Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015.

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 17 Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014 Dnr KS 2015/0134 Handlingar Brandkårens skrivelse den 16 februari Årsuppföljning LSO Bakgrund Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har uppfyllt sina åtaganden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta görs i ett frågeformulär som spänner över hela lagens verksamhetsområden. Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens uppgifter enligt LSO. Överläggning Räddningschef Gert Friberg, brandkåren, redovisar årsuppföljningen för Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Krisledningsplan samt ändring i reglemente för krisledningsnämnden Dnr KS 2015/0125 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari Förslag till Krisledningsplan Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. Bakgrund Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extraordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod. Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: - Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning - Vad som menas med extraordinär händelse - Vilka resurser kommunen har vid en kris

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) - Hur krisen ska ledas i stort - En del av krishändelsens begrepp - En kort beskrivning av krisledningsstabens roller Förändringar från gällande krisledningsplan: - Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. - Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar - Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument - Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnd. - Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden. - Rollbeskrivningarna har kortats ner - Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En kort beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informationsskyldighet vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och interninformation. Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: I reglementet 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att det är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krisledningsnämnden ska träda ur funktion. Vidare kompletteras texten i 7 angående sammansättning så att det på ett tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. I 15 tas texten kontrasigneras av berörd tjänsteman bort och ändras till samt av berörd tjänsteman syftande till signeringen. Ordet förfall ändras till förhinder. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, redogör för förslag till ny krisledningsplan samt ändringar i reglementet för krisledningsnämnden. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan för Kalmar kommun. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krisledningsnämndens reglemente.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 19 Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 Dnr KS 2015/0186 Handlingar Miljön i Kalmar Bokslut Bakgrund Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för Strategerna för ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta fram en modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta skulle resultera i ett miljöbokslut för Arbetet har skett i samverkan med miljöenheten, Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare. I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen har gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete och ska vara ett stöd till budgetarbetet. Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån kommunens rådighet. Överläggning Strateger för ekologisk hållbarhet Jane Wågsäter och Karin Löfström, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut för Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 20 Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Dnr KS 2015/0093 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars Kalmar kommuns årsredovisning Bakgrund Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav redovisas ett justerat resultat på - 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) För kommunkoncernen som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre går igenom Kalmar kommuns årsredovisning I förslag till beslut föreslås följande tillägg: Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet. Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med kommunledningskontorets förslag inklusive tillägget om att återställa det negativa balanskravsresultatet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer för granskning. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.

6 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Dzenita Abaza Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2015.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) 21 Information om Energibalans 2012 Dnr KS 2015/0156 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 23 februari Energibalans 2012 Kalmar kommun. Bakgrund Energibalansen gjordes senast 2008 av Energikontor Sydost. För att kunna följa utvecklingen av utsläppen i förhållande till klimatmålen har en uppdatering nu gjorts. Energibalansen är en nulägesanalys av energiflödena i kommunen, det vill säga tillförd energi och använd energi. Analysen avser 2012 samt den utveckling som skett från år Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med hela 58 procent. Minskningen beror på energieffektivisering, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i stort sett fasats ut från hushåll och industrier. Detta följer den nationella trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme. Fjärrvärmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas. Sammanfattningsvis är andelen förnyelsebart 44 procent och andelen fossilt 56 procent. Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet per capita. Utmärkande för Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat i takt med att industrin har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare energisystem och vi har flest antal invånare. Kraftvärmeverket Moskogen, som har stor betydelse för resultatet, producerar förnybar fjärrvärme och el som motsvarar kring en tredjedel av Kalmars elbehov. Överläggning Jane Wågsäter, strateg ekologisk hållbarhet kommunledningskontoret, och Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare samhällsbyggnadskontoret, går igenom Energibalans 2012 för Kalmar kommun. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 22 Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter februari Dnr KS 2015/0225 Handlingar Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2015.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. Någon avvikelseprognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också flera interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka hela året. Överläggning Ekonom Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunledningskontorets ekonomirapport efter februari Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter februari. 23 Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Dnr KS 2013/0228 Handlingar Motion från Inger Hilmansson (FP). Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och ungdomsnämnden. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, 102. Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari Bakgrund Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investeringsfonden. Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker investering. Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommunfullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda till forskning ska utgöra svar på motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i samband med att stadgarna för denna fond bereds. Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, med kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av styrelse, på formella grunder inte kan bildas. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en miljon kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. Pengarna är främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka pengar till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Anders Anderssons förslag. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (5) Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till forskning. Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.

11 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 april 2015.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i föredragningslistan: - Tillägg: Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping - Ärende 3 utgår: Information om möjligheten att lämna synpunkter Tyck till 24 Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping Dnr KS 2015/0324 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars Bakgrund Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna ett längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift och utveckling av campingen. Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en ny arrendator. Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser perioden t.o.m Arrendeavgiften är kronor för helt år. Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en framtida arrendator. Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Överläggning Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår flera ledamöter att inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare föreslås att tillägg ska göras om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med serviceförvaltningens förslag inklusive tillägg. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. Inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare ska tillägg också göras om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. 25 Information om Kalmar kommuns välfärdsbokslut Dnr KS 2015/0334 Handlingar Kalmar kommuns välfärdsbokslut Bakgrund Välfärdsbokslutet, som görs vart fjärde år, är ett led i Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet. Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av invånarnas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Det ska fungera som ett stöd för prioriteringar och också vara ett underlag för att rikta insatser dit de bäst behövs och gör bäst nytta ur ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv. Överläggning Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar kommuns välfärdsbokslut. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 26 Medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering Dnr KS 2015/0238 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting den 11 mars 2015.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Bakgrund Under våren 2015 kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att starta ett pilotprojekt med modellkommuner kring jämställdhetsintegrering. Mot bakgrund av att Kalmar kommun har kommit långt i arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheterna och betraktas som en förebild inom området har kommunen fått en förfrågan att ingå i denna pilot tillsammans med Eskilstuna, Jönköping, Umeå, Örebro, Malmö och Piteå. Syftet med pilotprojektet är bland annat att sprida kunskap, erfarenheter och att utveckla förbättringsarbeten i de deltagande kommunerna för att därigenom bidra till högre kvalitet och säkerställa likvärdig service till invånare oavsett kön. Kunskapsspridningen sker genom metoden benchmarking (BM). Lärandet i projektet förväntas resultera i att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan av de deltagande kommunerna. Under piloten som sträcker sig över 12 månader kommer de deltagande kommunerna att delta på workshops vid 3-4 tillfällen och erbjudas stöd av SKL mellan de olika tillfällena. Medverkande kommuner förbinder sig att delta med en politiker, en chef och en nyckelperson. Under pilotprojektet finansierar SKL resor och lunchersättning för deltagarna vid planerade workshops. Vid en samlad bedömning förväntas projektet ha positiv påverkan för jämställdhetsarbetet och kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska medverka i Sveriges Kommuners och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering. Efter att pilotprojektet utvärderats kommer Kalmar kommun att ta ställning till medverkan i fortsatt genomförande och spridning av projektet. 27 Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 efter februari Dnr KS 2015/0004 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och sammanfattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar kommunens ekonomi. Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner kronor. Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för Dock beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 6,5 miljoner kronor. För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2015 kommer att bedrivas inom budgetram. AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år Detta innebär en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad för Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2015 minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor. Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter februari månad. Överläggning Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom ekonomirapport 2015 efter februari. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2015 efter februari månad. 28 Överenskommelse om krissamverkan Dnr KS 2015/0242 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län den 13 oktober 2014.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Bakgrund Primärkommunala nämnden har tecknat en ny överenskommelse om krissamverkan i Kalmar län. Överenskommelsen syftar till att formellt beskriva den samverkan som genomförs på regional nivå både under kris och under förberedelse för krishantering. Den nya överenskommelsen, som ersätter tidigare OmRådets Överenskommelse, är tydlig med t.ex. vilket stöd en enskild kommun får av en regional ledning vid en krishändelse. Det är också tydligt att varje aktör har ett ansvar att hjälpa till vid kris. Överenskommelsen ska revideras en gång per mandatperiod och/eller vid omfattande förändringar i arbetet med länsgemensam krissamverkan. Överläggning Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, brandkåren, informerar om ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till överenskommelse om krissamverkan i Kalmar län.

17 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 11 februari 2015 kl. 13:00 Plats Nelsonska rummet Omfattning 5-8 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) Ersättare Michael Ländin (S) Övriga Mats Gustafsson, förhandlingschef Per Sundlöf, personalstrateg Carina Hertzberg, kommunhälsan Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringsdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

18 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Behandling av mötesärende 5 Löneöversyn Dnr KS 2014/0825 Analys av löneläget i Kalmar kommun i jämförelse med riket efter löneöversyn 2014 Mats Gustafsson redovisar lönestatistik för Personalenheten har jämfört löneläget i riket i förhållande till löneläget i Kalmar kommun efter SKL s novemberstatistik. Efter diskussioner från tidigare år kan följande grupper vara värda att titta lite extra på: Gruppen förvaltningschefer ser bra ut Kalmar har medianlön på kr mot rikets Enhetschefer på KL-kontoret ligger bra till i jämförelse med riket. Enhetschefer IFO, SOL och LSS ligger lägre än rikssnitt. Sämst till ligger LSScheferna. (IFO kr), (SOL kr), (LSS kr) i Kalmar Kökschefer ligger lågt i jämförelse. Kalmar kr, riket kr Rektor på kunskapsnavet ligger väl till i jämförelse ca 4000 över rikssnittet. Rektor och förskolechef ligger högre än rikssnitt. Biträdande rektor och förskolechef ligger långt under riket men det är svårt att jämföra ansvar och befogenheter då organisationsmodellerna ser väldigt olika ut i Sveriges kommuner. Jurister ligger ungefär som rikssnittet. Skolsekreterare ligger högt över riket, medianlön på kr i jämförelse med förskollärare som har kr. Kontaktcentrets personal ligger högt över riket med medianlön på kr. Psykologer ligger bra till i jämförelse Kalmar kr mot riket kr. Distriktsjuksköterskor ligger något lågt i jämförelse med riket. Kalmar kr, riket kr. Syn, hörsel och talpedagoger ligger lågt. Kalmar kr och riket kr.

19 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) Socialsekreterare ligger 900 kr under riket vilket är en liten förbättring mot tidigare år då skillnaden varit över 1000 kr. Behandlingsassistent/socialpedagog ligger lågt. Kalmar kr riket kr. Lärare tidigare år tappar vi 60 kr i jämförelse mot riket Kalmar kr, riket kr. Senarelärare tappar vi 300 kr i jämförelse. Kalmar kr, riket kr. Förskollärare tar vi igen 150 kr så skillnaden är nu 510 kr mot rikssnitt. Fritidspedagoger ligger bra till i jämförelse med riket. Barnskötare ligger 769 kr högre än rikssnittet. Mätningsingenjörer ligger fortfarande lägre än riket. Kalmar kr, riket kr. Brandmän ligger 2376 kr under riket, många räddningstjänster i riket ligger under kommunförbund/kommunbolag vilket gör att dom inte behöver jämföra löner ur ett jämställdhetsperspektiv. I intern jämförelse ligger brandmän bra till kr mot ex. Usk kr. Beslut Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av informationen

20 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 6 Kommunens organisation Dnr KS 2014/0809 Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade den 20 oktober 2014, 137, ny politisk organisation för mandatperioden. I majoritetens förslag som förändringar av arvodet skulle bland annat ordföranden och vice ordföranden i Destination Kalmar AB och i Kalmar Öland Airport AB höjas från 15 % till 20 % för ordföranden och från 9 % till 12 % för vice ordföranden. När kommunfullmäktige behandlade ärendet föll höjningen för Kalmar Öland Airport AB bort i underlaget och därför föreslås att personaldelegationen beslutar om att tillämpa höjningen tills kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna nästa gång. Höjningen innebär att ordförandens arvode höjs från kr/år till kr/år och att vice ordförandens arvode höjs från kr/år till kr/år. Motsvarande arvodesnivåer har Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmarhem AB och Destination Kalmar AB. Det ska noteras att höjningen av arvodet var inkluderat i den besparing om ca kronor som presenterades i samband med den nya organisationen. Beslut Personaldelegationen beslutar om följande ändring i Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda: Kalmar Öland Airport AB Ordförande 20 % kr Vice ordförande 12 % kr

21 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 7 Information om förvaltningsbesök på Barn- och ungdomsförvaltningen Dnr Bertil Dahl och Inger Hillmansson har besökt Barn- och ungdomsförvaltningen. De träffade nämndens presidium och tjänstemän från förvaltningen. Bland annat fick de redogörelser för hur förvaltningen arbetar med resultatet av medarbetarenkäten och vilka områden de utifrån resultatet kommer att arbeta ytterligare med. Vidare fick de en redogörelse för hur förvaltningen arbetar för att ta bort delar av lärarnas kringarbete. Åtgärder som nämndes var; införandet av en central grupp för rättning av nationella prov och införandet av sms-tjänst för frånvaroregistrering. Andra frågor som berördes var rekryteringsläget för förskollärare, hur förvaltningen arbetar med att knyta upp studenter och vilka grupper man anses ska prioriteras vid lönerevisionen. Beslut Personaldelegationen fattar inget med anledning av informationen.

22 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (6) 8 Ersättning för borgerliga vigselförrättare. Dnr KS 2015/0096 Bakgrund Kalmar kommun vill ha en god servicenivå och erbjuder på förfrågan från brudparen borgerliga vigslar på annan plats än i Rådhuset men inom kommungränsen. Vigselförrättaren ersätts idag med ett mycket lågt arvode från Länsstyrelsen (110 kronor per vigsel och 30 kronor för påföljande vigsel om flera genomförs samma dag). Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har inte ändrats sedan 1960-talet. Reseersättning har inte utgått. För att uppdraget som vigselförrättare ska vara attraktivt och för att inte vigselförrättaren ska förlora på att ta på sig uppdraget föreslås att vigselförrättare får arvode och resekostnadsersättning på ett liknande sätt som begravningsförrättare har idag. Förslaget innebär en ökad kostnad för Kalmar kommun på ca kronor per år. Beslut Personaldelegationen beslutar att tillämpa Kalmar kommuns arvodesbestämmelser avseende resor med egen bil eller kollektivtrafik för vigselförrättare. Det innebär att resekostnadsersättning utgår om vigseln utförs mer än fem km enkel resa från vigselförrättarens fasta bostad. För resor med egen bil betalas ersättning enligt Bilersättningsavtal (BIA) och för resor med kollektivtrafik ersätts den faktiska kostnaden. Resekostnaderna ska redovisas på reseräkning. Personaldelegationen beslutar vidare att vigselförrättare som utför vigsel på en lördag får max två timarvoden beroende på antalet vigslar.

23 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personaldelegation Tid Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 13:00 Plats Nelsonska rummet Omfattning 9-11 Beslutande Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Dzenita Abaza (S) 9-10 Ersättare Roger Holmberg (S) Övriga Anne Elgmark, personalchef Mats Gustafsson, förhandlingschef Per Sundlöf, personalstrateg 9 Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Inger Hilmansson Vice ordförande Justeringsdatum Justeringdatum Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

24 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) Behandling av mötesärende 9 information om Kalmar kommuns internutbildningar Dnr Per Sundlöf informerar om Kalmar kommuns internutbildningar. Personalenheten inverterar årligen det kompetensbehov som finns. Det finns en ansvarsfördelning där kommunledningskontoret har ett övergripande ansvar och där respektive förvaltning har ett verksamhetsspecifikt ansvar för att uppfylla det utbildningsbehov som kan finnas. När det gäller övergripande utbildningar som kommunledningskontoret ansvarar över finns bland annat följande: Introduktion för nyanställda Utvecklande ledarskap (UL) Chefskörkort Ledarförsörjningsprogram Praktisk rehabilitering Arbetsrätt Media-hantering Förvaltningskunskap med bland annat kommunallagen Datautbildningar Arbetsmiljöutbildningar Brandskyddsutbildningar. Beslut Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av frågan.

25 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 10 Personalöversikt Dnr KS 2015/0181 Handlingar Bakgrund Kalmar kommun sammanställer årligen en personalöversikt som är en del av kommunens årsredovisning. Personalöversikten är tänkt att ge en aktuell bild och jämförelser bakåt i tiden av kommunens personal beträffande omfattning, struktur, hälsa och kostnader. Personalnyckeltal är värdefulla för att kunna bedöma resultatet av organisationens personalpolitik. De säger inte allt om det de mäter, utan är ett av flera verktyg. Redovisningen är även ett instrument för framtida planering och ska göra det möjligt för jämförelser inom den egna organisationen samt med liknande organisationer. Merparten av redovisning visas på kommunövergripande nivå men även nerbrutet på förvaltningar och kommunens olika personalgrupper. Redovisningen är könsuppdelat så långt det är möjligt. Beslut Personaldelegationen fattade inget beslut med anledning av informationen

26 Kommunstyrelsens personaldelegation PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 11 Tillämpningsanvisningar för avgångsersättning enligt PBF-KL. Dnr KS 2015/0182 Bakgrund Avgångsersättning är en möjlig förmån för förtroendevalda som avgår innan 50 årsdagen. Det är ingen bestående förmån som en pension och ersättningen baseras på uppdragstid och ålder vid avgången enligt regleringen i avtalet PBF- KL. SKL rekommenderar kommunerna att lokalt reglera hur och när ansökan ska göras. Ersättningen minskas med förvärvsinkomst och upphör om nytt politiskt uppdrag tillträds. Beslut Personaldelegationen beslutar att fastställa tillämpningsanvisningar för avgångsersättning enligt personalenhetens förslag. Personalenheten får i uppdrag att tillsammans med kansliet ta fram rutin för att kunna fånga upp berörda förtroendevalda för att informera om förmånen. Ansökan om avgångsersättning ska lämnas till personalenhetens pensionshandläggare inom två månader från avgången. Om så inte gjorts faller rätten till ersättning. Ersättning kan inte betalas ut retroaktivt eller läggas vilande. Beslut om ersättning ska betalas ut tas av personalchef/förhandlingschef på det underlag som pensionshandläggare/pensionsadministratör tagit fram. Vid oenighet om ersättning ska betalas ut tas frågan till pensionsmyndigheten.

27 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 10:00-11:40, ajournering 10:10-11:20 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Mattias Adolfson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 mars anslogs på kommunens anslagstavla den 17 mars 2015

28 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 15 Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, Bergavik Dnr KS 2015/0203 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars Översiktskarta, illustration till detaljplan och illustration av Humana Hus Berga Udd AB. Bakgrund Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson Möller Humana Hus i Kalmar AB. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. Utvecklingen av Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande mål att utveckla kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan samt tillägg till denna tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen som en komplettering till befintlig villabebyggelse. En ny allmän gångoch cykelväg byggs genom planområdet. Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus. Bebyggelsen uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde. Fastighetsbildning pågår. Tomtarealen beräknas bli ca 400 m 2 per tomt. Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. Första byggstart beräknas till sommaren För att fastställa försäljningspriset, d.v.s. marknadsvärdet för obebyggd småhustomt vid kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknadsvärdet har då bedömts till kronor per tomt. Då bolaget utför och bekostar åtgärder på kvartersmark såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, översiktlig geo-undersökning samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt har tomtpriset justerats ned med kronor. Ersättningen kommer att erläggas i samband med bolagets förvärv av fastigheterna. Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning m.m. Beslut Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd AB (org nr ) för kronor per tomt, d.v.s. totalt kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Humana Hus Berga Udd AB (org nr ).

29 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 16 Information om försäljning av fastigheten Kölby 9:127, Ljungbyholm Överläggning Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att exploaterings-chefen enligt delegationsordningen kommer att sälja fastigheten Kölby 9:127 i Ljungbyholm till East Coast Living. Företaget planerar att bygga 26 hyresrätter på fastigheten. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 17 Upphandling av ombyggnation av cirkulationsplats Svaneberg Dnr KS 2015/0192 Handlingar Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 10 mars Bakgrund Med anledning av trafikstörningar i cirkulationsplats Svaneberg och i ett samarbete med hamnen har beslut fattats om att utreda och bygga om cirkulationsplats Svaneberg. Medel har avsatts till en utredning vilken färdigställdes under Utredningen påvisar att en ny betydligt större cirkulationsplats behövs. Med hänsyn till kommande ombyggnation av E22, Förbifart Rinkabyholm, måste ombyggnationen av Svaneberg ske före ombyggnationen av E22 startar. Byggstart för E22 planeras ske i november Medel för projektering avsattes 2014 och en projektering har genomförts under vintern. Överläggning Anders Berg, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Allt i Mark och Anläggning i sydsverige AB (org.nr ) om ombyggnation av cirkulationsplats Svaneberg. Beslutet gäller under förutsättning att: Trafikverkets medfinansiering sker enligt tidigare överenskommelse samt att övriga erforderliga kommunala beslut fattas. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

30

31

32 Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Intern kontrollplan 2014 Dnr KFN 2014/0031 Handlingar Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 15 januari 2015, samt rapport över utförd intern kontroll Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2000 om reglemente för intern kontroll, har nämnden skyldighet att följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska anta en särskild kontrollplan årligen och resultatet ska efterföljande år rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fastställde i mars 2014 nämndens interna kontrollplan. Den utförda interna kontrollen visar att rutinerna generellt sett följs bra i verksamheterna. Några avvikelser och förbättringsområden har dock identifierats. Hanteringen av direktupphandlingar utifrån dokument- och ärendehanteringsplanen är ett tydligt förbättringsområde. Snabbare fakturering efter att tjänst eller vara levererats är ett ytterligare ett område. Ett annat område som blivit bättre, men som behöver förbättras ytterligare är, dokumentationen kopplade till fakturor för representation, resor och kurser. I de fall det finns avvikelser har kultur- och fritidsförvaltningen redan påbörjat eller planerat korrigerande åtgärder. Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförd intern kontroll för 2014 och att skicka rapporten från resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Sekreterare Pia Axeheim Justerat Marianne Dahlberg Karl Holst ordförande Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2015.

33 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum (3) Rapport - utförd intern kontroll 2014 Kontrollområde Kontrollmoment Rapportering Attestrutiner Kontroll av att beslutsattest skett av rätt person Granskning har gjorts av leverantörsfakturor under perioden januari november Totalt har förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft leverantörsfakturor. Av dessa har 164 fakturor kontrollerats (var 25:e faktura). I samtliga fall har beslutsattest skett av utsedd attestant. Ingen korrigerande åtgärd behövs. Däremot kan avvikelser i framtiden ske ändå, t.ex. om en ordinarie beslutsattestant är sjukskriven och att ersättaren samtidigt har semester. Kundfakturor Kontroll av att fakturering sker i anslutning till att tjänsten/varan levererats Av drygt 200 kundfakturor har cirka 20 kontrollerats (10 procent). Bedömningen är att fakturering oftast skett snabbt efter att varan och/eller tjänsten levererats. Dock finns det fortfarande saker att förbättra inom detta område. Fakturering har under första halvåret 2014 skett ungefär varannan månad inom Monokrom och Kalmar teaters verksamheter. Monokroms verksamhet har gått över till enheten Ung i Kalmar och här ser man inom enheten över rutinerna för fakturering. På Kalmar teater ses också rutinerna över och ansvarig teaterintendent har sedan i höstas stöd från administrativa enheten i detta arbete. Fakturering månadsvis planeras och ses som korrigerande åtgärder i dessa fall. Utifrån vissa upprättade avtal faktureras kunder också årsvis. En genomgång av förvaltningens avtal med eventuell förändring av betalningsvillkor mot våra kunder har påbörjats.

34 2 (4) Arkivering Delegering Kontroll av att dokumentoch ärendehanteringsplanen följs inom följande utvalda områden: - Direktupphandling - Avtal/kontrakt - Rekryteringar Kontroll att delegationsordningen följs Kontroll har skett genom att gå igenom diariet utifrån utvalda områden. Vid granskningen den 24 november 2014, hittades exempelvis 11 direktupphandlingar. Ansvariga för granskningen vet att det genomförts fler direktupphandlingar under året och kan med säkerhet konstatera detta. Granskningen visar också att direktupphandlingar registreras ganska långt efter att upphandling gjorts. Skyndsamhet att diarieföra gäller inte i alla fall. I de flesta fall följs upphandlingsenhetens direktiv/regelverk/rekommendationer, att exempelvis kolla i leverantörsdatabasen och säkerställa att leverantören inte levererat varor eller tjänster för mer än direktupphandlingsbeloppet, kr. När det gäller avtal/kontrakt, visar granskningen att här kommer dessa ärenden snabbt in i diariet och att det bland enheterna är väl känt vad som ska diarieföras. När det gäller rekryteringsärenden följs dokument- och ärendehanteringsplanen fullt ut. Inga avvikelser alls hittades. Granskningen visar att korrigerande åtgärder behövs avseende direktupphandlingarna. Här föreslås en informationsinsats mot alla i förvaltningen som gör eller förväntas göra direktupphandlingar. När det gäller avtal/kontrakt och rekryteringar hittades inga avvikelser. Kontroll har gjorts på cirka var femte delegationsbeslut under Kontroll har gjorts dels utifrån att det är person med delegationsrätt som tagit beslut och dels att beloppsgränser enligt delegationsordningen inte överskridits av delegat. I samtliga granskade ärenden kan det konstateras att delegationsordningen följts. Inga avvikelser finns att rapportera. Skuldlista Kontroll av obetalda kundfakturor Kontroll av att kommunövergripande kravrutin följs Kontroll av att nämndens kravrutin följs En gång per månad har ekonomisekreterare och enhetschef för kultur, idrott och service gått igenom samtliga förfallna kundfakturor i kundreskontra. Kontakt har sedan tagits med berörda kunder, av antingen enhetschef, administratör på bokningscentralen eller annan kundansvarig. Under hela 2014 har den kommunövergripande kravrutinen följts för alla nya förfallna kundfakturor. Anstånd har lämnats till några kunder utifrån denna rutin. Fyra nya amorteringsplaner har också upprättats utifrån denna rutin. För kunders skulder uppkomna under 2014 har den kommunövergripande kravrutinen följts fullt ut och för dessa skulder är bedömningen att nämnden har god intern kontroll inom området. Förvaltningen har också följt den av Kultur- och fritidsnämnden fastställda kravrutinen. Denna rutin beskriver hur förfallna fakturor hanteras rent praktiskt och hur nämnden ska tillämpa den kommunövergripande kravrutinen. Inga avvikelser finns att rapportera.

35 3 (4) Representation, resor och kurser Att säkerställa att syfte, deltagare, tid och plats framgår av anteckningen till fakturan Av 387 leverantörsfakturor inom detta kontrollområde, har 40 kontrollerats (drygt 10 procent). Av de 40 granskade fakturorna saknades det fullständiga uppgifter (syfte, deltagarinformation, tid och plats) på 16 av dessa. Detta är även i år en avvikelse som måste åtgärdas. Förra årets informationsinsatser har förbättrat resultatet, men inte tillräckligt. Ytterligare informationsinsatser mot beslutsattestanter föreslås som korrigerande åtgärd. Förfallna leverantörsfakturor Säkerställa att fakturor betalas i tid Totalt har förvaltningen under 2014 års första 11 månader haft leverantörsfakturor. Av samtliga dessa har det varit 4 som inte betalats i tid och där förvaltningen fått räntefakturor som en följd av detta. Detta är väldigt liten avvikelse och förklaringen i de fyra fallen handlar om att beslutsattestant haft oplanerad frånvaro, ex. sjukdom, som medfört att faktura betalats för sent. Inga korrigerande åtgärder bedöms behövas. Bidragsutbetalning Att utbetalningar överensstämmer med gällande bidragsregler och beslut Stickprovskontroll av att bidragen utbetalas enligt gällande regler ska göras två gånger per år. Detta är svårt att göra då övervägande del av bidragen betalas ut under våren. Det bidrag som betalas ut två gånger per år är aktivitetsbidraget. Den interna kontrollen är utförd den 6 november 2014 av ekonomen och har skett för utebetalningar på våren samt för aktivitetsbidrag på hösten, enligt följande: Vårens utbetalningar: Driftsbidrag Kalmar Golfklubb, lokalbidrag Kalmargymnastikförening, aktivitetsbidrag FBC, Investeringsbidrag Arby hembygdsförening, investeringsbidrag Friluftsfrämjandet, medlemsbidrag Demensföreningen och utbildningsbidrag Kalmar brottarklubb. Höstens utbetalning aktivitetsstöd: CL98, Tallhagens scoutkår och Skälby 4H. Ekonomen har vid stickprovskontrollen valt ut slumpmässiga föreningar och valt att titta på olika bidragsdelar. Vid kontrollen har inga avvikelser förekommit och bidragen har betalats ut enligt de gällande bidragsreglerna.

36 4 (4) Idrottsanläggningar Ansökningar till Kulturskolan Kontroll av att beslutade uthyrnings- och fördelningsprinciper följs Kontroll och uppföljning av nyttjandegrad och kostnader för idrottsanläggningar Kontroll att rutinen för antagning till kulturskolan följs Verksamhetsutvecklaren har under årets stora fördelningsarbete granskat schemaläggningen i idrottsanläggningar och kan konstatera att uthyrnings- och fördelningsprinciperna följs av bokningscentralens personal. Ett annat mått på detta är också inkomna klagomål med anledning av fördelningen av tider. Inga klagomål kopplat till att dessa principer inte följs har inkommit. Kulturoch fritidsnämnden tog i december 2014 beslut om nya och reviderade uthyrnings- och fördelningsprinciper. När det gäller detta beslut fanns det många synpunkter från föreningar och skolor, men det handlade enbart om de regler som dokumentet innehöll. I samband med att kultur- och fritidsnämnden i februari 2014 svarade kommunens revisorer på deras granskning av intern kontroll och ändamålsenlighet i idrottsanläggningarna, togs statistik på bl.a. nyttjandegrader och kostnader för anläggningar fram. Denna statistik presenterades för kulturoch fritidsnämnden i februari 2014 och avsåg 2013 års siffror. Under våren 2015 ska motsvarande statistik tas fram och omfatta 2014 års nyttjandegrader och kostnader. Administratör på Kulturskolan har gjort stickprovskontroller under våren och hösten i syfte att kontrollera att rutinen för antagningen till kulturskolan följs. Inga avvikelser finns att rapportera. Konstregistret Kontroll av att registret är uppdaterat Konstansvarig och konstinventerare har på några enheter/arbetsplats gjort uppföljning på tidigare inventeringar. Detta har skett på enheter/arbetsplatser inom Omsorgsförvaltningen och Gymnasieförbundet som nyligen varit föremål för konstinventering. Enhetens/arbetsplatsens utsedda kontaktpersoner har kontrollerat konsten och rapporterat resultatet till Kultur- och fritidsnämndens tjänstemän. Väldigt få eller inga förändringar fanns då att rapportera.

37 Portföljfakta för KLP-Totalt 28 Februari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,5409 St Andelskurs 3 526,7537 Kr Svenska aktier/fonder 51,67% Kr Utländska aktier/fonder 6,43% Kr Obligationer 33,68% Kr Vinstandelslån 0,49% Kr Räntefonder 2,83% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,28% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 4,64% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Öppen position köpoptioner -0,02% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 11,07% Avkastning, jämförelseindex 10,57% Standaravvikelse, portfölj 8,82% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,22% Sharpekvot, portfölj 1,06 Sharpekvot, jämförelseindex 1,07 Aktiv risk 2,40% Informationskvot 0,21 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,44% 3,97% 1,47% ,14% 8,24% 1,90% ,70% 8,93% 1,77% ,84% 10,94% 1,91% ,20% 12,43% 1,77% ,87% 12,30% 1,57% ,50% 13,16% 1,34% ,81% 13,18% 0,63% ,22% 12,68% 0,54% ,01% 15,16% 0,84% ,16% 16,71% 1,45% ,06% 17,40% 1,66% ,86% 20,62% 2,24% ,84% 36,89% 3,95% ,31% 50,52% 7,79% ,34% 46,47% 2,87% ,29% 67,14% 3,15% ,90% 110,97% -0,08% ,00% 76,22% 1,78% ,30% 76,40% -2,10% ,89% 101,50% 3,39% ,16% 140,81% 13,35% ,10% 174,62% 15,48% ,68% 233,98% 18,69% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,1% 20%-60% Total utlandsandel 196 6,4% Max 15% Aktier i övriga länder *) 31 1,0% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 259 8,5% - Nordea 189 6,2% - Svenska Handelsbanken 163 5,4% - SEB 130 4,3% - Investor 108 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,7% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,08% ,9% Oskarshamns kommun 20,00% ,1% Vimmerby kommun 6,14% ,3% Mönsterås kommun 5,10% ,4% Hultsfreds kommun 4,64% ,8% Nybro kommun 3,83% ,5% Kalmar kommun 3,63% ,3% Högsby kommun 3,25% ,7% Mörbylånga kommun 2,92% ,3% Torsås kommun 1,73% ,0% Emmaboda kommun 1,68% ,1% Summa % ,6% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Onsdag Sida 1

38 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 28 Februari 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 240% 210% 180% 55% 150% 120% 45% 90% 60% 35% 30% 0% % KLP Onsdag Sida 2

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 118-143

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 118-143 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 7 april 2015 kl. 8:00 11:25 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 118-143 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion 1(10) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 november 2013 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om energitjänsteprojektet

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer