Skolan för datavetenskap och kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan för datavetenskap och kommunikation"

Transkript

1 Ingrid Melinder Skolan för datavetenskap och kommunikation Organisation och beslutsstruktur Denna interna föreskrift grundar sig på förslag till KTH:s organisation och beslutsstruktur Innehåll 1 Organisation 1.1 Skolan styrelse, dekan, prodekan, ledninggrupp och beredningsgrupper Styrelsen Ledningsgrupp Avdelningar Centrumbildningar 1.2 Skolgemensam administration och service Utbildningskansli Studentexpedition Systemgrupp och Delfi Administration för ekonomi, personal och utbildning Vaktmästeri 2 Beslutsstruktur 2.1 Rektors delegation till skolan 2.2 Myndighetens beslut 3. Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan 3.2 Grundutbildning Grundutbildningsgrupp Grundutbildningsansvarig Programansvarig Huvudstudierektor Ämnesstudierektor Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten 3.3 Forskarutbildning Forskarutbildningsgrupp Forskarutbildningsansvarig forskarutbildningsstudierektor Adminstrativa uppgifter för forskarutbildningen Ämnesansvarig Bilagor: Bil. 1. Skiss över skolans organisation Bil. 2. Uppdrag och delegation till avdelningsföreståndare Bil. 3. Allmänna administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH - bifogas ej 1

2 1. Organisation /. Organisationsöversikt återfinns i Bil 1. Utgångspunkter a) Skolan är en del av KTH:s organisation, som skall ha en tydlig organisation och en beslutsstruktur som vilar på förtroende för medarbetarna och som utmärks av decentralisering och delegation av beslut. b) Organisationen skall bidra till att skapa: * förutsättningar att möta framtidens krav på snabba förändringar, t ex nya utbildningar * attraktiv utbildningsmiljö för de studerande * attraktiv forskningsmiljö * attraktiv arbetsmiljö för de anställda * jämställdhet mellan kvinnor och män * hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande i verksamhetens alla delar * goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna * goda förutsättningar för kreativt arbete och förnyelse * goda möjligheter till dialog och samarbete mellan alla enheter inom universitetet och med utomstående intressenter * goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och omprioriteringar * lyhördhet, flexibilitet och ett väl utvecklat klimat för samverkan * tydlig ansvarsfördelning inom KTH * enhetlighet i hanteringen av olika ärenden inom KTH 1.1 Skolan styrelse, ledningsgrupp, dekan, prodekan och beredningsgrupper Inom skolan bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete. Skolan leds av en dekan som är direkt underställd rektor. Dekanen har ansvar för all verksamhet vid skolan. Dekanen skall tillse att verksamheten bedrivs mot de kvalitativa och andra mål och inom de ramar som anges för skolan och därvid ägna särskild omsorg om skolans ekonomi. Dekanen skall aktivt verka för att skapa en kreativ och positiv utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö. Dekanen skall utöva sitt ledarskap med beaktande av vad som sägs om forskningens frihet i högskolelagen. Som ställföreträdare för dekanen skall finnas en prodekan. Prodekanen utför de uppgifter som dekanen anvisar. Vid varje skola skall finnas en styrelse och en ledningsgrupp. 2

3 1.1.1 Styrelsen Styrelsen för skolan skall besluta i följande ärenden * Viktigare ärenden rörande skolans organisation * Utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut * Övergripande frågor rörande utbildning * Andra ärenden av stor vikt för skolan som dekanen bedömer att styrelsen bör avgöra Styrelsens sammansättning är * fem lärare och forskare, varav en är dekan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. * en studentrepresentant med suppleant för forskarutbildningen * en representant för teknisk och administrativ personal * tre ledamöter som inte är anställda på skolan. En av dessa bör representera Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och föreslås av dess dekanus. Dekan och prodekan utses av rektor efter samråd med berörda för en tid av fyra år. Rektor kan om särskilda skäl föreligger besluta att dekanuppdraget skall avslutas före utgången av mandattiden. Övriga lärare samt representanter för teknisk/administrativ personal utses genom val. För var och en av studentrepresentanterna får finnas en suppleant. Rektor utser, efter samråd med fakultetens dekanus, de externa ledamöterna efter förslag från berörd skola. Mandattiden är högst fyra år, utom för studentrepresentanterna som utses på ett år. Rektor kan i förekommande fall och efter skriftlig framställan från skolan besluta om annan storlek eller sammansättning på styrelsen Ledningsgrupp Vid skolan finns en ledningsgrupp. Före varje viktigare beslut skall dekanen inhämta ledningsgruppens mening som protokollförs. Ledningsgruppen består av dekan, prodekan, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, avdelningsföreståndarna och representanter för teknisk och administrativ (ekonomi, personal) personal samt en studerande från grundutbildningen utsedd av tekniska högskolans studentkår. 3

4 1.1.3 Avdelningar Verksamheten bedrivs inom avdelningar eller centra. Dessa leds av en utsedd föreståndare enligt beslut av dekan. /. Uppdrag och delegation finns i bilaga 2. Avdelningsföreståndarna ingår i skolans ledningsgrupp Centrumbildningar Etablering av centrumbildningar, konsortier och liknande organ knutna till KTH ankommer på skolans styrelse att inrätta efter samråd med rektor och kan jämställas med avdelning vid skolan. För varje inrättat centrum vid skolan finns en styrelse med ansvar för verksamhet, budget och bokslut enligt allmänna /. administrativa riktlinjer för centrumbildningar vid KTH enligt bilaga Skolgemensam administration och service Dekan skall ansvara för skolans administrativa resurs och dess utveckling samt för säkring av kvalitet och effektivitet i det administrativa arbetet. Till dekanens förfogande inrättas två referensgrupper för att utveckla och effektivisera skolans stödverksamhet. Nedan följer kortfattat beskrivning av olika stödverksamheter. Under våren kommer en mer detaljerad beskrivning att arbetas fram Utbildningskansli På skolan finns ett utbildningskansli för att sköta allehanda frågor kopplade till skolans utbildningsprogram från rekrytering av studenter till examination via studievägledning samt uppföljning av studieresultat. Dekan utser en kanslichef för att leda och ansvara för utbildningskansliet Studentexpedition På skolan finns en studentexpedition för att bistå studenter och lärare i allehanda frågor som rör skolans kursutbud från försäljning av kursmaterial och examinationsärenden till rapportering av studieresultat. Huvudstudierektor har arbetsledaransvaret för studentexpeditionen Systemgrupp och Delfi På skolan finns en systemgrupp med ansvar för datorinvesteringar, datorstöd till studenter och personal, datorsystem, programvara och datorsalar. Det finns en mottagning, Delfi, där studenter och personal har tillgång till daglig hjälp i datorrelaterade frågor samt passersystem. Dekan utser en föreståndare för systemgruppen för att leda och ansvara för verksamheten Administration för ekonomi, personal och utbildning Dekan utser ekonomiansvarig för skolans ekonomi och en personalansvarig för handläggning av skolans personal- och arbetsmiljöärenden. På skolan och inom varje avdelning och centra finns administrativ personal för att bistå dekan, föreståndare och utbildningsansvariga 4

5 1.2.5 Vaktmästeri På skolan finns en vaktmästerifunktion för att sköta allehanda praktiska göromål såsom mindre inköp, kopiering, magasinering, posthantering och reparationer. Huvudstudierektor ansvarar för den dagliga arbetsledningen av vaktmästerifunktionen. 2. Beslutsstruktur Rektor fattar beslut i alla övergripande frågor som inte skall avgöras av universitetsstyrelsen eller av den enligt författning ansvarige. Rektor delegerar beslutanderätten till skolan enligt principerna i det följande. Handläggning och beslutsfattande i vissa grupper av ärenden skall ske enligt den närmare beskrivning som redovisas i KTH:s Arbetsordning. Rektor har det högsta chefsansvaret. Därav följer att rektor ytterst ansvarar för alla beslut även om beslutanderätten delegerats. Rektor kan också när det behövs förändra innehållet i givna delegationer. En detaljerad delegation av beslutanderätten skulle ställa krav på en fullständig uppräkning av samtliga beslutsområden som kan komma i fråga. Detta ter sig av praktiska skäl omöjligt och skulle bygga in ett onödigt hinder för flexibilitet i verksamheten. Rektor delegerar i stället efter en princip som innebär att beslutanderätt anknyts till uppgiftens placering i organisationen. Utgångspunkten för delegationerna är att rektor delegerar till befattningshavare och organ i KTH, att i den operativa verksamheten under administrativt och ekonomiskt ansvar samt inom tillgängliga resurser fatta alla nödvändiga beslut. 2.1 Rektor delegerar till skolan Dekanen fattar beslut avseende sitt ansvarsområde enligt gällande lagar och andra författningar samt inom ramen för vad som anges i högskolegemensamma policies, handlingsprogram, riktlinjer och interna föreskrifter. För tillämpningen av delegationen gäller under KTH:s Organisation angiven beslutsfördelning mellan å ena sidan nämnd och styrelser, å andra sidan dekanus, ordförande och dekan. Vidare gäller att beslut i alla frågor som rör verksamhetens/enhetens ekonomi skall fattas inom ramen för disponibla resurser och fastställd budget. God redovisningssed skall iakttas. Placering av medel får endast ske på så sätt som beslutats av rektor. 5

6 Dekan tecknar skolans "firma". Denna rätt innebär bl a att dekanen företräder KTH vid slutande av avtal som gäller enheten i fråga. Detta inkluderar även de fall då motparten kräver undertecknande av administrerande organ. Denna delegation förutsätter att samråd sker med rektor i frågor som kan ha en vidare principiell betydelse och/eller långtgående konsekvenser för universitetet. Internationella avtal som KTH sluter i EUs forsknings- och utbildningsprogram, avtal mellan KTH och utländska universitet och högskolor samt avtal mellan KTH och utländska myndigheter undertecknas av rektor. Övriga internationella avtal omfattas av delegationen i det föregående, dock att de skall granskas av en av KTH:s jurister före undertecknandet. Dekan skall till rektor löpande redovisa de avtal som slutits. Om firmateckningsrätt i övrigt beslutar rektor i särskild ordning. Principerna för delegation är att det klart och tydligt skall framgå av delegationsbeslutet vem som delegerar, till vem delegationen ges, vad som delegeras och vilken tid delegationen avser. Beslut som fattats med stöd av delegationen kan normalt inte ändras av den som gett delegationen. Ett olagligt beslut kan dock ändras. Är beslutet lagligt men olämpligt är en ändring av beslutet från den delegerande i de flesta fall inte möjlig. Delegationen kan inte omfatta beslut rörande den som gett delegationen. En delegation kan när som helst återtas eller ändras av den som gett delegationen. En delegation från rektor kan delegeras vidare om inte annat angivits i delegationsbeslutet. Vidaredelegationer skall förtecknas och inrapporteras till rektor. För närmare detaljer i dessa avseenden rörande handläggning och beslut hänvisas till KTH:s arbetsordning. Att särskilt märka är att fakultetsnämnden beslutar i frågor om utbildning och forskning med stöd av högskolelagen och högskoleförordningen och under bemyndigande av universitetsstyrelsen. Rektor, prorektorer, förvaltningschefen eller den som rektor utser har rätt att närvara vid sammanträden i styrelser, nämnder och kollegier på skols-, fakultetsoch central nivå och därvid deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. 2.2 Myndighetens beslut Enligt 31 verksförordningen skall för beslut finnas en handling som visar * dagen för beslutet, * beslutets innehåll, * vem som har fattat beslutet, * vem som har varit föredragande, 6

7 * vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet 3 Inom skolan gällande arbetsfördelning 3.1 Dekan * Dekan är ordförande i styrelsen. * Dekan är akademisk ledare för skolans ansvarsområde och svarar för verkställande av styrelsens beslut. * Dekan planerar användningen av kanslifunktionerna inom skolan. * Dekan har ansvar för specificerade programövergripande frågor. Prodekan är dekanens ställföreträdare. 3.2 Grundutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en grundutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för grundutbildningen på skolan till grundutbildningsansvarig, programansvariga och studierektorer. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. Skolan rekommenderar studenterna att inrätta ett studentråd. En uppgift är att utse representanter i nämnder och kommittéer och vara ett kontaktorgan i grundutbildningsfrågor på skolan Grundutbildningsgrupp - Grugruppen Styrelsen utser en Grundutbildningsgrupp - Grugrupp för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom grundutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Grundutbildningsansvarig - GA, som är ordförande i Gru. Till GA:s förfogande finns en huvudansvarig studierektor - HS och ämnesstudierektorer - ÄS. Till varje civilingenjörs- och högskoleprogram finns en Programansvarig - PA. Flera program inom samma ämne har normalt samma PA. Dessutom finns administrativa resurser till förfogande, dels ett utbildningskansli, dels en studentexpedition samt utbildningsadministratörer. Chefen för utbildningskansliet är sekreterare i Grugruppen. Grugruppen för skolan skall bereda och/eller besluta i följande ärenden: * Bereda övergripande frågor rörande skolans utbildningsorganisation och vara en remissinstans i utbildningsfrågor * Arbeta fram förslag till utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut för utbildningen * Ha ett övergripande kvalitetsansvar för program, kompetensinriktningar 7

8 och kursutbud inklusive examensarbete samt ansvar för undervisningsstruktur, uppföljning och pedagogiskt utvecklingsarbete * Fastställa läro-och timplan * Fördela utvecklingsmedel till respektive program * Fastställa principer för köp och sälj av kurser mellan skolan och andra skolor * Behandla frågor i anknytning till skolans utbildning som initieras från studenter, skolans lärare men även från utomstående * Andra ärenden av stor vikt för skolan som styrelse, dekan och/eller grundutbildningsansvarig bedömer att Grugruppen bör avgöra Grugruppens sammansättning är * grundutbildningsansvarig som är ordförande * programansvariga för Datateknik och Medieteknik * ytterligare fem lärare, varav minst två är anställda utanför skolan * två studeranderepresentanter med suppleanter för grundutbildningen. Minst en av dessa fyra bör väl känna till verksamheten inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Grundutbildningsansvarig-GA *Dekan utser GA i samråd med rektor * Dekan utser PA och HS i samråd med GA * GA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Gru * GA utser ÄS i samråd med dekan, HS och ämnesföreträdare * GA har tillsammans med Gru ett övergripande ansvar för och utveckling av grundutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya program och kompetensinriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet * GA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete i grundutbildningsfrågor med övriga skolor på KTH och andra universitet. GA företräder skolan utåt i grundutbildningsfrågor * GA har övergripande ansvar för internationaliseringsfrågor och fördelning av medel till sådana ändamål * GA är utbildningsområdets kontaktperson för vidareutbildning. Uppgiften kan vidaredelegeras. * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för grundutbildningens ekonomi och infrastruktur såsom kanslifunktion (rekrytering, antagning, internationalisering, studievägledning, uppföljning och utvärdering, examination), studentexpedition (kursmaterial, tentamina, rapportering), information, utbildningslokaler, datorutrustning, vaktmästeri, bibliotek, schemaläggning och övrig infrastruktur * GA och HS har under dekan ett övergripande ansvar för bemanning och att vid behov föreslå rekrytering eller friställande av lärare och övrig till grundutbildningen knuten personal samt för arvodering av timanställd personal * GA fastställer kursklassificering och tar fram förslag till Grugruppen angående fördelning av utvecklingsmedel * GA beslutar om inrättande av nya kurser och fastställer akademisk nivå 8

9 * GA disponerar medel för brådskande initiativ och kontakter av förnyelsekaraktär, t.ex. kontakter och samarbeten med andra högskolor, nationellt och internationellt. * GA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande HS, ÄS och utbildningskansliet Programansvarig - PA * PA har ansvar för genomförande av alla utbildningsprogram inom ett ämne, speciellt integrationen av kurserna i de lägre årskurserna * PA är ansvarig för att utbildningsprogram ryms inom given utbildningsvolym och tillgängliga resurser * PA utser i samråd med GA en programstudierektor/utbildningssekreterare, PS/US * PA bereder tillsammans med PS/US ärenden om programmens målsättningar, läro- och timplaner, studievägledning, internationalisering och ackreditering * PA genomför löpande kvalitetsuppföljningar inom programmen * PA bereder frågor om programspecifika förändringar och utvecklingsbehov samt behov av resursförstärkning * PA har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningskansliet, speciellt PS/US Huvudstudierektor - HS * HS ansvarar under GA för övergripande frågor om information, ekonomi, examination, pedagogisk utveckling av kurser och lärare. * HS ansvarar för den totala bemanningsplaneringen och gör ett budgetförslag för det totala kursutbudet * HS ansvarar under GA för ämnenas ekonomi, ekonomisk attestering av fakturor * HS har ett informationsansvar gentemot GA och är arbetsledare för studierektorsgruppen och utbildningsadministratörer * HS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande ÄS, utbildningsadministratörer och utbildningskansliet Ämnesstudierektorer - ÄS * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för grundutbildningskurser i ämnet och förhandlar med andra skolor som vill köpa kurser i ämnet * ÄS ansvarar för bemanningsplanering för lärare och doktorander i ämnet beträffande grundutbildning * ÄS har under HS ett ekonomiansvar för sitt ämne, godkänner tidsbegränsade förordnanden av lärare i ämnet, godkänner arvoden och sakattesterar fakturor inom ämnets kurser. *ÄS ansvarar för uppföljning av kursanalyser och studieresultat i ämnet * ÄS bereder läro-och timplan och utarbetar studiehandbokstexter i ämnet * ÄS leder det pedagogiska utvecklingsarbetet i ämnet *ÄS föreslår ändringar i kursutbudet i ämnet * ÄS har, för beredande av ärenden, till sitt förfogande utbildningsadministratörer 9

10 3.2.6 Huvudämnesansvarig vid naturvetenskapliga fakulteten - ÄSSU Skolan ansvarar för den utbildning institutionen för Numerisk analys och datalogi, Nada ger vid Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitetet, SU. För närvarande, år 2005, ansvarar Skolan för Matematisk-datalogisk linjes inriktning mot datalogi, magisterprogram i datalogi samt kurser inom datalogi, människadatorinteraktion och numerisk analys. SU har en annan beslutsstruktur än KTH. Vid skolan finns en för universitetsstudenterna anställd studievägledare som också har huvudämnesansvar för datalogiutbildningen där. GA och Gru-gruppen har det överordnande ansvaret även för universitetsutbildningen. ÄSSU ska * i samråd med berörda institutioner och huvudämnesansvariga samordna utbildningen på linjens olika kurser; speciellt obligatoriska delar samt lämna förslag om platsgaranti * ansvara för information till de studerande angående utbildningens uppbyggnad och inriktning; i synnerhet information i studiernas början. I samråd med övriga huvudämnesansvariga och studievägledare informera om den valfria delen av linjen * i samarbete med studievägledare följa de studerandes studieresultat samt göra övergripande utvärderingar av utbildningen, * bistå vid bevakningen av examensarbetenas kvalitet samt hålla förteckning över slutförda examensarbete * lämna förslag om särskild behörighet och urvalskriterier samt i övrigt föreslå fakultetsnämnden åtgärder avseende utbildningen som kan anses påkallad * besluta om dispens från obligatoriska kursmoment på linjer samt om tillgodoräknande av kurser/moment avseende överskrivning, dvs då andra kurser/moment bedöms vara likvärdiga med berörd kurs/moment på linje/fristående kurs * besluta på delegation om tillgodoräknande av kurser i examen i respektive huvudämne * i tveksamma fall avgöra, och informera studerande om, vilka kurser som ligger inom respektive utanför huvudämnet. * hålla nära kontakt med fakulteten avseende grundutbildningen i datalogi och numerisk analys på SU. Handlägga allehanda ärenden som berör utbildningen där såsom kursplaner, kvalitets- och resultatuppföljning, rekrytering, information 3.3 Forskarutbildning Styrelsen beslutar att inrätta en forskarutbildningsgrupp för att bereda övergripande frågor och vara en remissinstans. Dekan delegerar det operativa ansvaret för forskarutbildningen på skolan till forskarutbildningsansvarig. Nedan beskrivs sammansättning och arbetsfördelning. 10

11 3.3.1 Forskarutbildningsgrupp - Fu Styrelsen utser en Forskarutbildningsgrupp - Fu för att till styrelsen bereda övergripande frågor inom forskarutbildningen och vara en remissinstans. Dekan utser i samråd med rektor en Forskarutbildningsansvarig - FA, som är ordförande i Fu. Till FA:s förfogande finns två huvudstudierektorer - FS, en för ämnena numerisk analys och datalogi och en för ämnena medieteknik och grafisk produktion, människa-datorinteraktion samt tal-musikkommunikation. Till varje forskarutbildningsämne utses också en för forskarutbildningen ämnesansvarig, ÄA. Dessutom finns en administrativ resurs till förfogande. I forskarutbildningsgruppen är FA ordförande. I övrigt ingår FS och ÄA samt en studeranderepresentant från varje forskarutbildningsämne. En handläggare för forskarutbildningen är gruppens sekreterare. Skolan rekommenderar de forskarstuderande att inrätta ett doktorandråd. En uppgift är att för varje ämne utse en representant, som ingår i forskarutbildningsgruppen och vara ett kontaktorgan i forskarutbildningsfrågor på skolan. Fus uppgifter är att * bereda ärenden och vara en remissinstans till skolans styrelse * inrätta nya forskarutbildningskurser. Denna uppgift kan i vissa fall delegeras till FA * fördela inom given ram medel till forskarutbildningskurser * fastställa principer för uppföljning av forskarstudierna och årliga utvecklingssamtal med forskarstudenterna * fastslå principer för introduktion av nya doktorander * föreslå till skolans styrelse principer för forskarstuderandes institutionstjänstgöring * vara rådgivande till FA Forskarutbildningsansvarig - FA *Dekan utser FA i samråd med rektor * FA ingår i skolans ledningsgrupp och är ordförande i Fu * FA har ett övergripande ansvar för och utveckling av forskarutbildningen inom skolan och föreslår inrättande av nya forskarutbildningsämnen och inriktningar. Detta ansvar inkluderar Nadas åtaganden gentemot Stockholms universitet, SU, där Nada tillsvidare fortsätter att var en institution. * FA har tillsammans med dekan ansvar för samarbete med övriga skolor på KTH och andra universitet. FA företräder skolan utåt i forskarutbildningsfrågor * FA har ett allmänt beredningsansvar för forskarutbildningsfrågor * FA föreslår till skolans styrelse respektive naturvetenskapliga fakultetsnämnden ämnesstudieplaner för varje forskarutbildningsämne * FA fastställer de årliga och de slutliga individuella studieplanerna för samtliga forskarstuderande vid skolan 11

12 * FA godkänner behörighetskraven som avviker från krav angivna i ämnesstudieplaner, t. ex. när det gäller utländsk examen * FA fastställer tidpunkt och utser granskare, opponent och betygsnämnd vid licentiat respektive doktorsexamen vid skolan. Vid SU föreslår FA motsvarande uppgifter till naturvetenskapliga fakulteten. FA ansvarar för att dessa uppfyller kompetenskraven. * FA fastställer distributionslistor för licentiat och doktorsavhandlingar * FA beslutar om byte av huvudhandledare * FA beslutar om avskiljande av forskarstuderande vid Skolan. Detta beslut fattas av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid SU. * FA är en instans inom skolan för frågor rörande problem med handledning, osämja och trakasserier Forskarutbildningsstudierektor - FS * FS utses av dekan i samråd med FA * FS bereder frågor som gäller forskarutbildningskurser inom sitt område * FS ansvarar i samråd med avdelningsföreståndarna för att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga aktiva doktorander. * FS uppmanas hålla sådan kontakt med doktoranderna att eventuella problem rörande bristande handledning, osämja, trakasserier, kan uppmärksammas och åtgärdas. Vid behov förs problem vidare till FA. * FS ansvarar för att introduktion av nya doktorander genomförs * FS fastställer rutiner för inrapportering av forskarutbildningskurser * FS samordnar doktorandernas institutionstjänstgöring * FS sammanställer efterfrågad statistik inom forskarutbildningen * FS är skolans kontaktperson vid förfrågningar om forskarutbildning Administrativa uppgifter under ledning av FA och FS * kontinuerlig uppdatering av information på webb och papper angående forskarutbildning och examination så att den är korrekt enligt KTH:s och SU:s regler * följer upp att årliga utvecklingssamtal hålls med samtliga doktorander * skickar ut aktuell information till berörda doktorander * sammanställer forskarstudenternas institutionstjänstgöring och rapporterar till FS * inrapporterar resultat i Ladok inom forskarutbildningen Ämnesansvariga - ÄA * ÄA bereder frågor som gäller ämnesstudieplaner * ÄA är rådgivande till FA i samtliga frågor som rör forskarutbildningen i det egna ämnet * ÄA är rådgivande instans för kompetensprövning för antagning av doktorander och inger vid behov skriftligt utlåtande över sökandes kompetens * ÄA bereder förslag till opponent, betygsnämnd och granskare mm och inger vid behov skriftlig motivering av skäl för förslaget * ÄA är rådgivande till FS i frågor angående forskarutbildningskurser 12

13 13

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad:

Lokalt kvalitetssystem Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Reviderad: Lokalt kvalitetssystem 2013-2015 Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2013-09-25 Reviderad: 2014-09-24 Sida 2(7) Inledning Detta dokument beskriver institutionens kvalitetssystem för året 2013-2015.

Läs mer

Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet Denna arbetsordning gäller för verksamheten vid Förvaltningshögskolan. Reglerna och har sin grund i de beslut som antagits av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Arbetsordning för LTH

Arbetsordning för LTH Dnr STYR 2017/162 Arbetsordning för LTH INKL. FAKULTETSSTYRELSENS DELEGATION TILL LTH:S REKTOR FASTÄLLD AV STYRELSEN FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LTH LUNDS UNIVERSITET REVIDERAD 2017-02-13 2 ARBETSORDNING

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor)

Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor) 1 Dnr STYR 2016/558 Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor) Fastställd av styrelsen för Lunds Tekniska Högskola LTH 2016-05-03 Ikraftträdande: Arbetsordningen

Läs mer

3. För PIL finns en styrgrupp med representanter från fakulteterna, universitetsbiblioteket, studenterna och gemensamma förvaltningen.

3. För PIL finns en styrgrupp med representanter från fakulteterna, universitetsbiblioteket, studenterna och gemensamma förvaltningen. GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Arbetsordning för PIL-enheten Dessa riktlinjer används vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande vid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå 901 87 Umeå Dokumenttyp: Regler Område: Personal Ansvarig enhet: Personalenheten Fastställd av: Rektor Datum: 2014-06-17 Giltighetstid: 2014-07-01 och tv Dnr: FS 1.1.2-803-14

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m.

Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Samtliga fakultetsnämnder Dnr 1.2.1-00262/2015 Riktlinjer för utseende av betygsnämnd m.m. Riktlinjerna har beslutats av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer