Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad"

Transkript

1 Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad Författare: Anna-Stina Örnerstig

2 Innehållsförteckning Funktionsgrupp Ledningsstöd 3 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration 6 Funktionsgrupp IKT 10 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation 12 Funktionsgrupp tekniker/bma 16 2

3 Funktionsgrupp Ledningsstöd Övergripande mål Rätt stöd, på rätt plats, på rätt tid till rätt person. Övergripande funktion Professionellt stöd till ledning och akademisk personal. Kanal mellan universitetsgemensam administration och fakultet. Beredning av ärenden inför beslut. Mötesadministration. Forskningskommunikation internt och externt. Ledningskommunikation internt och extern. Utvecklingsbehov Gruppen måste få en tydlig dokumentation som visar på vem som gör vad. Det finns behov av att utöka stödet inom forskningskommunikation. Det finns behov av att tydliggöra kommunikatörernas roll i gruppen samt hur kommunikatör placerad i Växjö ska stödja lokala forskningsaktiviteter. Arbeta närmare prefekter i syfte att vara ett mer konkret stöd. Behov finns av att renodla arbetsuppgifterna mellan informatörer och forskningssekreterare. Kompetens inom gruppen Utbildningsledare Fakultetshandläggare Forskningssekreterare Forskningskommunikatör Internkommunikatör Internationaliseringssamordnare Administratör ehälsan Kompetensförsörjningsbehov Gruppens medarbetare efterfrågar tydligare kompetensutvecklingsplaner. Kompetensnivån inom gruppen är hög och det som efterfrågas är planer för individuell utveckling samt teambildningsaktiviteter. Inom gruppen finns en medarbetare som fyller 65 år våren Vem gör vad? Catarina Gaunitz, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för vårdvetenskap och psykologi, inkl. sekreterare i HLK. Sekreterare i FUR:s organ. Sekreterare prefektens beslutsmöte, psykologi. Projektadministratör i SAGE, psykologi. 3

4 Uppdaterar webb-sida för forskarutbildning. Sekreterare i fakultetsstyrelsen Per Lundberg, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för MEO, BOM och KOB. Sekreterare i Organet för forskarutbildning. Utvärdering LNUC. Deltar i FURa. Sköter expeditionen på Kocken. Administrerar fakultetens forskningsansökningar. Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Kalmar. Fredrik Lundh, Utbildningsledare: Arbetar med övergripande utbildningsfrågor inom utbildning på grund och avancerad nivå. Innebär att inom området: Ta fram underlag samt analysera underlag inför beslut. Är beredande och föredragande till fakultetsstyrelsen. Bereda utbildningsplaner. Arbeta med fakultetsövergripande frågor såsom verksamhetsplanering och budget, uppföljning, utvärdering, utredning och remisser. Kristina Julin Nyquist, fakultetshandläggare: Sekreterare fakultetens ledningsgrupp/prefektråd Sekreterare i UR Backup sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Administrativt stöd utbildningsledare, beredning av ärenden Administratör för samverkansuppgiften/uppdragsutbildning Internkommunikatör ur ett ledningsperspektiv information från styrelse och ledningsgrupp, uppdatera internwebben, uppdatera kalendarium osv. Projektadministratör Palliativt Centrum, HV Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Växjö. Ymke Mulder, fakultetshandläggare Sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Internationaliseringssamordnare, avtalsansvarig för internationella avtal, bistå programansvariga. Lena Finnas, administratör ehälsan Stödjer verksamhetsledaren. Kontaktperson vad gäller administration och infrastruktur. 4

5 Gun Hjortryd, informatör Internkommunikation sammanhållande inom fakulteten, uppdaterar medarbetare, kalendariet Forskningskommunikation Informatör Nationellt Kompetenscenter Anhöriga Margareta, informatör 50%: Forskningskommunikation disputationer, fredagsseminarier, LNUC, Forskarfredag Representant i forskningskommunikationsgruppen Öppna föreläsningar Vissa beställningar Principer för backup Gruppen ansvarar för att löpande kommunicera pågående arbeten med varandra samt signalera om avlastning behövs. Inom gruppen finns kompetens och tillgänglig tid för att kunna stötta varandra. 5

6 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration Övergripande mål Effektivt utnyttjande av fakultetens resurser ur ett ekonomiskt perspektiv, på ett professionellt och serviceinriktat sätt så att rättsäkerheten uppnås. Övergripande funktion Att arbeta med fakultetens ekonomi- och personaladministration. Ekonomuppgifter Budget-, prognos- och bokslutsarbete Avtalshantering, d.v.s. framtagning av fysiskt avtal, kalkyler och kommunicerande av avtalet. Inköp och upphandling Projektekonomi: budget, administration kostnadsbärare, löpande uppföljning, kommunicera projektsaldon, samfinansiering, slutrapporter Beredning åt fakulteten inom forskning och grundutbildning Ekonomiadministrativa uppgifter Granska/kontera/säkerställa att underlag finns med för leverantörsfakturor och övriga utbetalningar som t ex ersättningar till studenter. Kundfakturering. Övrigt inom ekonomiadministration (specificeras vid respektive medarbetare). Personaladministrativa uppgifter Utbetalningar: Konterar och granskar arvoden, utlägg, reseräkningar, läkemedel och friskvård. Förskottshantering till stipendiater/tillfällig utländsk personal som behöver förskott. Utvecklingsbehov Ordning och reda Avtalsdatabas i syfte att kvalitetssäkra avtalstider, deadlines, fakturering osv. System för att löpande bokföra köp- och sälj mellan institutioner (vad kan system för tjänsteplanering stödja?). Ekonomi Tidplan för budgetprocessen lämnas över till prefekter som därefter ansvarar för budget. Implementering av kursbudget som budgetverktyg inför LNU håller på att införa ny budgetmodul i Agresso och i samband med detta bör fakulteten ta fram gemensamma rutiner för budget, prognos och bokslut. Utveckla en fakultetsgemensam budgetmall för forskningsansökningar. 6

7 Utveckla arbetet för planering och uppföljning av hst/hpr utifrån detaljnivå och fördelning av vem som gör vad. Utveckla vem som gör vad i arbetet med tjänsteplanering i syfte att den som gör tjänsteplaneringen även ska lägga in alla uppgifter i systemet. Översyn utbetalningspolicy studenters resor i syfte att undersöka om en det är möjligt med en fakultetsgemensam policy. Arbeta vidare med att effektivisera flödet för leverantörsfakturor (använda systemet fullt ut och undvika korrespondens utanför systemet, projektägare ska ange kontering, vid frånvaro ska ersättare anmälas osv.). Effektivisera arbetet med kundfakturering (fakultetsgemensam blankett). Lathund för baskonton efterfrågas förs vidare till ekonomiavdelningen. Utveckla rutin för att forskare ska kunna hämta sina projektsaldon på egen hand. Bokningar av lokaler och fakturering av J-huset ska det ligga på ekonomiadministratör? Personal Primula och en del blanketter inom personalområdet behöver utvecklas för att fungera smidigare förs vidare till personalavdelningen. Kompetens inom gruppen Fakultetsekonomer/controller Ekonomer Inköp och avtal Ekonomiadministratör Personaladministratör Kompetensförsörjningsbehov Grundkompetensen inom gruppen är god. En individ har långsiktig kompetensutvecklingsplan i syfte att nå treårig ekonomutbildning, något som arbetsgivaren har för avsikt att stödja. Övriga medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. Inom gruppen finns obalans i arbetsbelastning och arbete pågår med omfördelning. Detta arbete syftar till att lyfta över arbete från ekonomerna till ekonomiadministratör och bland ekonomiadministratörerna renodla tjänsterna i syfte att dessa ska handlägga både Agresso och Primula för den verksamhet som man arbetar med. Under slutet av 2014 kommer en person inom ekonomi- och personaladministration att sluta p.g.a. pension och efterträdare kommer att finnas på plats för introduktion successivt under hösten. Ytterligare en person inom området kommer att uppnå 65 år under En av ekonomerna kommer att uppnå 65 år under

8 Vem gör vad just nu? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV och MEO Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp Lena Holgersson, 80% Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB, MEO Gunnel Oskarsson Reseräkningar/utlägg HV, PS, BOM, Kansli Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor HV, PS, BOM, Kansli Vem gör vad framöver? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp inkl. kontaktperson resebyrå och Eurocard Emmelie Nilsson 50 % Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB 8

9 Gunnel Oskarsson Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg HV och BOM Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg MEO, PS, Kansli och Fakultetsgemensamt. Avlasta ekonomerna: Bokföring av lokalkostnader, internhyror, tentamenskostnader, lönekostnader och diverse ombokningar till rätt institution/projekt. Administrerar köp/sälj inom fakulteten och mot övriga fakulteter. Kundfakturering Framtagning av underlag till kursbudget och lönebudget, kundfakturering för hela fakulteten och ombokningar inom fakulteten. Principer för backup Gruppen utgör backup för varandra och det innebär att det som måste utföras under frånvaro fungerar. Vi behöver dock arbeta vidare med att utveckla gemensamma rutiner för att bli bättre. 9

10 Funktionsgrupp IKT Övergripande mål: Utveckla integrationen mellan teknik och pedagogik. Öka den digitala kunskapsnivån hos personal och studenter i syfte att stödja vår undervisning och forskning samt visa på smarta och effektiva arbetssätt. Övergripande funktion: Inom IKT, teknik och applikationer/mjukvaror: Ge support till personal och studenter Arbeta med IKT-utvecklingsfrågor Ge support/utbildning vid inspelning av föreläsning Ha en rådgivande roll vad gäller förslag på utrustning samt inköp av utrustning Utbilda i programvaror Delta i gemensamma utvecklingsprojekt, förvaltningsgrupper och projektgrupper Omvärldsbevakning inom och utom LNU. Fungera som ett bollplank för pedagogiska idéer och tankar. Utvecklingsbehov: Skapa en strukturerad fakultetsgemensam utbildningsinsats (lunchseminarier etc.) Kompetens inom gruppen: IKT-pedagoger med varierad bakgrund: Högskoleekonom med lärarerfarenhet inom ekonomi, IT och IKT riktad till privata företag, gymnasienivå och bildningsförbund. Fritidspedagog med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Grundskollärare 4-9 Ma/No med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Systemvetare med erfarenhet inom IKT-pedagogiska utvecklingsfrågor och digitala medier. Inom gruppen finns god samlad kompetens i de system som dagligen används t ex. Adobe Connect, Skype, inspelning av föreläsningar, Camtasia, MyMoodle, Dream Weaver, Polopoly, Officeprogrammen samt erfarenhet inom IT och tillhörande support på institutionsnivå. Kompetensförsörjningsbehov: Grundkompetensen inom gruppen är god. Inom gruppen saknas spetskompetens inom filmskapande, denna kompetens kan dock beställas via IT-avdelningen. Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. 10

11 Vem gör vad? Mikael Andersson och Fateme Yazdi Arbetar främst gentemot verksamheten i Växjö. Jonas Nilsson Arbetar främst med verksamheten som är placerad på Storken, Kalmar. Mattias Johansson Arbetar främst med verksamheten inom de naturvetenskapliga institutionerna (Kocken, Norrgård och Västergård, Kalmar). Backupfunktion: Alla arbetsuppgifter ingår för samtliga i IKT-gruppen, medarbetarna täcker upp för varandra. 11

12 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation Övergripande mål Vår målsättning sträcker sig över studentens hela livscykel. Så många studenter som möjligt ska välja att studera vid Linnéuniversitetet. Vi ska under deras studietid erbjuda bästa möjliga service och stöd för både våra studenter och deras lärare. När studenterna lämnar universitetet som alumner är vår målsättning att de gör det som stolta Linnéambassadörer. Övergripande funktion För att uppnå gruppens mål har vi huvudfunktionen att locka hit nya studenter och se till att det blir en bra studietid för våra studenter genom att stödja både studenter och lärare. För att redogöra vad som ingår i vår huvudfunktion på ett lättöverskådligt sätt har vi valt att dela upp gruppens funktioner i två delar - Innan studenten är här och När studenten är här. Innan studenten är här: Studentrekryterande insatser: Program- och kurstillfällen i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av texter till katalog/webb (informatör i samarbete med programansvariga) Texter för program och kurser in i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av tryckmaterial att ha med på studiebesök, mässor och dylikt (informatör) Webbarbete med programspecifika sidor och temasidor på Lnu.se (informatör) Facebooksidor för våra utbildningar (informatör) Mässor (informatör och studievägledare) Annonsering (informatör) Webb: facebook, Google, e-magasin etc. Tryck: magasin, lokalpress, tematidningar etc. Studiebesök (informatör och studievägledare) Strategisk årsplanering och budgetering (informatör) Antagning: Löpande statistikutdrag (utbildningsadministratör) Efterrekrytering, främst annonsering (informatör) Välkomstbrev urval 1 & 2 (samtliga, se underkategorier) ta fram mailadresser (utbildningsadministratör) förmedla mallar och samla brev från program- och kursansvariga (informatör) 12

13 maila breven till studenterna (utbildningsadministratör, studievägledare och informatör) webbpublicering av breven (informatörer) Schemaläggning (utbildningsadministratör) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tillgodoräknande (utbildningsadministratör och studievägledare) Individuella studieplaner (utbildningsadministratör och studievägledare) Studieortsbyten (studievägledare) När studenten är här: Introduktion för nya studenter (informatör och studievägledare) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Registrering av studenter, kurser och program (utbildningsadministratör) Kursplaner, revidera/skapa (obs! löpande hela året) (utbildningsadministratör) Förkunskapskrav/uppflyttning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tentamen (utbildningsadministratör) Mata in tillfällen Hjälp med anmälan Utlämning av övningstentor Betygsrapportering Lämna ut tentor (obs! för distansstudenter: scanna in och maila) Kursutvärderingar PSY (pappershantering): lämnas för arkivering (utbildningsadministratör) Övriga fakulteten (digital hantering): skicka ut till studenter, sammanställa, rapport till lärare, inscannad arkivering (utbildningsadministratör) Examensarbete (utbildningsadministratörer) Registrering Underlag för godkännande Inhämta godkännande för publicering i DiVA Betyg Kursbevis Examensceremoni Boka lokal (utbildningsadministratör, informatör) Möten med studenternas projektgrupper (informatör, utbildningsadministratör) 13

14 Kontakt för frågor (informatör) Grafisk formgivning och insamling av uppgifter för program och inbjudan, samt skyltar (informatör) Fotografering och sedan redigering (informatör) Hjälp under examensdagen (utbildningsadministratör, informatör) Utvecklingsbehov Verktyget för kursvärdering Survey&Report fungerar dåligt och innebär merarbete. Vid fakulteten används fortfarande två system för kursvärdering. Kursinfos tidplan för katalogproduktion går denna att korta ner? Arbetet med tillgodoräknanden är en onödigt krånglig process. Lokalbokning och schemaläggning i Växjö fungerar inte som det ska. Det finns behov av utökning av tjänster inom studievägledning/utbildningsadministration riktat till naturvetenskapliga utbildningar. Verksamheten på Storken önskar att kansliet lämnar ut rättade tentamen till studenterna. Det finns fortsatt behov av att likrikta rutiner inom fakulteten och att gruppen utbildningsadministratörer börjar arbeta mer gemensamt. Det finns backup-funktion för studievägledning/utbildnings-administration för HV/PS samt inom informationsarbetet. Det finns behov av att arbeta fram backup-funktion inom den del som arbetar med de naturvetenskapliga utbildningarna. Detta kan lösas genom att utöka bemanningen inom studievägledning (vägledningsuppgifter, utskick av välkomstbrev, reservantagning, registrering, individuella studieplaner, betygsrapportering) samt med en utbildningsadministratör (reception och utlämning av tentor osv). Kompetens inom gruppen Utbildningsadministratörer Studievägledare Informatörer Kompetensförsörjningsbehov Inom arbetsområdet finns en mängd olika verksamhetssystem som kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Därtill har medarbetare behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig allmänt uppdaterade. En utbildningsadministratör uppnår 65 års ålder under

15 Vem gör vad Kerstin Wahlin Utbildningsadministratör HV Kalmar Björn Magnusson Utbildningsadministratör HV Växjö David Izadi Utbildningsadministratör PS Ingela Silverstrand Lokalbokning HV Kursvärderingar HV, PS Berit Andersson Utbildningsadministratör MEO Lokalbokning/Utbildningsplaner BOM, KOB, MEO Lena Petersson Utbildningsadministratör BOM Kursvärderingar/Examensarbeten BOM, KOB, MEO Lilita Falk Utbildningsadministratör KOB Antagningsfrågor BOM, KOB, MEO Per Lundberg Reception Kocken Ingrid Bonnevier Studievägledare Växjö Carina Söderström Studievägledare Kalmar Maja Rudhe Informatör studentrekrytering/studentkommunikation Madeleine Stendlert Ritzmann Informatör studentrekrytering/studentkommunikation 15

16 Funktionsgrupp tekniker/bma Övergripande mål Stöd och service åt alla inom grundutbildning, forskning samt övrig personal och studenter i syfte att verksamheten ska fungera. Övergripande funktion Stödja den naturvetenskapliga verksamheten inom området infrastruktur. Arbetet är omfattande till både omfång och innehåll och innebär även att samarbeta med universitetsgemensam avdelning för Lokal- och service. Exempel på förekommande arbetsuppgifter: Administration Inköp, fakturor, upphandlingar Telefonbeställningar Kort och nycklar Datorkonto Gods- och posthantering Praktisk hjälp vid spikningar, disputationer och övriga evenemang/ceremonier/träffar Guidning av lokaler och verksamhet Fastighetsuppgifter Larm- och passagesystem inkl. beredskap för larm av hus och tekniska utrustningar Drift och underhåll av teknik och IT Kontaktperson Lokal- och serviceavdelningen, fastighetsskötare, extern servicepersonal, servicefirmor, konstinventering Brandsyn, skyddsrond Lokalplanering avseende kontorsfördelning och framtida lokalbehov Flaggning Uppgifter hänförliga till laborativ verksamhet Tillståndsansökningar/anmälningar för särskild användning av lokaler, kemikalier, genmodifierade organismer m.m. Avfall avtal/hämtning av smittförande, biologiskt, radioaktivt, kemiskt avfall. Serviceavtal instrument och utrustningar. Föreståndare för brandfarliga varor/teknisk sprit Kemikalieregister, säkerhetsdatablad, Laboratory Safety Handbook, Inventarieregister Förråd av förbrukningsartiklar för lab verksamhet för gu och fo. Underhåll/besiktning av båtar/fartyg, släpvagnar och bilar 16

17 Fältförråd Inköp, kalibrering/underhåll av utrustning, packning inför exkursioner Drift av fältstation, Kårehamn Delaktiga i fältförsök och provtagning Drift och underhåll av lab instrument Lab undervisning studenter, handledning labinstrument för fo anställda, deltagande i forskningsprojekt Kemikalieberedning, växtodling, media beredning, labdisk, tvätt av labbrockar Tillsyn av växthus, konstant rum, akvarieutrymmen Tillsyn av första hjälpen stationer inkl. nöd- och ögonduschar Utvecklingsbehov Bemanningen på teknikersidan på Norrgård/Västergård har förändrats i samband med en pensionsavgång. Samarbete med centralt vaktmästeri har inletts och det är oklart om det är en hållbar lösning. Frågetecken finns om det är en vaktmästare eller tekniker som behövs. Kompetens Tekniker Biomedicinsk analytiker Därtill är central vaktmästare knyten till gruppen Kompetensförsörjningsbehov Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter inom aktuellt område i syfte att hålla sig uppdaterade. Vem gör vad Anders Månsson Tekniker placerad i hamnen Henrik Hallberg Tekniker placerad i hamnen Stefan Hagberg Tekniker placerad Norrgård/Västergård Lars Wallerhed Är anställd av Lokal- och Serviceavdelningen. Arbetar i huvudsak på Storken men även på Norrgård/Västergård. 17

18 Sara Gunnarsson BMA placerad i hamnen, arbetar fakultetsövergripande vad gäller tillstånd, rutiner, avtal, avfall mm. Emmelie Nilsson Lab service Backup: Kocken Löses till största delen bland de personer som är placerade i hamnen. Stefan Hagberg är backup på teknikersidan. Norrgård/Västergård Henrik Hallberg/Anders Månsson är backup på labb-sidan. Övriga ärenden är Lasse Wallerhed backup. 18

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011

Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 Bilaga 2 protokoll 21.1.2011 14 Samordningsgrupp Förvaltningschefen och rektorerna ska i en samordningsgrupp koordinera verksamheten, ge förslag och underlag för styrelsens beslut samt se till att besluten

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

PROTOKOLL 2008-09-01

PROTOKOLL 2008-09-01 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 13.00 (för ID3) och 17.00 (för ID2) Plats: Kalmar Nyckel Närvarande: Erik Westermark,, Morgan Rydbrink, Deni Aganovic, Jimmy Berggren, Jan Boman 1. Mötets öppnande

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät.

Resultat från sammanställning och analys av webbenkät. Resultat från sammanställning och Övrigt Svarsfrekvens Svarsfrekvensen är låg. Bortfallet medför att inga övergripande slutsatser rörande de samtliga anställdas åsikter kan fasställas. Däremot kan enkätsvaren

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Innehåll Kommunikationspolicy... 5

Innehåll Kommunikationspolicy... 5 Innehåll Kommunikationspolicy... 5 Övergripande om kommunikation... 5 Bakgrund... 5 Begrepp... 5 Kommunikationsansvar... 5 Känsligt material... 6 Att tänka på när du kommunicera... 6 Internkommunikation...

Läs mer