Innehåll Itella i korthet Itella Abp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Itella i korthet Itella Abp"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Året 2008 Fortsatt tillväxt, den operativa lönsamheten sjönk något År 2008 ökade Itellakoncernens omsättning kraftigt tack vare företagsförvär- finska postverksamheten minskade något. Itella Information förbättrade Omsättning mn euro Omsättningens fördelning ven. Den operativa lönsamheten försämrades av de ökade perso- sin lönsamhet genom fortsatt tillväxt i Centraleuropa nal- och bränslekostnaderna. Den Itella Logistics affärsverk internationella affärsverksamhetens andel utgjorde 31 procent. Valutakursfluktuationerna i slutet av året medförde betydande finansiella kostnader. Bolagets soliditet förblev god. samhet i Ryssland utvecklades bra. Som en följd av den globala finanskrisen gjordes en goodwillnedskrivning av dotterbolaget ItellaNLC med 26,1 miljoner euro. Konjunkturnedgången syn Finland Övriga länder Itella Mail Communication 46 % Brev 25 % Tidningar och direktreklam 21 % Itella Information 12 % Itella Logistics 41 % Itella Mail Communication in- tes framför allt i fraktverksamhe- ledde i Finland betydande inves- ten. Den operativa rörelsevinsten teringar inom postsortering och minskade klart. -utdelning. Lönsamheten för den Itellas nyckeltal Centrala händelser För ändring Omsättning, mn euro 1 952, ,6 14,2 % Rörelsevinst utan engångsnedskrivning, mn euro 95,1 101,8-6,6 % Rörelsemarginal utan engångsnedskrivning, % 4,9 6,0 Rörelsevinst, mn euro 69,0 101,8-32,2 % Rörelsemarginal, % 3,5 6,0 Vinst före skatt, mn euro 46,6 109,5-57,4 % Avkastning på eget kapital, % 2,6 11,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,4 15,6 Soliditet,% 51,1 65,9 Gearing, % 14,8-36,4 Personal i medeltal ,9 % Investeringar, mn euro 351,5 94,2 273,1 % Vinstutdelning, mn euro 10,0 *) 39,0-74,4 % *) Styrelsens förslag Itella Mail Communication köpte DH Tools Oy i Finland, som erbjuder tjänster inom kundrelationsmarknadsföring, och OOO Connexions i Ryssland. Itella Mail Communication avancerade med investeringsprogrammet på 160 miljoner euro inom postsorteringen och utdelningen. Itella Information startade upp verksamhet i Polen, Slovakien och Ryssland. Samföretaget Itella Information AS, i samarbete med Posten Norge, inledde sin verksamhet. Itella Information köpte Tuottotieto Oy i Finland och utvidgade sin verksamhet till externaliseringstjänster inom ekonomisk administration (Itella Alligator). Itella Logistics köpte Kauko Group Oy i Finland och Hansar Logistics AB i Sverige, som båda erbjuder internationella flyg och sjötransporter. Itella Logistics blev marknadsledande inom lagringstjänster i Ryssland genom förvärvet av logistikkoncernen NLC (National Logistic Company). Antalet anställda inom koncernen ökade med 26 procent och var i slutet av året närapå Itellas stiftelse för arbetshälsa inledde VAUTSI, Nordens största projekt inom arbetshälsa. Itellas koldioxidutsläpp minskade med 10 procent under 2008 i förhållande till omsättning.

3 Året 2008 Tre affärsgrupper Itella Mail Communication erbjuder flerkanalsbaserade utdelningstjänster samt lösningar för kundrelationsmarknadsföring, så att företag och organisationer på ett framgångsrikt sätt kan nå ut till sina egna kunder. Affärsgruppen tillhandahåller också de dagliga posttjänsterna i det finländska samhället. Direktkunderna består huvudsakligen av företag och organisationer, medan tjänsternas mottagare är till största delen konsumenter. Itella Information är en ledande effektiviserare av de ekonomiska informationsflödena och en föregångare inom elektronisk fakturering i Europa. Affärsgruppen erbjuder företag och organisationer lösningar för externalisering av fakturering, ekonomisk administration och digitalisering. Kunderna består av företag med stora fakturavolymer inom exempelvis bank-, försäkrings-, tele kom-, medie- och energibranschen samt den offentliga sektorn. Itella Logistics stöder och utvecklar kundföretagens affärsverksamhet genom att erbjuda lösningar inom servicelogistik för land-, sjö- och flygtransporter, paketutdelning samt lagring och övrig avtalslogistik. Kunderna består av växande företag, vilkas behov ofta är förknippade med en global kontroll av långa kedjor av underleverantörer. Nyckeltal per affärsgrupp Itella Mail Communication För ändring Omsättning 918,1 893,8 2,7 % Rörelsevinst 86,2 88,9-3,0 % Rörelsemarginal 9,4 % 9,9 % Itella Information Omsättning 247,1 223,4 10,6 % Rörelsevinst 9,6 5,4 77,8 % Rörelsemarginal 3,9 % 2,4 % Itella Logistics Vinsten exklusive engångspost Omsättning 813,2 619,8 31,2 % Rörelsevinst 16,0 22,2-27,9 % Rörelsemarginal 2,0 % 3,6 % Vinsten inklusive engångspost Omsättning 813,2 619,8 31,2 % Rörelsevinst/-förlust -10,1 22,2,, Rörelsemarginal -1,2 % 3,6 % Itellas affärsgrupper och koncernbolag Itella Mail Communications FINLAND Itella Abp Itella Customer Relationship Marketing Ltd RYSSLAND OOO Itella Connexions Itella Information FINLAND SVERIGE NORGE Itella Information Oy Itella Tuottotieto Oy Itella Information AB Itella Information AS DANMARK Itella Information A/S TYSKLAND Itella Information GmbH ESTLAND Itella Information AS LETTLAND A/S Itella Information LITAUEN POLEN UAB Itella Information Itella Information sp. z o.o SLOVAKIEN Itella Information s.r.o TJECKIEN UNGARN Itella Information s.r.o. Itella Information kft. RYSSLAND OOO Itella Information Itella Logistics FINLAND SVERIGE NORGE Itella Abp Itella Logistics Oy Logia Software Oy AW-Store Oy Oy Confidea Business Consulting Ltd SHW Logistiikka Oy Kauko Group Itella Logistics AB Itella Logistics AS DANMARK Itella Logistics A/S ESTLAND Itella Logistics OÜ Logia Estonia OÜ LETTLAND Itella Logistics SIA LITAUEN UAB Itella Logistics RYSSLAND OOO ItellaNLC En komplett förteckning över koncernbolagen finns på sidan 67.

4 Innehåll Koncernchefens översikt... 1 Affärsmiljön... 2 Strategi... 3 Itella Mail Communication... 5 Itella Information... 9 Itella Logistics Itella i samhället Postens konsumenttjänster i Finland Personal Ekonomiskt ansvar Miljöansvar Styrelsen, förvaltningsrådet Ledningsgruppen Corporate Governance Bokslut Ordlista Itella i korthet Itella är ett serviceföretag, vars kärnkompetens finns inom hantering av kundernas informations- och produktflöden. Itella hjälper företag och organisationer att sälja och marknadsföra, leverera samt fakturera. En viktig huvuduppgift i Finland är att erbjuda dagliga posttjänster för alla i hela landet. Nöjda konsumentkunder är en förutsättning för att Itella ska kunna betjäna också sina företagskunder med framgång. Privatkunderna betjänas under namnet Posten i Finland. Itella verkar i Nordeuropa, Centraleuropa och Ryssland. Den internationella omsättningens andel är 31 %. De viktigaste kundsektorerna är handel, media, finansiering, telekommunikation och den offentliga sektorn. Itella erbjuder arbete åt cirka personer i branschen. Bolagets hela aktiestock ägs av finska staten. Koncernen består av tre affärsgrupper: Itella Mail Communication, Itella Information och Itella Logistics.

5 Nya vägar Koncernchefens översikt År 2008 går till historien med anledning av den globala finanskrisen. De dra- hjälp av utskriftslösningen ipost. Itella Informations resultatutveckling förbättrades avsevärt. Itella In- matiska förändringarna märks inte formation har utvecklats till en en- enbart i företagens ekonomi, utan hetlig affärsgrupp med högklassiga effekterna drabbar också konsu- primärprodukter i alla verksamhets- menterna och de anställda på fö- länder. Företagsförvärvet av Tuotto- retagen. Konjunktursvängningarna tieto Oy i Finland innebar en bety- påverkar också i allt högre grad Itel- dande expansion av värdekedjan; las verksamhet. nu kan Itella Information erbjuda Början av år 2008 löpte inom tjänster för ekonomiska transaktio- koncernen i huvudsak som plane- ner i ännu vidare omfattning än den rat; den osäkra ekonomiska utveck- tidigare fakturaförmedlingen. Hel- lingen började synas i vår verksam- hetslösningen kallas Alligator och het efter sommarsäsongen. Störst erbjuds framför allt medelstora och effekt på lönsamheten hade ök- stora företag som behöver harmo- ningen av lönekostnaderna som nisera och effektivisera sina rutiner man kände till redan på förhand inom ekonomiförvaltning. samt de stigande bränslepriserna. Itella Logistics eget servicenät- der. Brev volymerna låg fortsatt på lamedarbetare som utför det viktiga Årets totala resultat blev lägre än verk omfattar nu Rysslands största en god nivå i Finland. En försmak postarbetet i diverse arbetsupp- föregående år, fastän vi nådde våra städer. Det nya ItellaNLC har inklu- av kommande trender får vi från gifter. Itella har ett gott renommé mål relativt bra när det gäller det derats i bokslutet från och med au- andra länder, där volymerna i hu- som ett företag som satsar på att operativa resultatet. gusti Dotterbolagets resul- vudsak har redan sjunkit avsevärt. både utveckla personalen och att Kundernas tre processer i fokus tatutveckling följde prognoserna och var rentav något gynnsammare Itella förbereder sig för kommande utmaningar såväl minskad volym förbättra arbetshälsan. Effekterna syns bland annat i den positiva ut var ett betydelsefullt år för än beräknat. Konjunkturläget däm- som konkurrens genom att kraft- vecklingen i bolagets arbetsolycks- Itellas strategiska utvecklingslinje. pade inte efterfrågan på logistik- fullt investera i det inhemska utdel- statistik. Vi förtydligade vår strategi genom tjänster. Vi tror ännu på en lång- ningsnätverket. I ett omfattande Jag vill tacka alla våra kunder att som utgångspunkt för affärs- siktig tillväxtpotential på den ryska treårigt investeringsprogram ska för ett gott samarbete. Vi på Itella verksamheten utse tre processer logistikmarknaden, även om vi un- fyra sorteringscentraler moderni- tror på en resultatrik verksamhet som är centrala inom såväl våra fö- der de närmaste åren måste vara seras, vilket innebär kraftfulla sats- genom ett långsiktigt och förtroen- retagskunders som den offentliga beredda på de motgångar som all- ningar på datasystem, utrustning defullt samarbete. Vi är stolta över sektors verksamhet: männa ekonomiska utvecklingen och fastigheter. att få betjäna våra krävande och 1) kundrelationer och försäljning, medför. Valutakurs förändringarna Itella Mail Communication utvecklingsinriktade kunder ännu 2) leveranskedja och logistik samt påverkar Itella avsevärt mer än ti- ansvarar i första hand för att alla mångsidigare än tidigare. 3) fakturering och ekonomisk admi- digare och den försvagade rubeln medborgare ska ha tillgång till post- nistration. Itellas affärsverksamhet ledde till tydligt ökade finansie- tjänster i Finland. Eftersom cirka 96 % och de framtida tillväxtutsikterna ringskostnader. I Finland inledde vi av posttjänsternas intäkter kommer är uttryckligen inriktade på dessa ett storskaligt investeringsprojekt i från företag och organisationer, processer. och med bygget av det nya logistik- tvingas vi ständigt söka efter nya Jukka Alho Vi stärkte vår ställning i Ryss- centret nära Lahtis. sätt att samtidigt uppfylla behoven Koncernchef land, där vi genomförde ett omfattande företagsförvärv inom servicelogistikområdet. Tillväxten i Omstruktureringen av postutdelningen en förstarangsfråga för såväl privatkunder som företag. Olika kundenkäter visar att vi lyckats väl med detta, också enligt in- Centraleuropa var mer återhållsam Itella Mail Communications resul- ternationella jämförelser. medan Itella Information expande- tat drogs ned av de ökade utgif- Det största erkännandet för att rade organiskt till nya länder med terna för löner och övriga kostna- kunderna är nöjda förtjänar de Itel- Itella Abp Årsredovisning

6 Effektivitetspressen ökar Affärsmiljön År 2008 går till historien som en världsekonomisk vändpunkt, då en lång uppgångsperiod slutade i en internationell finanskris med förebud om en allvarlig stagnation av realekonomin. Itella fortsätter förberedelserna inför förändringar på lång sikt, t.ex. elektroniska substitutionen, det nya EU-postdirektivet samt kraven på miljöansvar. Itella är verksam inom informations- och materiallogistikbranschen i Nord- och Centraleuropa och Ryssland samt erbjuder posttjänster i Finland. Det internationella ekonomiska läget avspeglas i kundernas affärsverksamhet. Effekterna kan skilja sig avsevärt mellan olika geografiska områden. Danmark och de baltiska länderna har hamnat i en ekonomisk nedgång tidigare än Finland. I Sverige märks förändringen även i en svagare krona och för Ryssland är prisutvecklingen på olja avgörande. Vid ett kärvt ekonomiskt läge skär kunderna ned på sina investeringar och minskar på satsningarna inom exempelvis marknadskom- munikation. Å andra sidan är man under effektivitetspress beredd till allt större externaliseringslös- ningar, vilket Itella erbjuder inom bland annat lagerhantering och fakturering. Digitaliseringen går framåt i takt med de stora avsändarna Effektiviseringen sätter fart på företagens övergång till elektronisk kommunikation och dataöverföring, vilket minskar postföretagens brevtrafik. Övergången till elektroniska dokument tar ett kliv framåt allt eftersom banker, tele- och elbolag samt övriga stora avsändarföretag flyttar över konsumentkommunikation till digitala kanaler. Internet påverkar också utdelningen av tryckta tidningar när mediehusen satsar på nättidningar och de sociala nätgemenskaperna uppfyller informationsförmedlingens nya behov. De elektroniska transaktionerna ökar inom både företagen och den offentliga sektorn, vilket ökar efterfrågan på tjänster inom informationslogistik. I Finland förbereder statsmakten betydande projekt inom bland annat digitala myndighetstjänster. Nytt postdirektiv gäller från 2011 Den osäkra ekonomin påverkar också Itellas konkurrensförhållanden. Den avstannade finansieringen försvårar affärsverksamheten för i synnerhet små konkurrenter. Statsägda och solida företag har en större marginal också under lågkonjunktur. Post- och logistikföretagen kan expandera till nya verksamhets områden om hemmamarknaden avmattas. Itella är fortsatt beredd på en ökad konkurrens inom brevutdelning, vilket EU-postdirektivet påskyndar under Den landsomfattande femdagarsplikten för brevutdelning kommer i Finland förmodligen endast att beröra Itella. Konkurrenter kan dela ut post mer sällan och koncentrera sig på städerna. I ljuset av detta är det viktigt att hitta en lösning på hur man inom posttjänsterna kan garantera en regional jämlikhet och en finansiering som täcker hela Finland. Miljöeffektivitet sparar in på utgifterna När konjunkturläget stramas åt möter företagen också större förväntningar på gott företagsmedborgarskap. Miljöfrågorna påverkar mer direkt kundernas inköpsbeslut. För att kunna bemöta kundens krav ska även varje nivå av underleverantörskedjan ta hänsyn till ekologiska valmöjligheter. Inom Itellas verksamhetsområde är ekonomisk och ekologisk effektivitet målsättningar som stöder varandra. Till exempel genom att effektivisera transportnätet kan man skära ner på både bränsleutgifter och koldioxidutsläpp. Det skärpta ekonomiska läget kan således ge viktig extrastimulans också för miljöprojekt. 2 Itella Abp Årsredovisning 2008

7 Itellas utvecklingslinje fram till 2013 Strategi Mission Itellas huvudsakliga uppgift har förblivit oförändrad i 370 år: att ta hand om kundernas produkt- och informationsflöden. Itella hjälper företag att sälja, marknadsföra, leverera och fakturera. I Finland är Itellas grunduppgift att erbjuda dagliga posttjänster i hela landet. Nöjda konsumenter är en förutsättning för att Itella framgångsrikt ska kunna tjäna sina företagskunder. Vision Itellas mål är att vara ett branschledande företag i Nordeuropa. De informationslogistiska tjänsterna är förknippade med hanteringen av informationsflöden. Sådana flerkanalsbaserade tjänster erbjuds inom både Itella Mail Communication och Itella Information. Servicelogistiken erbjuder lösningar för hantering av leveranskedjan, d.v.s. frakt-, lagerhållnings- och distributionstjänster, som erbjuds av Itella Logistics. Itellas strategi Itellas lösningar för kundernas behov Företag Sälja Leverera Fakturera Viktigaste målsättningar Fram till 2013 har koncernen som mål Insatsområden 2009 Strategins genomförande bestäms av följande projekthelheter: att öka omsättningen så att den genomsnittliga årliga tillväxten En kunnig och motiverad personal är minst 10 % (CAGR) Innovativa tjänster och kund- att via omsättningen generera kännedom en vinst på 8 % (EBIT) Utveckling av arbetssätt och produktivitet Itella har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 10 % Det internationella företagets ledningssystem fram till 2012 (i förhållande till omsättningen, 2007 som jämförelsepunkt). Ett miljöperspektiv i all affärsverksamhet Läsa Uträtta ärenden Betala Köpa Konsument De geografiska marknaderna Itella opererar på den finländska marknaden med ett unikt brett serviceutbud. Bolaget är marknadsledande på utvalda områden inom informations- och servicelogistik. I de övriga nordiska länderna inriktar sig Itella på noggrann segmentering och på att särskilja sig med sina innovativa, teknologibaserade tjänster. På den ryska tillväxtmarknaden kan Itella rentav bli marknadsledande, vilket också har skett inom lagerlogistik. I Ungern, Slovakien och de övriga länderna i östra Centraleuropa växer Itella genom organisk tillväxt. Vision Nöjda kunder Vi är Nordeuropas ledande företag på marknaden för informations- och servicelogistik Mål Strategi Mission Ett växande och lönsamt företag. Två starka varumärken: Itella och Posten. Miljövänlig verksamhet. Nyckelmål 2013 Konkurrenstrategi Tyngdpunkter 2009 Vi sörjer på ett effektivt sätt för våra kunders informations- och varuflöden och producerar på så sätt viktiga tjänster i vårt samhälle. Vår verksamhet baserar sig på hållbar utveckling. Värderingar Vi levererar kundnytta Vi håller vad vi lovar Vi förnyar oss målmedvetet Vi samarbetar Itella Abp Årsredovisning

8 Skidcenter Vuokatinrinteet, Sotkamo, Finland Kesko-gruppen når sina kunder med Itellas lösningar för kundrelationsmarknadsföring. Kunderna får Plussa-poäng exempelvis för köp av sportutrustning och -tjänster.

9 Itella Mail Communication Itella Mail Communication erbjuder alla finländska företag, organisationer och konsumenter utdelningstjänster för brev, tidningar och direktreklam. De nya lösningarna för kundrelationsmarknadsföring omfattar tjänster från analytik fram till orderleverans. Tjänster Utdelningstjänster för brev, reklam, tidningar och tidskrifter Tjänster inom kundrelationsmarknadsföring Posttjänster för konsumenter i Finland Verksamhetsländer Finland och Ryssland Omsättning mn euro Nyckeltal 2008 Omsättning 918,1 miljoner euro Rörelsevinst 86,2 miljoner euro Personal (31.12) År 2008 Femdagarsutdelningen omfattade Finlands alla 2,5 miljoner hushåll och företag. Under året delades 3 miljarder brev, tidningar och direktreklam ut, vilket utgör 12 miljoner försändelser varje vardag. Volymerna för brevutdelning var fortsatt stabila. Utvecklingsprogrammet för postsorteringen och -utdelningen inleddes med byggnadsprojekt samt installation av nya sorteringsmaskiner och -system. Itella köpte DH Tools Oy, som specialiserat sig på kampanjhantering. Itella köpte det Moskvabaserade företaget Connexions, som specialiserat sig på kundrelationsmarknadsföring Försändelser mn st Itella Abp Årsredovisning

10 En överlägsen förmåga att nå fram Itella Mail Communication levererar de dagliga posttjänsterna för alla i Finland. Åt företagskunder erbjuder affärsgruppen lösningar med vilka de når sina egna kunder framgångsrikt. Itella Mail Communication erbjuder i Finland utdelning fem dagar i veckan. Tjänsten kompletteras av tidigutdelning av tidningar, där Itellas marknadsandel är 73 %. Marknadsandelen inom inom oadres serad reklamutdelning är 40 %. De direkta kunderna utgörs huvudsakligen av företag och organisationer, men tjänsternas slutanvändare, d.v.s. mottagarna, är till största delen konsumenter. Målsättningen är att garantera en förstklassig kundupplevelse på varje nivå av servicekedjan. De viktigaste kundbranscherna är detaljhandel, tidningsförlag, energiföretag, teleföretag, banker, försäkringsbolag och postföretag samt företag inom direkt marknadsföring och postorderhandel. Itella Mail Communication är verksam i Finland, och sedan hösten 2008 också i Ryssland, där man erbjuder tjänster inom kundrelationsmarknadsföring. Framgångsrika leveranser Itellas konkurrenskraft bygger på ett omfattande adressregistersystem samt en kostnadseffektiv och smidig sorterings- och utdelningsprocess. Under de senaste åren har Itella utökat sina tjänster inom direkt marknadsföring till en flerkanalsbaserad kundrelationsmarknadsföring och kampanjhantering samt planeringstjänster knutna till dessa. Inom den här sektorn bygger Itellas konkurrenskraft på en stark kompetens inom målgruppsanalyser, utnyttjande av forskningsdata samt utvecklade program och arbetsredskap. Posthanteringen förnyas i sin helhet Itella Mail Communications utvecklingsprojekt har tagit ordentlig fart i Finland. Projektet, som inleddes 2007, avser en förnyelse av hela posthanteringen inom både arbetsmetoder och teknologi. Målet är att kunna bemöta kundernas förändrade behov, smidigare reagera på förändringar i efterfrågan samt att utnyttja produktionskapaciteten på ett effektivare sätt. Förnyelserna ger kunderna mer utvecklade tjänster i form av bland annat realtidsuppföljning av utdelningen. Utvecklingsprogrammet omfattar investeringar på 160 miljoner euro. I Kuopio och Uleåborg inleddes byggandet av nya sorteringsterminaler och i Helsingfors och Tammerfors moderniserades och byggdes terminalerna ut. På dessa orter inleddes dessutom installationen av nya sorteringsmaskiner och -system. Den största reformen för arbetsorganiseringens del gällde löne- och arbetstidsmodellen, som Mer träffsäker kundkommunikation för K-Plus Kesko är ett ledande tjänsteföretag inom handelsbranschen i Finland. K-Plus är Kesko-gruppens stamkundsprogram, som erbjuder nära två miljoner hushåll förmåner på över olika köpställen. Itella har utvecklat en helhetslösning för kundrelationsmarknadsföringen, där Kesko-gruppens kedjor och butiker håller kontakt med kunderna, stärker kundlojaliteten och ökar försäljningen. Enligt K-Plus Oy:s verställande direktör Niina Ryynänen ligger Itellas styrka i deras analys- och profileringsverktyg. Kommunikationen har blivit mer träffsäker i och med att vi kan utnyttja information från olika källor om kundernas köpbeteeende, konsumtionsbehov och livsskeden. Exempelvis Intersportkedjan kan rikta en sportutrustningskampanj till motionerande stadsbor under 40 år. Förutom noggrann målgruppsinriktning är mätbarheten en fördel med direkt marknadsföring. Tack vare goda resultaten har den direkta marknadsföringens roll ökat i K-Plus marknadskommunikation. Också kunderna upplever vår kommunikation som meningsfull och viktig när den bygger på äkta kännedom om kunderna. 6 Itella Abp Årsredovisning 2008

11 Itella Mail Communication är baserad på produktivitet (läs mer på sid. 22). Nyetablering i Ryssland Itella Mail Communication köpte under 2008 DH Tools Oy, som specialiserat sig på kampanjhantering inom marknadsföring och är Finlands största specialistföretag inom styrsystem för marknadsföring. I november gjorde affärsgruppen sin första internationella företags- affär. Det nya dotterbolaget Itella Connexions är en före gångare inom direkt marknadsföring i Ryssland. Tjänsterna omfattar allt från kundinformationsanalys till konceptering, kreativ plane- ring, leverantörshantering och efteranalys. Bolaget ger Itella Mail Communication viktig lokalkännedom på den växande marknaden i öst samt erbjuder också nya marknader för CRM-lösningar som utvecklats i Finland. Volymen utdelade brev var fortsatt stabila under 2008, avvikande från den europeiska trenden. Volymerna inom reklamutdelningen minskade något till följd av den hårda priskonkurrensen. Trenden inom prenumererade tidningar följde den allmänna upplageutvecklingen. Tidskriftsvolymerna förblev så gott som oförändrade. Postverksamhetens lönsamhet försvagades på grund av de höjda bränsle- och arbetskraftskostnaderna. Miljöansvaret styr verksamheten 2009 Storsatsningarna för att förbättra distributionstjänsternas konkurrenskraft och för att minska I Finland når Itella 5,3 miljoner konsumenter och företag fem dagar i veckan. Bolagets konkurrenskraft bygger på heltäckande hantering av kontaktinformation samt en kostnadseffektiv och flexibel sorterings- och utdelningsprocess. koldioxid utsläppen fortsätter. Man söker nya alternativ för optimering av såväl utdelningsrutterna och fordonsanvändningen som personalens arbetsmetoder. Datasystemen utvecklas för att man bättre ska kunna förutse utskicksvolymen, planera produktionsarbetet och följa upp utdelningen. 1 och 2 klass-brev mn st klass brev 2 klass brev Verksamhetens internationalisering går vidare när Itella Mail Communication utökar sitt utbud av högklassiga distributionstjänster i Moskva och S:t Petersburg. Inom kundrelationsmarknadsföring lanseras en ny CEMtjänst (Customer Experience Management), som automatiserar Direkt reklam mn st Adresserade Oadresserade (inkl. stadstidningar) marknadsföringskampanjer, effektiviserar utnyttjandet av kunddata i affärsverksamheten och förbättrar hanteringen av kundrelationer. Inom all serviceutveckling betonas flerkanallösningar och miljöansvar. Prenumererade tidningar och tidskrifter mn st Tidningar Tidskrifter Itella Abp Årsredovisning

12 Operahuset, Oslo ISS Facility Services är ett av världens största fastighetsbolag. Då Itella sköter om dataflödena inom faktureringen kan ISS fokusera på att sköta kundernas fastigheter.

13 Itella Information Itella Information erbjuder kostnadsefektiva lösningar för hantering av inkommande fakturor och andra dokument inom organisationerna samt för deras utskick elektroniskt eller på papper. Tjänsterna är skalbara från standardtjänster till utläggning av processer i full skala. Tjänster Lösningar för utläggning av fakturering, ekonomiförvaltning och digitalisering. Verksamhetsländer Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Slovakien, Ungern, Tjeckien, Österrike Nyckeltal 2008 Omsättning 247,1 miljoner euro Rörelsevinst 9,6 miljoner euro Personal (31.12) År 2008 Itellas och Posten Norges samföretag inledde sin verksamhet i Norge. Verksamheten utvidgades till Polen genom förvärvet av BusinessPoint S.A., marknadsledande inom utskrift och dokumenthantering. Nya dotterbolag bildades i Ryssland och Slovakien. Itella stärkte sin elektroniska kompetens inom ekonomisk administration genom att förvärva Tuottotieto Oy i Finland. En helhetslösning för ekonomisk administration, Itella Alligator, lanserades på den finländska marknaden. Digitaliseringen av statsförvaltningens fakturor gick vidare i Finland bland annat med Fordonsförvaltningscentralen och Kommunikations verket. Itella digitaliserar statens fakturor också i Sverige. Itella hanterade 40 % av alla fakturor i Finland. I Estland förmedlas 65 % av konsumenternas e -fak t uror via Itellas portal (www.arved.ee). Itella digitaliserar cirka 90 miljoner dokument om året, av vilka knappt en femtedel är inköpsfakturor. Under året producerades 105 miljoner ipost-brev. Omsättning mn euro Fysiska och elektroniska transaktioner mn st Itella Abp Årsredovisning

14 Ledande europeisk partner inom fakturering Itella Information är ledande företag inom effektivisering av dataflöden inom ekonomiförvaltning samt föregångare inom e-fakturering i Europa. Affärsgruppen erbjuder lösningar för utläggning av fakturering, ekonomiförvaltning och digitalisering. Itella Informations kunder består av företag med stora fakturavolymer inom exempelvis bank-, försäkrings-, telekom-, medie- och energibranschen samt inom den offentliga sektorn. En betydande kundgrupp utgörs också av småföretag som vill effektivisera sin verksamhet genom att gå över till elektroniska processer. Från standardtjänster till omfattande utläggningar Lösningarna för både fakturering och dokumenthantering avpassas efter behov. Med standardtjänsterna, som kan tas i bruk snabbt, kan företaget snabbt effektivisera sin verksamhet. Exempel på sådana lösningar är skanning av inköpsfakturor samt ipost-lösningen för utskrift, kuvertering och utskick av brev i pappersform eller elektroniskt. Tjänsterna används av tusentals företagskunder i Itellas olika verksamhetsländer. Tack vare Itellas helhetslösning inom fakturering kan kunderna välja de bästa avsändar- och mottagarkanalerna för att optimera produktiviteten och försäkra sig om en snabb penningomsättning. Elektronisk fakturering ger avsevärda kostnadsbesparingar, och utöver detta kan fakturan också användas för personifierad kundkommunikation och automatisering av kundservicehändelserna. Genom en effektiv hantering av inkommande fakturor kan Itella sänka kundens handläggningskostnader t.o.m. till en bråkdel. Itella Informations mest omfattande tjänst Alligator erbjuder en lösning för utläggning, som omfattar alla arbetsmoment inom ekonomiförvaltning. Itella Alligator utläggning av ekonomiförvaltning Under 2008 fattade Itella Information viktiga beslut för de närmaste årens utvecklingsriktning: affärsgruppen ska stärka sin position som serviceföretag inom ekonomisk administration. Itella har redan i tjugo år svarat för utskrift och utskick av fakturor. Under 2000-ta- ISS litar på Itella i faktureringsprocesserna i pappers- och bitform ISS är ett av världens största kommersiella fastighetsbolag med över företagskunder i 50 länder. ISS Facility Services, som är verksamma i Oslo, ville ha en effektiv faktureringslösning. Därför valde man Itellas utskriftslösning för pappersfakturor och einvoice för den elektroniska utdelningen. ISS skickar varje år fakturor till sina kunder i Norge, i digital eller fysisk form. Itella erbjuder tjänster för hantering av både köp- och säljfakturor. Att koncentrera de här tjänsterna till en enda partner strömlinjeformar arbetsfaserna, eliminerar felriskerna och ger betydande kostnadsbesparingar. För ISS var det viktigt att hitta en partner som kan erbjuda avancerade, flerkanalsbaserade tjänster med en kapacitet som klarar våra volymer, säger Tom G. Tollefsen, kredit- och avtalschef på ISS Facility Services AS. 10 Itella Abp Årsredovisning 2008

15 Itella Information let avancerade Itella till en stark internationell expert på elektroniska fakturor. Nu är allt fler kunder intresserade av helhetslösningar inom ekonomisk administration. Itellas gedigna erfarenhet av hanteringen av omfattande fakturavolymer samt standardisering av tjänster omfattar nu rutinprocesserna inom ekonomiförvaltning. Med hjälp av den nya Itella Alligator-tjänsten kan en organisation förutom fakturering också lägga ut övriga ekonomiska processer på Itella: köp- och säljreskontra, inkassering, löneberäkning, ningar, betal- bokföring och bokslut samt ekonomiska tjänster som stöder försäljningen. Itella Alligator är en lösning för företagens behov av effektivisering, ökat kassaflöde och optimering av drifts kapitalet. Genom att utveckla hela Norge är föregångare inom e-fakturering. Itella Information AS erbjuder e-fakturering samt dokumenthanteringstjänster för bl.a. löneberäkning, kundkommunikation och arkivering. Itellas och Posten Norges samföretag inledde sin verksamhet i juni. faktureringsprocessen Verksamheten utvidgades i kan Itella sänka kundens ekonomiska kostnader med upp till 30 Itella Information startade på vå- Ryssland och Centraleuropa - 50 %. Med hjälp av Alligator kan ren sin verksamhet i Polen efter företaget också utnyttja fakturan att ha köpt BusinessPoint S.A:s affärsverksamhet, marknadsledande som en marknadsförings- och informationskanal. inom utskrifter och dokumenthantering. Itellas och Posten Norges Att lägga ut arbetet på en partner ger förutom kostnadsbesparingar också en effektiv processled- i juni: båda ägarnas informations- samföretag inledde sin verksamhet ning och en bättre genomskådlighet. logistiska verksamhet i Norge övergick till Itella Information AS. Av Itella Information svarar för processens totala effektivitet, och då är samföretaget äger Itella 51 % och kundens intresse även Itellas intresse. Genom att lägga ut rutinerna Itella stärkte sin kompetens Posten Norge 49 %. inom ekonomiförvaltning kan företagets ekonomiledning fokusera på tration genom att köpa Tuottotieto inom elektronisk ekonomiadminis- analys, planering och strategi. Oy, vars serviceportal digitalous. net är Finlands ledande nätbaserade verktyg inom ekonomisk administration. Bolaget funge rar under namnet Itella Tuottotieto Oy och har över 100 anställda och 300 kunder. Genom att bilda nya bolag utvidgade Itella Information under hösten sin verksamhet till att omfatta också Ryssland och Slovakien genom etablering av nya bolag. I init ialskedet betjänas i huvudsak befintliga kunder som vill utnyttja de bekanta tjänsterna inom ett större geografiskt område. Internationaliseringen fortsätter 2009 Itella Informations vision är att vara ledande partner inom faktureringsprocesser i Europa. Med sina standardtjänster ska Itella utöka sin internationella kundkrets och med utläggningslösningarna nå djupare in i kundernas processer. Itella Alligator lanseras under 2009 i övriga Norden och Baltikum. Expansionen till nya länder i Europa fortsätter. Man satsar kraftfullt på internationell serviceverksamhet så att Itella ska kunna erbjuda kunderna ännu bredare och kostnadseffektivare tjänster på de europeiska marknaderna. Itella Abp Årsredovisning

16 Stockmann Mega Mall Belaya Dacha, Moskva Itella optimerar varuflödet, lageromsättningen och tillförseln av Procter & Gambles produkter till slutkunden.

17 Itella Logistics Affärsgruppens kärnkompetens finns inom servicelogistik, där man sätter sig in i kundens strategi och erbjuder lösningar som stöd för en effektiv hantering av kundens produkt- och informationsflöden. Kunderna kan lägga ut delar av sin logistikprocess eller hela hanteringen och utvecklingen på Itella. Tjänster Land-, sjö- och flygfrakt samt spedition Paket- och expressutdelningar Lagertjänster och övrig avtalslogistik Konsultation och IT-lösningar Omsättning mn euro Verksamhetsländer Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland samt globala tjänster via partners Nyckeltal 2008 Omsättning 813,2 miljoner euro Rörelseresultat 10,1 miljoner euro +16,0 miljoner euro (exkl. post av engångskaraktär) Personal (31.12) År 2008 Itella blev marknadsledande inom lagertjänster i Ryssland tack vare köpet av logistikkoncernen NLC (National Logistic Company). Itella köpte Kauko Group Oy i Finland, som specialiserat sig på internationella flyg- och sjötransporter, och Hansar Logistics AB i Sverige. Lagerutrymmet växte med kvadratmeter. Rautakesko utsåg Itella till sin internationella lo- gistikpartner inom hela sitt verksamhetsområde i Finland, Norge, Sverige, Baltikum och Ryssland. De estniska privatkunderna erbjöds landsomfattande pakettjänster. Itellas logistikcentra TAPA-certifierades enligt högsta A-säkerhetsklassen Logistikcentralernas kapacitet m Företags och privatkunders paket och pallar (Finland) mn st Itella Abp Årsredovisning

18 Servicelogistiskt mervärde för kundens affärs Itella Logistics stöder och utvecklar kundföretagens affärsverksamhet genom att erbjuda tjänster inom land-, sjö- och flygtransporter, paketutdelning samt lagring och övrig avtalslogistik. Affärsgruppens kärnkom- Apetens utgörs av servicelogistik och går ut på att sätta sig in i kundens strategi och erbjuda lösningar som stöder en effektiv hantering av produkt- och informationsflödet. Kärnkompetensen bygger på god kunskap om kundens affärsverksamhet, ett serviceutbud som ger mervärde, en motiverad personal samt en innovativ användning av IT. Itella Logistics erbjuder sina tjänster till i synnerhet växande företag, vilkas behov är ofta för- knippade med en global kontroll av långa kedjor av underleverantörer. Itella är en pålitlig partner, som kunderna kan lägga ut delar eller hela kontrollen och utvecklingen av sin logistikprocess på. God kännedom om den lokala affärsmiljön är Itella Logistics styrka på hemmamarknaderna i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. De globala frakttjänsterna sker via ett partnernätverk. Itella är i Finland marknadsledande inom alla sina serviceområden och i Ryssland inom lagertjänster. Produkterna ända till butikshyllan Med hjälp av avtalslogistiska lösningar ska Itella optimera ett stabilt varuflöde, en högre omsättning av lagret samt en högklassig tillförsel av produkter lokalt till slutkunden. Genom sin helhetslösning svarar Itella för hela leveranskedjan från tillverkningsland till butiksleveranser på slutmarknaden. Kärnan inom avtalslogistik är servicelagret. Utöver lagerhållning erbjuds också mervärdestjänster: att plocka ihop eller packa produkterna, lokalisering t.ex. lägga till instruktioner eller prislappar samt insortering på hyllor. Den branschinriktade specialkompetensen är bland annat förknippad med mode-, reservdels- och dryckeslogistik. Tack vare Itellas servicelagerlösningar får kunden tillgång till ett informationsflöde som täcker hela leveranskedjan. En integrering av Heltäckande lagringstjänster åt Procter & Gamble i Ryssland Procter & Gamble är en av världens ledande tillverkare av dagligvaror. P & G Russia inledde sin verksamhet 1991 och är ett av koncernens snabbast växande dotterbolag. De företräder i Ryssland 70 varumärken, som exempelvis Ariel, Fairy, Pampers, Always och Gillette. Procter & Gambles samarbete med NLC (ItellaNLC sedan 2008) inleddes ItellaNLC erbjuder P & G heltäckande logistiktjänster inklusive bland annat lagring ( pallplatser i Moskva) och mervärdestjänster, som t.ex. packning och prissättning av produkter. Enligt Procter & Gambles logistikchef Tatiana Tertichnik kan bolaget tack vare externaliseringen fokusera på sin kärnverksamhet. Med en partner som sköter alla logistikbehov kan de effektivt reagera på förändringar i efterfrågan eller verksamhetsmiljön och transparent följa läget på lagret. ItellaNLC är en mycket kundinriktad partner. De utvecklar ständigt sin verksamhet och bemödar sig om att möta våra behov. Vi får på ett effektivt sätt uppföljningsinformation från leveranskedjan och kan effektivisera verksamheten. I slutändan kan vi erbjuda våra egna kunder bättre service. 14 Itella Abp Årsredovisning 2008

19 verksamhet Itella Logistics datasystemen garanterar att det är lätt att följa leveranskedjan i realtid och exempelvis snabbt reagera på förändringar i efterfrågan. Frakt- och transporttjänster i hela världen Itellas frakt- och speditionstjänster omfattar land-, sjö- och flygtransporter, terminal- och tulltjänster samt import och export i hela världen. Nätverket, som byggts upp tillsammans med ledande samarbetspartner inom branschen, garanterar smidig frakt runtom i världen. Itella erbjuder också specialtjänster, t.ex. tempererade transporter samt transport av farliga ämnen. Itella Logistics erbjuder en flexibel, trygg och åskådlig hantering av pakettrafiken både i Finland och internationellt. Som marknadsledande i Finland utvecklar Itella ständigt sina pakettjänster för att kunna erbjuda ItellaNLC:s nätverk för frakt- och lagertjänster spänner över Ryssland från S:t Petersburg till Vladivostok. Det i april förvärvade dotterbolagets affärsverksamhet utvecklades gynnsamt. Itella tror på den långsiktiga tillväxtpotentialen på marknaden i Ryssland, även om de närmaste åren kan bli svåra. kunderna smidiga sätt att skicka och ta emot paket. serat sig på internatio- Ett exempel är den tomat som använts på prov i Finland och Hansar Logistics AB i Sverige. paketaunella luft- och sjötransporter, och Estland. Nya servicelager öppnades i S:t Petersburg och Moskva, med en Ledande leverantör av lagertjänster i Ryssland Affärsgruppen fattade också inves- totalyta på kvadratmeter. Itella Logistics fortsatte sin tillväxt teringsbeslut angående byggandet när man i april köpte upp den ryska av servicelager nära Lahtis i Finland logistikkoncernen NLC (National ( kvadratmeter) och Borås i Logistic Company). ItellaNLC:s nätverk av logistikcentra och transport- I november 2008 utsåg Rauta- Sverige (8 000 kvadratmeter). förbindelser sträcker sig nu från S:t kesko Itella till sin internationella Petersburg till Vladivostok. logistikpartner inom hela sitt verksamhetsområde i Finland, Norge, Itella stärkte sin lokalkännedom genom att köpa Kauko Sverige samt Baltikum och Ryssland. Group Oy i Finland, som speciali- Paketverksamheten utvidgades till att omfatta de största städerna i Estland. De estniska konsumen- terna har tillgång till ett nätverk med 50 R-kiosker samt 20 service- SmartPost-partnerns paketautomater som utlämningsställen. Handlingsmodellernas standardisering går vidare 2009 Itella Logistics målsättning är fortsatt tillväxt, att förbättra lönsamheten samt att inom fem år nå positionen som ledande aktör inom servicelogistik i Norden, Baltikum och Ryssland. Itella fortsätter att stärka sin lokalkännedom i verksamhetsländerna och satsar särskilt på att genom ItellaNLC utnyttja möjligheterna på den ryska marknaden. Internationaliseringen av paketverksamheten går i första hand vidare i de baltiska länderna och Sverige. Utvecklingsmålet för 2009 är att harmonisera produkter, handlingsmodeller och processer. Utvecklingen av kvalitets- och miljömetoderna går vidare. Målet är att under de närmaste åren få ISO och ISO certifikat samt TAPA-certifikat, som är en symbol för den högsta säkerhetsnivån på lagren, för Itella Logistics verksamhet i alla länder. Itella Abp Årsredovisning

20 Fotbollsskola för juniorer, Tavastehus, Finland Itella medverkar i Finlands Bollförbunds program Alla spelar. Inom ramen för programmet ordnas årligen cirka 40 fotbollsskolor som är öppna för alla, flickor och pojkar, oavsett ålder.

21 Itella i samhället Itellas viktiga huvuduppgift är att erbjuda samhällsomfattande brev- och pakettjänster överallt i Finland. Bolaget är en av landets största företagsarbetsgivare och föregångare i sin bransch inom utveckling av de anställdas arbetshälsa. Det primära målet inom miljöeffektivitet är att minska koldioxidutsläppen med 10 % fram till Socialt ansvar Posttjänster åt alla i Finland Arbete åt Itellamedarbetare Ekonomiskt ansvar En sund företagsekonomi Tjänster för näringslivet Miljöansvar Effektivisera energiförbrukningen inom utdelning och transporter Erbjuda elektroniska tjänster År 2008 Femdagarsutdelningen omfattade 5,3 miljoner privatkunder och företag. Genom NetPosti skickades under året över 2 miljoner brev. Antalet avsändarföretag var cirka och antalet registrerade mottagare Itella Logistics företagsförvärv i Ryssland gav koncernen nära nya anställda. Itellas stiftelse för arbetshälsa lanserade VAUT- SI, Nordens största arbetshälsoprojekt. Itellas omsättning fortsatte att öka, den operativa lönsamheten sjönk något och soliditeten var fortsatt god. Personalen belönades med 2,9 miljoner euros vinstpremie. Styrelsens utdelningsförslag uppgick till 10,0 miljoner euro. Itellas klodioxidutsläpp minskade under året med 10 % i förhållande till omsättningen. EU parlamentet godkände ett nytt postdirektiv, som öppnar brevutdelningen för konkurrens inom hela EU-omr ådet Beredningen av den nya lagen om posttjänster började i Finland under ledning av trafik- och kommunikationsministeriet. Personal personer Finland Övriga länder Konsumenternas kundnöjdhet Skala Tjänster på posten Ta emot post Skicka post Posten som helhet 5 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 Itella Abp Årsredovisning

22 Postens konsumenttjänster Skicka försändelser Postens butiker eller återförsäljare (ca stycken) via brevlådor (ca stycken) i glesbygdsområden via brevbricka Ta emot försändelser i brevlådan till Postens butik eller återförsäljare hemleverans elektroniskt via NetPosti Personliga meddelanden produkter i Postens butiker och webbutiken mobilkort, lyxtelegram och övriga webbtjänster Uträtta ärenden adressändring elektroniskt, per telefon eller på posten elektroniskt via Netposti 18 Itella Oyj Årsredovisning 2008

23 Post till alla Postens konsumenttjänster i Finland Itellas viktiga grunduppgift är att erbjuda dagliga posttjänster i hela Finland. Posten vill förbli kundernas förstahandsval också vid ökad konkurrens. En ännu intensivare och mångsidigare kundrelation till konsumenter och småföretagare ska byggas upp. Ett finländskt hushåll lägger och elektroniska kanaler. Under enligt Statistikcentralen ner hösten 2008 inleddes ett första cirka 28 euro om året på posttjänster. Under 2008 in bringade ningen Ilkka. pilotprojekt i samarbete med tid- konsumentkunderna Itella cirka 68 miljoner euro i direkt omsättning. Riksomfattande servicenätverk Medräknat omsättningen från småföretagarna ökade kontantförsälj- I slutet av 2008 bestod Postens med postföretagare ning till 136 miljoner euro. säljnätverk av cirka 1150 serviceställen, av vilka knappt 180 var Större flexibilitet i mottagandet Postens egna butiker och resten av försändelser serviceställen som sköts av postföretagare. De dagliga kundbesö- Postens konkurrensfördel bygger på ett starkt varumärke, ett heltäckande adress- och kontaktupptikerna utvecklades enligt ett nytt ken uppgick till cirka Bugiftsregister samt ett landsomfattande utdelnings-, service- och service samt bättre produktpre- koncept som betonar aktiv kund- partnernätverk. sentation och kundserviceutrymmen. Mottagandet av försändelser utvecklas kraftigt. Målet är att kunderna framöver ännu smidigare och tare via internet eller per telefon. Postärendena uträttas allt of- med kortare varsel kan styra sin inkommande post till olika adresser genom hemleveranser och en Paketservice på posten har minskat ökad konkurrens. Tillsammans har de lett till ett behov av en effektivisering av samheten. Under ska antalet Postens egna butiker mins- serviceverkkas med 38 stycken. Ett täckande och riksomfattande servicenät garanteras genom ett utvecklat företagarsamarbete. Hälften av adressändringarna görs på nätet Enligt Kommunikationsministeriets undersökning använde 22 % av finländarna elektroniska posttjänster år En av Postens populäraste nättjänster är kontaktinformationstjänsten. Via den kan konsumenterna göra adressändringar, vidarebefordra posten till semesteradressen, göra uppehåll i post- Cirka 22 % av alla finländare använde elektroniska posttjänster år Populärast av dem var den webbaserade kontaktinformationstjänsten, som används vid adressändringar. Avstånd till dagliga tjänster Posten Livsmedelsaffär Kiosk Brevlåda Bankomat Bibliotek % Hälsocentral Under 0,5 km 0,5 2 km 2 10 km Över 10 km Konsumenternas uppfattning om Postens image Bekant och nära Underlättar vardagen Punktlig och pålitlig Utvecklas och förnyas % Av samma åsikt Varken av samma eller annan åsikt Av annan åsikt Reell prisutveckling av 1 och 2 klass brev i Finland index 1990 = klass brev 2 klass brev Itella Abp Årsredovisning

24 Samhällsomfattande tjänster fem dagar i veckan, överallt i Finland I enlighet med sin koncession och lagen om posttjänster ser Itella till att samhällsomfattande brev- och pakettjänsterna är tillgängliga för alla. Verksamhetsområdet för samhällsomfattande posttjänster spänner över hela Finland, frånsett Åland. Verkställandet av dessa tjänster övervakas av Kommunikationsverket. Kvalitetskrav på den samhällsomfattande tjänsten Leveranshastighet för 1 klass brev Utfall % framme följande vardag... ca 95 % 98 % framme nästföljande vardag... nästan 100 % Postutdelning Utanför femdagarsutdelningen högst 300 hushåll hushåll Försäljningsnätverk Minst en post i varje kommun serviceställen utdelningen samt uppdatera sina kontaktuppgifter. Förutom fysiska adresser innehåller tjänsten en miljon mobilnummer och e-postadresser. Användningen av internet vid adressändringar har ökat kraftigt. Under 2002 gjordes endast 2 % av anmälningarna på internet, medan andelen nu uppgår till cirka hälften. Också inom pakettjänster vill Posten erbjuda kunderna större valfrihet. Kunderna väljer allt oftare leverans till dörren. Ny teknik för frimärken Årets frimärksmotiv var bland annat den Nobelprisbelönade Martti Ahtisaari, Unescos världsarv Kvarken, författaren Mika Waltari samt Tekniska högskolan. I frimärkena med alpin skidåkning som motiv användes världsomspännande en ny tryckteknik för att åstadkomma en illusion av rörelse. Upcode-frimärkenas kuriositet var en kod som man kunde låsa upp via kameramobil. Försäljningen och marknadsföringen av frimärken på nätet ska effektiviseras. Tillväxten ska ökas i samarbete med de återförsäljarna. Kunderna allt nöjdare med postutdelningen Privatkundernas omdömen om Postens verksamhet har förbättrats de senaste fem åren. Den största förbättringen har skett i den allmänna bedömningen av mottagandet av försändelser (betyget 3,0 år 2004 och 3,5 år 2008 på en skala från 1 till 5). Av privatkunderna upplever 82 % standarden på Postens verksamhet som minst god. En knapp femtedel (18 %) är missnöjd. Det ses som relativt lätt att uträtta ärenden och tjänsterna motsvarar kundernas behov någorlunda väl. Kunderna upplever framför allt att Posten är pålitlig, närbelägen och underlättar vardagen. Man är fortsatt nöjd med skickan det av vykort, brev och pa- 20 Itella Abp Årsredovisning 2008

Itella är ett serviceföretag som har hand om kundernas

Itella är ett serviceföretag som har hand om kundernas Årsberättelse 2007 Innehåll Itella i korthet 2 Ekonomi år 2007 3 Koncernchefens översikt 4 Strategi 5 Verksamhetsmiljö 6 Itella Mail Communication 9 Itella Information 13 Itella Logistics 17 Postens tjänster

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 1 (9) 15.2.2008 Itella Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 Affärsmiljö Den ekonomiska konjunkturen var fortsatt stark på Itellakoncernens marknadsområden, vilket inverkade gynnsamt på efterfrågan

Läs mer

Marknadsläge. Omsättning och resultat

Marknadsläge. Omsättning och resultat 1 (7) Itella Abp Delårsrapport januari juni 2009 Marknadsläge Den ekonomiska konjunkturutvecklingen har försvagat efterfrågan på Itellas tjänster märkbart. I Finland minskade logistik- och postvolymerna

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 1 (9) 16.2.2007 Posten Finland Abp Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Omvärlden Den ekonomiska tillväxten på koncernen Posten Finlands marknadsområde var fortsatt stark, vilket hade en gynnsam

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2 www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 1 2 Ett snabbporträtt: Veho idag Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Namnet Veho är latin och betyder jag transporterar.

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 1 Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 2 Dansk etikett-gruppe Två tryckerier i Danmark Två tryckerier i Storbritannien

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Cirkeln har slutits. MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media.

Cirkeln har slutits. MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media. Cirkeln har slutits MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media. Välkommen in och se vilka produktionsenheter och tjänster vi samlat under ett och

Läs mer