäs Luleå PERSONTRAFIK Bekväma och punktliga tågresor I Sverige görs enligt Trafikanalys cirka 200 miljoner resor i de cirka vagnar som ett 15-tal tågopera törer har i trafik på de svenska järnvägarna. En viktig del i kampen att nå ökat förtroende för tåget som transportsätt är bättre punktlighet. En bland många förutsättningar för detta är att underhållet av tågen sker på rätt sätt och i rätt tid. Här har Euromaint en viktig roll. Bolaget erbjuder fordonsunderhåll, komponent underhåll och materialförsörjning för motorvagnar, lok och personvagnar. Bolagets industrialiserade process säkerställer högsta kvalitet och effektivitet. Bland kunderna finns bland andra A-Train, Botniatåg, DB, SJ, Tågkompaniet och Veolia. 200 Över miljoner resor Sundsvall Borlänge Gävle Västerås Örebro Stockholm Åmål Hallsberg Falköping Linköping Göteborg Jelgava Landskrona Malmö Antwerpen Wolfsburg Rotterdam Duisburg Kaiserslautern Oberhausen Wustermark Delitzsch Leipzig Ingolstadt Euromaint är ett svenskt företag med ett internationellt erbjudande och verksamhet i fem europeiska länder. Verksamheten är representerad genom fler än 25 verkstäder och mobila serviceenheter i Belgien, Lettland, Nederländerna, Sverige och Tyskland. Erbjudandet är paneuropeiskt men huvudmarknaderna är Sverige och Tyskland. 2 EuroMaint Årsredovisning

5 KONCERNÖVERSIKT Euromaint ägs sedan 2007 av Ratos AB som är ett svenskt börsnoterat private equity-bolag. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Euromaint Rails fyra affärsområden Passagerare, Gods/Tyskland, Komponenter och Arbetsmaskiner. Varje enskilt affärsområde ska skapa tydligt kundvärde och bidra till den aggregerade lönsamheten. Läs mer på sidan 12. Persontrafik, Sverige Miljoner personkilometer. Genomsnittlig årlig tillväxt 2010 : 1,4 procent Rullande 12-mån Källa: Trafikanalys, järnvägstransporter, Q3 Trenden att järnvägssystemet används allt mer fortsätter. Mellan 2010 och ökade personresor på tåg med 7,1 procent. Totalt gjordes över 200 miljoner resor. 1 GODS Säkra och punktliga godstransporter I Sverige fraktas cirka 68 miljoner ton gods i spårburna godsvagnar. Att godset levereras till kunden i rätt tid är helt av görande. Euromaint har ett heltäckande erbjudande för underhåll av godsvagnar och lok. I detta inryms regelbundna revisioner, komponentförsörjning samt avhjälpande av fel. Euromaint underhåller godsvagnar och lok i verkstad och på plats allt utifrån kundens behov och önskemål. Bland kunderna finns bland andra AAE, DB, Green Cargo och Nacco. Godstrafik, Sverige Transporterad godsmängd, tusen ton INFRASTRUKTUR HÅLLARE Framkomliga och tillgängliga spår Järnvägsinfrastrukturen omfattar bland annat spårkilometer trafikerad järnväg, kilometer kraftledning och 881 signalställverk. Underhållet sköts av olika aktörer. Euromaint levererar underhåll av de arbetsmaskiner som används av de olika aktörerna. Bland kunderna finns bland andra Jernbaneverket, SL och Strukton Över Rullande 12-mån Källa: Trafikanalys, järnvägstransporter, Q3 Godstransporterna på järnväg ligger på i princip samma nivå som Jämfört med 2012 har dock volymen ökat med 3,5 procent. miljoner ton transporterad godsmängd EuroMaint Årsredovisning 3

6 KOMMENTAR FRÅN STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD Löpande förbättringsarbete ger resultat Blickar vi framåt är min förhoppning för 2015 att vi kan se begynnelsen av en mer seriös satsning på infrastrukturinvesteringar. Euromaint strävar hela tiden efter att driva utvecklingen och vara ledande i branschen i framförallt Sverige, men även efter att få en stark position i Tyskland. Att förbättra och öka produktiviteten är viktigt i en bransch som, trots tillväxt, har lönsamhetsproblem för aktörer inom både gods- och persontrafik. Euromaint fortsatte under att ytterligare stärka sin konkurrenskraft genom att kontinuerligt arbeta med förbättringsåtgärder på samtliga nivåer inom företaget. Arbetet sker i nära samarbete med kunderna och vi har under året kunnat notera ytterligare förbättrad tillgänglighet för våra kunder, tågoperatörerna. Vi utvecklar ständigt vår kompetens och använder ny teknik i underhållet. Under året har vi även gjort betydande investeringar i IT och i våra verkstäder. Syftet är att möta de krav som ställs på hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris och ge kunderna högsta möjliga tillgänglighet på sina tåg och vagnar och därmed öka sina intäkter. Blickar vi framåt är min förhoppning för 2015 att vi kan se begynnelsen av en mer seriös satsning på infrastrukturinvesteringar. Utan investeringar och upprustning av järnvägsnätet framöver kommer vi inte att få tillgång till ett fungerande och, inte minst, säkert järnvägsnät i landet, vilket givetvis är en nödvändighet för att nå en positiv utveckling av branschen. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Euromaint samt till våra kunder och samarbetspartners. Solna i februari 2015 Leif Johansson Styrelseordförande avslutades på ett bra sätt med ett nytt avtal med Green Cargo. Det följdes, strax efter årsskiftet, av en order från italienska EAV till den tyska verksamheten. Vårt intensiva förändringsarbete har börjat ge resultat och vi fortsätter att arbeta fokuserat för att nå ytterligare förbättringar i hela verksamheten. Green Cargo valde att stärka samarbetet med Euromaint genom ett 10-årigt avtal för bland annat underhåll av el- och diesellok och komponenter. Den italienska affären, som innebär att vi ska renovera och modernisera 12 fordon, öppnar upp en ny intressant marknad för bolaget. Italien har många tågoperatörer och en relativt åldrad tågflotta. Potentialen är stor. Det är också värt att notera att vi, trots det stora prisfokuset i branschen, vann affären i första hand för vår erkänt höga kvalitet. Förhoppningsvis ökar nu insikten om vikten av kvalitet för att bibehålla säkerheten på järnvägen. Ekonomiskt sett har Euromaint lyft sig jämfört med, men vi har en bit kvar innan vi når en tillfredsställande nivå. Omsättningen minskade med 5,9 procent och uppgick till (2 416) MSEK. Läget på den tyska marknaden, som fortfarande präglas av en svag konjunktur, har påverkat resultatet men order vunna under kommer att börja märkas i resultatet under andra halvåret Den svenska verksamheten minskade med 7,8 procent. Rörelseresultatet (EBITA), justerat för jämförelsestörande kostnader, uppgick till 77 (67) MSEK. Euromaint har arbetat fokuserat för att behålla sin starka position. Det har bland annat inneburit fortsatt arbete inom de fyra fokusområdena stabilitet, lönsamhet, image och tillväxt. Som en konsekvens av de förändrade förutsättningarna har ett antal medarbetare tyvärr fått lämna bolaget, inte minst inom administrationen. Det är aldrig roligt att behöva minska antalet medarbetare men vi har haft en god dialog med facket och stöttat de enskilda medarbetarna i övergången. Genom att fortsätta förbättra verksamheten, utveckla och 4 EuroMaint Årsredovisning

7 KOMMENTAR FRÅN VD följa befintliga processer, samarbeta internt såväl som med kunderna ser jag att vi har god potential för fortsatta resultatförbättringar. Förutom att arbeta med att minska kostnaderna har vi även satsat på att öka både vår attraktivitet och effektivitet. Vi har lyssnat på kunderna och sett marknadens förändrade behov. Bland annat såg vi tidigt att behovet av snabb upparbetning av boggis skulle växa. Vår nya boggiverkstad i Örebro som sattes i drift i mitten av året ligger helt rätt i tiden. Med en halverad ledtid har vi attraherat kunder och nått full beläggning. För att skapa en stabilare leverans har vi också arbetat vidare med att implementera ett nytt affärssystem. Vi är nu i slutfasen av det långa och resurskrävande arbetet men sett till vinsterna som det kommer att innebära har det varit värt insatsen. Med systemet kommer vi att få ökad kontroll över hela verksamheten vilket i sin tur leder till ytterligare höjning av kvaliteten i underhållet. Under året har vi även lyft fram ansvars- och hållbarhetsfrågor i dialogen med våra medarbetare som alla utbildats i vår uppförandekod. Ytterst handlar det om att vi ska bli bättre samarbetspartners för våra kunder och därmed bli ett företag som skapar värde för alla våra intressenter. Året har också rymt utmaningar som, inte minst, är kopplade till omvärlden. Ökad konkurrens, kombinerat med lägre underhållsbehov för ett antal kunder har inneburit förändringar som är talande för järnvägsbranschen. Från att ha varit en helt statsfinansierad bransch med total avsaknad av konkurrens har det blivit en bransch med stenhård konkurrens för både operatörer och underhållare med krav på både flexibilitet och låga overheadkostnader. Järnvägsbranschen är nu förändringsdriven där alla aktörer ständigt måste arbeta med förbättringar. Det är inte längre en plats för förändringsobenägna. Under 2015 väntar ett antal stora och viktiga upphandlingar. Euromaint är rustade för dessa, mycket tack vare det systematiska förbättringsarbete som har pågått under de senaste åren. Vi utvecklar våra arbetssätt och processer, vi drar lärdom av de misstag som görs och vi sätter alltid kundens säkerhet och leverans främst. Vår vardag handlar om att ständigt förbättra vår verksamhet, samtidigt som vi ska se till att våra leveranser lämnar verkstäderna i tid, natt och dag, vardag och helg, sommar och vinter. Jag vill rikta ett tack till alla Euromaints medarbetare som genom sina insatser gör det möjligt. Solna i februari 2015 Ove Bergkvist VD och koncernchef EuroMaint Årsredovisning 5

8 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET INDUSTRIALISERAD PROCESS OCH NÄRA KUNDSAMARBETEN GER RESULTAT Euromaints moderna och industrialiserade underhållsprocess har under de senaste åren bidragit till att avsevärt förbättra leveranskvaliteten och öka tillgängligheten avseende till exempel X2000. Detta har åstadkommits genom ett nära samarbete med kunden och ett systematiskt internt samarbete. 6 EuroMaint Årsredovisning

9 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET Intensifierat samarbete för ökad effektivitet och hållbara resultat Resande och transporter på järnväg ökade under det gångna året. Samtidigt har marknaden för tågunderhåll präglats av den fortsatt svaga konjunkturen. Euromaints övergripande strategiska inriktning är tydlig. Målet är att vara en stabil samarbetspartner som med högkvalitativa underhållslösningar säkerställer att kundernas fordon underhålls enligt plan och rullar när de ska. Nettoomsättning 2010 MSEK Nettoomsättningen minskade med 6 procent under. Omsättningen i den svenska verksamheten som står för 75 procent av den totala omsättningen minskade med 8,4 procent. Omsättningen från utländska verksamheter ökade med 1 procent. EBITA-marginal 2010 Procent Q2 1 Effektiviseringsarbetet i hela verksamheten har minskat andelen fasta kostnader och under förbättrades EBITA-marginalen från 1,0 procent till 2,5 procent. Förändringsarbetet fortlöper för att över tid nå målet om en EBITA-marginal om 5 procent. Järnvägssektorn går fortsatt igenom den strukturomvandling som påbörjades i och med avregleringen. Fler aktörer har tagit plats på marknaden. Det visar att tåget som transportsätt för både människor och gods är en intressant framtidsmarknad. Samtidigt innebär konkurrens ett behov av rationaliseringar för att nå förbättrad effektivitet och lönsamhet. Underhållsbehovet av spårburna fordon drivs av trafikutvecklingen som i sin tur påverkas av konjunkturutvecklingen. I Sverige bedömer Trafikverket att den spårburna persontrafiken kommer att växa med i genomsnitt cirka 1,4 procent per år. I Tyskland har, enligt Eurostat, den spårburna persontrafiken vuxit med i snitt 1,8 procent per år. Även här är bedömningen att de senaste årens tillväxttakt ska fortsätta framöver. Godstrafiken påverkas i än högre grad av konjunkturen. För att möta variationer i efterfrågan på spårburna godstransporter anpassar transportörer som till exempel Green Cargo i Sverige och DB i Tyskland antalet lok och godsvagnar som är i drift. Därmed varierar även behovet av underhåll. Euromaints kunder inom framförallt persontrafik förväntar sig ett lika högkvalitativt underhållsarbete som alltid men till en allt lägre kostnad trots en åldrande fordonsflotta. Samtidigt innebär den öppna marknaden att nya operatörer med nya moderna fordon trafikerar våra järnvägar. Det innebär goda möjligheter för företag som har rätt erfarenhet och kompetens samt ständigt utvecklar sin underhållsprocess och sourcing i takt med att nya behov uppstår. Euromaint är ett sådant företag. Bland aktörerna på underhållsmarknaden finns allt från små nischade lokala underhållsleverantörer till stora globala tågtillverkare med underhållslösningar som tilläggstjänster. Vidare väljer vissa tågoperatörer att själva sköta underhållet i egna verkstäder. Detta är särskilt vanligt i Tyskland. Avtalstiderna för upphandlad spårbunden trafik är ofta långa. Vid upphandling är en viktig uppgift för operatören att visa hur uppställda mål ska nås. Det innebär att metoder och angreppssätt för underhållet av fordonen är en viktig pusselbit för att vinna avtalet. Den hårda konkurrensen kombinerat med de långa avtalstiderna innebär att konsekvenserna av att förlora en strategisk upphandling påverkar verksamheten under en lång tid. När konkurrensen om trafiken och underhållet hårdnar märks även en tilltagande prispress i marknaden. Konsekvenserna av att vinna ett uppdrag baserat på en orealistisk prissättning kan dock bli ödesdigra för båda parter och i slutänden resenärerna. För branschen är det viktigt att skapa en hållbar modell där kvalitet, säkerhet och bekvämlighet inte åsidosätts i jakten på kostnader och lönsamhet. Tydlig riktning för stärkt position För att vara en konkurrenskraftig affärspartner för kunderna, ett intressant investeringsobjekt för ägarna och ett företag som tar ansvar för sin verksamhet och sina medarbetare arbetar Euromaint sedan 2011 med fyra fokusområden; stabilitet, lönsamhet, image och tillväxt. Under har arbetet intensifierats för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Förändringsarbetet handlar i första hand om att ständigt förbättra kvaliteten i kundleveransen men också om att minska andelen fasta kostnader. Detta möjliggör ytterligare effektiviseringar och stärker konkurrenskraften. Euromaints justerade mål för lönsamhet är att långsiktigt nå en årlig EBITAmarginal på fem procent. EBITA-marginalen uppgick till 2,5 (1,0) procent. De besparingsåtgärder som vidtagits sedan 2012 och som fortsatt både under och har gett successivt resultat i form av såväl lägre kostnader som i en mer flexibel kostnadsbas. Det handlar om effektiviseringar inom administrativa funktioner samt anpassningar av verksamheten vid anläggningar där underhållsoch/eller ombyggnadsuppdrag färdiglevererats eller förlorats. Under lades varsel avseende 46 tjänster. Totalt lämnade 131 medarbetare Euromaint. En utmaning i den svenska verksamheten är att skapa en ökad flexibilitet i kostnads basen. Behovet EuroMaint Årsredovisning 7

10 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET Soliditeten uppgick till 40% Underhållskontrakt 1,4 motsvarande miljarder SEK upphandlas 2017 I början av fick Euromaint i uppdrag av Tågkompaniet (TKAB) att fram till 2024 utföra underhållet på de Reginatåg som TKAB kör för X-trafiks räkning sedan den 15 juni. Underhållet utförs vid Euromaints verkstad i Gävle. Euromaint har sedan tidigare ett samarbete med TKAB avseende Tåg i Bergslagen och har under de senaste åren fått flera underhålls kontrakt avseende Reginatåg. av att minska de fasta kostnaderna är särskilt stor just i Sverige eftersom hyrorna och avgifterna för verkstäderna skenat de senaste åren, samtidigt som kontrakten löper över lång tid. Detta beror framförallt på bristande konkurrens och på att staten som ägare till Jernhusen prioriterar ekonomisk avkastning framför vikten av att alla aktörer aktivt bidrar till en mer väl fungerande tågtrafik. Alla resurser i nära samarbete för fler affärer Ambitionen är att på sikt växa i Skandinavien och i Tyskland, organiskt och genom förvärv. Tillväxt kommer dock inte att ske på bekostnad av lönsamheten i varje enskild affärsmöjlighet. Euromaint fokuserar sina strategiska och operationella resurser helt på att leverera marknadens mest professionella underhåll i befintliga kontrakt, vinna nya affärer och återvinna förtroendet från kunder som prövat andra underhållslösningar. Målet är att den kundnytta som företagets unika produktionssystem för kontroll och förbättring av underhållsprocesser ger, ska komma fler kunder till del. Under perioden 2017 upphandlas ett tiotal större underhållskontrakt i Sverige värda motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor i årlig omsättning. Under valde Tågkompaniet Euromaint som samarbetspartner för underhållet av de tåg som körs för X-trafiks räkning medan SJ valde andra samarbetspartners avseende underhållet av fordonen som körs för Västtrafiks räkning. De närmaste åren kommer ett antal större upphandlingar att göras, främst i Sverige. Det skapar möjligheter för affärsområdet Passagerare. Affärsområdet Arbetsmaskiner verkar för närvarande i ett relativt sett positivt affärsklimat. Verksamheten fokuserar på att ytterligare befästa sin position som betrodd leverantör av underhållslösningar till de aktörer som underhåller spår och annan järnvägsinfrastruktur i främst Sverige och Norge. Affärsområdet Komponenter ska försvara sin position samtidigt som verksamheten ska förbereda sig för de nya affärsmöjligheter som uppstår i och med de kommande revisionerna av motorvagnar. En viktig investering för framtida tillväxt var ombyggnaden av boggiverkstaden i Örebro. Tiden för en boggirevision har mer än halverats från 15 till i genomsnitt sju dagar. Detta är en viktig konkurrensfördel. I Tyskland ska godsverksamheten fokusera på lönsamma revisioner och för passagerarverksamheten ligger fokus på att ta affärer inom tyngre underhåll som till exempel revisioner av motorvagnståg, EMU/DMU-tåg (Electric Multiple Unit och Diesel Multiple Unit) samt fordonsmodifieringar. Så kallade tillgänglighetskontrakt kommer inte att vara ett fokusområde för den tyska passagerarverksamheten de närmsta åren. Vidare kan så kallade garantiuppdrag, det vill säga åtgärdande av fel på fordon i samband med fordonsleveranser samt under garantitiden, innebära nya intressanta affärsmöjligheter. 8 EuroMaint Årsredovisning

11 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET Hållbarhetsfokus reducerar risker och stärker förtroendet Fokus för Euromaints hållbarhetsarbete är att leverera säkra och tillgängliga tåg till kunderna, erbjuda en säker arbetsmiljö för medarbetarna och minska miljöpåverkan. FN:s 10 principer i Global Compact, ägarens prioriteringar och bolagets vision, mission och riskanalys är styrande för hållbarhetsarbetet. medarbetare har utbildats i uppförandekod och hållbarhet Euromaints mission är att tåg ska vara det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar. Spårburna resor och transporter är det klart mest miljöeffektiva transportsättet. Det är också ett säkert sätt att resa och transportera gods. För att uppnå minimal miljöpåverkan och högsta möjliga säkerhet har en modern och industrialiserad underhållsprocess utvecklats med kvalitet, säkerhet och miljö i fokus. Målet för såväl det pågående förändringsarbetet, som hållbarhetsarbetet är att minska riskerna i verksamheten och stärka Euromaints förtroende på marknaden. Rätt förutsättningar och egna initiativ Att leverera säkra tåg börjar med att Euromaints medarbetare kan utföra arbetet i en säker miljö, att de har rätt kunskap, tydliga instruktioner och ändamålsenlig skyddsutrustning. Varje enskild verkstad gör sina riskbedömningar utifrån de specifika uppdrag som utförs. Vidare följs alltid de incidenter som inträffar upp för att säkerställa att de inte inträffar igen och att arbetsmiljön löpande förbättras. Underhållsarbetet är kringgärdat av rigorösa och specifika säkerhets- och kompetenskrav. För alla fordonstyper ställs särskilda krav och olika underhållsinsatser kräver olika säkerhetsnivåer. Detta innebär att medarbetarna ständigt behöver genomgå interna fordons- och säkerhetsutbildningar för att Euromaint slutförde under uppdraget att bygga om 55 stycken 2 klass personvagnar åt SJ. Uppdraget var en fortsättning på den ombyggnad av 160 vagnar som utfördes Ombyggnaden gjordes vid Euromaints verkstad i Notviken, Luleå. Åtgärderna var av komfortkaraktär, till exempel ommålning, byte av stolar och belysning, samt av mer teknisk karaktär som nödbromsöverbryggning, dörrevision och renovering av vakuumsystemet. ha rätt behörighet för befintliga och nya uppdrag. En värdeskapande kultur För att bygga en sund och modern företagskultur har Euromaint både utvecklat och implementerat sina kärnvärden samarbete, ansvarstagande, bidragande och pålitlig samt en uppförandekod som alla medarbetare i bolaget har att förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Under de senaste två åren har alla medarbetare utbildats i såväl uppförandekod som andra ansvars- och hållbarhetsrelaterade frågor. Engagemanget för frågorna är stort och det interna förändringsarbetet bedrivs med oförminskad styrka för att bygga en kultur där stolthet byggs kring att leverera värde till kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort. Planering förbättrar tillgänglighet, kvalitet och säkerhet Euromaint ska vara en pålitlig affärspartner från avtalstecknande till leverans och fakturering. Genom att leva upp till kundlöftena kvalitet, leverans och nytänkande varje dag skapas förutsättningar att vinna nya kontrakt hos befintliga kunder och attrahera helt nya kunder. Det finns inte längre alltid reservkapacitet i form av lok, vagnar och högvärdeskomponenter som till exempel hjul, boggier och traktionsmotorer. Därför måste fordonen underhållas så effektivt som möjligt utan att avkall görs på kvalitet eller säkerhet. För att korta tiden i verkstad samarbetar Euromaint med kunderna. Gemensamt görs en mycket noggrann underhållsplanering. Ytterst handlar det om att skapa en god reseupplevelse för våra kunders kunder, det vill säga passagerarna, med bekväma tåg som är punktliga. Då är det viktigt att verkstaden har rätt resurser på plats för att leverera ett effektivt och högkvalitativt underhåll och att tågen kommer in till verkstaden i rätt tid. Det är också viktigt att Euromaint vid oförutsedda händelser klarar av att hantera dessa. EuroMaint Årsredovisning 9

12 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET RÄTT KOMPETENS OCH SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE Euromaints samtliga svenska verkstäder är kvalitetscertifierade enligt ISO9001. Trafiksäkerhets- och kvalitetsarbetet omfattar huvudsakligen revisioner, säkerhetsmöten och behörighetsutbildningar. I praktiken innebär det att Euromaints arbetssätt uppfyller Transportstyrelsens och kundens krav att alla trafiksäkerhetsfaktorer gås igenom systematiskt. Vid det interna utbildningscentret utbildas medarbetarna för att alltid ha rätt behörighet för sina arbetsuppgifter. Alla medarbetare genomgår även regelbundna hälsokontroller och drogtester. Sverige Tyskland Totalt Sjukfrånvaro Korttid, 0 14 dagar, % 2,9 2,0 n.a Långtid, >15 dagar, % 4,1 5,4 n.a Antal medarbetare, per anställningsform (LA1) Tillsvidareanställning Visstidsanställning Timanställning Lärling Totalt Anställda per kön och ålder, antal (LA1) <30 år, totalt kvinnor män andel av total, % >30 50 år, totalt kvinnor män andel av total, % >50 år kvinnor män andel av total, % Totalt, antal varav kvinnor totalt varav män totalt Personalomsättning (LA4) Sverige Tyskland Totalt <30 år kvinnor, % n.a <30 år män, % n.a >30 50 år kvinnor, % 28 7 n.a >30 50 år män, % 32 7 n.a >50 år kvinnor, % 30 5 n.a >50 år män, % n.a Utbildningstimmar, (LA10), tim per person Produktionspersonal 50,2 6,3 n.a Tjänstemän 4,5 3,3 n.a Andel kvinnor män, ledning och styrelse (LA13) Kvinnor Män Totalt Ledning, stycken andel kvinnor och män (100% i åldersgrupperna >30 år), % Styrelse, stycken andel kvinnor och män (100% i åldersgrupperna >30 år), % Andel 9procent kvinnor 1. Inklusive Holland 10 EuroMaint Årsredovisning

13 MÅL, STRATEGI, UTFALL INKL HÅLLBARHET Fördelning energianvändning Kolkraft, 12% Kärnkraft, 7% Övrigt (inkl gas), 15% Andelen förnyelsebar energi 20 procent 66 % Euromaints direkta energianvändning (EN3) uppgick till (29 037) MWh. 66 procent av använd energi kom från förnyelsebara energikällor. har Euromaints energiförbrukning i Sverige minskat med sedan 2007 Total avfallsvikt deponi (EN22) kg Totalt Sverige Tyskland Riskstyrt miljöarbete med stark lokal förankring Att underhålla tåg på ett för miljön så säkert och skonsamt sätt som möjligt är en del av vardagen på Euromaints verkstäder. Det lokala miljöarbetet vid respektive verkstad bygger på noggranna riskinventeringar och åtgärdsprogram som följs upp regelbundet. Under har en metod etablerats som syftar till att systematiskt dokumentera samtliga lokalt identifierade risker och de åtgärder som genomförs. På så sätt skapas en gemensam kunskapsbank som möjliggör jämförelse och kunskapsutbyte mellan olika verkstäder. Syftet är att förstärka det lokala miljöarbetet samt att utveckla styrning och mål- och uppföljningsarbetet framöver. Att de prioriterade områdena för miljöarbetet är energiförbrukning, kemikaliehantering och deponiavfall är både ett resultat av de riskinventeringar som varje enskild verkstad gjort och av de affärsmässiga prioriteringar som gjorts på bolagsnivå. De senare grundas framför allt på kundkrav, kostnadseffektivitet och med utgångspunkten att spårburna transporter ska vara det självklara transportslaget för att klara framtida miljöutmaningar. Utbudet av verkstäder är begränsat i Sverige. Många av dem är ålderstigna och utformade i en tid då miljöfrågan inte hade samma prioritet som idag. Att minska elförbrukningen i lokalerna har varit ett prioriterat område under många år. Euromaint för därför en löpande dialog med förvaltarna av verkstäderna. Åtgärder som vidtagits är bland andra att reglera temperaturen så att den är jämnare oavsett tid på dygnet, arbete som bedrivs i lokalen eller vilken årstid som råder. En viktig åtgärd har varit att minimera tiden då portarna står öppna. Vidare har armaturer ersatts av mer energisnåla alternativ och en översyn gjorts av verkstädernas tryckluftssystem för att minimera läckage från slangar och kopplingar. Under perioden 2007 har energiförbrukningen minskat med 4,8 miljoner kwh, eller 20 procent. Det motsvarar uppvärmningen av ungefär 200 villor och en kostnadsbesparing på cirka 4,8 miljoner kronor. Målet för var att minska energiförbrukningen med 3 procent. Utfallet blev en minskning med 5,5 procent. Inför 2015 är målet att minska med 3 procent. Euromaint har sorterat sitt underhållsavfall sedan 2006 och avfallet som lämnats för deponi har minskat markant alltsedan dess. Under lämnades cirka 22 ton till deponi, en minskning jämfört med med 25 procent. Det avser i huvudsak komplext avfall som består av sammansatta fraktionsgrupper. Idag används totalt cirka olika kemikalier i Euromaints verkstäder. Att minska användningen av kemikalier är viktigt både för att reducera underhållets miljöpåverkan och för att skapa en bättre arbetsmiljö. Kemikalier klassas i olika faronivåer där nivåerna 4 och 5 anger att medlen kan vara skadliga för både människor och miljö. Alla kemikalier hanteras enligt ett detaljerat regelverk och samtliga berörda medarbetare utbildas för att säkerställa rätt hantering. Euromaints mål är att ersätta kemikalier inom nivå 4 och 5 med mer miljövänliga alternativ. Detta är en process som sker i dialog med kunder och de olika verkstäderna. Då kemikalier som krävs för fordonsunderhåll är specificerade i underhållsinstruktionen som tillverkarna lämnat kan inte Euromaint välja mer miljövänliga alternativ innan kunden godkänt bytet och uppdaterat underhållsinstruktionen. Vid ingången av använde Euromaint 217 kemikalier klassade som nivå 4 eller 5. Under har Euromaint slutat använda sammanlagt 15 kemikalier av dessa, en minskning med 7 procent. EuroMaint Årsredovisning 11

14 AFFÄRSOMRÅDEN Fyra affärsområden med fokus på värdeskapande samarbeten Euromaint bedriver verksamheten i fyra affärsområden. Deras uppgift är att med gemensamma kärnvärden och kundlöften etablera värdeskapande samarbeten och skapa maximal lönsamhet i respektive del av det totala erbjudandet. PASSAGERARE Affärsområdet erbjuder ett komplett underhållskoncept för spårburna fordon till tågoperatörer, fordonsägare och trafikhuvudmän. Kunderna kan köpa hela eller delar av underhållserbjudandet, allt från trafiknära underhåll till helhetsåtaganden inklusive upparbetning och revisioner. Ersättningsmodellen bygger ofta på ett helhetsåtagande som baseras på att kundernas fordon ska vara tillgängliga för trafik. I praktiken innebär detta att kunderna betalar utifrån antalet kilometer tågen rullar. Euromaint och kunderna har därmed ett tydligt gemensamt incitament att fordonen används i trafik. Vidare ansvarar affärsområdet för det svenska erbjudandet inom underhåll av fordon för spårburen godstrafik. GODS/TYSKLAND Affärsområdet har ett heltäckande utbud av underhållstjänster för spårburna fordon för gods och ett erbjudande under utveckling för spårburna passagerarfordon på den tyska marknaden. Erbjudandet omfattar planerat och skadeavhjälpande underhåll (både på verkstad och mobilt), färdigställande av vagnar samt revisioner, ombyggnationer och upparbetning av komponenter. Det planerade underhållet baseras på ramavtal som definierar vilka åtgärder som ska utföras enligt fastlagd underhållsplan. Skadeavhjälpande underhåll sker antingen mot offert eller på löpande räkning. Större och mer omfattande åtgärder som revisioner och ombyggnationer följer alltid fastställda underhållsplaner. Antal anställda 31 dec: 789 (849). AO Chef: Robert Lehmann. Kundexempel: AAE, Aretz, BASF, DB, Ermewa, GATX, Nacco, TWA, VTG, Wascosa. Verkstäder/anläggningar: Delitzsch, Duisburg, Ingolstadt, Kaiserslauten, Leipzig, Oberhausen, Wolfsburg, Wustermark, Antwerpen, Rotterdam. KOMPONENTER Affärsområdet erbjuder upparbetning av komponenter och fullständig materialförsörjning till alla typer av kunder inom spårtrafikbranschen, allt från lagerhållning, till intelligenta logistiklösningar och reservdelsförsäljning. Som logistikleverantör har affärsområdet intäkter från avtal som kan omfatta delar av försörjningskedjan eller ett komplett försörjningsansvar för reservdelar och upparbetade komponenter. Affärsområdet har egna externa kundrelationer med såväl tågoperatörer som andra underhållsföretag och en roll som leverantör till Euromaints övriga affärsområden när det gäller komponentupparbetning och reservdelsförsörjning. Affärsområdet har ett eget lager med cirka artiklar för underhåll av spårburna fordon. Antal anställda 31 dec: 399 (288). AO Chef: Ingela Erlinghult. Kundexempel: Alstom, Arriva, Bombardier, Inlandsbanan, JBV, Metro, Transitio, TRV, Tågab, övriga affärsområden inom Euromaint. Verkstäder/anläggningar: Jelgava, Åmål, Örebro. Antal anställda 31 dec: 696 (934). AO Chef: Henrik Dagberg. Kundexempel: A-Train, AAE, DSB, Green Cargo, SJ, Tågkompaniet, Veolia, Västtrafik. Verkstäder/anläggningar: Borlänge, Falköping, Gävle, Göteborg, Hallsberg, Landskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Vännäs, Västerås, Örebro. ARBETSMASKINER Affärsområde Arbetsmaskiner erbjuder ett komplett underhållsprogram för maskiner och redskap som används för underhåll och konstruktion av järnvägsinfrastruktur, såsom spår och kontaktledningar. Affärsmodellen består antingen av ramavtal som innehåller fasta åtgärder som avropas av kunden samt servicepaket baserade på maskinernas gångtimmar eller av ett förvaltningsavtal. Avhjälpande underhåll och fältservice sker antingen mot offert eller på löpande räkning. Antal anställda 31 dec: 39 (36). AO Chef: Gustav Jansson. Kundexempel: Jernbaneverket, SL, Strukton. Verkstäder/anläggningar: Stockholm, Åmål. 12 EuroMaint Årsredovisning

15 FEMÅRSÖVERSIKT Femårsöversikt MSEK Q4 2 Q RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga intäkter/kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar EBITA Av- och nedskrivning av immateriella tillgångar 2 4 EBIT Finansiella intäkter Finansiella kostnader EBT Skatt Resultat från avvecklade verksamheter Årets/periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets ägare Jämförelsestörande poster i EBITA Operativ EBITA RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, ej räntebärande Summa anläggningstillgångar Lager Fordringar, ej räntebärande Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Avsättningar, räntebärande Avsättningar, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder, ej räntebärande Finansiella skulder, övriga SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL EBITA-marginal (%) 4,6 3,4 2,5 1,0 2,4 2,1 3,6 0,5 Operativ EBITA-marginal (%) 4,5 3,7 3,4 2,8 3,6 3,3 4,8 EBT-marginal (%) 3,4 0,9 1,0 0,4 0,6 0,2 1,9 2,8 Avkastning på EK (%) 3,2 1,8 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 4,7 4,1 Soliditet (%) Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 0,8 0,8 1,0 0,9 Medelantal anställda ) Affärsområde Ombyggnad och verksamheten Euromaint Industry redovisas för 2010 och 2011 som avvecklad/avyttrad verksamhet i enlighet med IFRS. 2) Verksamheten i Tyskland och Belgien redovisas för 2012, och som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS. EuroMaint Årsredovisning 13

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för Euromaint Gruppen AB organisationsnummer , säte Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Ägare Euromaint Gruppen AB är ett helägt dotterbolag till EMaint AB organisationsnummer , säte Stockholm, som ägs av Ratos AB. Euromaint Gruppen AB förvärvade 100 procent av Euromaint AB per 1 september 2007 från tidigare ägaren AB Swedcarrier. Verksamhet och organisation Euromaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för produktionsutrustning inom spårtrafikbranschen. Euromaint finns genom verksamheten i Euromaint Rail AB i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, i Jelgava, Lettland, och sedan 2010 i Tyskland och Nederländerna. Huvudkontoret ligger i Solna. Omvärld Tåg är en central del av den europeiska infrastrukturen för transport av människor och gods. Det är ett gemensamt intresse för EU som en lösning på många av de utmaningar som Europa står inför för att tillgodose en hållbar utveckling. De nationella tågsystemen håller på att öppnas upp i enlighet med EU:s principer om fri rörlighet och fri konkurrens. Det är en process som kommit olika långt i olika länder. Persontrafiken är till stora delar en nationell fråga medan EU länge har arbetat med att skapa förutsättningar för en väl fungerande paneuropeisk spårburen godsmarknad. En avreglerad marknad gynnar Euromaint i sin roll som oberoende underhållsaktör, utan band till tågoperatörer eller -tillverkare. I Sverige bedömer Trafikverket att den spårburna persontrafiken kommer att växa med i genomsnitt cirka 1,4 procent per år. I Tyskland har, enligt Eurostat, den spårburna persontrafiken vuxit med i snitt 1,8 procent per år. Även här är bedömningen att de senaste årens tillväxttakt ska fortsätta framöver. Godstrafiken påverkas i än högre grad av konjunkturen. För att möta variationer i efterfrågan på spårburna godstransporter anpassar transportörer som till exempel Green Cargo i Sverige och DB i Tyskland antalet lok och godsvagnar som är i drift. Därmed varierar även behovet av underhåll. Under har en alltjämt svag godskonjunktur fortsatt påverka omsättningen negativt i Sverige. Uppfattningen är dock att Euromaint inte tappat andelar av totala marknaden. Konkurrenskraft För att vara en konkurrenskraftig affärspartner för kunderna, ett intressant investeringsobjekt för ägarna och ett företag som tar ansvar för sin verksamhet och sina medarbetare arbetar Euromaint sedan 2011 med fyra fokusområden; stabilitet, lönsamhet, image och tillväxt. Under har arbetet intensifierats för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Förändringsarbetet handlar i första hand om att ständigt förbättra kvaliteten i kundleveransen men också om att minska andelen fasta kostnader. Detta möjliggör ytterligare effektiviseringar och stärker konkurrenskraften. Euromaint är en oberoende underhållsleverantör vilket är en viktig faktor för att skapa attraktivitet som affärspartner. Affärsmodellen tydliggör att bolaget som oberoende partner har samma mål som kunden när det gäller att optimera verksamheten för ökad lönsamhet. Medarbetarna Medelantalet anställda i koncernen uppgick till (2 282). Miljöpåverkan Gemensamt för alla Euromaint Rail AB:s produktionsområden är att den huvudsakliga miljöpåverkan sker av luft och vatten men i viss mån även av mark. Verksamheten som bedrivs klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver anmälan till Miljömyndigheten. Miljömyndigheten beslutar om tillståndsplikt eller anmälningsplikt betingat av graden av miljöfarlighet. Om Euromaint Rail AB inte skulle erhålla de miljötillstånd som produktionen kräver kan detta medföra försämrade möjligheter att fullgöra åtaganden gentemot kund. Om tillstånd skulle utebli, under en kort begränsad period, finns det dock möjlighet att omdisponera nyttjandet av verkstäderna för att begränsa den ekonomiska skadan. Euromaint Rail AB:s enheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Anmälningspliktig aktivitet som Euromaint Rail AB utövar är exempelvis fordonstvätt, målning, avisning, hantering av dieselbränsle etc. Hållbarhet Fokus för Euromaints hållbarhetsarbete är att leverera säkra och tillgängliga tåg till kunderna, erbjuda en säker arbetsmiljö för medarbetarna och minska miljöpåverkan. FN:s 10 principer i Global Compact, ägarens prioriteringar och bolagets vision, mission och riskanalys är styrande för hållbarhetsarbetet. För att bygga en sund och modern företagskultur har Euromaint både utvecklat och implementerat sina kärnvärden samarbete, ansvarstagande, bidragande och pålitlig samt en uppförandekod som alla medarbetare i bolaget har att förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Under de senaste två åren har alla medarbetare utbildats i såväl uppförandekod som andra ansvars- och hållbarhetsrelaterade frågor. Det lokala miljöarbetet i respektive verkstad bygger på noggranna riskinventeringar och åtgärdsprogram som följs upp regelbundet. Under har en metod etablerats som syftar till att systematiskt dokumentera samtliga lokalt identifierade risker och de åtgärder som genomförs. På så sätt skapas en gemensam kunskapsbank som möjliggör jämförelse och kunskapsutbyte mellan olika verkstäder. Syftet är att förstärka det lokala miljöarbetet samt att utveckla styrning samt mål- och uppföljningsarbetet framöver. Risker och osäkerhetsfaktorer s bolag har en kundstruktur där ett fåtal kunder står för en stor andel av koncernens omsättning. Ett bortfall av en större kund eller väsentligt kundavtal skulle innebära stora krav på en anpassning av verksamheten till den reducerade omsättningen. Under en övergångsperiod kommer bolagens lönsamhet att reduceras vid ett sådant scenario. Då kundrelationerna ofta omfattar flera olika avtalsområden med varierande avtalslängder fördelas dock denna risk över tiden. och branschen i allmänhet berörs av väderförutsättningar där stränga vintrar med begränsad framkomlighet för tågtrafiken kan komma att påverka kostnaderna. I övrigt påverkas bolaget av den allmänna efterfråge- och konjunkturutvecklingen inom respektive bransch. Flerårsöversikt och nyckeltal Beträffande nyckeltal se 5-årsöversikt på sidan 13. Finansiella instrument och riskhantering Euromaint utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, inkluderande effekter av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknader, valutakurser och räntesatser. s övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 14 EuroMaint Årsredovisning

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Finansverksamheten i koncernen är centraliserad till Euromaint Rail AB:s ekonomifunktion som ansvarar för kapitalförsörjning, kassahantering och finansiell riskhantering. Verksamheten regleras genom koncernens finanspolicy. Viktiga finansiella risker som hanteras är: Marknadsrisker Risken för att värdet på, eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Valutarisk och ränterisk utgör marknadsrisker. Valutarisker Valutarisker avser riskerna för att valutakursförändringar negativt påverkar koncernens resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöden. Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräkningsrisker. Ränterisker Ränterisker avser riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändringar i marknadsräntorna. Övriga risker Kreditrisk Kreditrisk är den risk som skapas av det faktum att investerarens motparts kreditvärdighet ändras på ett icke förutsägbart sätt och därigenom orsakar en förlust för koncernen. Likviditets- och refinansieringsrisk Refinansieringsrisker avser riskerna att refinansiering av förfallna lån försvåras eller blir kostsam och att Euromaint därmed får svårt att fullfölja sina betalningsåtaganden. Med likviditetsrisk avses risken för svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella skulder. För mer information om finansiella risker, se not 18. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret Under har den svenska verksamheten påverkats av minskad efterfrågan inom godsunderhåll där godsoperatörer valt att begränsa sitt lokunderhåll väsentligt med hänvisningen till den underliggande konjunkturen. Som en konsekvens av de förändrade förutsättningarna har kostnadsstrukturen anpassats under vilket bland annat resulterat i att ett antal medarbetare fått lämna bolaget. Inom passagerarverksamheten har arbetet med att utveckla underhållskonceptet och stärka kvaliteten samt hjälpa befintliga kunder med förbättringsförslag fortsatt och resulterat i bra leveranser, god tillgänglighet och stärkta marginaler. På avtalssidan har SJ valt att säga upp befintliga underhållsavtal på samtliga sina passagerarflottor X40, X2000, X3000 samt personvagnar där Euromaint idag underhåller tre av de fyra flottorna. Uppsägningstiden är 18 mån och löper ut i mars Upphandling av nya avtal pågår och Euromaint avser lämna anbud på samtliga flottor. Den tyska verksamheten har fortsatt präglats av den svaga godskonjunkturen vilket tillsammans med en något försämrad marginal inom passageraraffären gjort att både resultat och kassaflöde utvecklats negativt under. Trots ett mindre tillfredsställande resultat avslutades året positivt med en betydande order från italienska EAV som kommer utföras under Framtida utveckling Euromaint har en stark position på den svenska marknaden för tågunderhåll. Tillsammans med den omfattande verksamheten i Tyskland är Euromaint således väl etablerade på den alltmer avreglerade europeiska tågmarknaden. Förändrade underhållsstrategier hos de tyska godstransportörerna innebär att Euromaint behöver justera den tyska godsverksamheten och tittar närmare på möjligheten att utöka sin andel underhåll av passagerarvagnar. Euromaint är redan idag den ledande oberoende aktören för tågunderhåll i Europa och Euromaint har genom sin position goda möjligheter att dra fördel av den pågående avregleringen av tågoperatörsmarknaden i Europa. Under 2015 kommer en stor mängd passagerarupphandlingar att tilldelas i både Sverige och Tyskland. Euromaint har identifierat ett antal områden som måste uppfyllas för att attrahera nuvarande och potentiella kunder, dessa områden utgör koncernens kundlöfte. Fokusområdena är: Stabilitet vara en stabil partner och driva en stabil affär Lönsamhet skapa lönsam tillväxt, god kostnadskontroll och starkt kassaflöde Image stärka marknadens förtroende genom att stå för kvalitet, leverans och nytänkande Tillväxt växa såväl i Norden som i övriga Europa, organiskt och genom förvärv Utifrån dessa områden vill Euromaint ytterligare stärka sin position på marknaden. Euromaint Gruppen AB hanterar koncernövergripande finansieringsavtal med banker. Ingen extern verksamhet finns utöver detta. Omsättningen uppgick till 0 (0) och rörelseresultatet 900 ( 734). Årets resultat uppgick till ( ). Omsättning och resultat Omsättning Totala intäkter uppgick till (2 439) MSEK. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 51 (26) MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 2,5 (1,0) procent. Finansiella poster Finansnettot uppgick till 34 ( 96) MSEK. Kassaflöde Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till 10 ( 50) MSEK. Soliditet Soliditeten uppgick till 40 (39) procent. Soliditet mäts som eget kapital och aktieägarlån i förhållande till balansomslutning. Vinstdisposition i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Årets resultat i moderbolaget uppgick till, SEK Till årsstämmans förfogande, SEK: Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten disponeras enligt följande: I ny räkning överförs Summa Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 25 mars 2015 för fastställelse. EuroMaint Årsredovisning 15

18 KONCERNEN Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2, 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor och tjänster Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivning immateriella tillgångar Avskrivning materiella tillgångar Resultat från andelar i intresseföretag 227 Resultat från försäljning av dotterföretag Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader 4, Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklade verksamheter Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat Årets förändring av omräkningsreserv Årets förändring av säkringsreserv Valutajustering Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till årets resultat Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets resultat hänförligt till s aktieägares andel av årets resultat Årets totalresultat hänförligt till s ägare Resultat per aktie Resultat per aktie, Ingen utspädning föreligger Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter Resultat per aktie, Ingen utspädning föreligger EuroMaint Årsredovisning

19 KONCERNEN Rapport över finansiell ställning för koncernen Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 10, Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 17, 18, Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar 17, Upparbetat, ej fakturerat 17, Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och eget kapital Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder 13, 18, 19, Avsättning pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder, räntebärande Övriga långfristiga skulder, ej räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 25 Förskott från kunder Leverantörsskulder 4, Skulder till koncernföretag Skulder kreditinstitut, räntebärande 19, Övriga kortfristiga skulder Fakturerat, ej upparbetat Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 27 Ställda säkerheter, företagsinteckningar Eventualförpliktelser EuroMaint Årsredovisning 17

20 KONCERNEN Rapport över förändring i koncernens eget kapital Not Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade resultat inklusive årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Justering Ingående balans effekt IAS Justerat ingående eget kapital Mottagna aktieägartillskott Koncernbidrag mottagna/avgivna Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag Utdelning Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Justering Ingående balans effekt IAS 19 Justerat ingående eget kapital Mottagna aktieägartillskott Koncernbidrag mottagna/avgivna Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag Utdelning Omklassificering Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Förändring av omräkningsreserv 1 Ingående omräkningsreserv Justering ingående balans effekt IAS Årets förändring från omräkning av bolag Utgående omräkningsreserv Ingående omräkningsreserv Årets förändring från omräkning av bolag Utgående omräkningsreserv Förändring av säkringsreserv Ingående säkringsreserv Årets förändring 877 Utgående säkringsreserv Ingående säkringsreserv Årets förändring 161 Utgående säkringsreserv ) Valutakursdifferenser vid omräkning av finansiella rapporter för utlandsverksamheter. Bolaget tillämpar säkringsredovisning av valutaderivat samt räntederivat. Se vidare not EuroMaint Årsredovisning

Svensk. EuroMaint Rail

Svensk. EuroMaint Rail Svensk EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2011

EuroMaint Årsredovisning 2011 EuroMaint Årsredovisning EuroMaint Årsredovisning 1 2 EuroMaint Årsredovisning Innehåll Verksamhet Koncernöversikt 4 Året som gått 6 VD har ordet 8 Strategisk inriktning 11 Optimala underhållslösningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer