Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt."

Transkript

1

2 Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter Adolf Matus* Per Hellström Örjan Nordvall Ingemar Skoglund* Stig Åhlander * Utsedda av de anställda Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. revisor Företagsledning Per-Olof Eriksson, verkst.dir. Ebbe Bengtsson, marknadsföring Olof Brundin, forskning och utveckling Olof Gumaelius, ekonomi och administration Aksel Nielsen, materialstyrning Gunnar Skeppstedt, produktion Hans Skoglund, personal Organisation SECO TOOLS KONCERNEN SECO TOOLS AB, Moderbolag, Fagersta Arboga Per-Olof Eriksson 857 Sverige E G Larssons Hårdmetall AB, Norrköping Hans Wahlquist Stjärnverktyg AB, Norberg Gunnar Skeppstedt Seco Tools France SA, Bourges/Frankrike Robert Tourangin 194 Seco Tools Italia SpA, Guanzate,/Italien Enrico Ponzio 212 Seco Tools GmbH, Erkrath/Tyskland Anders Bohlin 98 Utlandet Fagersta Seco Ltd, Alcester/England Guilford Aisbitt SA Seco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud/Belgien Robert Beaune Produktion Seco Tools A/S, Glostrup/Danmark Torbjörn Samuelsson 15 Försäljning Seco Tools Japan KK, Tokyo/Japan Hans Åhman 14 Dotterbolag Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien/Österrike Reinhold Kluge 5 Anställda

3 Förvaltningsberättelse Allmänt Den svaga konjunktur som rådde inom verkstadsindustrin under år 1976 inverkade påtagligt på marknaden för hårdmetallprodukter. För Seco har året därför inneburit en minskad tillväxttakt. Såväl personalkostnader som råvarupriser steg kraftigt. Valutan på flera för Seco viktiga marknader försämrades i förhållande till den svenska kronan. Då möjligheten att genomföra prishöjningar på företagets produkter var mer begränsad än tidigare år försämrades koncernens resultat. Nya dotterbolag Sedan Secos bildande 1974 och till och med den 31 december 1975 har Fagersta ABs dotterbolag i Danmark verkat som agent på denna marknad. Den 1 januari 1976 övertog Seco försäljningsverksamheten avseende hårdmetallverktyg och driver denna i ett nystartat dotterbolag Seco Tools A/S. Vidare bildade Seco under året ett nytt dotterbolag i Japan, Seco Tools Japan K.K., som övertog försäljningen från den tidigare agenten. Försäljning och marknader Koncernens externa fakturering ökade till 241 mkr (f å 236). En fortsatt koncentrering av försäljningen har skett mot Secos huvudproduktområde, verktyg för skärande bearbetning inklusive sparskär. På de för Seco betydelsefulla stora marknaderna i Västeuropa har koncernens bolag konsoliderat och förbättrat sin ställning. Marknadsföringen i Japan har intensifierats med hjälp av det nystartade dotterbolaget. Vidare har Secoprogrammet introducerats i Algeriet, l de fabriker som byggts i Polen baserat Seco Tools Koncernen Fakturerad försäljning, mkr 241,2 236,5 203,6 Resultat efter finansiella poster, mkr 31,3 42,6 32,2 i % av fakturerad försäljning 13,0 18,0 15,8 i resultatet redovisad prisvinst på ingående lager, mkr 9,0 10,0 5,0 Avkastning på totalt arbetande kapital 1 ), % 15,5 22,0 19,8 Investeringar i anläggningar, mkr 24,8 26,5 9,5 i % av fakturerad försäljning 10,3 11,2 4,7 Internt tillförda medel/investeringar i anläggningar, % Rörelsekapital 2 ) i % av fakturerad försäljning 59,4 48,8 48,5 Soliditet 3 ) 35,6 35,0 32,5 Antal anställda, 31/ ) Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för kostnadsräntor i relation till det genomsnittliga värdet av koncernens tillgångar enligt in- och utgående balansräkningar. 2) Rörelsekapital = Varulager + kundfordringar leverantörskulder. 3) Eget kapital + 50% av obeskattade reserver i relation till den totala balansomslutningen. 1

4 Fakturering marknadsområden mkr % m kr % Sverige 58, ,6 29 EG-länder 131, ,1 51 Övriga Europa 33, ,5 15 USA och Kanada 1,8 1 2,9 1 Latinamerika 0,3 0 0,5 0 Afrika, Asien och Australien 15,4 6 9, , ,5 100 Fakturering produktgrupper mkr % mkr % Verktyg för skärande bearbetning 191, ,4 78 Konstruktionsdetaljer och slitdelar 10,8 5 11,2 5 Sparskär av snabbstål 18,1 8 16,0 6 Pulver och karbider 12,9 5 18,0 8 Övriga produkter 8,0 3 6, , ,5 100 på Seco know-how har tillverkningen löpt under större delen av året. Detta betyder att Secos export till Polen i högre grad inriktats mot reservdelar och halvfabrikat. Seco har medverkat som verktygsleverantör i några större fabriksprojekt. Av detta skäl har Seco upprättat en organisation i Västtyskland för att ytterligare förbättra servicen till verktygsmaskintillverkarna. Produktion Hela Secos produktionskapacitet från råvara till färdiga produkter har utnyttjats väl under året vilket medfört en avsevärd ökning av lagret. Detta skall dock nedbringas till normal nivå under en kommande högkonjunktur. Tillverkningen av specialprodukter har dock relativt sett legat på en lägre nivå vilket i första hand påverkat några av dotterbolagen. Investeringar Årets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick för koncernen till 24,8 mkr (26,5), varav 14,6 mkr (17,4) i Sverige. l Fagersta har ett flertal kapacitetsoch rationaliseringsinvesteringar gjorts. Som exempel kan nämnas en ny ugn för produktion av volframmetall, ökad automatisering av pressningsoperationerna samt utökning av kapaciteten förytbeläggning av hårdmetall. l gruppen miljöinvesteringar ingår en ny lokal för slutkontroll. Den under föregående år påbörjade moderniseringen av maskinparken för verktygstillverkning i Arboga har fortsatt. Såväl för svarvning som fräsning har numeriskt styrda verktygsmaskiner tagits i bruk. Vidare har arbetsmiljön förbättrats genom uppförandet av en ny panncentral och ljudisolering av verkstadslokaler. l Frankrike och Tyskland har kapaciteten för lokal tillverkning av specialverktyg ökats. Vid båda dotterbolagen har nya ändamålsenliga lokaler tagits i bruk som även möjliggör fortsatt expansion. De italienska anläggningarna har utökats med en ny verkstadsbyggnad avsedd för färdigställning av hårdmetallverktyg. Forskning och utveckling Som en följd av den fortsatta utvecklingen på ytbeläggningsområdet har en ny förbättrad hårdmetallkvalitet för svarvning, TP 25, kunnat introduceras under Denna karakteriseras av högre slitstyrka och värmebeständighet än tidigare använda kvaliteter. Resultaten från användningen av TP 25 är mycket goda och denna kvalitet täcker ett brett användningsområde. En ny generation av brytarskär som väsentligt nedbringar skärkrafterna 2

5 och tendenser till vibration har börjat marknadsföras. Datorteknik och numeriskt styrda maskiner används för framställning av de komplicerade spånbrytarformerna. Secos moderna hållarprogram har under året anpassats till ISOstandard. Vid dotterbolaget E G Larssons Hårdmetall AB har ett program av pinnfräsar helt i hårdmetall utvecklats. De kännetecknas av hög stabilitet och avverkningsförmåga. Utvecklingsavdelningens resurser har ökats under 1976 såväl beträffande personal som utrustning för att säkerställa och ytterligare markera Secos ställning som leverantör av avancerade hårdmetallverktyg till industrin. Personal Antalet anställda inom koncernen respektive inom moderbolaget var Moderbolaget Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i Sverige Timavlönade Månadsavlönade Dotterbolag i utlandet Timavlönade Månadsavlönade Koncernen Timavlönade Månadsavlönade Personalkostnaderna för koncernen uppgick under året till 107,3 mkr (92,6), vilket innebären ökning med 16% jämfört med Kompletterande uppgifterom personal återfinnes i kommentaren till moderbolagets bokslut. Resultat Koncernens resultat efter avskrivningar enligt plan och finansiella poster uppgick till 31,3 mkr (42,6). l detta resultat ingår statligt bidrag till lageruppbyggnad i moderbolaget med 1,6 mkr (0) och prisvinster på ingående lager med ca 9 mkr (10). Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Efter extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter redovisas koncernens nettoresultat med 7,3 mkr (3,5). Hur resultatet i relation till fakturerad försäljning och avkastningen på totalt arbetande kapital utvecklats under åren framgår av sammanställningen på sid 1. Finansiering Under året upptog koncernen långfristiga lån om sammanlagt 34,2 mkr. Av detta belopp utgjorde 30 mkr ett obligationslån med en löptid av 15 år till 9 5 /8 % ränta som moderbolaget emitterade. Dessa medel användes till återbetalning av kortfristiga lån som erhölls i samband med bolagets bildande. Soliditeten var 36 % vilket innebär en mindre förbättring jämfört med föregående år. Se även sammanfattningen på sidan 1. De likvida medlen minskade under året med 21 mkr (+ 20) främst till följd av den kraftiga lageruppbyggnaden. Vid årets slut uppgick dock de likvida medlen inklusive outnyttjade kortfristiga krediter till 59 mkr (60). Prognos för 1977 En förbättring av konjunkturen inom hårdmetallområdet förväntas inträffa under Styrkan i uppgången och tidpunkten härför är svåra att ange och givetvis av stor betydelse för Secos utveckling under året. En mindre volymökning kombinerad med prishöjningar beräknas dock kunna öka faktureringen med 10 15%. Investeringarna år 1977 kommer att bli av samma storleksordning som föregående år. Sysselsättningen beräknas komma att vara i huvudsak oförändrad. Prisstegringen 1976 på råvaror kommer att påverka koncernens resultat med full effekt Fortsatta ökningar av personalkostnader och råvarukostnader ger därför betydande kostnadsstegringar även under Resultatet beräknas dock bli av samma storleksordning som under

6 Seco Tools Koncernen Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 241,2 236,5 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration 184,7 172,6 Bruttoöverskott av rörelsen 58,1 63,9 Avskrivningar enligt plan på anläggningar (not 1) 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i koncernbolag (not 2) 0,8 0,8 Rörelseresultat 44,9 52,7 Finansiella intäkter (not 3) 3,1 3,5 Finansiella kostnader (not 4) 16,7 13,6 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (not 5) 31,3 42,6 Extraordinära intäkter 0,5 0,8 Extraordinära kostnader 0,2 0,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 31,6 43,0 Avsättning till varulagerreserv 9,2 26,0 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier 5,0 5,5 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatt 17,4 8,5 Skatter 10,1 5,0 Nettoresultat 7,3 3,5 4

7 Seco Tools Koncernen Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 173,8 159,3 Banktillgodohavanden och kassa 2,4 10,5 Kortfristiga placeringar 2,0 8,8 Kundfordringar 43,8 45,6 Övriga fordringar 6,7 6,2 Varulager (not 6) 118,9 88,2 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 113,4 103,2 Långfristiga fordringar 2,1 2,0 Aktier 2,1 2,1 Mervärde i koncernbolag (not 2) 5,5 6,3 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 7) 103,7 92,8 Summa tillgångar 288,6 262,5 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 68,8 61,9 Leverantörer 19,5 18,3 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 8) 18,1 12,2 Övriga skulder (not 9) 31,2 31,3 Långfristiga skulder 84,3 83,0 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 29,6 69,5 Lån utan säkerhet 9,8 7,7 Lån från aktieägarna 10,0 Pensionsskulder 6,9 5,8 Obeskattade reserver 65,8 51,6 Varulagerreserv 45,7 36,5 Ackumulerade extraavskrivningar (not 7) 17,1 12,1 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 69,7 66,0 Aktiekapital 60,0 60,0 Bundna reserver 1,1 0,0 Fria reserver (not 10) 1,3 2,5 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Summa skulder och eget kapital 288,6 262,5 Ställda panter 135,5 161,4 Ansvarsförbindelser 9,1 9,6 5

8 Kommentarer till koncernens bokslut Allmänt Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att vinstmedel hos dotterbolagen inräknas i koncernens disponibla vinstmedel endast om de skapats efter förvärvstillfället. Vid omräkningen av de utländska dotterbolagens balans- och resultaträkningar för intagande i koncernredovisningen har från och med 1976 den sk monetary-nonmonetarymetoden tillämpats. De kursdifferenser som uppstått genom ovanstående förfarande, 1,2 mkr, har belastat resultatet. Alla interna mellanhavanden och beräknade internvinster inom koncernen har eliminerats. Resultaträkningen 1. Avskrivningar enligt plan på anläggningar Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 2,3 1,7 Maskiner och inventarier 10,1 8,7 12,4 10,4 2. Mervärde i koncernbolag Mervärde i koncernbolag utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvade bolag och det beräknade substansvärdet i dessa företag vid förvärvstillfället. Detta värde avskrives med 10 % per år. 3. Finansiella intäkter, mkr Intäktsräntor 1,3 1,5 Kursvinster 1,8 2,0 3,1 3,5 4. Finansiella kostnader, mkr Kostnadsräntor 10,6 10,2 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförlust vid omräkning av utländska dotterbolags balansräkningar 1,2 Övriga kursförluster 2,6 2,3 Övriga finansiella kostnader 1,6 1,1 16,7 13,6 5. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Prisvinster på ingående lager beräknas uppgå till 9 mkr 1976 att jämföra med 10 mkr Om hänsyn tas till dessa prisvinster ser en jämförelse mellan åren 1975 och 1976 ut på följande sätt (mkr): Resultat efter finansiella poster Prisvinster på ingående tager 9 10 Resultat före prisvinster Balansräkningen 6. Varulager Varulagrets värde, efter eliminering av internvinster, överstiger icke vare sig anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet. 7. Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 24,8 mkr, varav 14,6 mkr i Sverige och 10,2 mkr i andra länder. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Hur avskrivningen enligt plan beräknas inom moderbolaget f ramgår av not 3 på sidan 10. l de utländska dotterbolagen motsvarar dessa avskrivningar de skattemässigt högsta tillåtna. Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 2 mkr. Anskaffn.- Ackum. Netto Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 4,7 4,7 Fabriks- och kontorsbyggnader 48,6 7,3 41,3 66,4 Maskiner och inventarier 87,9 34,9 53,0 17,1 152,0 Pågående nyanläggningar 4,7 4,7 145,9 42,2 103,7 17,1 218,4 6

9 8. Banklån l beloppet ingår 1977 års amortering på långfristiga lån med 3,3 mkr. På bokslutsdagen förfogade koncernen över sammanlagt 54,7 mkr i form av outnyttjade kortfristiga krediter. 9. Övriga skulder, mkr Skatteskulder 7,8 7,2 Löneskulder inklusive kallskatter 13,3 11,3 Övriga skulder 10,1 12,8 31,2 31,3 10. Fria reserver, mkr Fria reserver den ,0 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till bundna reserver ,1 4,7 Fria reserver den ,3 Finansieringsanalys för koncernen (Belopp i mkr) TILLFÖRDA MEDEL Internt tillförda medel 32,6 50,8 Nettoresultat för året 7,3 3,5 Avskrivningar enligt pl an 12,4 10,4 Avskrivning på mervärde i dotterbolag 0,8 0,8 Bokslutsdispositioner 14,2 34,5 Försäljning av anläggningstillgångar 1,7 1,3 Utdelning 3,6 Övrigt 0,2 0,3 Externt tillförda medel 1,3 5,9 Ökning av långfristiga skulder 0,2 3,8 Ökning av pensionsskulder 1,1 2,1 Summa tillförda medel 33,9 56,7 ANVÄNDA MEDEL Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier 24,8 26,5 Investeringar i aktier 2,1 Ökning av långfristiga fordringar 1,5 0,4 Summa använda medel 26,3 29,0 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 Specifikation till förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar 1,3 7,7 Förändring av varulager + 30,7 + 25,6 Förändring av kortfristiga skulder exklusive kortfristiga låneskulder 1,0 10,3 Förändring av likvida medel inklusive kortfristiga låneskulder 20,8 + 20,1 Förändring av rörelsekapital + 7,6 + 27,7 7

10 Seco Tools AB Resultaträkning (Belopp i mkr) Försäljningsintäkter 170,0 162,3 Statligt bidrag till lageruppbyggnad 1,6 0 Kostnader för tillverkning, försäljning, forskning och administration (not 1 och 2) 135,3 116,0 Bruttoöverskott av rörelsen 36,3 46,3 Avskrivningar enligt plan (not 3) 8,5 7,4 Rörelseresultat 27,8 38,9 Finansiella intäkter (not 4) 3,2 7,2 Finansiella kostnader (not 5) 9,5 7,8 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21,5 38,3 Extraordinära intäkter 0,1 Extraordinära kostnader 0,0 0,7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 21,5 37,7 Mottagna koncernbidrag 0,3 1,3 Avsättning till varulagerreserv 9,5 25,3 Extra avskrivningar, maskiner och inventarier (not 6) 4,1 5,2 Avsättning till investeringsfond 3,0 Resultat före skatter 8,2 5,5 Skatter 4,0 0,3 Nettoresultat 4,2 5,2 8

11 Seco Tools AB Balansräkning (Belopp i mkr) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 132,2 114,6 Banktillgodohavanden och kassa 0,3 6,8 Kortfristiga placeringar 2,0 Fordringar, dotterbolag 15,0 18,1 Kundfordringar 17,9 21,2 Övriga fordringar 2,7 4,1 Varulager (not 7) 94,3 64,4 Spärrkonto hos Riksbanken 1,4 Anläggningstillgångar 111,0 105,3 Långfristiga fordringar (not 8) 0,7 0,7 Fordringar, dotterbolag 1,7 1,7 Aktier och andelar (not 9) 36,6 35,4 Fastigheter, maskiner och inventarier (not 10) 72,0 67,5 Summa tillgångar 244,6 219,9 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 44,8 35,0 Leverantörer 13,5 11,5 Dotterbolag 1,0 0,7 Lån från aktieägarna 0,1 Banklån (not 11) 6,5 1,0 Övriga skulder (not 12) 23,8 21,7 Långfristiga skulder 71,4 70,7 Obligationslån 28,0 Lån mot säkerhet 28,8 68,0 Lån utan säkerhet 0,7 0,2 Lån från aktieägarna 10,0 Dotterbolag 0,1 0,1 Pensionsskulder (not 13) 3,8 2,4 Obeskattade reserver 63,2 49,6 Varulagerreserv 45,2 35,7 Ackumulerade extraavskrivningar (not 10) 15,0 10,9 Investeringsfond 3,0 3,0 Eget kapital 65,2 64,6 Aktiekapital (not 14) 60,0 60,0 Reservfond 0,8 Balanserade vinstmedel (not 15) 0,2 0,6 Nettoresultat för året 4,2 5,2 Summa skulder och eget kapital 244,6 219,9 Ställda panter (not 16) 132,2 157,2 Ansvarsförbindelser (not 17) 37,5 27,6 9

12 Kommentarer till Seco Tools ABs bokslut Allmänt Årsredovisningen för Seco Tools AB är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Resultaträkningen 1. Allmänna förvaltningskostnader l kostnaderna för administration ingår allmänna förvaltningskostnader med 2,1 mkr (1,8). Följande avskrivningssatser på anläggningarnas anskaffningsvärde har tillämpats: Fabriksbyggnader 4 % Kontorsbyggnader 2 % Maskiner och inventarier 10 % Avskrivningar enligt plan bedöms understiga det kalkylmässiga avskrivningsbehovet med ca 1 mkr. 5. Finansiella kostnader, mkr Räntor till dotterbolag 0,3 Räntor till utomstående 6,9 7,0 Kostnader i samband med uppläggning av lån 0,7 Kursförluster 1,6 0,8 9,5 7,8 2. Antal anställda och personalkostnader Under året ökade antalet anställda vid moderbolaget med 20 personer enligt nedanstående fördelning: Förändring under året Timavlönade Månadsavlönade Medelantalet anställda var Timavlönade Månadsavlönade l löner och andra ersättningar utbetalades till (mkr): Styrelse och företagsledning 0,7 0,6 Timavlönade 27,7 23,6 Månadsavlönade 17,9 15,4 46,3 39,6 Kostnaderna för obligatoriska lönebikostnader, fastställda genom lagstiftning eller kollektivavtal, uppgick till 19,8 mkr (15,4). 3. Avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan uppgick till följande belopp (mkr): Fabriks- och kontorsbyggnader 1,0 0,9 Maskiner och inventarier 7,5 6,5 8,5 7,4 4. Finansiella intäkter, mkr Aktieutdelning från dotterbolag 0,6 5,1 Räntor från dotterbolag 0,1 0,3 Räntor från utomstående 1,0 0,9 Kursvinster 1,5 0,9 3,2 7,2 6. Extra avskrivningar Denna post utgör skillnaden mellan skattemässigt maximalt tillåtna avskrivningar och avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier. Se även not 3. Balansräkningen 7. Varulager Värderingen av varulagret har skett till det lägsta av verkligt värde, anskaffnings- eller återanskaffningsvärde varefter erforderlig nedskrivning för inkurans har gjorts. Varulagerreserven uppgick på bokslutsdagen till 47,9 % av värdet enligt balansräkningen. Även under år 1976 ökade varulagret kraftigt, 30 mkr. Ca 2/3 avser volymökning medan den resterande delen motsvarar prisstegringar (mkr): Varulager enligt balansräkningen 94,3 64,4 Varulagerreserv 45,2 35,7 Varulager, netto 49,1 28,7 10

13 8. Långfristiga fordringar l samband med förvärvet av hårdmetallrörelsen från Fagersta AB övertog Seco Tools AB lån till personer som efter förvärvsdagen utsetts till styrelseledamöter i koncernbolag. Lånen som ursprungligen lämnats av Fagersta AB före den uppgår till 7 tkr. 9. Aktier och andelar Erforderlig nedskrivning av aktierna i E G Larssons Hårdmetall AB, Stjärnverktyg AB, Seco Tools France SA och Seco Tools Italia SpA har skett med ett sammanlagt belopp av 2,9 mkr. Uppskrivning har skett av aktierna i Seco Tools GmbH med 2,9 mkr. Antal aktier Procentuellt Nom. värde Bokfört värde Dotterbolag E G Larssons Hårdmetall AB, innehav tal tkr Norrköping SKR AB Onog, Fagersta SKR Stjärnverktyg AB, Norberg SKR SASeco Tools Benelux NV, Braine-l Alleud, Belgien BF Seco Tools A/S, Glostrup, Danmark DKR Fagersta Seco Ltd, Alcester, England STG Seco Tools France SA, Bourges, Frankrike FF Seco Tools Italia SpA, Guanzate, Italien LIT Seco Tools Japan KK, Tokyo, Japan YEN Seco Tools GmbH, Erkrath, Västtyskland 100 DM Seco Hartmetall Ges.mbH, Baden bei Wien, Österrike 70 S Fastigheter, maskiner och inventarier Årets investeringar i anläggningar uppgick till 13,8 mkr (15,3). Förutom avskrivningar enligt plan 8,5 mkr (7,4), gjordes extra avskrivningar med 4,1 mkr (5,2) under året. Anläggningarnas värde uppgick vid årets slut till (mkr): Utomstående Titan Fagersta Pty Ltd, Mayfield, Australien AD Övriga Anskaffn. Ackum. Nettov. Ackum. Brandf. värde avskr. enl. BR extra belopp enl. plan avskr. Industrimark 1,3 1,3 Fabriks- och kontorsbyggnader 27,2 2,8 24,4 40,0 Maskiner och inventarier 60,7 18,0.42,7 15,0 119,8 Pågående nyanläggningar 3,6 3,6 92,8 20,8 72,0 15,0 159,8 Taxeringsvärdet för mark, byggnader och byggnadstillbehör uppgick till 32,8 mkr. 11. Banklån Av beviljad checkräkningskredit var 25,7 mkr outnyttjade vid årets slut. 12. Övriga skulder, mkr Avsättning för internvinst i dotterbolagens lager 5,5 5,0 Skatteskulder 2,3 0,2 Löneskulder inkl. källskatter 10,5 8,6 Övriga skulder 5,5 7,9 23,8 21,7 11

14 13. Pensionsskulder Pensionsskulderna motsvarar kapitalvärdet av lämnade pensionsförpliktelser enligt försäkringsteknisk beräkning (mkr). PRI-pensioner 3,6 2,2 Övriga pensioner 0,2 0,2 3,8 2,4 Årets avsättning liksom utbetalade pensioner belastade i sin helhet rörelseresultatet. 14. Aktiekapital Innehavet fördelas på (mkr): Sandvik AB 39,0 Fagersta AB 21,0 15. Balanserade vinstmedel, mkr Balanserade vinstmedel den ,6 Avgår: Utdelning ,6 Överfört till reservfond ,8 4,4 Balanserade vinstmedel den ,2 16. Ställda panter Fastighetsinteckningar 57,2 82,2 Företagsinteckningar 75,0 75,0 132,2 157,2 17. Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser för dotterbolag 34,0 23,9 Borgens- och garantiförbindelser för utomstående 1,3 3,7 Växelansvar för dotterbolag 2,2 37,5 27,6 Förslag till vinstdisposition Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr varav tkr utgör årets redovisade vinst. Härav åtgår för föreslagna avsättningar till bundna fonder 434 tkr. Till bolagsstämmans i moderbolaqet Seco Tools AB förfogande står: Balanserad vinst från föregående år 132 tkr 1976 års vinst tkr tkr Styrelsen och verkställande direktören föreslår för moderbolaget följande disposition: till reservfonden avsattes 425 tkr till aktieägarna utdelas 6,50 kr per aktie tkr i ny räkning överföres 44 tkr tkr Carl-Eric Björkegren Tom Lindholm Olle Risholm Fagersta i mars 1977 Sven Edström Styrelseordförande Per-Owe Eriksson A Erik Nygren Nils Svensson Lars-Ivar Hising Hans Orvehed Per-Olof Eriksson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har den 8 mars 1977 avgivits beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning. RUNE NYLANDER Auktoriserad revisor JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor 12

15 Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bolagets räkenskaper har granskats av Sandvikkoncernens revisionsavdelning, som avlämnat skriftliga rapporter över sin granskning. Moderbolaget Årsredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. l aktiebolagslagen föreskriven särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats. Mot den i årsredovisningen företagna upp- och nedskrivningen av aktier har vi intet att erinra. Föreslagen utdelning står ej i strid mot de bestämmelser i nya aktiebolagslagen, som begränsar utdelningen i moderbolaget med hänsyn till koncernförhållanden. Vi tillstyrker, att resultaträkningen och balansräkningen fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvars frihet för den tid årsredovisningen omfattar Koncernen Koncernredovisningen är uppgjord enligt 1944 års aktiebolagslag. Fagersta den 8 mars 1977 RUNE NYLANDER JAN NORDENBÄCK Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 13

16 Fräs- och svarvverktyg ur Seco s standardsortiment

17

18 Nya verktyg i arbete Innerstål Secodex-P Pinnfräs Seco Hörnfräs Secodex 259.1

19 SECO TOOLS AB FAGERSTA Fack, Fagersta Tel. 0223/ Telex 7510 ST Ljungföretagen, Örebro 1977

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt.

Revisorer Ordinarie Jan Nordenbäck, aukt. revisor Rune Nylander, aukt. revisor. Suppleanter Sigurd Löfgren, aukt. revisor Bertil Hägg, aukt. Styrelse Ordinarie Sven Edström, ordförande Orvar Nyquist, verkst. dir. Carl-Eric Björkegren Per-Owe Eriksson* Lars Ivar Hising Tom Lindholm* A Erik Nygren Hans Orvehed Olle Risholm Nils Svensson Suppleanter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer