Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad"

Transkript

1 Fakultetskansli FHL Mål, Funktioner, Kompetens, Vem gör vad Författare: Anna-Stina Örnerstig

2 Innehållsförteckning Funktionsgrupp Ledningsstöd 3 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration 6 Funktionsgrupp IKT 10 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation 12 Funktionsgrupp tekniker/bma 16 2

3 Funktionsgrupp Ledningsstöd Övergripande mål Rätt stöd, på rätt plats, på rätt tid till rätt person. Övergripande funktion Professionellt stöd till ledning och akademisk personal. Kanal mellan universitetsgemensam administration och fakultet. Beredning av ärenden inför beslut. Mötesadministration. Forskningskommunikation internt och externt. Ledningskommunikation internt och extern. Utvecklingsbehov Gruppen måste få en tydlig dokumentation som visar på vem som gör vad. Det finns behov av att utöka stödet inom forskningskommunikation. Det finns behov av att tydliggöra kommunikatörernas roll i gruppen samt hur kommunikatör placerad i Växjö ska stödja lokala forskningsaktiviteter. Arbeta närmare prefekter i syfte att vara ett mer konkret stöd. Behov finns av att renodla arbetsuppgifterna mellan informatörer och forskningssekreterare. Kompetens inom gruppen Utbildningsledare Fakultetshandläggare Forskningssekreterare Forskningskommunikatör Internkommunikatör Internationaliseringssamordnare Administratör ehälsan Kompetensförsörjningsbehov Gruppens medarbetare efterfrågar tydligare kompetensutvecklingsplaner. Kompetensnivån inom gruppen är hög och det som efterfrågas är planer för individuell utveckling samt teambildningsaktiviteter. Inom gruppen finns en medarbetare som fyller 65 år våren Vem gör vad? Catarina Gaunitz, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för vårdvetenskap och psykologi, inkl. sekreterare i HLK. Sekreterare i FUR:s organ. Sekreterare prefektens beslutsmöte, psykologi. Projektadministratör i SAGE, psykologi. 3

4 Uppdaterar webb-sida för forskarutbildning. Sekreterare i fakultetsstyrelsen Per Lundberg, forskningssekreterare: Forskningssekreterare för MEO, BOM och KOB. Sekreterare i Organet för forskarutbildning. Utvärdering LNUC. Deltar i FURa. Sköter expeditionen på Kocken. Administrerar fakultetens forskningsansökningar. Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Kalmar. Fredrik Lundh, Utbildningsledare: Arbetar med övergripande utbildningsfrågor inom utbildning på grund och avancerad nivå. Innebär att inom området: Ta fram underlag samt analysera underlag inför beslut. Är beredande och föredragande till fakultetsstyrelsen. Bereda utbildningsplaner. Arbeta med fakultetsövergripande frågor såsom verksamhetsplanering och budget, uppföljning, utvärdering, utredning och remisser. Kristina Julin Nyquist, fakultetshandläggare: Sekreterare fakultetens ledningsgrupp/prefektråd Sekreterare i UR Backup sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Administrativt stöd utbildningsledare, beredning av ärenden Administratör för samverkansuppgiften/uppdragsutbildning Internkommunikatör ur ett ledningsperspektiv information från styrelse och ledningsgrupp, uppdatera internwebben, uppdatera kalendarium osv. Projektadministratör Palliativt Centrum, HV Arbeta med internationalisering ur ett student- och doktorandperspektiv, Växjö. Ymke Mulder, fakultetshandläggare Sammankallande och föredragande vid dekanens beslutsmöte. Internationaliseringssamordnare, avtalsansvarig för internationella avtal, bistå programansvariga. Lena Finnas, administratör ehälsan Stödjer verksamhetsledaren. Kontaktperson vad gäller administration och infrastruktur. 4

5 Gun Hjortryd, informatör Internkommunikation sammanhållande inom fakulteten, uppdaterar medarbetare, kalendariet Forskningskommunikation Informatör Nationellt Kompetenscenter Anhöriga Margareta, informatör 50%: Forskningskommunikation disputationer, fredagsseminarier, LNUC, Forskarfredag Representant i forskningskommunikationsgruppen Öppna föreläsningar Vissa beställningar Principer för backup Gruppen ansvarar för att löpande kommunicera pågående arbeten med varandra samt signalera om avlastning behövs. Inom gruppen finns kompetens och tillgänglig tid för att kunna stötta varandra. 5

6 Funktionsgrupp Ekonomi- och personaladministration Övergripande mål Effektivt utnyttjande av fakultetens resurser ur ett ekonomiskt perspektiv, på ett professionellt och serviceinriktat sätt så att rättsäkerheten uppnås. Övergripande funktion Att arbeta med fakultetens ekonomi- och personaladministration. Ekonomuppgifter Budget-, prognos- och bokslutsarbete Avtalshantering, d.v.s. framtagning av fysiskt avtal, kalkyler och kommunicerande av avtalet. Inköp och upphandling Projektekonomi: budget, administration kostnadsbärare, löpande uppföljning, kommunicera projektsaldon, samfinansiering, slutrapporter Beredning åt fakulteten inom forskning och grundutbildning Ekonomiadministrativa uppgifter Granska/kontera/säkerställa att underlag finns med för leverantörsfakturor och övriga utbetalningar som t ex ersättningar till studenter. Kundfakturering. Övrigt inom ekonomiadministration (specificeras vid respektive medarbetare). Personaladministrativa uppgifter Utbetalningar: Konterar och granskar arvoden, utlägg, reseräkningar, läkemedel och friskvård. Förskottshantering till stipendiater/tillfällig utländsk personal som behöver förskott. Utvecklingsbehov Ordning och reda Avtalsdatabas i syfte att kvalitetssäkra avtalstider, deadlines, fakturering osv. System för att löpande bokföra köp- och sälj mellan institutioner (vad kan system för tjänsteplanering stödja?). Ekonomi Tidplan för budgetprocessen lämnas över till prefekter som därefter ansvarar för budget. Implementering av kursbudget som budgetverktyg inför LNU håller på att införa ny budgetmodul i Agresso och i samband med detta bör fakulteten ta fram gemensamma rutiner för budget, prognos och bokslut. Utveckla en fakultetsgemensam budgetmall för forskningsansökningar. 6

7 Utveckla arbetet för planering och uppföljning av hst/hpr utifrån detaljnivå och fördelning av vem som gör vad. Utveckla vem som gör vad i arbetet med tjänsteplanering i syfte att den som gör tjänsteplaneringen även ska lägga in alla uppgifter i systemet. Översyn utbetalningspolicy studenters resor i syfte att undersöka om en det är möjligt med en fakultetsgemensam policy. Arbeta vidare med att effektivisera flödet för leverantörsfakturor (använda systemet fullt ut och undvika korrespondens utanför systemet, projektägare ska ange kontering, vid frånvaro ska ersättare anmälas osv.). Effektivisera arbetet med kundfakturering (fakultetsgemensam blankett). Lathund för baskonton efterfrågas förs vidare till ekonomiavdelningen. Utveckla rutin för att forskare ska kunna hämta sina projektsaldon på egen hand. Bokningar av lokaler och fakturering av J-huset ska det ligga på ekonomiadministratör? Personal Primula och en del blanketter inom personalområdet behöver utvecklas för att fungera smidigare förs vidare till personalavdelningen. Kompetens inom gruppen Fakultetsekonomer/controller Ekonomer Inköp och avtal Ekonomiadministratör Personaladministratör Kompetensförsörjningsbehov Grundkompetensen inom gruppen är god. En individ har långsiktig kompetensutvecklingsplan i syfte att nå treårig ekonomutbildning, något som arbetsgivaren har för avsikt att stödja. Övriga medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. Inom gruppen finns obalans i arbetsbelastning och arbete pågår med omfördelning. Detta arbete syftar till att lyfta över arbete från ekonomerna till ekonomiadministratör och bland ekonomiadministratörerna renodla tjänsterna i syfte att dessa ska handlägga både Agresso och Primula för den verksamhet som man arbetar med. Under slutet av 2014 kommer en person inom ekonomi- och personaladministration att sluta p.g.a. pension och efterträdare kommer att finnas på plats för introduktion successivt under hösten. Ytterligare en person inom området kommer att uppnå 65 år under En av ekonomerna kommer att uppnå 65 år under

8 Vem gör vad just nu? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV och MEO Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp Lena Holgersson, 80% Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB, MEO Gunnel Oskarsson Reseräkningar/utlägg HV, PS, BOM, Kansli Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor HV, PS, BOM, Kansli Vem gör vad framöver? Anna-Lena Johansson Fakultetsekonom grund- och avancerad nivå Ekonom KOB och PS Anna Gustavsson Fakultetsekonom forskarutbildning och forskning Ekonom BOM Christina Johansson Ekonom HV Helena Franzén Ekonom PS Avtal och Inköp inkl. kontaktperson resebyrå och Eurocard Emmelie Nilsson 50 % Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg KOB 8

9 Gunnel Oskarsson Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg HV och BOM Marie-Louise Morton Leverantörsfakturor, reseräkningar/utlägg MEO, PS, Kansli och Fakultetsgemensamt. Avlasta ekonomerna: Bokföring av lokalkostnader, internhyror, tentamenskostnader, lönekostnader och diverse ombokningar till rätt institution/projekt. Administrerar köp/sälj inom fakulteten och mot övriga fakulteter. Kundfakturering Framtagning av underlag till kursbudget och lönebudget, kundfakturering för hela fakulteten och ombokningar inom fakulteten. Principer för backup Gruppen utgör backup för varandra och det innebär att det som måste utföras under frånvaro fungerar. Vi behöver dock arbeta vidare med att utveckla gemensamma rutiner för att bli bättre. 9

10 Funktionsgrupp IKT Övergripande mål: Utveckla integrationen mellan teknik och pedagogik. Öka den digitala kunskapsnivån hos personal och studenter i syfte att stödja vår undervisning och forskning samt visa på smarta och effektiva arbetssätt. Övergripande funktion: Inom IKT, teknik och applikationer/mjukvaror: Ge support till personal och studenter Arbeta med IKT-utvecklingsfrågor Ge support/utbildning vid inspelning av föreläsning Ha en rådgivande roll vad gäller förslag på utrustning samt inköp av utrustning Utbilda i programvaror Delta i gemensamma utvecklingsprojekt, förvaltningsgrupper och projektgrupper Omvärldsbevakning inom och utom LNU. Fungera som ett bollplank för pedagogiska idéer och tankar. Utvecklingsbehov: Skapa en strukturerad fakultetsgemensam utbildningsinsats (lunchseminarier etc.) Kompetens inom gruppen: IKT-pedagoger med varierad bakgrund: Högskoleekonom med lärarerfarenhet inom ekonomi, IT och IKT riktad till privata företag, gymnasienivå och bildningsförbund. Fritidspedagog med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Grundskollärare 4-9 Ma/No med erfarenhet från grundskola med inriktning IKT. Systemvetare med erfarenhet inom IKT-pedagogiska utvecklingsfrågor och digitala medier. Inom gruppen finns god samlad kompetens i de system som dagligen används t ex. Adobe Connect, Skype, inspelning av föreläsningar, Camtasia, MyMoodle, Dream Weaver, Polopoly, Officeprogrammen samt erfarenhet inom IT och tillhörande support på institutionsnivå. Kompetensförsörjningsbehov: Grundkompetensen inom gruppen är god. Inom gruppen saknas spetskompetens inom filmskapande, denna kompetens kan dock beställas via IT-avdelningen. Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig uppdaterade. 10

11 Vem gör vad? Mikael Andersson och Fateme Yazdi Arbetar främst gentemot verksamheten i Växjö. Jonas Nilsson Arbetar främst med verksamheten som är placerad på Storken, Kalmar. Mattias Johansson Arbetar främst med verksamheten inom de naturvetenskapliga institutionerna (Kocken, Norrgård och Västergård, Kalmar). Backupfunktion: Alla arbetsuppgifter ingår för samtliga i IKT-gruppen, medarbetarna täcker upp för varandra. 11

12 Funktionsgrupp grundutbildningsstöd inkl studentrekrytering/kommunikation Övergripande mål Vår målsättning sträcker sig över studentens hela livscykel. Så många studenter som möjligt ska välja att studera vid Linnéuniversitetet. Vi ska under deras studietid erbjuda bästa möjliga service och stöd för både våra studenter och deras lärare. När studenterna lämnar universitetet som alumner är vår målsättning att de gör det som stolta Linnéambassadörer. Övergripande funktion För att uppnå gruppens mål har vi huvudfunktionen att locka hit nya studenter och se till att det blir en bra studietid för våra studenter genom att stödja både studenter och lärare. För att redogöra vad som ingår i vår huvudfunktion på ett lättöverskådligt sätt har vi valt att dela upp gruppens funktioner i två delar - Innan studenten är här och När studenten är här. Innan studenten är här: Studentrekryterande insatser: Program- och kurstillfällen i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av texter till katalog/webb (informatör i samarbete med programansvariga) Texter för program och kurser in i kursinfo (utbildningsadministratör) Produktion av tryckmaterial att ha med på studiebesök, mässor och dylikt (informatör) Webbarbete med programspecifika sidor och temasidor på Lnu.se (informatör) Facebooksidor för våra utbildningar (informatör) Mässor (informatör och studievägledare) Annonsering (informatör) Webb: facebook, Google, e-magasin etc. Tryck: magasin, lokalpress, tematidningar etc. Studiebesök (informatör och studievägledare) Strategisk årsplanering och budgetering (informatör) Antagning: Löpande statistikutdrag (utbildningsadministratör) Efterrekrytering, främst annonsering (informatör) Välkomstbrev urval 1 & 2 (samtliga, se underkategorier) ta fram mailadresser (utbildningsadministratör) förmedla mallar och samla brev från program- och kursansvariga (informatör) 12

13 maila breven till studenterna (utbildningsadministratör, studievägledare och informatör) webbpublicering av breven (informatörer) Schemaläggning (utbildningsadministratör) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tillgodoräknande (utbildningsadministratör och studievägledare) Individuella studieplaner (utbildningsadministratör och studievägledare) Studieortsbyten (studievägledare) När studenten är här: Introduktion för nya studenter (informatör och studievägledare) Reservantagning (utbildningsadministratör och studievägledare) Registrering av studenter, kurser och program (utbildningsadministratör) Kursplaner, revidera/skapa (obs! löpande hela året) (utbildningsadministratör) Förkunskapskrav/uppflyttning (utbildningsadministratör och studievägledare) Tentamen (utbildningsadministratör) Mata in tillfällen Hjälp med anmälan Utlämning av övningstentor Betygsrapportering Lämna ut tentor (obs! för distansstudenter: scanna in och maila) Kursutvärderingar PSY (pappershantering): lämnas för arkivering (utbildningsadministratör) Övriga fakulteten (digital hantering): skicka ut till studenter, sammanställa, rapport till lärare, inscannad arkivering (utbildningsadministratör) Examensarbete (utbildningsadministratörer) Registrering Underlag för godkännande Inhämta godkännande för publicering i DiVA Betyg Kursbevis Examensceremoni Boka lokal (utbildningsadministratör, informatör) Möten med studenternas projektgrupper (informatör, utbildningsadministratör) 13

14 Kontakt för frågor (informatör) Grafisk formgivning och insamling av uppgifter för program och inbjudan, samt skyltar (informatör) Fotografering och sedan redigering (informatör) Hjälp under examensdagen (utbildningsadministratör, informatör) Utvecklingsbehov Verktyget för kursvärdering Survey&Report fungerar dåligt och innebär merarbete. Vid fakulteten används fortfarande två system för kursvärdering. Kursinfos tidplan för katalogproduktion går denna att korta ner? Arbetet med tillgodoräknanden är en onödigt krånglig process. Lokalbokning och schemaläggning i Växjö fungerar inte som det ska. Det finns behov av utökning av tjänster inom studievägledning/utbildningsadministration riktat till naturvetenskapliga utbildningar. Verksamheten på Storken önskar att kansliet lämnar ut rättade tentamen till studenterna. Det finns fortsatt behov av att likrikta rutiner inom fakulteten och att gruppen utbildningsadministratörer börjar arbeta mer gemensamt. Det finns backup-funktion för studievägledning/utbildnings-administration för HV/PS samt inom informationsarbetet. Det finns behov av att arbeta fram backup-funktion inom den del som arbetar med de naturvetenskapliga utbildningarna. Detta kan lösas genom att utöka bemanningen inom studievägledning (vägledningsuppgifter, utskick av välkomstbrev, reservantagning, registrering, individuella studieplaner, betygsrapportering) samt med en utbildningsadministratör (reception och utlämning av tentor osv). Kompetens inom gruppen Utbildningsadministratörer Studievägledare Informatörer Kompetensförsörjningsbehov Inom arbetsområdet finns en mängd olika verksamhetssystem som kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Därtill har medarbetare behov av att delta i aktiviteter i syfte att hålla sig allmänt uppdaterade. En utbildningsadministratör uppnår 65 års ålder under

15 Vem gör vad Kerstin Wahlin Utbildningsadministratör HV Kalmar Björn Magnusson Utbildningsadministratör HV Växjö David Izadi Utbildningsadministratör PS Ingela Silverstrand Lokalbokning HV Kursvärderingar HV, PS Berit Andersson Utbildningsadministratör MEO Lokalbokning/Utbildningsplaner BOM, KOB, MEO Lena Petersson Utbildningsadministratör BOM Kursvärderingar/Examensarbeten BOM, KOB, MEO Lilita Falk Utbildningsadministratör KOB Antagningsfrågor BOM, KOB, MEO Per Lundberg Reception Kocken Ingrid Bonnevier Studievägledare Växjö Carina Söderström Studievägledare Kalmar Maja Rudhe Informatör studentrekrytering/studentkommunikation Madeleine Stendlert Ritzmann Informatör studentrekrytering/studentkommunikation 15

16 Funktionsgrupp tekniker/bma Övergripande mål Stöd och service åt alla inom grundutbildning, forskning samt övrig personal och studenter i syfte att verksamheten ska fungera. Övergripande funktion Stödja den naturvetenskapliga verksamheten inom området infrastruktur. Arbetet är omfattande till både omfång och innehåll och innebär även att samarbeta med universitetsgemensam avdelning för Lokal- och service. Exempel på förekommande arbetsuppgifter: Administration Inköp, fakturor, upphandlingar Telefonbeställningar Kort och nycklar Datorkonto Gods- och posthantering Praktisk hjälp vid spikningar, disputationer och övriga evenemang/ceremonier/träffar Guidning av lokaler och verksamhet Fastighetsuppgifter Larm- och passagesystem inkl. beredskap för larm av hus och tekniska utrustningar Drift och underhåll av teknik och IT Kontaktperson Lokal- och serviceavdelningen, fastighetsskötare, extern servicepersonal, servicefirmor, konstinventering Brandsyn, skyddsrond Lokalplanering avseende kontorsfördelning och framtida lokalbehov Flaggning Uppgifter hänförliga till laborativ verksamhet Tillståndsansökningar/anmälningar för särskild användning av lokaler, kemikalier, genmodifierade organismer m.m. Avfall avtal/hämtning av smittförande, biologiskt, radioaktivt, kemiskt avfall. Serviceavtal instrument och utrustningar. Föreståndare för brandfarliga varor/teknisk sprit Kemikalieregister, säkerhetsdatablad, Laboratory Safety Handbook, Inventarieregister Förråd av förbrukningsartiklar för lab verksamhet för gu och fo. Underhåll/besiktning av båtar/fartyg, släpvagnar och bilar 16

17 Fältförråd Inköp, kalibrering/underhåll av utrustning, packning inför exkursioner Drift av fältstation, Kårehamn Delaktiga i fältförsök och provtagning Drift och underhåll av lab instrument Lab undervisning studenter, handledning labinstrument för fo anställda, deltagande i forskningsprojekt Kemikalieberedning, växtodling, media beredning, labdisk, tvätt av labbrockar Tillsyn av växthus, konstant rum, akvarieutrymmen Tillsyn av första hjälpen stationer inkl. nöd- och ögonduschar Utvecklingsbehov Bemanningen på teknikersidan på Norrgård/Västergård har förändrats i samband med en pensionsavgång. Samarbete med centralt vaktmästeri har inletts och det är oklart om det är en hållbar lösning. Frågetecken finns om det är en vaktmästare eller tekniker som behövs. Kompetens Tekniker Biomedicinsk analytiker Därtill är central vaktmästare knyten till gruppen Kompetensförsörjningsbehov Medarbetare har behov av att delta i aktiviteter inom aktuellt område i syfte att hålla sig uppdaterade. Vem gör vad Anders Månsson Tekniker placerad i hamnen Henrik Hallberg Tekniker placerad i hamnen Stefan Hagberg Tekniker placerad Norrgård/Västergård Lars Wallerhed Är anställd av Lokal- och Serviceavdelningen. Arbetar i huvudsak på Storken men även på Norrgård/Västergård. 17

18 Sara Gunnarsson BMA placerad i hamnen, arbetar fakultetsövergripande vad gäller tillstånd, rutiner, avtal, avfall mm. Emmelie Nilsson Lab service Backup: Kocken Löses till största delen bland de personer som är placerade i hamnen. Stefan Hagberg är backup på teknikersidan. Norrgård/Västergård Henrik Hallberg/Anders Månsson är backup på labb-sidan. Övriga ärenden är Lasse Wallerhed backup. 18

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora

Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora Årscykel för fakultetsarbete 2016 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen Vem gör vad inom den gemensamma administrationen BASADMINISTRATION Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering av anställningar (ej doktorander se

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora

Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora Årscykel för fakultetsarbete 2017 Fakulteten för konst och humaniora Månad Moment Ansvarig/handläggare Beslut/fastställande Kommentarer Januari Ta fram uppgifter till årsredovisning och bokslut Controller,

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Dekanens beslutsmöte

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Dekanens beslutsmöte Föredragningslista 2016-12-19 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Dekanens beslutsmöte Datum och tid: 2016-12-19, kl. 9:15 Plats: Månen, Kocken, Kalmar Ärende 1 2016/7072-2.2.1 Beslut om anställningsprofil,

Läs mer

Aktuell bemanningsplan

Aktuell bemanningsplan Institutionen för Historiska studier Aktuell bemanningsplan gällande från 2015-01- 01 Bakgrund I samband med att Göteborgs universitet omorganiseras träder en ny arbets- och delegationsordning i kraft

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops. Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem Webbprogrammerare Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap #wplnu #udmlnu http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.se Information om inspelningar

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum: 2011-06-15 Institutionsstyrelsen för institutionen för hälso- och vårdvetenskap Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Ingrid Runeson ordförande Björn Albin, lärarrepresentant

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Innehåll APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Utvecklingen av kliniskt användbara implantat - Professor emeritus Tomas Albrektsson, avdelningen för biomaterial Nya arbetssätt PA (personaladministration)

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen?

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? BASADMINISTRATION (för Utbildningsadministration se sid 5) Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering

Läs mer

Möte i gemensamma förvaltningens nätverk för internwebben 17 juni

Möte i gemensamma förvaltningens nätverk för internwebben 17 juni Anteckningar 110617 Möte i gemensamma förvaltningens nätverk för internwebben 17 juni Deltagare: Kjärstin H-B, PLAN, Yael T, PA, Ceilia B, STUD, Peter H, UPE, Helena B, KOM och Annika S, KOM. Snabbrunda

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet

Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Universitetsdirektör Lars Lustig 2010-03-17 Till Prefekter/motsvarande Nya befattningsbenämningar för administrativ personal vid Umeå universitet Inom Umeå universitet finns idag en mängd

Läs mer

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ADMINISTRATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ADMINISTRATION Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan

Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan Dnr: 2014/427-1.1 Ekonomihögskolan Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid Ekonomihögskolan läsåren 2014/2015 2016/2017 Beslutat av Fakultetsstyrelsen Gäller från Våren 2015 Beslutat av: Beslutsdatum:

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Metoden l Omfattande inventering (workshops, intervjuer, befintliga webbsidor, andra intranäts mest efterfrågade resurser, etc.) l Sammanställning

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015 Workshop ekonomimodell LNU Hfr 12-13 nov 2015 Joakim Karlsson, redovisningschef LNU Ny ekonomimodell för att möta förbättringsbehoven i en föränderlig organisation Innehåll Om Linnéuniversitetet Fusion/sammanslagning

Läs mer

Beslutsärenden. Informationsärenden

Beslutsärenden. Informationsärenden 2013-01-30 LGP 2013/2 Tid: Kl 10:30 12:00 Högskolan L316 1 HITEK-gala Information om att kårsektionen HITEK bjuder in alla medarbetare till deras HITEK-gala. Beslut att institutionen finansierar galaavgiften

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Beslut Dnr LiU

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten. Beslut Dnr LiU LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2013-09-12 Dnr LiU -2013-00979 Prognos över OH-kostnader 2014 Grundutbildning Forskning Total 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Universitetsgemensamma

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Inbjudna Deltagarna i internwebbsnätverket Deltagarna i informatörsnätverket - med önskan om att fyra institutionsinformatörer deltar

Inbjudna Deltagarna i internwebbsnätverket Deltagarna i informatörsnätverket - med önskan om att fyra institutionsinformatörer deltar WEBB-PROJEKTET 2011 - strukturworkshop 110506 Om workshopen Den 6 maj genomförde vi en workshop kring internwebbens struktur. Workshopen genomfördes i form av en cardsorting, där deltagarna delades upp

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling

Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling Handlingsplan för arbete med hållbar utveckling 2011 Miljöaspekt: Tjänsteresor Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossilt koldioxid från resor i tjänsten, räknat per årsarbetskraft. Skapa möjligheter

Läs mer

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu?

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Minnesanteckningar 2015-04-14 Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Steg 1. Självvärdering och implementering av samverkansstrategi Närvarande: Peter Aronsson, Richard Bucksch, Torbjörn Håkansson, Jan

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT FSF 09-8.7L(1) Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2009-12-10 Dnr LiU-2009-00914 fakulteten

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT FSF 09-8.7L(1) Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2009-12-10 Dnr LiU-2009-00914 fakulteten LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT FSF 09-8.7L(1) Fakultetsstyrelsen för filosofiska 2009-12-10 Dnr LiU-2009-00914 fakulteten Ekonomisk plan över gemensamma kostnader budgetåret 2010 - kommentarer Den ekonomiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA APT-ADMINISTRATIONEN 28 APRIL 2015 2015-04-27 1 Innehåll Presentationsmaterial SA och grafisk profil (mallar m.m.) Katarina Olinder Eriksson E-plikt Lotta Robertsson Arbetstidsavtal

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Mall för aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Instruktioner: OBS! FYLL I INSTITUTIONENS/MOTSVARANDES NAMN, VEM SOM HAR FASTSTÄLLT DOKUMENTET OCH VILKET ÅR SOM AKTIVITETSLISTAN GÄLLER I SIDHUVUDET

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Telefonnummer och mailadresser till handläggare, se sista sidan.

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Telefonnummer och mailadresser till handläggare, se sista sidan. Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Telefonnummer och mailadresser till handläggare, se sista sidan. Ärende A Anställningar -lagar och avtal -las -annonsering Arbetsmiljö Arbetsmiljöombud

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Avd chef Ledningsgrupp Student- och karriärservice Programkansliet Studieadministrativa enheten Studenthälsan Uppdragsutbildning Enheten för student-

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04:

Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Malmö högskola / Fakulteten för Hälsa och samhälle Kansli Personalassistent 1(5) 2013-04-04 Minnesanteckningar från samverkansmöte och lokal skyddskommitté, 2013-04-04: Närvarande: Tapio Salonen Ewa Strömsten

Läs mer

Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH

Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH IMH Avdelningen för verksamhetsstöd Uppdaterad senast: 2014-10-22 1(8) Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH Med aktiviteterna i denna verksamhetsplan vill vi arbeta för -

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2014-09-18 Dnr LiU-2014-01637 Prognos över OH-kostnader 2015 Grundutbildning Forskning Total 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Universitetsgemensamma

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer

Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer Översynsprojektet Kartläggning av administrativa processer Stockholms universitet 2008 AB Stelacon 2008 1 WEBBENKÄT 2008 Enkäter gällande fem delområden: Ekonomiadministration Fastighetsadministration

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Hållbar utveckling Verksamhetsplan 2016

Hållbar utveckling Verksamhetsplan 2016 2016-03-21 2016/2371-1.1 Hållbar utveckling Verksamhetsplan 2016 Antagen på kommittémöte för Hållbar utveckling 2016-03-21 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar

Läs mer

Universitetsövergripande organ Fakulteten för Eknomihögskolan Fakulteten för Hälsa & Livsvetenskap

Universitetsövergripande organ Fakulteten för Eknomihögskolan Fakulteten för Hälsa & Livsvetenskap Antal platser Universitetsövergripande organ Universitetsstyrelsen 3 LNUs ledningsgrupp 2 Disciplinnämnden 2 UPE 2 Kvalitetsrådet 2 Kommittén för hållbar utveckling 3 Kommittén för internationalisering

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet.

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Beslut 2016-10-20 Dnr: FS 1.1-1805-16 DNR: FS

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-02-19 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Päivi Jokela Pär Karlsson Hanna Palmer, 5 Stina

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer