Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl Maria Bengtsson. Gunilla A.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl.15.00 17-27. Maria Bengtsson. Gunilla A."

Transkript

1 Förbundsdirektion Plats och tid kl ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga Ingolf Bode (S), Arboga Susanne Henning Aihonen (M), Arboga Lars Göran Nyberg (MP), Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Gunnar Karlsson (C), Kungsör Per Haldin (M), Kungsör Lars Löfgren (C), Arboga Siewert Carlsson (C), Kungsör Jacob Hedberg (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Assistent Maria Bengtsson Miljöhandläggare Per Eriksson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Sandström Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Avdic Karlsson med Susanne Henning Aihonen som ersättare Förbundskontoret den 3 mars 2015 kl Underskrifter Sekreterare... Maria Bengtsson Protokollet omfattar Ordförande... Gunilla A.Aurusell Justerande Dan Avdic Karlsson Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion Sammanträdesdatum VMMF6000, v2.0, för anslagets uppsättande... Underskrift... Utdragsbestyrkande för anslagets nedtagande...

2 Förbundsdirektion Blad 1 Innehåll Information 2 Vitesföreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:7 i Arboga kommun 3 Årsredovisning Kompletteringsbudget Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumenthanteringsplan 6 Ansökan om bygglov för mast och tre teknikbodar på Norrgarlinge 2:2 i Arboga kommun 7 Ansökan om förhandsbesked för småhus på Fillinge 1:26 i Arboga kommun 9 Ekonomirapport för januari månad Måluppföljning till och med den 31 januari Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 13 Handlingar för kännedom 14

3 Förbundsdirektion Blad 2 17 Information Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Sandström och miljöhandläggare Per Eriksson informerar om avloppsprojektet. Förbundsdirektionen tackar för informationen.

4 Förbundsdirektion Blad 3 18 Änr MI Vitesföreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:7 i Arboga kommun Vid avloppsinventeringen som genomfördes sommaren 2011 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud men inga åtgärder har vidtagits för förbättring av anläggningen. Miljöoch hälsoskyddsenheten har konstaterat att förbudet inte efterlevs och bedömer att vitesföreläggande om förbud ska ske. Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet inte kan åtgärdas på grund av ekonomiska skäl och önskar anstånd att åtgärda avloppet på minst fem år. Inkomna synpunkter förändrar inte miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning. sunderlag Inspektionsrapport daterad 5 juli 2011 Delegationsbeslut om förbud daterad 14 januari 2014 Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 9 februari 2015 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 kap 3, 9 kap 7 och 26 kap 9, 14 vid vite om kronor förbjuda Per Båvenäs, , Ökna Åtorp 334, Arboga, att från och med den 13 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga BDTavloppsanordningen på fastigheten Ökna 1:7 i Arboga kommun. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet. Skickas till Per Båvenäs (Besvärshänvisning, rek+mb) Akten

5 Förbundsdirektion Blad 4 19 Dnr 14/ Årsredovisning 2014 Från förbundschefen har inkommit årsredovisning daterad 11 februari Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 717 tkr och att balanskravet uppnåtts under Utifrån riktlinjen God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv kan 69 tkr av 2014 års resultat reserveras, vilket skulle innebära att resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår till tkr. Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Arboga respektive Kungsörs kommun den 12 februari sunderlag Årsredovisning daterad 11 februari 2015 Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 11 februari Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar reservera 69 tkr från 2014 års resultat till resultatutjämningsreserven (RUR). Skickas till Förbundsmedlemmarna + handling Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling Revisorer + handling Akten

6 Förbundsdirektion Blad 5 20 Dnr 10/ Kompletteringsbudget 2015 Förbundsdirektionen beslutade den 15 oktober 2014, 89 om budget I budget 2015 saknas medel för att slutföra investeringen ekonomikoppling mellan verksamhetssystem ByggR och förbundets ekonomisystem. Syftet med investeringen är att effektivisera faktureringsarbetet. Kostnaden bedöms till 60 tkr varav 35 tkr är licenskostnad för programmet och resterande 25 tkr är konsultkostnader för arbetet. sunderlag Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 4 februari 2014 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar komplettera budget 2015 med 60 tkr för att kunna slutföra investeringen för ekonomikoppling mellan verksamhetssystemet ByggR och ekonomisystemet. Skickas till Förbundsmedlemmarna Akten

7 Förbundsdirektion Blad 6 21 Dnr 14/ Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumenthanteringsplan Från förbundskontoret föreligger förslag till revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumenthanteringsplan daterad 12 februari sunderlag Dokumenthanteringsplan daterad 12 februari 2015 Reviderad dokumenthanteringsplan daterad 12 februari 2015 fastställs. Skickas till Förbundskontoret + handling Revisor Eie Gillheim + handling Revisor Håkan Sundström + handling Samordnare central administration Akten

8 Förbundsdirektion Blad 7 22 Änr BLOV Ansökan om bygglov för mast och tre teknikbodar på Norrgarlinge 2:2 i Arboga kommun Sökande: Netel AB, Kaserngården 4, Falun Ansökan innebär nybyggnad av mast, 72 meter, samt tre teknikbodar på Norrgarlinge 2:2 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga synpunkter har inkommit från närboende. Luftfartsverket har inte besvarat remissen. Post och telestyrelsen, Mälarenergi, Lantmäteriet och Skanova har inga synpunkter. Försvarsmakten upplyser om att senast 4 veckor före resningen ska en flyghindersanmälan insändas av den sökande enligt luftfartsförordningen. Länsstyrelsen har inga synpunkter, men upplyser om att det i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister finns en muntlig uppgift om en avrättningsplats. Inga skriftliga belägg avseende uppgifterna finns. Trafikverket meddelar att avståndet mellan masten och den allmänna vägen bör vara minst mastens totalhöjdmeter. I övrigt ingen erinran. Utbyggnad av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Området för aktuell byggnation ligger ca 130 meter från den tänkta placeringen. Inom ett avstånd av 130 meter anses inte Statens strålskyddsinstituts gräns- och riktvärden för elektromagnetiska fält överskridas. Bygglovenheten tillstyrker åtgärden. Som kontrollansvarig godtas Staffan Henriksson, Flora gatan 12, Helsingborg, som är certifierad kontrollansvarig. sunderlag Ansökan om bygglov daterad 1 december 2014 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 28 januari 2015

9 Förbundsdirektion Blad 8 22 forts 1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31, att bevilja bygglov för stagad mast och tre teknikbodar på Norrgarlinge 2:2 i Arboga kommun. a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft. b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked. 2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, ,50 kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa (Faktura på avgiften skicka separat) Skickas till Sökanden Akten

10 Förbundsdirektion Blad 9 23 Änr BLOV Ansökan om förhandsbesked för småhus på Fillinge 1:26 i Arboga kommun Sökande: Stig-Arne Hultman, Fillinge 417, Arboga Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på Fillinge 1:26 i Arboga kommun. Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas inte av fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar eller andra kulturmiljöintressen. Bostadstomten ligger i en naturlig anslutning till befintlig bebyggelse. Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. Länsstyrelsen har ingen erinran. Mälarenergi Elnät AB informerar att fastighetsägaren på ett tidigt stadium av planeringen bör kontakta elnät för att begära offert på anslutningsavgiften. Eftersom anläggningen ligger så långt ifrån befintlig transformatorstation krävs troligen en förstärkning av befintlig lågspänningsfördelning varför handläggningstiden kan bli lång för att erhålla alla tillstånd för ledningsdragningen fram till anslutningspunkten. Lantmäterimyndigheten har ingen erinran mot byggnation i det föreslagna läget. Vägåtkomst kan ske genom inträde i befintlig gemensamhetsanläggning Fillinge g:1. Behovet av rättighet för väg fram till gemensamhetsanläggningen utgör en omständighet att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Fastighetsägaren till Fillinge 1:14 informerar att fastigheten tilldelas lämpliga procentandelar i vägsamfälligheten. Fastighetsägaren till Fillinge 1:25 framför att vägen går över flera fastigheter och håller inte för in och utfart året om. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och ansökan ska lämnas till miljöenheten innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen. Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga kan medges.

11 Förbundsdirektion Blad forts sunderlag Ansökan om förhandsbesked daterad 11 december 2014 Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 5 februari Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17, meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 2 Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 475:50 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa Skickas till Sökanden Akten

12 Förbundsdirektion Blad Dnr 8/ Ekonomirapport för januari månad 2015 Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse. I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 januari sunderlag Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 8 februari 2015 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna. Skickas till Akten

13 Förbundsdirektion Blad Dnr 26/ Måluppföljning till och med den 31 januari 2015 Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. sunderlag Rapport från förbundskontoret daterad 1 februari 2015 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna. Skickas till Akten

14 Förbundsdirektion Blad Dnr 9/ Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 1 Delegationslista för central administration, miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovenheten för perioden 1 december till den 31 december Dnr 15/ Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari Av samordnaren central administration, rättelse av räknefel enligt Förvaltningslagen 26. Fel summa angivet på beslut fattat av förbundsdirektionen den 10 december 2014, 123 punkt 2. Dnr 5/ Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden. Skickas till Akterna

15 Förbundsdirektion Blad Handlingar för kännedom 1 Mark- och miljödomstolens dom den 14 mars Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Överklagat delegationsbeslut avseende beviljat bygglov på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun Änr BLOV Protokoll från Svea hovrätt daterad 5 februari Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast. Överklagat delegationsbeslut avseende förbud att släppa ut avloppsvatten från Hamre 1:18 i Arboga kommun Änr MI Länsstyrelsens beslut den 17 december 2014 om bildandet av naturreservatet Norra Hammaren i Arboga kommun. Änr MI Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2015 avseende tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Änr MI Länsstyrelsens beslut den 3 februari 2015 om bildandet av naturreservatet Locknäs i Arboga kommun. Änr MI Energimyndighetens beslut den 26 januari 2015 avseende beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivning, Arboga kommun. Dnr 88/ Energimyndighetens beslut den 26 januari 2015 avseende beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivning, Kungsörs kommun. Dnr 88/ i kommunfullmäktige/arboga den 29 januari 2015, 12. Val av revisorer till kommunalförbund och lekmannarevisorer till bolagen. Dnr 15/ Redovisning av genomförd medborgarenkät Dnr 55/ , 56/

16 Förbundsdirektion Blad forts 10 Rapport till Livsmedelsverket avseende livsmedelskontroll Änr MI Redovisning av miljö- och hälsoskyddsenhetens projekt: Radonmätning vårdboende , Arboga/Kungsör Änr MI Förorenad mark 2014, Kungsör Änr MI Fastighetsägares egenkontroll, Arboga/Kungsör Änr MI Marknadsprojekt, Arboga/Kungsör Änr MI Kontrollköp av tobak 2014, Arboga/Kungsör Änr MI Glassprovtagning, Arboga/Kungsör Änr MI Inventering av enskilda avlopp, Arboga/Kungsör Änr MI Hårfärgskoll 2014, Arboga/Kungsör Änr MI Tillsynsprojekt inomhusmiljö i skola, Arboga/Kungsör Änr MI PCB-inventering, Arboga Änr MI PCB-inventering, Kungsör Änr MI Miljötillsyn på U-anläggningar 2014, Arboga/Kungsör Änr MI Energitillsyn 2014 Änr MI Bekräftelse på anmälan om förlängd verksamhet, Modulens förskola, Smörblomman 1 i Arboga kommun. Änr MI