SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande...2 Hantering av AFA-medel, budget Eksjö Fordonsutbildning AB - försäljning... 8 Överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende (KomHem) avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Investering i sprinkleranläggningar på Marieberg och Almgården finansiering Detaljplan Norrsånna 4.4, Mycklaflons camping Förvärv av fastigheten Pumpen 3 och del av av fastigheten Pumpen 2 AB Eksjö Industribyggnader Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga Återtagande av kommunal borgen - Eksjö Fordons-utbildning AB Årsredovisning 2011 inkl revisionsberättelse, Höglandets Samordningsförbund Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala nämnden - remiss Campus Tranås där bildning bygger människor, remiss Projektet Flexibel arbetsplats migrering till ny teknisk plattform Internkontroll 2012 barn- och ungdomssektorn PM om kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll Riktlinjer för alkoholservering Ansvarsfördelning mellan Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö kommun, policy - revidering Riktlinjer ekonomiskt bistånd - revidering Utveckling av förskoleverksamheten och anpassning efter förutsättningar på landsbygden - medborgarförslag Bekräftelse om borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 med Svenska Kom-munalarbetareförbundet Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK T med AkademikerAlliansen Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m m HÖK 11 med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård... 46

2 Sammanträdesdatum 2(53) Bostadsrätt Floragatan 9 D - försäljning Budgetuppföljning per Barn i behov av särskilt stöd information Tillstånd egensotning - delegation Eksjö Stadshus AB - protokoll Kommunstyrelsens protokoll Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation... 53

3 Sammanträdesdatum 3(53) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Lennart Bogren (C) ordf , Göran Persson (M) , , ordf 169 Tomas Erazim (M) , Eva-Lena Österljung (S) , Annelie Hägg (C) Björn Alm (M) Håkan Dufva (KD) Jonas Nilsson (S) Marianne Löwgren (C) Lea Petersson (MP) Ingbritt Martinsson (C) Nils-Gunnar Karlsson (KD) Ronny Jakobsson (S) Per Sixtensson (C) Carina Stende (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Kent Björk (S) tjänstgörande ersättare för Johan Starck (S) Magnus Berglund (KD) tjg ers för Tomas Erazim (M) 168, 169 forts Utses att justera Mikael Andreasson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren Göran Persson... Mikael Andreasson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

4 Sammanträdesdatum 4(53) forts Carina Lindström (M) tjg ers för Marie-Louise Gunnarsson (M) Sven-Olov Lindahl (FP) tjänstgörande ersättare för Anita Karlsson (SD) Mikael Andreasson (S) tjänstgörande ersättare för Diana Laitinen (S) Övriga deltagare Magnus Berglund (KD) ej tjg ers 160, 161, , , , 191 Göran Thydén (M) ej tjänstgörande ersättare 160, 165, 167, 188 Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, kommundirektör Karin Höljfors, ekonomichef 160, 167, 187 Kenneth Mattelin, barn- och ungdomschef 188 Katrina Larsson, chef elevhälsan 188

5 Sammanträdesdatum 5(53) Ks 160 Dnr Hantering av AFA-medel, budget 2012 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ytterligare utreda ärendet angående inlösen av pensioner samt behovet av nyanskaffning av datorer utanför ordinarie budget per sektor med anledning av migrering Kommunstyrelsen beslutar vidare att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av återbetalda premier från AFA för 2007 och 2008 i tillläggsbudget öka samhällsbyggnadssektorns ram 2012 med 8,5 mnkr till gatuoch fastighetsunderhåll, samt kommunledningskontorets ram med 487 tkr för lokalutredning och åtgärder för minskad korttidsfrånvaro. Eva-Lena Österljung (S), Mikael Andreasson (S), Kent Björk (S), Ronny Jakobsson (S), Carina Stende (S), Jonas Nilsson (S) och Lea Petersson (MP) deltar inte i beslutet. Eksjö kommun kommer att få tillbaka inbetalda premier avseende arbetsmarknadsförsäkring, s k AFA-medel, från 2007 respektive 2008 om totalt 17,9 mnkr. AFA-medlen är engångsmedel som påverkar 2012 års resultat. Kommunstyrelsen har , 140, bl a beslutat att eventuellt oväntat tillskott av medel 2012 i form av återbetalda AFA-premier, ska användas på sådant sätt att kostnaderna kan minskas de kommande åren. Förslag på hur detta ska ske lämnas till budgetberedningen. Nya regler kring balanskravet innebär att överskott överstigande 2 % av skatteintäkter och bidrag (för Eksjö kommun innevarande år 15,5 mnkr) kan användas att täcka underskott kommande år. Prognosen efter maj månad redovisar ett överskott på 4,2 mnkr. Om AFAmedlen läggs till den prognosen blir resultatet ett överskott om 22,1 mnkr. Enligt maj-prognosen skulle alltså 6,6 mnkr kunna avsättas för att täcka underskott kommande år, under förutsättning att önskemål om tilläggsbudget inte beviljas.

6 Sammanträdesdatum 6(53) Förvaltningen och bolagen har inkommit med önskemål om åtgärder och tillläggsbudget enligt följande: 2012 Minskad driftbudget Minskad investeringsbudget Drift Investering Besparing/år SBS Gatuunderhåll SBS Fastighetsunderhåll SBS Översvämningsåtgärder SBS Energieffektiviseringar Arbetskläder hemtjänst, hemsjukvård och särskilda SOS boenden SOS Madrasser vårdboende Investeringar i EKFAB:s fastighet, effekt före ökade kapitalkostnader, avskrivningar ökar driftkostnader med ca 100 SOS Ombyggnad Casemi tkr (avskr 10 år) Projektet kräver 1,2 mnkr i ökad driftram även under SOS Projekt mot ungdomsarbetslöshet minus effekt på KLK Lokalutredning skola/förskola 200 Beroende på utredningens resultat Ev lägre beroende på vad KLK Datorinköp inför migrering som finns i ordinarie budget Projekt minskad korttidssjukfrånvaro KLK KLK Inlösen pensioner 7 mnkr Inlösen pensioner 10 mnkr Inlösen pensioner 17 mnkr IB Underhåll IB:s fastigheter Underlag lämnas senare under augusti Investeringar i EKFAB:s fastigheter, effekt före ökade kapitalkostnader, avskrivningar ökar driftkostnader med ca 160 tkr (avskr 10 år) Överskott överstigande 2 % (15,5 mnkr) 2012 kan användas till att täcka underskott kommande år ur balanskravshänseende. Prognosen i maj var +4,2 mnkr, läggs AFA-medlen på är överskottet 22,1 mnkr, varav 6,6 mnkr kan användas till att reglera ett negativt resultat framåt. Inkomna önskemål gäller såväl drift som investeringsmedel. Behov av utökning av driftbudget Kommunstyrelsens intention är att använda AFA-medel för att minska driftkostnaderna kommande år. De åtgärder som påverkar resultatet 2012 och som ger större effekt på driftbudgeten kommande år är gatuunderhåll, fastighetsunderhåll, projekt mot korttidsfrånvaro, datorinköp för migrering, samt inlösen av pensionsskuld, födda Investeringar som genomförs 2012 innebär ingen större resultatpåverkan 2012, men ökar avskrivning och kapitalkostnader kommande år.

7 Sammanträdesdatum 7(53) Ekonomichefen föreslår vid dagens sammanträde, efter samråd med kommunstyrelsens presidium att samhällsbyggnadssektorns ram 2012 i tilläggsbudget ökar med 8,5 mnkr till gatu- och fastighetsunderhåll, samt kommunledningskontorets ram med 487 tkr för lokalutredning och åtgärder för minskad korttidssjukfrånvaro. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Göran Persson (M) bifall till ekonomichefens förslag. sunderlag Sektorernas äskande om tilläggsanslag avseende AFA-medel Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad Utdrag Kf

8 Sammanträdesdatum 8(53) Ks 161 Dnr Eksjö Fordonsutbildning AB - försäljning Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos valberedningen att till fullmäktiges sammanträde framlägga förslag till tre ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen för det omstrukturerade Eksjö Fordonsutbildning AB. Kommunstyrelsen beslutar vidare att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Eksjö Stadshus AB att före delavyttring av Eksjö Fordonsutbildning AB tillse att hela fastigheten Fogsvansen 3 försäljs av bolaget till AB Eksjö Industribyggnader, att, i enlighet med tidigare beslut, godkänna att Eksjö Fordonsutbildning AB, exkl fastigheten Fogsvansen 3, vid delförsäljning värderas till 4,0 mnkr, att godkänna att Eksjö Stadshus AB - till Maskinleverantörerna försäljer 30 % av Eksjö Fordonsutbildning AB till ett pris om 1,2 mnkr - till en, av personalen ägd ekonomisk förening försäljer 11 % till ett pris av 440 tkr, och - till Mats Klasson försäljer 19 % av bolaget till ett pris av 760 tkr att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för det omstrukturerade bolaget, att från extra bolagsstämma i Eksjö Fordonsutbildning, som parterna beslutar om datum för, entlediga de, av fullmäktige , 51, utsedda styrelseledamöterna Bernhard Issal, Anders Gustafsson, Ulla Hägg, Johannes Schneider och Hans-Åke Tilly med suppleanter Carl-Gustaf Liderfelt, Göran Persson, Jonny Stenbäck, Klein Karlsson och Ingbritt Martinsson, att frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse får prövas vid ordinarie bolagsstämma med Eksjö Fordonsutbildning AB år 2013,

9 Sammanträdesdatum 9(53) att notera att fullmäktige , 105, till lekmannarevisor t o m ordinarie bolagsstämma 2015 med Eksjö Fordonsutbildning AB utsett Stig Andersson, med ersättare Ronny Korsberg. Till ombud vid bolagsstämmor 2014 har styrelsen för Eksjö Stadshus AB utsett Bo Bergvall, med ersättare Johan Starck, samt att uppdra till Eksjö Stadshus AB, som ägare av Eksjö Fordonsutbildning AB, att utifrån fullmäktiges beslut godkänna slutligt förslag avseende Avtal om överlåtelse av aktier i Eksjö Fordonsutbildning AB samt Aktieägaravtal. Det helägda kommunala bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB (EFAB) drivs sedan hösten 2009 som en kommunal friskola med ansvar för gymnasieskolans nationella program, fordonsutbildning med inriktning personbilstrafik, maskin, lastbilsteknik, karosseri, transport och transport med profil anläggning. Bolaget ansvarar vidare för uppdragsutbildningar inom transport och fordonssektorn. Enligt den nya skollagen får kommunerna fr o m inte vara majoritetsägare för en friskola, varför ändring av nuvarande ägarförhållande i bolaget måste ske. Kommunfullmäktige har , 248, bl a beslutat att huvudinriktningen är att Eksjö Fordonsutbildning AB ska omformas till ett delägt kommunalt bolag. Kommunfullmäktige har vidare , 29, beslutat att utbjuda 60 % av Eksjö Fordonsutbildning AB till försäljning, fördelat mellan en branschorganisation till 30 % och till personalrepresentant 30 %, samt att fastigheten vid Nifsarp, Fogsvansen 3, inte ska ingå i försäljningen av Eksjö Fordonsutbildning AB, varför AB Eksjö Industribyggnader ska förvärva fastigheten Fogsvansen 3 till bokfört värde. Kommunfullmäktige har därefter , 104, beslutat att uppdra till Eksjö Fordonsutbildning AB, att före omstrukturering av bolaget, till AB Eksjö Industribyggnader försälja fastigheten Fogsvansen 3 (Nifsarpsskolan) för en köpeskilling motsvarande bokfört värde, d v s tkr, varefter Eksjö Fordonsutbildning AB löser lån hos Kommuninvest AB, att godkänna att Eksjö Fordonsutbildning AB, exkl fastigheten Fogsvansen 3, vid delförsäljning värderas till 4,0 mnkr,

10 Sammanträdesdatum 10(53) att godkänna att Eksjö Stadshus AB - till branschorganisationen Maskinleverantörerna, försäljer % av Eksjö Fordonsutbildning AB till ett pris om 1,2-1,4 mnkr, - till en av personalen ägd ekonomisk förening (personalkooperativ) försäljer % till ett pris av tkr, - till Mats Klasson försäljer % till ett pris av tkr, att godkänna att styrelsen i det omstrukturerade bolaget består av 3 ledamöter med suppleanter från Eksjö kommun, 2 ledamöter med suppleanter från branschorganisationen, samt 1 ledamot med suppleant från vardera av de två övriga aktieägarna, att uppdra till Eksjö Stadshus AB att till kommunfullmäktiges sammanträde redovisa förslag till aktieöverlåtelsehandling, reviderad bolagsordning m m, samt att godkänna upprättad avsiktsförklaring i sin helhet Vid dagens sammanträde redovisas att Maskinleverantörerna önskar förvärva 30 % av Eksjö Fordonsutbildning AB, samt att den, av personalen ägda ekonomiska förening, som är under bildande, önskar förvärva 11 % och Mats Klasson önskar förvärva 19 % av bolaget. Förslag till bolagsordning har upprättats och redovisas vid dagens sammanträde, liksom utkast till aktieägaravtal och avtal om överlåtelse av aktier. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 248 Kommunfullmäktiges beslut , 29 Eksjö Stadshus AB:s beslut , 20 Kommunstyrelsens beslut , 144 Avsiktsförklaring, daterad Kommunfullmäktiges beslut , 104 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Förslag till reviderad bolagsordning för Eksjö Fordonsutbildning AB Utkast till avtal om överlåtelse av aktier i Eksjö Fordonsutbildning AB Aktieägaravtal Utdrag Kf

11 Sammanträdesdatum 11(53) Ks 162 Dnr Överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende (KomHem) avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Sedan början av 1990-talet och den s k Ädelreformen, har frågan om en mer konsekvent kommunalisering, och därmed sammanhållen hemvård, varit aktuell. En utvärdering, genomförd av Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändring - visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Regeringen har klargjort att man på frivillig väg vill få till stånd ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för landets hemsjukvård. Landstinget Jönköpings län, planeringsdelegationen, och Primärkommunala nämnden har framlagt förslag att länets 13 kommuner ska överta hemsjukvården från landstinget vid årsskiftet ett förändringsarbete kallat KomHem-vård, omsorg och rehab nära dig. Förslag till avsiktsförklaring har därefter framtagits. Syftet med avsiktsförklaringen är att lägga en gemensam grund för det fortsatta utrednings- och förberedelsearbetet inför kommunernas övertagande av hemsjukvården vid årsskiftet Ansvarsgränser, ekonomisk reglering m m kommer att fastställas i ett hemsjukvårdsavtal i maj Kommunfullmäktige har , 330, beslutat att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för KomHem vård, omsorg och rehab nära dig i enlighet med redovisat förslag.

12 Sammanträdesdatum 12(53) Förslag till avtal mellan Landstinget och länets kommuner om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende har därefter framtagits. Avtalet innehåller värdegrund, viljeinriktning, definitioner, avgränsningar, ekonomisk reglering och uppföljning för länets framtida hemsjukvård. Till avtalet hör 12 bilagor. Primärkommunala nämnden i Jönköpings län och Planeringsdelegationen, Landstinget Jönköpings län har godkänt rubricerade avtal. Enligt avtalsförslaget ska kommunerna från genom skatteväxling kompenseras för de tillkommande kostnader som förändring av huvudmannaskap avseende hemsjukvård medför. Kommunerna ska höja utdebiteringen av allmän kommunal skatt med 0,34 procentenheter och landstinget ska sänka utdebiteringen i motsvarande grad. Kommunernas tillkommande kostnader föranledda av förändringen av huvudmannaskapet beräknas uppgå till 253 mnkr i 2013 års prisnivå. Skatteväxlingen ger upphov till skillnader mellan ökade skatteintäkter och beräknade kostnader för övertagen verksamhet mellan länets kommuner. För att kommunerna ska få möjlighet att hantera uppkomna skillnader är kommunerna överens om att genomföra en 5-årig mellankommunal utjämning enligt särskild förteckning. Avtalet gäller och förlängs med fem år om inte endera landstinget eller länets samtliga kommuner senast tolv månader före avtalstidens utgång säger upp detsamma. sunderlag Skrivelse från socialchefen, daterad Avsiktsförklaring från Landstinget och Regionförbundet Jönköpings län, daterad Läns-LAKOS beslut Kommunstyrelsens beslut , 341 Ledningsutskottets beslut , 181 Kommunstyrelsens beslut , 345 Kommunfullmäktiges beslut , 330 Avtalsförslag, daterad Jönköping maj 2012 Tjänsteskrivelse från socialchefen, daterad Utdrag Kf

13 Sammanträdesdatum 13(53) Ks 163 Dnr Investering i sprinkleranläggningar på Marieberg och Almgården finansiering Kommunstyrelsen, beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar att omföra tkr av kommunledningskontorets investeringsanslag 2012 till sociala sektorn för investering i sprinkleranläggning på Marieberg och Almgården, samt att godkänna att sociala sektorn innevarande år använder tkr i förskott av 2013 års investeringsanslag för investering av rubricerat ändamål. Kommunen har blivit ålagd av Tillstånds- och myndighetsnämnden/räddningstjänsten att senast installera sprinkleranläggningar på de särskilda boendena Marieberg och Almgården. Investeringen uppgår till 3 mnkr. För att finansiera investeringen under 2012 föreslår förvaltningen följande: Från kommunledningskontoret omförs av investeringsbudgeten tkr till sociala sektorn. Medlen avser budgeterade objekt som inte behöver investeringsmedel (kopieringsmaskin som leasas istället och ekonomisystem som köps in av HKF). Samhällsbyggnadssektorn lånar ut 700 tkr genom att lämna ett överskott i årets investeringsbudget. Planerade objekt hinner inte genomföras under 2012, medlen behövs dock Dessa 700 tkr blir ett underskott i sociala sektorns investeringsbudget 2012, som får täckas av anslaget Sociala sektorn omdisponerar 500 tkr inom den egna investeringsbudgeten 2012 till sprinkleranläggningarna. Resterande 510 tkr blir ett underskott i investeringsbudgeten 2012 som får täckas av anslaget 2013.

14 Sammanträdesdatum 14(53) Sammanfattning: Från KLK Omförs Lånas ut genom överskott 2012 i SBS, SBS 700 underskott i SOS, täcks av anslag 2013 SOS 500 Omdisponeras inom sektorns eget anslag SOS Underskott 2012, täcks av anslag 2013 Totalt Förslaget innebär att den totala investeringsbudgeten 2012 inte påverkas. sunderlag Tjänsteskrivelse fr ekonomichefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 97 Utdrag Kf

15 Sammanträdesdatum 15(53) Ks 164 Dnr Detaljplan Norrsånna 4.4, Mycklaflons camping Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10). Eksjö kommun äger idag marken vid Mycklaflons camping medan Edshults samhällsförening äger samtliga byggnader på fastigheten. Edshults samhällsförening har framfört önskemål om att få förvärva marken vid campingen i syfte att få bättre ekonomiska förutsättningar för att driva campingen. Eksjö kommun har tidigare tagit ett principbeslut om att inte äga campingplatser, men att behålla badplatserna i kommunal ägo. Mycklaflons camping är idag den enda campingen där marken är i kommunal ägo. För att säkra marken för campingändamål måste området detaljplaneläggas inför en eventuell försäljning. I samband med framtagande av detaljplan och eventuell försäljning bör placeringen av ny VA-anläggning beaktas. Samhällsbyggnadsutskottet har , 177, uppdragit till samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till detaljplan för Norrsånna 4:4. I enlighet med samhällsbyggnadsutskottets beslut , 16, att uppdra till sektorn att arbeta vidare med utgångspunkt i alternativ 3, har förslag till detaljplan framtagits. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 1987:10. Samråd har skett Samhällsbyggnadsutskottet har , 84, bl a beslutat att tillstyrka de kompletteringar och justeringar som angetts i kommentarerna i samrådsredogörelse , samt att godkänna upprättat förslag till detaljplan för utställning. Förslaget till detaljplan har varit utställt under tiden Utlåtande efter utställningen har upprättats Samhällsbyggnadsutskottet har , 111, bl a beslutat

16 Sammanträdesdatum 16(53) att tillstyrka de kompletteringar och justeringar som angetts i utlåtande efter utställning , att godkänna detaljplanen för antagande, samt att hos länsstyrelsen begära upphävande av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. inom den del av planområdet som ligger inom naturreservat och Natura 2000-område, med motivering att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 16 Samrådshandlingar daterade Samrådsredogörelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 84 Utställningshandlingar Utlåtande efter utställning Utdrag Kf

17 Sammanträdesdatum 17(53) Ks 165 Dnr Förvärv av fastigheten Pumpen 3 och del av av fastigheten Pumpen 2 AB Eksjö Industribyggnader Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med beslut från Styrelsen i Eksjö Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Eksjö Industribyggnader förvärvar fastigheten Pumpen 3 och del av fastigheten Pumpen 2, Eksjö, av Kråkebergs Exploatering AB. När Dollarstore etablerade sig i Eksjö 2011 ville man inte bygga och förvalta någon verksamhetslokal, utan etableringen skulle ske i förhyrda lokaler. Kråkebergs Exploatering AB lät uppföra byggnaden, under förutsättning att fastigheten efter uppförandet, i samverkan med kommunen skulle försäljas till annan fastighetsförvaltare. Trots att fastigheten vid två tillfällen utbjudits på marknaden har någon försäljning inte visat sig vara möjlig. Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har , 30, beslutat att föreslå AB Eksjö Industribyggnader, att efter fullmäktiges godkännande, förvärva fastigheten Pumpen 3 och del av fastigheten Pumpen 2, Eksjö av Kråkebergs Exploatering AB. Vid dagens sammanträde meddelas att 9 år kvarstår av Dollarstores ursprungliga 10-åriga hyresavtal. Hyresintäkterna uppgår till kr på årsbasis. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lea Petersson (MP) avslag på förslaget att AB Eksjö Industribyggnader ska förvärva fastigheterna. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels förslag från Eksjö Stadshus AB, dels Lea Peterssons (MP) avslagsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag från Eksjö Stadshus AB.

18 Sammanträdesdatum 18(53) sunderlag i Eksjö Stadshus AB , 30 Utdrag Kf

19 Sammanträdesdatum 19(53) Ks 166 Dnr Granskning av kommunens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen. Kommunstyrelsen beslutar vidare att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga inom Eksjö kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen klarar de nationella krav som ställs på lokaler och allmänna platser i enlighet med nationell handlingsplan för handikappolitiken. Granskningen har varit avgränsad till kommunstyrelsen, handikapprådet, Eksjö Energi AB och Eksjö Kommunfastigheter AB. I granskningen framhåller revisorerna följande; - En handlingsplan till det handikappolitiska programmet rekommenderas att upprättas, - En kontinuerlig rapportering av genomförda åtgärder till styrelse och handikappråd av arbetet i publika lokaler rekommenderas att ske, i likhet med vad som sker för allmänna platser, - Revisorerna vill även uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av samordning och uppföljning av åtgärder för den fysiska tillgängligheten inom kommunen. Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för att få svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta.

20 Sammanträdesdatum 20(53) Samhällsbyggnadschefen har upprättat förslag till yttrande varav bl a framgår att samtidigt som kommunfullmäktige , 102, antog program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning uppdrogs till kommunstyrelsen att komplettera programmet med en handlingsplan. En arbetsgrupp tillsattes för ändamålet med representanter från sociala sektorn, barn- och ungdomssektorn, samhällsbyggnadssektorn samt företrädare från de funktionsnedsattas organisationer. När arbetsgruppen inledde sitt arbete förklarade organisationernas representanter att man inte var beredd att medverka i arbetet med handlingsplan om inte programmet först reviderades, så att det bättre anpassades till den, av regeringen antagna FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Agenda 50). Välfärdsberedningen kommer under hösten 2012 att redovisa förslag till reviderat program, vilket sammanfaller med arbetsgruppens förslag I enlighet med vad revisionen framför är det rimligt att återrapportering sker i alla de delar som berör tillgänglighetsarbetet, även avseende publika lokaler. Samordning skedde när arbetet med enkelt avhjälpta hinder startades. Uppföljning gjordes bl.a. i samband med att den s.k. EAH-spindeln togs fram, vilken redovisades för Handikapprådet , 7. En förnyad avstämning mellan berörda parter med jämna mellanrum kan vara värdefull men varje part måste sedan genomföra sin del i arbetet. Ledningsutskottet har , 95, beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Samhällsbyggnadsutskottet har , 113, beslutat föreslå kommunstyrelsen att avge yttrande enligt upprättat förslag. sunderlag Granskning från revisorerna, Eksjö kommun, daterad Yttrande från kommunstyrelsens ordf och samhällsbyggnadschefen, daterat Ledningsutskottets beslut , 95 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 113 Utdrag Kf Kommunrevisionen (bilaga)

21 Sammanträdesdatum 21(53)

22 Sammanträdesdatum 22(53) Ks 167 Dnr Återtagande av kommunal borgen - Eksjö Fordonsutbildning AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att i samband med försäljningen av Eksjö Fordonsutbildning AB återta den kommunala borgen om 40,0 mnkr. Eksjö Fordonsutbildning AB har i dag en kommunal borgen som uppgår till 40,0 mnkr. I och med att bolaget nu försäljs till 60 %, och blir ett delägt bolag, kan bolaget inte längre ha kommunal borgen för lån hos Kommuninvest. Kommunfullmäktige har , 104, bl a uppdragit till Eksjö Fordonsutbildning AB att före omstrukturering av bolaget, till AB Eksjö Industribyggnader försälja fastigheten Fogsvansen 3 (Nifsarpsskolan) för en köpeskilling motsvarande bokfört värde, d v s tkr, varefter Eksjö Fordonsutbildning AB ska lösa lån hos Kommuninvest AB. Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har , 29, beslutat föreslå kommunfullmäktige att i samband med försäljningen av Eksjö Fordonsutbildning AB återta den kommunala borgen om 40,0 mnkr. sunderlag från Eksjö Stadshus AB , 29 Utdrag Kf

23 Sammanträdesdatum 23(53) Ks 168 Dnr Årsredovisning 2011 inkl revisionsberättelse, Höglandets Samordningsförbund Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund, samt enskilda ledamöter i detta organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt att godkänna upprättad Årsberättelse 2011 för Höglandets Samordningsförbund. Tomas Erazim (M) deltar och närvarar inte i beslutet p.g.a. jäv. Årsredovisning 2011 för Höglandets Samordningsförbund har upprättats. Utsedda revisorer tillstyrker att Höglandets Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt att förbundets årsredovisning för verksamheten godkänns. sunderlag Årsredovisning 2011, daterad , jämte revisionsberättelse, daterad för Höglandets Samordningsförbund Ledningsutskottets beslut , 92 Utdrag Kf

24 Sammanträdesdatum 24(53) Ks 169 Dnr Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala nämnden - remiss Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöter i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt att godkänna redovisad Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län. Lennart Bogren (C) Tomas Erazim (M) och Eva-Lena Österljung (S) närvarar och deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Göran Persson (M) i egenskap av ålderspresident, är ordförande under detta ärende. Förslag till Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala nämnden har upprättats. Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län har vid sammanträde , 36, beslutat att överlämna årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Utsedda revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen, daterad , att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet, samt att Årsredovisningen 2011 för Regionförbundet Jönköpings län fastställs. Styrelsen för regionförbundet redovisar även en lägesrapport angående det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP:en), daterad april sunderlag Årsredovisning 2011, jämte lägesrapport RUP från Regionförbundet Jönköpings län Ledningsutskottets beslut , 93 Utdrag

25 Sammanträdesdatum 25(53) Kf

26 Sammanträdesdatum 26(53) Ks 170 Dnr Campus Tranås där bildning bygger människor, remiss Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att uttala att man finner utredningens förslag intressant, men avstår från att lämna yttrande i ärendet. Rubricerade utredning, framtagen av Tranås kommun och AB Tranåsbostäder, innebär en utveckling av Tranås som utbildningsort i ett regionalt perspektiv. Förslaget syftar till att förverkliga en del av Stadsvision 2040, vilken antogs av Tranås kommunfullmäktige år Utredningen är översänd bl a till Eksjö kommun för yttrande. sunderlag Remiss från Tranås kommun, daterad Ledningsutskottets beslut , 94 Utdrag Tranås kommun

27 Sammanträdesdatum 27(53) Ks 171 Dnr Projektet Flexibel arbetsplats migrering till ny teknisk plattform Kommunstyrelsen beslutar att ärendet anmäls. IT-strategen har vid ledningsutskottets sammanträde , 96, redovisar att Höglandets IT, som kommunen överlåtit sin IT-drift till, för att kunna realisera mål med effektiva drift behöver flytta respektive kommuns tekniska plattform till en gemensam, kallad migrering. För Eksjös del planeras detta ske under februari-maj En standardiserad lösning som HIT har tagit fram till dags dato stämmer inte överens med Eksjös sedan tidigare inslagna väg för flexibel arbetsplats. Med flexibel arbetsplats menas - tillgång till nödvändig digital information när och där den behövs - möjligt för personal att byta mellan verktyg med bibehållen arbetsyta - tillfredsställande identifiering av användare före tillgång till digital information - tillgång till ändamålsenliga verktyg - användarna ska känna igen sig i sin arbetsmiljö, oavsett verktyg eller arbetsplats Erfarenheter från andra organisationer som infört teknisk lösning för flexibel arbetsplats är en effektivare drift och en upplevd mer nytta hos användarna. HIT ser dock detta förslag som intressant lösning värt att satsa på. HIT måste få klart från Eksjö att kommunen tar investeringskostnad som en tilläggstjänst. Denna tilläggstjänst kvittas mot ett billigare datorinköp. Drift och underhåll av investeringen tillkommer som en tilläggstjänst, kr per personaldator och år, samt 860 kr per skoldator och år. Ledningsutskottet har , 96, beslutat att stödja projektet Flexibel arbetsplats, samt att notera informationen och anmäla densamma i kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Noteras att kommunstyrelsen tidigare denna dag, 160, i anslutning till ärendet om disposition av s k AFA-medel, beslutat uppdra till förvaltningen att bl a

28 Sammanträdesdatum 28(53) ytterligare utreda behovet av nyanskaffning av datorer per sektor utanför ordinarie budget med anledning av migreringen sunderlag Tjänsteskrivelse fr IT-strategen Ledningsutskottets beslut , 96

29 Sammanträdesdatum 29(53) Ks 172 Dnr Internkontroll 2012 barn- och ungdomssektorn Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, att fastställa barn- och ungdomssektorns förslag till internkontroll Förslag till internkontrollplan 2012 för barn- och ungdomssektorn har framtagits och redovisas. sunderlag Internkontroll, barn- och ungdomssektorn 2012 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 102 Utdrag BuS

30 Sammanträdesdatum 30(53) Ks 173 Dnr PM om kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till instruktion avseende registerkontroll av personal vid barn- och ungdomssektorn, att notera att såväl sociala sektorn som samhällsbyggnadsutskottet kommer att framta liknande instruktion, samt att redovisa instruktionen för kommunrevisionen. År 2007 genomförde revisorerna en granskning av kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll. Det konstaterades då att den interna kontrollen inom området inte var tillfredsställande och att skriftliga rutiner saknades. Kommunstyrelsen svarade revisorerna, , att barn- och ungdomsutskottet och sektorn tagit del av påpekandena och vidtagit åtgärder i syfte att förbättra rutinerna. KPMG har vid uppföljning av granskningen konstaterat att det fortfarande finns brister avseende rutinerna för registerkontroll av personal inom berörda verksamheter. Avsaknaden av sektorsövergripande, samt dokumenterade rutiner och policies, leder till en otydlighet i verksamheten. Lagen om tillämpning av registerkontroll uppfylls inte i alla delar. Förslag till yttrande över revisorernas granskningsrapport har redovisats av barn- och ungdomssektorn, och godkändes av kommunstyrelsen , 355. Av yttrandet framgick bl. a. att barn- och ungdomssektorn avsåg att skapa sektorsövergripande PM kring hanteringen av registerkontroll senast Förslag till Instruktion, registerkontroll, barn- och ungdomssektorn har därefter framtagits och redovisats vid kommunstyrelsens sammanträde , varvid kommunstyrelsen beslutat att uppdra till förvaltningen att i upprättat förslag till PM tillägga, att inkommet, obrutet kuvert innehållande registerkontroll ska överlämnas direkt till arbetsgivaren. Vid dagens sammanträde redovisas att erforderligt registerutdrag från belastningsregistret avseende förskoleverksamhet, skola, skolbarnomsorg är giltigt

31 Sammanträdesdatum 31(53) under ett år från utfärdandedatum. Originalet ska uppvisas för den som anställer, anlitar eller tar emot någon enligt ovanstående arbetsplatser. Originalintyget får sedan behållas av den enskilde för att vid behov under året användas igen. Att ställa krav på att registerutdraget levereras i ett obrutet kuvert är således inte praktiskt genomförbart vid anställning inom förskola, skola, skolbarnomsorg. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 355 Instruktion: Registerkontroll av personal, Barn- och ungdomsutskottets beslut , 42 Kommunstyrelsens beslut , 91 Utdrag Kommunrevisionen (bilaga)

32 Sammanträdesdatum 32(53) Ks 174 Dnr Riktlinjer för alkoholservering Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samtliga utskott för yttrande. Statens Folkhälsoinstitut har i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns idag skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet. Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer vad som gäller enligt alkohollagen ( ) och anslutande föreskrifter, samt kunna ange vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Tanken bakom kommunala riktlinjer är att skapa förutsebarhet för om en planerad etablering kan få tillstånd och bidra till att en likabehandling av ansökningar om serveringstillstånd sker inom kommunen. Genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna får inte heller vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. Eksjö kommuns nuvarande riktlinjer är från Folkhälsoinstitutet har aktualiserat att riktlinjerna behöver ses över och anpassas till den nya alkohollagen. En arbetsgrupp bestående av alkoholhandläggarna på Höglandet har tillsammans utarbetat förslag till reviderade riktlinjer. Tillstånds- och myndighetsnämnden har , 72, beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för servering att gälla fr o m Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) att ärendet remitteras till samtliga utskott.

33 Sammanträdesdatum 33(53) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels tillståndsoch myndighetsnämndens förslag till beslut, dels Lennart Bogrens (C) yrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Lennart Bogrens (C) yrkande. sunderlag Förslag till riktlinjer för servering Tjänsteyttrande, daterat Tillstånds- och myndighetsnämndens beslut , 72 Utdrag Utskotten A Gustafsson

34 Sammanträdesdatum 34(53) Ks 175 Dnr Ansvarsfördelning mellan Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjö kommun, policy - revidering Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Eksjö Kommunfastigheter AB. Upprättad policy avseende ansvarsfördelning mellan Eksjö Kommunfastigheter AB (EKFAB) och Eksjö kommun har redovisats vid kommunstyrelsens sammanträde , 366, varvid kommunstyrelsen remitterat ärendet till samhällsbyggnadsutskottet, barn- och ungdomsutskottet och socialutskottet för yttrande. Till grund för handlingen ligger bolagets ägardirektiv och företagsplan, hyreslagen, hyrekontrakt och allmänna kontraktsvillkor, SKL avskrivningsregler, gränsdragningslista (BAF) samt Eksjö Stadshus AB:s skrivelse avseende samordning av lokaler inom Eksjö kommun och dess bolag. Av policyn framgår bl a bolaget ansvarar för en långsiktig lokalförsörjning och en effektiv fastighetsförvaltning. All strategisk och lokalplanering för kommunkoncernen samordnas via bolaget. Samtliga kommunala byggnader ska förvaltas av EKFAB och där det bedrivs kommunal verksamhet ska fastigheten också ägas av EKFAB. Målsättningen för EKFAB är att bidra till effektivisering av lokalanvändningen så att lokalerna används på ett ändamålsenligt sätt. Samtliga strategiska fastighetsfrågor ska behandlas inom ramen för fastighetsgruppens uppdrag, i vilken kommundirektören och samtliga sektorschefer ingår. På uppdrag av ledningsutskottet , 79, har redaktionella gjorts i upprättat förslag till policy och redovisas vid dagens sammanträde. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Håkan Dufva (KD) att ärendet remitteras till EKFAB för yttrande. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Håkan Dufvas (KD) remissyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar

35 Sammanträdesdatum 35(53) att bifalla Håkan Dufvas (KD) yrkande. sunderlag Policy avseende ansvarsfördelning avseende fastigheter mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB Utdrag EKFAB

36 Sammanträdesdatum 36(53) Ks 176 Dnr Riktlinjer ekonomiskt bistånd - revidering Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med socialutskottets förslag, att godkänna redovisade riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Sociala sektorn har reviderat riktlinjerna för ekonomiskt bistånd med gällande norm, samt justerat beloppen utifrån 2012 års prisbasbelopp. Sektorn har utöver denna revidering valt annan form av uppdelning för begravningskostnaderna. Tidigare år har kostnaden för begravning utgjort 30 % av prisbasbeloppet och för gravsten 20 % av prisbasbeloppet. Utrymmet för kostnaderna slås i redovisat förslag samman, och utgör totalt 50 % av prisbasbeloppet. Avseende bostadskostnaden behålls högsta godtagbara belopp från föregående år. sunderlag Tjänsteskrivelse, revidering av försörjningsstöd 2012 Socialutskottets beslut , 106 Utdrag SoS

37 Sammanträdesdatum 37(53) Ks 177 Dnr Utveckling av förskoleverksamheten och anpassning efter förutsättningar på landsbygden - medborgarförslag Kommunstyrelsen beslutar att återuppta ärendet, samt att remittera kompletterande skrivningen från förslagsställaren till barn- och utskottet för beredning. Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen remitterat rubricerat medborgarförslag från XXX, XXX. I medborgarförslaget föreslås att verksamheten i förskoleklassen utvecklas genom att tydliga förverkligade huvudsakliga mål är att vara bro mellan förskoleverksamheten och skola anpassad till förutsättningar på landsbygden. Tanken med förskoleklass är att verksamheten ska vara en bro mellan förskola och skola, att underlätta skolstarten. Förskoleklass ska enligt skollagen omfatta minst 525 timmar under ett läsår. I vår landsbygdskommun fungerar inte detta, med hänvisning till skolskjutsar. Barnens dagar blir betydligt längre för att kunna samordna skolskjutsarna för låg-, mellan- och högstadium. För barn på landsbygden som åker buss kan en dag bli upp till 8 timmar, vilket är en stor skillnad gentemot de barn som går i förskoleklass, 3 timmar per dag. Förslagsställaren önskar att man kompenserar långa dagar genom att entlediga barnen från skolan en dag i veckan, vilket sker bl. a. i Vetlanda kommun. Barnen får då en mjukare övergång till skolans värld, och som förälder kan man ta ut de sista föräldradagarna utan att det går ut över barnens tid i skolan. De barn som inte har möjlighet att vara hemma får också en lugnare dag på fritids med färre barn. Kommunfullmäktige har, , 65, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, beslutat att avslå medborgarförslaget. XXX har därefter påtalat att medborgarförslaget inte kommunicerats i vederbörlig ordning, då hon inte fått ta del av utskottets förslag till beslut före kommunstyrelsens behandling av ärendet.

38 Sammanträdesdatum 38(53) I samråd med kommunstyrelsens ordförande har förslagsställaren erbjudits att till dagens sammanträde kommentera barn- och ungdomsutskottets ursprungliga förslag till beslut i kommunfullmäktige. Av inkommet yttrande från förslagsställaren framgår bl a att hon inte delar motiveringen för avslag att det skulle krävas en annan typ av skolbarnomsorg/organisation för att kunna bedriva verksamheten på fyra dagar i stället för fem. Förslagsställaren redovisar från erfarenheten i två kommuner där förskoleklasser bedrives på fyra dagar respektive fem dagar, men med samma organisation. sunderlag Medborgarförslag från XXX, XXX, daterad Kommunfullmäktiges beslut , 17 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 44 Kommunstyrelsens beslut , 80 Svarsskrivelse från XXX, XXX Utdrag BUu

39 Sammanträdesdatum 39(53) Ks 178 Dnr Bekräftelse om borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att bekräfta borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse i enlighet med Kommuninvests förslag. Eksjö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i de av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar i en separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Eksjö kommun utfärdade sin borgensförbindelse I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning av sina medlemmars borgensåtaganden. Detta arbete sker bl a mot bakgrund av att föreningen f n har 269 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en handling betecknat bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse framtagits. Syftet med bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmars borgensåtaganden. sunderlag Skrivelse från Kommuninvest angående borgensförbindelse, daterad

40 Sammanträdesdatum 40(53) Ks 179 Dnr Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund Kommunstyrelsen beslutar att anta RiB 12 med Brandmännens Riksförbund som lokalt kollektivavtal. Överenskommelse har träffats med Brandmännens Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting, samt arbetsgivarförbundet Pacta om Bestämmelser för räddningstjänst-personal i beredskap RiB 12. Avtalet gäller för perioden och innebär bl a - ersättning för beredskapstjänst höjs med 96 kr per vecka och vid - akuta insatser med 6 kr första timmen och 4 kr följande timmar, vilket utgör ett beräknat värde om 2,77 %. Övriga ersättningar räknas upp med 2,6 %. Parterna är även överens om att inrätta en arbetsgrupp som förutsättningslöst ska se över avtalet och utvärdera om det krävs några särskilda förändringar. sunderlag SKL:s cirkulär 12:37 Utdrag Persavd

41 Sammanträdesdatum 41(53) Ks 180 Dnr Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser enligt huvudöverenskommelse HÖK 12, samt att efter framställan med respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en huvudöverenskommelse, HÖK 12, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet innebär bl a att den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år t o m ska uppgå till lägst kr/månad, och fr o m till lägst kr/månad. sunderlag SKL:s cirkulär 12:21 Utdrag Persavd

42 Sammanträdesdatum 42(53) Ks 181 Dnr Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet, samt att efter framställan från arbetsgivarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivareförbundet Pacta har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Avtalsperiod är Överenskommelsen innebär bl a: Löneöversynstillfället är den 1 april och genomförs genom traditionell förhandling om inte annat överenskommes lokalt. Lägsta lönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen för personlig assistent och anhörigvårdare och som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 97,39 kr t o m och till lägst 101,32 kr fr om Avtalet innehåller inga individgarantier. sunderlag SKL:s cirkulär 12:24 Utdrag Persavd

43 Sammanträdesdatum 43(53) Ks 182 Dnr Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt BEA, samt att efter framställan på respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet och med Allmän kommunal verksamhet. Överenskommelsen innebär bl a att ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap samt färdtid räknas upp med 2,6 % från sunderlag SKL:s cirkulär 12:26 Utdrag Persavd

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-01-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03

PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 PROTOKOLL 1 (14) 2013-10-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 8.15-12.20 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (10) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-11.40 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Barbro Rülcker (M) tj ers Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-23 Sida 0 (9) Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-23 Innehåll Godkännande av dagordning... 3 Årsredovisning 2015, Eksjö Stadshus AB... 4 Direktiv för ombud att redovisas

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-12-09 1 (24) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-12-09 Innehåll Anmälan om uppräkning av taxorna för brandskyddskontroll och rengöring... 3 Modernisering och uppfräschning

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (19) 2009-04-28 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-28 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (47) 2013-01-08 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-08 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-03-14 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-03-14 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-08-07 1 (11) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.30 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer