Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna"

Transkript

1 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE A TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 1. Utarbeta förslag till hy reskontrakt med SBF för fritidsnämndens hyra av Vallentuna 4H-gård, 2. I enlighet med gällande delegationsordning, ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling för att driva Vallentuna 4H-gård och där bedriva en 4H-verksamhet av god kvalitet för allmänheten. Fokus på deltagare i åldern 7-20 år samt personer med funktionsnedsättning. Kostnader för den upphandlade entreprenören ska ry mmas inom befintlig ram för fritidsnämndens driftsbudget. 3. I enlighet med gällande delegationsordning, upphandla lämplig aktör och fatta tilldelningsbeslut. 4. I enlighet med gällande delegationsordning, ingå avtal med vald entreprenör, med ty dliga uppdrag och gränsdragningar. Ärendet i korthet Förvaltningen återrapporterar på tidigare uppdrag om att utreda långsiktig lösning för Vallentuna 4H-gård. Bakgrund Fritidsnämnden gav i september 2011 den dåvarande fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att stötta Vallentuna 4Hs verksamhet på längre sikt. 1 Förvaltningen har sedan dess utrett frågan tillsammans med olika berörda avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), i löpande samråd med Vallentuna 4H-klubb och i kontakt med andra kommuner. Föreningen träffade också fritidsnämndens arbetsutskott i november Beslut FN , 58 KUL TUR- OCH F RITIDSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA T FN FA X F R I ALLENTUNA.SE

2 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 2/5 De utmaningar som 4H-klubben år 2011 stod inför var i huvudsak två; 4H-gårdens placering och begränsade ekonomiska resurser. 4H-gårdens placering 4H-gårdens placering i Ekeby, i direkt anslutning till ett bostadsområde, bedömdes länge vara ohållbar på längre sikt p g a risken att behöva flytta med kort varsel till följd av grannars eventuella klagomål. Sedan bl a kunskapen om hästa llergen utvecklats, har dock Boverkets vägledning för planering för och invid djurhållning ändrats, liksom rättspraxis. Enligt SBF finns det därför inte längre några hinder för 4H-verksamhet på nuvarande anläggning, heller på lång sikt. Tvärtom bedöms att gården ligger väldigt bra där den ligger; lätt tillgänglig för invånarna/ besökarna, nära kommunikationer och ändå med tillgång till bra hagmarker. Ekonomi Svårigheten att få ekonomin att gå ihop var och har förblivit en utmaning för klubben. Föreningen driver dels en 4H-gård med öppen besöksverksamhet för allmänheten, förskolor m fl, dels en klubbverksamhet på gården för föreningens medlemmar. Den senare verksamheten bär sina egna kostnader, men medlemsavgifter och intäkter från sponsring (Rotary) eller arrangerande av barnkalas etc, täcker långt ifrån kostnaderna för att driva själva gården. Myndigheternas krav på en 4H-gård är desamma som för en djurpark, så bara att driva gården kräver en anställd föreståndare och ansvarig personal dygnet runt, året om oaktat klubbens medlemsaktiviteter. Föreningens lösning för att finansiera en föreståndartjänst har länge varit att ha ett nära samarbete med en förskola i området. Förskolan har då haft arbetsgivaransvaret för och och betalat 30 procent av gårdens föreståndartjänst (heltid). Under senare år har 4H i Stockholms län krävt en annan organisation, och under år 2015 övergår därför det fulla arbetsgivaransvaret för föreståndartjänsten till länsförbundet. Framöver kommer således föreståndaren på Vallentuna 4H, på samma sätt som samtliga andra 4H-gårdsföreståndare i Stockholms län, vara anställd av 4H Stockholms län. Tjänsten kommer i sin helhet att bekostas av den lokala 4H-klubben. Eftersom klubben inte kommer ha möjlighet att bekosta en heltidstjänst, ser det i dagsläget ut som att tjänsten kommer förändras till en deltidstjänst. Rörelsens kostnader för att hålla djur uppgick år 2013 till kr. 2 Till detta kom driftkostnad om kr för el, sophämtning, vatten och avlopp och försäkringar, samt personalkostnader om kr. 3 Föreningen betalar sedan flera år ingen hyra till fastighetsägaren SBF, och står själva för allt underhåll på anläggningen. Verksamhet Vallentuna 4H är en av de föreningar i Vallentuna som under de senaste åren stadigt ökat sin verksamhet. Klubben har idag ca 95 medlemmar i åldern 7-20 år, och man har med framgång arbetat aktivt för att rekrytera unga ledare internt. 2 Rörelsens kostnader exkl. verksamhetsförbrukningsmaterial, livsmedel, lotteri och verksamhet övriga kostnader 3 Vallentuna 4Hs årsredovisning 2013, dnr FN

3 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 3/5 Antal sammankomster Antal deltagartillfällen Utöver medlemsverksamheten erbjuder 4H-gården t ex ridning för personer med funktionsnedsättning ett par gånger i veckan, och med ponnyridning och klapphörna är klubben ett uppskattat inslag på nationaldagsfirandet och andra festligheter i Vallentuna centrum. Vallentuna 4H har fått bidrag från fritidsnämnden enligt nedan. Bidragstyp Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Bidrag till speciella ändamål Aktivitetsbidrag Summa Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsförvaltningen har utgått från uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar lösning för en 4H-gård i Vallentuna. Tjänstemän på kommunens planeringsavdelning ly fter också 4H-gårdens ökade betydelse för Vallentuna; när befolkningen växer och bebyggelsen förtätas är det än viktigare att kunna erbjuda invånarna, unga som äldre, möjlighet att besöka en bondgård och träffa djuren där. Parallellt med förvaltningens utredning av alternativa sätt att stödja Vallentuna 4Hklubb, har ansträngningar gjorts för att försöka avtalsreglera dagens hy resförhållande. 4H-gårdens lokaler och tillhörande mark, ägs av kommunen/sbf. Kommunens fastighetsförvaltare avråder från att upprätta något hyresavtal mellan 4 P g a ändrad redovisningsprincip ingår det bidrag som utbetalades mars 2014 (avseende föreningens verksamhet juli-dec 2013), i både statistiken för år 2013 (i enlighet med tidigare princip) och för år 2014 (i enlighet med ny princip). 5 Se not : Bidrag speciella ändamål avser kr för reparation av fårhagar och toaletter enligt beslut FN P g a ändrad redovisningsprincip ingår de aktivitets- resp. hyresbidrag som utbetalades mars 2014 (avseende föreningens verksamhet juli-dec 2013), i både statistiken för år 2013 (i enlighet med tidigare princip) och för år 2014 (i enlighet med ny princip). 8 Se not 7

4 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 4/5 SBF och klubben, då ett sådant upplägg inte lämnar någon möjlighet för kommunen att ställa krav på den verksamhet som hyr lokalerna. Inte ens om 4H-klubben helt skulle by ta inriktning på sin verksamhet, skulle kommunen kunna avhysa hyresgästen utan stora kostnader för kommunen. Den enda möjliga placeringen för en 4H-gård skulle därmed riskera att försvinna. Samma problem skulle kvarstå vid ett upplägg där FN hy r objektet av SBF och sedan hy r det vidare genom andrahandshyresavtal med 4H-klubben. En möjlighet kan vara att ett hyresavtal för lokalen istället upprättas mellan SBF och fritidsnämnden; på motsvarande sätt som görs för andra kommunalt ägda lokaler/ anläggningar där fritidsnämnden ansvarar för driften. För de anläggningar där förvaltningen själv har relevant kompetens, sker driften av den hy rda anläggningen i förvaltningens egen regi (jmfr ishall A och B samt Kvarnbadet). I andra fall driver förvaltningen anläggningen genom anlitad entreprenör med uppdrag från fritidsnämnden (jmfr befintligt avtal avseende ridskola på Veda ridcenter). Förvaltningen föreslår att driften av Vallentuna 4Hgård drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, men genom anlitande av en entreprenör. Det är förvaltningens bedömning att endast genom det här föreslagna förfarandet att FN hyr anläggningen och driver den genom entreprenör kan fritidsnämnden säkerställa att det även på längre sikt finns en 4H-gård i Vallentuna, och att den verksamhet som där bedrivs för allmänheten håller avsedd kvalitet. Denna modell är också den som tillämpas i Solna stad, av seende Augustendals 4Hgård där. Uppläggen i länets andra kommuner skiljer sig från varandra, men ingenstans drivs någon 4H-gård med djur utan betydande kommunala stöd eller åtaganden. 9 Mot bakgrund av ovanstående föreslås att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 1. Utarbeta förslag till hyreskontrakt med SBF för fritidsnämndens hyra av Vallentuna 4H-gård, 2. I enlighet med gällande delegationsordning, ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling för att driva Vallentuna 4H-gård och där bedriva en 4H-verksamhet av god kvalitet för allmänheten. Fokus på deltagare i åldern 7-20 år samt personer med funktionsnedsättning. Kostnader för den upphandlade entreprenören ska rymmas inom befintlig ram för fritidsnämndens driftsbudget. 3. I enlighet med gällande delegationsordning, upphandla lämplig aktör och fatta tilldelningsbeslut (förvaltningschef). 4. I enlighet med gällande delegationsordning, ingå avtal med vald entreprenör,med tydliga uppdrag och gränsdragningar. Handlingar 1. Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna, tjskr 2. Årsmöteshandlingar Vallentuna 4H, Se bilaga med sammanställning av andra kommuners upplägg och stöd

5 VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING D N R FN SID 5/5 Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ingela Jansson Enhetschef Idrott och friluft Ska expedieras till: Akten Vallentuna 4H Ansvarig handläggare KFF

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 VERSIONSNR SID 1/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN Kontantbetalning 1. Varje post skall stämplas in i kassan 2. När samtliga varor/tjänster är registrerade skall totalsumman och kvittot slås ut. 3. Vid försäljning ska du först registrera beloppen i kassan och därefter ta betalt och ge tillbaka eventuell växel. För att minska risken för att ge tillbaka felaktigt växelbelopp ska du inte lägga ned mottagna sedlar i kassalådan innan transaktionen är helt klar. Om kassasystemet medger att registrera mottaget belopp ska detta alltid användas. 4. Kvittot skall erbjudas kunden. Kvarlämnade kvitton skall omedelbart rivas och kastas i papperskorgen. Kassans kontanter får aldrig blandas med privata pengar och tillfälliga lån liksom att förvara/hantera kassapengarna på annat sätt betraktas som stöld eller förskingring. Felslag och korrigeringar 1. Vid uppenbart felslag exempelvis genom att slå in ett par nollor efter beloppet, får kassapersonalen slå ut kvittot och göra om kassaregistreringen. 2. Det felaktiga kvittot förses med en förklaring, ditt namn och redovisas med dagrapporten. 3. Kunden får ett nytt korrekt kvitto och försäljningen hanteras som vid annan kontantbetalning. 4. Om kunden ångrar sig efter kvittoutslaget och vill lämna tillbaka en tjänst eller vara, skall kunden bekräfta det första kvittot genom att skriva sitt namn och telefonnummer på det. Sedan gör man om försäljningen och kunden får ett nytt korrekt kvitto. Kassaredovisning Innan arbetspasset börjar räknar man igenom växelkassan så det stämmer. När verksamheten stängt och kassan ska räknas: Ta först ut ett X-kvitto och jämför de kontanter som finns efter att växelkassan räknats bort. Korrigeringar i kassasystemet kan då fortfarande göras. Kontrollera om det finns kontantkvitton på inköp till verksamheten som ska räknas med. Rätta uppenbara felslag enligt instruktioner som gäller för UNGDOMSENHETEN

21 VERSIONSNR SID 2/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN kassaapparaten. När kontantsumman överensstämmer med X-kvitto kan man ta ut ett Z- kvitto och därmed avsluta kassan för dagen. När detta är gjort kan inga ändringar göras. Lägg därefter dagens intäkter inklusive ALLA mynt, eventuella kontantkvitton och Z- kvitto i en Loomispåse. Inget insättningskvitto behöver fyllas i. Endast Z-kvitto med korrekt mängd kontanter och kontantkvitton. Om det av någon anledning inte är rätt summa kontanter måste detta meddelas till chefen genom att bifoga en lapp i Loomispåsen. Bankningsrutiner Varje fredag åker enhetschefen runt och samlar in veckans Loomispåsar och räknar igenom intäkterna. Uppgifter från Z-kvitto matas in i månadsredovisningen. Sedlar bankas, per verksamhet, i Loomispåse, mynt bankas i Handelsbanken och fördelas centralt på KLK ekonomi enligt bifogat underlag. Avvikelser följs omedelbart upp och noteras. Veckoavstämning lämnas till controller som underlag till månadsredovisningen. Kommentarer kring eventuella avvikelser i underlaget från kassaredovisningen från föregående vecka bifogas. Kassaarbetsplatsen Samtliga dörrar som på något sätt leder till kassaarbetsplatsen ska alltid hållas låsta. Endast behörig personal äger rätt att visas innanför det område som räknas till kassaarbetsplatsen. Så fort Du lämnar kassaarbetsplatsen, om än bara tillfälligt, ska kassalådan alltid låsas och nyckeln tas ur. Kassalådan ska alltid stängas mellan varje expediering. Säkerhetsskåp Säkerhetsskåpet ska alltid användas för förvaring av redovisade pengar och växelkassa. Fritidsförvaltningen anlitar regelbundet säkerhetsföretag som utför köpkontroller, så kallade testköp, på kassapersonalen. Dessa testköp syftar bland annat till att kontrollera att kassapersonalen följer gällande kassainstruktioner. UNGDOMSENHETEN

22 VERSIONSNR SID 3/3 Bilaga 1: Kassarutiner UNGDOMSENHETEN Avvikelser från dessa regler och rutiner ska vara godkända av enhetschefen och om möjligt anslås skriftligt. Jag har tagit del och förstått innebörden av dessa kassarutiner Namnteckning Namnförtydligande Datum UNGDOMSENHETEN

23 DIARIENUMMER RAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015 Förstudie Renovering Veda ridcenter

24 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Förstudiens förutsättningar Uppdraget Förutsättningar Verksamheten Tomten/marken Teknik Förstudiearbetet Kommunens målsättning Alternativa lösningar Bedömning av alternativ Föreslagna åtgärder Fortsatt arbete Process och organisation Tider Ekonomi Risker Förslag till beslut SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 2, 2 TR TFN:

25 1. Inledning Det är fritidsnämndens uppdrag att främja en meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga i Vallentuna. I praktiken innebär detta bl a att skapa goda förutsättningar för olika former av idrottsutövande. Liksom all kommunal verksamhet, ska denna också främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. Ridning är en växande folksport, och näst efter fotbollen den största ungdomsidrotten i Sverige. Enligt Svenska Ridsportförbundet finns i Sverige ca aktiva ryttare, en siffra som stadigt tycks öka. Trycket på landets ridskolor är stort, och bland annat ridskolan på Veda har kö till lektionsridning. Veda har liksom många andra ridskolor öppet från morgon till kväll under större delen av året. Det gör att anläggningen i praktiken fungerar som en fritidsgård för många barn och ungdomar, framför allt flickor. Under skoltid har ridskolan på Veda ett samarbete med gymnasiet, vilket lockat elever från andra kommuner att studera i Vallentuna. Ridning är också en sport och fritidsaktivitet som ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att ta sig ut i naturen, och det är den största handikappidrotten i Sverige. För att kunna erbjuda en uppdaterad anläggning och goda förutsättningar för ridklubben att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten för barn och ungdom, bredd som elit, behöver anläggningen således renoveras och moderniseras. Detta torde också vara en förutsättning för att Vallentuna kommun även fortsättningsvis ska kunna leva upp till sitt rykte som en hästkommun. Syftet med renoveringen ska vara att säkerställa att kommunens barn och ungdomar ska kunna rida och umgås på anläggningen, på ett säkert och trevligt sätt, med lugna hästar och till en rimlig kostnad. Vallentuna Ridklubb har under senare år stått värd för två SM och andra större tävlingar, på anläggningen. Renoveringen syftar dock inte till att anpassa anläggningen till standards för internationella tävlingar eller dylikt Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx eller exklusiva top-of-the-line -lösningar. Ridanläggningen ska efter renovering inte hålla fler hästar och ponnys än dagens max 50 st, varav max 5 st privathyrda stallplatser. SBF har fått i uppdrag att utarbeta en förstudie som beskriver förslag till åtgärder med tillhörande kostnadsuppskattning och preliminär tidplan, vilken redovisas på efterföljande sidor. 3

26 2. Sammanfattning Förstudien redovisar åtgärder som har framkommit som nödvändiga i syfte att få en ridanläggning i gott skick och på så sätt skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet. Åtgärderna beskrivs kort nedan. MASKIN- HALL HUVUD- BYGGNAD RIDHUS UTEBANA STALL Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Byte befintlig boxar/spiltor Materialbyte befintliga spiltor Gjutning golv Målning Rengöring av belysning 2 nya boxar Avgränsa stall från övrig maskinhall Ny sadelkammare Ny spolspilta Ny utgång Nya boxar (2 mindre än idag) Nytt golv Upprustning ridhus Upprustning utebanan Ny belysning (LED) Målning Renovering sarg Rengöring och komplettering fönster Nytt underlag (klart) Bevattningssystem* Justerad belysning Läktare (2 rader) Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Ombyggnad omklädningsrum Upprustning WC Upprustning ventilation och ny värmeåtervinning* Asfaltering plan och gång till gödselstack Pollare för att avgränsa väg från stallgård Dagvattenhantering *Under förutsättning av erforderliga tillstånd/lov beviljas. Den totala kostnaden för ovanstående åtgärder har uppskattats till 12 mnkr, varav 1,3 mnkr redan är upparbetat. Motsvarande belopp finns reserverade i kommunplanen. 4

27 3. Förstudiens förutsättningar 3.1 Uppdraget Fritidsnämnden, i egenskap av verksamhetsansvarig nämnd, beviljades i kommunplan investeringsmedel för renovering av Veda ridcenter. Nämnden har av SBF beställt en förstudie samt förprojektering inför upphandling, vilken redovisas på efterföljande sidor. Förstudien ska enligt uppdragsgenomgången med kultur- och fritidsförvaltningen redovisa följande: 1. Föreslagna åtgärder 2. Ritningar/skisser från arkitekt samt underlag för markarbeten 3. Kostnadsuppskattning för åtgärderna 4. Preliminär tidplan Förstudien ska redovisas per den 31 januari 2015 och kunna ligga till underlag för genomförandebeslut av föreslagna åtgärder. 5

28 3.2 Förutsättningar Verksamheten Kommunen äger genom samhällsbyggnadsförvaltningen Veda ridcenter, och kulturoch fritidsförvaltningen hyr anläggningen av SBF. Anläggningen drivs sedan 2007 av Vallentuna Ridskola AB som tecknat hyresavtal med kultur- och fritidsförvaltningen. I gällande avtal säkras att verksamheten på anläggningen prioriterar barn- och ungdomsverksamhet, bedrivs i överensstämmelse med bland annat Svenska Ridsportförbundets riktlinjer och till en rimlig kostnad. I avvaktan på klartecken avseende renovering av Veda, löper befintligt avtal endast ett år i taget. Då beslut fattats om Vedas framtid, kommer nuvarande avtal att sägas upp för omförhandling. Ridskolan har ett nära samarbete med den ideella föreningen Vallentuna Ridklubb, som har klubblokaler och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet på Veda. Ett av ridsportens mål är att erbjuda alla som vill en möjlighet att tävla, oavsett om man har egen häst eller rider på lektionshästar. Ridklubben arrangerar och deltar därför i tävlingar, i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. Ridklubben har ett samarbetsavtal med ridskolan, som fått uppdraget att utföra den del av klubbens verksamhet som handlar om ridlektioner, i enlighet med Svenska Ridsportförbundets riktlinjer för detta. Av kommunens statistik över bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet framgår att ridning tillhör de fem största idrotterna och fritidsintressena bland barn och ungdomar, oavsett om man räknar bara flickors eller både pojkars och flickors idrottande. Bland flickor år är ridning den största sysselsättningen, bland yngre åldrar är fotbollen större. Ridskolan på Veda har sedan nuvarande arrendeavtal tecknades 2007 ökat från ca 200 till 500 uppsittningar per vecka och har kö till lektionsverksamheten. Ridskolan samarbetar också med Vallentuna gymnasium om en utbildning med ridprofil. Ridklubben anordnar avsutten verksamhet för sina medlemmar i form av utbildningar och kurser. Klubbens ungdomssektion ordnar sociala aktiviteter för barn- och ungdomar, och flera gånger i månaden arrangerar klubben någon form av tävling. Många barn och unga tillbringar också mycket tid i stallet för att under handledning hjälpa till med att borsta hästar, göra rent i spiltor och boxar, putsa träns eller att ge en hjälpande hand vid utfodring. Ridanläggningen är idag dimensionerad att hålla max 50 st hästar och ponnys. Det finns inga planer för utökning av verksamheten. 6

29 3.2.2 Tomten/marken I en tid då bristen på mark ses som en av de största utmaningarna för ridskolorna i Stockholms län, har Veda trots sin närhet till det växande Lindholmen ett avundsvärt läge med gott om hagmark och ridstigar. Hästarna kan därför röra sig ovanligt mycket ute, och är lugna och harmoniska förhållanden som är avgörande för att kunna erbjuda en säker ridskoleverksamhet, och som gör Veda särskilt lämpat för detta En lokalgata är förlagd mellan maskinhallen och stallet. MASKIN- HALL HUVUD- BYGGNAD RIDHUS UTEBANA STALL Teknik Tekniken i stora delar av anläggningen är föråldrad eller utsliten. Nedan beskrivs kort de tekniska förutsättningarna. Uppvärmning huvudbyggnad och ridhus Byggnaden värms idag upp via elradiatorer och ingen luftåtervinning finns installerad. Dagens tilluftfläkt förser alla lokaler och omklädningsrum med luft, denna luft värms upp med ett elbatteri innan den fördelas ut. Frånluft från lokaler och omklädningsrum har en egen fläkt som skickar ut frånluften i ridhuset. Detta betyder att byggnaden har ett föråldrat värmesystem med direktverkande el och ingen återvinning på ventilationen. Belysning stallar och ridhus Belysningen i stallarna har tidigare bytts ut och kan fortsatt användas. Belysningen i ridhuset är dock uttjänt och behöver därför bytas. Det nya stallet i maskinhuset behöver ny belysning. Bevattning och belysning av utebanan Idag sker bevattning av utebanan manuellt inför användning, vilket är mycket tidskrävande och inte hållbart på sikt. Dagvattenhantering Stora problem med dagvatten som samlas på öppna ytor. 7

30 Uppvärmning i maskinhall (nya stallet) Uppvärmning lokaler och varmvatten till spolspiltan behöver värmas upp, ingen uppvärmning finns i byggnaden idag. 4. Förstudiearbetet Förstudiearbetet har genomförts i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, verksamheterna på Veda ridcenter och medarbetare inom fastighetsavdelningen. Följande har legat till grund för arbetet: Fritidsnämndens beställning inkl. behovsanalys Svenska Ridsportförbundets checklista för godkända ridanläggningar Efter att nödvändiga åtgärder har identifierats har kostnadsuppskattningar tagits fram och verifierats med marknaden. 5. Kommunens målsättning Syftet med renoveringen är att säkerställa att kommunens barn och ungdomar ska kunna rida och umgås på anläggningen, på ett säkert och trevligt sätt, med lugna hästar och till en rimlig kostnad. Renoveringen syftar inte till att anpassa anläggningen till standards för internationella tävlingar eller dylikt Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx eller exklusiva top-of-the-line -lösningar. Ridanläggningen ska efter renovering inte hålla fler hästar och ponnys än dagens max 50 st, varav max 5 st privathyrda stallplatser. 6. Alternativa lösningar För i stort sett samtliga föreslagna åtgärder har alternativa lösningar diskuterats. I denna rapport belyses alternativa lösningar för nedanstående åtgärder: Belysning i ridhus Planlösningar omklädningsrum Utformning av stall i maskinhall, avseende säkerhet Uppvärmning av huvudbyggnad Bevattning och belysning av utebanan 8

31 7. Bedömning av alternativ För alternativa lösningar har en samlad bedömning gjorts utifrån nedanstående kriterier: Kommunens målsättning; Veda ska vara en fin och bra ridanläggning av god kvalitet, men utan lyx Rimlig investeringskostnad, kostnadseffektiv lösning Energieffektiv lösning utan försvårad förvaltning Med detta som utgångspunkt har följande avväganden gjorts: Belysning i ridhus Belysningen i ridhuset är uttjänt och behöver bytas. I förstudien jämfördes alternativen 1) ny belysning lika befintlig eller 2) ny LED-belysning. Ny LED-belysning har förordats då merkostnaden vid investeringstillfället är rimlig i förhållande till den stora energi- och kostnadsbesparing det medför på längre sikt. Planlösningar omklädningsrum Planlösningarna för omklädningsrum för dam resp. herr diskuterades ett flertal gånger. För att säkerställa att omklädningsrummen används som planerat har de storleksmässigt anpassats i förhållande till andel män/kvinnor på anläggningen. Utformning av stall i maskinhall, avseende säkerhet Vid utformning av det nya stallet i maskinhallen önskade verksamheten utgång mot stallplan/lokalgata. Detta justerades av säkerhetsskäl och hästarna kommer nu istället att tas ut på västra sidan av byggnaden. Uppvärmning av huvudbyggnad Idag värms huvudbyggnaden upp med direktverkande el. Val har gjorts mellan att 1) byta ut befintliga radiatorer 2) uppgradera anläggningen till vattenburen värme kopplad till bergvärme, vilket är en kostnadseffektiv energisparåtgärd. Borrning efter bergvärme kan förse både fläktaggregat och radiatorer med varmvatten. Fläktaggregat byts till ett återvinningsaggregat, där man har en återvinning på ca 80% från frånluften. Bevattning och belysning av utebanan Idag sker bevattning av utebanan manuellt inför användning, vilket är mycket tidskrävande och inte hållbart på sikt. Val har gjorts mellan 1) behålla manuell bevattning eller 2) installera automatiskt bevattningssystem. Borrning efter vatten och automatisk bevattning av utomhusbanan föreslås då banan ständigt behöver bevattnas för att kunna brukas och hållas i ett gott skick. Ett automatiskt bevattningssystem monteras så att bevattning kan ske på nätter när banan inte används. Banan behöver belysning för att kunna användas på kvällar och mörkare delar av året. Val har gjorts mellan 1) traditionell belysning eller 2) LED-belysning. LED-belysning med sektionering föreslås då detta är en energibesparande åtgärd. 9

32 7.1 Föreslagna åtgärder Åtgärderna som föreslås genomföras är följande: Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Byte befintlig boxar/spiltor Materialbyte befintliga spiltor Gjutning golv Målning Rengöring av belysning 2 nya boxar Avgränsa stall från övrig maskinhall Ny sadelkammare Ny spolspilta Ny utgång Nya boxar (2 mindre än idag) Nytt golv Upprustning ridhus Upprustning utebanan Ny belysning (LED) Målning Renovering sarg Rengöring och komplettering fönster Nytt underlag (klart) Bevattningssystem* Justerad belysning Läktare (2 rader) Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Ombyggnad omklädningsrum Upprustning WC Upprustning ventilation och ny värmeåtervinning* Asfaltering plan och gång till gödselstack Pollare för att avgränsa väg från stallgård Dagvattenhantering *Under förutsättning av erforderliga tillstånd/lov beviljas. 8. Fortsatt arbete 8.1 Process och organisation Efter beslut om genomförande upphandlas entreprenad och förprövning görs hos Länsstyrelsen för det nya stallet och de nya boxarna i gamla stallet. För att effektivisera genomförandet föreslås en tjänstemannastyrgrupp i nästa skede (genomförande). Eventuella avsteg och frågor av strategisk karaktär förankras respektive beslutas enligt delegationsordning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för avrapportering till nämnd/utskott i lämplig omfattning. 10

33 8.2 Tider Under förutsättning att fritidsnämnden hemställer om medel för genomförande under februari, och motsvarande beslut fattas i kommunfullmäktige i april, kan planerade åtgärder påbörjas under försommaren och beräknas vara färdigställda under hösten. Tidplanen förutsätter också att de ramavtal SBF har under upphandling kan användas. Eventuella överklaganden under upphandlingsprocessen kommer att påverka tidplanen maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Förstudie Beslut Upphandling Stall maskinhall Upprustning ridhus Upprustning Utebana Upprustningstall Upprustning Huvudbyggnad Besiktningar 11

34 8.3 Ekonomi Kostnadsuppskattningen fördelar sig enligt nedan. Huvuddel Kostnadsuppskattning Upprustning stall Nytt stall i maskinhall Upprustning ridhus Upprustning utebana Upprustning huvudbyggnad Utvändiga åtgärder Byggherrekostnader Summa Upparbetat Kvarstående behov Kostnadsuppskattningen förutsätter projektstart under Därefter kan kostnader komma att behöva justeras. I kostnadsuppskattningen ovan ingår inte utrustning evakuering eller inredning såsom sadelkrokar och skåp mm. 8.4 Risker Efter genomförandebeslut har följande risker identifierats som kan påverka projektets totala kostnad och tidplan. Erhålla bygglov eller andra lov Överklagan vid upphandling Marknadsläget (anbudspris) 8.5 Förslag till beslut 1. Att genomföra upprustning av Veda ridcenter enligt ovan beskriven omfattning till en projektkostnad om 10,7 mnkr. 2. Tillsätta styrgrupp enligt förslag i förstudien. 12

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 15 Hemställan om investeringsanslag avseende renovering av Veda (FN 2015.014) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 4 Beställning angående upphandling renovering av Veda (FN 2013.013) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 3 Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna (FN 2011.058) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 5 Internkontrolluppföljning 2014, fritidsnämnden (FN 2014.001) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

K ALLELSE FRITIDSNÄMNDEN

K ALLELSE FRITIDSNÄMNDEN K ALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2015-02-19 Tid och plats Kl 18:30 Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Förgruppsmöten från kl 18:00 i stora- och lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut

VALLENTUNA KOMMUN. sk (FN ) ilrendet i korthet. Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby. Beslut VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä mndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 2013-1 1-28 e (10) 582 Ansökan om bidrag för takomläggning, Vallentuna-Össeby OL och Brottby sk (FN 2013.061) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 13 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 13 maj 2004, kl. 13.30-15.40 Beslutande Jörgen Hellberg (fp)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för gräsklippare och garage, Frösunda SK Ärende 5 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-09-02 DNR FN 2012.048 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-04 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag

Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Modellflygklubb ansökan om godkännande av lokal för hyresbidrag Förslag till

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med EM i discodans VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-09-29 DNR FN 2014.055 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRIITDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch

Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse VBK Fotboll - ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med kvalmatch Förslag

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 08.00 09.35 ande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Jerri Bergström (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret

Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret INGELA JANSSON SID 1/5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Underhåll av utomhusanläggningar under vinterhalvåret Förslag till beslut Förvaltningen föreslår fritidsnämnden

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

Särskilt stöd till ridsporten

Särskilt stöd till ridsporten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2013-06-18 KFN 2013/0047 projektledare Kultur- och fritidsnämnden Särskilt stöd till ridsporten 2013-2015 Förslag till beslut Kultur- och

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (21) Sammanträdesprotokoll 20 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 17 Underhåll av anläggningar under vinterhalvår Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Fritidsnämnden beslutar om prioriteringar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar Förslag till beslut För samtliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster

Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Ärende 4 ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ishall A och B, taxor externa hyresgäster Förslag till beslut Istaxan för externa

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN

Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN Taxor och avgifter Ungdomsenheten 5 FN 2016.036 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-05-19 PROTOKOLLET ÄR OJUSTERAT 40 Taxor och avgifter Ungdomsenheten (FN 2016.036) Beslut Fritidsnämndens

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

17. Nya omklädningsrum Bökensved - hyresavtal Dnr 2016/69-821

17. Nya omklädningsrum Bökensved - hyresavtal Dnr 2016/69-821 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 34 (42) 2016-03-21 Kf 17. Nya omklädningsrum Bökensved - hyresavtal Dnr 2016/69-821 Med anledning av ökad aktivitet på Bökensved har det uppkommit en brist på omklädningsrum

Läs mer

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun 2012-09-10 SID 1/8 Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun Årsrapport 2011 Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella ungdomsföreningar

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Anläggningssektionen Under 2015 har anläggningen varit föremål för mängder av åtgärder. Framför allt handlar det om att i samarbete med försäkringsbolag, byggfirma och arkitekt

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Förstudie kulturskola 6 KN

Förstudie kulturskola 6 KN Förstudie kulturskola 6 KN 2017.029 3 TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2017-09-22 DNR KN 2017.029 JERKER AXELSON SID 1/2 KULTURSKOLECHEF JERKER.AXELSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förstudie

Läs mer

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar

Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämnden 22 maj 2003 Plats och tid för sammanträdet Samling utanför entrén till fritidskontoret torsdagen den 22 maj 2003 kl 15.00 för rundresa till fritidsnämndens anläggningar Fritidsnämndens ordinarie

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag FN Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan kartbidrag 2016 7 FN 2016.042 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 55 Vallentuna Össeby Orienteringslöpare ansökan

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade

Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade Till Östermalms stadsdelsnämnd Anna-Lena Christensson Österberg Box 21 156 104 51 Stockholm Stockholm 2012-11-29 Förnyad ansökan från Stora Skuggans 4H gård gällande ridning för funktionshindrade Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09

Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09 Styrelsemöte Ridklubben Rimbo Ryttare Protokoll 2013-05-09 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare - Kaj väljs till justerare. 3. Mötesprotokollet godkändes 4. Senaste mötesprotokollet Häst och husesyn Ansvar

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013

Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna Skate- och BMX-förening - revidering av hyra 2012 och 2013 Förslag till beslut

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Till Politiker och Tjänstemän inom Färgelanda Kommun FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Som ni redan vet är Slätthult, där Färgelanda ridklubb har sin verksamhet till salu och kommer att säljas

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR. Nr 87-92 och 93-100 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV CAMPINGSTUGOR Nr 87-92 och 93-100 Östersunds kommun erbjuder härmed två byggnadslängor för försäljning och borttransport. Byggnaderna är belägna på Östersunds

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer