Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt."

Transkript

1

2 Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter Adolf Matus* Per Hellström Örjan Nordvall Ingemar Skoglund* Stig Åhlander * Utsedda av de anställda Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. revisor Företagsledning Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Ebbe Bengtsson, marknadsföring Olof Brundin, forskning och utveckling Olof Gumaelius, ekonomi och administration Aksel Nielsen, materialstyrning Gunnar Skeppstedt, produktion Hans Skoglund, personal Organisation SECO TOOLS KONCERNEN SECO TOOLS AB, Moderbolag, Fagersta Arboga Per-Olof Eriksson 857 Sverige E G Larssons Hårdmetall AB, Norrköping Hans Wahlquist Stjärnverktyg AB, Norberg Gunnar Skeppstedt Seco Tools France SA, Bourges/Frankrike Robert Tourangin 194 Seco Tools Italia SpA, Guanzate,/Italien Enrico Ponzio 212 Seco Tools GmbH, Erkrath/Tyskland Anders Bohlin 98 Utlandet Fagersta Seco Ltd, Alcester/England Guilford Aisbitt SA Seco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud/Belgien Robert Beaune Produktion Seco Tools A/S, Glostrup/Danmark Torbjörn Samuelsson 15 Försäljning Seco Tools Japan KK, Tokyo/Japan Hans Åhman 14 Dotterbolag Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien/Österrike Reinhold Kluge 5 Anställda

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Den svaga konjunktur som rådde inom verkstadsindustrin under år 1976 inverkade påtagligt på marknaden för hårdmetallprodukter. För Seco har året därför inneburit en minskad tillväxttakt. Såväl personalkostnader som råvarupriser steg kraftigt. Valutan på flera för Seco viktiga marknader försämrades i förhållande till den svenska kronan. Då möjligheten att genomföra prishöjningar på företagets produkter var mer begränsad än tidigare år försämrades koncernens resultat. Nya dotterbolag Sedan Secos bildande 1974 och till och med den 31 december 1975 har Fagersta ABs dotterbolag i Danmark verkat som agent på denna marknad. Den 1 januari 1976 övertog Seco försäljningsverksamheten avseende hårdmetallverktyg och driver denna i ett nystartat dotterbolag Seco Tools A/S. Vidare bildade Seco under året ett nytt dotterbolag i Japan, Seco Tools Japan K.K., som övertog försäljningen från den tidigare agenten. Försäljning och marknader Koncernens externa fakturering ökade till 241 mkr (f å 236). En fortsatt koncentrering av försäljningen har skett mot Secos huvudproduktområde, verktyg för skärande bearbetning inklusive sparskär. På de för Seco betydelsefulla stora marknaderna i Västeuropa har koncernens bolag konsoliderat och förbättrat sin ställning. Marknadsföringen i Japan har intensifierats med hjälp av det nystartade dotterbolaget. Vidare har Secoprogrammet introducerats i Algeriet, l de fabriker som byggts i Polen baserat Seco Tools Koncernen Fakturerad försäljning, mkr 241,2 236,5 203,6 Resultat efter finansiella poster, mkr 31,3 42,6 32,2 i % av fakturerad försäljning 13,0 18,0 15,8 i resultatet redovisad prisvinst på ingående lager, mkr 9,0 10,0 5,0 Avkastning på totalt arbetande kapital 1 ), % 15,5 22,0 19,8 Investeringar i anläggningar, mkr 24,8 26,5 9,5 i % av fakturerad försäljning 10,3 11,2 4,7 Internt tillförda medel/investeringar i anläggningar, % Rörelsekapital 2 ) i % av fakturerad försäljning 59,4 48,8 48,5 Soliditet 3 ) 35,6 35,0 32,5 Antal anställda, 31/ ) Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för kostnadsräntor i relation till det genomsnittliga värdet av koncernens tillgångar enligt in- och utgående balansräkningar. 2) Rörelsekapital = Varulager + kundfordringar leverantörskulder. 3) Eget kapital + 50% av obeskattade reserver i relation till den totala balansomslutningen. 1

4 Fakturering marknadsområden mkr % m kr % Sverige 58, ,6 29 EG-länder 131, ,1 51 Övriga Europa 33, ,5 15 USA och Kanada 1,8 1 2,9 1 Latinamerika 0,3 0 0,5 0 Afrika, Asien och Australien 15,4 6 9, , ,5 100 Fakturering produktgrupper mkr % mkr % Verktyg för skärande bearbetning 191, ,4 78 Konstruktionsdetaljer och slitdelar 10,8 5 11,2 5 Sparskär av snabbstål 18,1 8 16,0 6 Pulver och karbider 12,9 5 18,0 8 Övriga produkter 8,0 3 6, , ,5 100 på Seco know-how har tillverkningen löpt under större delen av året. Detta betyder att Secos export till Polen i högre grad inriktats mot reservdelar och halvfabrikat. Seco har medverkat som verktygsleverantör i några större fabriksprojekt. Av detta skäl har Seco upprättat en organisation i Västtyskland för att ytterligare förbättra servicen till verktygsmaskintillverkarna. Produktion Hela Secos produktionskapacitet från råvara till färdiga produkter har utnyttjats väl under året vilket medfört en avsevärd ökning av lagret. Detta skall dock nedbringas till normal nivå under en kommande högkonjunktur. Tillverkningen av specialprodukter har dock relativt sett legat på en lägre nivå vilket i första hand påverkat några av dotterbolagen. Investeringar Årets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick för koncernen till 24,8 mkr (26,5), varav 14,6 mkr (17,4) i Sverige. l Fagersta har ett flertal kapacitetsoch rationaliseringsinvesteringar gjorts. Som exempel kan nämnas en ny ugn för produktion av volframmetall, ökad automatisering av pressningsoperationerna samt utökning av kapaciteten förytbeläggning av hårdmetall. l gruppen miljöinvesteringar ingår en ny lokal för slutkontroll. Den under föregående år påbörjade moderniseringen av maskinparken för verktygstillverkning i Arboga har fortsatt. Såväl för svarvning som fräsning har numeriskt styrda verktygsmaskiner tagits i bruk. Vidare har arbetsmiljön förbättrats genom uppförandet av en ny panncentral och ljudisolering av verkstadslokaler. l Frankrike och Tyskland har kapaciteten för lokal tillverkning av specialverktyg ökats. Vid båda dotterbolagen har nya ändamålsenliga lokaler tagits i bruk som även möjliggör fortsatt expansion. De italienska anläggningarna har utökats med en ny verkstadsbyggnad avsedd för färdigställning av hårdmetallverktyg. Forskning och utveckling Som en följd av den fortsatta utvecklingen på ytbeläggningsområdet har en ny förbättrad hårdmetallkvalitet för svarvning, TP 25, kunnat introduceras under Denna karakteriseras av högre slitstyrka och värmebeständighet än tidigare använda kvaliteter. Resultaten från användningen av TP 25 är mycket goda och denna kvalitet täcker ett brett användningsområde. En ny generation av brytarskär som väsentligt nedbringar skärkrafterna 2

5 och tendenser till vibration har börjat marknadsföras. Datorteknik och numeriskt styrda maskiner används för framställning av de komplicerade spånbrytarformerna. Secos moderna hållarprogram har under året anpassats till ISOstandard. Vid dotterbolaget E G Larssons Hårdmetall AB har ett program av pinnfräsar helt i hårdmetall utvecklats. De kännetecknas av hög stabilitet och avverkningsförmåga. Utvecklingsavdelningens resurser har ökats under 1976 såväl beträffande personal som utrustning för att säkerställa och ytterligare markera Secos ställning som leverantör av avancerade hårdmetallverktyg till industrin. Personal Antalet anställda inom koncernen respektive inom moderbolaget var Moderbolaget Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i Sverige Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i utlandet Timavlönade Månadsavlönade Koncernen Timavlönade Månadsavlönade Personalkostnaderna för koncernen uppgick under året till 107,3 mkr (92,6), vilket innebären ökning med 16% jämfört med Kompletterande uppgifterom personal återfinnes i kommentaren till moderbolagets bokslut. Resultat Koncernens resultat efter avskrivningar enligt plan och finansiella poster uppgick till 31,3 mkr (42,6). l detta resultat ingår statligt bidrag till lageruppbyggnad i moderbolaget med 1,6 mkr (0) och prisvinster på ingående lager med ca 9 mkr (10). Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Efter extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter redovisas koncernens nettoresultat med 7,3 mkr (3,5). Hur resultatet i relation till fakturerad försäljning och avkastningen på totalt arbetande kapital utvecklats under åren framgår av sammanställningen på sid 1. Finansiering Under året upptog koncernen långfristiga lån om sammanlagt 34,2 mkr. Av detta belopp utgjorde 30 mkr ett obligationslån med en löptid av 15 år till 9 5 /8 % ränta som moderbolaget emitterade. Dessa medel användes till återbetalning av kortfristiga lån som erhölls i samband med bolagets bildande. Soliditeten var 36 % vilket innebär en mindre förbättring jämfört med föregående år. Se även sammanfattningen på sidan 1. De likvida medlen minskade under året med 21 mkr (+ 20) främst till följd av den kraftiga lageruppbyggnaden. Vid årets slut uppgick dock de likvida medlen inklusive outnyttjade kortfristiga krediter till 59 mkr (60). Prognos för 1977 En förbättring av konjunkturen inom hårdmetallområdet förväntas inträffa under Styrkan i uppgången och tidpunkten härför är svåra att ange och givetvis av stor betydelse för Secos utveckling under året. En mindre volymökning kombinerad med prishöjningar beräknas dock kunna öka faktureringen med 10 15%. Investeringarna år 1977 kommer att bli av samma storleksordning som föregående år. Sysselsättningen beräknas komma att vara i huvudsak oförändrad. Prisstegringen 1976 på råvaror kommer att påverka koncernens resultat med full effekt Fortsatta ökningar av personalkostnader och råvarukostnader ger därför betydande kostnadsstegringar även under Resultatet beräknas dock bli av samma storleksordning som under

6 Seco Tools Koncernen Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 241,2 236,5 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration 184,7 172,6 Bruttoöverskott av rörelsen 58,1 63,9 Avskrivningar enligt plan på anläggningar (not 1) 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i koncernbolag (not 2) 0,8 0,8 Rörelseresultat 44,9 52,7 Finansiella intäkter (not 3) 3,1 3,5 Finansiella kostnader (not 4) 16,7 13,6 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (not 5) 31,3 42,6 Extraordinära intäkter 0,5 0,8 Extraordinära kostnader 0,2 0,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 31,6 43,0 Avsättning till varulagerreserv 9,2 26,0 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier 5,0 5,5 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatt 17,4 8,5 Skatter 10,1 5,0 Nettoresultat 7,3 3,5 4

7 Seco Tools Koncernen Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 173,8 159,3 Banktillgodohavanden och kassa 2,4 10,5 Kortfristiga placeringar 2,0 8,8 Kundfordringar 43,8 45,6 Övriga fordringar 6,7 6,2 Varulager (not 6) 118,9 88,2 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 113,4 103,2 Långfristiga fordringar 2,1 2,0 Aktier 2,1 2,1 Mervärde i koncernbolag (not 2) 5,5 6,3 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 7) 103,7 92,8 Summa tillgångar 288,6 262,5 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 68,8 61,9 Leverantörer 19,5 18,3 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 8) 18,1 12,2 Övriga skulder (not 9) 31,2 31,3 Långfristiga skulder 84,3 83,0 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 29,6 69,5 Lån utan säkerhet 9,8 7,7 Lån från aktieägarna 10,0 Pensionsskulder 6,9 5,8 Obeskattade reserver 65,8 51,6 Varulagerreserv 45,7 36,5 Ackumulerade extraavskrivningar (not 7) 17,1 12,1 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 69,7 66,0 Aktiekapital 60,0 60,0 Bundna reserver 1,1 0,0 Fria reserver (not 10) 1,3 2,5 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Summa skulder och eget kapital 288,6 262,5 Ställda panter 135,5 161,4 Ansvarsförbindelser 9,1 9,6 5

8 Kommentarer till koncernens bokslut Allmänt Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att vinstmedel hos dotterbolagen inräknas i koncernens disponibla vinstmedel endast om de skapats efter förvärvstillfället. Vid omräkningen av de utländska dotterbolagens balans- och resultaträkningar för intagande i koncernredovisningen har från och med 1976 den sk monetary-nonmonetarymetoden tillämpats. De kursdifferenser som uppstått genom ovanstående förfarande, 1,2 mkr, har belastat resultatet. Alla interna mellanhavanden och beräknade internvinster inom koncernen har eliminerats. Resultaträkningen 1. Avskrivningar enligt plan på anläggningar Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 2,3 1,7 Maskiner och inventarier 10,1 8,7 12,4 10,4 2. Mervärde i koncernbolag Mervärde i koncernbolag utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvade bolag och det beräknade substansvärdet i dessa företag vid förvärvstillfället. Detta värde avskrives med 10 % per år. 3. Finansiella intäkter, mkr Intäktsräntor 1,3 1,5 Kursvinster 1,8 2,0 3,1 3,5 4. Finansiella kostnader, mkr Kostnadsräntor 10,6 10,2 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförlust vid omräkning av utländska dotterbolags balansräkningar 1,2 Övriga kursförluster 2,6 2,3 Övriga finansiella kostnader 1,6 1,1 16,7 13,6 5. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Prisvinster på ingående lager beräknas uppgå till 9 mkr 1976 att jämföra med 10 mkr Om hänsyn tas till dessa prisvinster ser en jämförelse mellan åren 1975 och 1976 ut på följande sätt (mkr): Resultat efter finansiella poster Prisvinster på ingående tager 9 10 Resultat före prisvinster Balansräkningen 6. Varulager Varulagrets värde, efter eliminering av internvinster, överstiger icke vare sig anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet. 7. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 24,8 mkr, varav 14,6 mkr i Sverige och 10,2 mkr i andra länder. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Hur avskrivningen enligt plan beräknas inom moderbolaget f ramgår av not 3 på sidan 10. l de utländska dotterbolagen motsvarar dessa avskrivningar de skattemässigt högsta tillåtna. Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Anskaffn.- Ackum. Netto Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 4,7 4,7 Fabriks- och kontorsbyggnader 48,6 7,3 41,3 66,4 Maskiner och inventarier 87,9 34,9 53,0 17,1 152,0 Pågående nyanläggningar 4,7 4,7 145,9 42,2 103,7 17,1 218,4 6

9 8. Banklån l beloppet ingår 1977 års amortering på långfristiga lån med 3,3 mkr. På bokslutsdagen förfogade koncernen över sammanlagt 54,7 mkr i form av outnyttjade kortfristiga krediter. 9. Övriga skulder, mkr Skatteskulder 7,8 7,2 Löneskulder inklusive kallskatter 13,3 11,3 Övriga skulder 10,1 12,8 31,2 31,3 10. Fria reserver, mkr Fria reserver den ,0 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till bundna reserver ,1 4,7 Fria reserver den ,3 Finansieringsanalys för koncernen (Belopp i mkr) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel 32,6 50,8 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Avskrivningar enligt pl an 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i dotterbolag 0,8 0,8 Bokslutsdispositioner 14,2 34,5 Försäljning av anläggningstillgångar 1,7 1,3 Utdelning 3,6 Övrigt 0,2 0,3 Externt tillförda medel 1,3 5,9 Ökning av långfristiga skulder 0,2 3,8 Ökning av pensionsskulder 1,1 2,1 Summa tillförda medel 33,9 56,7 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier 24,8 26,5 Investeringar i aktier 2,1 Ökning av långfristiga fordringar 1,5 0,4 Summa använda medel 26,3 29,0 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 Specifikation till förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar 1,3 7,7 Förändring av varulager + 30,7 + 25,6 Förändring av kortfristiga skulder exklusive kortfristiga låneskulder 1,0 10,3 Förändring av likvida medel inklusive kortfristiga låneskulder 20,8 + 20,1 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 7

10 Seco Tools AB Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 170,0 162,3 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 0 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration (not 1 och 2) 135,3 116,0 Bruttoöverskott av rörelsen 36,3 46,3 Avskrivningar enligt plan (not 3) 8,5 7,4 Rörelseresultat 27,8 38,9 Finansiella intäkter (not 4) 3,2 7,2 Finansiella kostnader (not 5) 9,5 7,8 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21,5 38,3 Extraordinära intäkter 0,1 Extraordinära kostnader 0,0 0,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 21,5 37,7 Mottagna koncernbidrag 0,3 1,3 Avsättning till varulagerreserv 9,5 25,3 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier (not 6) 4,1 5,2 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 8,2 5,5 Skatter 4,0 0,3 Nettoresultat 4,2 5,2 8

11 Seco Tools AB Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 132,2 114,6 Banktillgodohavanden och kassa 0,3 6,8 Kortfristiga placeringar 2,0 Fordringar, dotterbolag 15,0 18,1 Kundfordringar 17,9 21,2 Övriga fordringar 2,7 4,1 Varulager (not 7) 94,3 64,4 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 111,0 105,3 Långfristiga fordringar (not 8) 0,7 0,7 Fordringar, dotterbolag 1,7 1,7 Aktier och andelar (not 9) 36,6 35,4 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 10) 72,0 67,5 Summa tillgångar 244,6 219,9 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 44,8 35,0 Leverantörer 13,5 11,5 Dotterbolag 1,0 0,7 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 11) 6,5 1,0 Övriga skulder (not 12) 23,8 21,7 Långfristiga skulder 71,4 70,7 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 28,8 68,0 Lån utan säkerhet 0,7 0,2 Lån från aktieägarna 10,0 Dotterbolag 0,1 0,1 Pensionsskulder (not 13) 3,8 2,4 Obeskattade reserver 63,2 49,6 Varulagerreserv 45,2 35,7 Ackumulerade extraavskrivningar (not 10) 15,0 10,9 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 65,2 64,6 Aktiekapital (not 14) 60,0 60,0 Reservfond 0,8 Balanserade vinstmedel (not 15) 0,2 0,6 Nettoresultat för året 4,2 5,2 Summa skulder och eget kapital 244,6 219,9 Ställda panter (not 16) 132,2 157,2 Ansvarsförbindelser (not 17) 37,5 27,6 9

12 Kommentarer till Seco Tools ABs bokslut Allmänt Årsredovisningen för Seco Tools AB är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Resultaträkningen 1. Allmänna förvaltningskostnader l kostnaderna för administration ingår allmänna förvaltningskostnader med 2,1 mkr (1,8). Följande avskrivningssatser på anläggningarnas anskaffningsvärde har tillämpats: Fabriksbyggnader 4 % Kontorsbyggnader 2 % Maskiner och inventarier 10 % Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 1 mkr. 5. Finansiella kostnader, mkr Räntor till dotterbolag 0,3 Räntor till utomstående 6,9 7,0 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförluster 1,6 0,8 9,5 7,8 2. Antal anställda och personalkostnader Under året ökade antalet anställda vid moderbolaget med 20 personer enligt nedanstående fördelning: Förändring under året Timavlönade Månadsavlönade Medelantalet anställda var Timavlönade Månadsavlönade l löner och andra ersättningar utbetalades till (mkr): Styrelse och företagsledning 0,7 0,6 Timavlönade 27,7 23,6 Månadsavlönade 17,9 15,4 46,3 39,6 Kostnaderna för obligatoriska lönebikostnader, fastställda genom lagstiftning eller kollektivavtal, uppgick till 19,8 mkr (15,4). 3. Avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 1,0 0,9 Maskiner och inventarier 7,5 6,5 8,5 7,4 4. Finansiella intäkter, mkr Aktieutdelning från dotterbolag 0,6 5,1 Räntor från dotterbolag 0,1 0,3 Räntor från utomstående 1,0 0,9 Kursvinster 1,5 0,9 3,2 7,2 6. Extra avskrivningar Denna post utgör skillnaden mellan skattemässigt maximalt tillåtna avskrivningar och avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier. Se även not 3. Balansräkningen 7. Varulager Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av verkligt värde, anskaffnings- eller återanskaffningsvärde varefter erforderlig nedskrivning för inkurans har gjorts. Varulagerreserven uppgick på bokslutsdagen till 47,9 % av värdet enligt balansräkningen. Även under år 1976 ökade varulagret kraftigt, 30 mkr. Ca 2/3 avser volymökning medan den resterande delen motsvarar prisstegringar (mkr): Varulager enligt balansräkningen 94,3 64,4 Varulagerreserv 45,2 35,7 Varulager, netto 49,1 28,7 10

13 8. Långfristiga fordringar l samband med förvärvet av hårdmetallrörelsen från Fagersta AB övertog Seco Tools AB lån till personer som efter förvärvsdagen utsetts till styrelseledamöter i koncernbolag. Lånen som ursprungligen lämnats av Fagersta AB före den uppgår till 7 tkr. 9. Aktier och andelar Erforderlig nedskrivning av aktierna i E G Larssons Hårdmetall AB, Stjärnverktyg AB, Seco Tools France SA och Seco Tools Italia SpA har skett med ett sammanlagt belopp av 2,9 mkr. Uppskrivning har skett av aktierna i Seco Tools GmbH med 2,9 mkr. Antal aktier Procentuellt Nom. värde Bokfört värde Dotterbolag E G Larssons Hårdmetall AB, innehav tal tkr Norrköping SKR AB Onog, Fagersta SKR Stjärnverktyg AB, Norberg SKR SASeco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud, Belgien BF Seco Tools A/S, Glostrup, Danmark DKR Fagersta Seco Ltd, Alcester, England STG Seco Tools France SA, Bourges, Frankrike FF Seco Tools Italia SpA, Guanzate, Italien LIT Seco Tools Japan KK, Tokyo, Japan YEN Seco Tools GmbH, Erkrath, Västtyskland 100 DM Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien, Österrike 70 S Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 13,8 mkr (15,3). Förutom avskrivningar enligt plan 8,5 mkr (7,4), gjordes extra avskrivningar med 4,1 mkr (5,2) under året. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Utomstående Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield, Australien AD Övriga Anskaffn. Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 1,3 1,3 Fabriks- och kontorsbyggnader 27,2 2,8 24,4 40,0 Maskiner och inventarier 60,7 18,0.42,7 15,0 119,8 Pågående nyanläggningar 3,6 3,6 92,8 20,8 72,0 15,0 159,8 Taxeringsvärdet för mark, byggnader och byggnadstillbehör uppgick till 32,8 mkr. 11. Banklån Av beviljad checkräkningskredit var 25,7 mkr outnyttjade vid årets slut. 12. Övriga skulder, mkr Avsättning för internvinst i dotterbolagens lager 5,5 5,0 Skatteskulder 2,3 0,2 Löneskulder inkl. källskatter 10,5 8,6 Övriga skulder 5,5 7,9 23,8 21,7 11

14 13. Pensionsskulder Pensionsskulderna motsvarar kapitalvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning (mkr). PRI-pensioner 3,6 2,2 Övriga pensioner 0,2 0,2 3,8 2,4 Årets avsättning liksom utbetalade pensioner belastade i sin helhet rörelseresultatet. 14. Aktiekapital Innehavet fördelas på (mkr): Sandvik AB 39,0 Fagersta AB 21,0 15. Balanserade vinstmedel, mkr Balanserade vinstmedel den ,6 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till reservfond ,8 4,4 Balanserade vinstmedel den ,2 16. Ställda panter Fastighetsinteckningar 57,2 82,2 Företagsinteckningar 75,0 75,0 132,2 157,2 17. Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser för dotterbolag 34,0 23,9 Borgens- och garantiförbindelser för utomstående 1,3 3,7 Växelansvar för dotterbolag 2,2 37,5 27,6 Förslag till vinstdisposition Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr varav tkr utgör årets redovisade vinst. Härav åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder 434 tkr. Till bolagsstämmans i moderbolaqet Seco Tools AB förfogande står: Balanserad vinst från föregående år 132 tkr 1976 års vinst tkr tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår för moderbolaget följande disposition: till reservfonden avsattes 425 tkr till aktieägarna utdelas 6,50 kr per aktie tkr i ny räkning överföres 44 tkr tkr Carl-Eric Björkegren Tom Lindholm Olle Risholm Fagersta i mars 1977 Sven Edström Styrelseordförande Per-Owe Eriksson A Erik Nygren Nils Svensson Lars-Ivar Hising Hans Orvehed Per-Olof Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har den 8 mars 1977 avgivits beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning. RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 12

15 Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bolagets räkenskaper har granskats av Sandvikkoncernens revisionsavdelning, som avlämnat skriftliga rapporter över sin granskning. Moderbolaget Årsredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. l aktiebolagslagen föreskriven särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats. Mot den i årsredovisningen företagna upp- och nedskrivningen av aktier har vi intet att erinra. Föreslagen utdelning står ej i strid mot de bestämmelser i nya aktiebolagslagen, som begränsar utdelningen i moderbolaget med hänsyn till koncernförhållanden. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvars frihet för den tid årsredovisningen omfattar Koncernen Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Fagersta den 8 mars 1977 RUNE NYLANDER JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 13

16 Fräs- och svarvverktyg ur Seco s standardsortiment

17

18 Nya verktyg i arbete Innerstål Secodex-P Pinnfräs Seco Hörnfräs Secodex 259.1

19 SECO TOOLS AB FAGERSTA Fack, Fagersta Tel. 0223/ Telex 7510 ST Ljungföretagen, Örebro 1977

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer