Din guide till goda affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till goda affärer"

Transkript

1 Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral

2 SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för , framtagen i samarbete med våra leverantörer. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lättare hitta bland alla våra avtal och även kunna läsa dig till hur du kommer igång med att avropa på avtal där din enhet är anmäld. I katalogen hittar du information om vårt arbetssätt och du blir presenterad för några nyckelpersoner hos både oss, AffärsConcept och inom affärsområdet Mediatjänster. Du får också en överblick över hur vi jobbar och vem du kan vända dig till med frågor. I kommuner, landsting och regioner med bolag arbetas det hårt med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som tar hänsyn till alla medborgares bästa. Det är ett krävande arbete där många faktorer ska vägas in. Dessutom finns ett omfattande regelverk att förhålla sig till, regelverk som det också gäller att hålla sig uppdaterad kring. Att göra hållbara affärer är därför en av flera stora utmaningar och det är här som vi kommer in i bilden. Vi som inköpscentral arbetar i huvudsak med samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner med bolag. Med samordnade upphandlingar inom offentligsektor kan vi skapa mer välfärd för samma skattepengar. Att anlita oss är en investering som lönar sig i längden! Conny Callin Marknadschef SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral AB Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 15 Telefon: Fax Org nr:

3 s 3 3 Våra huvuduppgifter utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta för kommuner, landsting, regioner och deras bolag minska kostnaderna för de varor och tjänster som köps in minska de administrativa kostnaderna för upphandling utföra behovsanalyser i samverkan med kommuner, landsting och regioner genom att bilda avtalsgrupper utföra marknadsanalyser för att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat Specialistleverantören - leverantören för kommun och landsting och människorna som arbetar där. Sedan 2012 levererar vi datortillbehör, ergonomi och tonerkassetter till flertalet kommuner och landsting. Läs mer på eller ring så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

4 SKL Kommentus Inköpscentral

5 5 Vårt arbetssätt som inköpscentral Vi vill ha nöjda kunder! På SKI:s ramavtal avropas varor och tjänster för ca 4 miljarder kronor varje år. Det är stor bredd på de avtal vi tillhandahåller, alltifrån fordon, drivmedel, kontorsmaterial, IT-produkter och banktjänster till placeringar inom socialtjänsten. Gemensamt för alla dessa områden är att de har hög användning bland kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Vägledning för bästa upphandlingsplan Vi får löpande förslag på varu- och tjänsteområden från olika håll, som sedan sammanställs en gång per år för att bedöma vilken affärsnytta vi kan tillföra inom respektive område. Genom olika kontakter hos myndigheter och verksamhetsavdelningar tar vi in synpunkter som vägleder oss i valet av de områden som ska ingå i vår kommande upphandlingsplan. Att ta in marknadens förutsättningar Med utgångspunkt i den vägledning vi får undersöker vi om man genom nationell samordning kan skapa tillräcklig konkurrens inom aktuellt ramavtalsområde. Vi ser också över hur leverantörsmarknaden ser ut och om regional eller lokal hänsyn bör tas för att skapa bästa möjliga affär även lokalt. Det är centralt för oss att våra ramavtal leder till goda affärer för våra kunder samt att de kommer till enkel användning i verksamheterna. Förfrågningsunderlag Med hjälp av de uppgifter vi fått via vägledning, avtalsgrupp och utifrån den målsättning vi har att tillmötesgå behov hos både kunder och leverantörer, skapas förfrågningsunderlaget (FFU). Det är detta dokument som beskriver kraven som ställs både på de varor/tjänster som upphandlas och på leverantörerna. FFU ska också beskriva hur man lämnar anbud och hur urvalet går till.

6 SKL Kommentus Inköpscentral Två typer av avtal Vi tecknar två typer av ramavtal. Det ena är ramavtal i eget namn, vilket innebär att vi ingår avtal med de leverantörer som vunnit i konkurrensutsättningen. Det andra är ombudsavtal, i dessa fall har vi fått i uppdrag att genomföra upphandlingen för kundens räkning. I båda fallen upprättas en avropsordning som är antingen rangordnad eller sker via förnyad konkurrensutsättning. Rangordnad avropsordning innebär att den leverantör som hamnat på första plats ska kontaktas först och i de fall denne inte kan leverera går frågan vidare till nummer två och så vidare. Vid förnyad konkurrensutsättning preciserar myndigheten/enheten sina behov och väljer sedan den leverantör som bäst kan tillgodose behoven utifrån specificerade kriterier.

7 7 Kontraktsmötet samarbetet fullföljs När vi meddelat vilka leverantörer som vunnit upphandlingen förbereder vi för tecknande av ramavtal. Leverantörerna kallas till möte där vi utbyter erfarenheter om genomförandet av upphandlingen. Vi går igenom och tecknar ramavtalet och diskuterar hur det ska presenteras för våra kunder. Ökat kundvärde med avtalsuppföljning Största utmaningen med ett nytt ramavtal är att se till att det genererar resultat för dig som beställare. Det kan vara i form av direkta kostnadsbesparingar eller högre kvalitet i leveransen eller genom att inköpsläckor undviks. För att vi tillsammans ska uppnå de mål som ligger bakom genomförandet av upphandlingen görs återkommande uppföljningar av de villkor och avropsstöd som tagits fram i samarbete med beställare och leverantörer. Sex månader efter avtalsstart träffar vi berörda leverantörer och går igenom hur avtalet fungerat så långt. Vi ser också över avropsstödet och gör förtydliganden vid behov. Detta möte följs sedan upp av årliga möten med leverantörerna, där vi går igenom avropsstöd, volymer, kvalitetskrav, villkor och reklamationer. Synpunkter som inkommit från beställare tas upp och dokumenteras som referensmaterial inför kommande upphandling. Stöd i vardagen Telefonkonferenser där vi tillsammans med våra leverantörer presenterar ramavtal för både upphandlingsansvariga och beställare. Beställardagar med genomgång av ramavtal och presentation av upphandlade varor och tjänster tillsammans med våra leverantörer. Avropsstöd i form av olika avropsmallar och en utförlig ppt-presentation för genomgång med beställare. Möten för avtalsuppföljning där vi granskar hur varu- och tjänsteförsörjningen fungerar i vardagen. Kontinuerliga kontroller Vi genomför slumpvisa kontroller i samarbete med Skatteverket, Kronofogden och i vissa fall en extern revisor. Kontrollerna görs bl. a. för att säkerställa att våra leverantörer sköter redovisningen av skatter och avgifter enligt gällande lagar och regler.

8 SKL Kommentus Koncernen SKL Kommentus ett upphandlingsserviceföretag åt främst kommuner, landsting, regioner och deras bolag SKL Kommentus AB bildades redan 1927 och är en koncern med två dotterbolag; SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och AffärsConcept. SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (98 procent) samt av 256 av landets kommuner. Dotterbolagen ägs till 100 procent av moderbolaget SKL Kommentus AB. SKL Kommentus är verksamt inom olika affärsområden: Inköpscentral (ramavtal för två eller flera myndigheter/enheter) AffärsConcept (upphandlingskonsulter) Media (mediatjänster) SKI är Sveriges största inköpscentral som genomför samordnade upphandlingar. AffärsConcepts affärsidé är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer. Verksamheten består i huvudsak av tre inriktningar: upphandling utbildning utredning Med SKL Kommentus Mediatjänster förenklar vi vardagen för dig som arbetar i offentlig sektor. Vi gör det genom att ta fram och tillhandahålla böcker, blanketter och olika IT-stöd och tjänster inom HR-området. tel: mail:

9 9 SKL Kommentus Inköpscentral SKI bildades den 1 januari Genom en ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) blev det den 15 juli 2010 möjligt att bilda så kallade inköpscentraler. En inköpscentral ska vara en upphandlande myndighet i enligt med LOU:s regler och får inte drivas med vinstsyfte. Upphandlande myndigheter kan använda inköpscentralen utan föregående konsultupphandling. Vi har idag cirka 30 anställda och verksamhet i Malmö och Stockholm. Vi genomför ett 20-tal upphandlingar med ett samlat nytt kontraktsvärde på ca 500 miljoner kronor per år. På våra ramavtal avropas årligen varor och tjänster för mer är 4 miljarder kronor.

10 SKL Kommentus Mediatjänster Tryckta blanketter Vi är ett av Sveriges ledande blankettförlag. Hos oss hittar du ett stort utbud av tryckta blanketter. Du kan bland annat beställa receptblanketter och skolhälsovårdsjournaler. Behöver du specialanpassade blanketter eller recept med förtryckta förskrivarkoder hjälper vi till att ta fram det. Böcker Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen hos oss. HR & kompetensförsörjning offentlig sektor Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling utgör en betydande del av vår kärnverksamhet i form av IT-stöd och tjänster som avser HR-området. AffärsConcept Utbildning i offentlig upphandling Vi håller grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram inom offentlig upphandling. Våra utbildningar håller alltid hög kvalitet liksom våra lärare som alla har mångårig praktisk och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet i upphandling, en kurs som passar din nivå.

11 11 Våra ramavtal ger goda affärer Ramavtalen är resultatet av den vägledning vi fått av er som arbetar inom kommun, landsting och regioner med tillhörande bolag. Med utgångspunkt i era behov har vi värderat önskvärda områden och valt ut de som vi ser kan leverera mesta möjliga affärsnytta. Vårt fokus ligger alltid på att göra upphandlingar som lämpar sig extra väl att genomföras nationellt, har hög standardiseringsgrad, stora volymer eller är inom ett så pass nischat område att den enskilda myndigheten inte har den typen av resurser tillgängliga i den egna verksamheten. Ju högre nyttjandegrad och avtalstrohet som finns på våra ramavtal, desto mer får vi ut av varje skattekrona. Det är vår erfarenhet! Få betalt i tid! Ta del av skl kommentus inköpscentrals ramavtal för inkassotjänster och få betalt i tid! visma.se/inkasso

12 SKL Kommentus Inköpscentral Våra ramavtal per affärsområde Här beskriver vi kort de ramavtal som finns klara för avrop i augusti Ytterligare information om de olika ramavtalen finner du på vår hemsida. Där finns också för varje ramavtal en sammanställning över de som är avropsberättigade på respektive ramavtal. För att påbörja avrop på våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Upphandlingsansvarige kan hjälpa dig vidare med information om möjligheten att avropa på ramavtalet. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas av den upphandlingsansvarige. ENERGI BRÄNSLEPELLETS Bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2012 OCH Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELENERGI 2013, OCH 2014 Leverans av prissäkrad elenergi. STATIONSTANKNING 2014 Ramavtalet omfattar bensin, diesel och etanol E85 samt fordonsgas uppdelat i två avropsområden. FASTIGHET OCH TEKNIK BEVAKNING OCH LARMTJÄNSTER 2012 Tjänster indelade i fem olika områden; stationär väktare, ronderande väktare (och parkeringsvakter), larmutryckning, ordningsvakter samt larmcentral. ENERGIKONSULTER 2013 Här finns möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda konsulttjänster som möter skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. ENTRÉMATTOR 2014 Omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. JÄRNHANDELSVAROR 2012, Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd. LEKPLATSUTRUSTNING 2013 Rutschbanor, gungor, sandlådesarger, klätterställningar, papperskorgar, parksoffor m.m. LJUSKÄLLOR 2012 Lysrörslampor, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor, säkringar m.m. för inomhusbruk. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 BARNVAGNAR Barnvagnar innefattande enkelsulkys, dubbelsulkys, enkelvagnar, dubbelvagnar, barnvagnstillbehör, åkpåsar samt ståbrädor. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 CYKLAR Trehjulingar, cyklar, skrindor, sparkcyklar, gåcyklar, trampbilar och skottkärror. STORKÖKSUTRUSTNING 2012 OCH Diskmaskiner, kylar, ugnar, värme samt övrigt som inredning, ergonomi och beredningsmaskiner. STÄDREDSKAP OCH RENGÖRINGSMEDEL 2012, Produktområdet Städredskap omfattar artiklar som borstar, sopskyfflar, fönsterputsredskap, skrapor, dukar, svampar, skurnylon, moppar, moppsystem och hinkar med mera. I Rengöringsmedel ingår exempelvis olika medel för disk, tork, tvätt och blötläggning, rengöringsmedel för ugn, mattor och möbler, medel för fläckborttagning, all- och grovrengöring. VA-MATERIAL 2012 OCH Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VITVAROR 2012 Hushållsmaskiner (små-el) för köp i webbutik eller lokal butik samt leverans och installation av fastighetstvättmaskiner, torktumlare, torkskåp med tillhörande tvättstugeutrustning.

13 VITVAROR Leverans och installation av bland annat kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGMÄRKEN 2012 OCH Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med erforderligt uppsättningsmaterial. VÄGSALT 2011 Vintervägsalt i form av natriumklorid och sommarvägsalt i form av kalciumklorid och magnesiumklorid. Saltprodukterna avhandlas i bulk (på lastbil ca ton per leverans), i storsäck och i småsäck inklusive frakt till anvisad plats. FORDON FORDON 2012 OCH Köp av fordon är indelat i två avtalsområden; personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med alla drivmedelsalternativ (enbart i ramavtalet ). Säkra och miljövänliga fordon till priser som är betydligt lägre än vad marknaden normalt erbjuder. VAGNPARKSFINANSIERING 2012 OCH Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Kringtjänster för fordonsförsäljning och vagnparksadministration ingår i 2012 men inte i den senare VÅRD OCH OMSORG FÖRPACKNINGSPROJEKTET 2013 Antibiotika och saltlösningar i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2012 Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING 2012 Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. VACCIN ENLIGT DET NATIONELLA BARNVACCI- NATIONSPROGRAMMET 2013 A OCH B Innehåller de fyra vaccinområden som omfattas av det nationella barnvaccinationsprogrammet: - Konjugerat pneumokockvaccin - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B - Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna IT OCH KOMMUNIKATION ARBETSPLATSER, KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 Produkter i fem delområden; stationära arbetsplatser, bärbara arbetsplatser, bildskärmar, surfplattor och lättare bärbara datorer med olika produktrelaterade tjänster. IT-KONSULTTJÄNSTER 2012 Sex olika kompetensområden i länsvisa avropsområden; Användbarhet, Information och webb, Arkitekter, Informationssäkerhet, Ledning och styrning, Systemutveckling/- förvaltning & infrastruktur samt Verksamhetsutveckling och strategi. 13 HVB BARN OCH UNGA 2013 (OMBUD) Ombudsavtal som omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB för barn och unga i åldern 0 24 år och familjer. Ramavtalet har tecknats för 61 kommuner. AVTALEN FORTSÄTTER PÅ SID 20. Vi har maskiner för underhåll av alla dina ytor! Välkända varumärken du hittar hos oss: Hako Ground & Garden AB -

14 Vi håller vad vi lovar. I över 30 år har Lantmännen Agroenergi levererat fasta biobränslen till sina kunder. Vi är stolta över vår leveranssäkerhet som gör att kunden alltid kan vara trygg i sitt avtal med oss, oavsett väder och vind. Från våra fabriker runt om i Sverige kan vi erbjuda kostnadseffektiva leveranser. Med hjälp av våra nivåvakter har vi möjlighet att bevaka kundens lagernivå på distans. Kunden slipper lägga tid på att beställa och frigör tid för annat. Vi lyssnar på våra kunder och ger dem vad de behöver! Ring så berättar vi mer! Lantmännen_Annons_186x275_2.indd

15 Upphandling för trygga larmlösningar SKL Kommentus Inköpscentral

16 Digitala trygghetslarm säkra hela larmkedjan Under 2012 genomförde SKI en nationellt samordnad upphandling av digitala trygghetslarm och digital larmmottagning. För att säkra en helt digital larmkedja kan avrop ske av hela larmkedjan. Alternativt kan delar av larmkedjan avropas för att täcka separat behov. Tunstall Trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet. Din helhetspartner för bättre vård och omsorg Tunstall är ett världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstall är utvald helhetsleverantör i SKL Kommentus upphandling gällande framtidens trygghetstelefoner och larmmottagning Kontakt Hållbara affärer för offentlig sektor

17 SKL Kommentus Inköpscentral 92 kommuner redan igång Det är i dagsläget 92 kommuner av de 253 avropsberättigade som har påbörjat sitt arbete med avrop av digital larmkedja. Det är enkelt att avropa ett leveransavtal där ni själva anger hur många larm som önskas från start samt i vilken takt ni avser att genomföra teknikskiftet. Ramavtalet har nu varit aktivt i cirka ett år, varför vi under våren 2014 genomfört en verifiering av några av de kommuner som hunnit få avropade larm och larmmottagning installerade och testade. En fullständig rapport finns att ladda ner från SKI:s hemsida. Kontaktuppgifter Ökad säkerhet med digital larmkedja Nu digitaliseras telenäten och det sker i snabb takt. CareTech erbjuder en komplett helhetslösning en digital trygghetstjänst från trygghetslarm till larmmottagning. Det är en trygg och säker lösning för framtidens omsorg och det självklara alternativet för både användare och vårdgivare. CareTech AB är med i den nationella upphandlingen av trygghetstjänster som genomförts av Sveriges Kommuner och Landstings Inköpscentral, SKI. Hållbara affärer för offentlig sektor

18 Mer information på telefon Vid frågor gällande ramavtalet eller avropsstöd är du välkommen att kontakta mig, Ida Engberg, på telefon eller Vi har också återkommande telefonkonferenser för att informera om våra avtal. Titta på vår hemsida så ser du datum för kommande tillfällen.

19 Din maskinleverantör året runt! Telefon: Se våra återförsäljare på svenningsens.se Liten. Men med kraft att förändra världen. Med nya e-up! har vi på många sätt omdefinierat bilen som transportmedel. 100 % elektrisk, tyst, helt utan utsläpp och tillgänglig för alla. e-up! är lätt och supereffektiv med en räckvidd på upp till hela 160 km, ett batteri som kan snabbladdas på bara 30 minuter och en elmotor som ger otrolig dragkraft direkt. Och trots att e-up! är byggd med framtidens teknik är den så pålitlig och noggrant testad att vi lämnar hela 8 års garanti på batteriet. e-up! tar dessutom ansvar hela vägen, eftersom vi i samarbete med vindkraftsbolaget O2 erbjuder möjligheten att ladda din bil med ren el från vindkraft. e-up! är helt enkelt nästa kapitel i vår satsning på mer körglädje och mindre miljöpåverkan. e-up! pris från kr eller kr inklusive supermiljöbilspremie. Förmånsvärde netto 708 kr/mån.* 160 km räckvidd enligt NEDC. Elförbrukning blandad körning 11,7 kwh/100 km. CO 2-utsläpp blandad körning 0 g/km. Nya e-up! kan laddas till 80 % på 30 minuter med snabbladdningssystemet CCS. Laddningstid växelström 230V/16A, 6 timmar. Energiklass A+.*Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. e-up! finns hos ett begränsat antal återförsäljare. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

20 SKL Kommentus Inköpscentral PROGRAMVAROR 2013 Generella programvaror och tillhörande produktrelaterade tjänster. T.ex. kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftsstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware) och databas. UPPHANDLING E-ARKIV 2013 Ramavtalet har tagits fram i nära samverkan med sakkunniga kravställare vid SKL och Riksarkivet. Omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt de konsulttjänster som fordras för införande av e-arkiv. Olika avropsstöd för ett effektivt projektarbete finns kopplat till ramavtalet. LEDNING OCH ADMINISTRATION ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2011 Förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer. Ramavtalet omfattar också strategisk medierådgivning, annonsering och andra medieaktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATORMATERIAL INKL. TONERKASSETTER 2012 OCH Datormaterial inkl. tonerkassetter, t.ex. bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör m.m. KONTORSMATERIAL 2012 OCH De vanligaste kontorsartiklarna samt kopieringspapper i mindre förpackningar. KOPIERINGSPAPPER PALLEVERANSER 2012 OCH Kopieringspapper i palleveranser av vitt och färgat papper. LOKAL DISTRIBUTION 2011 Lokal utdelning av A- och B-post. Endast de som är avropsberättigade på ombudsavtalet Postförmedlingstjänster kan tillämpa ramavtalet. LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2012 Avtalet ger möjlighet att beställa lunchkuponger (ej lunchkort) som Betalningsmedel för anställdas köp av lunchmåltider. RESEBYRÅTJÄNSTER 2011 OCH Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Ramavtalet omfattar även system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik. TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 2011 OCH 2012 Förmedling av prenumererbara svenska och internationella tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. UPPFÖLJANDEKONTROLL AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2011 Internationella inspektioner av anläggningar där leverantörer eller underleverantörer bedriver tillverkning, t.ex. fabriker, jordbruk och stenbrott. Ramavtalen omfattar även revisioner vid leverantörers huvudkontor. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2011 Olika utskrifter i pappersform, i svartvitt och flerfärgat, kuvertering och sortering samt utskick av e-fakturor och autogiro. Området omfattar även option för distribution (porto). YRKESKLÄDER OCH SKOR Varselkläder, arbetskläder, skor och handskar för yrkesgrupper inom bygg och anläggning, vård och omsorg, kök och restaurang samt profilkläder. Cityhotell i hjärtat av Stockholm Nybrogatan 53, Stockholm mornington.se/stockholm Mitt i City Familjeägt 4-stjärnigt 221 rum, 7 våningar Rökfritt Bibliotek Restaurang & Bar Stor frukostbuffé Health club Garage Innergård Konferens Fri Wifi Renoverat 2010 Ingår i Safehotels Miljöcertifierat

21 21 BANK OCH FÖRSÄKRING BANKTJÄNSTER 2012, Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övrigabanktjänster samt service och support. FÖRSÄKRING AV TJÄNSTEPENSION Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, premiebefrielse samt efterlevandepension. Här finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) samt pensionsadministration för försäkrade pensionsförmåner. INKASSOTJÄNSTER 2011 Inkassokrav och utlandsinkasso med en rad tjänster som är relaterade till inkassoverksamhet som betalningsanmaning, kreditbedömning av gäldenären (solvenskontroll) och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. PENSIONSADMINISTRATION Omfattar tre delar; Pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser, OPF-KL, PBF och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral samt möjlighet till utökat handläggarstöd. UTBILDNING OCH LÄRANDE ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. LEKMATERIAL 2013 Lekmaterial för skola och fritid. Leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. LITTERATUR 2013 Biblioteksutrustade pappersböcker och ljudböcker samt pappersböcker utan biblioteksutrustning. LÄROMEDEL 2011 Tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. SKOLMATERIAL 2012 OCH Traditionellt material för skolarbete, t.ex. skriv- och räknehäften, glos häften, pennor, lim, saxar mm. Beställningar görs enkelt via leverantörens webshop. REGIONALA RAMAVTAL SKÅNE BELÄGGNINGSARBETEN SKÅNE 2013 Utförandeentreprenader för tjänster inom området beläggningsarbeten. Almedahls Alingsås AB designar, tillverkar och levererar arbetskläder inom Vård-, Omsorg-, Kök- och Restaurangsektorn. Almedahls levererar i enlighet med SKL Kommentus ramavtal: Yrkeskläder och skor Vi erbjuder ett brett sortiment av egentillverkade kläder och med en välanpassad organisation hanterar idag Almedahls en stor del av Sveriges kommuner och fyller just deras behov av kvalitativa arbetskläder. Välkomna att teckna avtal med oss! För mer information, ring eller maila oss idag Gå in och se vårt utbud av arbetskläder på

22 SKL Kommentus Inköpscentral BEMANNINGSTJÄNSTER SJUKSKÖTERSKOR SKÅNE 2012 Avtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor för bemanning under kortare eller längre tid. JURIDISKA TJÄNSTER SKÅNE 2012 Rådgivning och granskning inom offentlig upphandling, fastighetsrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, miljörätt, skatterätt, entreprenadrätt, allmän förvaltningsrätt, IT-rätt samt immaterialrätt. VITVAROR SKÅNE 2012 Här finns ett urval av energieffektiva produkter, främst kyl, frys och tvättmaskiner samt tillhörande tjänster. REGIONALA RAMAVTAL UPPHANDLADE PÅ UPPDRAG AV KOMMUNER I SKÅNE OCH VISSA KOMMUNER I HALLAND, BLEKINGE OCH KRONOBERG ENSKILDA PLATSER FÖR PERSONKRETS LSS SKÅNE 2012 ENSKILDA PLATSER FÖR OMSORG OCH BEHAND- LING FÖR PSYKISKT FUNKTIONSNEDSATTA SKÅNE 2012 ENSKILDA OMSORGSPLATSER SKÅNE 2012 HANDLEDNING SKÅNE 2012 HVB BARN OCH UNGA SKÅNE 2012 HVB VUXNA MISSBRUK SKÅNE 2012 KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD SKÅNE 2012 ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET SKÅNE 2012 REGIONALA RAMAVTAL STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL (STIC) (TID FÖR AV- TALSSTART) FLYTT OCH TRANSPORT STIC 2014 (JAN-15) Tjänster i samband med flytt och transport av t.ex. möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STIC 2014 (JAN-15) Företagshälsovård, personstöd och krisstöd. KORTTIDSBOENDE STIC 2014 (AUG-14) Tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå ingår. PERSONTRANSPORT STIC 2014 Turbundna resor för barn och vuxna. PLANERADE REGIONALA RAMAVTAL UNDER 2015 (STIC 2015) DRIFTSENTREPRENAD ASFALTSBELÄGGNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL OFFENTLIG BELYSNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL TRAFIKSIGNALER (STIC-15) LEDNINGSRELINING/FÖRNYELSE (STIC-15) LÖPANDE UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNING (STIC-15) TEKNISKA KONSULTER (STIC-15)

23 23 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UPPHANDLINGAR Här hittar du upphandlingar som är i arbetsprocessen för annonsering, annonserade eller där anbudsgivning eller utvärdering pågår alternativt är överprövade. På vår hemsida finner du ytterligare information om dessa ramavtalsområden och när de är klara för avrop. (Inom parentes tid för avtalsstart. ÖP betyder att upphandlingen ligger i överprövning och beräknas bli fördröjd för avtalslanseringen i minst 3 månader.) ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2014 (AUG-2015) Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer samt strategisk medierådgivning. AVFALLSKÄRL 2014 (JUN-2015) Avfallskärl, källsorteringsmöbler, sorteringsvagnar, sandbehållare, kärl för farligt avfall, containernät. DATAKOMMUNIKATION 2014 (JAN-2015) Upphandlingen Datakommunikation ingår som en del av CeHis projekt Infrastruktur 2.0 och avser datakommunikationsnät som ersättning för Sjunet (kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg). DRYCKESAUTOMATER 2013 (SEP-2014) Automater för varma och kalla drycker med tillhörande råvaror och serviceavtal. FORDON 2014 (FEB-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med avrop genom förnyad konkurrensutsättning. FORDON BESTÄLL DIREKT 2014 (NOV-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom fastställd rangordning. FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2014 (OKT-2015) Förbrukningsmaterial till vård och omsorg för kontinuerliga behov vid allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. FÖRHYRNING AV LOKALER 2014 (JUN-2015) Hyra av temporära lokaler för främst förskola, skola, sjukvård, kontor och bostäder. HPV-VACCIN 2013 (OKT-2015) Upphandlingen motsvarar de krav som omfattas av Socialstyrelsens förordning för HPV-vaccination av flickor födda 1999 och senare. HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD & KOMMU- NIKATION 2013 (SEP-2015) Kognitions- och kommunikationshjälpmedel med möjlighet att ta tillvara pågående produktutveckling. HYGIEN- PAPPER OCH PLASTMATERIAL 2013 Förbrukningsarticklar för offentliga miljöer. (JAN-2015) INKASSOTJÄNSTER 2014 (OKT-2015) Inkassokrav, utlandsinkasso och till inkassoverksamhet relaterade tjänster. KONTORSMATERIAL DATORMATERIAL INKL. TONER 2014 (DEC-2015) Kontorsmaterial, skolmaterial, datormaterial, inkl. tonerkassetter, bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor med mera. KONTORSMATERIAL KOPIERINGSPAPPER PÅ PALL 2014 (DEC-2015) Kopieringspapper palleveranser, vitt och färgat papper. LJUSKÄLLOR (JUN-2015) Lysrörslampor, lysrör (inkl. tändare och driftdon), LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, lampor och säkringar för inomhusbruk.

24 LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2013 (JUN-2014) ÖP Betalningsmedel för arbetsgivarsubventionerade lunchmåltider. LÄROMEDEL 2014 (APR-2015) Läromedel på svenska och andra språk, tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande) samt övrigt pedagogiskt material. MEDEL FÖR DISK- O SPOLDESINFEKTION 2014 (AUG-2015) Leverans av disk- och torkmedel till disk-och spoldesinfektorer för rengöring av olika vårdmaterial som t.ex. bäcken, urinflaskor, instrument, narkosutrustning m.m. MÖBLER 2013 (AUG-2014) ÖP Ett omfattande urval av möbler till bland annat förskola, vård och omsorg, arkiv, förvaring, kontor samt arbetsstolar och värdeskåp. POSTFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2013 (AUG-2014) Här kommer 12 olika posttjänsteområden att ingå (dock ej paketbud). PROGRAMVAROR OCH PROGRAMVAROR SOM MOLNTJÄNST 2014 (AUG-2015) Omfattar ett brett utbud av programvaror och programvaror som molntjänst samt produktrelaterade tjänster. REKRYTERINGSTJÄNSTER 2013 (AUG-2014) ÖP Totaluppdrag eller för enskilda steg i rekryteringsprocessen som annonsering, intervju och urval. RESEBYRÅTJÄNSTER 2014 (SEP-2015) Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. SKRIVARE OCH KOPIATORER 2013 (FEB-2015) Utrustning för utskrifter med standardiserade typkonfigurationer och tillbehör. STÖDBOENDE 2013 (NOV-2014) OMBUD Upphandlingen omfattar placeringar i stödboenden för ungdomar år samt barn och föräldrar i behov av tillsyn och stöd under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utslussning från behandlingshem eller familjehem. UPPFÖLJANDEKONTROLLER AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2014 (MAJ-2015) Revisionstjänster för fabriksanläggningar och huvudkontor avseende etiska och sociala krav som ställs vid upphandlingar. UPPFÖLJANDEKONTROLLER FÖR EXTERNA PLACE- RINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 2014 (OKT-2015) System för uppföljning av krav ställda i upphandlingar på verksamhetsnivå. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2014 (JUN-2015) Olika utskrifter i pappersform, färg och svartvitt. I ramavtalet ingår även tjänster för kuvertering och sortering av utskick samt e-fakturor och autogiro. VAGNSPARKSFINANSIERING OP-LEASING 2014 (JUN-2015) Vagnparksfinansiering via operationell leasing för person- och transportbilar. VA-PRODUKTIONSKEMIKALIER OCH VAT- TENRENING 2014 (DEC-2015) Processkemikalier för VA-verksamhet. Laboratorietester och provkörningar. VATTENLEDNINGSMATERIAL 2014 (AUG-2015) Omfattar brunnslock, cementrör, lednings- och fogmaterial. VIDEOKONFERENSLÖSNINGAR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 2013 (MAR-2015) Omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera. VIDEO- OCH DISTANSMÖTESTJÄNST 2014 En mötestjänst som används inom svensk e-hälsa för både medicinska videokonferenser och möten av administrativ karaktär. (JAN-2015) VITVAROR (JUN-2014) ÖP Leverans och installation av bl.a. kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGSALT OCH DAMMBINDNING 2014 (JUL-2015) Vintervägsalt och sommarvägsalt (för dammbindning), inklusive frakt. TELEFONI 2013 (JUN-2015) Hårdvara (mobila enheter), tillbehör, konfiguration av smart enhet (montering skärmskydd, mailinställningar, MDM). Utbytesservice/swap hantering. Support/helpdesk.

25 SKL Kommentus Inköpscentral Anmäla avrop via webben så fungerar det Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet, eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in. Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Som inloggad kan du även avanmäla dig från avtal. Serviceavgift Du bekräftar intresse genom att betala en serviceavgift till oss. När serviceavgiften är betald äger myndigheten rättighet, men inte skyldighet, att tillämpa alla de ramavtal som vi annonserar. En sammanställning över vilka myndigheter som är avropsberättigade presenteras som en bilaga till respektive ramavtal. Meddelar leverantörerna När du gjort en avropsanmälan via vår webbplats skickar vi ett meddelande om detta till leverantörerna på ramavtalet. På så sätt vet de vilka som omfattas av ramavtalet. Du själv ansvarar däremot för att ta reda på vilken avropsordning som gäller. Godkännande och tillämpning I samband med avropsanmälan måste våra allmänna villkor för tillämpning av ramavtal godkännas. Efter att anmälan är genomförd och de allmänna villkoren är godkända kan du börja tillämpa ramavtalen inom den egna organisationen. Avstegsanmälan Om du av någon anledning inte vill ha rätt att tillämpa SKI:s ramavtal har du möjlighet att göra en så kallad avstegsanmälan inom önskvärda ramavtalsområden. Det innebär att din myndighet avsäger sig rätten att avropa på dessa ramavtal. Observera att detta behöver göras innan upphandlingen är annonserad. Avstegsanmälan gör du enklast genom att logga in och därefter klicka på rubriken avstegsanmälan och kryssa i de upphandlingar där du inte vill finnas med som avropsberättigad. På vår hemsida hittar du även vår Lathund för att anmäla eller avanmäla anrop. Där finner du också svar på de vanligaste frågorna om hur avrop går till.

26 AffärsConcept stöd i alla skeden av en upphandling samt rådgivning och utbildning. Maria de la Motte, Regionchef, region Syd , Upphandlingsservice Tobias Tegnér, Utrednings- & upphandlingsrättsansvarig , Magnus Bernhardsson Regionchef region väst , Ali Shams, Gruppchef , Elisabeth Göransson, Gruppchef, , SKL Kommentus Mediatjänster verksamhetsstöd inom HR-tjänster, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal. Ann-Christine Wahlberg Affärsansvarig tryckta blanketter Ie Frisén Affärsansvarig

27 till ditt förfogande SKL Kommentus Inköpscentral affärsstöd vid inköp och upphandling inom offentlig sektor. PROJEKTLEDNING Alla upphandlingsprojekt hanteras på projektledningsavdelningen och drivs av en projektledare. Denne har ansvar för att marknadsbedömningar, tidplaner, avtalsgrupper, avropsstöd med mera fungerar. Projektledaren ansvarar även för att löpande följa avtalen och tillgodogöra sig erfarenheterna inför nästkommande upphandling. Projektledningschef är Caroline Hagberg som nås på , UPPHANDLING OCH JURIDIK Upphandlingsavdelning och juridik hanterar förfrågningsunderlag, utvärderingar, tilldelningar och överprövningar. Här finns också ansvaret för den upphandlingsstrategiska utvecklingen samt för upphandlingsjuridik i bred bemärkelse. Vår chefsjurist är Pia Hedström som finns på , MARKNAD, SÄLJ OCH AVTALSVÅRD Marknadsavdelningen medverkar i införsäljning av nya ramavtal samt arbetar med information om SKI:s olika ramavtal till avropsberättigade myndigheter. Här ligger också ansvaret för den fortlöpande dialogen med SKI:s leverantörer och branschorganisationer samt uppföljningen av aktiva ramavtal. Marknadschef är Conny Callin och han nås på , KUNDSUPPORT Kundsupport hjälper dig med enklare frågor om vår verksamhet och våra ramavtal. Du når oss på telefon , Våra öppettider är måndag torsdag 9 16, och fredagar För frågor rörande pågående upphandlingar och tolkningsfrågor i aktuella ramavtal förmedlar vi till ansvarig projektledare.

28 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Vi genomför uppföljandekontroller av etiska och sociala krav för upphandlande myndigheter och enheter. Syftet är att kontrollera att varor som är upphandlade av svenska kommuner och landsting är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Alla kommuner, landsting och regioner kan ta del av rapporterna från uppföljandekontrollerna mot en mindre årlig avgift. Kontrollerna genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen, exempelvis i Kina, Malaysia, Pakistan och Indien. Vid kontrollerna utgår vi från de krav som finns i ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, artikel 32, miljö- och säkerhetskrav. Kontrollerna innefattar tillverkning av varor som till exempel: kontorsmaterial sjukvårdsprodukter yrkeskläder IT-material mobiltelefoner Globalt ansvar De kommuner som vill ansluta sig till kontrollsystemet betalar en årlig summa till SKI. Under 2014 är kostnaden kronor + 0,50 kronor per kommuninvånare. Maximal kostnad är kronor. Kommunala bolag ingår i kostnaden. För detta får man tillgång till revisionsrapporter per år och är även med och påverkar vilka revisioner som ska genomföras. Varje upphandlande myndighet/enhet som deltar får dessutom ett årligt intyg om att man bedriver ett aktivt socialt och etiskt förbättringsarbete. Inte minst bidrar det till att förbättra arbetsförhållandena hos internationella tillverkare av varor till svenska kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Vi har inga säkra bergrum. Men vi är säkra på vår kunskap. Med långtgående erfarenhet av offentlig sektor satsar Altran målmedvetet på att ligga i framkant inom elektronisk arkivering. Din norrländska partner altran.se

29 Leverantör av arbetskläder Invite Europe har mer än 40 års erfarenhet som leverantör av arbets- och fritidskläder. Våra modeller och vår satsning på funktion och kvalitet till låga priser har blivit mycket uppskattat av våra kunder, vilket har lagt grunden till vår framgång. Vår komprimerade säljorganisation gör att vi kan erbjuda bra kvalitéer till låga priser. Invite marknadsför sig på marknader inom vård, städ, dental, kök, hantverkskläder, skor, skyddsutrustning m.m. Vår affärsidé är att vara en leverantör med ett nätverk av grossister samt egen produktion, för att på ett smidigt sätt kunna erbjuda kommuner och landsting en helhetslösning av samtliga efterfrågade produkter. Välkommen att teckna ett prisvärt avtal hos oss genom SKL Kommentus Yrkeskläder och skor Länk till vår elektroniska katalog Tel: Fax: Invite Europe AB, Box 143, Trosa Lättare sagt än gjort? Att ställa sociala krav inom offentlig upphandling är av stor betydelse för att goda arbetsvillkor upprätthålls i leverantörsleden. Men kraven måste följas upp på ett säkert sätt. Finns de policys som krävs på plats, hur bedömer leverantören riskerna och ligger hanteringen av sociala krav inom ramen för LOU? Vi hjälper dig att följa upp avtalskraven. Swedwatch har juristexpertis och lång erfarenhet inom leverantörsansvar i allmänhet och offentlig upphandling i synnerhet. Vi kan säkerställa att din organisation tar ett helhetsgrepp om socialt ansvar i upphandlingen, från kravtexter till uppföljning med bedömning av leverantörernas egenrapporterade svar. Med granskning som kärnverksamhet gör vi även revisioner och stickprovskontroller vid behov. Kontakta oss gärna för mer information.

30 SKL Kommentus Inköpscentral Vi får pengarna att räcka längre Som upphandlande myndighet finns det många skäl till att anlita oss. Genom samordnade inköp där det finns affärsnytta för kommuner, landsting, regioner och bolag minskar kostnaderna för de varor och tjänster som köps in. Även de administrativa kostnaderna för upphandling sänks. Dessutom får du olika analyser på köpet, som hjälper till att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat. Med andra ord, skattepengarna räcker längre och välfärden ökar. I SKI får du en partner som alltid finns där för dig. Det är mycket enkelt och smidigt att komma i kontakt med våra olika avdelningar. Vår kundsupport lotsar dig rätt och svarar på dina frågor. SKI hjälper dig också att, via uppföljandekontroll av etiska och sociala krav, att ta ett globalt ansvar för världens människor. Någon kallade oss printbyrå men det är bara halva sanningen. IDATA är en av Sveriges ledande leverantörer av utskrifts- och distributionstjänster. Bland våra kunder hittar du kommuner, energi- och bostadsbolag. Tidigare skedde all produktion på papper som distribuerades i form av brevförsändelser men sedan tio år tillbaka växer den digitala distributionen allt snabbare. Vi är experter på båda kanalerna. Vi kan producera både utskrifter och e-fakturor från era filer oavsett vilket affärssystem ni arbetar i. Effektivt, tryggt och flexibelt. BREVFÖRSÄNDELSER DISTRIBUTION E-FAKTURA PRIVAT SVARSHANTERING

31 Sotar mindre. Värmer mer. TJÄNSTEBILAR FRÅN HYUNDAI. TILL ER TJÄNST Hyundai i30 Kombi Från kr Förmånsvärde från kr/mån. Hyundai i40 Kombi Från kr Förmånsvärde från kr/mån. Hyundai ix35 Från kr Förmånsvärde från kr/mån. Hyundai Santa Fe Från kr Förmånsvärde från kr/mån. 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka 5 års Vägassistans 5 års Lackgaranti 3 års Vagnskadegaranti 12 års Rostskyddsgaranti Bränsleförbrukning vid blandad körning: i30 (1.6 CRDi/1.6 aut) 4,4-6,7 l/100 km, CO g/km. i40 (man/aut) 4,3-7,2 l/100 km, CO g/km. ix35 (1.7 CRDi/2.0 4WD aut) 5,3-8,5 l/100 km, CO g/km. Santa Fe (man/aut) 5,6-6,8 l/100 km, CO g/km. Priserna är av generalagent rekommenderade cirkapriser. Priser sätts av varje återförsäljare. Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. Bilarna på bild är extra utrustade. Läs mer på hyundai.se/tjanstebil. HY1403_Tjanstebil_Black_186x135.indd :54

32 Returadress: SKL Kommentus Inköpscentral AB Postadress: Stockholm. Befintliga ramavtal snabblista Annonsförmedlingstjänster 2011 Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 Banktjänster 2012 och Beläggningsarbeten Skåne 2013 Bemanningstjänster 2012 Bemanningstjänster sjuksköterskor Skåne 2012 Bevakning och larmtjänster 2012 Bränslepellets Datormaterial inkl. tonerkasetter 2012 och Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012 och Elenergi , 2013 och 2014 Elevdatorer och surfplattor 2012 Energikonsulter 2013 Enskilda omsorgsplatser Skåne 2012 Enskilda platser för omsorg och behandling för psykiskt funktionsnedsatta Skåne 2012 Enskilda platser för personkrets LSS Skåne 2012 Entrémattor 2014 Fordon 2012 och Förpackningsprojektet 2013 Försäkring av tjänstepension Handledning Skåne 2012 HVB - Barn och unga 2013 (ombud) HVB - Barn och unga Skåne 2012 HVB - vuxna missbruk Skåne 2012 Hygien- papper och plastmaterial 2013 Inkassotjänster 2011 IT-Konsulttjänster 2012 Juridiska tjänster Skåne 2012 Järnhandelsvaror 2012 och Konsulentstödd familjehemsvård Skåne 2012 Kontorsmaterial 2012 och Kopieringspapper - palleveranser 2012 och Lekmaterial 2013 Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15, Telefon: Kundsupport: SKL Kommentus Inköpscentral AB, Baltzarsgatan 16, Malmö Telefon: Kundsupport: E-post: Lekplatsutrustning 2013 Litteratur 2013 Ljuskällor 2012 Lokal distribution 2011 Lunchkuponger och lunchkort 2012 Läkemedel ett - Gaucher 2012 Läromedel 2011 Park- och lekmaterial Barnvagnar Park- och lekmaterial Cyklar Parkmaskiner och gräsklippare Pensionsadministration Persontransport STIC 2014 Programvaror 2013 Resebyråtjänster 2011 och Skolmaterial 2012 och Stationstankning 2014 Storköksutrustning 2012 och Städredskap och rengöringsmedel 2012 och Tidningar och tidskrifter 2011 och 2012 Trygghetslarm och larmmottagning 2012 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2011 Upphandling e-arkiv 2013 Utskriftstjänster 2011 Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet Upphandling A och B Vagnparksfinansiering 2012 och VA-material 2012 och Vitvaror 2012 och Vitvaror Skåne 2013 Vägmärken2012 och Vägsalt 2011 Yrkeskläder och skor Öppenvårdsverksamhet Skåne 2012 Jörgen Kocksgatan Malmö Avs:

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT Inte samma sak som att köpa privat

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset.

HBV NYTT. Engagerade medlemmar ger HBV styrka. Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset. magasinet HBV NYTT oktober 2012 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Grönt ljus för kvarboende Starkare medlemsfokus Global konkurrens sänkte priset Engagerade medlemmar

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

PersPektiv. var försiktig med kundens egendom. #185 NOVemBeR 2010 ÅRgÅNg 22. ledningssystem & verksamhetsutveckling. tema ISO 9001 i praktiken

PersPektiv. var försiktig med kundens egendom. #185 NOVemBeR 2010 ÅRgÅNg 22. ledningssystem & verksamhetsutveckling. tema ISO 9001 i praktiken PersPektiv #185 NOVemBeR 2010 ÅRgÅNg 22 ledningssystem & verksamhetsutveckling tema ISO 9001 i praktiken var försiktig med kundens egendom aktuellt Ny blogg om kvalitet standardnytt En viktig kväll om

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Granskning av avtalsuppföljning. Vaxholm stad

Granskning av avtalsuppföljning. Vaxholm stad www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Lotta Ricklander Granskning av avtalsuppföljning Vaxholm stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-02-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 Sista anbudsdag:

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer