Skolan för datavetenskap och kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för datavetenskap och kommunikation"

Transkript

1 Ingrid Melinder Skolan för datavetenskap och kommunikation Organisation och beslutsstruktur Denna interna föreskrift grundar sig på förslag till KTH:s organisation och beslutsstruktur Innehåll 1 Organisation 1.1 Skolan styrelse, dekan, prodekan, ledninggrupp och beredningsgrupper Styrelsen Ledningsgrupp Avdelningar Centrumbildningar 1.2 Skolgemensam administration och service Utbildningskansli Studentexpedition Systemgrupp och Delfi Administration för ekonomi, personal och utbildning Vaktmästeri 2 Beslutsstruktur 2.1 Rektors delegation till skolan 2.2 Myndighetens beslut 3. Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan 3.2 Grundutbildning Grundutbildningsgrupp Grundutbildningsansvarig Programansvarig Huvudstudierektor Ämnesstudierektor Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten 3.3 Forskarutbildning Forskarutbildningsgrupp Forskarutbildningsansvarig forskarutbildningsstudierektor Adminstrativa uppgifter för forskarutbildningen Ämnesansvarig Bilagor: Bil. 1. Skiss över skolans organisation Bil. 2. Uppdrag och delegation till avdelningsföreståndare Bil. 3. Allmänna administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH - bifogas ej 1

2 1. Organisation /. Organisationsöversikt återfinns i Bil 1. Utgångspunkter a) Skolan är en del av KTH:s organisation, som skall ha en tydlig organisation och en beslutsstruktur som vilar på förtroende för medarbetarna och som utmärks av decentralisering och delegation av beslut. b) Organisationen skall bidra till att skapa: * förutsättningar att möta framtidens krav på snabba förändringar, t ex nya utbildningar * attraktiv utbildningsmiljö för de studerande * attraktiv forskningsmiljö * attraktiv arbetsmiljö för de anställda * jämställdhet mellan kvinnor och män * hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande i verksamhetens alla delar * goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna * goda förutsättningar för kreativt arbete och förnyelse * goda möjligheter till dialog och samarbete mellan alla enheter inom universitetet och med utomstående intressenter * goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och omprioriteringar * lyhördhet, flexibilitet och ett väl utvecklat klimat för samverkan * tydlig ansvarsfördelning inom KTH * enhetlighet i hanteringen av olika ärenden inom KTH 1.1 Skolan styrelse, ledningsgrupp, dekan, prodekan och beredningsgrupper Inom skolan bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete. Skolan leds av en dekan som är direkt underställd rektor. Dekanen har ansvar för all verksamhet vid skolan. Dekanen skall tillse att verksamheten bedrivs mot de kvalitativa och andra mål och inom de ramar som anges för skolan och därvid ägna särskild omsorg om skolans ekonomi. Dekanen skall aktivt verka för att skapa en kreativ och positiv utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö. Dekanen skall utöva sitt ledarskap med beaktande av vad som sägs om forskningens frihet i högskolelagen. Som ställföreträdare för dekanen skall finnas en prodekan. Prodekanen utför de uppgifter som dekanen anvisar. Vid varje skola skall finnas en styrelse och en ledningsgrupp. 2

3 1.1.1 Styrelsen Styrelsen för skolan skall besluta i följande ärenden * Viktigare ärenden rörande skolans organisation * Utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut * Övergripande frågor rörande utbildning * Andra ärenden av stor vikt för skolan som dekanen bedömer att styrelsen bör avgöra Styrelsens sammansättning är * fem lärare och forskare, varav en är dekan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. * en studentrepresentant med suppleant för forskarutbildningen * en representant för teknisk och administrativ personal * tre ledamöter som inte är anställda på skolan. En av dessa bör representera Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och föreslås av dess dekanus. Dekan och prodekan utses av rektor efter samråd med berörda för en tid av fyra år. Rektor kan om särskilda skäl föreligger besluta att dekanuppdraget skall avslutas före utgången av mandattiden. Övriga lärare samt representanter för teknisk/administrativ personal utses genom val. För var och en av studentrepresentanterna får finnas en suppleant. Rektor utser, efter samråd med fakultetens dekanus, de externa ledamöterna efter förslag från berörd skola. Mandattiden är högst fyra år, utom för studentrepresentanterna som utses på ett år. Rektor kan i förekommande fall och efter skriftlig framställan från skolan besluta om annan storlek eller sammansättning på styrelsen Ledningsgrupp Vid skolan finns en ledningsgrupp. Före varje viktigare beslut skall dekanen inhämta ledningsgruppens mening som protokollförs. Ledningsgruppen består av dekan, prodekan, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, avdelningsföreståndarna och representanter för teknisk och administrativ (ekonomi, personal) personal samt en studerande från grundutbildningen utsedd av tekniska högskolans studentkår. 3

4 1.1.3 Avdelningar Verksamheten bedrivs inom avdelningar eller centra. Dessa leds av en utsedd föreståndare enligt beslut av dekan. /. Uppdrag och delegation finns i bilaga 2. Avdelningsföreståndarna ingår i skolans ledningsgrupp Centrumbildningar Etablering av centrumbildningar, konsortier och liknande organ knutna till KTH ankommer på skolans styrelse att inrätta efter samråd med rektor och kan jämställas med avdelning vid skolan. För varje inrättat centrum vid skolan finns en styrelse med ansvar för verksamhet, budget och bokslut enligt allmänna /. administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH enligt bilaga Skolgemensam administration och service Dekan skall ansvara för skolans administrativa resurs och dess utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet. Till dekanens förfogande inrättas två referensgrupper för att utveckla och effektivisera skolans stödverksamhet. Nedan följer kortfattat beskrivning av olika stödverksamheter. Under våren kommer en mer detaljerad beskrivning att arbetas fram Utbildningskansli På skolan finns ett utbildningskansli för att sköta allehanda frågor kopplade till skolans utbildningsprogram från rekrytering av studenter till examination via studievägledning samt uppföljning av studieresultat. Dekan utser en kanslichef för att leda och ansvara för utbildningskansliet Studentexpedition På skolan finns en studentexpedition för att bistå studenter och lärare i allehanda frågor som rör skolans kursutbud från försäljning av kursmaterial och examinationsärenden till rapportering av studieresultat. Huvudstudierektor har arbetsledaransvaret för studentexpeditionen Systemgrupp och Delfi På skolan finns en systemgrupp med ansvar för datorinvesteringar, datorstöd till studenter och personal, datorsystem, programvara och datorsalar. Det finns en mottagning, Delfi, där studenter och personal har tillgång till daglig hjälp i datorrelaterade frågor samt passersystem. Dekan utser en föreståndare för systemgruppen för att leda och ansvara för verksamheten Administration för ekonomi, personal och utbildning Dekan utser ekonomiansvarig för skolans ekonomi och en personalansvarig för handläggning av skolans personal- och arbetsmiljöärenden. På skolan och inom varje avdelning och centra finns administrativ personal för att bistå dekan, föreståndare och utbildningsansvariga 4

5 1.2.5 Vaktmästeri På skolan finns en vaktmästerifunktion för att sköta allehanda praktiska göromål såsom mindre inköp, kopiering, magasinering, posthantering och reparationer. Huvudstudierektor ansvarar för den dagliga arbetsledningen av vaktmästerifunktionen. 2. Beslutsstruktur Rektor fattar beslut i alla övergripande frågor som inte skall avgöras av universitetsstyrelsen eller av den enligt författning ansvarige. Rektor delegerar beslutanderätten till skolan enligt principerna i det följande. Handläggning och beslutsfattande i vissa grupper av ärenden skall ske enligt den närmare beskrivning som redovisas i KTH:s Arbetsordning. Rektor har det högsta chefsansvaret. Därav följer att rektor ytterst ansvarar för alla beslut även om beslutanderätten delegerats. Rektor kan också när det behövs förändra innehållet i givna delegationer. En detaljerad delegation av beslutanderätten skulle ställa krav på en fullständig uppräkning av samtliga beslutsområden som kan komma i fråga. Detta ter sig av praktiska skäl omöjligt och skulle bygga in ett onödigt hinder för flexibilitet i verksamheten. Rektor delegerar i stället efter en princip som innebär att beslutanderätt anknyts till uppgiftens placering i organisationen. Utgångspunkten för delegationerna är att rektor delegerar till befattningshavare och organ i KTH, att i den operativa verksamheten under administrativt och ekonomiskt ansvar samt inom tillgängliga resurser fatta alla nödvändiga beslut. 2.1 Rektor delegerar till skolan Dekanen fattar beslut avseende sitt ansvarsområde enligt gällande lagar och andra författningar samt inom ramen för vad som anges i högskolegemensamma policies, handlingsprogram, riktlinjer och interna föreskrifter. För tillämpningen av delegationen gäller under KTH:s Organisation angiven beslutsfördelning mellan å ena sidan nämnd och styrelser, å andra sidan dekanus, ordförande och dekan. Vidare gäller att beslut i alla frågor som rör verksamhetens/enhetens ekonomi skall fattas inom ramen för disponibla resurser och fastställd budget. God redovisningssed skall iakttas. Placering av medel får endast ske på så sätt som beslutats av rektor. 5

6 Dekan tecknar skolans "firma". Denna rätt innebär bl a att dekanen företräder KTH vid slutande av avtal som gäller enheten i fråga. Detta inkluderar även de fall då motparten kräver undertecknande av administrerande organ. Denna delegation förutsätter att samråd sker med rektor i frågor som kan ha en vidare principiell betydelse och/eller långtgående konsekvenser för universitetet. Internationella avtal som KTH sluter i EUs forsknings- och utbildningsprogram, avtal mellan KTH och utländska universitet och högskolor samt avtal mellan KTH och utländska myndigheter undertecknas av rektor. Övriga internationella avtal omfattas av delegationen i det föregående, dock att de skall granskas av en av KTH:s jurister före undertecknandet. Dekan skall till rektor löpande redovisa de avtal som slutits. Om firmateckningsrätt i övrigt beslutar rektor i särskild ordning. Principerna för delegation är att det klart och tydligt skall framgå av delegationsbeslutet vem som delegerar, till vem delegationen ges, vad som delegeras och vilken tid delegationen avser. Beslut som fattats med stöd av delegationen kan normalt inte ändras av den som gett delegationen. Ett olagligt beslut kan dock ändras. Är beslutet lagligt men olämpligt är en ändring av beslutet från den delegerande i de flesta fall inte möjlig. Delegationen kan inte omfatta beslut rörande den som gett delegationen. En delegation kan när som helst återtas eller ändras av den som gett delegationen. En delegation från rektor kan delegeras vidare om inte annat angivits i delegationsbeslutet. Vidaredelegationer skall förtecknas och inrapporteras till rektor. För närmare detaljer i dessa avseenden rörande handläggning och beslut hänvisas till KTH:s arbetsordning. Att särskilt märka är att fakultetsnämnden beslutar i frågor om utbildning och forskning med stöd av högskolelagen och högskoleförordningen och under bemyndigande av universitetsstyrelsen. Rektor, prorektorer, förvaltningschefen eller den som rektor utser har rätt att närvara vid sammanträden i styrelser, nämnder och kollegier på skols-, fakultetsoch central nivå och därvid deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. 2.2 Myndighetens beslut Enligt 31 verksförordningen skall för beslut finnas en handling som visar * dagen för beslutet, * beslutets innehåll, * vem som har fattat beslutet, * vem som har varit föredragande, 6

7 * vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet 3 Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan * Dekan är ordförande i styrelsen. * Dekan är akademisk ledare för skolans ansvarsområde och svarar för verkställande av styrelsens beslut. * Dekan planerar användningen av kanslifunktionerna inom skolan. * Dekan har ansvar för specificerade programövergripande frågor. Prodekan är dekanens ställföreträdare. 3.2 Grundutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en grundutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för grundutbildningen på skolan till grundutbildningsansvarig, programansvariga och studierektorer. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. Skolan rekommenderar studenterna att inrätta ett studentråd. En uppgift är att utse representanter i nämnder och kommittéer och vara ett kontaktorgan i grundutbildningsfrågor på skolan Grundutbildningsgrupp - Grugruppen Styrelsen utser en Grundutbildningsgrupp - Grugrupp för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom grundutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Grundutbildningsansvarig - GA, som är ordförande i Gru. Till GA:s förfogande finns en huvudansvarig studierektor - HS och ämnesstudierektorer - ÄS. Till varje civilingenjörs- och högskoleprogram finns en Programansvarig - PA. Flera program inom samma ämne har normalt samma PA. Dessutom finns administrativa resurser till förfogande, dels ett utbildningskansli, dels en studentexpedition samt utbildningsadministratörer. Chefen för utbildningskansliet är sekreterare i Grugruppen. Grugruppen för skolan skall bereda och/eller besluta i följande ärenden: * Bereda övergripande frågor rörande skolans utbildningsorganisation och vara en remissinstans i utbildningsfrågor * Arbeta fram förslag till utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut för utbildningen * Ha ett övergripande kvalitetsansvar för program, kompetensinriktningar 7

8 och kursutbud inklusive examensarbete samt ansvar för undervisningsstruktur, uppföljning och pedagogiskt utvecklingsarbete * Fastställa läro-och timplan * Fördela utvecklingsmedel till respektive program * Fastställa principer för köp och sälj av kurser mellan skolan och andra skolor * Behandla frågor i anknytning till skolans utbildning som initieras från studenter, skolans lärare men även från utomstående * Andra ärenden av stor vikt för skolan som styrelse, dekan och/eller grundutbildningsansvarig bedömer att Grugruppen bör avgöra Grugruppens sammansättning är * grundutbildningsansvarig som är ordförande * programansvariga för Datateknik och Medieteknik * ytterligare fem lärare, varav minst två är anställda utanför skolan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa fyra bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Grundutbildningsansvarig-GA *Dekan utser GA i samråd med rektor * Dekan utser PA och HS i samråd med GA * GA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Gru * GA utser ÄS i samråd med dekan, HS och ämnesföreträdare * GA har tillsammans med Gru ett övergripande ansvar för och utveckling av grundutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya program och kompetensinriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet * GA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete i grundutbildningsfrågor med övriga skolor på KTH och andra universitet. GA företräder skolan utåt i grundutbildningsfrågor * GA har övergripande ansvar för internationaliseringsfrågor och fördelning av medel till sådana ändamål * GA är utbildningsområdets kontaktperson för vidareutbildning. Uppgiften kan vidaredelegeras. * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för grundutbildningens ekonomi och infrastruktur såsom kanslifunktion (rekrytering, antagning, internationalisering, studievägledning, uppföljning och utvärdering, examination), studentexpedition (kursmaterial, tentamina, rapportering), information, utbildningslokaler, datorutrustning, vaktmästeri, bibliotek, schemaläggning och övrig infrastruktur * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för bemanning och att vid behov föreslå rekrytering eller friställande av lärare och övrig till grundutbildningen knuten personal samt för arvodering av timanställd personal * GA fastställer kursklassificering och tar fram förslag till Grugruppen angående fördelning av utvecklingsmedel * GA beslutar om inrättande av nya kurser och fastställer akademisk nivå 8

9 * GA disponerar medel för brådskande initiativ och kontakter av förnyelsekaraktär, t.ex. kontakter och samarbeten med andra högskolor, nationellt och internationellt. * GA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande HS, ÄS och utbildningskansliet Programansvarig - PA * PA har ansvar för genomförande av alla utbildningsprogram inom ett ämne, speciellt integrationen av kurserna i de lägre årskurserna * PA är ansvarig för att utbildningsprogram ryms inom given utbildningsvolym och tillgängliga resurser * PA utser i samråd med GA en programstudierektor/utbildningssekreterare, PS/US * PA bereder tillsammans med PS/US ärenden om programmens målsättningar, läro- och timplaner, studievägledning, internationalisering och ackreditering * PA genomför löpande kvalitetsuppföljningar inom programmen * PA bereder frågor om programspecifika förändringar och utvecklingsbehov samt behov av resursförstärkning * PA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningskansliet, speciellt PS/US Huvudstudierektor - HS * HS ansvarar under GA för övergripande frågor om information, ekonomi, examination, pedagogisk utveckling av kurser och lärare. * HS ansvarar för den totala bemanningsplaneringen och gör ett budgetförslag för det totala kursutbudet * HS ansvarar under GA för ämnenas ekonomi, ekonomisk attestering av fakturor * HS har ett informationsansvar gentemot GA och är arbetsledare för studierektorsgruppen och utbildningsadministratörer * HS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande ÄS, utbildningsadministratörer och utbildningskansliet Ämnesstudierektorer - ÄS * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för grundutbildningskurser i ämnet och förhandlar med andra skolor som vill köpa kurser i ämnet * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för lärare och doktorander i ämnet beträffande grundutbildning * ÄS har under HS ett ekonomiansvar för sitt ämne, godkänner tidsbegränsade förordnanden av lärare i ämnet, godkänner arvoden och sakattesterar fakturor inom ämnets kurser. *ÄS ansvarar för uppföljning av kursanalyser och studieresultat i ämnet * ÄS bereder läro-och timplan och utarbetar studiehandbokstexter i ämnet * ÄS leder det pedagogiska utvecklingsarbetet i ämnet *ÄS föreslår ändringar i kursutbudet i ämnet * ÄS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningsadministratörer 9

10 3.2.6 Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten - ÄSSU Skolan ansvarar för den utbildning institutionen för Numerisk analys och datalogi, Nada ger vid Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitetet, SU. För närvarande, år 2005, ansvarar Skolan för Matematisk-datalogisk linjes inriktning mot datalogi, magisterprogram i datalogi samt kurser inom datalogi, människadatorinteraktion och numerisk analys. SU har en annan beslutsstruktur än KTH. Vid skolan finns en för universitetsstudenterna anställd studievägledare som också har huvudämnesansvar för datalogiutbildningen där. GA och Gru-gruppen har det överordnande ansvaret även för universitetsutbildningen. ÄSSU ska * i samråd med berörda institutioner och huvudämnesansvariga samordna utbildningen på linjens olika kurser; speciellt obligatoriska delar samt lämna förslag om platsgaranti * ansvara för information till de studerande angående utbildningens uppbyggnad och inriktning; i synnerhet information i studiernas början. I samråd med övriga huvudämnesansvariga och studievägledare informera om den valfria delen av linjen * i samarbete med studievägledare följa de studerandes studieresultat samt göra övergripande utvärderingar av utbildningen, * bistå vid bevakningen av examensarbetenas kvalitet samt hålla förteckning över slutförda examensarbete * lämna förslag om särskild behörighet och urvalskriterier samt i övrigt föreslå fakultetsnämnden åtgärder avseende utbildningen som kan anses påkallad * besluta om dispens från obligatoriska kursmoment på linjer samt om tillgodoräknande av kurser/moment avseende överskrivning, dvs då andra kurser/moment bedöms vara likvärdiga med berörd kurs/moment på linje/fristående kurs * besluta på delegation om tillgodoräknande av kurser i examen i respektive huvudämne * i tveksamma fall avgöra, och informera studerande om, vilka kurser som ligger inom respektive utanför huvudämnet. * hålla nära kontakt med fakulteten avseende grundutbildningen i datalogi och numerisk analys på SU. Handlägga allehanda ärenden som berör utbildningen där såsom kursplaner, kvalitets- och resultatuppföljning, rekrytering, information 3.3 Forskarutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en forskarutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för forskarutbildningen på skolan till forskarutbildningsansvarig. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. 10

11 3.3.1 Forskarutbildningsgrupp - Fu Styrelsen utser en Forskarutbildningsgrupp - Fu för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom forskarutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Forskarutbildningsansvarig - FA, som är ordförande i Fu. Till FA:s förfogande finns två huvudstudierektorer - FS, en för ämnena numerisk analys och datalogi och en för ämnena medieteknik och grafisk produktion, människa-datorinteraktion samt tal-musikkommunikation. Till varje forskarutbildningsämne utses också en för forskarutbildningen ämnesansvarig, ÄA. Dessutom finns en administrativ resurs till förfogande. I forskarutbildningsgruppen är FA ordförande. I övrigt ingår FS och ÄA samt en studeranderepresentant från varje forskarutbildningsämne. En handläggare för forskarutbildningen är gruppens sekreterare. Skolan rekommenderar de forskarstuderande att inrätta ett doktorandråd. En uppgift är att för varje ämne utse en representant, som ingår i forskarutbildningsgruppen och vara ett kontaktorgan i forskarutbildningsfrågor på skolan. Fus uppgifter är att * bereda ärenden och vara en remissinstans till skolans styrelse * inrätta nya forskarutbildningskurser. Denna uppgift kan i vissa fall delegeras till FA * fördela inom given ram medel till forskarutbildningskurser * fastställa principer för uppföljning av forskarstudierna och årliga utvecklingssamtal med forskarstudenterna * fastslå principer för introduktion av nya doktorander * föreslå till skolans styrelse principer för forskarstuderandes institutionstjänstgöring * vara rådgivande till FA Forskarutbildningsansvarig - FA *Dekan utser FA i samråd med rektor * FA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Fu * FA har ett övergripande ansvar för och utveckling av forskarutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya forskarutbildningsämnen och inriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet, SU, där Nada tillsvidare fortsätter att var en institution. * FA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete med övriga skolor på KTH och andra universitet. FA företräder skolan utåt i forskarutbildningsfrågor * FA har ett allmänt beredningsansvar för forskarutbildningsfrågor * FA föreslår till skolans styrelse respektive naturvetenskapliga fakultetsnämnden ämnesstudieplaner för varje forskarutbildningsämne * FA fastställer de årliga och de slutliga individuella studieplanerna för samtliga forskarstuderande vid skolan 11

12 * FA godkänner behörighetskraven som avviker från krav angivna i ämnesstudieplaner, t. ex. när det gäller utländsk examen * FA fastställer tidpunkt och utser granskare, opponent och betygsnämnd vid licentiat respektive doktorsexamen vid skolan. Vid SU föreslår FA motsvarande uppgifter till naturvetenskapliga fakulteten. FA ansvarar för att dessa uppfyller kompetenskraven. * FA fastställer distributionslistor för licentiat och doktorsavhandlingar * FA beslutar om byte av huvudhandledare * FA beslutar om avskiljande av forskarstuderande vid Skolan. Detta beslut fattas av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid SU. * FA är en instans inom skolan för frågor rörande problem med handledning, osämja och trakasserier Forskarutbildningsstudierektor - FS * FS utses av dekan i samråd med FA * FS bereder frågor som gäller forskarutbildningskurser inom sitt område * FS ansvarar i samråd med avdelningsföreståndarna för att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga aktiva doktorander. * FS uppmanas hålla sådan kontakt med doktoranderna att eventuella problem rörande bristande handledning, osämja, trakasserier, kan uppmärksammas och åtgärdas. Vid behov förs problem vidare till FA. * FS ansvarar för att introduktion av nya doktorander genomförs * FS fastställer rutiner för inrapportering av forskarutbildningskurser * FS samordnar doktorandernas institutionstjänstgöring * FS sammanställer efterfrågad statistik inom forskarutbildningen * FS är skolans kontaktperson vid förfrågningar om forskarutbildning Administrativa uppgifter under ledning av FA och FS * kontinuerlig uppdatering av information på webb och papper angående forskarutbildning och examination så att den är korrekt enligt KTH:s och SU:s regler * följer upp att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga doktorander * skickar ut aktuell information till berörda doktorander * sammanställer forskarstudenternas institutionstjänstgöring och rapporterar till FS * inrapporterar resultat i Ladok inom forskarutbildningen Ämnesansvariga - ÄA * ÄA bereder frågor som gäller ämnesstudieplaner * ÄA är rådgivande till FA i samtliga frågor som rör forskarutbildningen i det egna ämnet * ÄA är rådgivande instans för kompetensprövning för antagning av doktorander och inger vid behov skriftligt utlåtande över sökandes kompetens * ÄA bereder förslag till opponent, betygsnämnd och granskare mm och inger vid behov skriftlig motivering av skäl för förslaget * ÄA är rådgivande till FS i frågor angående forskarutbildningskurser 12

13 13

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör...

Läs mer

Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle

Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Enligt beslut av Fakultetsstyrelsen och Dekanus Revidering beslutad 9 december 2009, att gälla från 1 januari 2010, Dnr HS12-09/1118

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Sidan 1 av 18 Utbildningspolitiskt program Alla individer har lika rätt till utbildning. All utbildning skall vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund. Utbildningen skall vara verklighetsförankrad,

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Nationella ämnes- och programutvärderingar

Nationella ämnes- och programutvärderingar Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverkets rapportserie 2001:2 R Nationella ämnes- och programutvärderingar Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer