Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna"

Transkript

1 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE A TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 1. Utarbeta förslag till hy reskontrakt med SBF för fritidsnämndens hyra av Vallentuna 4H-gård, 2. I enlighet med gällande delegationsordning, ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling för att driva Vallentuna 4H-gård och där bedriva en 4H-verksamhet av god kvalitet för allmänheten. Fokus på deltagare i åldern 7-20 år samt personer med funktionsnedsättning. Kostnader för den upphandlade entreprenören ska ry mmas inom befintlig ram för fritidsnämndens driftsbudget. 3. I enlighet med gällande delegationsordning, upphandla lämplig aktör och fatta tilldelningsbeslut. 4. I enlighet med gällande delegationsordning, ingå avtal med vald entreprenör, med ty dliga uppdrag och gränsdragningar. Ärendet i korthet Förvaltningen återrapporterar på tidigare uppdrag om att utreda långsiktig lösning för Vallentuna 4H-gård. Bakgrund Fritidsnämnden gav i september 2011 den dåvarande fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta Vallentuna 4Hs verksamhet på längre sikt. 1 Förvaltningen har sedan dess utrett frågan tillsammans med olika berörda avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), i löpande samråd med Vallentuna 4H-klubb och i kontakt med andra kommuner. Föreningen träffade också fritidsnämndens arbetsutskott i november Beslut FN , 58 KUL TUR- OCH F RITIDSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA T FN FA X F R I ALLENTUNA.SE

2 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 2/5 De utmaningar som 4H-klubben år 2011 stod inför var i huvudsak två; 4H-gårdens placering och begränsade ekonomiska resurser. 4H-gårdens placering 4H-gårdens placering i Ekeby, i direkt anslutning till ett bostadsområde, bedömdes länge vara ohållbar på längre sikt p g a risken att behöva flytta med kort varsel till följd av grannars eventuella klagomål. Sedan bl a kunskapen om hästa llergen utvecklats, har dock Boverkets vägledning för planering för och invid djurhållning ändrats, liksom rättspraxis. Enligt SBF finns det därför inte längre några hinder för 4H-verksamhet på nuvarande anläggning, heller på lång sikt. Tvärtom bedöms att gården ligger väldigt bra där den ligger; lätt tillgänglig för invånarna/ besökarna, nära kommunikationer och ändå med tillgång till bra hagmarker. Ekonomi Svårigheten att få ekonomin att gå ihop var och har förblivit en utmaning för klubben. Föreningen driver dels en 4H-gård med öppen besöksverksamhet för allmänheten, förskolor m fl, dels en klubbverksamhet på gården för föreningens medlemmar. Den senare verksamheten bär sina egna kostnader, men medlemsavgifter och intäkter från sponsring (Rotary) eller arrangerande av barnkalas etc, täcker långt ifrån kostnaderna för att driva själva gården. Myndigheternas krav på en 4H-gård är desamma som för en djurpark, så bara att driva gården kräver en anställd föreståndare och ansvarig personal dygnet runt, året om oaktat klubbens medlemsaktiviteter. Föreningens lösning för att finansiera en föreståndartjänst har länge varit att ha ett nära samarbete med en förskola i området. Förskolan har då haft arbetsgivaransvaret för och och betalat 30 procent av gårdens föreståndartjänst (heltid). Under senare år har 4H i Stockholms län krävt en annan organisation, och under år 2015 övergår därför det fulla arbetsgivaransvaret för föreståndartjänsten till länsförbundet. Framöver kommer således föreståndaren på Vallentuna 4H, på samma sätt som samtliga andra 4H-gårdsföreståndare i Stockholms län, vara anställd av 4H Stockholms län. Tjänsten kommer i sin helhet att bekostas av den lokala 4H-klubben. Eftersom klubben inte kommer ha möjlighet att bekosta en heltidstjänst, ser det i dagsläget ut som att tjänsten kommer förändras till en deltidstjänst. Rörelsens kostnader för att hålla djur uppgick år 2013 till kr. 2 Till detta kom driftkostnad om kr för el, sophämtning, vatten och avlopp och försäkringar, samt personalkostnader om kr. 3 Föreningen betalar sedan flera år ingen hyra till fastighetsägaren SBF, och står själva för allt underhåll på anläggningen. Verksamhet Vallentuna 4H är en av de föreningar i Vallentuna som under de senaste åren stadigt ökat sin verksamhet. Klubben har idag ca 95 medlemmar i åldern 7-20 år, och man har med framgång arbetat aktivt för att rekrytera unga ledare internt. 2 Rörelsens kostnader exkl. verksamhetsförbrukningsmaterial, livsmedel, lotteri och verksamhet övriga kostnader 3 Vallentuna 4Hs årsredovisning 2013, dnr FN

3 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 3/5 Antal sammankomster Antal deltagartillfällen Utöver medlemsverksamheten erbjuder 4H-gården t ex ridning för personer med funktionsnedsättning ett par gånger i veckan, och med ponnyridning och klapphörna är klubben ett uppskattat inslag på nationaldagsfirandet och andra festligheter i Vallentuna centrum. Vallentuna 4H har fått bidrag från fritidsnämnden enligt nedan. Bidragstyp Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Bidrag till speciella ändamål Aktivitetsbidrag Summa Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsförvaltningen har utgått från uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar lösning för en 4H-gård i Vallentuna. Tjänstemän på kommunens planeringsavdelning ly fter också 4H-gårdens ökade betydelse för Vallentuna; när befolkningen växer och bebyggelsen förtätas är det än viktigare att kunna erbjuda invånarna, unga som äldre, möjlighet att besöka en bondgård och träffa djuren där. Parallellt med förvaltningens utredning av alternativa sätt att stödja Vallentuna 4Hklubb, har ansträngningar gjorts för att försöka avtalsreglera dagens hy resförhållande. 4H-gårdens lokaler och tillhörande mark, ägs av kommunen/sbf. Kommunens fastighetsförvaltare avråder från att upprätta något hyresavtal mellan 4 P g a ändrad redovisningsprincip ingår det bidrag som utbetalades mars 2014 (avseende föreningens verksamhet juli-dec 2013), i både statistiken för år 2013 (i enlighet med tidigare princip) och för år 2014 (i enlighet med ny princip). 5 Se not : Bidrag speciella ändamål avser kr för reparation av fårhagar och toaletter enligt beslut FN P g a ändrad redovisningsprincip ingår de aktivitets- resp. hyresbidrag som utbetalades mars 2014 (avseende föreningens verksamhet juli-dec 2013), i både statistiken för år 2013 (i enlighet med tidigare princip) och för år 2014 (i enlighet med ny princip). 8 Se not 7

4 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 4/5 SBF och klubben, då ett sådant upplägg inte lämnar någon möjlighet för kommunen att ställa krav på den verksamhet som hyr lokalerna. Inte ens om 4H-klubben helt skulle by ta inriktning på sin verksamhet, skulle kommunen kunna avhysa hyresgästen utan stora kostnader för kommunen. Den enda möjliga placeringen för en 4H-gård skulle därmed riskera att försvinna. Samma problem skulle kvarstå vid ett upplägg där FN hy r objektet av SBF och sedan hy r det vidare genom andrahandshyresavtal med 4H-klubben. En möjlighet kan vara att ett hyresavtal för lokalen istället upprättas mellan SBF och fritidsnämnden; på motsvarande sätt som görs för andra kommunalt ägda lokaler/ anläggningar där fritidsnämnden ansvarar för driften. För de anläggningar där förvaltningen själv har relevant kompetens, sker driften av den hy rda anläggningen i förvaltningens egen regi (jmfr ishall A och B samt Kvarnbadet). I andra fall driver förvaltningen anläggningen genom anlitad entreprenör med uppdrag från fritidsnämnden (jmfr befintligt avtal avseende ridskola på Veda ridcenter). Förvaltningen föreslår att driften av Vallentuna 4Hgård drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, men genom anlitande av en entreprenör. Det är förvaltningens bedömning att endast genom det här föreslagna förfarandet att FN hyr anläggningen och driver den genom entreprenör kan fritidsnämnden säkerställa att det även på längre sikt finns en 4H-gård i Vallentuna, och att den verksamhet som där bedrivs för allmänheten håller avsedd kvalitet. Denna modell är också den som tillämpas i Solna stad, av seende Augustendals 4Hgård där. Uppläggen i länets andra kommuner skiljer sig från varandra, men ingenstans drivs någon 4H-gård med djur utan betydande kommunala stöd eller åtaganden. 9 Mot bakgrund av ovanstående föreslås att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 1. Utarbeta förslag till hyreskontrakt med SBF för fritidsnämndens hyra av Vallentuna 4H-gård, 2. I enlighet med gällande delegationsordning, ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling för att driva Vallentuna 4H-gård och där bedriva en 4H-verksamhet av god kvalitet för allmänheten. Fokus på deltagare i åldern 7-20 år samt personer med funktionsnedsättning. Kostnader för den upphandlade entreprenören ska rymmas inom befintlig ram för fritidsnämndens driftsbudget. 3. I enlighet med gällande delegationsordning, upphandla lämplig aktör och fatta tilldelningsbeslut (förvaltningschef). 4. I enlighet med gällande delegationsordning, ingå avtal med vald entreprenör,med tydliga uppdrag och gränsdragningar. Handlingar 1. Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna, tjskr 2. Årsmöteshandlingar Vallentuna 4H, Se bilaga med sammanställning av andra kommuners upplägg och stöd

5 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 5/5 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ingela Jansson Enhetschef Idrott och friluft Ska expedieras till: Akten Vallentuna 4H Ansvarig handläggare KFF

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 VERSIONSNR SID 1/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN Kontantbetalning 1. Varje post skall stämplas in i kassan 2. När samtliga varor/tjänster är registrerade skall totalsumman och kvittot slås ut. 3. Vid försäljning ska du först registrera beloppen i kassan och därefter ta betalt och ge tillbaka eventuell växel. För att minska risken för att ge tillbaka felaktigt växelbelopp ska du inte lägga ned mottagna sedlar i kassalådan innan transaktionen är helt klar. Om kassasystemet medger att registrera mottaget belopp ska detta alltid användas. 4. Kvittot skall erbjudas kunden. Kvarlämnade kvitton skall omedelbart rivas och kastas i papperskorgen. Kassans kontanter får aldrig blandas med privata pengar och tillfälliga lån liksom att förvara/hantera kassapengarna på annat sätt betraktas som stöld eller förskingring. Felslag och korrigeringar 1. Vid uppenbart felslag exempelvis genom att slå in ett par nollor efter beloppet, får kassapersonalen slå ut kvittot och göra om kassaregistreringen. 2. Det felaktiga kvittot förses med en förklaring, ditt namn och redovisas med dagrapporten. 3. Kunden får ett nytt korrekt kvitto och försäljningen hanteras som vid annan kontantbetalning. 4. Om kunden ångrar sig efter kvittoutslaget och vill lämna tillbaka en tjänst eller vara, skall kunden bekräfta det första kvittot genom att skriva sitt namn och telefonnummer på det. Sedan gör man om försäljningen och kunden får ett nytt korrekt kvitto. Kassaredovisning Innan arbetspasset börjar räknar man igenom växelkassan så det stämmer. När verksamheten stängt och kassan ska räknas: Ta först ut ett X-kvitto och jämför de kontanter som finns efter att växelkassan räknats bort. Korrigeringar i kassasystemet kan då fortfarande göras. Kontrollera om det finns kontantkvitton på inköp till verksamheten som ska räknas med. Rätta uppenbara felslag enligt instruktioner som gäller för UNGDOMSENHETEN

21 VERSIONSNR SID 2/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN kassaapparaten. När kontantsumman överensstämmer med X-kvitto kan man ta ut ett Z- kvitto och därmed avsluta kassan för dagen. När detta är gjort kan inga ändringar göras. Lägg därefter dagens intäkter inklusive ALLA mynt, eventuella kontantkvitton och Z- kvitto i en Loomispåse. Inget insättningskvitto behöver fyllas i. Endast Z-kvitto med korrekt mängd kontanter och kontantkvitton. Om det av någon anledning inte är rätt summa kontanter måste detta meddelas till chefen genom att bifoga en lapp i Loomispåsen. Bankningsrutiner Varje fredag åker enhetschefen runt och samlar in veckans Loomispåsar och räknar igenom intäkterna. Uppgifter från Z-kvitto matas in i månadsredovisningen. Sedlar bankas, per verksamhet, i Loomispåse, mynt bankas i Handelsbanken och fördelas centralt på KLK ekonomi enligt bifogat underlag. Avvikelser följs omedelbart upp och noteras. Veckoavstämning lämnas till controller som underlag till månadsredovisningen. Kommentarer kring eventuella avvikelser i underlaget från kassaredovisningen från föregående vecka bifogas. Kassaarbetsplatsen Samtliga dörrar som på något sätt leder till kassaarbetsplatsen ska alltid hållas låsta. Endast behörig personal äger rätt att visas innanför det område som räknas till kassaarbetsplatsen. Så fort Du lämnar kassaarbetsplatsen, om än bara tillfälligt, ska kassalådan alltid låsas och nyckeln tas ur. Kassalådan ska alltid stängas mellan varje expediering. Säkerhetsskåp Säkerhetsskåpet ska alltid användas för förvaring av redovisade pengar och växelkassa. Fritidsförvaltningen anlitar regelbundet säkerhetsföretag som utför köpkontroller, så kallade testköp, på kassapersonalen. Dessa testköp syftar bland annat till att kontrollera att kassapersonalen följer gällande kassainstruktioner. UNGDOMSENHETEN

22 VERSIONSNR SID 3/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN Avvikelser från dessa regler och rutiner ska vara godkända av enhetschefen och om möjligt anslås skriftligt. Jag har tagit del och förstått innebörden av dessa kassarutiner Namnteckning Namnförtydligande Datum UNGDOMSENHETEN

23 DIARIENUMMER RAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015 Förstudie Renovering Veda ridcenter

24 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Förstudiens förutsättningar Uppdraget Förutsättningar Verksamheten Tomten/marken Teknik Förstudiearbetet Kommunens målsättning Alternativa lösningar Bedömning av alternativ Föreslagna åtgärder Fortsatt arbete Process och organisation Tider Ekonomi Risker Förslag till beslut SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 2, 2 TR TFN:

25 1. Inledning Det är fritidsnämndens uppdrag att främja en meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga i Vallentuna. I praktiken innebär detta bl a att skapa goda förutsättningar för olika former av idrottsutövande. Liksom all kommunal verksamhet, ska denna också främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Ridning är en växande folksport, och näst efter fotbollen den största ungdomsidrotten i Sverige. Enligt Svenska Ridsportförbundet finns i Sverige ca aktiva ryttare, en siffra som stadigt tycks öka. Trycket på landets ridskolor är stort, och bland annat ridskolan på Veda har kö till lektionsridning. Veda har liksom många andra ridskolor öppet från morgon till kväll under större delen av året. Det gör att anläggningen i praktiken fungerar som en fritidsgård för många barn och ungdomar, framför allt flickor. Under skoltid har ridskolan på Veda ett samarbete med gymnasiet, vilket lockat elever från andra kommuner att studera i Vallentuna. Ridning är också en sport och fritidsaktivitet som ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att ta sig ut i naturen, och det är den största handikappidrotten i Sverige. För att kunna erbjuda en uppdaterad anläggning och goda förutsättningar för ridklubben att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten för barn och ungdom, bredd som elit, behöver anläggningen således renoveras och moderniseras. Detta torde också vara en förutsättning för att Vallentuna kommun även fortsättningsvis ska kunna leva upp till sitt rykte som en hästkommun. Syftet med renoveringen ska vara att säkerställa att kommunens barn och ungdomar ska kunna rida och umgås på anläggningen, på ett säkert och trevligt sätt, med lugna hästar och till en rimlig kostnad. Vallentuna Ridklubb har under senare år stått värd för två SM och andra större tävlingar, på anläggningen. Renoveringen syftar dock inte till att anpassa anläggningen till standards för internationella tävlingar eller dylikt Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx eller exklusiva top-of-the-line -lösningar. Ridanläggningen ska efter renovering inte hålla fler hästar och ponnys än dagens max 50 st, varav max 5 st privathyrda stallplatser. SBF har fått i uppdrag att utarbeta en förstudie som beskriver förslag till åtgärder med tillhörande kostnadsuppskattning och preliminär tidplan, vilken redovisas på efterföljande sidor. 3

26 2. Sammanfattning Förstudien redovisar åtgärder som har framkommit som nödvändiga i syfte att få en ridanläggning i gott skick och på så sätt skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet. Åtgärderna beskrivs kort nedan. MASKIN- HALL HUVUD- BYGGNAD RIDHUS UTEBANA STALL Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Byte befintlig boxar/spiltor Materialbyte befintliga spiltor Gjutning golv Målning Rengöring av belysning 2 nya boxar Avgränsa stall från övrig maskinhall Ny sadelkammare Ny spolspilta Ny utgång Nya boxar (2 mindre än idag) Nytt golv Upprustning ridhus Upprustning utebanan Ny belysning (LED) Målning Renovering sarg Rengöring och komplettering fönster Nytt underlag (klart) Bevattningssystem* Justerad belysning Läktare (2 rader) Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Ombyggnad omklädningsrum Upprustning WC Upprustning ventilation och ny värmeåtervinning* Asfaltering plan och gång till gödselstack Pollare för att avgränsa väg från stallgård Dagvattenhantering *Under förutsättning av erforderliga tillstånd/lov beviljas. Den totala kostnaden för ovanstående åtgärder har uppskattats till 12 mnkr, varav 1,3 mnkr redan är upparbetat. Motsvarande belopp finns reserverade i kommunplanen. 4

27 3. Förstudiens förutsättningar 3.1 Uppdraget Fritidsnämnden, i egenskap av verksamhetsansvarig nämnd, beviljades i kommunplan investeringsmedel för renovering av Veda ridcenter. Nämnden har av SBF beställt en förstudie samt förprojektering inför upphandling, vilken redovisas på efterföljande sidor. Förstudien ska enligt uppdragsgenomgången med kultur- och fritidsförvaltningen redovisa följande: 1. Föreslagna åtgärder 2. Ritningar/skisser från arkitekt samt underlag för markarbeten 3. Kostnadsuppskattning för åtgärderna 4. Preliminär tidplan Förstudien ska redovisas per den 31 januari 2015 och kunna ligga till underlag för genomförandebeslut av föreslagna åtgärder. 5

28 3.2 Förutsättningar Verksamheten Kommunen äger genom samhällsbyggnadsförvaltningen Veda ridcenter, och kulturoch fritidsförvaltningen hyr anläggningen av SBF. Anläggningen drivs sedan 2007 av Vallentuna Ridskola AB som tecknat hyresavtal med kultur- och fritidsförvaltningen. I gällande avtal säkras att verksamheten på anläggningen prioriterar barn- och ungdomsverksamhet, bedrivs i överensstämmelse med bland annat Svenska Ridsportförbundets riktlinjer och till en rimlig kostnad. I avvaktan på klartecken avseende renovering av Veda, löper befintligt avtal endast ett år i taget. Då beslut fattats om Vedas framtid, kommer nuvarande avtal att sägas upp för omförhandling. Ridskolan har ett nära samarbete med den ideella föreningen Vallentuna Ridklubb, som har klubblokaler och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet på Veda. Ett av ridsportens mål är att erbjuda alla som vill en möjlighet att tävla, oavsett om man har egen häst eller rider på lektionshästar. Ridklubben arrangerar och deltar därför i tävlingar, i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. Ridklubben har ett samarbetsavtal med ridskolan, som fått uppdraget att utföra den del av klubbens verksamhet som handlar om ridlektioner, i enlighet med Svenska Ridsportförbundets riktlinjer för detta. Av kommunens statistik över bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet framgår att ridning tillhör de fem största idrotterna och fritidsintressena bland barn och ungdomar, oavsett om man räknar bara flickors eller både pojkars och flickors idrottande. Bland flickor år är ridning den största sysselsättningen, bland yngre åldrar är fotbollen större. Ridskolan på Veda har sedan nuvarande arrendeavtal tecknades 2007 ökat från ca 200 till 500 uppsittningar per vecka och har kö till lektionsverksamheten. Ridskolan samarbetar också med Vallentuna gymnasium om en utbildning med ridprofil. Ridklubben anordnar avsutten verksamhet för sina medlemmar i form av utbildningar och kurser. Klubbens ungdomssektion ordnar sociala aktiviteter för barn- och ungdomar, och flera gånger i månaden arrangerar klubben någon form av tävling. Många barn och unga tillbringar också mycket tid i stallet för att under handledning hjälpa till med att borsta hästar, göra rent i spiltor och boxar, putsa träns eller att ge en hjälpande hand vid utfodring. Ridanläggningen är idag dimensionerad att hålla max 50 st hästar och ponnys. Det finns inga planer för utökning av verksamheten. 6

29 3.2.2 Tomten/marken I en tid då bristen på mark ses som en av de största utmaningarna för ridskolorna i Stockholms län, har Veda trots sin närhet till det växande Lindholmen ett avundsvärt läge med gott om hagmark och ridstigar. Hästarna kan därför röra sig ovanligt mycket ute, och är lugna och harmoniska förhållanden som är avgörande för att kunna erbjuda en säker ridskoleverksamhet, och som gör Veda särskilt lämpat för detta En lokalgata är förlagd mellan maskinhallen och stallet. MASKIN- HALL HUVUD- BYGGNAD RIDHUS UTEBANA STALL Teknik Tekniken i stora delar av anläggningen är föråldrad eller utsliten. Nedan beskrivs kort de tekniska förutsättningarna. Uppvärmning huvudbyggnad och ridhus Byggnaden värms idag upp via elradiatorer och ingen luftåtervinning finns installerad. Dagens tilluftfläkt förser alla lokaler och omklädningsrum med luft, denna luft värms upp med ett elbatteri innan den fördelas ut. Frånluft från lokaler och omklädningsrum har en egen fläkt som skickar ut frånluften i ridhuset. Detta betyder att byggnaden har ett föråldrat värmesystem med direktverkande el och ingen återvinning på ventilationen. Belysning stallar och ridhus Belysningen i stallarna har tidigare bytts ut och kan fortsatt användas. Belysningen i ridhuset är dock uttjänt och behöver därför bytas. Det nya stallet i maskinhuset behöver ny belysning. Bevattning och belysning av utebanan Idag sker bevattning av utebanan manuellt inför användning, vilket är mycket tidskrävande och inte hållbart på sikt. Dagvattenhantering Stora problem med dagvatten som samlas på öppna ytor. 7

30 Uppvärmning i maskinhall (nya stallet) Uppvärmning lokaler och varmvatten till spolspiltan behöver värmas upp, ingen uppvärmning finns i byggnaden idag. 4. Förstudiearbetet Förstudiearbetet har genomförts i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, verksamheterna på Veda ridcenter och medarbetare inom fastighetsavdelningen. Följande har legat till grund för arbetet: Fritidsnämndens beställning inkl. behovsanalys Svenska Ridsportförbundets checklista för godkända ridanläggningar Efter att nödvändiga åtgärder har identifierats har kostnadsuppskattningar tagits fram och verifierats med marknaden. 5. Kommunens målsättning Syftet med renoveringen är att säkerställa att kommunens barn och ungdomar ska kunna rida och umgås på anläggningen, på ett säkert och trevligt sätt, med lugna hästar och till en rimlig kostnad. Renoveringen syftar inte till att anpassa anläggningen till standards för internationella tävlingar eller dylikt Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx eller exklusiva top-of-the-line -lösningar. Ridanläggningen ska efter renovering inte hålla fler hästar och ponnys än dagens max 50 st, varav max 5 st privathyrda stallplatser. 6. Alternativa lösningar För i stort sett samtliga föreslagna åtgärder har alternativa lösningar diskuterats. I denna rapport belyses alternativa lösningar för nedanstående åtgärder: Belysning i ridhus Planlösningar omklädningsrum Utformning av stall i maskinhall, avseende säkerhet Uppvärmning av huvudbyggnad Bevattning och belysning av utebanan 8

31 7. Bedömning av alternativ För alternativa lösningar har en samlad bedömning gjorts utifrån nedanstående kriterier: Kommunens målsättning; Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx Rimlig investeringskostnad, kostnadseffektiv lösning Energieffektiv lösning utan försvårad förvaltning Med detta som utgångspunkt har följande avväganden gjorts: Belysning i ridhus Belysningen i ridhuset är uttjänt och behöver bytas. I förstudien jämfördes alternativen 1) ny belysning lika befintlig eller 2) ny LED-belysning. Ny LED-belysning har förordats då merkostnaden vid investeringstillfället är rimlig i förhållande till den stora energi- och kostnadsbesparing det medför på längre sikt. Planlösningar omklädningsrum Planlösningarna för omklädningsrum för dam resp. herr diskuterades ett flertal gånger. För att säkerställa att omklädningsrummen används som planerat har de storleksmässigt anpassats i förhållande till andel män/kvinnor på anläggningen. Utformning av stall i maskinhall, avseende säkerhet Vid utformning av det nya stallet i maskinhallen önskade verksamheten utgång mot stallplan/lokalgata. Detta justerades av säkerhetsskäl och hästarna kommer nu istället att tas ut på västra sidan av byggnaden. Uppvärmning av huvudbyggnad Idag värms huvudbyggnaden upp med direktverkande el. Val har gjorts mellan att 1) byta ut befintliga radiatorer 2) uppgradera anläggningen till vattenburen värme kopplad till bergvärme, vilket är en kostnadseffektiv energisparåtgärd. Borrning efter bergvärme kan förse både fläktaggregat och radiatorer med varmvatten. Fläktaggregat byts till ett återvinningsaggregat, där man har en återvinning på ca 80% från frånluften. Bevattning och belysning av utebanan Idag sker bevattning av utebanan manuellt inför användning, vilket är mycket tidskrävande och inte hållbart på sikt. Val har gjorts mellan 1) behålla manuell bevattning eller 2) installera automatiskt bevattningssystem. Borrning efter vatten och automatisk bevattning av utomhusbanan föreslås då banan ständigt behöver bevattnas för att kunna brukas och hållas i ett gott skick. Ett automatiskt bevattningssystem monteras så att bevattning kan ske på nätter när banan inte används. Banan behöver belysning för att kunna användas på kvällar och mörkare delar av året. Val har gjorts mellan 1) traditionell belysning eller 2) LED-belysning. LED-belysning med sektionering föreslås då detta är en energibesparande åtgärd. 9

32 7.1 Föreslagna åtgärder Åtgärderna som föreslås genomföras är följande: Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Byte befintlig boxar/spiltor Materialbyte befintliga spiltor Gjutning golv Målning Rengöring av belysning 2 nya boxar Avgränsa stall från övrig maskinhall Ny sadelkammare Ny spolspilta Ny utgång Nya boxar (2 mindre än idag) Nytt golv Upprustning ridhus Upprustning utebanan Ny belysning (LED) Målning Renovering sarg Rengöring och komplettering fönster Nytt underlag (klart) Bevattningssystem* Justerad belysning Läktare (2 rader) Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Ombyggnad omklädningsrum Upprustning WC Upprustning ventilation och ny värmeåtervinning* Asfaltering plan och gång till gödselstack Pollare för att avgränsa väg från stallgård Dagvattenhantering *Under förutsättning av erforderliga tillstånd/lov beviljas. 8. Fortsatt arbete 8.1 Process och organisation Efter beslut om genomförande upphandlas entreprenad och förprövning görs hos Länsstyrelsen för det nya stallet och de nya boxarna i gamla stallet. För att effektivisera genomförandet föreslås en tjänstemannastyrgrupp i nästa skede (genomförande). Eventuella avsteg och frågor av strategisk karaktär förankras respektive beslutas enligt delegationsordning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för avrapportering till nämnd/utskott i lämplig omfattning. 10

33 8.2 Tider Under förutsättning att fritidsnämnden hemställer om medel för genomförande under februari, och motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige i april, kan planerade åtgärder påbörjas under försommaren och beräknas vara färdigställda under hösten. Tidplanen förutsätter också att de ramavtal SBF har under upphandling kan användas. Eventuella överklaganden under upphandlingsprocessen kommer att påverka tidplanen maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förstudie Beslut Upphandling Stall maskinhall Upprustning ridhus Upprustning Utebana Upprustningstall Upprustning Huvudbyggnad Besiktningar 11

34 8.3 Ekonomi Kostnadsuppskattningen fördelar sig enligt nedan. Huvuddel Kostnadsuppskattning Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Upprustning ridhus Upprustning utebana Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Byggherrekostnader Summa Upparbetat Kvarstående behov Kostnadsuppskattningen förutsätter projektstart under Därefter kan kostnader komma att behöva justeras. I kostnadsuppskattningen ovan ingår inte utrustning evakuering eller inredning såsom sadelkrokar och skåp mm. 8.4 Risker Efter genomförandebeslut har följande risker identifierats som kan påverka projektets totala kostnad och tidplan. Erhålla bygglov eller andra lov Överklagan vid upphandling Marknadsläget (anbudspris) 8.5 Förslag till beslut 1. Att genomföra upprustning av Veda ridcenter enligt ovan beskriven omfattning till en projektkostnad om 10,7 mnkr. 2. Tillsätta styrgrupp enligt förslag i förstudien. 12

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 15 Hemställan om investeringsanslag avseende renovering av Veda (FN 2015.014) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2008 02 20 18 40 bygdemedelp02 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden bygdemedel. Kommunens beredningsgrupp

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR Nr 87-92 och 93-100 Östersunds kommun erbjuder härmed två byggnadslängor för försäljning och borttransport. Byggnaderna är belägna på Östersunds

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg

Ansökan om projektbidrag - sommarfotbollsläger Flemingsberg i HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN T JÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2014-03-13 KFN-20 14/90.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslen, Mats 08-53531737 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun.

Tjänsteskrivelse Forn-Åker, etablering i Vallentuna kommun. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE VALLENTUNA KULTURFÖRVALTNING 2012-10-05 DNR KN 2012.037 KN 2012.037 SID 1/1 LINNEA SKOG KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 LINNEA.SKOG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar

Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 2015-03-30 SID 1/6 Årshjul och former för dialog och samverkan med föreningar 1. Kontaktvägar/ ingångar a) till Idrott- och friluftsenheten (IoF); frågor om - bokningar och tider: lokalbokning@vallentuna.se

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10

och mål 2 Syfte 3.2 För Ridsporten 5.3 Driftsbudget 6 Tidsplan Bilagor Ansökan kommunalt Anläggningslån 2010-06-10 Ansökan om kommunalt Anläggningslån: Nyanläggning av RIDHUS i Kateryd. Tibroo 2011-06-10 Sökande: Tibro Hästsportklubb Ansvarig: Styrelsen 1 Innehåll 1 Bakgrund 2 Syfte och mål 3 Mervärden 3.1 För Tibro

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer