Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto 55 45 85-0 Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar"

Transkript

1 Nibbla Koloniträdgårdsförening Plusgirokonto Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar Stockholm Mark- och miljödomstolen Överklagande i fråga om tillägg till detaljplan för del av Ekerö-Nibbla 1:1 (Nibbla koloniträdgårdsområde) i Ekerö kommun Till fullföljande av tidigare ingivet besvär över Länsstyrelsens i Stockholm län beslut den 2 oktober 2012 i rubr. ärende med dnr får Nibbla koloniträdgårdsförening genom dess styrelse anföra följande. Genom att Länsstyrelsen i Stockholms län inte upphäver Ekerö kommuns antagandebeslut kommer Nibbla koloniträdgårdsområde att bl.a. omfattas av ett avstyckningsförbud. Ett avstyckningsförbud innebär emellertid att de enskilda medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen drabbas av olägenheter som inte står i rimlig proportion till nyttan av planen från allmänsynpunkt. Enligt styrelsens mening har Länsstyrelsen i sin bedömning gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda och allmänna intressen. Kommunens beslut att anta förevarande detaljplan bör därför ändras. Med hänvisning till vad som anförs nedan hemställer Nibbla Koloniträdgårdsförening genom styrelsen att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Stockholm län beslut den 2 oktober 2012 i rubr. ärende och återförvisar det till Länsstyrelsen för förnyad behandling. Till stöd för överklagandet hänvisas till vad koloniträdgårdsföreningen genom dess styrelse anfört i en tidigare till Länsstyrelsen ingiven skrivelse med besvär över Ekerö kommuns beslut i ärendet. Vidare hänvisar föreningen som stöd för sin talan till vad som framgår av skrivelse den 29 februari 2012 av Stockholms stad, med anledning av besvär över Ekerö kommuns beslut i ärendet. Härutöver vill föreningen framhålla följande. Länsstyrelsen har vid sin behandling av ärendet, på anförda skäl, tillämpat den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. I 1 kap. 2 fastslås principen att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, det s.k. kommunala planmonopolet. Denna ordning innebär inte att statens kontroll och tillsyn avvecklades eftersom staten har det övergripande ansvaret för samhällets utveckling. Sta-

2 ten/länsstyrelsen måste därför ha möjligheter att korrigera felaktiga och olämpliga kommunala beslut. I sitt beslut noterar Länsstyrelsen att Vid en överprövning av kommunens beslut att anta en detaljplan bör beslutet upphävas endast om kommunen i sin bedömning har gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda intressen eller motstående enskilda och allmänna intressen, eller i de fall då kommunen förfarit felaktigt vid handläggningen av planärendet. Länsstyrelsens prövning i ett ärende avseende en överklagad detaljplan avser därför i allt väsentligt frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende, d.v.s. frågor som rör de klagandes enskilda intressen. I sitt beslut finner Länsstyrelsen att det som klagandena framfört, vid en vägning mellan deras enskilda intressen och de intressen som planen syftar till att tillgodose, inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet. De olägenheter som detaljplanen kan medföra för klagandena är inte så betydande att tillägget till planen av det skälet inte kan godtas (Observera dock den tveksamma - dubbla negationen). Inte heller i övrigt har enligt Länsstyrelsen framkommit någon omständighet som utgör skäl att upphäva beslutet att anta tillägget till detaljplanen. Det kan i detta sammanhang framhållas att Länsstyrelsens argumentation är något otydlig. Länsstyrelsens beslut synes bygga på påståenden utan att de omständigheter varpå de grundas redovisas. Så framhåller Länsstyrelsen t.ex. att Ekerö kommuns intresse av en ostyckad fastighet och av att områdets karaktär som koloniträdgårdsområde säkerställs får anses väga tyngre än arrendatorernas intresse av att avstycka tomt runt kolonistugorna. Varför? På vad sätt väger kommunens uppfattning tyngre? Finns det någon filosofi bakom denna uppfattning, som i så fall borde ha redovisats? Som bevarandeskäl såsom grund för beslutet anges bl.a. intresset att bevara områdets kulturhistoriska värde och ursprungliga karaktär. Det framgår alls inte varför dessa omständigheter, jämfört med andra, redan friköpta fjärrkolonier där avstyckning tilllåtits, väger så tungt i det aktuella fallet att avstyckning inte kan tillåtas. Inte heller framgår på vad sätt den värdefulla miljön kan utgöra en sådan omständighet, att avstyckning inte kan tillåtas. I beslutet finns alltså inte närmare motiverat varför man hänvisar till nämnda omständigheter som grund för beslutet. I stället synes Länsstyrelsen utan vidare har godtagit kommunens skäl. Kommunen anför nämligen, likt Länsstyrelsen, inte heller någon förklaring av de påståenden/antaganden varpå antagandebeslutet grundas. Syftet med Ekerö kommuns intresse av en ostyckad fastighet synes bl.a. vara att förhindra permanent bosättning, med eventuella konsekvenser för kommunen. I förarbetena till ÄPBL framhöll departementschefen att det inte bör finnas något hinder mot att en kommun i sin planläggning på olika sätt tar in bestämmelser, som gör en avsedd bebyggelse speciellt lämpad antingen för fritidsbruk eller också för permanentboende. Detaljplan bör alltså, enligt departementschefen, kunna utformas och markens ändamål bestämmas speciellt för fritidsbruk. Ordvalet permanent å ena sidan och fritidsbruk å den andra torde tyda på att man kan föreskriva att fritidshus får bebos endast under viss tid av året, t.ex. 1 maj 31 oktober, såsom är fallet med ifrågavarande koloniområde. 2/5

3 Även om bestämmelserna i ÄPBL rörande samråd mellan kommuner avseende ÄPBL-frågor måhända inte är tillämpliga i förevarande ärende borde kommunen ändå gjort sig besvär att notera läget i grannkommunerna. Alla kommuner inom länet, där fjärrkolonier finns, har medgett avstyckning av de enskilda lotterna så att kolonisterna kan eller kommer att kunna vara ägare till sina resp. lotter/fastigheter. Permanentbosättningen har därvid bedömts inte vara något problem, som måste förhindras genom inskränkning i äganderättsmöjligheterna. Det kan noteras att önskemål om permanent bosättning inom dessa områden har enligt uppgift inte framförts. Ekerö kommuns uppfattning i denna del ter sig därför märklig. Åtgärden innebärande avstyckningsförbud måste anses ovanlig och avvikande från utvecklingen för liknande områden. Är det endast i Ekerö kommun det föreligger problem? Möjligheterna för kommunen att meddela föreskrifter i planen om boendet torde medföra att tyngden i Länsstyrelsens uppfattning i denna del torde väga väsentligt mindre. Det förtjänar att påpekas att koloniträdgårdsföreningen aldrig framställt krav om möjlighet till permanentboende. Det kan i detta sammanhang påpekas att frågan om VAanslutning inte har aktualiserats av föreningen. Av Länsstyrelsens beslut framgår vidare att lämpligheten av att stycka av små lotter till fastigheter har övervägts. Lotternas tomter uppgår till mellan 400 m 2 och drygt 600 m 2. Tomtstorleken är samma och många fall större än en ordinär radhustomt, t.ex. i villa-/radhusområdena i Nibbla Backe eller Sandudden inom Ekerö kommun. Länsstyrelsens indirekt redovisade uppfattning om lämpligheten av avstyckning kan därför anses inte väga särskilt tungt och bör av det skälet lämnas utan avseende. Att säkerställa områdets karaktär som koloniträdgårdsområde genom ett förbud mot avstyckning kan av följande skäl inte väga särskilt tungt. Föreningen har tidigare till kommunen förklarat att man avser att arbeta för att bevara områdets nuvarande utformning och karaktär. Vidare ger ÄPBL möjligheter för kommunen att i planen meddela föreskrifter om markanvändningen. Kommunens önskemål att bevara områdets nuvarande karaktär - och den värdefulla miljön - kan alltså säkerställas utan förbud mot avstyckning. Vidare kan sägas att kommunen egentligen aldrig har visat koloniträdgårdsområdet något direkt intresse för att värna områdets kulturhistoriska värde eller miljövärde. Kommunen har genom bygglov medgett avvikelser från den i övrigt enhetliga utformningen av husen. Man har alltså utan svårighet frångått inställningen att genom bl.a. kolonistugor med genomgående enhetlig typ säkerställa områdets kulturhistoriska karaktär. Vidare har genom generösa bygglov inom grannområdet Ekerö Sommarstad fastighetsägarna på anförda skäl medgetts undantag från skyldigheten att ansluta resp. fastighet till det kommunala dagvattennätet. Dessa fastigheters dagvatten släpps nu ut i koloniträdgårdsområdets dagvattensystem, som inte är dimensionerat för vattenmängder utöver dagvatten från själva koloniområdet. Detta har resulterat i särdeles svåra översvämningar med förstörda vägar, översvämmade källare och förstörda omgivningar. För dessa förhållanden, orsakade av kommunens tveksamma bygglovsbeslut i Sommarstan, har kommunen inte visat något intresse av att bidra till att kom 3/5

4 ma till rätta med problemen eller ens bidra med medel för återställningsåtgärder. Ekerö kommuns ambition att genom den föreslagna detaljplanen säkerställa att områdets karaktär av koloniträdgårdsområde och att områdets miljövärden bevaras är mot denna bakgrund inte trovärdig. Det är bl.a. i detta sammanhang som frågan om avstyckningsförbud aktualiseras. Som framgår av handlingarna i ärendet har Stockholms stad erbjudit kolonisterna att köpa området. Ett förbud mot avstyckning gör att man omedelbart bromsar möjligheten till utveckling i området. Området behöver omfattande och kvalificerat underhåll, sedan decennier eftersatt i vägar, dagvatten- och sommarvattensystem, samt i gemensamma byggnader. Om koloniträdgårdsområdets kulturhistoriska värde leder till att området kulturminnesmärks kan krav på kostsamma åtgärder krävas av den enskilde kolonisten, vilka är omöjliga att finansiera utan säkerhet. Ett förbud mot avstyckning gör det svårare att skapa incitament för kolonisterna att själva kunna ta ansvar för att bevara/förvalta området. Om fastigheten kan styckas i mindre fastigheter därmed sälja den till de arrendatorer/kolonister, som är intresserade av att köpa sin lott öppnar nämligen för möjligheter att genom belåning delta i finansieringen av nödvändiga åtgärder i förvaltningen av området. Ekerö kommuns förväntningar på att förvaltningen av området skall bibehållas med nuvarande karaktär torde alltså inte kunna garanteras om inte finansiella möjligheter kan säkerställas genom styckning av området i flera fastigheter. Ett avstyckningsförbud förhindrar således i stället möjligheten till önskvärd utveckling inom området och detta riskerar därför att förfalla. Möjligheter till avstyckning är dessutom av stor vikt för kolonisterna. En förfrågan hos flera finansiella institutioner ger nämligen vid handen att lån för köp av en kolonilott inte medges; hus på ofri grund kan inte belånas. Den del av köpeskillingen som löper på envar kolonist måste således betalas kontant. Det är högst sannolikt att långt ifrån alla kolonister kan få fram en sådan stor kontant summa. Genom styckning av området i flera fastigheter kan medlemmarna möta Stockholms stads erbjudande att köpa. En styckning av området i flera fastigheter är av finansiella skäl således helt avgörande eftersom medlemmarna då kan beviljas lån mot säkerhet i den egna fastigheten. Utan avstyckning av tomt runt kolonistugorna är möjligheterna till finansiering av ett köp av koloniområdet i sin helhet i stort sett obefintliga. Det förtjänar att i detta sammanhang framhållas att kommunens Miljö- och byggnadsnämnd i beslut den 13 juni 2001 ( 164) beslöt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att bl.a. utföra en planändring på ett sådant sätt att avstyckning blir möjlig och med eventuella bestämmelser som begränsar utvecklingen mot ett boende. Området fortsatta användning som koloniträdgårdsområde och bevarande av dess kulturvärde skulle beaktas i planarbetet. Tydligen ansåg kommunen vid den aktuella tidpunkten att avstyckning inom området kunde vara möjlig och i vart fall var möjlig att utreda. Det framgår emellertid inte av kommunens nya förslag varför man ändrat inställning och numera - under i övrigt oförändrade förhållanden - bedömer att avstyckning inte skall tillåtas inom området. 4/5

5 Nuvarande situation har skapat stor oro bland koloniträdgårdsföreningens medlemmar. Vad händer om kolonisternas möjligheter att förvärva marken är utesluten? Stockholms stad önskar avyttra området som det sista av de s.k. fjärrkolonierna. Osäkerheten över hur en eventuell köpare kan tänkas hantera koloniområdet är inte lugnande. Staden kan även få svårigheter att hitta en utomstående köpare som är beredd att satsa på något som inte kan anses vara utvecklingsbart. Detta kan leda till att stadens intresse att behålla området försvagas, särskilt som intäkterna är så små jämfört med kostnaderna för förvaltningen. För staden kan det därför framstå som mer ekonomiskt att lösa alla arrenden och avveckla området än att fortsätta att sköta en kostsam förvaltning av området. För att föregripa en sådan, eventuell utveckling är styckning av koloniområdet i mindre fastigheter av största av avgörande betydelse för arrendatorerna. Utan avstyckningar av tomter runt kolonistugorna är således möjligheterna att förvärva området uteslutna. Länsstyrelsens beslut kan därför inte sägas ha haft en lugnande inverkan inom medlemskapet. Mot bakgrund av vad som framförs ovan kan styrelsen konstatera att planen inte kan anses ha utformats så att de fördelar som kan vinnas med planen överväger de olägenheter den åsamkar enskilda. Det man sökt uppnå med planen, nämligen att förhindra permanentboende samt säkerställa områdets markanvändning, nuvarande karaktär, värdefull miljö och kulturhistoriska värden, kan, som visats ovan, genom föreskrifter uppnås utan att man föreskriver avstyckningsförbud i området. Med hänsyn härtill synes man, enligt styrelsens mening, inte ha eftersträvat en planutformning, som medför att minsta möjliga skada uppkommer på de enskildas intressen. Ett avstyckningsförbud innebär alltså att de enskilda medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen drabbas av olägenheter, som inte står i rimlig proportion till nyttan av planen från allmän synpunkt. Enligt styrelsens mening har Länsstyrelsen i sin bedömning därför gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda och allmänna intressen. Kommunens beslut att anta förevarande detaljplan bör därför upphävas. Med hänvisning till vad som anförs ovan hemställer Nibbla Koloniträdgårdsförening genom styrelsen att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Stockholm län beslut den 2 oktober 2012 i rubr. ärende och återförvisar det till Länsstyrelsen för förnyad behandling. För Nibbla Koloniträdgårdsförening 5/5 Monica Serrander Ordförande Gunvor Svensson Sekreterare

DOM 2014-11-25 Stockholm

DOM 2014-11-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-11-25 Stockholm Mål nr P 2394-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-20 i mål nr P 194-13, se bilaga KLAGANDE Stockholms kommun

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

DOM 2014-05-02 Stockholm

DOM 2014-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-05-02 Stockholm Mål nr F 9619-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr F 1092-13, se bilaga

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Ekerö kommuns inställning till klagandenas yrkanden enligt följande samt inge yttrande

Ekerö kommuns inställning till klagandenas yrkanden enligt följande samt inge yttrande Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2015-01-13 MÅLNR: P 4458-14 AKTBIL: 45 Stockholm den 15 januari 2015 Mål P 4458-14, avd 4, Erland

Läs mer

DOM 2013-03-19 Stockholm

DOM 2013-03-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2013-03-19 Stockholm Mål nr F 6231-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-15 i mål nr F 6625-11, se bilaga A KLAGANDE Storholmens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-09-10 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 22 augusti

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd I skälig omfattning Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd 2 MSB:s kontaktperson: Malin Vestin, 010-240 52 43 Publikationsnummer: MSB781 april 2015 ISBN: 978-91-7383-511-4 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala

DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala Mål nr 6994-10 Enhet 1 1 KLAGANDE 1. Cecilia Axmark, 340604-7302 Flogstavägen 5 A, 1 tr 752 73 Uppsala 2. Ulla Björkman, 480422-1465 Granitvägen 24 B, III 752 43 Uppsala

Läs mer

DOM 2012-10-22 Stockholm

DOM 2012-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2012-10-22 Stockholm Mål nr M 9474-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-02 i mål nr M 6283-10, se

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.

Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål. HFD 2014 ref 7 Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål. Lagrum: 6 kap. 1 andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220) Stiftelsen Chalmers Studenthem ansökte hos Kammarkollegiet

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr P 2823-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr P 4180-12, se bilaga KLAGANDE Vellinge kommun MOTPARTER

Läs mer

DOM 2013-11-19 Stockholm

DOM 2013-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr P 5608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4138-12, se

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer