Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad"

Transkript

1 Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad Författare: Anna-Stina Örnerstig

2 Innehållsförteckning Funktionsgrupp Ledningsstöd 3 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration 6 Funktionsgrupp IKT 10 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation 12 Funktionsgrupp tekniker/bma 16 2

3 Funktionsgrupp Ledningsstöd Övergripande mål Rätt stöd, på rätt plats, på rätt tid till rätt person. Övergripande funktion Professionellt stöd till ledning och akademisk personal. Kanal mellan universitetsgemensam administration och fakultet. Beredning av ärenden inför beslut. Mötesadministration. Forskningskommunikation internt och externt. Ledningskommunikation internt och extern. Utvecklingsbehov Gruppen måste få en tydlig dokumentation som visar på vem som gör vad. Det finns behov av att utöka stödet inom forskningskommunikation. Det finns behov av att tydliggöra kommunikatörernas roll i gruppen samt hur kommunikatör placerad i Växjö ska stödja lokala forskningsaktiviteter. Arbeta närmare prefekter i syfte att vara ett mer konkret stöd. Behov finns av att renodla arbetsuppgifterna mellan informatörer och forskningssekreterare. Kompetens inom gruppen Utbildningsledare Fakultetshandläggare Forskningssekreterare Forskningskommunikatör Internkommunikatör Internationaliseringssamordnare Administratör ehälsan Kompetensförsörjningsbehov Gruppens medarbetare efterfrågar tydligare kompetensutvecklingsplaner. Kompetensnivån inom gruppen är hög och det som efterfrågas är planer för individuell utveckling samt teambildningsaktiviteter. Inom gruppen finns en medarbetare som fyller 65 år våren Vem gör vad? Catarina Gaunitz, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för vårdvetenskap och psykologi, inkl. sekreterare i HLK. Sekreterare i FUR:s organ. Sekreterare prefektens beslutsmöte, psykologi. Projektadministratör i SAGE, psykologi. 3

4 Uppdaterar webb-sida för forskarutbildning. Sekreterare i fakultetsstyrelsen Per Lundberg, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för MEO, BOM och KOB. Sekreterare i Organet för forskarutbildning. Utvärdering LNUC. Deltar i FURa. Sköter expeditionen på Kocken. Administrerar fakultetens forskningsansökningar. Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Kalmar. Fredrik Lundh, Utbildningsledare: Arbetar med övergripande utbildningsfrågor inom utbildning på grund och avancerad nivå. Innebär att inom området: Ta fram underlag samt analysera underlag inför beslut. Är beredande och föredragande till fakultetsstyrelsen. Bereda utbildningsplaner. Arbeta med fakultetsövergripande frågor såsom verksamhetsplanering och budget, uppföljning, utvärdering, utredning och remisser. Kristina Julin Nyquist, fakultetshandläggare: Sekreterare fakultetens ledningsgrupp/prefektråd Sekreterare i UR Backup sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Administrativt stöd utbildningsledare, beredning av ärenden Administratör för samverkansuppgiften/uppdragsutbildning Internkommunikatör ur ett ledningsperspektiv information från styrelse och ledningsgrupp, uppdatera internwebben, uppdatera kalendarium osv. Projektadministratör Palliativt Centrum, HV Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Växjö. Ymke Mulder, fakultetshandläggare Sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Internationaliseringssamordnare, avtalsansvarig för internationella avtal, bistå programansvariga. Lena Finnas, administratör ehälsan Stödjer verksamhetsledaren. Kontaktperson vad gäller administration och infrastruktur. 4

5 Gun Hjortryd, informatör Internkommunikation sammanhållande inom fakulteten, uppdaterar medarbetare, kalendariet Forskningskommunikation Informatör Nationellt Kompetenscenter Anhöriga Margareta, informatör 50%: Forskningskommunikation disputationer, fredagsseminarier, LNUC, Forskarfredag Representant i forskningskommunikationsgruppen Öppna föreläsningar Vissa beställningar Principer för backup Gruppen ansvarar för att löpande kommunicera pågående arbeten med varandra samt signalera om avlastning behövs. Inom gruppen finns kompetens och tillgänglig tid för att kunna stötta varandra. 5

6 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration Övergripande mål Effektivt utnyttjande av fakultetens resurser ur ett ekonomiskt perspektiv, på ett professionellt och serviceinriktat sätt så att rättsäkerheten uppnås. Övergripande funktion Att arbeta med fakultetens ekonomi- och personaladministration. Ekonomuppgifter Budget-, prognos- och bokslutsarbete Avtalshantering, d.v.s. framtagning av fysiskt avtal, kalkyler och kommunicerande av avtalet. Inköp och upphandling Projektekonomi: budget, administration kostnadsbärare, löpande uppföljning, kommunicera projektsaldon, samfinansiering, slutrapporter Beredning åt fakulteten inom forskning och grundutbildning Ekonomiadministrativa uppgifter Granska/kontera/säkerställa att underlag finns med för leverantörsfakturor och övriga utbetalningar som t ex ersättningar till studenter. Kundfakturering. Övrigt inom ekonomiadministration (specificeras vid respektive medarbetare). Personaladministrativa uppgifter Utbetalningar: Konterar och granskar arvoden, utlägg, reseräkningar, läkemedel och friskvård. Förskottshantering till stipendiater/tillfällig utländsk personal som behöver förskott. Utvecklingsbehov Ordning och reda Avtalsdatabas i syfte att kvalitetssäkra avtalstider, deadlines, fakturering osv. System för att löpande bokföra köp- och sälj mellan institutioner (vad kan system för tjänsteplanering stödja?). Ekonomi Tidplan för budgetprocessen lämnas över till prefekter som därefter ansvarar för budget. Implementering av kursbudget som budgetverktyg inför LNU håller på att införa ny budgetmodul i Agresso och i samband med detta bör fakulteten ta fram gemensamma rutiner för budget, prognos och bokslut. Utveckla en fakultetsgemensam budgetmall för forskningsansökningar. 6

7 Utveckla arbetet för planering och uppföljning av hst/hpr utifrån detaljnivå och fördelning av vem som gör vad. Utveckla vem som gör vad i arbetet med tjänsteplanering i syfte att den som gör tjänsteplaneringen även ska lägga in alla uppgifter i systemet. Översyn utbetalningspolicy studenters resor i syfte att undersöka om en det är möjligt med en fakultetsgemensam policy. Arbeta vidare med att effektivisera flödet för leverantörsfakturor (använda systemet fullt ut och undvika korrespondens utanför systemet, projektägare ska ange kontering, vid frånvaro ska ersättare anmälas osv.). Effektivisera arbetet med kundfakturering (fakultetsgemensam blankett). Lathund för baskonton efterfrågas förs vidare till ekonomiavdelningen. Utveckla rutin för att forskare ska kunna hämta sina projektsaldon på egen hand. Bokningar av lokaler och fakturering av J-huset ska det ligga på ekonomiadministratör? Personal Primula och en del blanketter inom personalområdet behöver utvecklas för att fungera smidigare förs vidare till personalavdelningen. Kompetens inom gruppen Fakultetsekonomer/controller Ekonomer Inköp och avtal Ekonomiadministratör Personaladministratör Kompetensförsörjningsbehov Grundkompetensen inom gruppen är god. En individ har långsiktig kompetensutvecklingsplan i syfte att nå treårig ekonomutbildning, något som arbetsgivaren har för avsikt att stödja. Övriga medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. Inom gruppen finns obalans i arbetsbelastning och arbete pågår med omfördelning. Detta arbete syftar till att lyfta över arbete från ekonomerna till ekonomiadministratör och bland ekonomiadministratörerna renodla tjänsterna i syfte att dessa ska handlägga både Agresso och Primula för den verksamhet som man arbetar med. Under slutet av 2014 kommer en person inom ekonomi- och personaladministration att sluta p.g.a. pension och efterträdare kommer att finnas på plats för introduktion successivt under hösten. Ytterligare en person inom området kommer att uppnå 65 år under En av ekonomerna kommer att uppnå 65 år under

8 Vem gör vad just nu? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV och MEO Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp Lena Holgersson, 80% Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB, MEO Gunnel Oskarsson Reseräkningar/utlägg HV, PS, BOM, Kansli Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor HV, PS, BOM, Kansli Vem gör vad framöver? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp inkl. kontaktperson resebyrå och Eurocard Emmelie Nilsson 50 % Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB 8

9 Gunnel Oskarsson Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg HV och BOM Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg MEO, PS, Kansli och Fakultetsgemensamt. Avlasta ekonomerna: Bokföring av lokalkostnader, internhyror, tentamenskostnader, lönekostnader och diverse ombokningar till rätt institution/projekt. Administrerar köp/sälj inom fakulteten och mot övriga fakulteter. Kundfakturering Framtagning av underlag till kursbudget och lönebudget, kundfakturering för hela fakulteten och ombokningar inom fakulteten. Principer för backup Gruppen utgör backup för varandra och det innebär att det som måste utföras under frånvaro fungerar. Vi behöver dock arbeta vidare med att utveckla gemensamma rutiner för att bli bättre. 9

10 Funktionsgrupp IKT Övergripande mål: Utveckla integrationen mellan teknik och pedagogik. Öka den digitala kunskapsnivån hos personal och studenter i syfte att stödja vår undervisning och forskning samt visa på smarta och effektiva arbetssätt. Övergripande funktion: Inom IKT, teknik och applikationer/mjukvaror: Ge support till personal och studenter Arbeta med IKT-utvecklingsfrågor Ge support/utbildning vid inspelning av föreläsning Ha en rådgivande roll vad gäller förslag på utrustning samt inköp av utrustning Utbilda i programvaror Delta i gemensamma utvecklingsprojekt, förvaltningsgrupper och projektgrupper Omvärldsbevakning inom och utom LNU. Fungera som ett bollplank för pedagogiska idéer och tankar. Utvecklingsbehov: Skapa en strukturerad fakultetsgemensam utbildningsinsats (lunchseminarier etc.) Kompetens inom gruppen: IKT-pedagoger med varierad bakgrund: Högskoleekonom med lärarerfarenhet inom ekonomi, IT och IKT riktad till privata företag, gymnasienivå och bildningsförbund. Fritidspedagog med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Grundskollärare 4-9 Ma/No med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Systemvetare med erfarenhet inom IKT-pedagogiska utvecklingsfrågor och digitala medier. Inom gruppen finns god samlad kompetens i de system som dagligen används t ex. Adobe Connect, Skype, inspelning av föreläsningar, Camtasia, MyMoodle, Dream Weaver, Polopoly, Officeprogrammen samt erfarenhet inom IT och tillhörande support på institutionsnivå. Kompetensförsörjningsbehov: Grundkompetensen inom gruppen är god. Inom gruppen saknas spetskompetens inom filmskapande, denna kompetens kan dock beställas via IT-avdelningen. Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. 10

11 Vem gör vad? Mikael Andersson och Fateme Yazdi Arbetar främst gentemot verksamheten i Växjö. Jonas Nilsson Arbetar främst med verksamheten som är placerad på Storken, Kalmar. Mattias Johansson Arbetar främst med verksamheten inom de naturvetenskapliga institutionerna (Kocken, Norrgård och Västergård, Kalmar). Backupfunktion: Alla arbetsuppgifter ingår för samtliga i IKT-gruppen, medarbetarna täcker upp för varandra. 11

12 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation Övergripande mål Vår målsättning sträcker sig över studentens hela livscykel. Så många studenter som möjligt ska välja att studera vid Linnéuniversitetet. Vi ska under deras studietid erbjuda bästa möjliga service och stöd för både våra studenter och deras lärare. När studenterna lämnar universitetet som alumner är vår målsättning att de gör det som stolta Linnéambassadörer. Övergripande funktion För att uppnå gruppens mål har vi huvudfunktionen att locka hit nya studenter och se till att det blir en bra studietid för våra studenter genom att stödja både studenter och lärare. För att redogöra vad som ingår i vår huvudfunktion på ett lättöverskådligt sätt har vi valt att dela upp gruppens funktioner i två delar - Innan studenten är här och När studenten är här. Innan studenten är här: Studentrekryterande insatser: Program- och kurstillfällen i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av texter till katalog/webb (informatör i samarbete med programansvariga) Texter för program och kurser in i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av tryckmaterial att ha med på studiebesök, mässor och dylikt (informatör) Webbarbete med programspecifika sidor och temasidor på Lnu.se (informatör) Facebooksidor för våra utbildningar (informatör) Mässor (informatör och studievägledare) Annonsering (informatör) Webb: facebook, Google, e-magasin etc. Tryck: magasin, lokalpress, tematidningar etc. Studiebesök (informatör och studievägledare) Strategisk årsplanering och budgetering (informatör) Antagning: Löpande statistikutdrag (utbildningsadministratör) Efterrekrytering, främst annonsering (informatör) Välkomstbrev urval 1 & 2 (samtliga, se underkategorier) ta fram mailadresser (utbildningsadministratör) förmedla mallar och samla brev från program- och kursansvariga (informatör) 12

13 maila breven till studenterna (utbildningsadministratör, studievägledare och informatör) webbpublicering av breven (informatörer) Schemaläggning (utbildningsadministratör) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tillgodoräknande (utbildningsadministratör och studievägledare) Individuella studieplaner (utbildningsadministratör och studievägledare) Studieortsbyten (studievägledare) När studenten är här: Introduktion för nya studenter (informatör och studievägledare) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Registrering av studenter, kurser och program (utbildningsadministratör) Kursplaner, revidera/skapa (obs! löpande hela året) (utbildningsadministratör) Förkunskapskrav/uppflyttning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tentamen (utbildningsadministratör) Mata in tillfällen Hjälp med anmälan Utlämning av övningstentor Betygsrapportering Lämna ut tentor (obs! för distansstudenter: scanna in och maila) Kursutvärderingar PSY (pappershantering): lämnas för arkivering (utbildningsadministratör) Övriga fakulteten (digital hantering): skicka ut till studenter, sammanställa, rapport till lärare, inscannad arkivering (utbildningsadministratör) Examensarbete (utbildningsadministratörer) Registrering Underlag för godkännande Inhämta godkännande för publicering i DiVA Betyg Kursbevis Examensceremoni Boka lokal (utbildningsadministratör, informatör) Möten med studenternas projektgrupper (informatör, utbildningsadministratör) 13

14 Kontakt för frågor (informatör) Grafisk formgivning och insamling av uppgifter för program och inbjudan, samt skyltar (informatör) Fotografering och sedan redigering (informatör) Hjälp under examensdagen (utbildningsadministratör, informatör) Utvecklingsbehov Verktyget för kursvärdering Survey&Report fungerar dåligt och innebär merarbete. Vid fakulteten används fortfarande två system för kursvärdering. Kursinfos tidplan för katalogproduktion går denna att korta ner? Arbetet med tillgodoräknanden är en onödigt krånglig process. Lokalbokning och schemaläggning i Växjö fungerar inte som det ska. Det finns behov av utökning av tjänster inom studievägledning/utbildningsadministration riktat till naturvetenskapliga utbildningar. Verksamheten på Storken önskar att kansliet lämnar ut rättade tentamen till studenterna. Det finns fortsatt behov av att likrikta rutiner inom fakulteten och att gruppen utbildningsadministratörer börjar arbeta mer gemensamt. Det finns backup-funktion för studievägledning/utbildnings-administration för HV/PS samt inom informationsarbetet. Det finns behov av att arbeta fram backup-funktion inom den del som arbetar med de naturvetenskapliga utbildningarna. Detta kan lösas genom att utöka bemanningen inom studievägledning (vägledningsuppgifter, utskick av välkomstbrev, reservantagning, registrering, individuella studieplaner, betygsrapportering) samt med en utbildningsadministratör (reception och utlämning av tentor osv). Kompetens inom gruppen Utbildningsadministratörer Studievägledare Informatörer Kompetensförsörjningsbehov Inom arbetsområdet finns en mängd olika verksamhetssystem som kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Därtill har medarbetare behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig allmänt uppdaterade. En utbildningsadministratör uppnår 65 års ålder under

15 Vem gör vad Kerstin Wahlin Utbildningsadministratör HV Kalmar Björn Magnusson Utbildningsadministratör HV Växjö David Izadi Utbildningsadministratör PS Ingela Silverstrand Lokalbokning HV Kursvärderingar HV, PS Berit Andersson Utbildningsadministratör MEO Lokalbokning/Utbildningsplaner BOM, KOB, MEO Lena Petersson Utbildningsadministratör BOM Kursvärderingar/Examensarbeten BOM, KOB, MEO Lilita Falk Utbildningsadministratör KOB Antagningsfrågor BOM, KOB, MEO Per Lundberg Reception Kocken Ingrid Bonnevier Studievägledare Växjö Carina Söderström Studievägledare Kalmar Maja Rudhe Informatör studentrekrytering/studentkommunikation Madeleine Stendlert Ritzmann Informatör studentrekrytering/studentkommunikation 15

16 Funktionsgrupp tekniker/bma Övergripande mål Stöd och service åt alla inom grundutbildning, forskning samt övrig personal och studenter i syfte att verksamheten ska fungera. Övergripande funktion Stödja den naturvetenskapliga verksamheten inom området infrastruktur. Arbetet är omfattande till både omfång och innehåll och innebär även att samarbeta med universitetsgemensam avdelning för Lokal- och service. Exempel på förekommande arbetsuppgifter: Administration Inköp, fakturor, upphandlingar Telefonbeställningar Kort och nycklar Datorkonto Gods- och posthantering Praktisk hjälp vid spikningar, disputationer och övriga evenemang/ceremonier/träffar Guidning av lokaler och verksamhet Fastighetsuppgifter Larm- och passagesystem inkl. beredskap för larm av hus och tekniska utrustningar Drift och underhåll av teknik och IT Kontaktperson Lokal- och serviceavdelningen, fastighetsskötare, extern servicepersonal, servicefirmor, konstinventering Brandsyn, skyddsrond Lokalplanering avseende kontorsfördelning och framtida lokalbehov Flaggning Uppgifter hänförliga till laborativ verksamhet Tillståndsansökningar/anmälningar för särskild användning av lokaler, kemikalier, genmodifierade organismer m.m. Avfall avtal/hämtning av smittförande, biologiskt, radioaktivt, kemiskt avfall. Serviceavtal instrument och utrustningar. Föreståndare för brandfarliga varor/teknisk sprit Kemikalieregister, säkerhetsdatablad, Laboratory Safety Handbook, Inventarieregister Förråd av förbrukningsartiklar för lab verksamhet för gu och fo. Underhåll/besiktning av båtar/fartyg, släpvagnar och bilar 16

17 Fältförråd Inköp, kalibrering/underhåll av utrustning, packning inför exkursioner Drift av fältstation, Kårehamn Delaktiga i fältförsök och provtagning Drift och underhåll av lab instrument Lab undervisning studenter, handledning labinstrument för fo anställda, deltagande i forskningsprojekt Kemikalieberedning, växtodling, media beredning, labdisk, tvätt av labbrockar Tillsyn av växthus, konstant rum, akvarieutrymmen Tillsyn av första hjälpen stationer inkl. nöd- och ögonduschar Utvecklingsbehov Bemanningen på teknikersidan på Norrgård/Västergård har förändrats i samband med en pensionsavgång. Samarbete med centralt vaktmästeri har inletts och det är oklart om det är en hållbar lösning. Frågetecken finns om det är en vaktmästare eller tekniker som behövs. Kompetens Tekniker Biomedicinsk analytiker Därtill är central vaktmästare knyten till gruppen Kompetensförsörjningsbehov Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter inom aktuellt område i syfte att hålla sig uppdaterade. Vem gör vad Anders Månsson Tekniker placerad i hamnen Henrik Hallberg Tekniker placerad i hamnen Stefan Hagberg Tekniker placerad Norrgård/Västergård Lars Wallerhed Är anställd av Lokal- och Serviceavdelningen. Arbetar i huvudsak på Storken men även på Norrgård/Västergård. 17

18 Sara Gunnarsson BMA placerad i hamnen, arbetar fakultetsövergripande vad gäller tillstånd, rutiner, avtal, avfall mm. Emmelie Nilsson Lab service Backup: Kocken Löses till största delen bland de personer som är placerade i hamnen. Stefan Hagberg är backup på teknikersidan. Norrgård/Västergård Henrik Hallberg/Anders Månsson är backup på labb-sidan. Övriga ärenden är Lasse Wallerhed backup. 18

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör...

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 3 Sammanträdesdag 2013-12-03 1(5) Tid: Tisdag 3 december 2013 Plats: Nya konsistorierummet, universitetshuset

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

Administrativa resurser

Administrativa resurser Revisionsrapport Administrativa resurser Emmaboda kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor 20 januari 2015 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten PM 2010-02-01 Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten Översynsprojektet Under höstterminen 2009 har ett antal förvaltningsenheter arbetat med olika delprojekt inom översynsprojektet. Förvaltningsenheterna

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1

Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 Risker i de administrativa processerna 090929 1(11) Risker i de administrativa processerna Bilaga 4:1 1. Generella risker (5 st) Generell Att beroendet av enskilda personer är stort. Om en viktig person

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z ARBETSGRUPPENS UPPDRAG, MEDLEMMAR OCH ARBETSSÄTT Uppdrag Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga och planera kommunikationsinsatser

Läs mer

Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015

Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015 Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015 Mål/syfte med konferensen Kännedom om KTH och SCI-skolans organisation få en helhetsbild! Etablera nya och odla gamla kontakter inom skolan få ett ansikte Medverka,

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01 Tid 13.00 15.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Caroline

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter 2015-05-11 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Ulrika Hahn Handläggare för planeringsfrågor 1(31) Rektor Högskolestyrelse Prefekter Avdelningschefer Uppföljning Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter Härmed

Läs mer

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 1(1) DNR: SLU ua 2015.1.1.2-169 Exp. den 2015-02- Styrelsen Internrevisionen BESLUT 2015-02-19 Rektor Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa Årsrapport

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27

Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27 Slutrapport Verksamhetsstöd 2008-11-27 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag...5 2.1 Bakgrund... 6 2.2 Uppdrag Arbetsgrupp 4 Verksamhetsstöd... 6 2.3 Problembeskrivning... 6 2.4 Syfte... 7 2.5 Arbetsgruppens

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23

Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 Policy och arbetsordning för Consensus verksamhet Antagen av fullmäktige 2009-10-29 Reviderad 2012-09-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsmiljöpolicy för Consensus medarbetare... 4 Policy för

Läs mer

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall

SLUTRAPPORT. Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå universitet. Uppdragsgivare Siv Olofsson. Projektledare Helena Lindvall Universitetsförvaltningen Kvalitet 2014 Förvaltning i förvandling Projektledare Helena Lindvall Slutrapport 2012-06-12 Dnr: 102-1055-11 Sid 1 (25) SLUTRAPPORT Förstudie om gemensam kundtjänst för Umeå

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012

Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012 KONSTFACK (18) Förvaltningschef 2012-05-28 Elisabet Nordwall Verksamhetsplan för förvaltning och bibliotek 2012 Sammanställningen fastställd genom förvaltningschefsbeslut 2012-05-28 Huvuduppgiften för

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer