Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt."

Transkript

1

2 Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter Adolf Matus* Per Hellström Örjan Nordvall Ingemar Skoglund* Stig Åhlander * Utsedda av de anställda Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. revisor Företagsledning Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Ebbe Bengtsson, marknadsföring Olof Brundin, forskning och utveckling Olof Gumaelius, ekonomi och administration Aksel Nielsen, materialstyrning Gunnar Skeppstedt, produktion Hans Skoglund, personal Organisation SECO TOOLS KONCERNEN SECO TOOLS AB, Moderbolag, Fagersta Arboga Per-Olof Eriksson 857 Sverige E G Larssons Hårdmetall AB, Norrköping Hans Wahlquist Stjärnverktyg AB, Norberg Gunnar Skeppstedt Seco Tools France SA, Bourges/Frankrike Robert Tourangin 194 Seco Tools Italia SpA, Guanzate,/Italien Enrico Ponzio 212 Seco Tools GmbH, Erkrath/Tyskland Anders Bohlin 98 Utlandet Fagersta Seco Ltd, Alcester/England Guilford Aisbitt SA Seco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud/Belgien Robert Beaune Produktion Seco Tools A/S, Glostrup/Danmark Torbjörn Samuelsson 15 Försäljning Seco Tools Japan KK, Tokyo/Japan Hans Åhman 14 Dotterbolag Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien/Österrike Reinhold Kluge 5 Anställda

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Den svaga konjunktur som rådde inom verkstadsindustrin under år 1976 inverkade påtagligt på marknaden för hårdmetallprodukter. För Seco har året därför inneburit en minskad tillväxttakt. Såväl personalkostnader som råvarupriser steg kraftigt. Valutan på flera för Seco viktiga marknader försämrades i förhållande till den svenska kronan. Då möjligheten att genomföra prishöjningar på företagets produkter var mer begränsad än tidigare år försämrades koncernens resultat. Nya dotterbolag Sedan Secos bildande 1974 och till och med den 31 december 1975 har Fagersta ABs dotterbolag i Danmark verkat som agent på denna marknad. Den 1 januari 1976 övertog Seco försäljningsverksamheten avseende hårdmetallverktyg och driver denna i ett nystartat dotterbolag Seco Tools A/S. Vidare bildade Seco under året ett nytt dotterbolag i Japan, Seco Tools Japan K.K., som övertog försäljningen från den tidigare agenten. Försäljning och marknader Koncernens externa fakturering ökade till 241 mkr (f å 236). En fortsatt koncentrering av försäljningen har skett mot Secos huvudproduktområde, verktyg för skärande bearbetning inklusive sparskär. På de för Seco betydelsefulla stora marknaderna i Västeuropa har koncernens bolag konsoliderat och förbättrat sin ställning. Marknadsföringen i Japan har intensifierats med hjälp av det nystartade dotterbolaget. Vidare har Secoprogrammet introducerats i Algeriet, l de fabriker som byggts i Polen baserat Seco Tools Koncernen Fakturerad försäljning, mkr 241,2 236,5 203,6 Resultat efter finansiella poster, mkr 31,3 42,6 32,2 i % av fakturerad försäljning 13,0 18,0 15,8 i resultatet redovisad prisvinst på ingående lager, mkr 9,0 10,0 5,0 Avkastning på totalt arbetande kapital 1 ), % 15,5 22,0 19,8 Investeringar i anläggningar, mkr 24,8 26,5 9,5 i % av fakturerad försäljning 10,3 11,2 4,7 Internt tillförda medel/investeringar i anläggningar, % Rörelsekapital 2 ) i % av fakturerad försäljning 59,4 48,8 48,5 Soliditet 3 ) 35,6 35,0 32,5 Antal anställda, 31/ ) Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för kostnadsräntor i relation till det genomsnittliga värdet av koncernens tillgångar enligt in- och utgående balansräkningar. 2) Rörelsekapital = Varulager + kundfordringar leverantörskulder. 3) Eget kapital + 50% av obeskattade reserver i relation till den totala balansomslutningen. 1

4 Fakturering marknadsområden mkr % m kr % Sverige 58, ,6 29 EG-länder 131, ,1 51 Övriga Europa 33, ,5 15 USA och Kanada 1,8 1 2,9 1 Latinamerika 0,3 0 0,5 0 Afrika, Asien och Australien 15,4 6 9, , ,5 100 Fakturering produktgrupper mkr % mkr % Verktyg för skärande bearbetning 191, ,4 78 Konstruktionsdetaljer och slitdelar 10,8 5 11,2 5 Sparskär av snabbstål 18,1 8 16,0 6 Pulver och karbider 12,9 5 18,0 8 Övriga produkter 8,0 3 6, , ,5 100 på Seco know-how har tillverkningen löpt under större delen av året. Detta betyder att Secos export till Polen i högre grad inriktats mot reservdelar och halvfabrikat. Seco har medverkat som verktygsleverantör i några större fabriksprojekt. Av detta skäl har Seco upprättat en organisation i Västtyskland för att ytterligare förbättra servicen till verktygsmaskintillverkarna. Produktion Hela Secos produktionskapacitet från råvara till färdiga produkter har utnyttjats väl under året vilket medfört en avsevärd ökning av lagret. Detta skall dock nedbringas till normal nivå under en kommande högkonjunktur. Tillverkningen av specialprodukter har dock relativt sett legat på en lägre nivå vilket i första hand påverkat några av dotterbolagen. Investeringar Årets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick för koncernen till 24,8 mkr (26,5), varav 14,6 mkr (17,4) i Sverige. l Fagersta har ett flertal kapacitetsoch rationaliseringsinvesteringar gjorts. Som exempel kan nämnas en ny ugn för produktion av volframmetall, ökad automatisering av pressningsoperationerna samt utökning av kapaciteten förytbeläggning av hårdmetall. l gruppen miljöinvesteringar ingår en ny lokal för slutkontroll. Den under föregående år påbörjade moderniseringen av maskinparken för verktygstillverkning i Arboga har fortsatt. Såväl för svarvning som fräsning har numeriskt styrda verktygsmaskiner tagits i bruk. Vidare har arbetsmiljön förbättrats genom uppförandet av en ny panncentral och ljudisolering av verkstadslokaler. l Frankrike och Tyskland har kapaciteten för lokal tillverkning av specialverktyg ökats. Vid båda dotterbolagen har nya ändamålsenliga lokaler tagits i bruk som även möjliggör fortsatt expansion. De italienska anläggningarna har utökats med en ny verkstadsbyggnad avsedd för färdigställning av hårdmetallverktyg. Forskning och utveckling Som en följd av den fortsatta utvecklingen på ytbeläggningsområdet har en ny förbättrad hårdmetallkvalitet för svarvning, TP 25, kunnat introduceras under Denna karakteriseras av högre slitstyrka och värmebeständighet än tidigare använda kvaliteter. Resultaten från användningen av TP 25 är mycket goda och denna kvalitet täcker ett brett användningsområde. En ny generation av brytarskär som väsentligt nedbringar skärkrafterna 2

5 och tendenser till vibration har börjat marknadsföras. Datorteknik och numeriskt styrda maskiner används för framställning av de komplicerade spånbrytarformerna. Secos moderna hållarprogram har under året anpassats till ISOstandard. Vid dotterbolaget E G Larssons Hårdmetall AB har ett program av pinnfräsar helt i hårdmetall utvecklats. De kännetecknas av hög stabilitet och avverkningsförmåga. Utvecklingsavdelningens resurser har ökats under 1976 såväl beträffande personal som utrustning för att säkerställa och ytterligare markera Secos ställning som leverantör av avancerade hårdmetallverktyg till industrin. Personal Antalet anställda inom koncernen respektive inom moderbolaget var Moderbolaget Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i Sverige Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i utlandet Timavlönade Månadsavlönade Koncernen Timavlönade Månadsavlönade Personalkostnaderna för koncernen uppgick under året till 107,3 mkr (92,6), vilket innebären ökning med 16% jämfört med Kompletterande uppgifterom personal återfinnes i kommentaren till moderbolagets bokslut. Resultat Koncernens resultat efter avskrivningar enligt plan och finansiella poster uppgick till 31,3 mkr (42,6). l detta resultat ingår statligt bidrag till lageruppbyggnad i moderbolaget med 1,6 mkr (0) och prisvinster på ingående lager med ca 9 mkr (10). Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Efter extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter redovisas koncernens nettoresultat med 7,3 mkr (3,5). Hur resultatet i relation till fakturerad försäljning och avkastningen på totalt arbetande kapital utvecklats under åren framgår av sammanställningen på sid 1. Finansiering Under året upptog koncernen långfristiga lån om sammanlagt 34,2 mkr. Av detta belopp utgjorde 30 mkr ett obligationslån med en löptid av 15 år till 9 5 /8 % ränta som moderbolaget emitterade. Dessa medel användes till återbetalning av kortfristiga lån som erhölls i samband med bolagets bildande. Soliditeten var 36 % vilket innebär en mindre förbättring jämfört med föregående år. Se även sammanfattningen på sidan 1. De likvida medlen minskade under året med 21 mkr (+ 20) främst till följd av den kraftiga lageruppbyggnaden. Vid årets slut uppgick dock de likvida medlen inklusive outnyttjade kortfristiga krediter till 59 mkr (60). Prognos för 1977 En förbättring av konjunkturen inom hårdmetallområdet förväntas inträffa under Styrkan i uppgången och tidpunkten härför är svåra att ange och givetvis av stor betydelse för Secos utveckling under året. En mindre volymökning kombinerad med prishöjningar beräknas dock kunna öka faktureringen med 10 15%. Investeringarna år 1977 kommer att bli av samma storleksordning som föregående år. Sysselsättningen beräknas komma att vara i huvudsak oförändrad. Prisstegringen 1976 på råvaror kommer att påverka koncernens resultat med full effekt Fortsatta ökningar av personalkostnader och råvarukostnader ger därför betydande kostnadsstegringar även under Resultatet beräknas dock bli av samma storleksordning som under

6 Seco Tools Koncernen Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 241,2 236,5 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration 184,7 172,6 Bruttoöverskott av rörelsen 58,1 63,9 Avskrivningar enligt plan på anläggningar (not 1) 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i koncernbolag (not 2) 0,8 0,8 Rörelseresultat 44,9 52,7 Finansiella intäkter (not 3) 3,1 3,5 Finansiella kostnader (not 4) 16,7 13,6 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (not 5) 31,3 42,6 Extraordinära intäkter 0,5 0,8 Extraordinära kostnader 0,2 0,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 31,6 43,0 Avsättning till varulagerreserv 9,2 26,0 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier 5,0 5,5 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatt 17,4 8,5 Skatter 10,1 5,0 Nettoresultat 7,3 3,5 4

7 Seco Tools Koncernen Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 173,8 159,3 Banktillgodohavanden och kassa 2,4 10,5 Kortfristiga placeringar 2,0 8,8 Kundfordringar 43,8 45,6 Övriga fordringar 6,7 6,2 Varulager (not 6) 118,9 88,2 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 113,4 103,2 Långfristiga fordringar 2,1 2,0 Aktier 2,1 2,1 Mervärde i koncernbolag (not 2) 5,5 6,3 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 7) 103,7 92,8 Summa tillgångar 288,6 262,5 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 68,8 61,9 Leverantörer 19,5 18,3 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 8) 18,1 12,2 Övriga skulder (not 9) 31,2 31,3 Långfristiga skulder 84,3 83,0 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 29,6 69,5 Lån utan säkerhet 9,8 7,7 Lån från aktieägarna 10,0 Pensionsskulder 6,9 5,8 Obeskattade reserver 65,8 51,6 Varulagerreserv 45,7 36,5 Ackumulerade extraavskrivningar (not 7) 17,1 12,1 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 69,7 66,0 Aktiekapital 60,0 60,0 Bundna reserver 1,1 0,0 Fria reserver (not 10) 1,3 2,5 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Summa skulder och eget kapital 288,6 262,5 Ställda panter 135,5 161,4 Ansvarsförbindelser 9,1 9,6 5

8 Kommentarer till koncernens bokslut Allmänt Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att vinstmedel hos dotterbolagen inräknas i koncernens disponibla vinstmedel endast om de skapats efter förvärvstillfället. Vid omräkningen av de utländska dotterbolagens balans- och resultaträkningar för intagande i koncernredovisningen har från och med 1976 den sk monetary-nonmonetarymetoden tillämpats. De kursdifferenser som uppstått genom ovanstående förfarande, 1,2 mkr, har belastat resultatet. Alla interna mellanhavanden och beräknade internvinster inom koncernen har eliminerats. Resultaträkningen 1. Avskrivningar enligt plan på anläggningar Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 2,3 1,7 Maskiner och inventarier 10,1 8,7 12,4 10,4 2. Mervärde i koncernbolag Mervärde i koncernbolag utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvade bolag och det beräknade substansvärdet i dessa företag vid förvärvstillfället. Detta värde avskrives med 10 % per år. 3. Finansiella intäkter, mkr Intäktsräntor 1,3 1,5 Kursvinster 1,8 2,0 3,1 3,5 4. Finansiella kostnader, mkr Kostnadsräntor 10,6 10,2 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförlust vid omräkning av utländska dotterbolags balansräkningar 1,2 Övriga kursförluster 2,6 2,3 Övriga finansiella kostnader 1,6 1,1 16,7 13,6 5. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Prisvinster på ingående lager beräknas uppgå till 9 mkr 1976 att jämföra med 10 mkr Om hänsyn tas till dessa prisvinster ser en jämförelse mellan åren 1975 och 1976 ut på följande sätt (mkr): Resultat efter finansiella poster Prisvinster på ingående tager 9 10 Resultat före prisvinster Balansräkningen 6. Varulager Varulagrets värde, efter eliminering av internvinster, överstiger icke vare sig anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet. 7. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 24,8 mkr, varav 14,6 mkr i Sverige och 10,2 mkr i andra länder. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Hur avskrivningen enligt plan beräknas inom moderbolaget f ramgår av not 3 på sidan 10. l de utländska dotterbolagen motsvarar dessa avskrivningar de skattemässigt högsta tillåtna. Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Anskaffn.- Ackum. Netto Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 4,7 4,7 Fabriks- och kontorsbyggnader 48,6 7,3 41,3 66,4 Maskiner och inventarier 87,9 34,9 53,0 17,1 152,0 Pågående nyanläggningar 4,7 4,7 145,9 42,2 103,7 17,1 218,4 6

9 8. Banklån l beloppet ingår 1977 års amortering på långfristiga lån med 3,3 mkr. På bokslutsdagen förfogade koncernen över sammanlagt 54,7 mkr i form av outnyttjade kortfristiga krediter. 9. Övriga skulder, mkr Skatteskulder 7,8 7,2 Löneskulder inklusive kallskatter 13,3 11,3 Övriga skulder 10,1 12,8 31,2 31,3 10. Fria reserver, mkr Fria reserver den ,0 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till bundna reserver ,1 4,7 Fria reserver den ,3 Finansieringsanalys för koncernen (Belopp i mkr) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel 32,6 50,8 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Avskrivningar enligt pl an 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i dotterbolag 0,8 0,8 Bokslutsdispositioner 14,2 34,5 Försäljning av anläggningstillgångar 1,7 1,3 Utdelning 3,6 Övrigt 0,2 0,3 Externt tillförda medel 1,3 5,9 Ökning av långfristiga skulder 0,2 3,8 Ökning av pensionsskulder 1,1 2,1 Summa tillförda medel 33,9 56,7 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier 24,8 26,5 Investeringar i aktier 2,1 Ökning av långfristiga fordringar 1,5 0,4 Summa använda medel 26,3 29,0 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 Specifikation till förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar 1,3 7,7 Förändring av varulager + 30,7 + 25,6 Förändring av kortfristiga skulder exklusive kortfristiga låneskulder 1,0 10,3 Förändring av likvida medel inklusive kortfristiga låneskulder 20,8 + 20,1 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 7

10 Seco Tools AB Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 170,0 162,3 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 0 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration (not 1 och 2) 135,3 116,0 Bruttoöverskott av rörelsen 36,3 46,3 Avskrivningar enligt plan (not 3) 8,5 7,4 Rörelseresultat 27,8 38,9 Finansiella intäkter (not 4) 3,2 7,2 Finansiella kostnader (not 5) 9,5 7,8 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21,5 38,3 Extraordinära intäkter 0,1 Extraordinära kostnader 0,0 0,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 21,5 37,7 Mottagna koncernbidrag 0,3 1,3 Avsättning till varulagerreserv 9,5 25,3 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier (not 6) 4,1 5,2 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 8,2 5,5 Skatter 4,0 0,3 Nettoresultat 4,2 5,2 8

11 Seco Tools AB Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 132,2 114,6 Banktillgodohavanden och kassa 0,3 6,8 Kortfristiga placeringar 2,0 Fordringar, dotterbolag 15,0 18,1 Kundfordringar 17,9 21,2 Övriga fordringar 2,7 4,1 Varulager (not 7) 94,3 64,4 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 111,0 105,3 Långfristiga fordringar (not 8) 0,7 0,7 Fordringar, dotterbolag 1,7 1,7 Aktier och andelar (not 9) 36,6 35,4 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 10) 72,0 67,5 Summa tillgångar 244,6 219,9 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 44,8 35,0 Leverantörer 13,5 11,5 Dotterbolag 1,0 0,7 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 11) 6,5 1,0 Övriga skulder (not 12) 23,8 21,7 Långfristiga skulder 71,4 70,7 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 28,8 68,0 Lån utan säkerhet 0,7 0,2 Lån från aktieägarna 10,0 Dotterbolag 0,1 0,1 Pensionsskulder (not 13) 3,8 2,4 Obeskattade reserver 63,2 49,6 Varulagerreserv 45,2 35,7 Ackumulerade extraavskrivningar (not 10) 15,0 10,9 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 65,2 64,6 Aktiekapital (not 14) 60,0 60,0 Reservfond 0,8 Balanserade vinstmedel (not 15) 0,2 0,6 Nettoresultat för året 4,2 5,2 Summa skulder och eget kapital 244,6 219,9 Ställda panter (not 16) 132,2 157,2 Ansvarsförbindelser (not 17) 37,5 27,6 9

12 Kommentarer till Seco Tools ABs bokslut Allmänt Årsredovisningen för Seco Tools AB är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Resultaträkningen 1. Allmänna förvaltningskostnader l kostnaderna för administration ingår allmänna förvaltningskostnader med 2,1 mkr (1,8). Följande avskrivningssatser på anläggningarnas anskaffningsvärde har tillämpats: Fabriksbyggnader 4 % Kontorsbyggnader 2 % Maskiner och inventarier 10 % Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 1 mkr. 5. Finansiella kostnader, mkr Räntor till dotterbolag 0,3 Räntor till utomstående 6,9 7,0 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförluster 1,6 0,8 9,5 7,8 2. Antal anställda och personalkostnader Under året ökade antalet anställda vid moderbolaget med 20 personer enligt nedanstående fördelning: Förändring under året Timavlönade Månadsavlönade Medelantalet anställda var Timavlönade Månadsavlönade l löner och andra ersättningar utbetalades till (mkr): Styrelse och företagsledning 0,7 0,6 Timavlönade 27,7 23,6 Månadsavlönade 17,9 15,4 46,3 39,6 Kostnaderna för obligatoriska lönebikostnader, fastställda genom lagstiftning eller kollektivavtal, uppgick till 19,8 mkr (15,4). 3. Avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 1,0 0,9 Maskiner och inventarier 7,5 6,5 8,5 7,4 4. Finansiella intäkter, mkr Aktieutdelning från dotterbolag 0,6 5,1 Räntor från dotterbolag 0,1 0,3 Räntor från utomstående 1,0 0,9 Kursvinster 1,5 0,9 3,2 7,2 6. Extra avskrivningar Denna post utgör skillnaden mellan skattemässigt maximalt tillåtna avskrivningar och avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier. Se även not 3. Balansräkningen 7. Varulager Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av verkligt värde, anskaffnings- eller återanskaffningsvärde varefter erforderlig nedskrivning för inkurans har gjorts. Varulagerreserven uppgick på bokslutsdagen till 47,9 % av värdet enligt balansräkningen. Även under år 1976 ökade varulagret kraftigt, 30 mkr. Ca 2/3 avser volymökning medan den resterande delen motsvarar prisstegringar (mkr): Varulager enligt balansräkningen 94,3 64,4 Varulagerreserv 45,2 35,7 Varulager, netto 49,1 28,7 10

13 8. Långfristiga fordringar l samband med förvärvet av hårdmetallrörelsen från Fagersta AB övertog Seco Tools AB lån till personer som efter förvärvsdagen utsetts till styrelseledamöter i koncernbolag. Lånen som ursprungligen lämnats av Fagersta AB före den uppgår till 7 tkr. 9. Aktier och andelar Erforderlig nedskrivning av aktierna i E G Larssons Hårdmetall AB, Stjärnverktyg AB, Seco Tools France SA och Seco Tools Italia SpA har skett med ett sammanlagt belopp av 2,9 mkr. Uppskrivning har skett av aktierna i Seco Tools GmbH med 2,9 mkr. Antal aktier Procentuellt Nom. värde Bokfört värde Dotterbolag E G Larssons Hårdmetall AB, innehav tal tkr Norrköping SKR AB Onog, Fagersta SKR Stjärnverktyg AB, Norberg SKR SASeco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud, Belgien BF Seco Tools A/S, Glostrup, Danmark DKR Fagersta Seco Ltd, Alcester, England STG Seco Tools France SA, Bourges, Frankrike FF Seco Tools Italia SpA, Guanzate, Italien LIT Seco Tools Japan KK, Tokyo, Japan YEN Seco Tools GmbH, Erkrath, Västtyskland 100 DM Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien, Österrike 70 S Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 13,8 mkr (15,3). Förutom avskrivningar enligt plan 8,5 mkr (7,4), gjordes extra avskrivningar med 4,1 mkr (5,2) under året. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Utomstående Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield, Australien AD Övriga Anskaffn. Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 1,3 1,3 Fabriks- och kontorsbyggnader 27,2 2,8 24,4 40,0 Maskiner och inventarier 60,7 18,0.42,7 15,0 119,8 Pågående nyanläggningar 3,6 3,6 92,8 20,8 72,0 15,0 159,8 Taxeringsvärdet för mark, byggnader och byggnadstillbehör uppgick till 32,8 mkr. 11. Banklån Av beviljad checkräkningskredit var 25,7 mkr outnyttjade vid årets slut. 12. Övriga skulder, mkr Avsättning för internvinst i dotterbolagens lager 5,5 5,0 Skatteskulder 2,3 0,2 Löneskulder inkl. källskatter 10,5 8,6 Övriga skulder 5,5 7,9 23,8 21,7 11

14 13. Pensionsskulder Pensionsskulderna motsvarar kapitalvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning (mkr). PRI-pensioner 3,6 2,2 Övriga pensioner 0,2 0,2 3,8 2,4 Årets avsättning liksom utbetalade pensioner belastade i sin helhet rörelseresultatet. 14. Aktiekapital Innehavet fördelas på (mkr): Sandvik AB 39,0 Fagersta AB 21,0 15. Balanserade vinstmedel, mkr Balanserade vinstmedel den ,6 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till reservfond ,8 4,4 Balanserade vinstmedel den ,2 16. Ställda panter Fastighetsinteckningar 57,2 82,2 Företagsinteckningar 75,0 75,0 132,2 157,2 17. Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser för dotterbolag 34,0 23,9 Borgens- och garantiförbindelser för utomstående 1,3 3,7 Växelansvar för dotterbolag 2,2 37,5 27,6 Förslag till vinstdisposition Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr varav tkr utgör årets redovisade vinst. Härav åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder 434 tkr. Till bolagsstämmans i moderbolaqet Seco Tools AB förfogande står: Balanserad vinst från föregående år 132 tkr 1976 års vinst tkr tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår för moderbolaget följande disposition: till reservfonden avsattes 425 tkr till aktieägarna utdelas 6,50 kr per aktie tkr i ny räkning överföres 44 tkr tkr Carl-Eric Björkegren Tom Lindholm Olle Risholm Fagersta i mars 1977 Sven Edström Styrelseordförande Per-Owe Eriksson A Erik Nygren Nils Svensson Lars-Ivar Hising Hans Orvehed Per-Olof Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har den 8 mars 1977 avgivits beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning. RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 12

15 Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bolagets räkenskaper har granskats av Sandvikkoncernens revisionsavdelning, som avlämnat skriftliga rapporter över sin granskning. Moderbolaget Årsredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. l aktiebolagslagen föreskriven särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats. Mot den i årsredovisningen företagna upp- och nedskrivningen av aktier har vi intet att erinra. Föreslagen utdelning står ej i strid mot de bestämmelser i nya aktiebolagslagen, som begränsar utdelningen i moderbolaget med hänsyn till koncernförhållanden. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvars frihet för den tid årsredovisningen omfattar Koncernen Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Fagersta den 8 mars 1977 RUNE NYLANDER JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 13

16 Fräs- och svarvverktyg ur Seco s standardsortiment

17

18 Nya verktyg i arbete Innerstål Secodex-P Pinnfräs Seco Hörnfräs Secodex 259.1

19 SECO TOOLS AB FAGERSTA Fack, Fagersta Tel. 0223/ Telex 7510 ST Ljungföretagen, Örebro 1977

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 SVERIGE VBG AB (publ) Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax +46 521 27 77 99 www.vbgab.com VBG PRODUKTER AB Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Årsredovisning 2012. Saab Automobile Parts AB

Årsredovisning 2012. Saab Automobile Parts AB Årsredovisning 2012 Saab Automobile Parts AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Saab Automobile Parts Aktiebolag (org.nr. 556602-9277) avlämnar härmed års- och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer