... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s), 27-42, Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef Göran Dahle, personalstrateg, 27, Mikael Salomonsson, kommunchef, Christer Nygren, teknisk chef, 38-40, Ulrika Gustafsson, verksamhetschef Kommunikation & Tillväxt, 34, Åke Andersson, KPA Pension, 27 Håkan Ahlman, ekonomichef, Utses att justera Mathias Haglund, (s) Paragrafer Sekreterare Sofia Jonsson.. Ordförande Ewa-May Karlsson, 27-35, Tomas Nilsson, 36 Mathias Haglund Tomas Nilsson, 43 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (26) Innehållsförteckning Information från KPA Pension... 3 Avstämning bokslut Amortering av kommunens lån... 5 Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan... 6 Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare... 8 Barnskötare, deltid 75% tillsvidare... 9 Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Arbetslöshetsstatistik Vägning av hushållssopor Återbesättning av kommunalarbetartjänst Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Remiss åtgärdsval Tvärstråket Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet Kurs- och konferensinbjudningar... 26

3 (26) 27 Dnr 13.K Information från KPA Pension Åke Andersson, KPA Pension, informerar allmänt om kommunens pensionsåtagande enligt aktbilaga den 4 februari Vindelns pensionsskuld Pensionsskulden i det nuvarande pensionssystemet uppgick till tkr och enligt det gamla förmånsbestämda systemet till tkr Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen påverkar inte kommunens resultat i dagsläget. Resultatet påverkas först när pensionen börjar utbetalas. Då ökar kommunens likviditetsbelastning och resultatet påverkas negativt. Vindelns kommun har valt att köpa en pensionsförsäkring för en del av sina åtaganden i Ansvarsförbindelsen. På så sätt minskas de framtida pensionsutbetalningarna och därmed kommunens likviditetsbelastning. - Presentation KPA Pension den 4 februari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att beställa en långtidsprognos med tillhörande rapport från KPA Pension.

4 (26) 28 Dnr 12.K Avstämning bokslut 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman lämnar ett preliminärt bokslut för 2012 enligt aktbilaga den 4 februari Enligt det preliminära bokslutet väntas ett resultat för 2012 på tkr. Kommunstyrelsen har gjort avsättningar ur 2012 års resultat på tkr, varav tkr har förbrukats. Därutöver har kommunstyrelsen även gjort en avsättning på 3,5 mkr till en första förhöjd hyra av en multisportanläggning. - Preliminärt bokslut Vindelns kommun 2012, den 4 februari Informationen är delgiven.

5 (26) 29 Dnr 13.K Amortering av kommunens lån Vindelns kommun har för närvarande lån på 60 mkr hos Kommuninvest. Vindelnbostäders lån till Kommuninvest uppgår till 110 mkr. Vindelbostäder har lånat upp ca 10 mkr i januari 2013 och löst sitt lån till kommunen. Därmed finns det ett utrymme för kommunen att lösa lån på 20 mkr hos Kommuninvest. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att amortera 20 mkr till Kommuninvest. - Likviditet för Vindelns kommun, daterad den 28 januari Likviditet för Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Sammanställning av lån Vindelns kommun och Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att amortera 10 mkr till Kommuninvest.

6 (26) 30 Dnr 10.K Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan Granö Golfklubb ska enligt beslut av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 3 december 2012, påbörja amorteringen från och med den 28 februari 2013 med 20 tkr per år de kommande 10 åren. Granö Golfklubb uppmanades inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för Golfklubben har inkommit med en förfrågan om att skjuta på amorteringarna och påbörja dem i oktober när medlemsintäkterna betalats in. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012 som uppgår till 7 219,72 kr ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. - s beslut den 3 december 2012, Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari 2013 Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012, som uppgår till 7 219,72 kr, ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. Ordförande för golfklubben bjuds in till något av arbets- och personalutskottets möten under våren. Till mötet uppmanas Granö Golfklubb att inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2013.

7 (26) 31 Dnr 13.K Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Granö skola behöver förstärkas med en elevassistent under vårterminen. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

8 (26) 32 Dnr 13.K Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare En förskollärare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

9 (26) 33 Dnr 13.K Barnskötare, deltid 75% tillsvidare En barnskötare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

10 (26) 34 Dnr 13.K Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Verksamhetschef Ulrika Gustafsson informerar arbets- och personalutskottet om verksamhetens behov av att tillfälligt kunna förstärka organisationen med en tjänst på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats. Förstärkningen av personal ryms inom beslutad budget. Tillväxt och kommunikation tillåts förstärka organisationen på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats.

11 (26) 35 Dnr 13.K Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Ungdomsverksamheten som bedrivs på Fritidscentrum behöver förstärkas med en fritidsledare 8 tim per vecka tom 31 maj. Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar frågan den 7 februari. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

12 (26) 36 Dnr13.K Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Socialförvaltningen inför nu verksamhetsanpassad individuell arbetstidsplanering. I nästa steg kommer arbetstidsplaneringen att kompletteras med ett system för vikarieanskaffning och planering. Förvaltningen bedömer att man behöver anställa 3 4 undersköterskor till vikariepool för att fylla det behov av personal som finns i verksamheten. Verksamheten med vikarieanskaffning i det nya systemet planeras starta i maj. Förvaltningens omställningsarbete till följd av förändringarna inom äldreomsorgen har fortlöpt, och all övertalig personal från Solhaga har placerats i ordinarie organisation inom övrig verksamhet. De personliga assistenter som varit tjänstlediga från kommunal anställning för att pröva arbete hos entreprenören inom personlig assistans har nu lämnat sina anställningar inom kommunen. En anställd återgår till kommunal anställning. Socialförvaltningen återkommer med information i samband med att rekrytering till poolen blir aktuell. Informationen är delgiven.

13 (26) 37 Dnr 13.K Arbetslöshetsstatistik Redovisningen avser antal personer och andel av år för december månad. Inom parentes anges antal för oktober månad. Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Kommunens unga år Kvinnor 4 2,0% (8) 12 6,0% (12) Män 16 7,1% (17) 17 7,6% (15) Kommunens vuxna Kvinnor 40 2,7% (42) 33 2,2% (37) Män 53 3,2% (49) 37 2,3% (34) Utrikes födda Kvinnor 13 9,6% (11) 5 3,7% (6) Män 14 13,7% (10) 3 3,9% (4) Noterar att statistiken fortfarande är positiv för Vindelns kommun. Personalstrateg Göran Dahle får i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingens ledning till något kommande arbets- och personalutskottsmöte. I övrigt anses informationen vara delgiven.

14 (26) 38 Dnr 13.K Vägning av hushållssopor Fr.o.m träder det nya avtalet i kraft gällande hämtning av hushållsavfall. Entreprenör i Vindelns kommun är densamma som tidigare, d.v.s. All Miljö. I det nya avtalet finns en del optioner inlagda såsom vägning och hämtning av utsorterat matavfall. Inför avtalsstarten har samtliga kommuner taggat sina kärl, dvs varje kärl har fått ett unikt ID-nummer. Anledningen till detta är att ersättningen till entreprenören i avtalet baseras på 60 % av priset på alla kärl och resterande 40 % på de kärl som töms. I och med att kärlen har märkts kan vägning införas utan extra insatser och kostnader. Priset till entreprenören regleras i avtalet och införs vägning så ökas hämtningspriset med 25 %. Inom Umeåregionen är det idag Vindeln, Vännäs och Bjurholm som inte har vägning av hushållssopor. Bjurholm och Vännäs har tagit beslut om att införa vägning fr.o.m. 1 mars 2013 och fr.o.m införs en viktbaserad taxa. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Att vägning av hushållsavfallet införs fr.o.m men taxan är oförändrad. Att viktbaserad taxa införs Arbets- och personalutskottets behandling Tomas Nilsson, (m), yrkar avslag till förslag om att införa vägning av hushållssopor. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbets- och personalutskottet beslutar i enlighet med Tomas Nilssons förslag. - Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari Vägning av sopor införs ej i nuläget. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att utreda möjligheten att kunna utöka antalet återvinningsvagnar i byarna.

15 (26) 39 Dnr 12.K Återbesättning av kommunalarbetartjänst Sammanfattning En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i teknisk chef Christer Nygrens underlag. Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2013, 14, att uppdra till teknisk chef Christer Nygren att redovisa hur en lösning för verksamheten skulle kunna se ut utan att återbesättningen görs. Vidare beslutades att återbesättningen av tjänsten prövas efter Christer Nygrens redovisning. Vid dagens möte informerar teknisk chef Christer Nygren om konsekvenserna av att ej återbesätta tjänsten. Med en tjänst mindre på kommunförrådet kommer ej slamtömningen hos privata kunder och företagskunder att klaras av. Däremot klarar verksamheten av spolning av kommunens ledningsnät, tömning av va-verk och pumpstationer. Vidare påverkas snöröjningen avseende tätorten, som förrådet sköter i egen regi, då personalen får tätare beredskap samt blir mer sårbar. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november den 7 januari 2013, Kommunstyrelsens beslut den 22 januari 2013, 14. Tjänsten som kommunalarbetare återbesätts ej. Kommunen fortsätter att sköta om ledningsnätet och kommunens va-verk samt pumpstationer i egen regi. Upphandling görs omgående gällande tömning av enskilda brunnar inklusive akuta utryckningar till privata och företag med avtalsstart 1 juni Avtalet sträcker sig mellan

16 (26) 40 Dnr 10.K Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Teknisk chef Christer Nygren informerar om att ombyggnationen vid Resecentrum kommer att bli dyrare än väntat då problem med konstruktionen uppdagats under arbetets gång. Ombyggnad av resecentrum påbörjades hösten 2012 och som första åtgärd prioriterades ombyggnaden av godsdelen. Detta på grund av att kommunen hade ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön vid godshanteringen. Ombyggnaden av godsdelen är nu klar och Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet gentemot kommunen. Efter nyårshelgen påbörjades arbetet med väntsalen, där man efter rivningen kunde konstatera att taket inte hade något tätskikt inifrån samt att den bärande väggen inte gick ända upp till takstolarna. Åtgärdande av detta medför en extra kostnad på kronor exkl moms, vilket innebär att budgeten för ombyggnaden på 2,8 mkr kommer att överskridas och totalt bli ca 3,2 mkr. - Arbetsmiljöverket skrivelse den 19 december Kostnadskalkyl på extra arbeten, den 29 januari Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari För att inte ytterligare förseningar och fördyringar ska uppstå godkänner arbets- och personalutskottet att redovisade åtgärder vid resecentrum utförs till en kostnad av kr exkl moms.

17 (26) 41 Dnr 13.K Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen 16 Sammanfattning Mottagande av ensamkommande barn har startat i september. Samtliga 12 platser är belagda med 9 pojkar och 3 flickor i åldern år. Majoriteten kommer från Afghanistan och samtliga har påbörjat undervisning. För att på sikt klara avtalet bedöms en utökning av platser vara nödvändig. Förvaltningen planerar en start av nytt HVB-hem på Industrivägen 16 med 6 platser. Utökningen av befintligt avtal om 12 platser till 15 bedöms medföra bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Socialnämndens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen Socialnämndens beslut den 12 december 2012, 100. Arbets- och personalutskottes förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16. Uppdras till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om att utöka antalet platser till 15 och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16, från och med den tidpunkt som verksamheten bestämmer.

18 (26) 42 Dnr 12.K Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för den diskussion som pågår kring skapandet av en gemensam överförmyndarnämnd inom Umeåregionen. Överförmyndargruppen och regionrådet kommer att återkomma med ett förslag kring en framtida organisation i vår. Informationen är delgiven.

19 (26) 43 Dnr 12.K Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att bevilja Åmsele Folketshusförening ett utökat lån med kr till digitalbioprojektet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att slutföra förhandlingarna och bedöma föreningens förutsättningar att klara amorteringsplanen för tidigare utlämnade lån på kr och det utökade på kr. Det är i dagsläget oklart om föreningen verkligen kommer att behöva betala slutfakturan på bioanläggningen med de brister som anläggningen haft. Föreningens ekonomiske rådgivare Bengt Nilsson föreslår därför att föreningen inväntar besked om betalning krävs innan kommunlånet lyfts. Föreningen kommer att lämna in årsredovisningen för 2012 som ska ligga som underlag för överläggningar om amorteringsplanen. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsens au inväntar Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. - Beslut i Kommunfullmäktige den 26 november 2012, 111. Att invänta Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. Mathias Haglund, (s), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

20 (26) 44 Dnr 13.K Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Vindelns kommun har trådlöst nätverk i ett antal av sina byggnader och anläggningar. I de lokalerna är det också möjligt att erbjuda allmänheten tillgång till trådlös internetanslutning. Det finns ett antal platser där tillgång till Internet kan förstärka besöksmålet, exempelvis Fritidscentrum, Kvarnområdet, Bubergsgården och Forum. Förutsättningarna för att tillhandahålla trådlös anslutning för allmänheten är att det finns IT-infrastruktur i form av fysisk nätverksutrustning på plats och att en reglering av kapacitet och uppkopplingstid kan göras. Reglering av kapacitet och uppkopplingstid görs med ett stödsystem som antingen genererar biljetter eller använder externa webbtjänster (Google, Facebook, etc) för att identifiera användaren. På platser där nödvändig IT-infrastruktur finns är kostnaden cirka kr för att tillhandahålla trådlös internetuppkoppling. Driftkostnaden för underhåll, uppdateringar med mera uppgår till ca kronor per år och lokal. I samband med ärendets behandling i arbets- och personalutskottet den 7 januari 2013, lämnade förvaltningschef Eric Torstensson följande förslag till beslut; Det är upp till respektive verksamhetsansvarig att besluta och bekosta om man ska tillhandahålla trådlös internetanslutning som en service och attraktivitetshöjande åtgärd i sina anläggningar. Arbets- och personalutskottet beslutade den 7 januari 2013, 14, att frågan skulle hänvisas till ledningsgruppen för synpunkter och förslag till var kommunen ska tillhandahålla trådlös internetanslutning samt finansiering. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag den 28 december den 7 januari 2013, Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 21 januari 2013.

21 (26) Till dagens sammanträde har minnesanteckningar inkommit från ledningsgruppens möte den 21 januari, där följande förslag lämnas; Distributionsplattform bekostas av kommunstyrelsen. Respektive verksamhetschef avgör behovet av accesspunkter och står för finansieringen. Kommunal verksamhet ska prioriteras. Accespunkterna finansieras av respektive verksamhet, internettjänsten ska vara gratis för besökare och föreningar som ges access. Behörighet sker via biljetter eller extern webbsida som t.ex. Google eller FB. Verksamhetschefen avgör vilket av de två alternativen som väljs. Enligt ledningsgruppens förslag.

22 (26) 45 Dnr 13.K Remiss åtgärdsval Tvärstråket Västerbottens län har fastställt en länstransportplan för perioden En av de viktigaste delarna i planen är insatser som stärker systemeffekterna av Botniabanan och den nya godsterminalen i Umeå. Arbetet med analysen av investeringar, samhällseffekter och åtgärdsval tar avstamp i de pågående arbeten som sker för utveckling av stråket. Trafikverket genomför parallellt en funktionsanalys på sträckan och diskussioner om akuta åtgärder för att öka robustheten för trafiken på kort sikt pågår. Resultatet av arbetet skall utgöra underlag för region Västerbottens fördelning av medel som avsatts för Tvärstråket, samt ett underlag för vidare diskussion med Trafikverket inom ramen för den nationella åtgärdsplaneringen som pågår. I denna process har två workshops ägt rum och Vectura och ÅF Infraplan vill nu få in synpunkter från deltagande parter kring de åtgärdsval som diskuterats. Teknisk chef Christer Nygren redogör kort för de åtgärder som föreslagits och konstaterar att det i Vindelns kommun finns med ett antal åtgärder, exempelvis; Provisorisk extra plattform Vindeln Tågmöte Åmsele Hållplats Tvärålund Gällande hållplats Tvärålund finns en formulering som säger att denna ej är prioriterad av Blåvägenföreningen i dagläget. - Åtgärdsvalsstudie för Tvärstråket, och Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att skriva ett yttrande, i vilket Vindelns kommun ställer sig positiv till föreslagna åtgärder och betonar vikten av åtgärd Plattform i Tvärålund. Skrivningen att plattformen i dagsläget ej är prioriterad av Blåvägenföreningen bör utgå från dokumentet.

23 (26) 46 Dnr 13.K Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Inom ramen för Blåvägen föreningen bedrivs sedan en tid tillbaka ett projekt Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Projektet har gett ut en broschyr, i vilken projektgruppens prioritering av åtgärder längs Tvärstråket presenteras. Det tjänstemannaförslag som tagits fram visar på objekt, tidsprio för åtgärder som rör järnväg, terminaler, gods och persontrafik i väst-östlig riktning. Förslagen har rangordnats utifrån höjning av kapacitet och främjande av tillväxt. Vindelns kommun noterar att Hållplats Tvärålund i dagsläget inte finns omnämnt i någon prioritering av åtgärder längs Tvärstråket. Vindelns kommun har för avsikt att själva finansiera plattformen men betonar att åtgärden ska finnas med i materialet. - Broschyr Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Vindelns kommun förordar starkt att Hållplats Tvärålund ska finnas med i prioriteringen av framtida åtgärder.

24 (26) 47 Dnr 13.K Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service För bidrag enligt förordningen om Regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) ligger I Västerbottens län kontrollantskapet hos näringslivskontoren i länets kommuner. Länsstyrelsen håller regelbundna utbildnings- och informationsträffar med näringslivskontorens medarbetare. Inom dessa stödformer har tidigare näringslivschef Maria Hedblom och näringslivssekreterare Nina Loughlin varit utsedda kontrollanter. Då Maria Hedblom avslutat sin anställning och Nina Loughlin är tjänstledig from behöver nya kontrollanter utses av kommunstyrelsen. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Att kommunstyrelsen utser förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service.

25 (26) 48 Dnr.13K Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet För att genomföra planerade åtgärder i utvecklingsplanen kommer en ny projektansökan att lämnas till Länsstyrelsen för perioden juni 2013-juni Den totala budgeten för projektet uppgår till kr och inrymmer åtgärder som tex; Byggnation av huvudentré och entréområdet som separerar besökare och trafik samt välkomnar och informerar om området Påbörja skapandet av centrumplats för aktiviteter som konserter, uteaktiviteter, försäljning och möten kan äga rum Då ansökan uppgår till kr krävs en medfinansiering om kr. Kommunstyrelsen har i investeringsbudgeten för 2013 avsatt kr. Således saknas kr. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att projektansökan skickas in till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen avsätter minst :- till medfinansierar av projektet i 2014 års investeringsbudget. Förslag under sammanträdet Mathias Haglund, (s), yrkar avslag till förslaget. Ordförande ställer proposition på Haglunds yrkande och finner att arbetsoch personalutskottet avslår detsamma. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Projektansökan den 30 januari Projektansökan godkänns och skickas in till Länsstyrelsen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsätta tkr ur investeringsbudgeten 2014.

26 (26) 49 Dnr 13.K Kurs- och konferensinbjudningar Region Västerbottens Kulturdialogen, mötesförfrågan Ansökan från Paul Redstig om att få åka på Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, mars 2013 i Karlstad. Kulturdialogen föreslås äga rum den 8 april, , i anslutning till arbets- och personalutskottets möte. Elli-Mari Lundgren, (m), deltar vid Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, den mars 2013 i Karlstad.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson

Annika Forslin, utredare. Mia Larsson. Kommunledningsförvaltningen 27 juni. Annika Forslin. Bengt Friberg. Mia Larsson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Guldsmeden, rådsrummet kl 15:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer