2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras."

Transkript

1 Nytt i Hybron Nova Version: Leverantör - Kontakter Två ändringar är gjorda kring kontakter i leverantörsregistret ) I de fall man har gemensamma leverantörer mellan flera bolag i samma koncern så är behörigheten ändrad så att man med Ändra behörighet kan skapa och ändra kontakter mot en leverantör som ägs av annat bolag. Tidigare tilläts man inte ändra uppgifter på kontaktfliken om man inte var det bolag som ägde leverantören. 2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras. Nytt dokument Om man inte sparar nytt dokument utan klickar på annat i listan så får man nu en fråga om man verkligen vill lämna sidan utan att spara. Dokumentkopplingsfönstret Dokument som är kopplade mot styrningsoperationer har tidigare visat styrningens namn i kolumnen "Används i". Denna är nu utökad så den innehåller (Produktnrrev/Produktbenämning) efter styrningens benämning. Leverantör Ett fel är nu rättat så att man får en korrekt varning om man försöker lägga upp en ny leverantör i bolag 2 om den redan finns upplagd för koncernen men ägs av bolag Validera produktstruktur I de fall man har gemensamma produktstrukturer mellan bolagen inom koncernen så kunde man inte skriva ut Detaljerad kalkyl och Specialkalkyl om det fanns delningsfel mellan bolagen, dvs bolag 1 har byggt en struktur med 3 artiklar, men bara 2 av dessa är utdelade till bolag 2. Valideringen är nu utökad till att logga om det finns en strukturrad som inte hör till det bolag som man är inloggad mot. På motsvarande sätt så kommer valideringen i planeringen att varna om detta och sedan stanna och inte gå vidare med planeringen. Dubbla satsnr vid inleverans IO (P20291) Det finns nu möjlighet att styra att det ska vara dubbla satsnr vid inleverans av IO. Det externa satsnumret används inte av Nova, men finns lagrat och kan sökas på / skrivas ut under Visa spårbarhet och visas även / skrivs ut under Inköpsavvikelse. Inventeringsspärr (P20290) Det finns nu möjlighet att begränsa per användare hur mycket pengar en inventeringsändring får vara värd. Överskrids denna gräns tillåts inte den raden inventeras Sida: 1

2 Batch för utgångna satser (P20289) Det finns nu en batch för att ställa om utgångna satser i lager till en annan satsstatus som kan vara spärrad för plock Signera och frisläppa produktstruktur (P20292) Det går nu att arbeta med att struktur signeras och frisläpps. Se vidare i Nyheter Hybron Nova version , kapitlet om signering Modul för satsstatus hantering Det finns nu en ny modul i Nova, Satshantering, som innebär att man kan komma åt att ändra bla satsnummer och utgångsdatum. Ändringslogg Produkt Det går nu att att se ändringar, klassade som väsentliga, gjorda på en produkt i en ändringslogg. Detta kräver att man har modulen Ändringslogg Inleverans - tomt utgångsdatum föreslås Produktinställning för att styra om utgångsdatumet ska föreslås tomt. Isåfall föreslås utg.datum tomt i både inleverans IO och inleverans TO, men det går inte att göra inleveransen utan att datumet sätts Behörighet Företagsinställningar och Export/Importinställningar En ändring är gjord så att behörigheten för Företagsinställningar nu är uppdelad i olika behörigheter för Visa/Ändra för Företagsinställningar och Visa/Ändra för Export/Importinställningar. I tidigare versioner så var det samma behörighet för Export/Importinställningar som för Företagsinställningar. Det innebär att de personer som ska ha rätt till Export/Importinställningar måste tilldelas rättigheter till detta när versionen är installerad. Rabatt på avtalsrad En ändring är gjord, både på sälj- och inköpsavtal, så att rabatten måste ligga mellan 0 och 100%. Tidigare kunde man av misstag lägga in rabatt högre än 100%. Utskrifter kring användare Det finns nu en skriv ut knapp i användarregistret; rapporterna som finns är Användarrapport och Användarrapport - historisk. Den sista rapporten kräver modulen Ändringslogg. Sida: 2

3 Produktionsrapportering - användar dropdown En ändring är gjord så att enbart aktiva användare visas som valbara i dropdownen när man startar en arbetsorder. Excelrapporter som nu lagras i rapportförrådet Ytterligare ett antal excelrapporter lagras nu i rapportförrådet. Produkt - Saldorapport - detaljerad - Köpprodukter med inköps- och standardpriser - Köp- och producerbara produkter med standardprise - Rimlighetskontroll av produktpriser - Total kontroll av köp- och producerbara produkter - Produktlista med förrådsinformation - Produktlista med fria fält - Kontroll av lägsta inköpspris Offert - Offertstock - detaljerad. Från Offert och CRM Förråd - Total ekonomisk lageromsättningshastighet - Lageromsättningshastighet i antal - detaljerad - Oplockade materialrader - Intrastatunderlag - Utökad materialanalys - Produktrapport med vikt och värde Projekt - Bruttomarginal - detaljerad - Bruttomarginal - summerad - Projektöversikt inklusive fakturor Inköpsorder - Leveransprecision detaljerad, från Inköpsorder och SRM Dubbla satsnr vid inleverans TO (P20329) Det finns nu möjlighet att styra att det ska vara dubbla satsnr vid inleverans av TO. Det externa satsnumret används inte av Nova, men finns lagrat och kan sökas på / skrivas ut under Visa spårbarhet och visas även / skrivs ut under Produktionsavvikelse. Dokumentkopplings logg (P20327) Det finns nu en ny modul Ändringslogg. Den innehåller bland annat loggning över alla dokumentkopplingar, när de skapas och tas bort samt av vem Sida: 3

4 Behörighet Rapportinställning En ändring är gjord så att man i Rapportinställningar, nu kan ha Visa och Ändra rättighet. Tidigare var det full behörighet på Visa. Det innebär att de personer som ska ha rätt att ändra i rapportinställningar måste tilldelas rättigheter till detta när versionen är installerad. Antal decimaler i produktstruktur träden I alla tre produktstruktur träden som finns går det nu att styra antal decimaler som ska visas. Behörigheter Inköps- och Säljavtal En ändring är gjord så att Export/Import och XML knapparna inte är tända i Visa läge. Dessutom så kräver behörigheten Godkännande på Inköpsavtal att man också måste ha behörighet för Ändra. Klientinställningar uppdaterade Länken från Start knappen för Klientinställningar är uppdaterad med text för Windows 8 / 8.1 och Internet explorer 10 och 11. Dessutom är det under punkt F) tillagt en länk till vår ftp för att enklare kunna ladda ner teamviewer vid supportbehov. Inköpsorder - utskrift av delannullerad rad Om man via leveransbevakningen hade annullerat en del av en rad så kom den felaktigt ut på utskriften som olevererad, detta är nu rättat. Nytt räkenskapsår när året redan börjat En ändring är gjord så att man nu kan skapa nytt räkenskapsår fast man passerat slutet på det föregående året. Flöden / Flödesposter inaktiveras Det går nu att inaktiva både flöden och flödesposter. Det går att söka och se vilka flöden/flödesposter som är inaktiva i baretistrets listor. 1) Inaktiva flöden visas inte i menyn eller flödesmappen. 2) Inaktiva flöden kan ingå kan ingå i befintliga flödeskedjor, men kan inte kopplas till "Utförs efter" när de väl är inaktiverade. 3) Inaktiva flödesposter kan finnas i flöden som finns, men det går inte att koppla dem till nya flöden. OBS - om man har ett aktivt flöde som ska utföras före ett flöde som är inaktivt så visas inte heller det aktiva flödet i flödesmappen!!! Spärr mot att inleverera två ggr med samma satsnr (P20330) Det finns nu en företagsinställning för att förhindra att man under Inleverans IO och TO inlevererar samma satsnr för samma produkt två gånger. Sida: 4

5 Användarunika inställningar i listor En ändring är nu gjord så att användarunika ändringar INTE tas bort när nova uppgraderas generellt, utan enbart i de listor där kolumnar har lagts till Ändringar kring satser/serier En ändring är gjord så att man i produktionsplock, detaljfönstret och knappen Returnera material, inte tillåts återlägga en sats/serie som inte finns sedan tidigare. I Returnera material för hel AO (från listan Produktionsplock) fungerar det sedan tidigare på det sättet. Samlad AO verkligt material (P20333) Under rapportinställningar för Samlad AO verkligt material finns under fliken Inställningar en ruta för att bocka för om man producerar många serienr mot en och samma TO för att dessa serienummer ska skrivas ut sist i dokumentet eftersom det inte får plats mer än 5 st i kommentarsrutan i huvudet på dokumentet. I kommentarsrutan skrivs texten "Serie-/satsnummer se slutet av dokumentet" och sist i dokumentet kommer texten "Serie/satsnr" och därefter alla nummer. Ändringslogg för användare, roll och grupp Det är nu möjligt att se ändringar, klassade som väsentliga, gjorda på en användare såväl som behörighetsändringar gjorda mot grupper och roller, i en ändringslogg. Detta kräver modulen Ändringslogg. Ändringslogg Produktstruktur Det går nu att att se ändringar, klassade som väsentliga, gjorda på en produktstruktur (inte styrning) i en ändringslogg. Detta kräver att man har modulen Ändringslogg Förrådsplats lista Det går nu under Register, Förråd, markera önskat förråd i listan och klicka Skriv ut, och nu kunna välja utskrift av en lista med förrådsplatser. Listan innehåller utöver nummer och namn, kolumner om förrådsplatserna är aktiva och om de är av typ normal, avvikelse, ankomst eller brist. Total lageromsättningshastighet En felaktig parameter gjorde att lagervärdena istället för omsättningshastigheten skrevs ut på den totala lagervärdeslistan. Detta är nu åtgärdat. Materialanalys Ett fel är rättat så att onödiga tomrader eller rader med enbart projektnr, inte skrivs ut. Sida: 5

6 Ta bort alla rader i strukturen tar inte bort styrningen En ändring är gjord så att styrningen (huvudet) inte tas bort om alla strukturrader tas bort. Orsaken till detta är att om man har tillverkningsorder som redan producerats så kommer deras styrningskoppling att bli fel. En effekt av det felet är att utskriften Kit & Reg list inte kunde skrivas ut. Signera lagerhändelser (P20334) Funktionalitet och ett nytt område för signering av lagerhändelser finns nu. Det kräver licensnr för Signering Leveransbevakning detaljerad - varor/lego (P20335) Det finns nu en utökad leveransbevakningslista till excel för varor och lego Postlåsning vid produktionsplock Problem på en specifik dator så har man fått postlåsningsproblem om man nollar reservationsuttag och skapar ny reservation under produktionsplock Detta fel är inte upprepningsbart och fungerar på andra datorer, därför har en justeriing gjorts som kan påverka. Testa på berörd dator vid uppgradering. Roller; Behörighetsrapport - Historisk Det finns nu en ny utskrift; Behörighetsrapport - historisk för att se hur behörigheter såg ut ett visst datum bakåt i tiden. Denna kräver modulen Ändringslogg. Grupper; Behörighetsrapport - historisk Det finns nu en ny utskrift; Behörighetsrapport - historisk för att se hur behörigheter såg ut ett visst datum bakåt i tiden. Denna kräver modulen Ändringslogg. Produkt - Lägg till leverantör Sökbilden är utbytt till ny söklista med vanliga listkontrollen i sig, annars samma sökteknik Ledtexterna framför dropdownerna är dubbla; både den företagsunika benämningen och det ursprungliga gruppnamnet. Ledtexterna i listkolumnerna innehåller enbart det ursprungliga gruppnamnet. Produktunika inköpspåslag En ändring är gjord så att det nu går att ha produktunika inköpspåslag med mer än en decimal. Sida: 6

7 Duplicera/Klistra in EPI/PPI Om man duplicerar en struktur för en EPI/PPI och klistrar in på en annan EPI/PPI och denna produkt i sin tur ingår i andra produkter som har andra operationer så uppdaterades felaktigt inte den övre styrningen. Detta är nu rättat Inventeringsimport Om filen saknar nytt antal eller gammalt antal på någon rad får man nu en varning om detta i klartext. Flödesmapp större Fönstret för Flödesmapp är förstorat så att man ser mer i samma bild Dokument av typ.fc7 En ändring är nu gjord så att dokument av typ.fc7 ska gå att checka in och läsa Produktionsplock - Prel plocketikett (P20322) Det finns nu en ny rapportinställning för produktionsplock, preliminär plocketikett. Denna etikett är lite större för att få plats med längre artikelnr. Det finns också en logotype till höger, stående på högkant. Avvikelser - föreslagen status (P20342) Det går nu att per användare ställa in vilken status man vill ha föreslaget i avvikelsebilderna Produktionsavvikelse - Avvikelserapport (P20339) En ny rapport finns nu under Produktionsavvikelse. Se mer i Nyheter Hybron Nova version Produktionsplock - senast utskriven prel plocklista (P20343) När Preliminär plocklista skrivs ut så lagras nu information om vem och när som gjorde detta. Se mer om detta i Nyheter Hybron Nova version Orderstock detaljerad special / Intäkt per dag detaljerad Produktgrupp är tillagt längst till höger på dessa två excelrapporter Visa spårbarhet - Förråd (P20347) Visa spårbarhet är utökad med att man kan söka på alla förråd samtidigt. Därför är även Förråd tillagt som kolumn i listorna och på utskrifterna Behörighet för ändring på stängd avvikelse (P20348) Det finns nu behörighet och funktionalitet för att få ändra på vissa fält på en stängd avvikelse Sida: 7

8 Kommentarer på avvikelser (P20349) Teknik är bytt för att man på expanderbara kommentarer ska kunna se kommentaren även när den är stängd Avvikelser - Journal En ändring är gjord så att kommentarer på journalerna (produktion, sälj och inköp) nu skriver ut kommentaren på fullbredd. tidigare så skrevs kommentaren i en smal kolumn vilket gjorde att långa kommentarer gav många rader. Avvikelselistorna utökade Två nya kolumner tillagda i alla avvikelselistor; Skapande datum och Stängningsdatum. Dessa ligger längst till höger. Avvikelse - automailstext utökad Rubriken i automailen för avvikelser är utökad, nu står det även vilken typ av avvikelse det gäller, tex "inköpsavvikelse". Orderingång summerad Ett fel är rättat som gjorde att sista månaden blev fel om just sista månaden hade 30 dagar. Anger man nu 0 perioder bakåt (för val månad) så får man de sista 10 månaderna. Skrivs den ut i september så kommer januari tom augusti att finnas med. Preliminär plocketikett - utleverans order Ett fel är rättat så att preliminär plocketikett kan skrivas ut för kundnummer som innehåller bokstäver och inte bara siffror. Produktionsplockslista Ordernr är tillagd som kolumn, därmed så kommer ev egen anpassning av listan att rensas vid uppgradering. Det går också att söka på ordernr i fritext Sida: 8

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Versionsmeddelande. Refnr.

Versionsmeddelande. Refnr. Nytt i Hybron MPS Version: 6.7.5 Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Versionsdokumentation januari 2011

Versionsdokumentation januari 2011 Versionsdokumentation januari 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i januari. Som vanligt behöver du som kund inte

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Generell rapportgenerator i Visma Administration 2000 1-1 Befintliga register och ordningar 1-2 Databasfråga mot Visma Admininstration 1-2 Fysiska och logiska register 1-2 Skapa ny, ändra, kopiera

Läs mer

Dokumentera i journal

Dokumentera i journal Dokumentera i journal Skriva anteckning Alla behöriga vårdgivare kan dokumentera. Informationen är knuten till patienten och varje kategori dokumenterar fakta i "sin del" av journalen. Sökord och anteckningar

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer