AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013"

Transkript

1 AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni

2 AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 1,2 (1,6). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,8 (2,9). Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -3,4 (-3,5) och för sexmånadersperioden MSEK -6,0 (-5,8). Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -3,7 (-3,6) och för sexmånadersperioden till -6,3 (-6,0) eller SEK -0,49 (-0,47) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -1,4 (-2,4) och för sexmånadersperioden till MSEK -1,2 (-3,7) eller SEK -0,09 (-0,29) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,3 (vid årsskiftet 0,0) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,00) per aktie. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 1,8 (vid årsskiftet 8,3) eller SEK 0,14 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 10,0 (40,2) procent. AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj rekonstruktion i Attunda tingsrätt. AVTECH offentliggjorde i samband med rekonstruktionen Christer Staaf som ny VD och koncernchef; kostnadsbesparingar om ca 35% av koncernens fasta kostnader med genomslag under Q3, samt en intern omorganisering med fokus på försäljning. AVTECH kommunicerade i samband med rekonstruktionen att man frångår sin tidigare kommunicerade prognos om lönsamhet under Q3. Ingen ny prognos för när detta skall uppnås lämnades under kvartalet. AVTECH erhöll under kvartalet ett konsultkontrakt avseende förbättring av effektiviteten på en viktig flygplats i Asia-Pacific med ett kontraktsvärde om ca 0,4 MSEK, samt ett konsultkontrakt med Dubai Airports via intressebolaget AVTECH Middle East LLC, med ett totalt kontraktsvärde om minimum 3,1 MSEK under 14 månader. Händelser efter periodens slut Ordinarie årsstämma den 31 juli beslutade bl.a. att utdelning inte lämnas för något aktieslag, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier. Extra bolagsstämma den 16 augusti beslutade om att ändra bolagets aktie- samt aktiekapitalgränser, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Bokfört värde på AVTECH s kontorsfastighet i Åkersberga skrevs i juli upp från ca 1,7 MSEK till 4,5 MSEK, och i augusti säkerställde AVTECH en kortfristig lånefinansiering om 1,0 MSEK från en välrenommerad svensk investmentbank. AVTECH ansökte i mitten av augusti om en planenlig förlängning av företagets rekonstruktion. Pågående aktiviteter bedöms kunna avslutas i början av Q4. 2

3 AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni ANDRA KVARTALET Rekonstruktion och förändringsprogram AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj rekonstruktion i Attunda tingsrätt som en konsekvens av att en långsiktig finansiell lösning trots ett flertal initiativ och positiva diskussioner inte hade kunnat genomföras inom den behövda tidsramen. Rekonstruktionen syftar till att ge ytterligare tid till att implementera en långsiktig lösning och finansieras genom pågående och kommande arbeten, samt genom likviditetstillförsel från bolagets huvudägare. AVTECH offentliggjorde i samband med rekonstruktionen Christer Staaf som ny VD och koncernchef för AVTECH; kostnadsbesparingar om ca 35% av koncernens fasta kostnader med genomslag under Q3, i huvudsak genom en reduktion av antalet anställda, samt en intern omorganisering med fokus på försäljning. AVTECH har efter omorganisationen tre affärsområden; AO Aventus NowCast, AO Consultancy, samt AO Research and Development. Affärsområde Aventus NowCast Aventus NowCast är AVTECH s tjänsteerbjudande riktat till i huvudsak flygbolag avseende optimering av flygplans inflygningar med avseende på väder och vind. Aventus NowCast optimerar flygplans flygrutter, tidsåtgång, energiförbrukning, miljöpåverkan, flygsäkerhet och flygekonomi, vilka alla är faktorer av största betydelse för flygtransportsektorn. Metodologin som AVTECH använder är patenterad i Sverige, Europa, Nordamerika och Kina. AVTECH implementerade under kvartalet en ny generation mjukvara, vilket kraftigt utökar det antal flygplan som kan använda tjänsteerbjudandet. Detta genom att flygplan vars kommunikationsförmåga är begränsad nu kan använda AVTECH s s.k. Trajectory Engine för att beräkna optimerade inflygningsbanor. AVTECH s införsäljningsarbete fortgick under kvartalet gentemot ett stort antal flybolag. Det genomfördes också tester och tekniska förberedelser med flera av de redan kontrakterade flygbolagen inför uppstart av kommersiell leverans av tjänsteerbjudandet.. Affärsområde Consultancy AVTECH erhöll under kvartalet ett konsultkontrakt avseende förbättring av effektiviteten på en viktig flygplats i Asia-Pacific med ett kontraktsvärde om ca 0,4 MSEK, samt ett konsultkontrakt med Dubai Airports via intressebolaget AVTECH Middle East LLC, med ett totalt kontraktsvärde om minimum 3,1 MSEK under 14 månader. Det mindre kontraktet markerar potentiellt början på ett antal konsultkontrakt som AVTECH har diskuterat tillsammans med den ledande aktören under ett flertal månader. 3

4 Projektet med Dubai Airports kommer att använda LIDAR-utrustning tillhandahållen av Lockheed Martin - ett system som använder laserljus och sensorer för att mäta wake vortex virvlar. Studien kommer även att utnyttja detaljerad meteorologisk data tillhandahållen av AirDat Panasonic samt dra nytta av erfarenheterna hos Flight Management System-tillverkaren Honeywell. Vidare kommer NATS att tillhandahålla detaljerad operationell analys av data baserade på erfarenheter från liknande studier på London Heathrow. AVTECH Sweden AB (publ) och AVTECH Middle East LLC bidrar med Wake Vortex Monte Carlo simuleringar, dataanalys och projektledning. Projektet är en del av Serco DANS ledda Dubai Airport Dual Arrival Stream-projektet. Affärsområde Research and Development Arbetet med utveckling av Wake Vortex-lösningar inom ramen för AVTECH:s anslag från Vinnova fortsatte p.g.a. bolagets rekonstruktion i en reducerat takt, visavi tidigare förväntningar. Forskningsområdet har en betydande kommersiell potential och är också kopplat till det under kvartalet erhållna kontraktet inom Consultancy. Kvalitetssäkring inom ATM / Safety Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 1,2 (1,6). Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -3,4 (-3,5), innebärande en negativ (neg) rörelsemarginal. Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -3,7 (-3,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -1,4 (-2,4). PERIODEN JANUARI-JUNI Det första halvårets omsättning och resultat återspeglar fortsatt koncernens omvandling från ett forskningsintensivt tekniskt konsultföretag till ett kommersiellt produktföretag. Utfallet speglar också att det under våren genomfördes intensiva finansieringsaktiviteter, samt den i maj beslutade rekonstruktionen. Aktiviteter som samtliga varit kostsamma samt tagit betydande resurser i anspråk från AVTECH s verksamhet. Koncernens omsättning för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,8 (2,9), härrörande från försäljning i huvudsak i Europa (Europa). Avskrivningarna uppgick till MSEK 1,9 (1,6), varav MSEK 1,7 (1,4) avsåg avskrivningar på aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. Rörelseresultatet var MSEK -6,0 (-5,8). Finansnettot uppgick till MSEK -0,3 (-0,2). Periodens nettoresultat uppgick till MSEK -6,3 (-6,0) eller SEK -0,49 (-0,47) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK -1,2 (-3,7) eller SEK -0,09 (-0,29) per aktie. Investeringar Under sexmånadersperioden har investeringar i inventarier gjorts med MSEK - (0,1). Inventarier om 0,1 MSEK har avyttrats och utdelning på preferensaktier om 0,2 MSEK har klassificerats till investeringsverksamheten. Utgifter för utvecklingsarbeten om MSEK 1,8 (1,8) har aktiverats. 4

5 Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 14 (14) personer. Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 14 (15). Som en konsekvens av det beslutade kostnadsbesparingsprogrammet kommer antalet anställda att successivt minska med fyra medarbetare under Q3. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,3 (vid årsskiftet 0,0) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,00) per aktie. Koncernen hade vid kvartalets utgång checkräkningskrediter i banker om 1,1 MSEK vilka vid periodens utgång var utnyttjade om 1,0 MSEK. Rekonstruktion och förändringsprogram AVTECH ansökte och beviljades den 27 maj rekonstruktion i Attunda tingsrätt. AVTECH offentliggjorde i samband med rekonstruktionen Christer Staaf som ny VD och koncernchef; kostnadsbesparingar om ca 35% av koncernens fasta kostnader, i huvudsak genom en reduktion av antalet anställda, samt en intern omorganisering med fokus på försäljning. Besparingarna kommer att få successivt genomslag under Q3. Prognos AVTECH kommunicerade i samband med rekonstruktionen att man frångår sin tidigare kommunicerade prognos om lönsamhet under Q3. Ny prognos för när detta skall uppnås kan för närvarande inte lämnas. Eget kapital och soliditet Eget kapital uppgick till MSEK 1,8 (vid årsskiftet 8,3) eller SEK 0,14 (0,65) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 10,0 procent (vid årsskiftet 40,2 procent). NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER Bolaget har under perioden erhållit kortfristig lånefinansiering från närstående huvudägare om ca MSEK 2,2, medräknat upplupen ränta på nämnd lånefinansiering. Utöver detta har det inte förekommit några närstående transaktioner. MODERBOLAGET AVTECH Sweden AB (publ) redovisade ett rörelseresultat för sexmånadersperioden om MSEK -5,9 (-5,9). Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 2,2 (vid årsskiftet 7,5) efter att under perioden mottagit utdelning från det helägda dotterbolaget AVTECH France SARL om motsvarande ca 1,3 MSEK. Likvida medel uppgick till MSEK 0,0 (vid årsskiftet 0,0). Under sexmånadersperioden har investeringar i inventarier gjorts med MSEK - (0,1). HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Ordinarie årsstämma den 31 juli beslutade bl.a. att utdelning inte lämnas för något aktieslag, d.v.s. ej heller för bolagets preferensaktier. Extra bolagsstämma den 16 augusti beslutade om att ändra bolagets aktie- samt aktiekapitalgränser, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Bokfört värde på AVTECH s kontorsfastighet i Åkersberga skrevs i juli upp från ca 1,7 MSEK till 4,5 MSEK, och i augusti säkerställde AVTECH en kortfristig lånefinansiering 5

6 om 1,0 MSEK från en välrenommerad svensk investmentbank. AVTECH ansökte i mitten av augusti om en planenlig förlängning av företagets rekonstruktion. Pågående aktiviteter bedöms kunna avslutas i början av Q4 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär, vilka bolaget självt kan påverka. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för AVTECH-koncernens produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Koncernen verkar på en tidig marknad med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. Moderbolaget bedriver operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta bolag inte begränsas till likviditetsrisk. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till sid 13 och 59 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011, avsnitten Riskfaktorer samt Övrigt. Prospektet finns tillgängligt via AVTECH:s hemsida FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen har en fortsatt positiv syn på verksamhetsområdenas potential och bedömer att koncernen på sikt kommer att kunna redovisa en lönsamhet i linje med tidigare kommunicerade mål. Genomförandet av en framgångsrik rekonstruktion är givetvis av största betydelse för AVTECH s framtid och för att framgångsrikt kunna genomföra en rekonstruktion behöver bolaget implementera en långfristig finansieringslösning. Styrelsen har en positiv syn på att rekonstruktionen kommer att kunna genomföras framgångsrikt KOMMANDE INFORMATIONS- TILLFÄLLEN 25 oktober Delårsrapport för januari-september 14 februari 2014 Bokslutskommuniké Åkersberga den 23 augusti AVTECH Sweden AB (publ) Lars GV Lindberg Styrelsen ordförande Christer Fehrling Styrelsemedlem Ingvar Zöögling Styrelsemedlem Christer Staaf VD, Styrelsemedlem Johan Bronge Styrelsemedlem Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Staaf, Verkställande Direktör, +46 (0) Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) eller besök bolagets hemsida AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer , har sitt säte i Österåker kommun. Postadress: Lönnvägen 2, ÅKERSBERGA, Sverige. Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari på NASDAQ OMX First North. Bolagets preferensaktie (kortnamn AVT PREF) handlas sedan december på Mangoldlistan. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se), tel: För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår Nettoomsättning 1,2 1,6 2,8 2,9 6,4 Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. 0,9 0,9 1,8 1,8 3,8 Övriga rörelseintäkter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7 Summa intäkter för perioden 2,2 2,5 4,7 4,7 11,0 Externa kostnader -1,7-2,5-3,0-4,1-7,2 Personalkostnader -2,9-2,6-5,7-4,8-9,9 Avskrivningar -1,0-0,8-1,9-1,6-3,4 Andel i intresseföretags resultat i koncern (not 1) ,1 - - Summa rörelsekostnader för perioden -5,6-6,0-10,7-10,5-20,5 Rörelseresultat för perioden -3,4-3,5-6,0-5,8-9,6 Finansnetto -0,3-0,1-0,3-0,2-0,4 Resultat före skatt för perioden -3,7-3,6-6,3-6,0-10,0 Skatt PERIODENS RESULTAT -3,7-3,6-6,3-6,0-10,0 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MSEK april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår Kassaflöde före förändring i rörelsekapital (not 2) -3,6-3,7-6,2-6,2-10,4 Förändring i rörelsekapital 2,2 1,3 5,0 2,6 1,7 Kassaflöde från löpande verksamhet -1,4-2,4-1,2-3,7-8,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten (not 2) Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,1 1,6 0,0 0,1-0,1 1,6-0,1 0,0-0,1 4,7 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 0,3-2,3 0,3-3,8-4,1 april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår NYCKELTAL Omsättning per anställd, MSEK 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning (not 3) Omsättning per aktie, SEK , , , , ,50 Nettoresultat per aktie, SEK före utspädning Nettoresultat per aktie, SEK efter utspädning -0,28-0,28-0,28-0,28-0,49-0,49-0,47-0,47-0,78-0,78 Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie, -0,11-0,19-0,09-0,29-0,68 SEK (not 2) Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 7

8 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK 30 juni 30 juni 31 dec TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. 13,5 13,0 13,4 Byggnader och mark 1,7 1,8 1,8 Inventarier, verktyg och installationer 0,1 0,6 0,3 Innehav i intresseföretag (not 1) 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningstillgångar 15,3 15,2 15,5 Fordran intresseföretag 0,0 0,4 0,8 Övriga kortfristiga fordringar 2,5 2,6 4,3 Likvida medel (not 4) 0,3 0,3 0,0 Summa omsättningstillgångar 2,8 3,3 5,1 SUMMA TILLGÅNGAR 18,1 18,5 20,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1,8 9,7 8,3 Långfristiga skulder (not 5) Kortfristiga skulder (not 4) 3,3 13,0 3,6 5,2 3,4 8,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18,1 18,5 20,6 Poster inom linjen Ställda säkerheter (not 6) Ansvarsförbindelser 13,3-7,5-11,4 - FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL MSEK 30 juni 30 juni 31 dec Eget kapital vid periodens början 8,3 15,8 15,8 Nyemission - - 2,5 Periodens resultat Utdelning på preferensaktier -6,3-0,2-6, ,0 - Omräkningsdifferenser Eget kapital vid periodens slut 0,0 1,8-0,1 9,7 0,0 8,3 30 juni 30 juni 31 dec NYCKELTAL Soliditet 10,0% 52,2% 40,2% Antal aktier vid periodens slut, tusental (not 7) Antal aktier vid periodens slut, tusental, efter utspädning (not 3) Likvida medel per aktie, SEK , , ,00 Eget kapital per aktie, SEK 0,14 0,76 0,65 Börskurs vid periodens slut, SEK (not 8) 2,18 6,15 3,50 Kurs / eget kapital (not 8) 15,38 8,12 5,4 Börsvärde vid periodens slut, MSEK (not 8) 27,9 78,8 44,9 8

9 KVARTALSDATA MSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår Omsättning ,8 2,6 1,9 1,7 9, ,5 1,3 1,6 Rörelseresultat ,1 0,3 0,1-0,1 0, ,0-2,3-2,5-0,1-3,5-3,4-2,1-2,1-1,7-1,7-3,9-9,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten (not 2) ,2 1,6 1,2-2,4 0, ,2-1,3 0,2 1,8 1,6 1,2 1,3-2,4-1,4 Redovisningsprinciper och noter Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernens kvartalsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs fr.om. det första kvartalet av med en avskrivningslängd om 5 år. Not 1) Avser 49% av aktierna i det UAE-registrerade företaget AVTECH Middle East LLC, etablerad under hösten RR13 tillämpas vid redovisning av andelar i intresseföretag. Not 2) Principen för hur aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten hanteras i kassaflödesberäkningar har fr.o.m. januari ändrats, så att aktiveringar nu hänsyntas som justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, vilket påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten. Tidigare har aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten klassificerats som tillhörande investeringsverksamheten, d.v.s. undantagits kassaflödet från den löpande verksamheten. Justeringar mht principändringen har inte gjorts till föregående perioder i AVTECH s rapporteringar. Not 3) Koncernen hade vid periodernas utgång inga optionsprogram eller andra utestående finansiella instrument som påverkar det potentiella antalet framtida aktier i AVTECH Sweden AB (publ), varför ingen potentiell utspädning av antalet aktier förelåg. Not 4) Består av långfristig del av AVTECH Sweden AB:s skuld till kreditinstitut (d.v.s. med återbetalning >12 mån) avseende företagets kontorsfastighet i Åkersberga. Not 5) Koncernen hade per utgången av det första kvartalet checkräkningskrediter i banker om MSEK 1,1 som vid kvartalets utgång var utnyttjade om 1,0 MSEK. Utnyttjat belopp är redovisat under kortfristiga skulder. Under kortfristiga skulder ingår också leverantörsskulder, skulder till Länsstyrelsen för per erhållen lönegarantiutbetalning (ca MSEK 1,5), kortfristig del av AVTECH Sweden AB:s skuld till kreditinstitut avseende företagets kontorsfastighet i Åkersberga (ca MSEK 1,7), projektrelaterade interimsskulder, samt övriga kortfristiga skulder. I övriga kortfristiga skulder ingår finansiering från bolagets huvudägare om totalt ca 4,6 MSEK inklusive upplupen ränta vid kvartalets utgång, med eller utan säkerhet från bolaget (se not 6). Not 6) Avser företagsinteckningar om MSEK 2,5 lämnade som säkerhet i samband med erhållen checkräkningskredit samt banklån; fastighetsinteckningar i företagets kontorsfastighet i Åkersberga om MSEK 5,0 lämnade som säkerhet i samband med erhållet banklån; fastighetsinteckningar om 2,0 MSEK samt pant i patent lämnade i samband med erhållen kortfristig lånefinansiering från huvudägarna. Not 7) Nyckeltalet visar det faktiska antalet utestående aktier i AVTECH Sweden AB (publ) vid respektive tidpunkt. 1,1 1,6-0,4-0,3 1,0 2,0-7,3-4,8 5,4 6,4-5,2-8,7 9

10 Not 8) Avser kursen på respektive balansdag för AVTECH:s B-aktie. AVTECH Sweden AB (publ) var innan den 20 februari inte listad på NASDAQ OMX First North eller annan marknadsplats, varför börskurser inte föreligger för periodslut tidigare än det datumet. Aktieägarna i AVTECH Sweden AB Antal Andel av (publ) A-aktier B-aktier Preferens- Aktier, Röster, % Kapital, % 30 juni aktier totalt Lars GV Lindberg* ,2 38,1 Ulf Christer Staaf** Christer Fehrling*** Sven Sören Fagerberg Johan Henrik Bronge Mohamed Al Badi Al Dhaheri DANICA Pension Rune Johansson Björn-Ola Kronander ,4 11,3 4,1 3,7 4,0 2,9 2,9 3,5 2,8 3,1 1,6 1,6 1,6 1,3 1,6 1,2 CNCA/STC Brundy ,6 1,2 Summa de 10 största aktieägarna ,4 69,0 Övriga aktieägare ,6 31,0 Totalt**** ,0 100,0 * Lars GV Lindberg ägde sina aktier dels privat, dels genom det 50% ägda aktiebolaget Spirit Racing AB. ** Ulf Christer Staaf ägde sina aktier dels privat, dels genom det 50% ägda aktiebolaget Spirit Racing AB, dels preferensaktier genom det delägda bolaget Club99 AB. ***Christer Fehrling ägde sina aktier dels privat, dels genom aktiebolagen Idé Design Produktion i Lerum AB och Idé Design AB. OM AVTECH koncernen AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Åkersberga och koncernen har även kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer information, se 10

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 4,5 (13,1). Omsättningen

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Vissa definitioner Med AVTECH eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, den koncern som AVTECH

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) JOIN THE EVOLUTION OF THE AIR TRANSPORT INDUSTRY.

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) JOIN THE EVOLUTION OF THE AIR TRANSPORT INDUSTRY. Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) JOIN THE EVOLUTION OF THE AIR TRANSPORT INDUSTRY. PROSPEKT 2011 Erbjud andet i samm andrag. Emissionsbelopp (högst): 15 000 000 kr Kurs: 6 kr

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 58,3 MSEK (57,4), en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer