Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015.

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 17 Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014 Dnr KS 2015/0134 Handlingar Brandkårens skrivelse den 16 februari Årsuppföljning LSO Bakgrund Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har uppfyllt sina åtaganden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta görs i ett frågeformulär som spänner över hela lagens verksamhetsområden. Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens uppgifter enligt LSO. Överläggning Räddningschef Gert Friberg, brandkåren, redovisar årsuppföljningen för Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Krisledningsplan samt ändring i reglemente för krisledningsnämnden Dnr KS 2015/0125 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari Förslag till Krisledningsplan Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. Bakgrund Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extraordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod. Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: - Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning - Vad som menas med extraordinär händelse - Vilka resurser kommunen har vid en kris

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) - Hur krisen ska ledas i stort - En del av krishändelsens begrepp - En kort beskrivning av krisledningsstabens roller Förändringar från gällande krisledningsplan: - Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. - Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar - Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument - Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnd. - Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden. - Rollbeskrivningarna har kortats ner - Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En kort beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informationsskyldighet vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och interninformation. Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: I reglementet 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att det är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krisledningsnämnden ska träda ur funktion. Vidare kompletteras texten i 7 angående sammansättning så att det på ett tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. I 15 tas texten kontrasigneras av berörd tjänsteman bort och ändras till samt av berörd tjänsteman syftande till signeringen. Ordet förfall ändras till förhinder. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, redogör för förslag till ny krisledningsplan samt ändringar i reglementet för krisledningsnämnden. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan för Kalmar kommun. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krisledningsnämndens reglemente.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 19 Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 Dnr KS 2015/0186 Handlingar Miljön i Kalmar Bokslut Bakgrund Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för Strategerna för ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta fram en modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta skulle resultera i ett miljöbokslut för Arbetet har skett i samverkan med miljöenheten, Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare. I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen har gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete och ska vara ett stöd till budgetarbetet. Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån kommunens rådighet. Överläggning Strateger för ekologisk hållbarhet Jane Wågsäter och Karin Löfström, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut för Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 20 Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/0093 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars Kalmar kommuns årsredovisning Bakgrund Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav redovisas ett justerat resultat på - 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) För kommunkoncernen som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre går igenom Kalmar kommuns årsredovisning I förslag till beslut föreslås följande tillägg: Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet. Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med kommunledningskontorets förslag inklusive tillägget om att återställa det negativa balanskravsresultatet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer för granskning. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.

6 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2015.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 21 Information om Energibalans 2012 Dnr KS 2015/0156 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 februari Energibalans 2012 Kalmar kommun. Bakgrund Energibalansen gjordes senast 2008 av Energikontor Sydost. För att kunna följa utvecklingen av utsläppen i förhållande till klimatmålen har en uppdatering nu gjorts. Energibalansen är en nulägesanalys av energiflödena i kommunen, det vill säga tillförd energi och använd energi. Analysen avser 2012 samt den utveckling som skett från år Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med hela 58 procent. Minskningen beror på energieffektivisering, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i stort sett fasats ut från hushåll och industrier. Detta följer den nationella trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme. Fjärrvärmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas. Sammanfattningsvis är andelen förnyelsebart 44 procent och andelen fossilt 56 procent. Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet per capita. Utmärkande för Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat i takt med att industrin har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare energisystem och vi har flest antal invånare. Kraftvärmeverket Moskogen, som har stor betydelse för resultatet, producerar förnybar fjärrvärme och el som motsvarar kring en tredjedel av Kalmars elbehov. Överläggning Jane Wågsäter, strateg ekologisk hållbarhet kommunledningskontoret, och Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare samhällsbyggnadskontoret, går igenom Energibalans 2012 för Kalmar kommun. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 22 Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter februari Dnr KS 2015/0225 Handlingar Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2015.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. Någon avvikelseprognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också flera interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka hela året. Överläggning Ekonom Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunledningskontorets ekonomirapport efter februari Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter februari. 23 Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Dnr KS 2013/0228 Handlingar Motion från Inger Hilmansson (FP). Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och ungdomsnämnden. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, 102. Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari Bakgrund Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investeringsfonden. Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker investering. Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommunfullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda till forskning ska utgöra svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i samband med att stadgarna för denna fond bereds. Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, med kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av styrelse, på formella grunder inte kan bildas. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en miljon kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. Pengarna är främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka pengar till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Anders Anderssons förslag. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till forskning. Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.

11 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 april 2015.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i föredragningslistan: - Tillägg: Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping - Ärende 3 utgår: Information om möjligheten att lämna synpunkter Tyck till 24 Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping Dnr KS 2015/0324 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars Bakgrund Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna ett längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift och utveckling av campingen. Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en ny arrendator. Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser perioden t.o.m Arrendeavgiften är kronor för helt år. Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en framtida arrendator. Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Överläggning Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår flera ledamöter att inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare föreslås att tillägg ska göras om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med serviceförvaltningens förslag inklusive tillägg. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. Inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare ska tillägg också göras om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. 25 Information om Kalmar kommuns välfärdsbokslut Dnr KS 2015/0334 Handlingar Kalmar kommuns välfärdsbokslut Bakgrund Välfärdsbokslutet, som görs vart fjärde år, är ett led i Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet. Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Det ska fungera som ett stöd för prioriteringar och också vara ett underlag för att rikta insatser dit de bäst behövs och gör bäst nytta ur ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv. Överläggning Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar kommuns välfärdsbokslut. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 26 Medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering Dnr KS 2015/0238 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting den 11 mars 2015.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Bakgrund Under våren 2015 kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att starta ett pilotprojekt med modellkommuner kring jämställdhetsintegrering. Mot bakgrund av att Kalmar kommun har kommit långt i arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheterna och betraktas som en förebild inom området har kommunen fått en förfrågan att ingå i denna pilot tillsammans med Eskilstuna, Jönköping, Umeå, Örebro, Malmö och Piteå. Syftet med pilotprojektet är bland annat att sprida kunskap, erfarenheter och att utveckla förbättringsarbeten i de deltagande kommunerna för att därigenom bidra till högre kvalitet och säkerställa likvärdig service till invånare oavsett kön. Kunskapsspridningen sker genom metoden benchmarking (BM). Lärandet i projektet förväntas resultera i att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan av de deltagande kommunerna. Under piloten som sträcker sig över 12 månader kommer de deltagande kommunerna att delta på workshops vid 3-4 tillfällen och erbjudas stöd av SKL mellan de olika tillfällena. Medverkande kommuner förbinder sig att delta med en politiker, en chef och en nyckelperson. Under pilotprojektet finansierar SKL resor och lunchersättning för deltagarna vid planerade workshops. Vid en samlad bedömning förväntas projektet ha positiv påverkan för jämställdhetsarbetet och kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska medverka i Sveriges Kommuners och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering. Efter att pilotprojektet utvärderats kommer Kalmar kommun att ta ställning till medverkan i fortsatt genomförande och spridning av projektet. 27 Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 efter februari Dnr KS 2015/0004 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och sammanfattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar kommunens ekonomi. Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner kronor. Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för Dock beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 6,5 miljoner kronor. För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2015 kommer att bedrivas inom budgetram. AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år Detta innebär en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad för Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2015 minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor. Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter februari månad. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom ekonomirapport 2015 efter februari. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2015 efter februari månad. 28 Överenskommelse om krissamverkan Dnr KS 2015/0242 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län den 13 oktober 2014.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Bakgrund Primärkommunala nämnden har tecknat en ny överenskommelse om krissamverkan i Kalmar län. Överenskommelsen syftar till att formellt beskriva den samverkan som genomförs på regional nivå både under kris och under förberedelse för krishantering. Den nya överenskommelsen, som ersätter tidigare OmRådets Överenskommelse, är tydlig med t.ex. vilket stöd en enskild kommun får av en regional ledning vid en krishändelse. Det är också tydligt att varje aktör har ett ansvar att hjälpa till vid kris. Överenskommelsen ska revideras en gång per mandatperiod och/eller vid omfattande förändringar i arbetet med länsgemensam krissamverkan. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, brandkåren, informerar om ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till överenskommelse om krissamverkan i Kalmar län.

17 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 13:00 Plats Nelsonska rummet Omfattning 5-8 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) Ersättare Michael Ländin (S) Övriga Mats Gustafsson, förhandlingschef Per Sundlöf, personalstrateg Carina Hertzberg, kommunhälsan Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

18 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Behandling av mötesärende 5 Löneöversyn Dnr KS 2014/0825 Analys av löneläget i Kalmar kommun i jämförelse med riket efter löneöversyn 2014 Mats Gustafsson redovisar lönestatistik för Personalenheten har jämfört löneläget i riket i förhållande till löneläget i Kalmar kommun efter SKL s novemberstatistik. Efter diskussioner från tidigare år kan följande grupper vara värda att titta lite extra på: Gruppen förvaltningschefer ser bra ut Kalmar har medianlön på kr mot rikets Enhetschefer på KL-kontoret ligger bra till i jämförelse med riket. Enhetschefer IFO, SOL och LSS ligger lägre än rikssnitt. Sämst till ligger LSScheferna. (IFO kr), (SOL kr), (LSS kr) i Kalmar Kökschefer ligger lågt i jämförelse. Kalmar kr, riket kr Rektor på kunskapsnavet ligger väl till i jämförelse ca 4000 över rikssnittet. Rektor och förskolechef ligger högre än rikssnitt. Biträdande rektor och förskolechef ligger långt under riket men det är svårt att jämföra ansvar och befogenheter då organisationsmodellerna ser väldigt olika ut i Sveriges kommuner. Jurister ligger ungefär som rikssnittet. Skolsekreterare ligger högt över riket, medianlön på kr i jämförelse med förskollärare som har kr. Kontaktcentrets personal ligger högt över riket med medianlön på kr. Psykologer ligger bra till i jämförelse Kalmar kr mot riket kr. Distriktsjuksköterskor ligger något lågt i jämförelse med riket. Kalmar kr, riket kr. Syn, hörsel och talpedagoger ligger lågt. Kalmar kr och riket kr.

19 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Socialsekreterare ligger 900 kr under riket vilket är en liten förbättring mot tidigare år då skillnaden varit över 1000 kr. Behandlingsassistent/socialpedagog ligger lågt. Kalmar kr riket kr. Lärare tidigare år tappar vi 60 kr i jämförelse mot riket Kalmar kr, riket kr. Senarelärare tappar vi 300 kr i jämförelse. Kalmar kr, riket kr. Förskollärare tar vi igen 150 kr så skillnaden är nu 510 kr mot rikssnitt. Fritidspedagoger ligger bra till i jämförelse med riket. Barnskötare ligger 769 kr högre än rikssnittet. Mätningsingenjörer ligger fortfarande lägre än riket. Kalmar kr, riket kr. Brandmän ligger 2376 kr under riket, många räddningstjänster i riket ligger under kommunförbund/kommunbolag vilket gör att dom inte behöver jämföra löner ur ett jämställdhetsperspektiv. I intern jämförelse ligger brandmän bra till kr mot ex. Usk kr. Beslut Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av informationen

20 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 6 Kommunens organisation Dnr KS 2014/0809 Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade den 20 oktober 2014, 137, ny politisk organisation för mandatperioden. I majoritetens förslag som förändringar av arvodet skulle bland annat ordföranden och vice ordföranden i Destination Kalmar AB och i Kalmar Öland Airport AB höjas från 15 % till 20 % för ordföranden och från 9 % till 12 % för vice ordföranden. När kommunfullmäktige behandlade ärendet föll höjningen för Kalmar Öland Airport AB bort i underlaget och därför föreslås att personaldelegationen beslutar om att tillämpa höjningen tills kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna nästa gång. Höjningen innebär att ordförandens arvode höjs från kr/år till kr/år och att vice ordförandens arvode höjs från kr/år till kr/år. Motsvarande arvodesnivåer har Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmarhem AB och Destination Kalmar AB. Det ska noteras att höjningen av arvodet var inkluderat i den besparing om ca kronor som presenterades i samband med den nya organisationen. Beslut Personaldelegationen beslutar om följande ändring i Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda: Kalmar Öland Airport AB Ordförande 20 % kr Vice ordförande 12 % kr

21 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 7 Information om förvaltningsbesök på Barn- och ungdomsförvaltningen Dnr Bertil Dahl och Inger Hillmansson har besökt Barn- och ungdomsförvaltningen. De träffade nämndens presidium och tjänstemän från förvaltningen. Bland annat fick de redogörelser för hur förvaltningen arbetar med resultatet av medarbetarenkäten och vilka områden de utifrån resultatet kommer att arbeta ytterligare med. Vidare fick de en redogörelse för hur förvaltningen arbetar för att ta bort delar av lärarnas kringarbete. Åtgärder som nämndes var; införandet av en central grupp för rättning av nationella prov och införandet av sms-tjänst för frånvaroregistrering. Andra frågor som berördes var rekryteringsläget för förskollärare, hur förvaltningen arbetar med att knyta upp studenter och vilka grupper man anses ska prioriteras vid lönerevisionen. Beslut Personaldelegationen fattar inget med anledning av informationen.

22 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 8 Ersättning för borgerliga vigselförrättare. Dnr KS 2015/0096 Bakgrund Kalmar kommun vill ha en god servicenivå och erbjuder på förfrågan från brudparen borgerliga vigslar på annan plats än i Rådhuset men inom kommungränsen. Vigselförrättaren ersätts idag med ett mycket lågt arvode från Länsstyrelsen (110 kronor per vigsel och 30 kronor för påföljande vigsel om flera genomförs samma dag). Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har inte ändrats sedan 1960-talet. Reseersättning har inte utgått. För att uppdraget som vigselförrättare ska vara attraktivt och för att inte vigselförrättaren ska förlora på att ta på sig uppdraget föreslås att vigselförrättare får arvode och resekostnadsersättning på ett liknande sätt som begravningsförrättare har idag. Förslaget innebär en ökad kostnad för Kalmar kommun på ca kronor per år. Beslut Personaldelegationen beslutar att tillämpa Kalmar kommuns arvodesbestämmelser avseende resor med egen bil eller kollektivtrafik för vigselförrättare. Det innebär att resekostnadsersättning utgår om vigseln utförs mer än fem km enkel resa från vigselförrättarens fasta bostad. För resor med egen bil betalas ersättning enligt Bilersättningsavtal (BIA) och för resor med kollektivtrafik ersätts den faktiska kostnaden. Resekostnaderna ska redovisas på reseräkning. Personaldelegationen beslutar vidare att vigselförrättare som utför vigsel på en lördag får max två timarvoden beroende på antalet vigslar.

23 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 13:00 Plats Nelsonska rummet Omfattning 9-11 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) 9-10 Ersättare Roger Holmberg (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Per Sundlöf, personalstrateg 9 Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

24 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) Behandling av mötesärende 9 information om Kalmar kommuns internutbildningar Dnr Per Sundlöf informerar om Kalmar kommuns internutbildningar. Personalenheten inverterar årligen det kompetensbehov som finns. Det finns en ansvarsfördelning där kommunledningskontoret har ett övergripande ansvar och där respektive förvaltning har ett verksamhetsspecifikt ansvar för att uppfylla det utbildningsbehov som kan finnas. När det gäller övergripande utbildningar som kommunledningskontoret ansvarar över finns bland annat följande: Introduktion för nyanställda Utvecklande ledarskap (UL) Chefskörkort Ledarförsörjningsprogram Praktisk rehabilitering Arbetsrätt Media-hantering Förvaltningskunskap med bland annat kommunallagen Datautbildningar Arbetsmiljöutbildningar Brandskyddsutbildningar. Beslut Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan.

25 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 10 Personalöversikt Dnr KS 2015/0181 Handlingar Bakgrund Kalmar kommun sammanställer årligen en personalöversikt som är en del av kommunens årsredovisning. Personalöversikten är tänkt att ge en aktuell bild och jämförelser bakåt i tiden av kommunens personal beträffande omfattning, struktur, hälsa och kostnader. Personalnyckeltal är värdefulla för att kunna bedöma resultatet av organisationens personalpolitik. De säger inte allt om det de mäter, utan är ett av flera verktyg. Redovisningen är även ett instrument för framtida planering och ska göra det möjligt för jämförelser inom den egna organisationen samt med liknande organisationer. Merparten av redovisning visas på kommunövergripande nivå men även nerbrutet på förvaltningar och kommunens olika personalgrupper. Redovisningen är könsuppdelat så långt det är möjligt. Beslut Personaldelegationen fattade inget beslut med anledning av informationen

26 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 11 Tillämpningsanvisningar för avgångsersättning enligt PBF-KL. Dnr KS 2015/0182 Bakgrund Avgångsersättning är en möjlig förmån för förtroendevalda som avgår innan 50 årsdagen. Det är ingen bestående förmån som en pension och ersättningen baseras på uppdragstid och ålder vid avgången enligt regleringen i avtalet PBF- KL. SKL rekommenderar kommunerna att lokalt reglera hur och när ansökan ska göras. Ersättningen minskas med förvärvsinkomst och upphör om nytt politiskt uppdrag tillträds. Beslut Personaldelegationen beslutar att fastställa tillämpningsanvisningar för avgångsersättning enligt personalenhetens förslag. Personalenheten får i uppdrag att tillsammans med kansliet ta fram rutin för att kunna fånga upp berörda förtroendevalda för att informera om förmånen. Ansökan om avgångsersättning ska lämnas till personalenhetens pensionshandläggare inom två månader från avgången. Om så inte gjorts faller rätten till ersättning. Ersättning kan inte betalas ut retroaktivt eller läggas vilande. Beslut om ersättning ska betalas ut tas av personalchef/förhandlingschef på det underlag som pensionshandläggare/pensionsadministratör tagit fram. Vid oenighet om ersättning ska betalas ut tas frågan till pensionsmyndigheten.

27 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 10:00-11:40, ajournering 10:10-11:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Mattias Adolfson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars anslogs på kommunens anslagstavla den 17 mars 2015

28 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 15 Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, Bergavik Dnr KS 2015/0203 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars Översiktskarta, illustration till detaljplan och illustration av Humana Hus Berga Udd AB. Bakgrund Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. Utvecklingen av Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande mål att utveckla kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan samt tillägg till denna tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen som en komplettering till befintlig villabebyggelse. En ny allmän gångoch cykelväg byggs genom planområdet. Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus. Bebyggelsen uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde. Fastighetsbildning pågår. Tomtarealen beräknas bli ca 400 m 2 per tomt. Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. Första byggstart beräknas till sommaren För att fastställa försäljningspriset, d.v.s. marknadsvärdet för obebyggd småhustomt vid kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknadsvärdet har då bedömts till kronor per tomt. Då bolaget utför och bekostar åtgärder på kvartersmark såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, översiktlig geo-undersökning samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt har tomtpriset justerats ned med kronor. Ersättningen kommer att erläggas i samband med bolagets förvärv av fastigheterna. Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning m.m. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd AB (org nr ) för kronor per tomt, d.v.s. totalt kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Humana Hus Berga Udd AB (org nr ).

29 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 16 Information om försäljning av fastigheten Kölby 9:127, Ljungbyholm Överläggning Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att exploaterings-chefen enligt delegationsordningen kommer att sälja fastigheten Kölby 9:127 i Ljungbyholm till East Coast Living. Företaget planerar att bygga 26 hyresrätter på fastigheten. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 17 Upphandling av ombyggnation av cirkulationsplats Svaneberg Dnr KS 2015/0192 Handlingar Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 10 mars Bakgrund Med anledning av trafikstörningar i cirkulationsplats Svaneberg och i ett samarbete med hamnen har beslut fattats om att utreda och bygga om cirkulationsplats Svaneberg. Medel har avsatts till en utredning vilken färdigställdes under Utredningen påvisar att en ny betydligt större cirkulationsplats behövs. Med hänsyn till kommande ombyggnation av E22, Förbifart Rinkabyholm, måste ombyggnationen av Svaneberg ske före ombyggnationen av E22 startar. Byggstart för E22 planeras ske i november Medel för projektering avsattes 2014 och en projektering har genomförts under vintern. Överläggning Anders Berg, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB (org.nr ) om ombyggnation av cirkulationsplats Svaneberg. Beslutet gäller under förutsättning att: Trafikverkets medfinansiering sker enligt tidigare överenskommelse samt att övriga erforderliga kommunala beslut fattas. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

30

31

32 Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Intern kontrollplan 2014 Dnr KFN 2014/0031 Handlingar Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 15 januari 2015, samt rapport över utförd intern kontroll Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2000 om reglemente för intern kontroll, har nämnden skyldighet att följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska anta en särskild kontrollplan årligen och resultatet ska efterföljande år rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fastställde i mars 2014 nämndens interna kontrollplan. Den utförda interna kontrollen visar att rutinerna generellt sett följs bra i verksamheterna. Några avvikelser och förbättringsområden har dock identifierats. Hanteringen av direktupphandlingar utifrån dokument- och ärendehanteringsplanen är ett tydligt förbättringsområde. Snabbare fakturering efter att tjänst eller vara levererats är ett ytterligare ett område. Ett annat område som blivit bättre, men som behöver förbättras ytterligare är, dokumentationen kopplade till fakturor för representation, resor och kurser. I de fall det finns avvikelser har kultur- och fritidsförvaltningen redan påbörjat eller planerat korrigerande åtgärder. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd intern kontroll för 2014 och att skicka rapporten från resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Sekreterare Pia Axeheim Justerat Marianne Dahlberg Karl Holst ordförande Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2015.

33 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum (3) Rapport - utförd intern kontroll 2014 Kontrollområde Kontrollmoment Rapportering Attestrutiner Kontroll av att beslutsattest skett av rätt person Granskning har gjorts av leverantörsfakturor under perioden januari november Totalt har förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft leverantörsfakturor. Av dessa har 164 fakturor kontrollerats (var 25:e faktura). I samtliga fall har beslutsattest skett av utsedd attestant. Ingen korrigerande åtgärd behövs. Däremot kan avvikelser i framtiden ske ändå, t.ex. om en ordinarie beslutsattestant är sjukskriven och att ersättaren samtidigt har semester. Kundfakturor Kontroll av att fakturering sker i anslutning till att tjänsten/varan levererats Av drygt 200 kundfakturor har cirka 20 kontrollerats (10 procent). Bedömningen är att fakturering oftast skett snabbt efter att varan och/eller tjänsten levererats. Dock finns det fortfarande saker att förbättra inom detta område. Fakturering har under första halvåret 2014 skett ungefär varannan månad inom Monokrom och Kalmar teaters verksamheter. Monokroms verksamhet har gått över till enheten Ung i Kalmar och här ser man inom enheten över rutinerna för fakturering. På Kalmar teater ses också rutinerna över och ansvarig teaterintendent har sedan i höstas stöd från administrativa enheten i detta arbete. Fakturering månadsvis planeras och ses som korrigerande åtgärder i dessa fall. Utifrån vissa upprättade avtal faktureras kunder också årsvis. En genomgång av förvaltningens avtal med eventuell förändring av betalningsvillkor mot våra kunder har påbörjats.

34 2 (4) Arkivering Delegering Kontroll av att dokumentoch ärendehanteringsplanen följs inom följande utvalda områden: - Direktupphandling - Avtal/kontrakt - Rekryteringar Kontroll att delegationsordningen följs Kontroll har skett genom att gå igenom diariet utifrån utvalda områden. Vid granskningen den 24 november 2014, hittades exempelvis 11 direktupphandlingar. Ansvariga för granskningen vet att det genomförts fler direktupphandlingar under året och kan med säkerhet konstatera detta. Granskningen visar också att direktupphandlingar registreras ganska långt efter att upphandling gjorts. Skyndsamhet att diarieföra gäller inte i alla fall. I de flesta fall följs upphandlingsenhetens direktiv/regelverk/rekommendationer, att exempelvis kolla i leverantörsdatabasen och säkerställa att leverantören inte levererat varor eller tjänster för mer än direktupphandlingsbeloppet, kr. När det gäller avtal/kontrakt, visar granskningen att här kommer dessa ärenden snabbt in i diariet och att det bland enheterna är väl känt vad som ska diarieföras. När det gäller rekryteringsärenden följs dokument- och ärendehanteringsplanen fullt ut. Inga avvikelser alls hittades. Granskningen visar att korrigerande åtgärder behövs avseende direktupphandlingarna. Här föreslås en informationsinsats mot alla i förvaltningen som gör eller förväntas göra direktupphandlingar. När det gäller avtal/kontrakt och rekryteringar hittades inga avvikelser. Kontroll har gjorts på cirka var femte delegationsbeslut under Kontroll har gjorts dels utifrån att det är person med delegationsrätt som tagit beslut och dels att beloppsgränser enligt delegationsordningen inte överskridits av delegat. I samtliga granskade ärenden kan det konstateras att delegationsordningen följts. Inga avvikelser finns att rapportera. Skuldlista Kontroll av obetalda kundfakturor Kontroll av att kommunövergripande kravrutin följs Kontroll av att nämndens kravrutin följs En gång per månad har ekonomisekreterare och enhetschef för kultur, idrott och service gått igenom samtliga förfallna kundfakturor i kundreskontra. Kontakt har sedan tagits med berörda kunder, av antingen enhetschef, administratör på bokningscentralen eller annan kundansvarig. Under hela 2014 har den kommunövergripande kravrutinen följts för alla nya förfallna kundfakturor. Anstånd har lämnats till några kunder utifrån denna rutin. Fyra nya amorteringsplaner har också upprättats utifrån denna rutin. För kunders skulder uppkomna under 2014 har den kommunövergripande kravrutinen följts fullt ut och för dessa skulder är bedömningen att nämnden har god intern kontroll inom området. Förvaltningen har också följt den av Kultur- och fritidsnämnden fastställda kravrutinen. Denna rutin beskriver hur förfallna fakturor hanteras rent praktiskt och hur nämnden ska tillämpa den kommunövergripande kravrutinen. Inga avvikelser finns att rapportera.

35 3 (4) Representation, resor och kurser Att säkerställa att syfte, deltagare, tid och plats framgår av anteckningen till fakturan Av 387 leverantörsfakturor inom detta kontrollområde, har 40 kontrollerats (drygt 10 procent). Av de 40 granskade fakturorna saknades det fullständiga uppgifter (syfte, deltagarinformation, tid och plats) på 16 av dessa. Detta är även i år en avvikelse som måste åtgärdas. Förra årets informationsinsatser har förbättrat resultatet, men inte tillräckligt. Ytterligare informationsinsatser mot beslutsattestanter föreslås som korrigerande åtgärd. Förfallna leverantörsfakturor Säkerställa att fakturor betalas i tid Totalt har förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft leverantörsfakturor. Av samtliga dessa har det varit 4 som inte betalats i tid och där förvaltningen fått räntefakturor som en följd av detta. Detta är väldigt liten avvikelse och förklaringen i de fyra fallen handlar om att beslutsattestant haft oplanerad frånvaro, ex. sjukdom, som medfört att faktura betalats för sent. Inga korrigerande åtgärder bedöms behövas. Bidragsutbetalning Att utbetalningar överensstämmer med gällande bidragsregler och beslut Stickprovskontroll av att bidragen utbetalas enligt gällande regler ska göras två gånger per år. Detta är svårt att göra då övervägande del av bidragen betalas ut under våren. Det bidrag som betalas ut två gånger per år är aktivitetsbidraget. Den interna kontrollen är utförd den 6 november 2014 av ekonomen och har skett för utebetalningar på våren samt för aktivitetsbidrag på hösten, enligt följande: Vårens utbetalningar: Driftsbidrag Kalmar Golfklubb, lokalbidrag Kalmargymnastikförening, aktivitetsbidrag FBC, Investeringsbidrag Arby hembygdsförening, investeringsbidrag Friluftsfrämjandet, medlemsbidrag Demensföreningen och utbildningsbidrag Kalmar brottarklubb. Höstens utbetalning aktivitetsstöd: CL98, Tallhagens scoutkår och Skälby 4H. Ekonomen har vid stickprovskontrollen valt ut slumpmässiga föreningar och valt att titta på olika bidragsdelar. Vid kontrollen har inga avvikelser förekommit och bidragen har betalats ut enligt de gällande bidragsreglerna.

36 4 (4) Idrottsanläggningar Ansökningar till Kulturskolan Kontroll av att beslutade uthyrnings- och fördelningsprinciper följs Kontroll och uppföljning av nyttjandegrad och kostnader för idrottsanläggningar Kontroll att rutinen för antagning till kulturskolan följs Verksamhetsutvecklaren har under årets stora fördelningsarbete granskat schemaläggningen i idrottsanläggningar och kan konstatera att uthyrnings- och fördelningsprinciperna följs av bokningscentralens personal. Ett annat mått på detta är också inkomna klagomål med anledning av fördelningen av tider. Inga klagomål kopplat till att dessa principer inte följs har inkommit. Kulturoch fritidsnämnden tog i december 2014 beslut om nya och reviderade uthyrnings- och fördelningsprinciper. När det gäller detta beslut fanns det många synpunkter från föreningar och skolor, men det handlade enbart om de regler som dokumentet innehöll. I samband med att kultur- och fritidsnämnden i februari 2014 svarade kommunens revisorer på deras granskning av intern kontroll och ändamålsenlighet i idrottsanläggningarna, togs statistik på bl.a. nyttjandegrader och kostnader för anläggningar fram. Denna statistik presenterades för kulturoch fritidsnämnden i februari 2014 och avsåg 2013 års siffror. Under våren 2015 ska motsvarande statistik tas fram och omfatta 2014 års nyttjandegrader och kostnader. Administratör på Kulturskolan har gjort stickprovskontroller under våren och hösten i syfte att kontrollera att rutinen för antagningen till kulturskolan följs. Inga avvikelser finns att rapportera. Konstregistret Kontroll av att registret är uppdaterat Konstansvarig och konstinventerare har på några enheter/arbetsplats gjort uppföljning på tidigare inventeringar. Detta har skett på enheter/arbetsplatser inom Omsorgsförvaltningen och Gymnasieförbundet som nyligen varit föremål för konstinventering. Enhetens/arbetsplatsens utsedda kontaktpersoner har kontrollerat konsten och rapporterat resultatet till Kultur- och fritidsnämndens tjänstemän. Väldigt få eller inga förändringar fanns då att rapportera.

37 Portföljfakta för KLP-Totalt 28 Februari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5409 St Andelskurs 3 526,7537 Kr Svenska aktier/fonder 51,67% Kr Utländska aktier/fonder 6,43% Kr Obligationer 33,68% Kr Vinstandelslån 0,49% Kr Räntefonder 2,83% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,28% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 4,64% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Öppen position köpoptioner -0,02% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 11,07% Avkastning, jämförelseindex 10,57% Standaravvikelse, portfölj 8,82% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,22% Sharpekvot, portfölj 1,06 Sharpekvot, jämförelseindex 1,07 Aktiv risk 2,40% Informationskvot 0,21 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,44% 3,97% 1,47% ,14% 8,24% 1,90% ,70% 8,93% 1,77% ,84% 10,94% 1,91% ,20% 12,43% 1,77% ,87% 12,30% 1,57% ,50% 13,16% 1,34% ,81% 13,18% 0,63% ,22% 12,68% 0,54% ,01% 15,16% 0,84% ,16% 16,71% 1,45% ,06% 17,40% 1,66% ,86% 20,62% 2,24% ,84% 36,89% 3,95% ,31% 50,52% 7,79% ,34% 46,47% 2,87% ,29% 67,14% 3,15% ,90% 110,97% -0,08% ,00% 76,22% 1,78% ,30% 76,40% -2,10% ,89% 101,50% 3,39% ,16% 140,81% 13,35% ,10% 174,62% 15,48% ,68% 233,98% 18,69% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,1% 20%-60% Total utlandsandel 196 6,4% Max 15% Aktier i övriga länder *) 31 1,0% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 259 8,5% - Nordea 189 6,2% - Svenska Handelsbanken 163 5,4% - SEB 130 4,3% - Investor 108 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,7% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,08% ,9% Oskarshamns kommun 20,00% ,1% Vimmerby kommun 6,14% ,3% Mönsterås kommun 5,10% ,4% Hultsfreds kommun 4,64% ,8% Nybro kommun 3,83% ,5% Kalmar kommun 3,63% ,3% Högsby kommun 3,25% ,7% Mörbylånga kommun 2,92% ,3% Torsås kommun 1,73% ,0% Emmaboda kommun 1,68% ,1% Summa % ,6% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Onsdag Sida 1

38 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 28 Februari 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 180% 55% 150% 120% 45% 90% 60% 35% 30% 0% % KLP Onsdag Sida 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 24-28 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Utförd intern kontroll 2014

Utförd intern kontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson 2015-01-15 KFN 2014/0031 50075 Kultur- och fritidsnämnden Utförd intern kontroll 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Inbjudan Utbildning för politiker

Inbjudan Utbildning för politiker Inbjudan Utbildning för politiker Syfte Målgrupp Att underlätta för de förtroendevalda att komma igång med sina uppdrag genom att ge en kommunövergripande introduktion. Den är ett komplement till nämndernas/styrelsernas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Föredragningslista 1. Information om Kalmar FF:s årsredovisning 2014. Föredragande: Svante Samuelsson, Kalmar FF

Föredragningslista 1. Information om Kalmar FF:s årsredovisning 2014. Föredragande: Svante Samuelsson, Kalmar FF 1(9) Rev 2015-04-02 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information om Kalmar FF:s årsredovisning 2014

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 september 2016 kl. 8:30-10:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 90-97 ande Anders Andersson (C) ordförande Christina Fosnes (M) vice ordförande Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 88-92 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 13 december 2016 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 133-136 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 november 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 97-101 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl

Läs mer

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda

Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 138 med ändringar och tillägg den 29 januari 2007, 12, den 28 maj 2007, 114, den 25 augusti 2008, 13, den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 44-48 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 8:30 10:25 Plats KS-salen Omfattning 79-84 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Tara

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 11:30-13:30, ajournering 12:00-13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 100 Beslutande Roger Kaliff (S), ordförande

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om samverkansavtalet

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 118-143

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 118-143 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 118-143 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 29 september 2016 samt den inskickade motionen.

Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 29 september 2016 samt den inskickade motionen. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2016-10-20 114 Svar på Motion - Starta "Sund Smart Stark Senior" även i Kalmar Dnr KFN 2016/0202 Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 10 juni 2014 kl. 10:00-11:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-57 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 85-89 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 augusti 2016 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 72-76 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 131-138 ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer