... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s), 27-42, Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef Göran Dahle, personalstrateg, 27, Mikael Salomonsson, kommunchef, Christer Nygren, teknisk chef, 38-40, Ulrika Gustafsson, verksamhetschef Kommunikation & Tillväxt, 34, Åke Andersson, KPA Pension, 27 Håkan Ahlman, ekonomichef, Utses att justera Mathias Haglund, (s) Paragrafer Sekreterare Sofia Jonsson.. Ordförande Ewa-May Karlsson, 27-35, Tomas Nilsson, 36 Mathias Haglund Tomas Nilsson, 43 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (26) Innehållsförteckning Information från KPA Pension... 3 Avstämning bokslut Amortering av kommunens lån... 5 Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan... 6 Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare... 8 Barnskötare, deltid 75% tillsvidare... 9 Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Arbetslöshetsstatistik Vägning av hushållssopor Återbesättning av kommunalarbetartjänst Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Remiss åtgärdsval Tvärstråket Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet Kurs- och konferensinbjudningar... 26

3 (26) 27 Dnr 13.K Information från KPA Pension Åke Andersson, KPA Pension, informerar allmänt om kommunens pensionsåtagande enligt aktbilaga den 4 februari Vindelns pensionsskuld Pensionsskulden i det nuvarande pensionssystemet uppgick till tkr och enligt det gamla förmånsbestämda systemet till tkr Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen påverkar inte kommunens resultat i dagsläget. Resultatet påverkas först när pensionen börjar utbetalas. Då ökar kommunens likviditetsbelastning och resultatet påverkas negativt. Vindelns kommun har valt att köpa en pensionsförsäkring för en del av sina åtaganden i Ansvarsförbindelsen. På så sätt minskas de framtida pensionsutbetalningarna och därmed kommunens likviditetsbelastning. - Presentation KPA Pension den 4 februari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att beställa en långtidsprognos med tillhörande rapport från KPA Pension.

4 (26) 28 Dnr 12.K Avstämning bokslut 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman lämnar ett preliminärt bokslut för 2012 enligt aktbilaga den 4 februari Enligt det preliminära bokslutet väntas ett resultat för 2012 på tkr. Kommunstyrelsen har gjort avsättningar ur 2012 års resultat på tkr, varav tkr har förbrukats. Därutöver har kommunstyrelsen även gjort en avsättning på 3,5 mkr till en första förhöjd hyra av en multisportanläggning. - Preliminärt bokslut Vindelns kommun 2012, den 4 februari Informationen är delgiven.

5 (26) 29 Dnr 13.K Amortering av kommunens lån Vindelns kommun har för närvarande lån på 60 mkr hos Kommuninvest. Vindelnbostäders lån till Kommuninvest uppgår till 110 mkr. Vindelbostäder har lånat upp ca 10 mkr i januari 2013 och löst sitt lån till kommunen. Därmed finns det ett utrymme för kommunen att lösa lån på 20 mkr hos Kommuninvest. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att amortera 20 mkr till Kommuninvest. - Likviditet för Vindelns kommun, daterad den 28 januari Likviditet för Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Sammanställning av lån Vindelns kommun och Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att amortera 10 mkr till Kommuninvest.

6 (26) 30 Dnr 10.K Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan Granö Golfklubb ska enligt beslut av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 3 december 2012, påbörja amorteringen från och med den 28 februari 2013 med 20 tkr per år de kommande 10 åren. Granö Golfklubb uppmanades inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för Golfklubben har inkommit med en förfrågan om att skjuta på amorteringarna och påbörja dem i oktober när medlemsintäkterna betalats in. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012 som uppgår till 7 219,72 kr ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. - s beslut den 3 december 2012, Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari 2013 Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012, som uppgår till 7 219,72 kr, ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. Ordförande för golfklubben bjuds in till något av arbets- och personalutskottets möten under våren. Till mötet uppmanas Granö Golfklubb att inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2013.

7 (26) 31 Dnr 13.K Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Granö skola behöver förstärkas med en elevassistent under vårterminen. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

8 (26) 32 Dnr 13.K Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare En förskollärare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

9 (26) 33 Dnr 13.K Barnskötare, deltid 75% tillsvidare En barnskötare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

10 (26) 34 Dnr 13.K Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Verksamhetschef Ulrika Gustafsson informerar arbets- och personalutskottet om verksamhetens behov av att tillfälligt kunna förstärka organisationen med en tjänst på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats. Förstärkningen av personal ryms inom beslutad budget. Tillväxt och kommunikation tillåts förstärka organisationen på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats.

11 (26) 35 Dnr 13.K Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Ungdomsverksamheten som bedrivs på Fritidscentrum behöver förstärkas med en fritidsledare 8 tim per vecka tom 31 maj. Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar frågan den 7 februari. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

12 (26) 36 Dnr13.K Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Socialförvaltningen inför nu verksamhetsanpassad individuell arbetstidsplanering. I nästa steg kommer arbetstidsplaneringen att kompletteras med ett system för vikarieanskaffning och planering. Förvaltningen bedömer att man behöver anställa 3 4 undersköterskor till vikariepool för att fylla det behov av personal som finns i verksamheten. Verksamheten med vikarieanskaffning i det nya systemet planeras starta i maj. Förvaltningens omställningsarbete till följd av förändringarna inom äldreomsorgen har fortlöpt, och all övertalig personal från Solhaga har placerats i ordinarie organisation inom övrig verksamhet. De personliga assistenter som varit tjänstlediga från kommunal anställning för att pröva arbete hos entreprenören inom personlig assistans har nu lämnat sina anställningar inom kommunen. En anställd återgår till kommunal anställning. Socialförvaltningen återkommer med information i samband med att rekrytering till poolen blir aktuell. Informationen är delgiven.

13 (26) 37 Dnr 13.K Arbetslöshetsstatistik Redovisningen avser antal personer och andel av år för december månad. Inom parentes anges antal för oktober månad. Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Kommunens unga år Kvinnor 4 2,0% (8) 12 6,0% (12) Män 16 7,1% (17) 17 7,6% (15) Kommunens vuxna Kvinnor 40 2,7% (42) 33 2,2% (37) Män 53 3,2% (49) 37 2,3% (34) Utrikes födda Kvinnor 13 9,6% (11) 5 3,7% (6) Män 14 13,7% (10) 3 3,9% (4) Noterar att statistiken fortfarande är positiv för Vindelns kommun. Personalstrateg Göran Dahle får i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingens ledning till något kommande arbets- och personalutskottsmöte. I övrigt anses informationen vara delgiven.

14 (26) 38 Dnr 13.K Vägning av hushållssopor Fr.o.m träder det nya avtalet i kraft gällande hämtning av hushållsavfall. Entreprenör i Vindelns kommun är densamma som tidigare, d.v.s. All Miljö. I det nya avtalet finns en del optioner inlagda såsom vägning och hämtning av utsorterat matavfall. Inför avtalsstarten har samtliga kommuner taggat sina kärl, dvs varje kärl har fått ett unikt ID-nummer. Anledningen till detta är att ersättningen till entreprenören i avtalet baseras på 60 % av priset på alla kärl och resterande 40 % på de kärl som töms. I och med att kärlen har märkts kan vägning införas utan extra insatser och kostnader. Priset till entreprenören regleras i avtalet och införs vägning så ökas hämtningspriset med 25 %. Inom Umeåregionen är det idag Vindeln, Vännäs och Bjurholm som inte har vägning av hushållssopor. Bjurholm och Vännäs har tagit beslut om att införa vägning fr.o.m. 1 mars 2013 och fr.o.m införs en viktbaserad taxa. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Att vägning av hushållsavfallet införs fr.o.m men taxan är oförändrad. Att viktbaserad taxa införs Arbets- och personalutskottets behandling Tomas Nilsson, (m), yrkar avslag till förslag om att införa vägning av hushållssopor. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbets- och personalutskottet beslutar i enlighet med Tomas Nilssons förslag. - Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari Vägning av sopor införs ej i nuläget. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att utreda möjligheten att kunna utöka antalet återvinningsvagnar i byarna.

15 (26) 39 Dnr 12.K Återbesättning av kommunalarbetartjänst Sammanfattning En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i teknisk chef Christer Nygrens underlag. Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2013, 14, att uppdra till teknisk chef Christer Nygren att redovisa hur en lösning för verksamheten skulle kunna se ut utan att återbesättningen görs. Vidare beslutades att återbesättningen av tjänsten prövas efter Christer Nygrens redovisning. Vid dagens möte informerar teknisk chef Christer Nygren om konsekvenserna av att ej återbesätta tjänsten. Med en tjänst mindre på kommunförrådet kommer ej slamtömningen hos privata kunder och företagskunder att klaras av. Däremot klarar verksamheten av spolning av kommunens ledningsnät, tömning av va-verk och pumpstationer. Vidare påverkas snöröjningen avseende tätorten, som förrådet sköter i egen regi, då personalen får tätare beredskap samt blir mer sårbar. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november den 7 januari 2013, Kommunstyrelsens beslut den 22 januari 2013, 14. Tjänsten som kommunalarbetare återbesätts ej. Kommunen fortsätter att sköta om ledningsnätet och kommunens va-verk samt pumpstationer i egen regi. Upphandling görs omgående gällande tömning av enskilda brunnar inklusive akuta utryckningar till privata och företag med avtalsstart 1 juni Avtalet sträcker sig mellan

16 (26) 40 Dnr 10.K Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Teknisk chef Christer Nygren informerar om att ombyggnationen vid Resecentrum kommer att bli dyrare än väntat då problem med konstruktionen uppdagats under arbetets gång. Ombyggnad av resecentrum påbörjades hösten 2012 och som första åtgärd prioriterades ombyggnaden av godsdelen. Detta på grund av att kommunen hade ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön vid godshanteringen. Ombyggnaden av godsdelen är nu klar och Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet gentemot kommunen. Efter nyårshelgen påbörjades arbetet med väntsalen, där man efter rivningen kunde konstatera att taket inte hade något tätskikt inifrån samt att den bärande väggen inte gick ända upp till takstolarna. Åtgärdande av detta medför en extra kostnad på kronor exkl moms, vilket innebär att budgeten för ombyggnaden på 2,8 mkr kommer att överskridas och totalt bli ca 3,2 mkr. - Arbetsmiljöverket skrivelse den 19 december Kostnadskalkyl på extra arbeten, den 29 januari Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari För att inte ytterligare förseningar och fördyringar ska uppstå godkänner arbets- och personalutskottet att redovisade åtgärder vid resecentrum utförs till en kostnad av kr exkl moms.

17 (26) 41 Dnr 13.K Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen 16 Sammanfattning Mottagande av ensamkommande barn har startat i september. Samtliga 12 platser är belagda med 9 pojkar och 3 flickor i åldern år. Majoriteten kommer från Afghanistan och samtliga har påbörjat undervisning. För att på sikt klara avtalet bedöms en utökning av platser vara nödvändig. Förvaltningen planerar en start av nytt HVB-hem på Industrivägen 16 med 6 platser. Utökningen av befintligt avtal om 12 platser till 15 bedöms medföra bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Socialnämndens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen Socialnämndens beslut den 12 december 2012, 100. Arbets- och personalutskottes förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16. Uppdras till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om att utöka antalet platser till 15 och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16, från och med den tidpunkt som verksamheten bestämmer.

18 (26) 42 Dnr 12.K Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för den diskussion som pågår kring skapandet av en gemensam överförmyndarnämnd inom Umeåregionen. Överförmyndargruppen och regionrådet kommer att återkomma med ett förslag kring en framtida organisation i vår. Informationen är delgiven.

19 (26) 43 Dnr 12.K Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att bevilja Åmsele Folketshusförening ett utökat lån med kr till digitalbioprojektet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att slutföra förhandlingarna och bedöma föreningens förutsättningar att klara amorteringsplanen för tidigare utlämnade lån på kr och det utökade på kr. Det är i dagsläget oklart om föreningen verkligen kommer att behöva betala slutfakturan på bioanläggningen med de brister som anläggningen haft. Föreningens ekonomiske rådgivare Bengt Nilsson föreslår därför att föreningen inväntar besked om betalning krävs innan kommunlånet lyfts. Föreningen kommer att lämna in årsredovisningen för 2012 som ska ligga som underlag för överläggningar om amorteringsplanen. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsens au inväntar Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. - Beslut i Kommunfullmäktige den 26 november 2012, 111. Att invänta Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. Mathias Haglund, (s), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

20 (26) 44 Dnr 13.K Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Vindelns kommun har trådlöst nätverk i ett antal av sina byggnader och anläggningar. I de lokalerna är det också möjligt att erbjuda allmänheten tillgång till trådlös internetanslutning. Det finns ett antal platser där tillgång till Internet kan förstärka besöksmålet, exempelvis Fritidscentrum, Kvarnområdet, Bubergsgården och Forum. Förutsättningarna för att tillhandahålla trådlös anslutning för allmänheten är att det finns IT-infrastruktur i form av fysisk nätverksutrustning på plats och att en reglering av kapacitet och uppkopplingstid kan göras. Reglering av kapacitet och uppkopplingstid görs med ett stödsystem som antingen genererar biljetter eller använder externa webbtjänster (Google, Facebook, etc) för att identifiera användaren. På platser där nödvändig IT-infrastruktur finns är kostnaden cirka kr för att tillhandahålla trådlös internetuppkoppling. Driftkostnaden för underhåll, uppdateringar med mera uppgår till ca kronor per år och lokal. I samband med ärendets behandling i arbets- och personalutskottet den 7 januari 2013, lämnade förvaltningschef Eric Torstensson följande förslag till beslut; Det är upp till respektive verksamhetsansvarig att besluta och bekosta om man ska tillhandahålla trådlös internetanslutning som en service och attraktivitetshöjande åtgärd i sina anläggningar. Arbets- och personalutskottet beslutade den 7 januari 2013, 14, att frågan skulle hänvisas till ledningsgruppen för synpunkter och förslag till var kommunen ska tillhandahålla trådlös internetanslutning samt finansiering. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag den 28 december den 7 januari 2013, Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 21 januari 2013.

21 (26) Till dagens sammanträde har minnesanteckningar inkommit från ledningsgruppens möte den 21 januari, där följande förslag lämnas; Distributionsplattform bekostas av kommunstyrelsen. Respektive verksamhetschef avgör behovet av accesspunkter och står för finansieringen. Kommunal verksamhet ska prioriteras. Accespunkterna finansieras av respektive verksamhet, internettjänsten ska vara gratis för besökare och föreningar som ges access. Behörighet sker via biljetter eller extern webbsida som t.ex. Google eller FB. Verksamhetschefen avgör vilket av de två alternativen som väljs. Enligt ledningsgruppens förslag.

22 (26) 45 Dnr 13.K Remiss åtgärdsval Tvärstråket Västerbottens län har fastställt en länstransportplan för perioden En av de viktigaste delarna i planen är insatser som stärker systemeffekterna av Botniabanan och den nya godsterminalen i Umeå. Arbetet med analysen av investeringar, samhällseffekter och åtgärdsval tar avstamp i de pågående arbeten som sker för utveckling av stråket. Trafikverket genomför parallellt en funktionsanalys på sträckan och diskussioner om akuta åtgärder för att öka robustheten för trafiken på kort sikt pågår. Resultatet av arbetet skall utgöra underlag för region Västerbottens fördelning av medel som avsatts för Tvärstråket, samt ett underlag för vidare diskussion med Trafikverket inom ramen för den nationella åtgärdsplaneringen som pågår. I denna process har två workshops ägt rum och Vectura och ÅF Infraplan vill nu få in synpunkter från deltagande parter kring de åtgärdsval som diskuterats. Teknisk chef Christer Nygren redogör kort för de åtgärder som föreslagits och konstaterar att det i Vindelns kommun finns med ett antal åtgärder, exempelvis; Provisorisk extra plattform Vindeln Tågmöte Åmsele Hållplats Tvärålund Gällande hållplats Tvärålund finns en formulering som säger att denna ej är prioriterad av Blåvägenföreningen i dagläget. - Åtgärdsvalsstudie för Tvärstråket, och Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att skriva ett yttrande, i vilket Vindelns kommun ställer sig positiv till föreslagna åtgärder och betonar vikten av åtgärd Plattform i Tvärålund. Skrivningen att plattformen i dagsläget ej är prioriterad av Blåvägenföreningen bör utgå från dokumentet.

23 (26) 46 Dnr 13.K Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Inom ramen för Blåvägen föreningen bedrivs sedan en tid tillbaka ett projekt Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Projektet har gett ut en broschyr, i vilken projektgruppens prioritering av åtgärder längs Tvärstråket presenteras. Det tjänstemannaförslag som tagits fram visar på objekt, tidsprio för åtgärder som rör järnväg, terminaler, gods och persontrafik i väst-östlig riktning. Förslagen har rangordnats utifrån höjning av kapacitet och främjande av tillväxt. Vindelns kommun noterar att Hållplats Tvärålund i dagsläget inte finns omnämnt i någon prioritering av åtgärder längs Tvärstråket. Vindelns kommun har för avsikt att själva finansiera plattformen men betonar att åtgärden ska finnas med i materialet. - Broschyr Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Vindelns kommun förordar starkt att Hållplats Tvärålund ska finnas med i prioriteringen av framtida åtgärder.

24 (26) 47 Dnr 13.K Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service För bidrag enligt förordningen om Regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) ligger I Västerbottens län kontrollantskapet hos näringslivskontoren i länets kommuner. Länsstyrelsen håller regelbundna utbildnings- och informationsträffar med näringslivskontorens medarbetare. Inom dessa stödformer har tidigare näringslivschef Maria Hedblom och näringslivssekreterare Nina Loughlin varit utsedda kontrollanter. Då Maria Hedblom avslutat sin anställning och Nina Loughlin är tjänstledig from behöver nya kontrollanter utses av kommunstyrelsen. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Att kommunstyrelsen utser förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service.

25 (26) 48 Dnr.13K Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet För att genomföra planerade åtgärder i utvecklingsplanen kommer en ny projektansökan att lämnas till Länsstyrelsen för perioden juni 2013-juni Den totala budgeten för projektet uppgår till kr och inrymmer åtgärder som tex; Byggnation av huvudentré och entréområdet som separerar besökare och trafik samt välkomnar och informerar om området Påbörja skapandet av centrumplats för aktiviteter som konserter, uteaktiviteter, försäljning och möten kan äga rum Då ansökan uppgår till kr krävs en medfinansiering om kr. Kommunstyrelsen har i investeringsbudgeten för 2013 avsatt kr. Således saknas kr. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att projektansökan skickas in till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen avsätter minst :- till medfinansierar av projektet i 2014 års investeringsbudget. Förslag under sammanträdet Mathias Haglund, (s), yrkar avslag till förslaget. Ordförande ställer proposition på Haglunds yrkande och finner att arbetsoch personalutskottet avslår detsamma. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Projektansökan den 30 januari Projektansökan godkänns och skickas in till Länsstyrelsen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsätta tkr ur investeringsbudgeten 2014.

26 (26) 49 Dnr 13.K Kurs- och konferensinbjudningar Region Västerbottens Kulturdialogen, mötesförfrågan Ansökan från Paul Redstig om att få åka på Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, mars 2013 i Karlstad. Kulturdialogen föreslås äga rum den 8 april, , i anslutning till arbets- och personalutskottets möte. Elli-Mari Lundgren, (m), deltar vid Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, den mars 2013 i Karlstad.

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-01-13 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00 12.10 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer