... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s), 27-42, Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef Göran Dahle, personalstrateg, 27, Mikael Salomonsson, kommunchef, Christer Nygren, teknisk chef, 38-40, Ulrika Gustafsson, verksamhetschef Kommunikation & Tillväxt, 34, Åke Andersson, KPA Pension, 27 Håkan Ahlman, ekonomichef, Utses att justera Mathias Haglund, (s) Paragrafer Sekreterare Sofia Jonsson.. Ordförande Ewa-May Karlsson, 27-35, Tomas Nilsson, 36 Mathias Haglund Tomas Nilsson, 43 Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (26) Innehållsförteckning Information från KPA Pension... 3 Avstämning bokslut Amortering av kommunens lån... 5 Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan... 6 Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare... 8 Barnskötare, deltid 75% tillsvidare... 9 Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Arbetslöshetsstatistik Vägning av hushållssopor Återbesättning av kommunalarbetartjänst Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Remiss åtgärdsval Tvärstråket Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet Kurs- och konferensinbjudningar... 26

3 (26) 27 Dnr 13.K Information från KPA Pension Åke Andersson, KPA Pension, informerar allmänt om kommunens pensionsåtagande enligt aktbilaga den 4 februari Vindelns pensionsskuld Pensionsskulden i det nuvarande pensionssystemet uppgick till tkr och enligt det gamla förmånsbestämda systemet till tkr Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen påverkar inte kommunens resultat i dagsläget. Resultatet påverkas först när pensionen börjar utbetalas. Då ökar kommunens likviditetsbelastning och resultatet påverkas negativt. Vindelns kommun har valt att köpa en pensionsförsäkring för en del av sina åtaganden i Ansvarsförbindelsen. På så sätt minskas de framtida pensionsutbetalningarna och därmed kommunens likviditetsbelastning. - Presentation KPA Pension den 4 februari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att beställa en långtidsprognos med tillhörande rapport från KPA Pension.

4 (26) 28 Dnr 12.K Avstämning bokslut 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman lämnar ett preliminärt bokslut för 2012 enligt aktbilaga den 4 februari Enligt det preliminära bokslutet väntas ett resultat för 2012 på tkr. Kommunstyrelsen har gjort avsättningar ur 2012 års resultat på tkr, varav tkr har förbrukats. Därutöver har kommunstyrelsen även gjort en avsättning på 3,5 mkr till en första förhöjd hyra av en multisportanläggning. - Preliminärt bokslut Vindelns kommun 2012, den 4 februari Informationen är delgiven.

5 (26) 29 Dnr 13.K Amortering av kommunens lån Vindelns kommun har för närvarande lån på 60 mkr hos Kommuninvest. Vindelnbostäders lån till Kommuninvest uppgår till 110 mkr. Vindelbostäder har lånat upp ca 10 mkr i januari 2013 och löst sitt lån till kommunen. Därmed finns det ett utrymme för kommunen att lösa lån på 20 mkr hos Kommuninvest. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att amortera 20 mkr till Kommuninvest. - Likviditet för Vindelns kommun, daterad den 28 januari Likviditet för Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Sammanställning av lån Vindelns kommun och Vindelnbostäder AB, daterad den 28 januari Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att amortera 10 mkr till Kommuninvest.

6 (26) 30 Dnr 10.K Granöbygdens golfklubb, amorteringsplan Granö Golfklubb ska enligt beslut av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 3 december 2012, påbörja amorteringen från och med den 28 februari 2013 med 20 tkr per år de kommande 10 åren. Granö Golfklubb uppmanades inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för Golfklubben har inkommit med en förfrågan om att skjuta på amorteringarna och påbörja dem i oktober när medlemsintäkterna betalats in. Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut Att uppdra till ekonomichefen att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012 som uppgår till 7 219,72 kr ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. - s beslut den 3 december 2012, Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till beslut, daterat den 28 januari 2013 Uppdras till ekonomichef Håkan Ahlman att flytta fram amorteringstiden till att påbörjas från och med den 31 oktober Räntan för 2012, som uppgår till 7 219,72 kr, ska klubben betala mot faktura med förfallodatum 30 dagar. Ordförande för golfklubben bjuds in till något av arbets- och personalutskottets möten under våren. Till mötet uppmanas Granö Golfklubb att inkomma med sin årsredovisning, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2013.

7 (26) 31 Dnr 13.K Anställande av elevassistent, heltid tom 15/ Granö skola behöver förstärkas med en elevassistent under vårterminen. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

8 (26) 32 Dnr 13.K Anställande av förskollärare, deltid 75% tillsvidare En förskollärare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

9 (26) 33 Dnr 13.K Barnskötare, deltid 75% tillsvidare En barnskötare i Tvärålund slutar sin anställning och behöver ersättas. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

10 (26) 34 Dnr 13.K Rekrytering av tillfällig förstärkning, Kommunikation och tillväxt Verksamhetschef Ulrika Gustafsson informerar arbets- och personalutskottet om verksamhetens behov av att tillfälligt kunna förstärka organisationen med en tjänst på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats. Förstärkningen av personal ryms inom beslutad budget. Tillväxt och kommunikation tillåts förstärka organisationen på halvtid i 5 månader för arbete med kommunens webbplats.

11 (26) 35 Dnr 13.K Rekrytering av fritidsledare på Fritidscentrum Ungdomsverksamheten som bedrivs på Fritidscentrum behöver förstärkas med en fritidsledare 8 tim per vecka tom 31 maj. Utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar frågan den 7 februari. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Förvaltningen bedömer att rekryteringen ryms inom lagd budget. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut Utbildnings- och fritidsförvaltningen får återbesätta vakansen genom extern rekrytering. Enligt personalstrateg Göran Dahles förslag.

12 (26) 36 Dnr13.K Rekryteringsbehov inom vård och omsorg Socialförvaltningen inför nu verksamhetsanpassad individuell arbetstidsplanering. I nästa steg kommer arbetstidsplaneringen att kompletteras med ett system för vikarieanskaffning och planering. Förvaltningen bedömer att man behöver anställa 3 4 undersköterskor till vikariepool för att fylla det behov av personal som finns i verksamheten. Verksamheten med vikarieanskaffning i det nya systemet planeras starta i maj. Förvaltningens omställningsarbete till följd av förändringarna inom äldreomsorgen har fortlöpt, och all övertalig personal från Solhaga har placerats i ordinarie organisation inom övrig verksamhet. De personliga assistenter som varit tjänstlediga från kommunal anställning för att pröva arbete hos entreprenören inom personlig assistans har nu lämnat sina anställningar inom kommunen. En anställd återgår till kommunal anställning. Socialförvaltningen återkommer med information i samband med att rekrytering till poolen blir aktuell. Informationen är delgiven.

13 (26) 37 Dnr 13.K Arbetslöshetsstatistik Redovisningen avser antal personer och andel av år för december månad. Inom parentes anges antal för oktober månad. Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Kommunens unga år Kvinnor 4 2,0% (8) 12 6,0% (12) Män 16 7,1% (17) 17 7,6% (15) Kommunens vuxna Kvinnor 40 2,7% (42) 33 2,2% (37) Män 53 3,2% (49) 37 2,3% (34) Utrikes födda Kvinnor 13 9,6% (11) 5 3,7% (6) Män 14 13,7% (10) 3 3,9% (4) Noterar att statistiken fortfarande är positiv för Vindelns kommun. Personalstrateg Göran Dahle får i uppdrag att bjuda in Arbetsförmedlingens ledning till något kommande arbets- och personalutskottsmöte. I övrigt anses informationen vara delgiven.

14 (26) 38 Dnr 13.K Vägning av hushållssopor Fr.o.m träder det nya avtalet i kraft gällande hämtning av hushållsavfall. Entreprenör i Vindelns kommun är densamma som tidigare, d.v.s. All Miljö. I det nya avtalet finns en del optioner inlagda såsom vägning och hämtning av utsorterat matavfall. Inför avtalsstarten har samtliga kommuner taggat sina kärl, dvs varje kärl har fått ett unikt ID-nummer. Anledningen till detta är att ersättningen till entreprenören i avtalet baseras på 60 % av priset på alla kärl och resterande 40 % på de kärl som töms. I och med att kärlen har märkts kan vägning införas utan extra insatser och kostnader. Priset till entreprenören regleras i avtalet och införs vägning så ökas hämtningspriset med 25 %. Inom Umeåregionen är det idag Vindeln, Vännäs och Bjurholm som inte har vägning av hushållssopor. Bjurholm och Vännäs har tagit beslut om att införa vägning fr.o.m. 1 mars 2013 och fr.o.m införs en viktbaserad taxa. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Att vägning av hushållsavfallet införs fr.o.m men taxan är oförändrad. Att viktbaserad taxa införs Arbets- och personalutskottets behandling Tomas Nilsson, (m), yrkar avslag till förslag om att införa vägning av hushållssopor. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att arbets- och personalutskottet beslutar i enlighet med Tomas Nilssons förslag. - Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari Vägning av sopor införs ej i nuläget. Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att utreda möjligheten att kunna utöka antalet återvinningsvagnar i byarna.

15 (26) 39 Dnr 12.K Återbesättning av kommunalarbetartjänst Sammanfattning En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i teknisk chef Christer Nygrens underlag. Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2013, 14, att uppdra till teknisk chef Christer Nygren att redovisa hur en lösning för verksamheten skulle kunna se ut utan att återbesättningen görs. Vidare beslutades att återbesättningen av tjänsten prövas efter Christer Nygrens redovisning. Vid dagens möte informerar teknisk chef Christer Nygren om konsekvenserna av att ej återbesätta tjänsten. Med en tjänst mindre på kommunförrådet kommer ej slamtömningen hos privata kunder och företagskunder att klaras av. Däremot klarar verksamheten av spolning av kommunens ledningsnät, tömning av va-verk och pumpstationer. Vidare påverkas snöröjningen avseende tätorten, som förrådet sköter i egen regi, då personalen får tätare beredskap samt blir mer sårbar. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november den 7 januari 2013, Kommunstyrelsens beslut den 22 januari 2013, 14. Tjänsten som kommunalarbetare återbesätts ej. Kommunen fortsätter att sköta om ledningsnätet och kommunens va-verk samt pumpstationer i egen regi. Upphandling görs omgående gällande tömning av enskilda brunnar inklusive akuta utryckningar till privata och företag med avtalsstart 1 juni Avtalet sträcker sig mellan

16 (26) 40 Dnr 10.K Redovisning av fördyringar vid ombyggnad av Resecentrum Teknisk chef Christer Nygren informerar om att ombyggnationen vid Resecentrum kommer att bli dyrare än väntat då problem med konstruktionen uppdagats under arbetets gång. Ombyggnad av resecentrum påbörjades hösten 2012 och som första åtgärd prioriterades ombyggnaden av godsdelen. Detta på grund av att kommunen hade ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön vid godshanteringen. Ombyggnaden av godsdelen är nu klar och Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet gentemot kommunen. Efter nyårshelgen påbörjades arbetet med väntsalen, där man efter rivningen kunde konstatera att taket inte hade något tätskikt inifrån samt att den bärande väggen inte gick ända upp till takstolarna. Åtgärdande av detta medför en extra kostnad på kronor exkl moms, vilket innebär att budgeten för ombyggnaden på 2,8 mkr kommer att överskridas och totalt bli ca 3,2 mkr. - Arbetsmiljöverket skrivelse den 19 december Kostnadskalkyl på extra arbeten, den 29 januari Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse den 29 januari För att inte ytterligare förseningar och fördyringar ska uppstå godkänner arbets- och personalutskottet att redovisade åtgärder vid resecentrum utförs till en kostnad av kr exkl moms.

17 (26) 41 Dnr 13.K Utökning av befintligt avtal för nytt HVB-hem, Industrivägen 16 Sammanfattning Mottagande av ensamkommande barn har startat i september. Samtliga 12 platser är belagda med 9 pojkar och 3 flickor i åldern år. Majoriteten kommer från Afghanistan och samtliga har påbörjat undervisning. För att på sikt klara avtalet bedöms en utökning av platser vara nödvändig. Förvaltningen planerar en start av nytt HVB-hem på Industrivägen 16 med 6 platser. Utökningen av befintligt avtal om 12 platser till 15 bedöms medföra bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Socialnämndens förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen Socialnämndens beslut den 12 december 2012, 100. Arbets- och personalutskottes förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka nuvarande avtal från 12 till 15 platser och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16. Uppdras till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal om att utöka antalet platser till 15 och starta upp ett nytt HVB-hem på Industrivägen 16, från och med den tidpunkt som verksamheten bestämmer.

18 (26) 42 Dnr 12.K Organisation av överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för den diskussion som pågår kring skapandet av en gemensam överförmyndarnämnd inom Umeåregionen. Överförmyndargruppen och regionrådet kommer att återkomma med ett förslag kring en framtida organisation i vår. Informationen är delgiven.

19 (26) 43 Dnr 12.K Utökningslån för digitalbioprojekt i Åmsele Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att bevilja Åmsele Folketshusförening ett utökat lån med kr till digitalbioprojektet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att slutföra förhandlingarna och bedöma föreningens förutsättningar att klara amorteringsplanen för tidigare utlämnade lån på kr och det utökade på kr. Det är i dagsläget oklart om föreningen verkligen kommer att behöva betala slutfakturan på bioanläggningen med de brister som anläggningen haft. Föreningens ekonomiske rådgivare Bengt Nilsson föreslår därför att föreningen inväntar besked om betalning krävs innan kommunlånet lyfts. Föreningen kommer att lämna in årsredovisningen för 2012 som ska ligga som underlag för överläggningar om amorteringsplanen. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsens au inväntar Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. - Beslut i Kommunfullmäktige den 26 november 2012, 111. Att invänta Åmsele Folketshusförenings årsredovisning för 2012 och besked om lånelöftet behöver utnyttjas innan förhandlingar om amorteringsplanen sker. Mathias Haglund, (s), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

20 (26) 44 Dnr 13.K Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Vindelns kommun har trådlöst nätverk i ett antal av sina byggnader och anläggningar. I de lokalerna är det också möjligt att erbjuda allmänheten tillgång till trådlös internetanslutning. Det finns ett antal platser där tillgång till Internet kan förstärka besöksmålet, exempelvis Fritidscentrum, Kvarnområdet, Bubergsgården och Forum. Förutsättningarna för att tillhandahålla trådlös anslutning för allmänheten är att det finns IT-infrastruktur i form av fysisk nätverksutrustning på plats och att en reglering av kapacitet och uppkopplingstid kan göras. Reglering av kapacitet och uppkopplingstid görs med ett stödsystem som antingen genererar biljetter eller använder externa webbtjänster (Google, Facebook, etc) för att identifiera användaren. På platser där nödvändig IT-infrastruktur finns är kostnaden cirka kr för att tillhandahålla trådlös internetuppkoppling. Driftkostnaden för underhåll, uppdateringar med mera uppgår till ca kronor per år och lokal. I samband med ärendets behandling i arbets- och personalutskottet den 7 januari 2013, lämnade förvaltningschef Eric Torstensson följande förslag till beslut; Det är upp till respektive verksamhetsansvarig att besluta och bekosta om man ska tillhandahålla trådlös internetanslutning som en service och attraktivitetshöjande åtgärd i sina anläggningar. Arbets- och personalutskottet beslutade den 7 januari 2013, 14, att frågan skulle hänvisas till ledningsgruppen för synpunkter och förslag till var kommunen ska tillhandahålla trådlös internetanslutning samt finansiering. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag den 28 december den 7 januari 2013, Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte den 21 januari 2013.

21 (26) Till dagens sammanträde har minnesanteckningar inkommit från ledningsgruppens möte den 21 januari, där följande förslag lämnas; Distributionsplattform bekostas av kommunstyrelsen. Respektive verksamhetschef avgör behovet av accesspunkter och står för finansieringen. Kommunal verksamhet ska prioriteras. Accespunkterna finansieras av respektive verksamhet, internettjänsten ska vara gratis för besökare och föreningar som ges access. Behörighet sker via biljetter eller extern webbsida som t.ex. Google eller FB. Verksamhetschefen avgör vilket av de två alternativen som väljs. Enligt ledningsgruppens förslag.

22 (26) 45 Dnr 13.K Remiss åtgärdsval Tvärstråket Västerbottens län har fastställt en länstransportplan för perioden En av de viktigaste delarna i planen är insatser som stärker systemeffekterna av Botniabanan och den nya godsterminalen i Umeå. Arbetet med analysen av investeringar, samhällseffekter och åtgärdsval tar avstamp i de pågående arbeten som sker för utveckling av stråket. Trafikverket genomför parallellt en funktionsanalys på sträckan och diskussioner om akuta åtgärder för att öka robustheten för trafiken på kort sikt pågår. Resultatet av arbetet skall utgöra underlag för region Västerbottens fördelning av medel som avsatts för Tvärstråket, samt ett underlag för vidare diskussion med Trafikverket inom ramen för den nationella åtgärdsplaneringen som pågår. I denna process har två workshops ägt rum och Vectura och ÅF Infraplan vill nu få in synpunkter från deltagande parter kring de åtgärdsval som diskuterats. Teknisk chef Christer Nygren redogör kort för de åtgärder som föreslagits och konstaterar att det i Vindelns kommun finns med ett antal åtgärder, exempelvis; Provisorisk extra plattform Vindeln Tågmöte Åmsele Hållplats Tvärålund Gällande hållplats Tvärålund finns en formulering som säger att denna ej är prioriterad av Blåvägenföreningen i dagläget. - Åtgärdsvalsstudie för Tvärstråket, och Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att skriva ett yttrande, i vilket Vindelns kommun ställer sig positiv till föreslagna åtgärder och betonar vikten av åtgärd Plattform i Tvärålund. Skrivningen att plattformen i dagsläget ej är prioriterad av Blåvägenföreningen bör utgå från dokumentet.

23 (26) 46 Dnr 13.K Prioritering av objekt,tvärstråket - Järnväg, Blå Vägen föreningen Inom ramen för Blåvägen föreningen bedrivs sedan en tid tillbaka ett projekt Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Projektet har gett ut en broschyr, i vilken projektgruppens prioritering av åtgärder längs Tvärstråket presenteras. Det tjänstemannaförslag som tagits fram visar på objekt, tidsprio för åtgärder som rör järnväg, terminaler, gods och persontrafik i väst-östlig riktning. Förslagen har rangordnats utifrån höjning av kapacitet och främjande av tillväxt. Vindelns kommun noterar att Hållplats Tvärålund i dagsläget inte finns omnämnt i någon prioritering av åtgärder längs Tvärstråket. Vindelns kommun har för avsikt att själva finansiera plattformen men betonar att åtgärden ska finnas med i materialet. - Broschyr Tvärstråket Järnväg, Vinlidsberg-Umeå hamn. Vindelns kommun förordar starkt att Hållplats Tvärålund ska finnas med i prioriteringen av framtida åtgärder.

24 (26) 47 Dnr 13.K Kontrollantskap vid företagsstöd och kommersiell service För bidrag enligt förordningen om Regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) ligger I Västerbottens län kontrollantskapet hos näringslivskontoren i länets kommuner. Länsstyrelsen håller regelbundna utbildnings- och informationsträffar med näringslivskontorens medarbetare. Inom dessa stödformer har tidigare näringslivschef Maria Hedblom och näringslivssekreterare Nina Loughlin varit utsedda kontrollanter. Då Maria Hedblom avslutat sin anställning och Nina Loughlin är tjänstledig from behöver nya kontrollanter utses av kommunstyrelsen. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Att kommunstyrelsen utser förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse förvaltningschef Eric Thorstensson och verksamhetschef Ulrika Gustafsson till kontrollanter vid företagsstöd och kommersiell service.

25 (26) 48 Dnr.13K Medfinansiering projektansökan Utveckling av Kvarnområdet För att genomföra planerade åtgärder i utvecklingsplanen kommer en ny projektansökan att lämnas till Länsstyrelsen för perioden juni 2013-juni Den totala budgeten för projektet uppgår till kr och inrymmer åtgärder som tex; Byggnation av huvudentré och entréområdet som separerar besökare och trafik samt välkomnar och informerar om området Påbörja skapandet av centrumplats för aktiviteter som konserter, uteaktiviteter, försäljning och möten kan äga rum Då ansökan uppgår till kr krävs en medfinansiering om kr. Kommunstyrelsen har i investeringsbudgeten för 2013 avsatt kr. Således saknas kr. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att projektansökan skickas in till Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen avsätter minst :- till medfinansierar av projektet i 2014 års investeringsbudget. Förslag under sammanträdet Mathias Haglund, (s), yrkar avslag till förslaget. Ordförande ställer proposition på Haglunds yrkande och finner att arbetsoch personalutskottet avslår detsamma. - Verksamhetschef Ulrika Gustafssons skrivelse den 30 januari Projektansökan den 30 januari Projektansökan godkänns och skickas in till Länsstyrelsen. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsätta tkr ur investeringsbudgeten 2014.

26 (26) 49 Dnr 13.K Kurs- och konferensinbjudningar Region Västerbottens Kulturdialogen, mötesförfrågan Ansökan från Paul Redstig om att få åka på Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, mars 2013 i Karlstad. Kulturdialogen föreslås äga rum den 8 april, , i anslutning till arbets- och personalutskottets möte. Elli-Mari Lundgren, (m), deltar vid Moderaternas rikskonferens Sverigemötet 2013, den mars 2013 i Karlstad.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 2014-04-07 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), 77-95, 97-99

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-05-06 1(39) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-14.45 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-08-26 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 26 augusti 2013, kl 08.30-15.15 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-10-27 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 27 oktober 2014 klockan 19.00-20.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 2016-03-10 1(12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl. 11.45-14.15 Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén,

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-02-10 1(28) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl

Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl 2015-12-14 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, den 19 januari 2016, kl. 18.30-21.00 Beslutande Lars Waltari, ordförande Mikael Hermansson, (c) Per-Anders Olsson, (s), tj ers Övriga deltagande Christer

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (30)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (30) arbets- och personalutskott 2012-10-08 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 oktober 2012, kl. 08.00-16.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

143939393939393914 39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 143939393939393914 39 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.30 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 17 oktober 2013, kl 18 30 20 30. Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 41-48

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 17 oktober 2013, kl 18 30 20 30. Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 41-48 2013-10-17 1(10) Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 17 oktober 2013, kl 18 30 20 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Mikael Sundling Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer