Kartläggning av projekt inom området betaltjänster. - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av projekt inom området betaltjänster. - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Kartläggning av projekt inom området betaltjänster - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning September 2010

2 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning A-focus A focus, etablerat år 2000, är ett svenskt konsult och researchföretag med inriktning på telekom, Internet och media. A focus erbjuder tjänster inom utredningar, marknadsundersökningar, analys och rådgivning till TV och teleoperatörer, tillverkare och myndigheter. Den kompetens som är utmärkande för A focus är framförallt kombinationen av: Marknadskunskap: Expertkunskap och insikt om marknadenn för elektronisk kommunikation, television och Internet, dess marknadskrafter och förutsättningar. Metodik: Stor kunskap om praktiskaa angreppssätt, verktyg och modeller samt resultatinriktad arbetsmetodik. I detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av utrednings och undersökningsmetodik samt rådgivning. Regulatorisk kunskap: Kunskap och erfarenhet om TV och telekommarknadens regulatoriska omvärld, regelverkens tillämpning och dess inverkan på marknaden. A focus AB Karlavägen Sundbyberg focus.se focus.se

3 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND SYFTE UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE INLEDNING BEFINTLIGA TJÄNSTER PERSONLIGT STÖD BANKTJÄNSTER BETALTJÄNSTER VIA ANDRA AKTÖRER NYA TEKNOLOGIER INTRESSANTA NYA TEKNOLOGIER SPECIFIKA PROJEKT KOMPETENSLYFTANDE PROJEKT CENTRALISERANDE PROJEKT INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROJEKT LOKALA INITIATIV LJUSTERÖ TORG MOBILA UTTAGSAUTOMATER FROSTVIKEN, JÄMTLAND NEDLAGDA TJÄNSTER OCH PROJEKT AVSLUTANDE KOMMENTARER Sid 3

4 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning 1 Bakgrund Post och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att utreda och analysera hur grundläggande betaltjänster ska tillhandahållas efter halvårsskiftet år PTS ska särskilt utreda och analyseraa statens ansvar för att äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd ska kunna genomföra grundläggande betaltjänster med fokus på betalning av räkningar samt uttag av kontanter. Vidare ska PTS bland annat analysera vilka möjligheter det finns att användaa elektroniska kommunikationstjänster och möjligheten att initiera utvecklingsprojekt inom detta område. Inom ramen för detta regeringsuppdrag har A focus AB (A focus) fått i uppgift av PTS att kart lägga utvecklingsprojekt/tekniker/försök avseende betalning av räkningar samt uttag av kon tanter som eventuellt redan genomförts och erhålla en beskrivning av dessa. 1.1 Syfte Syftet med uppdraget är att kartlägga vilka utvecklingsprojekt/tekniker/försök som eventuellt redan genomförts för att betala räkningar och möjligheten att erhålla kontanter för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska utgöra en del i PTS analys av, om och hur statliga insatser kan behövas för att säkerställa den grundläggande betaltjänsten betalningsförmedling samt i analysen av möjligheten att initiera utvecklingsprojekt. 1.2 Uppdragets genomförande Uppdraget har, inom given tidsram, omfattat research kring vilka tjänster/utvecklingsprojekt/ tekniker/försök som idag finns inom området betaltjänster. Researchen har i första hand omfattat Sverige men en översiktligare internationell kartläggningg har också genomförts. Antalet aktörer som finns att kartlägga och tekniker som är tillämpliga, och kan vara tillämpliga, är mycket stort. Marknaden för betaltjänster innefattar olika aktörers inblandning i olika steg från teknik till slutlig tjänst hos slutanvändarenn och kontrollen/utvecklingen av en tjänst kan ligga hos en aktör som inte slutanvändaren har direktkontakt med. Sid 4

5 A focus har varit i kontakt med olika typer av aktörer inom såväl den privata som offentliga sfären som operatörer, teknik och tjänsteutvecklare, handikapporganisationer, banker, forskningsinstitut, universitet, såväl stora som mindre utvecklingsaktörer (tekniker), organisationer inom EUs landsbygdsprogram, Information Society, myndigheter med ansvar inom handikapprelaterade frågor och inom elektronisk kommunikation i Norden m fl. Denna kartläggning har varit omfattande men kan inte säjas vara helomfattande, för en sådan total kartläggning skulle betydligt mer tid behöva läggas. Alla kontaktade aktörer har inte svarat på A focus förfrågan via telefon och/eller mail, vilket till exempel innebär att av bankerna har intervjuer med tre banker utförts, dock har kortare avstämningar gjorts med fler. Nivån på denna utredning och på intressanta tjänster/projekt har kontinuerligt stämts av med PTS. Kartläggningen har i huvudsak genomförts under augusti och september år Inledning Hur personer idag betalar sina räkningar och hanterar kontantuttag varierar från att den enskilda individen tar sig till banken och betalar sina räkningar med avgifter på kronor per räkning 1 och få hela sin pension utbetald i kontanta medel vid ett utbetalningstillfälle, till att hantera alla räkningar i internetbanken och sina inköp via olika former av betalkort och internetbanken. Hur den enskilde personen väljer att betala räkningar och ta ut kontanter beror på den enskildes kompetens, tillgänglig teknik, tillgänglig infrastruktur, vana samt fysisk och/ eller psykisk förmåga. I vissa fall måste även ansvaret för att hantera betalningar och kontanter läggas på någon annan än den enskilde själv då den enskilde kan ha en funktionsnedsättning som medför bristande förmåga att utföra detta på egen hand. För att utöka tillgången till betaltjänster i vissa glesbygdsområden och till vissa grupper har PTS upphandlat betalningsförmedling och kontantuttag av Kuponginlösen AB och ICA Bank AB. Upphandlingen omfattar tjänster på 15 orter, 73 områden samt tjänster till äldre personer (80+ år) och personer med funktionsnedsättning som bor längs lantbrevbärarlinjer. De nu gällande 1 Konsumenternas vägledning och bank och försäkring. ( Betala/Betalarakningar/Olika satt att betala/jamfor avgifter for att betala rakningar) Sid 5

6 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning avtalen löper till den 22 juni Tjänsterna som tillhandahålls på de 15 orterna går under benämningen Betalservice. På dessa orter erbjuds möjlighet att; betala räkningar till PlusGirot och Bankgirot (pris: 35 kronor per räkning), lösa in PlusGirot Utbetalningskort/ Värdeavi (pris: 25 kronor per utbetalningskort) och ta ut kontanter med svenska bankkort, dock endast kort från Nordea, Länsförsäkringar Bank samt Swedbank (ingen kostnad). Tjänsten tillhandahålls via butiker, bensinstationer och andra lokala ombud. I de 73 glesbygdsområdena samt för berättigade äldre personer och personer med funktionsnedsättning tillhandahåller Kuponginlösen AB och ICA bank AB tjänsten Brevgirot. Brevgirot Brevgirot är en tjänst där ICA Bank AB och Kuponginlösen AB har anlitat Posten AB som under de grundläggande betaltjänster som PTS har upphandlat. Brevgirot ger privatpersoner, föreningar och företagare hemmahörande i de aktuella områdena möjlighet att med kontanter betala räk ningar till Plus och Bankgirokonton samt attt göra kontantuttag genom inlösen av utbetalningsavi från Plusgirot. Det finns beloppsgränser såväl för storleken på kontantutbetalningarna som på de leverantör för att med hjälp av Postens lantbrevbärare i 73 glesbygdsområden tillhandahålla räkningar som kan betalas genom denna tjänst. Tjänsten medger inte möjligheten att göra över företag och föreningar som vill använda sig av Brevgirots tjänster inom de 73 områden där föringarr mellan olika konton, varken mellan egna kontonn eller till annat konto. Privatpersoner, grundläggande betaltjänster har upphandlats anmäler sig till tjänstenn genom att kontakta Kuponginlösen AB. Avgifter för tjänsterna är 35 kronor per räkning och 25 kronor per utbetal ningsavi. Brevgirots kuvert skickas alltid som rekommenderat brev, och postens avgifter till till respektive kronor). kommer med 59 eller 75 kronor per REK brev beroende på mängden kontanter (upp Betaltjänster för äldre och funktionsnedsatta boende i glesbygd Tjänstenn Brevgirot är också tillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygdsområden utanför de 73 områdena. För att denna tjänst ska beviljas ska hushållet be Funktionsnedsättningen ska påverka förmågan att använda vanliga serviceställen för betaltjäns ter och den som ansöker kan behöva lämna in ett intyg som styrker behovet av tjänsten. Tjänstens innehålll och kostnader är identiska med Brevgirot i de 73 områdena. Denna tjänst ska erbjudas till användaren i anslutning till dennes bostad. tjänas av lantbrevbärare och alla i hushållet vara minst 80 år eller ha en funktionsnedsättning. Sid 6

7 3 Befintliga tjänster Vad gäller möjligheterna att betala räkningar och hantera kontanter finns det idag ett flertal olika initiativ. Vilken tjänst som passar bäst för vem och för vilket ändamål varierar t ex beroende på teknik /datorvana, terminalinnehav, var i landet personen i fråga bor, tillgång till Internetanslutning, fysisk och/eller psykisk förmåga, behov av personligt stöd mm. Få tjänster är särskilt utformade för personer med funktionsnedsättning även om de i praktiken är mer lämpade att använda för personer med särskilda behov, exempelvis kan telefonbaserade banktjänster vara enklare att använda än de Internetbaserade. Förutom tjänster finns det också möjlighet att få personligt stöd för att betala räkningar och hantera kontanter, vilket beskrivs nedan Personligt stöd Rent praktiskt kan en person som är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning ha behov av att någon hjälper dem med bankärenden. Enligt personer som A focus varit i kontakt med på Socialstyrelsen och i kommuner (överförmyndigare) är det vanligaste att denne någon är en anhörig som genom överenskommelse med den enskilde hjälper denne med bankärenden God man och förvaltare En anhörig eller annan person kan även åta sig uppdraget som god man. En god man är en person som biträder en medmänniska med t ex ekonomiska frågor, den personliga omvårdnaden och/eller med att bevaka dennes rätt. Omfattningen varierar således men i de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, handha mindre kontanta belopp för vardagligt bruk. En god man är ofta en nära anhörig eller vän men kan också vara någon som inte har någon närmare relation till den som behöver hjälpen. Nämnas kan att det idag råder brist på gode män i många kommuner. 2 En god man ska, om det går, få ett samtycke från den som den biträder. Formellt ansöker man om att bli god man hos tingsrätten som också fastställer omfattningen av dennes förvaltarskap. Vanligast är idag att en god man utses på initiativ från personen själv. En enskild som tar hjälp av en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga, till skillnad från en förvaltare där den enskilde inte har någon rättshandlingsförmåga kvar. En förvaltare utses även 2 Sid 7

8 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning den av tingsrätten om en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv eller det han eller hon gör och om det inte räcker att utse en god man eller om behovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Huvudmannen, alltså den som har en förvaltare, kan då inte bestämma själv i vissa frågor. Personal som vårdarr äldre och personer med funktionsnedsättning har sällan något ansvar för en enskildss persons ekonomiska hantering. Det är respektive kommuns ansvar att bestämma vilka regler och riktlinjer som ska gälla för personal inom omsorgen för dessa människor. Ansvaret sträcker sig oftast till att hantera de medel som krävs för vardagliga inköp av mat och service tjänster. Ofta försöker man också att undvika hantering av kontanta medel genom att den enskildee eller personalen använder sig av butikers betalkort hos t ex ICA, Coop, Hemköp m fl. Regler om God man och förvaltare finns att hitta i Föräldrarbalken. Nämnas bör också att från Pensionsmyndigheten har en äldre person endast två valmöjligheter vad gäller utbetalning av sin pension; att få hela sitt belopp insatt på konto eller att få det på en avi LSS 4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garan tera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Funktionshindren ska enligt LSS vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed innefatta ettt omfattande behov av stöd eller service. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. Beroende på insatss är det landsting och kommun som ansvarar för insatserna. Från och med är de tio insatserna (9 ): 3 Enligt samtal med pensionsmyndigheten 4 SFS 1993:387 Sid 8

9 1. rådgivning och annat personligt stöd, 2. personlig assistans, 3. ledsagarservice, 4. kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, 9. boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad, 10. daglig verksamhet. Lagen i sig detaljstyr inte vad och hur de tio insatserna ska utföras utan det blir upp till respektive landsting och kommun att utforma, vilket vanligtvis görs i kombination med övriga regler och riktlinjer. För varje enskild som omfattas av LSS görs vanligtvis en individuell plan om vad den enskilde behöver hjälp med, vilket följer av LSS. Vad gäller bankrelaterade ärenden innebär lagen att den enskilde i första hand ska få hjälp till butik som erbjuder kassaservice, bank eller bankomat för att själva uträtta ärenden. Detta är vanligtvis uttryckt i kommuners riktlinjer för handläggning av LSS. Om det inte är möjligt för den enskilde att själv eller tillsammans med personal klara av sina ekonomiska göromål ska, liksom vi beskrivit tidigare, en anhörig, en god man eller förvaltare utses för att göra detta. I avvaktan på att god man tillsätts får, i nödfall, utföraren tillfälligt hjälpa den enskilde med ekonomiska göromål för att denne inte ska hamna i trångmål. Det rekommenderas också i kommunala riktlinjer eller till de som har ansvaret för en enskild enligt LLS att användning av betalkort i butiker och autogiro används i så stor utsträckning som möjligt Som komplement till god man finns det exempel på där särskild utsedd personal utses av god man till kontaktpersonal för till exempel enskild på särskilt boende inom ramen för LSS. En kontaktpersonal kan handha ansvar för betalning av kontantinköp såsom kläder, hygien och städprodukter, läkarbesök, presenter, mat, mindre inredningsartiklar, dvs sådant som inte faktureras. Vid faktura så sköter kontaktpersonalen inköpet med ansvaret för betalningen ligger vanligtvis på god man. Vidare kan kontaktpersonal ta ut pengar från bankomat för att erhålla kontanter för nämnda inköp och fickpengar, sådana uttag brukar finnas med ett maxbelopp på några tusenlappar. Dessa inköp redovisas därefter för god man. Sid 9

10 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning 3.2 Banktjänster En slutsats som kan göras av denna kartläggning är att bankerna har en ledande roll inom området betaltjänster, såväl för personer med funktionsnedsättning som för allmänheten i stort. De tjänster som bankerna erbjuder är huvudsakligen framtagna och tillgängliga för alla, dvs bankerna arbetar i mycket liten utsträckning med särlösningar. Ofta erbjuds tjänsterna via flera kanaler och kan i praktiken vara olika lämpliga/användbara beroendee på den enskildes särskilda situation och funktionsnedsättning såsom girotjänster per brev, autogiro, telefonbankens tjänster, internetbankens tjänster I sammanhanget bör även tilläggas att det finns personerr som av olika anledningar inte kan få bankkonton. Nedan har vi valt att beskriva tjänsterna främst ur perspektivet äldre och personer med funktionsnedsättning Bankkontor På bankkontor kan i stort sett alla banktjänster erhållas, däribland möjligheten attt betala räkningar över disk. Betaltjänsten är avgiftsbelagd, och kostnaden varierar mellan kronor per faktura för kunder i banken, och kan för icke bankkunder uppgå till 150 kronor per faktura 5. Äldre är något (men inte markant) överrepresenterade bland de kunder som utför bankärenden på bankkontor 6. Vana och trygghet i att betala till en person sägs utgöra anledningar för äldre som väljer att betala räkningar på detta sätt 7 Tillgången till bankkontor har minskat betydligt och uppgår idag till 1930 kontor 8. Vissa banker, t ex Skandiabanken och ICA banken, saknar helt traditionella bankkontor och hänvisar kunder till övriga kanaler (Internet/telefon/brevgiro). ICA bankenn erbjuder dock i ICA butiker möjlighet att göra insättningar (endast på ICA kort) och uttag (endast på kort kopplade till ICA, Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar). Däremot erbjuder ICA butikerna normalt inte betalning av räkningar i butik, med undantag för butiker i upphandlade områden och vissa butiker som själva 5 Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ( Betala/Betala rakningar/ /Olika satt att betala/jamfor avgifter for att betala rakningar/) 6 Enligt Swedbank. Liknande informationn har även framkommit från flera andra håll. 7 Framkommit i olika intervjuer, däribland Swedbank Jämtland. Se även 8 Svenska Bankföreningen, Bank och finansstatistik 2009 ver2.xls Sid 10

11 valt att erbjuda detta (via betalningsförmedlingsföretag). 9 Betalningsförmedlingsföretag erbjuder genom butiker alternativ betalning över disk. Detta redogörs för längre fram. Bankerna försöker successivt i samband med renoveringar funktionshinderanpassa sina kontor för ökad tillgänglighet, men uppger att de delvis är utlämnade till sina fastighetsägares vilja Telefonbanken Telefonbanken erbjuder tjänster i två former; via självbetjäning (talsvar) och via personlig service. I båda fallen krävs identifiering enligt bankens normer, t ex genom att knappa in personnummer och pinkoder. Självbetjäning/talsvar är en automatisk telefontjänst som bygger på att användaren själv knappar in sina val på telefonen. Tjänsten kan nås dygnet runt och är kostnadsfri (utöver samtalet), men specifika tjänster kan vara avgiftsbelagda. Utbudet av tjänster i talsvar varierar från bank till bank, men vanligtvis är det enklare tjänster som erbjuds. Möjligheten att betala räkningar via talsvar är ovanlig, men förekommer på Nordea. Tjänsten erhålls mot tilläggsavtal och kostar som mest 12 kronor per månad, men är lägre för pluskunder och gratis för förmånskunder 10. Notera att detta tilläggsavtal (och kostnaden) täcker möjligheten att betala räkningar själv både via talsvar och via internetbanken det finns inga merkostnader för att tjänsten erbjuds via två kanaler. Utförande av betalning av räkning via talsvar kräver, utöver legitimering via kortläsare, ganska mycket knapptryckningar, då flera uppgifter behöver anges: Plus /Bankgironummer, OCR nummer och förfallodag. Det gör att tjänsten kan upplevas svår att använda. Nordeas kundtjänst rekommenderar snarare att äldre personer som inte kan använda internetbanken istället använder girobetalningar (brevledes). Via personlig service kan de flesta av bankernas kontorstjänster erhållas. Öppettiderna varierar från bank till bank, och vissa är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar. Att ringa personlig service är ofta gratis (utöver telefonsamtalet) men det kan finnas kostnader associerade med utförandet av specifika tjänster eller utökad tillgänglighet (över dygnet). På de flesta banker är det 9 Intervju med ICA Banken. 10 Samtal med Nordeas kundtjänst. Sid 11

12 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning möjligt att betala enstaka räkningar via personlig service. Kostnaden för denna tjänst varierarr mellan banker och ligger vanligtvis mellan kronor per faktura om man är kund i bankenn (upp tilll 150 kronor per faktura för icke kunder) 11. För betalning via telefon behöver användaren uppge alla sedvanliga uppgifter; Plus /Bankgironummer, OCR nummer, förfallodag och konto från vilka pengarna ska dras. Det förekommer att personlig service kan erhållas på flera språk (SEB erbjuder 23 språk) Specifika tjänster från Swedbank Som ett exempel kan nämnas attt Swedbank erbjuder specifika tjänster för synskadade och hörsel skadade. Tjänster för synskadade Synskadade personer erbjuds möjlighet att ringa kostnadsfritt till telefonbankens självbetjäning genom ett speciellt angivet telefonnummer. Anmälan till tjänsten görs på närmaste bankkontor. För personlig servicee gäller dock samma telefonnummer och villkor som för alla kunder. Som en extra servicee till de som är synskadade erbjuder Swedbank även möjligheten att få bank personlig service eller besöka närmaste bankkontor. dokument översatta till punktskrift. Det är en kostnadsfri tjänst. Tjänsten erhålls genom att ringa Tjänster för hörselskadade Personerr med hörselnedsättning kan ringa telefonbankenn personlig service genom att använda den av PTS upphandlade tjänsten texttelefoni, som utförs av Eniro. För att få använda tjänstenn behöver anmälan först göras på internetbanken, under Tillval Telefonbanken, eller på ett bank kontor. Öppettiderna för denna tjänst följer telefonbankens ordinarie öppettider för personlig service. Swedbank uppger att tjänsten har en låg grad av användning och främst används av äldre. Istället används internetbanken i stor utsträckning av denna grupp. 11 Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ( Betala/Betala rakningar/ /Olika satt att betala/jamfor avgifter for att betala rakningar/) Sid 12

13 Säkerhetsdosa (inloggningsdosa) Användning av säkerhetsdosa är ofta en förutsättning för att utföra tjänster på telefonbanken och internetbanken. Säkerhetsdosorna är ofta små, med små knappar och liten display, vilket försvårat/ förhindrat tillgången till tjänster för t ex äldre och synskadade/blinda personer. Under de senaste åren har flera banker 12 tagit fram säkerhetsdosor anpassade för personer med särskilda behov. Swedbank och SEB erbjuder två specialvarianter; en för de som bara behöver större knappar och större display (vanligast), och en annan med talfunktion som vänder sig till personer med synskada, dyslexi eller dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter). Till de talande dosorna (åtminstone Swedbanks och den ICA snart kommer lansera) finns hörlurar för att hindra andra från att avlyssna. Dosorna är tillgängliga till alla som har behov av dem 13, men huruvida bankens handläggare frågar kunden förmodas variera utifrån den enskilde handläggaren och dess kunskap. Swedbank uppger att det även är vanligt att företagsanvändare som godkänner många ärenden efterfrågar den större dosan Internetbanken Anslutning till internetbanken sker vanligen via dator, men kan numera även ske via avancerade mobiltelefoner, så kallade smartphones. Notera att i båda dessa fall avses anslutning till internetbankens URL adress (inte att förväxla med mobilbanken, som i förekommande fall har en egen URL adress). För inloggning krävs identifiering, ofta med kod från bankens säkerhetsdosa. Internetbanken är den bankkanal som de flesta använder för att betala sina räkningar 14. Tillgången till betaltjänsten via internetbanken är gratis i vissa banker och kostar mellan kronor per år i andra banker (i fallet om 240 kronor ingår betalkort, eller vice versa) 15. Internetbanken har ökat tillgängligheten för många grupper, inte minst döva och hörselskadade, som har större problem att använda andra kanaler som telefonbanken/ talsvar. Även många synskadade 12 Bl a Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. ICA kommer att lansera sin mot slutet av Åtminstone Swedbanks, men ingen annan tillfrågad bank har nämnt några restriktioner 14 Enligt Swedbank och ICA Banken. Swedbank uppger att den procentuella fördelningen av deras betalningsalternativ för privatpersoner är: knappt 50 % av antalet betalningar görs via internetbetalning, knappt 20 % via Girobetalning (kuvertrutin), drygt 30 % via Autogiro och mindre än 1 % av antalet betalningar görs via bankkontor. 15 Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ( Betala/Betalarakningar/Olika satt att betala/jamfor avgifter for att betala rakningar/) Sid 13

14 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning Bankerna tillhandahåller inte själva någon funktion för skärmläsning. Enligt kontakten på SRF är synskadade inte så betjänta av inbyggd talfunktion på webbplatserna, för de behöver skärmläsare redan vid påslagningg av datorn. Inbyggd talfunktion kan dock hjälpa andra målgrupper som personerr med dyslexi, dyskalkyli och kognitiv nedsättning Mobilbanken 16 Bygger t ex på att bilder och annonser märks med förklarande texter och att det går att navigera på sidan utan att använda musen genom att tabba sig fram i en logisk ordning. Andra förbättringar är att användare själva kan göra anpassningar, t ex öka radavstånd eller kontrast. 17 Certifierad av FunkaNu. Se certifieringsprotokoll på uppdrag/certifierade webbplatser/swedbank/ 18 Hans Hammarlund, sakkunnig inom funktionshinderområdet (bl a aktiv i FUB) och blinda använder internetbanken, men för detta krävs att sidan är väl anpassad för avläsning med skärmläsare 16. Dessutom krävs att själva inloggningsprocessen (t ex säkerhetsdosan) inte utgör ettt hinder för synskadade att komma åt tjänsten. Intervjuade banker uppger att de antingen följer, eller känner till och i rimlig mån försöker följa, befintliga internationella riktlinjer för e till har även låtit certifiera sin hemsida 17. Bankerna samarbetar även med både handikapporganisa tioner och Funka nu i olika tillgänglighetsfrågor. Enligt en person på Synskadades Riksförbund (SRF) fungerar internetbanker enligt hennes egen upplevelse och vad hon hört från andra, ganska bra med skärmläsare idag, och de nya talande säkerhetsdosorna har varit viktiga för att undan röja tidigare anslutningshinder för synskadade. Personerr som fått sin synnedsättning på äldre dagar använder dock sällan internetbanken med skärmläsare. Bristande datorkunskaper utgör ett gänglighet (WCAG 2.0). De större bankerna har troligtvis något högre ambitionsnivå. Swedbank vanligt hinder för äldre, men Swedbank uppger att användandet bland äldre successivt ökar. Vad gäller personer med kognitiv nedsättning är internetbanken ofta svår 18. En rad banker erbjuder idag bank via mobiltelefon (smartphones). I detta fall avses anslutning till webbsidor som speciellt anpassats för mobil åtkomst. Anslutning sker antingen genom att ange den unika webbadressen, eller genom att klicka på en app för den aktuella mobilbanken. Flera banker har lanserat appar för iphone och Android telefoner under Inloggning med identi fiering krävs. Sid 14

15 I mobilbanken erbjuds vanligen ett mindre utbud av tjänster, och få banker erbjuder möjlighet att betala räkningar denna väg. Nordnet och Nordea erbjuder dock möjlighet att betala fakturor, och SEB erbjuder idag möjlighet att betala e fakturor men planerar att utveckla funktionen. Fler banker tittar på detta. En tanke som A focus haft är om inte en mobiltelefon som kopplas till mobilbanken (dvs en tekniskt mindre komplicerad utrustning som ansluts till enklare innehåll och grafik) skulle kunna tilltala vissa grupper, t ex användare som inte klarar av att använda datorer. I dagsläget betraktar dock tillfrågade banker mobilbanken huvudsakligen som ett komplement till internetbanken, och inte som en fristående lösning. Mobiltelefonens ringa storlek och små tangenter begränsar dess användbarhet för flera grupper och för tjänster som kräver många knapptryckningar. Noteras bör att mobiltelefonernas funktion som bank fortfarande får anses vara i ett tidigt utvecklingsstadium och kan komma att utvecklas mot annat och mer i framtiden. Det finns knappast en bank eller en operatör som inte har egna planer för mobila betal och banktjänster Bankernas girotjänster per brev (Eget Giro) Eget giro avser den tjänst i vilken användaren själv fyller i en betalorder, summerar, signerar och postar denna tillsammans med räkningarna i ett särskilt portofritt kuvert till banken. Tjänsten beställs hos den bank där användaren har sitt bankkonto. Andelen som brevledes betalar med bankgiro och postgiro har minskat från nästan 79 procent 1999 till 24 procent Det är företrädesvis äldre och personer som inte kan använda internetbanken som använder tjänsten. Tjänsten är relativt enkel att förstå och för många är fördelen att de känner sig trygga med pappersförfarandet och att de behåller en kopia av betalordern (skrivs på karbonpapper). Tjänsten är oftast avgiftsbelagd och kostar i årsavgift mellan kronor, beroende på bank och typ av kund 20. Ett par banker har begränsat antalet betalordrar som ingår till 16 st/år, och i dessa fall debiteras ytterligare betalordrar med 15 kronor per styck. 19 Banker i Sverige, mars 2010, Svenska Bankföreningen 20 Konsumenternas vägledning om bank och försäkring ( Betala/Betalarakningar/Olika satt att betala/jamfor avgifter for att betala rakningar/) Sid 15

16 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning Autogiro 21 Autogiroo (Bankgirots Autogiro) är en produkt från BankgiroCentralen (BGC). Tidigare har det även förekommit en autogirotjänst från plusgirot, men utförandet har flyttats över till BGC. Tjänstenn autogiro erbjuds till både privatpersoner och företag, och bygger på ett medgivande mellan betalaren och betalningsmottagaren om att pengar får dras automatiskt på förfallodagen för betalning av fakturor. I stort sett alla som har ett vanligt bankkonto (eget eller delat 50/50 med någon annan) kan få tjänsten. Vissa begränsningar kan förekomma, t ex gällande minderåriga och förmyndare. Det är bankerna, inte BGC, som beslutar om vilka som ska få tillgångg till tjänsten. Betalning via autogiro förutsätter dels att betalningsmottagaren (företaget) erbjuder denna tjänst och dels att betalaren tecknat ett så kallat medgivande om autogiro med företaget. Utbudett av företag som erbjuderr autogiro är växande, och uppgår idag till cirka företag/ organisa för åter tioner 22. Över 5 miljoner privatpersoner använder tjänstenn 23. Autogiroo passar främst kommande betalningar medan andra enstakaa eller mer sporadiska fakturor behöver betalas på annat sätt. Autogiro kan med fördel kombineras med andra lösningar för övriga fakturor. Autogiroo har flera fördelar, inte minst för personer som generellt har svårt att betala räkningar på egen hand t ex som är äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Betalaren slipper både problem kopplade till betalningsutförandet (t ex inmatning av långa OCR nr och andra uppgifter på datorn) och kostnader associerade med betalningen. Risker för fel, försenade betalningar och påminnelseavgifter minimeras. Betalaren ansvarar endast för att pengar finns tillgängliga på kontot senast kl. 17 dagen före betalningen. Tjänsten är gratis för betalaren. Medgivanden kan tecknas och administrerass i de största internetbankerna, genom direktkontakt med företaget, ibland på företagets hemsida samt genom blankett från autogiro.se. På autogiro.se kan man söka företag som erbjuder tjänsten. Ett företag som vill erbjuda Autogiro, tecknar avtal om tjänsten med den bank företaget använder. Tjänsten är avgiftsbelagd för företaget, och det är de enskilda bankernaa som beslutar 21 Enligt intervju med BGC, samt information hämtat på aspx aspx Sid 16

17 om avgifternas storlek. Priset varierar och påverkas dels av antal betaltransaktioner och dels av olika typer av kringkostnader (t ex frekvens och format på filer som skickas mellan företaget och banken) 24. Företaget behöver även programvara för autogiro från en mjukvaruleverantör sådana finns listade på BGCs hemsida, under programtorget. Driften behöver skötas själv eller kan köpas in. Företaget behöver även administrera medgivanden från kunder och skapa register kring kundbasen. Enligt BGC finns en stor variation bland företag som tecknar sig för Autogiro, allt från stora företag till t ex små gym och bostadsföreningar E-faktura Som alternativ till Autogiro erbjuder vissa företag e faktura. Med e faktura kommer räkningen i elektronisk form direkt till kundens internetbank med alla nödvändiga uppgifter för betalning. Till skillnad från autogiro, krävs ett aktivt godkännande av användaren för att initiera varje betalning. Godkännandet görs av fakturamottagaren på internetbanken, eller eventuellt via mobilbanken (ännu ovanligt). E faktura har ökat i användning under senare år, och utgjorde år procent av alla privata girobetalningar över internet Uttagsautomater Det svenska systemet med uttagsautomater är också väl utbyggt med cirka automater 26. Systemet används på ett rationellt sätt i och med att alla bankers bankomater kan användas av i princip samtliga bankkunder. Uttagsautomaterna har/håller på att anpassas till personer med funktionsnedsättning. Många uttagsautomater har en knapp för val av talfunktion som innebär att val läses upp. Notera att av säkerhetsskäl läses dock inte saldo upp åtminstone inte på vissa bankers automater. Det förekommer också att det finns möjlighet att byta till mer lättläst text; i större skrift och annan färg på vissa uttagsautomater. Bankerna har samverkat i vissa frågor och bland annat i samråd med Synskadades Riksförbund enats om standard vid utformning av tangentbord med Braille text för synskadade. Det finns tankar kring att bankomater och 24 A focus har inte erhållit mer precisa uppgifter. 25 Banker i Sverige, mars 2010, Svenska Bankföreningen 26 Banker i Sverige, mars 2010, Svenska Bankföreningen Sid 17

18 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning interaktiva kiosker kan utvecklas ytterligare för den målgrupp som inkluderas i denna studie, bland annat finns ettt initiativ inom EU, se vidare avsnitt Checkar Att betala med checkar har blivit allt mindre vanligt på senare år i Sverige och flertalet svenska banker saknar checkar i sitt sortiment. Checken är en skriftlig betalningsanvisningg där utställaren ger sin bank i uppdrag att betalaa ut ett visst belopp från sitt konto. Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Det är dock i regel möjligt för banken att även senare ta emot och lösa in en check. De banker som erbjuder checkar, tar vanligenn ut en avgift av kontohavaren vid checkanvändning Hinder för tillgänglighet Bankerna uppger olika hinder för att öka tillgänglighetenn för personer med särskilda behov. Flera banker uppger att tillgänglighet och säkerhet ibland motsätter varandra. För bankerna är säkerhet mycket viktigt och begränsar vad som kan göras för att öka tillgängligheten. Till exem pel har SEB valt bort möjligheten att få saldot uppläst i en uttagsautomat med talfunktion för att undvika risken att obehöriga ska höra informationen. Olika gruppers intressen kan också stå emot varandra. Till exempel kan personer med olika synskador ha behov av helt olika användargränssnitt (färger, typsnitt, kontraster) ). I dessa fall behöver produkter, till exempel bankomater, utvecklas efter bästa möjliga kompromiss. Likaså kan kanter/trottoarerr vara ett fysiskt hinder för rullstolsburna personer, men bra för blinda personerr Sid 18

19 3.3 Betaltjänster via andra aktörer Betalningsförmedling (Girotjänster i butik) 27 Kassagirot och GiroService är exempel på betalningsförmedlingstjänster för Plus och Bankgiroinbetalningar. Tjänsterna erbjuds till butiker, som i sin tur ger sina kunder möjligheten att över disk betala sina räkningar. Kunder som önskar betala sina räkningar hos ombudet (butiken) överlämnar sina fakturaavier, som kan vara förtryckta eller manuellt ifyllda. Vissa ombud erbjuder sig att kopiera avierna åt kunden, men det förekommer också att kunder manuellt fyller i avier för att lämna in och behåller originalet. För större belopp begär ombuden personuppgifter (enligt lag), men det rekommenderas även för lägre belopp 28. Utöver skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt, är syftet med personuppgifterna även att enkelt kunna få tag på kunden om en betalning blivit fel. Ombudet, som ska ha dator med bredbandsuppkoppling och skrivare, registrerar betalningen direkt hos betalningsförmedlingsföretaget och överlämnar kvitto på transaktionen till kunden. Kunden kan betala ombudet med kontanter eller kort. Betalningen är vanligen mottagaren tillhanda inom två bankdagar från att den har registrerats hos betalningsförmedlingsföretaget. Kassagirot erbjuder även att via sina ombud lösa in PlusGirot Utbetalningskort/ Värdeavier (utbetalning sker i mån av tillgång på kontanter i den aktuella butiken). Giroservice erbjuder endast denna tjänst på deras kontor (30 st). För många äldre, som är vana och vill ha tryggheten att betala till en person, utgör dessa tjänster ett alternativ som liknar betalning på bankkontor. Tjänsterna ökar också tillgängligheten på orter som saknar närliggande bankkontor. Idag finns nära 600 butiker som är ombud för Kassagirots tjänster i hela landet, och förutsatt att butiken är öppen kan tjänsten Kassagirot nås alla dagar i veckan mellan kl och Kostnaden för betalning av fakturor är kronor per räkning, och kostnaden per inlöst PlusGirot Utbetalningskort/ Värdeavi är kronor, båda beroende på betalningsförmedlare. Åtminstone till Giroservice är det numera gratis att bli ombud och ombuden erhåller provision på transaktionerna. 27 Information från samt samtal med GiroService. 28 Åtminstone GiroService rekommenderar detta Sid 19

20 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning 4 Nya teknologier 4.1 Intressantaa nya teknologier Det finns ett antal nya teknologier som lyfts fram som intressanta i den framtida utvecklingen, och som kan möjliggöra tjänster som bland annat underlättar användningen för äldre och funktionshindrade. Exakt vad dessa tjänster kan komma att utvecklas till och för vilka ändamål de kommer att användas är ännu oklart, då utvecklingenn är i sin linda. Nedan beskrivs emellertid några tekniker och möjligheter som kan varaa intressanta att bevaka Smarta kort Smart card (smarta kort eller aktiva kort) är ett kort med en inbyggd mikroprocessor (chip) som kan laddas med köpkraft ʺpengarʺ vilka kortinnehavaren vid köp av varor och tjänster kan användaa i stället för kontanter. De smarta korten brukar delas in i kontakt och kontaktlösa smarta kort där det förstnämnda är sådana kort där användarens chip avläses genom fysisk kontakt med en kortläsare medan kontaktlösaa betyder att den kan avläsas med ett visst avstånd. Beroende på teknik kan detta avstånd variera upp till 2 meter, men vanligast är max ett par decimeters av stånd. Med hjälp av kontaktlösa smarta kort kan avläsning således ske utan fysisk kontakt med en kortläsare och användarens chip. Det används redan idag främst för mikrobetalningar bland annat för transportmedel, men lyfts också fram som en teknik som kan komma att bli fördelaktig för personer med funktionsnedsättning genom att ingen fysisk kontakt mellan läsare och kort krävs Near Field Communication, NFC 2 29 Near Field Communication (NFC) är en standardiserad trådlös teknologi med kort räckvidd som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. NFC ger konsumenter möjlig heten att genomföra kontaktlösaa transaktioner, komma åt digital information och koppla ihop apparater med en enkel rörelse. Tillämpningar innefattar kontaktlösaa transaktioner såsom betal ningar och biljetter, enkla och snabba dataöverföringar som t ex elektroniska busskort och till 29 Sid 20

21 gång till digitalt innehåll. I tekniken ligger att användarens kreditkortinformation kan sparas säkert på SIM kortet Genom NFC kan betalningar genomföras genom att hålla telefonen mot en avläsare istället för att ringa eller SMS:a. Åsikterna ter sig delade där vissa tror mycket på denna teknik, majoriteten av mobiltillverkare och operatörer följer och driver denna utveckling, medan vissa är skeptiska på grund av att det redan uppfattas som enkelt att betala med befintliga kort och kontanter. Nämnas bör att Nokia identifierat äldre som en möjlig målgrupp för detta betalningssätt. Enligt info har Nokia använt just denna teknik i tester för mobiltelefoner som varit särskilt utvecklade för äldre personer och med kombinationen av anpassad telefon och NFC underlätta betalningssätt för dem. Se fotnoter till några intressanta länkar kring detta Mobila betalningar 31 Det förekommer redan idag olika former av mobila betalningar. Vanligen handlar det om så kallade mikrobetalningar, t ex för att betala mindre köp som p avgifter med mobiltelefon. Just nu pågår också ett bankgemensamt projekt som syftar till ta fram en lösning för mikrobetalningar mellan privatpersoner (person till person betalningar). Lösningen är tänkt att fungera som ett alternativ till kontanter eller den tidigare möjligheten att betala med check. Tjänsten, som ska kunna användas i princip oavsett vilken mobiltelefon användaren har, är planerad att lanseras under nästa år. I ett andra skede kan tjänsten komma att utvecklas mot mindre köp i butik, men det finns ännu inget beslut kring en sådan vidareutveckling, och lansering ligger i förekommande fall åtminstone 2 3 år framåt i tiden. Projektet drivs av fem banker 32, och bygger på att alla banker ska kunna ansluta sig till tjänsten. Det är ett exempel på den typ av samarbete som sker mellan banker enligt Swedbank har Svenska banker en lång tradition av att samarbeta kring olika frågor. Andra exempel är bankgirot, e fakturor, kontanthantering digitalalas.pdf Uppgifter kommer från flera banker, Swedbank, SEB, ICA Banken 32 Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank Sid 21

22 33 and apps/nokia money Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning Nokia Money Fotografering av räkningar En idé som en bank tittar på nu är möjligheten för kunder att ta foto på sina räkningar, t ex med en mobiltelefon, och skicka in dessa i elektronisk form till banken. Tanken är att banken ska avläsa fakturabilden elektronisktt och extrahera fakturauppgifterna så att användaren slipper att registrera dessa manuellt. Den digitaliseradee och avlästa fakturan kan därefter hanteras som en elektronisk faktura på internetbanken. Idén är ännu i ett tidigt skede och det finns inga beslut om att gå vidare med detta. 4.2 Specifika projekt Få utvecklingsprojekt har påträffats som tydligt initierats i syfte att underlätta betaltjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning, men det finns några av särskilt intresse som beskrivss nedan. Bland dessa finns även ett nystartat företag som erbjuder en allmän tjänst som skulle kunna vara av intresse för den berörda målgruppen Ippi I februari började Nokia med en pilottest i Indien avseende en betaltjänst via mobilen som går under namnet Nokia Money. Det kan ses som ett exempel på hur mobiltelefonen kan utvecklas till att bli en betalterminal och på sikt kanske utvecklas till att underlätta även för äldre och per behöver försäljaren vara anslutenn till tjänstenn soner med funktionsnedsättning. En mobilanvändare kan betala för en vara eller tjänst bara genom att knappa in försäljarenss mobiltelefonnummer i programmet t. För att detta ska fungera först. Ippi är en enhet som möjliggör att kommunikation kan ske via TV:n bland annat till nytta för per ning till dator och mobiltelefon eller som ett komplement beroende på den aktuella individens förmåga, kapacitet och behov. Ippi fungerar som en brevlåda till tv. Med ippi kan användare soner som har svårt att använda dator och mobiltelefon. Ippi kan fungera antingen som ersätt ta Sid 22

23 emot meddelanden som e post, sms, mms och röstmeddelanden på TV:n och svara genom ett röst eller textmeddelande. I dagens samhälle, där snabba meddelanden i form av text, bild och småfilmer har blivit en grundläggande del i hur vi kommunicerar, öppnar ippi upp möjligheten för grupper som av tekniska eller andra skäl står utanför, att ta del av denna kommunikation. Ippi bygger på samma teknik som i en mobiltelefon och använder GSM nätet för sin kommunikation. Den består av en basenhet som ansluts till en vanlig tv och en fjärrkontroll. Vare sig bredband eller andra installationer i hemmet krävs. Varje ippi har ett eget mobilnummer och kan även ha en e postadress. Användare kan både initiera och svara på meddelanden antingen genom att välja ett färdigt svarsalternativ eller genom att tala eller skriva in ett svar. Erhållna meddelanden signaleras med blinkande ljus på fjärrkontrollen. Ippis främsta målgrupp är personer som befinner sig i gränslandet mellan vad forskare betecknar den tredje och den fjärde åldern, dvs personer som med anledning av ålder och sjukdomar kan vara beroende av visst omsorgsstöd men inte är beroende av fullständig vård. Tydliga målgrupper är personer med måttlig utvecklingsstörning, demens, psykisk funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador, men den potentiella målgruppen är betydligt större än så. Ippi har en fördel i att den dels är utvecklad för att vara mycket enkel att använda och dels bygger på ett existerande beteende och en teknik som de flesta redan behärskar, dvs titta på TV och använda fjärrkontroll. Forskning vid Lunds Universitet har visat att för äldre är invanda beteenden och igenkänning av stor betydelse för att användarna ska ta till sig lösningen. Ippin kan dessutom ställas Sid 23

24 Betaltjänster äldre och persone med funktionsnedsättning in i tre olika användarlägen, med olika grad av komplexitet, och därmed anpassas till individens förmåga. Ippi säljs idag huvudsakligen mot kommuner (14 kommuner har ippi idag) och används i vården för att underlätta och effektivisera kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Från en webbaserad ippicentral kan meddelanden och frågor skickas till en eller flera användare. Denna funktionalitet lever i symbios med ippins sociala funktionn för kontaktt med anhöriga och vänner som är mycket viktig för att motivera äldre att ta till sig tekniken. Kostnaden för en ippi ligger i samma härad som en lite dyrare mobiltelefon. För en kommun uppgår kostnadenn för ippi och ippicentral i nuläget till kronor exklusive moms, och en månadskostnad på 300 kronor i månaden. InView, företaget bakom ippi, har även utvecklat ett samarbete med Anhörigas Riks och anhöriga. För privatpersonerr uppgår ippi kostnaden till kronor samt 185 kronor per månad inklusive moms och då ingår gsm abonnemang. Försäljning till privatpersoner sker på förfrågan. förbund, och tagit fram ett paket för privat användning och kommunikation mellan användare I framtiden kan ippin komma attt utvecklas med fler tjänster och målgruppen breddas. InView tittar idag på möjlig utveckling i en andra generation av produkten. Det finns en mängd tjänster som personer som saknar datorkunskap inte kan ta del av, och ippin skulle kunna vara ett mediumm för att nå vissa av dessa. Betaltjänster är ett möjligt sådant område. Företagets strategi är att dra nytta av den snabba utvecklingen av tjänster för mobiltelefone er, och att överföra lämpliga tjänster till ippi och tv för den aktuella målgruppen. Vad gäller den framtida utvecklingen är företaget tryggt med hur målgruppen hanterar ippi och att den funkar, även i glesbygd. De ut maningar företaget står inför är att bedöma de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en andra generation med ett bredare utbud av tjänster. En andra generation kräver vidare att före taget anpassar sin organisation så att de kan hantera en ökad försäljning riktad till privatperso ner. Att utveckla en teknisk lösning som medger ökad e inkludering för de som saknar dator Stockholms Stad. Den nuvarande generationen med befintliga tjänster täcker de behov som finns inom vård och omsorg. kunskaper är resurskrävande, och kräver stöd från en större aktör som t ex PTS eller Sid 24

25 4.2.2 Anoto Santa Anna Research genomförde, med finansiering från Hjälpmedelsinstitutets program Teknik för äldre, under år 2008 en förstudie kring att förenkla tillgången till e tjänster genom användning av digital penna och papper, så kallad Anoto teknik. Idén gick ut på en lösning som liknar det traditionella brevgirot, men där användaren skulle skriva med digitalpenna på speciella avier tryckta på så kallat Anotopapper. Anotopappret innehåller en specifik prickstruktur som kan avläsas av Anotopennan. Pennan registrerar vad som skrivs och i vilka fält. Ur användarens perspektiv fungerar pennan som en vanlig penna som avger synligt bläck, och betaltjänstlösningen skulle därmed upplevas som mycket lik det traditionella brevgirot, vilket är positivt för målgruppen. Pennan skulle även innefatta någon form av nätuppkoppling genom vilken information skulle översändas digitalt till banken och transaktioner skulle därmed kunna genomföras utan att användaren skulle behöva hantera någon komplicerad teknisk utrustning. Tanken var vidare att användningen av Anototeknik för banktjänster skulle kunna kombineras med andra tjänster som för närvarande utvecklas baserade på samma teknik, t ex för hemsjukvård och hemtjänst. Fördelarna med denna lösning var att genom den digitala överföringen skulle användaren omedelbart kunna få respons på sin betalning; felmeddelande kring felaktigt eller inkomplett ifyllda avier eller otillräcklig täckning skulle direkt uppmärksammas och signaleras till användaren. Ovanstående lösning fick dock inte finansiering för ett fullskaligt projekt, förmodligen beroende på ett svalt engagemang från bankernas sida. Det är inte klart om bristen på intresse berodde på Sid 25

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23

www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 www.sparbankennord.se. 0771-23 00 23 Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. www.sparbankennord.se Välkommen till internetbanken! Här är det öppet jämt så att du kan göra dina

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se.

Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Sparbanks- eller Swedbankkontor. Du kan även besöka oss på www.sparbankenenkoping.se. Behöver du hjälp? Ring internetbankens kundtjänst på 0771-97 75 12, alla dagar

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner

PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Prislista Företagskund 2016

Prislista Företagskund 2016 Prislista Företagskund 2016 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster

BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass. alternativa betaltjänster BankID, Swish, Klarna, PayPal, TransferWise, MasterPass alternativa betaltjänster E-HANDELN FORTSÄTTER ATT REVOLUTIONERA VÅR VARDAG I dag utmanas många etablerade branscher av uppstickare. Spotify och

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Prislista Privatkund 2016

Prislista Privatkund 2016 Prislista Privatkund 2016 PAKETERBJUDANDE Ung i Syd Från 0-21 år Studerande utan avgift förutsatt att det sker CSN-insättning på kontot. I erbjudandet ingår: - Privatkonto Ung - Barnsparkonto - Internetbanken

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Telefonbanker för alla?

Telefonbanker för alla? Telefonbanker för alla? En undersökning som är utförd för att kontrollera om telefonbanker är tillgängliga och användbara för människor som har funktionsnedsättningar Utförd av ETU AB och Improve Your

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län

RAPPORT. ISSN1400-0792 Nr 2010:9. Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län RAPPORT ISSN1400-0792 Nr 2010:9 Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län 2 Titel: Studie av grundläggande betaltjänster på landsbygden i Södermanlands län Utgivningsår:

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Prislista Privatkund 2017

Prislista Privatkund 2017 Prislista Privatkund 2017 PAKETERBJUDANDE Ung i Syd Från 0-21 år Studerande utan avgift förutsatt att det sker CSN-insättning på kontot. - Privatkonto Ung - Barnsparkonto - Internetbanken Ung - Telefonbanken

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Prislista Företagskund 2017

Prislista Företagskund 2017 Prislista Företagskund 2017 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID...

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID... Viktig information om internetbankens behörighetssystem, trojaner och virus Den senaste tiden har ett antal svenska bankkunder drabbats av så kallade trojaner i sina datorer. En trojan infekterar datorn

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Begrepp inom elektronisk kommunikation. Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö

Begrepp inom elektronisk kommunikation. Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö Begrepp inom elektronisk kommunikation Tomas Lagerhed, Seniornet Lidingö 2017-03-06 Radiovågor LW = Långvåg har en våglängd av 1 10 km. En radiovåg kan förenklat sägas bära en databit/våg. En kort våg

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer