Skolan för datavetenskap och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för datavetenskap och kommunikation"

Transkript

1 Ingrid Melinder Skolan för datavetenskap och kommunikation Organisation och beslutsstruktur Denna interna föreskrift grundar sig på förslag till KTH:s organisation och beslutsstruktur Innehåll 1 Organisation 1.1 Skolan styrelse, dekan, prodekan, ledninggrupp och beredningsgrupper Styrelsen Ledningsgrupp Avdelningar Centrumbildningar 1.2 Skolgemensam administration och service Utbildningskansli Studentexpedition Systemgrupp och Delfi Administration för ekonomi, personal och utbildning Vaktmästeri 2 Beslutsstruktur 2.1 Rektors delegation till skolan 2.2 Myndighetens beslut 3. Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan 3.2 Grundutbildning Grundutbildningsgrupp Grundutbildningsansvarig Programansvarig Huvudstudierektor Ämnesstudierektor Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten 3.3 Forskarutbildning Forskarutbildningsgrupp Forskarutbildningsansvarig forskarutbildningsstudierektor Adminstrativa uppgifter för forskarutbildningen Ämnesansvarig Bilagor: Bil. 1. Skiss över skolans organisation Bil. 2. Uppdrag och delegation till avdelningsföreståndare Bil. 3. Allmänna administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH - bifogas ej 1

2 1. Organisation /. Organisationsöversikt återfinns i Bil 1. Utgångspunkter a) Skolan är en del av KTH:s organisation, som skall ha en tydlig organisation och en beslutsstruktur som vilar på förtroende för medarbetarna och som utmärks av decentralisering och delegation av beslut. b) Organisationen skall bidra till att skapa: * förutsättningar att möta framtidens krav på snabba förändringar, t ex nya utbildningar * attraktiv utbildningsmiljö för de studerande * attraktiv forskningsmiljö * attraktiv arbetsmiljö för de anställda * jämställdhet mellan kvinnor och män * hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande i verksamhetens alla delar * goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna * goda förutsättningar för kreativt arbete och förnyelse * goda möjligheter till dialog och samarbete mellan alla enheter inom universitetet och med utomstående intressenter * goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och omprioriteringar * lyhördhet, flexibilitet och ett väl utvecklat klimat för samverkan * tydlig ansvarsfördelning inom KTH * enhetlighet i hanteringen av olika ärenden inom KTH 1.1 Skolan styrelse, ledningsgrupp, dekan, prodekan och beredningsgrupper Inom skolan bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete. Skolan leds av en dekan som är direkt underställd rektor. Dekanen har ansvar för all verksamhet vid skolan. Dekanen skall tillse att verksamheten bedrivs mot de kvalitativa och andra mål och inom de ramar som anges för skolan och därvid ägna särskild omsorg om skolans ekonomi. Dekanen skall aktivt verka för att skapa en kreativ och positiv utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö. Dekanen skall utöva sitt ledarskap med beaktande av vad som sägs om forskningens frihet i högskolelagen. Som ställföreträdare för dekanen skall finnas en prodekan. Prodekanen utför de uppgifter som dekanen anvisar. Vid varje skola skall finnas en styrelse och en ledningsgrupp. 2

3 1.1.1 Styrelsen Styrelsen för skolan skall besluta i följande ärenden * Viktigare ärenden rörande skolans organisation * Utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut * Övergripande frågor rörande utbildning * Andra ärenden av stor vikt för skolan som dekanen bedömer att styrelsen bör avgöra Styrelsens sammansättning är * fem lärare och forskare, varav en är dekan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. * en studentrepresentant med suppleant för forskarutbildningen * en representant för teknisk och administrativ personal * tre ledamöter som inte är anställda på skolan. En av dessa bör representera Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och föreslås av dess dekanus. Dekan och prodekan utses av rektor efter samråd med berörda för en tid av fyra år. Rektor kan om särskilda skäl föreligger besluta att dekanuppdraget skall avslutas före utgången av mandattiden. Övriga lärare samt representanter för teknisk/administrativ personal utses genom val. För var och en av studentrepresentanterna får finnas en suppleant. Rektor utser, efter samråd med fakultetens dekanus, de externa ledamöterna efter förslag från berörd skola. Mandattiden är högst fyra år, utom för studentrepresentanterna som utses på ett år. Rektor kan i förekommande fall och efter skriftlig framställan från skolan besluta om annan storlek eller sammansättning på styrelsen Ledningsgrupp Vid skolan finns en ledningsgrupp. Före varje viktigare beslut skall dekanen inhämta ledningsgruppens mening som protokollförs. Ledningsgruppen består av dekan, prodekan, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, avdelningsföreståndarna och representanter för teknisk och administrativ (ekonomi, personal) personal samt en studerande från grundutbildningen utsedd av tekniska högskolans studentkår. 3

4 1.1.3 Avdelningar Verksamheten bedrivs inom avdelningar eller centra. Dessa leds av en utsedd föreståndare enligt beslut av dekan. /. Uppdrag och delegation finns i bilaga 2. Avdelningsföreståndarna ingår i skolans ledningsgrupp Centrumbildningar Etablering av centrumbildningar, konsortier och liknande organ knutna till KTH ankommer på skolans styrelse att inrätta efter samråd med rektor och kan jämställas med avdelning vid skolan. För varje inrättat centrum vid skolan finns en styrelse med ansvar för verksamhet, budget och bokslut enligt allmänna /. administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH enligt bilaga Skolgemensam administration och service Dekan skall ansvara för skolans administrativa resurs och dess utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet. Till dekanens förfogande inrättas två referensgrupper för att utveckla och effektivisera skolans stödverksamhet. Nedan följer kortfattat beskrivning av olika stödverksamheter. Under våren kommer en mer detaljerad beskrivning att arbetas fram Utbildningskansli På skolan finns ett utbildningskansli för att sköta allehanda frågor kopplade till skolans utbildningsprogram från rekrytering av studenter till examination via studievägledning samt uppföljning av studieresultat. Dekan utser en kanslichef för att leda och ansvara för utbildningskansliet Studentexpedition På skolan finns en studentexpedition för att bistå studenter och lärare i allehanda frågor som rör skolans kursutbud från försäljning av kursmaterial och examinationsärenden till rapportering av studieresultat. Huvudstudierektor har arbetsledaransvaret för studentexpeditionen Systemgrupp och Delfi På skolan finns en systemgrupp med ansvar för datorinvesteringar, datorstöd till studenter och personal, datorsystem, programvara och datorsalar. Det finns en mottagning, Delfi, där studenter och personal har tillgång till daglig hjälp i datorrelaterade frågor samt passersystem. Dekan utser en föreståndare för systemgruppen för att leda och ansvara för verksamheten Administration för ekonomi, personal och utbildning Dekan utser ekonomiansvarig för skolans ekonomi och en personalansvarig för handläggning av skolans personal- och arbetsmiljöärenden. På skolan och inom varje avdelning och centra finns administrativ personal för att bistå dekan, föreståndare och utbildningsansvariga 4

5 1.2.5 Vaktmästeri På skolan finns en vaktmästerifunktion för att sköta allehanda praktiska göromål såsom mindre inköp, kopiering, magasinering, posthantering och reparationer. Huvudstudierektor ansvarar för den dagliga arbetsledningen av vaktmästerifunktionen. 2. Beslutsstruktur Rektor fattar beslut i alla övergripande frågor som inte skall avgöras av universitetsstyrelsen eller av den enligt författning ansvarige. Rektor delegerar beslutanderätten till skolan enligt principerna i det följande. Handläggning och beslutsfattande i vissa grupper av ärenden skall ske enligt den närmare beskrivning som redovisas i KTH:s Arbetsordning. Rektor har det högsta chefsansvaret. Därav följer att rektor ytterst ansvarar för alla beslut även om beslutanderätten delegerats. Rektor kan också när det behövs förändra innehållet i givna delegationer. En detaljerad delegation av beslutanderätten skulle ställa krav på en fullständig uppräkning av samtliga beslutsområden som kan komma i fråga. Detta ter sig av praktiska skäl omöjligt och skulle bygga in ett onödigt hinder för flexibilitet i verksamheten. Rektor delegerar i stället efter en princip som innebär att beslutanderätt anknyts till uppgiftens placering i organisationen. Utgångspunkten för delegationerna är att rektor delegerar till befattningshavare och organ i KTH, att i den operativa verksamheten under administrativt och ekonomiskt ansvar samt inom tillgängliga resurser fatta alla nödvändiga beslut. 2.1 Rektor delegerar till skolan Dekanen fattar beslut avseende sitt ansvarsområde enligt gällande lagar och andra författningar samt inom ramen för vad som anges i högskolegemensamma policies, handlingsprogram, riktlinjer och interna föreskrifter. För tillämpningen av delegationen gäller under KTH:s Organisation angiven beslutsfördelning mellan å ena sidan nämnd och styrelser, å andra sidan dekanus, ordförande och dekan. Vidare gäller att beslut i alla frågor som rör verksamhetens/enhetens ekonomi skall fattas inom ramen för disponibla resurser och fastställd budget. God redovisningssed skall iakttas. Placering av medel får endast ske på så sätt som beslutats av rektor. 5

6 Dekan tecknar skolans "firma". Denna rätt innebär bl a att dekanen företräder KTH vid slutande av avtal som gäller enheten i fråga. Detta inkluderar även de fall då motparten kräver undertecknande av administrerande organ. Denna delegation förutsätter att samråd sker med rektor i frågor som kan ha en vidare principiell betydelse och/eller långtgående konsekvenser för universitetet. Internationella avtal som KTH sluter i EUs forsknings- och utbildningsprogram, avtal mellan KTH och utländska universitet och högskolor samt avtal mellan KTH och utländska myndigheter undertecknas av rektor. Övriga internationella avtal omfattas av delegationen i det föregående, dock att de skall granskas av en av KTH:s jurister före undertecknandet. Dekan skall till rektor löpande redovisa de avtal som slutits. Om firmateckningsrätt i övrigt beslutar rektor i särskild ordning. Principerna för delegation är att det klart och tydligt skall framgå av delegationsbeslutet vem som delegerar, till vem delegationen ges, vad som delegeras och vilken tid delegationen avser. Beslut som fattats med stöd av delegationen kan normalt inte ändras av den som gett delegationen. Ett olagligt beslut kan dock ändras. Är beslutet lagligt men olämpligt är en ändring av beslutet från den delegerande i de flesta fall inte möjlig. Delegationen kan inte omfatta beslut rörande den som gett delegationen. En delegation kan när som helst återtas eller ändras av den som gett delegationen. En delegation från rektor kan delegeras vidare om inte annat angivits i delegationsbeslutet. Vidaredelegationer skall förtecknas och inrapporteras till rektor. För närmare detaljer i dessa avseenden rörande handläggning och beslut hänvisas till KTH:s arbetsordning. Att särskilt märka är att fakultetsnämnden beslutar i frågor om utbildning och forskning med stöd av högskolelagen och högskoleförordningen och under bemyndigande av universitetsstyrelsen. Rektor, prorektorer, förvaltningschefen eller den som rektor utser har rätt att närvara vid sammanträden i styrelser, nämnder och kollegier på skols-, fakultetsoch central nivå och därvid deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. 2.2 Myndighetens beslut Enligt 31 verksförordningen skall för beslut finnas en handling som visar * dagen för beslutet, * beslutets innehåll, * vem som har fattat beslutet, * vem som har varit föredragande, 6

7 * vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet 3 Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan * Dekan är ordförande i styrelsen. * Dekan är akademisk ledare för skolans ansvarsområde och svarar för verkställande av styrelsens beslut. * Dekan planerar användningen av kanslifunktionerna inom skolan. * Dekan har ansvar för specificerade programövergripande frågor. Prodekan är dekanens ställföreträdare. 3.2 Grundutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en grundutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för grundutbildningen på skolan till grundutbildningsansvarig, programansvariga och studierektorer. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. Skolan rekommenderar studenterna att inrätta ett studentråd. En uppgift är att utse representanter i nämnder och kommittéer och vara ett kontaktorgan i grundutbildningsfrågor på skolan Grundutbildningsgrupp - Grugruppen Styrelsen utser en Grundutbildningsgrupp - Grugrupp för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom grundutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Grundutbildningsansvarig - GA, som är ordförande i Gru. Till GA:s förfogande finns en huvudansvarig studierektor - HS och ämnesstudierektorer - ÄS. Till varje civilingenjörs- och högskoleprogram finns en Programansvarig - PA. Flera program inom samma ämne har normalt samma PA. Dessutom finns administrativa resurser till förfogande, dels ett utbildningskansli, dels en studentexpedition samt utbildningsadministratörer. Chefen för utbildningskansliet är sekreterare i Grugruppen. Grugruppen för skolan skall bereda och/eller besluta i följande ärenden: * Bereda övergripande frågor rörande skolans utbildningsorganisation och vara en remissinstans i utbildningsfrågor * Arbeta fram förslag till utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut för utbildningen * Ha ett övergripande kvalitetsansvar för program, kompetensinriktningar 7

8 och kursutbud inklusive examensarbete samt ansvar för undervisningsstruktur, uppföljning och pedagogiskt utvecklingsarbete * Fastställa läro-och timplan * Fördela utvecklingsmedel till respektive program * Fastställa principer för köp och sälj av kurser mellan skolan och andra skolor * Behandla frågor i anknytning till skolans utbildning som initieras från studenter, skolans lärare men även från utomstående * Andra ärenden av stor vikt för skolan som styrelse, dekan och/eller grundutbildningsansvarig bedömer att Grugruppen bör avgöra Grugruppens sammansättning är * grundutbildningsansvarig som är ordförande * programansvariga för Datateknik och Medieteknik * ytterligare fem lärare, varav minst två är anställda utanför skolan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa fyra bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Grundutbildningsansvarig-GA *Dekan utser GA i samråd med rektor * Dekan utser PA och HS i samråd med GA * GA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Gru * GA utser ÄS i samråd med dekan, HS och ämnesföreträdare * GA har tillsammans med Gru ett övergripande ansvar för och utveckling av grundutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya program och kompetensinriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet * GA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete i grundutbildningsfrågor med övriga skolor på KTH och andra universitet. GA företräder skolan utåt i grundutbildningsfrågor * GA har övergripande ansvar för internationaliseringsfrågor och fördelning av medel till sådana ändamål * GA är utbildningsområdets kontaktperson för vidareutbildning. Uppgiften kan vidaredelegeras. * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för grundutbildningens ekonomi och infrastruktur såsom kanslifunktion (rekrytering, antagning, internationalisering, studievägledning, uppföljning och utvärdering, examination), studentexpedition (kursmaterial, tentamina, rapportering), information, utbildningslokaler, datorutrustning, vaktmästeri, bibliotek, schemaläggning och övrig infrastruktur * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för bemanning och att vid behov föreslå rekrytering eller friställande av lärare och övrig till grundutbildningen knuten personal samt för arvodering av timanställd personal * GA fastställer kursklassificering och tar fram förslag till Grugruppen angående fördelning av utvecklingsmedel * GA beslutar om inrättande av nya kurser och fastställer akademisk nivå 8

9 * GA disponerar medel för brådskande initiativ och kontakter av förnyelsekaraktär, t.ex. kontakter och samarbeten med andra högskolor, nationellt och internationellt. * GA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande HS, ÄS och utbildningskansliet Programansvarig - PA * PA har ansvar för genomförande av alla utbildningsprogram inom ett ämne, speciellt integrationen av kurserna i de lägre årskurserna * PA är ansvarig för att utbildningsprogram ryms inom given utbildningsvolym och tillgängliga resurser * PA utser i samråd med GA en programstudierektor/utbildningssekreterare, PS/US * PA bereder tillsammans med PS/US ärenden om programmens målsättningar, läro- och timplaner, studievägledning, internationalisering och ackreditering * PA genomför löpande kvalitetsuppföljningar inom programmen * PA bereder frågor om programspecifika förändringar och utvecklingsbehov samt behov av resursförstärkning * PA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningskansliet, speciellt PS/US Huvudstudierektor - HS * HS ansvarar under GA för övergripande frågor om information, ekonomi, examination, pedagogisk utveckling av kurser och lärare. * HS ansvarar för den totala bemanningsplaneringen och gör ett budgetförslag för det totala kursutbudet * HS ansvarar under GA för ämnenas ekonomi, ekonomisk attestering av fakturor * HS har ett informationsansvar gentemot GA och är arbetsledare för studierektorsgruppen och utbildningsadministratörer * HS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande ÄS, utbildningsadministratörer och utbildningskansliet Ämnesstudierektorer - ÄS * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för grundutbildningskurser i ämnet och förhandlar med andra skolor som vill köpa kurser i ämnet * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för lärare och doktorander i ämnet beträffande grundutbildning * ÄS har under HS ett ekonomiansvar för sitt ämne, godkänner tidsbegränsade förordnanden av lärare i ämnet, godkänner arvoden och sakattesterar fakturor inom ämnets kurser. *ÄS ansvarar för uppföljning av kursanalyser och studieresultat i ämnet * ÄS bereder läro-och timplan och utarbetar studiehandbokstexter i ämnet * ÄS leder det pedagogiska utvecklingsarbetet i ämnet *ÄS föreslår ändringar i kursutbudet i ämnet * ÄS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningsadministratörer 9

10 3.2.6 Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten - ÄSSU Skolan ansvarar för den utbildning institutionen för Numerisk analys och datalogi, Nada ger vid Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitetet, SU. För närvarande, år 2005, ansvarar Skolan för Matematisk-datalogisk linjes inriktning mot datalogi, magisterprogram i datalogi samt kurser inom datalogi, människadatorinteraktion och numerisk analys. SU har en annan beslutsstruktur än KTH. Vid skolan finns en för universitetsstudenterna anställd studievägledare som också har huvudämnesansvar för datalogiutbildningen där. GA och Gru-gruppen har det överordnande ansvaret även för universitetsutbildningen. ÄSSU ska * i samråd med berörda institutioner och huvudämnesansvariga samordna utbildningen på linjens olika kurser; speciellt obligatoriska delar samt lämna förslag om platsgaranti * ansvara för information till de studerande angående utbildningens uppbyggnad och inriktning; i synnerhet information i studiernas början. I samråd med övriga huvudämnesansvariga och studievägledare informera om den valfria delen av linjen * i samarbete med studievägledare följa de studerandes studieresultat samt göra övergripande utvärderingar av utbildningen, * bistå vid bevakningen av examensarbetenas kvalitet samt hålla förteckning över slutförda examensarbete * lämna förslag om särskild behörighet och urvalskriterier samt i övrigt föreslå fakultetsnämnden åtgärder avseende utbildningen som kan anses påkallad * besluta om dispens från obligatoriska kursmoment på linjer samt om tillgodoräknande av kurser/moment avseende överskrivning, dvs då andra kurser/moment bedöms vara likvärdiga med berörd kurs/moment på linje/fristående kurs * besluta på delegation om tillgodoräknande av kurser i examen i respektive huvudämne * i tveksamma fall avgöra, och informera studerande om, vilka kurser som ligger inom respektive utanför huvudämnet. * hålla nära kontakt med fakulteten avseende grundutbildningen i datalogi och numerisk analys på SU. Handlägga allehanda ärenden som berör utbildningen där såsom kursplaner, kvalitets- och resultatuppföljning, rekrytering, information 3.3 Forskarutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en forskarutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för forskarutbildningen på skolan till forskarutbildningsansvarig. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. 10

11 3.3.1 Forskarutbildningsgrupp - Fu Styrelsen utser en Forskarutbildningsgrupp - Fu för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom forskarutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Forskarutbildningsansvarig - FA, som är ordförande i Fu. Till FA:s förfogande finns två huvudstudierektorer - FS, en för ämnena numerisk analys och datalogi och en för ämnena medieteknik och grafisk produktion, människa-datorinteraktion samt tal-musikkommunikation. Till varje forskarutbildningsämne utses också en för forskarutbildningen ämnesansvarig, ÄA. Dessutom finns en administrativ resurs till förfogande. I forskarutbildningsgruppen är FA ordförande. I övrigt ingår FS och ÄA samt en studeranderepresentant från varje forskarutbildningsämne. En handläggare för forskarutbildningen är gruppens sekreterare. Skolan rekommenderar de forskarstuderande att inrätta ett doktorandråd. En uppgift är att för varje ämne utse en representant, som ingår i forskarutbildningsgruppen och vara ett kontaktorgan i forskarutbildningsfrågor på skolan. Fus uppgifter är att * bereda ärenden och vara en remissinstans till skolans styrelse * inrätta nya forskarutbildningskurser. Denna uppgift kan i vissa fall delegeras till FA * fördela inom given ram medel till forskarutbildningskurser * fastställa principer för uppföljning av forskarstudierna och årliga utvecklingssamtal med forskarstudenterna * fastslå principer för introduktion av nya doktorander * föreslå till skolans styrelse principer för forskarstuderandes institutionstjänstgöring * vara rådgivande till FA Forskarutbildningsansvarig - FA *Dekan utser FA i samråd med rektor * FA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Fu * FA har ett övergripande ansvar för och utveckling av forskarutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya forskarutbildningsämnen och inriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet, SU, där Nada tillsvidare fortsätter att var en institution. * FA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete med övriga skolor på KTH och andra universitet. FA företräder skolan utåt i forskarutbildningsfrågor * FA har ett allmänt beredningsansvar för forskarutbildningsfrågor * FA föreslår till skolans styrelse respektive naturvetenskapliga fakultetsnämnden ämnesstudieplaner för varje forskarutbildningsämne * FA fastställer de årliga och de slutliga individuella studieplanerna för samtliga forskarstuderande vid skolan 11

12 * FA godkänner behörighetskraven som avviker från krav angivna i ämnesstudieplaner, t. ex. när det gäller utländsk examen * FA fastställer tidpunkt och utser granskare, opponent och betygsnämnd vid licentiat respektive doktorsexamen vid skolan. Vid SU föreslår FA motsvarande uppgifter till naturvetenskapliga fakulteten. FA ansvarar för att dessa uppfyller kompetenskraven. * FA fastställer distributionslistor för licentiat och doktorsavhandlingar * FA beslutar om byte av huvudhandledare * FA beslutar om avskiljande av forskarstuderande vid Skolan. Detta beslut fattas av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid SU. * FA är en instans inom skolan för frågor rörande problem med handledning, osämja och trakasserier Forskarutbildningsstudierektor - FS * FS utses av dekan i samråd med FA * FS bereder frågor som gäller forskarutbildningskurser inom sitt område * FS ansvarar i samråd med avdelningsföreståndarna för att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga aktiva doktorander. * FS uppmanas hålla sådan kontakt med doktoranderna att eventuella problem rörande bristande handledning, osämja, trakasserier, kan uppmärksammas och åtgärdas. Vid behov förs problem vidare till FA. * FS ansvarar för att introduktion av nya doktorander genomförs * FS fastställer rutiner för inrapportering av forskarutbildningskurser * FS samordnar doktorandernas institutionstjänstgöring * FS sammanställer efterfrågad statistik inom forskarutbildningen * FS är skolans kontaktperson vid förfrågningar om forskarutbildning Administrativa uppgifter under ledning av FA och FS * kontinuerlig uppdatering av information på webb och papper angående forskarutbildning och examination så att den är korrekt enligt KTH:s och SU:s regler * följer upp att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga doktorander * skickar ut aktuell information till berörda doktorander * sammanställer forskarstudenternas institutionstjänstgöring och rapporterar till FS * inrapporterar resultat i Ladok inom forskarutbildningen Ämnesansvariga - ÄA * ÄA bereder frågor som gäller ämnesstudieplaner * ÄA är rådgivande till FA i samtliga frågor som rör forskarutbildningen i det egna ämnet * ÄA är rådgivande instans för kompetensprövning för antagning av doktorander och inger vid behov skriftligt utlåtande över sökandes kompetens * ÄA bereder förslag till opponent, betygsnämnd och granskare mm och inger vid behov skriftlig motivering av skäl för förslaget * ÄA är rådgivande till FS i frågor angående forskarutbildningskurser 12

13 13

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Tillsynsbesöket hos KTH 2005 en uppföljning

Tillsynsbesöket hos KTH 2005 en uppföljning KTH Rektorn 100 44 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se BESLUT Juridiska avdelningen Mikael Herjevik

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

BESLUT. Anvisningar för disputationsprocessen för doktorander antagna vid Fakulteten för kultur och samhälle

BESLUT. Anvisningar för disputationsprocessen för doktorander antagna vid Fakulteten för kultur och samhälle Malmö högskola / Fakulteten för kultur och samhälle Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Fredrik Lindström Forskningskoordinator 1(8) BESLUT Fastställt i forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer