Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09"

Transkript

1 /

2 Konformitetsintyg Sprachschlüssel Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda produkt är i överensstämmelse med och motsvarar de grundläggande kraven i följande EU-direktiv: GAD LVD EMC BED 2009 / 142 / EC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC På grund av detta är produkten märkt med: CE-0085 Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Chef forskning och utveckling Denkinger Chef produktion och kvalitetsmanagement

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Förhållningssätt vid gaslukt Förhållningssätt vid avgaslukt Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Gasförsörjning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Serienummer Funktion kondenserande panna Vatten- och avgasförande delar Elektriska delar Säkerhets- och övervakningsanordningar Programförlopp Förbränningsreglering (SCOT -system) Funktion varmvattenberedare Tekniska data Behörighetsuppgifter Elektriska data Omgivningsvillkor Tillåtna bränslen Emissioner Effekt Värmepanna Dimensionering av avgasanläggningen Produktmärkvärde enligt EnEV Mått Vikt Miljöegenskaper/återvinning Montage Montagevillkor Uppställning av varmvattenberedare Installation Krav på uppvärmningsvattnet Tillåten vattenhårdhet Fyllvattenmängd Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten / La 3-126

4 5.2 Hydraulisk anslutning Förutsättningar Vattenanslutning Gasförsörjning Montage kondenserande gaspanna Kondensatanslutning Luft-/avgasledning El.installation Anslutningsschema Anslutning varmvattenberedare WAI Anslutning varmvattenberedare WAP Anslutning av extern pump Manövrering Driftöversikt Driftområde Display Slutanvändarnivå Display i slutanvändarnivå Inställningar i slutanvändarnivå Fackmannanivå (FM-nivå) Info-nivå Parameternivå Manuell effektstart Starta manuell konfiguration Styrningsvarianter Regleringsvarianter Konstant framledningstemperaturreglering Väderleksstyrning Växelreglering Cirkulationspump Frostskydd In- och utgångar Särskilda anläggningsparametrar Sotarfunktion Idrifttagande Förutsättningar Kontrollera gasarmaturens täthet Kontrollera gasanslutningstrycket Injustering av pannan Byte av gastyp Kontrollera avgassystemets täthet Anpassa effekten Beräkna brännareffekten Urdrifttagande / La 4-126

5 9 Service Service kondenserande panna Serviceanvisningar Komponenter Serviceindikering Brännaryta: demontage och montering Byta ut elektroder Rengöring av värmeväxlaren Service varmvattenberedare Serviceanvisningar Rengör varmvattenberedaren Byta magnesiumanod Felsökning Förfarande vid störningar Felhistorik Avhjälpning av fel Varningskod Felkod Driftproblem Tillbehör Reservdelar Tekniska underlag Pannintern kabeldragning Givarparametrar Omräkningstabell O₂/CO₂ Projektering Expansionskärl och anläggningstryck Ordlista / La 5-126

6 1 Användaranvisningar 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar ett värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Endast personer som har genomgått kvalificerad utbildning får arbeta med apparaten. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 6-126

7 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service, egenmäktigt genomförda förändringar på apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, förändringar i förbränningsrummet, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna bränslen, brister i försörjningsledningarna, vid ej diffusionstäta värmekretsar utan systemdelning, force majeure / La 7-126

8 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Den kondenserande pannan är ämnad för: varmvattenvärmekretsar i slutna system enligt SS-EN 12828, en volymström på maximalt: - WTC 15 = 1300 l/h, - WTC 25 = 2200 l/h. Varmvattenberedaren är ämnad för uppvärmning av tappvatten i enlighet med TrinkwV (tysk tappvattenförordning). Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Om förbränningsluften i uppställningsrummet är smutsig, är det nödvändigt med en ökad rengörings- och serviceinsats. I sådana fall bör pannan köras med rumsluftsoberoende drift. Pannan får endast köras i slutna rum. Uppställningsrummet skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå på apparaten eller på annat materiel. 2.2 Förhållningssätt vid gaslukt Förhindra öppen eld eller gnistbildning, t. ex genom att: inte tända resp. släcka lampor, inte använda några elektriska apparater, inte använda några mobiltelefoner. Öppna fönster och dörrar. Stäng gaskulventilen. Varna de boende (använd ej ringklockan). Lämna byggnaden. Meddela fackfirman/installatören eller gasleverantören efter att byggnaden lämnats. 2.3 Förhållningssätt vid avgaslukt Stäng av apparaten och ta pannan ur drift. Öppna fönster och dörrar. Meddela fackfirman/installatören. 2.4 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits resp. kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte (se kap. 9.2) Normaldrift Alla skyltar på brännaren skall hållas rena och läsbara, brännaren får bara användas med fastmonterad kåpa, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid / La 8-126

9 2 Säkerhet El.anslutning För arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Gasförsörjning Installations-, ändrings- och underhållsarbeten får endast utföras av gasleverantören eller företag som har adekvat behörighet, såväl inom- som utomhus, före igångsättning måste gasledningen genomgå ett belastnings- och täthetsprov respektive en användbarhetskontroll för det avsedda drifttrycket (t. ex. EGN 09), före installationen måste gasleverantören informeras om den planerade installationen, anläggningstyp och -storlek, beakta lokala föreskrifter och riktlinjer vid installationen (se EGN; TRF band 1, 1996 och band 2, 1997). gasförsörjningen skall, beroende på gastyp och -kvalitet, genomföras på sådant sätt att inga flytande ämnen kan läcka ut (t. ex. kondensat). Beakta förångningstryck och förångningstemperatur vid gasol, endast kontrollerade och godkända tätningsmaterial får användas, beakta användaranvisningarna, apparaten måste justeras in på nytt vid konvertering till annan gastyp, en täthetsprovning måste göras efter varje servicetillfälle och felavhjälpning. 2.5 Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 9-126

10 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Kondenserande gaspanna Exempel: WTC 25-A UTF. K PEA WTC Typ: Weishaupt Thermo Condens 25 Effektstorlek: 25 kw -A Seriebeteckning UTF. K Utförande: Kompakt PEA Varvtalsstyrd cirkulationsklass (effektklass A) Varmvattenberedare WAI 100 WAI Typ: Weishaupt Aqua Integra 100 Storlek WAP 115 WAP Typ: Weishaupt Aqua Power 115 Storlek / La

11 3 Produktbeskrivning 3.2 Serienummer Serienumret på typskylten är produktens identifikationsnummer. Numret krävs för Weishaupts service och uppföljning. Kondenserande gaspanna 1 Typskylt Ser. Nr. Varmvattenberedare 1 Typskylt Ser. Nr / La

12 3 Produktbeskrivning 3.3 Funktion kondenserande panna Vatten- och avgasförande delar Bild: WTC 25-A UTF. K PEA 1 Snabbavluftare 2 Avgasanslutning 3 Manometer anläggningstryck 4 Expansionskärl 10 liter / 0,75 bar 5 Trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Säkerhetsventil 3 bar 8 Vattenlås 9 Värmeväxlare / La

13 3 Produktbeskrivning Elektriska delar Bild: WTC 25-A UTF. K PEA 1 Framledningsgivare 2 Fläkt 3 Manöverenhet 4 Pannelektronik (WCM-CPU) med el.anslutning 5 Reglermotor för trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Avgasgivare 8 Gaskombiventil 9 Tändelektrod 0 Joniseringselektrod / La

14 3 Produktbeskrivning Säkerhets- och övervakningsanordningar Framledningsgivare (estb) Överskrider temperatren 95 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (W12). Apparaten startar automatiskt igen då temperaturen har sjunkit till under framledningsbörvärdet och då den har hållit sig där i 1 minut. Överskrider temperaturen 105 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas. Anläggningen blockeras (F11). Framledningsgivarens blockeringsfunktion ersätter vattenbristsäkringen i enlighet med SS-EN Övervakning framledningstemperaturhöjning (gradient) Stiger framledningstemperaturen för fort, stängs apparaten av (W14). Funktionen aktiveras först på nytt då temperaturen är >45 C. Temperaturdifferens framledning/avgas Överskrider differensen mellan framlednings- och avgastemperaturen värdet för parameter A7, stängs apparaten av (W15). Om varningen uppstår 30 gånger efter varandra, blockeras anläggningen (F15). När värdet börjar närma sig, ökar först pumpeffekten, därefter reduceras brännareffekten. Avgasgivare (estb) Överskrider avgastemperaturen värdet för parameter 33 (fabriksinställning 120 C), stängs brännartillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (F13). När säkerhetstemperaturen börjar närma sig, reduceras brännareffekten stegvis, vid en differens på 5 K (115 C) stängs brännaren av (W16) / La

15 3 Produktbeskrivning Programförlopp Förvädring Fläkten startar vid värmekrav 1 och går upp till förvädringsvarvtalet 2. Tändning Fläkten går ner till tändvarvtalet 3, tändningen 4 startar och gasventilerna 5 öppnas. Tändgnistan tänder bränslet. En flamma bildas. Säkerhetstid Efter säkerhetstiden (5 sekunder) 6 stängs tändningen av. Flamstabilisering Om det finns en flamsignal 7, startar flamstabiliseringstiden 8. Fördröjd värmedrift I driftsättet värme följer först den fördröjda värmedriften 9. Värmeeffekten är begränsad under hela fördröjningstiden (den fördröjda värmedriften uteblir vid varmvattenberedning). Modulerande drift Pannans interna temperaturregulator övertar det normala varvtalsvärdet för fläkten 0 inom de programmerade effektgränserna. Eftervädring Fläkten körs alltid på eftervädringsvarvtal q efter varje regleringsavbrott, fel samt spänningsåterkomst / La

16 3 Produktbeskrivning Förbränningsreglering (SCOT -system) Pannan är utrustad med en elektronisk förbränningsreglering. Förbränningsregleringen sker via joniseringselektroden. Gasmängden regleras till den befintliga luftmängden i förhållande till den uppmätta joniseringsströmmen. Om luftöverskottet reduceras stiger förbränningstemperaturen och därmed även joniseringsströmmen. Den maximala joniseringsströmmen (Io max) uppstår vid ett luftöverskott på 0 % (λ=1,0). Den maximala joniseringsströmmen (Io max) fastställs regelbundet via olika kalibreringsprocesser. Utifrån detta maximalvärde beräknas sedan ett luftöverskott. Börvärdet för joniseringsströmmen (Io bör) ställs in, så en O2-halt på ca 5,5 % (λ=1,35) skapas över hela moduleringsområdet. I o max I o soll =1,0 1,35 1 Lufttal (λ) 2 Joniseringsström 3 Reglerområde Kalibrering Kalibreringar genomförs efter: dynamiskt förbestämda drifttimmar, dynamiskt förbestämda brännarstarter, spänningsbortfall, att särskilda fel har uppstått (t. ex. F21, W22, etc.). En kalibrering kan även genomföras manuellt med parameter 39. En manuell kalibrering med parameter 39 är obligatorisk efter att följande komponenter har bytts ut: joniseringselektrod, brännaryta, kretskort för WCM-CPU, gaskombiventil. Vid en kalibrering stiger CO-halten temporärt (i ca 2 sek) över 1000 ppm / La

17 3 Produktbeskrivning Exempel O2-korrektur Efter en lyckad kalibrering med parameter 39 skapas en ny O2-kurva. Kurvan kan därefter förändras parallellt via P 39, och på så sätt optimeras O2-halten. Via P 72 kan även O2-halten i det nedre effektområdet (upp till ca 50 %) optimeras. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0 P 72 P 39 1 Brännareffekt 2 O2-halt i % 3 Minimal effekt 4 Maximal effekt 5 O2-kurva efter kalibrering 6 O2-kurva efter korrigering med P 39 7 O2-kurva efter korrigering med P / La

18 3 Produktbeskrivning 3.4 Funktion varmvattenberedare WTC Kompakt består av en kondenserande gaspanna och en varmvattenberedare. Den kondenserande pannan kan antingen kombineras med en slingberedare (WAI) eller med en skiktberedare (WAP). Varmvattenberedare WAI 100 Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en slingvärmeväxlare. 1 Trattformat vattenlås med utlopp 2 Fyll- och tömningsventil värme 3 Magnesiumskyddsanod 4 Varmvattengivare (B3) 5 Tömningsventil varmvattenberedare 6 Tilloppsanordning kallvatten 7 Slingvärmeväxlare 8 Inspektionsfläns Varmvattendriften har företräde före värmedriften. Varmvattenladdningen sker, då temperaturen vid varmvattengivaren (B3) sjunker under varmvattenbörvärdet minus kopplingsdifferensen (parameter 51). En nedsänkningsnivå kan ställas in (endast med tillsammans med en timer) för varmvattentemperaturen med hjälp av avdragsvärdet (parameter 53). Den maximala laddningstiden för varmvattnet kan ställas in med parameter / La

19 3 Produktbeskrivning Varmvattenberedare WAP 115 Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en plattvärmeväxlare. 1 Trattformat vattenlås med utlopp 2 VV-utloppsgivare (B12) 3 Plattvärmeväxlare 4 Fyll- och tömningsventil värme 5 Laddningspump skiktberedare 6 Varmvattengivare inkoppling (B3) 7 Varmvattengivare frånkoppling (B10) 8 Tömningsventil varmvattenberedare 9 Tilloppsanordning kallvatten 0 Inspektionsfläns q Magnesiumskyddsanod w Flödesdämpare varmvatten Varmvattendriften har företräde före värmedriften. Beredarens interna varmvattenladdningspump startas via MFA-utgången. MFAutgången ställs in automatiskt och parameter 13 visas inte. Varmvattenladdningen sker, då temperaturen vid varmvattengivaren (B3) sjunker under varmvattenbörvärdet minus kopplingsdifferensen (parameter 51). Vid varmvattenladdning regleras brännareffekten via varmvattnets utloppsgivare (B12). Laddningen pågår ända till dess att varmvattengivarens frånkoppling (B10) avslutar laddningsförloppet. Pumpens effekt kan justeras med hjälp av parameter / La

20 3 Produktbeskrivning 3.5 Tekniska data Behörighetsuppgifter Gasapparatkategori Installationssätt DE: II2ELL3B/P, II2N3B/P; AT: II2H3B/P; CH: II2H3P B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) CE-PIN CE-0063 BM 3092 SVGW (kondenserande panna) SVGW (varmvattenberedare) DIN CERTCO (varmvattenberedare) W247-13MC (1 Endast i kombination med avgassystem tryckklass P1 eller H1 enligt SS-EN Grundläggande normer SS-EN : 2005 och SS-EN : 2007 SS-EN 483: 1999 SS-EN 677: 1998 SS-EN Elektriska data WTC 15 WTC 25 Nätspänning/nätfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Energiförbrukning drift med PEA-pump vid fabriksinställning och värmedrift med 3-stegspump vid fabriksinställning och värmedrift Energiförbrukning max med PEA-pump vid värmedrift med 3-stegspump vid värmedrift Energiförbrukning max med PEA-pump vid varmvattendrift (med WAP 115) med 3-stegspump vid varmvattendrift (med WAP 115) 56 W 85 W 101 W 97 W 140 W 149 W 73 W 99 W 103 W 120 W 142 W 159 W Energiförbrukning standby 10 W 10 W Apparatsäkring intern F1 230 V (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Apparatsäkring intern F2 24V DC (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Extern förkopplad säkring max 16 A max 16 A Skyddsform IP 44 IP Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/lagring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens / La

21 3 Produktbeskrivning Tillåtna bränslen naturgas gasol Emissioner Avgas Apparaten motsvarar emissionsklass 5 enligt SS-EN 676. Nominell emissionsfaktor enligt DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 15 WTC 25 Kväveoxid NOx 20 mg/kwh 20 mg/kwh Kolmonoxid CO 13 mg/kwh 12 mg/kwh WTC 15 WTC 25 O2-halt naturgas 5,5 % 5,5 % O2-halt gasol propan 5,8 % 5,8 % Ljud Binärt ljudemissionsvärde enligt ISO 4871 WTC 15 WTC 25 Uppmätt ljudeffektnivå LWA (re 1 pw 49 db(a) (1 49 db(a) (1 Mätosäkerhet KWA 4 db(a) 4 db(a) Uppmätt ljudtrycksnivå LpA (re 20 µpa) 42 db(a) (2 42 db(a) (2 Mätosäkerhet KpA 4 db(a) 4 db(a) (1 Bullermätning fastställd enligt norm SS-EN ISO (2 Fastställd med ett avstånd om 1 meter från apparaten. Den uppmätta ljudnivån plus mätosäkerhet ger det övre gränsvärdet för vad som kan uppstå vid mätningar / La

22 3 Produktbeskrivning Effekt WTC 15 WTC 25 Brännareffekt QC 4,0 14,0 kw 6,9 24,0 kw Panneffekt vid 80/60 C 3,8 13,7 kw 6,7 23,6 kw Panneffekt vid 50/30 C 4,3 14,7 kw 7,5 25,2 kw Fläktvarvtal naturgas /min /min Fläktvarvtal gasol /min /min Kondensatmängd vid 50/30 C 0,7 1,2 l/h 1,0 2,0 l/h Nom. verkningsgrad vid 40/30 C 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) Beredskapsförlust vid 45 K Kontinuerlig effekt QD (60/10/45 C - 1 m³/h) Flöde rd (60/10/45 C - 1 m³/h) Effekttal NL (60/10/45 C - 1 m³/h) Korttidseffekt Q10min (60/10/45 C - 1 m³/h) (1 Då lagerhållningstemperaturen är lägre reduceras effekttalet. WAI 100 WAP 115 WTC 15 WTC 25 WTC 15 WTC 25 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 13,8 kw 23,1 kw 14,6 kw 23,9 kw 341 liter 580 liter 359 liter 589 liter 1,0 (1 1,5 (1 1,9 (1 2,5 (1 14,3 l/10min 17,1 l/10min 19,0 l/10min 21,5 l/10min Värmepanna WTC 15 WTC 25 Vattenvolym 2,6 liter 3,5 liter Panntemperatur max 85 C max 85 C Drifttryck max 3 bar max 3 bar Expansionskärl volym 18 liter 18 liter Expansionskärl förtryck 0,75 bar 0,75 bar Hydraulisk tryckförlust (spridning 20 K) 65 mbar 185 mbar Genomströmningsgräns 1300 l/h 2200 l/h WAI 100 WAP 115 Nominellt innehåll totalt 112 liter 115 liter Volym primärvärme 7,0 liter Volym tappvatten 105 liter 115 liter Drifttemperatur primärvärme max 110 C Drifttemperatur tappvatten max 95 C max 95 C Drifttryck primärvärme max 10 bar Drifttryck tappvatten max 10 bar max 10 bar / La

23 3 Produktbeskrivning Uppfordringshöjd med PEA-pump 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Varvtal PEA-pump Uppfordringshöjd WTC 15 med 3-stegspump 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg / La

24 3 Produktbeskrivning Uppfordringshöjd WTC 25 med 3-stegspump 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg Dimensionering av avgasanläggningen WTC 15 WTC 25 Resttryck vid avgasmuff 58 Pa 61 Pa Rökgasmasseström 1,9 6,6 g/s 3,3 11,3 g/s Avgastemperatur vid 80/60 C C C Avgastemperatur vid 50/30 C C C Produktmärkvärde enligt EnEV Verkningsgrad för panna vid 100 % effekt och medelpanntemperatur 70 C Verkningsgrad för panna vid 30 % effekt och returledningstemperatur 30 C Stilleståndsförlust vid 50 K över rumstemperatur WTC 15 WTC 25 99,7 % Hi (88,0 % Hs) 108,0 % Hi (97,3 % Hs) 1,17 % 152 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 109,1 % Hi (98,3 % Hs) 0,62 % 141 W / La

25 3 Produktbeskrivning Mått mm 600 mm 140 mm 284 mm 600 mm 1700 mm mm vid DN 100/ mm vid DN 125/80 2 Tilluft-/avgasanslutning Ø 125 mm/dn / La

26 3 Produktbeskrivning WAI mm 790 mm mm mm mm 422 mm 342 mm 300 mm 200 mm 600 mm 70 mm 911 mm mm 230 mm 340 mm 361 mm 430 mm WAP mm 422 mm 342 mm 200 mm 600 mm 70 mm 790 mm mm mm mm mm 230 mm 340 mm 430 mm 1 Framledning värme G¾" 2 Returledning värme G¾" 3 Varmvattenanslutning G¾" 4 Kallvattenanslutning G¾" 5 Gasledning G¾" 6 Framledning WTC-varmvattenberedare 6 Returledning WTC-varmvattenberedare / La

27 3 Produktbeskrivning Vikt WTC 15 WTC 25 WAI 100 WAP 115 Tomvikt ca 56 kg ca 63 kg ca 89 kg ca 75 kg Miljöegenskaper/återvinning Varmvattenberedaren är fri från Cr6 (hexavalent krom), bly och CFC (klorfluorkarboner) / La

28 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevillkor OBS! Endast giltigt för Schweiz Vid montage och drift i Schweiz skall föreskrifterna från SVGW och VKG, lokala och kantonala förordningar samt EKAS-riktlinjerna (riktlinjer för gasol del 2) beaktas. Kontrollera beredartyp och drifttryck Det drifttryck som anges på typskylten får inte överskridas. Kontrollera beredartypen. Kontrollera att drifttrycket ligger inom ramarna (se kap ). Kontrollera uppställningsrummet Kontrollera att uppställningsrummet är frostsäkert. Kontrollera golvets och matningens bärförmåga (se kap ). Kontrollera att golvet är jämnt. Kontrollera utrymmesbehovet för den hydrauliska anslutningen. Mått Beakta anläggningens dimensionering vid montaget (se kap ). Min.avstånd Beakta ett avstånd på minst 3 cm bredvid pannan mot väggarna och eventuella föremål vid montage- och servicearbeten / La

29 4 Montage 4.2 Uppställning av varmvattenberedare Ta bort transportsäkringen Lossa och ta bort skruvarna i transportsäkringen helt. Ta bort pannfronten Dra pannfronten framåt och lyft ur den ur styrhålen. Montage av kondensatslang Kondensatslangen skall monteras så det inte kan uppstå några vattenfickor (vattenlåseffekt), vilket kan stoppa kondensatflödet. Montera kondensatslangen på kondensatutgången. Positionering och justering av varmvattenberedaren Ställ varmvattenberedaren på plats. Justera varmvattenberedaren i höjdled med hjälp av de ställbara fötterna Inställningsområde ställbar fot: mm / La

30 5 Installation 5 Installation 5.1 Krav på uppvärmningsvattnet Uppvärmningsvattnet måste följa VDI-riktlinjen 2035 eller motsvarande lokala föreskrifter och krav. Obehandlat fyll- och kompletteringsvatten måste hålla samma kvalitet som tappvatten (färglöst, klart, utan avlagringar), fyll- och kompletteringsvattnet måste vara filtrerat (porvidd max 25 µm), ph-värdet skall ligga på 8,5 ± 0,5, ingen syretillförsel får ske i uppvärmningsvattnet (max 0,05 mg/l), vid icke diffusionstäta anläggningskomponenter måste pannan skiljas från värmekretsen genom en systemavskiljning Tillåten vattenhårdhet Tillåten vattenhårdhet beräknas i förhållande till mängden fyll- och kompletteringsvatten. Fastställ utifrån diagrammet om åtgärder för vattenbearbetning är nödvändiga eller inte. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området ovanför gränsvärdet: Rengör fyll- och kompletteringsvattnet. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området under gränsvärdet behövs ingen bearbetning. För in mängden fyll- och kompletteringsvatten i protokollet. WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh / La

31 5 Installation WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh Fyllvattenmängd Då information om fyllvattenmängd saknas kan en ungerfärlig beräkning göras utifrån tabellen. För ackumulatoranläggningar måste även innehållet i ackumulatorn tas med i beräkningen. Uppvärmningssystem Ungefärlig fyllvattenmängd (1 55/45 C 70/55 C Rör- och stålradiator 37 l/kw 23 l/kw Gjutjärnsradiator 28 l/kw 18 l/kw Panelradiator 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektor 10 l/kw 6 l/kw Golvvärme 25 l/kw 25 l/kw (1 I relation till byggnadens värmebehov / La

32 5 Installation Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten Avsaltning (rekommenderas av Weishaupt) Avsalta fyll- och kompletteringsvattnet helt. (Förslagsvis med hjälp av en blandbädd.) Då uppvärmningsvattnet är helt avsaltat kan den kompletteringsvattenmängd som uppgår till 10 % av anläggningsinnehållet vara obehandlad. Mängden kompletteringsvatten utöver detta måste dock avsaltas. Kontrollera det avsaltade vattnets ph-värde (8,5 ± 0,5): efter idrifttagandet, efter ca 4 veckor i drift, vid den årliga servicekontrollen. Höj eventuellt uppvärmningsvattnets ph-värde genom att tillföra trinatriumfosfat. Avhärdning (katjonbytare) AKTA Skador på pannan p.g.a. förhöjt ph-värde Avhärdning med hjälp av en katjonbytare gör uppvärmningsvattnet alkaliskt. Korrosion kan skada pannan. Efter att vattnet har avhärdats med en katjonbytare måste ph-värdet stabiliseras ytterligare. Avhärda fyll- och kompletteringsvattnet. Stabilisera ph-värdet. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) vid den årliga servicekontrollen. Hårdhetsstabilisering AKTA Skador på pannan p.g.a. olämpliga inhibitorer Korrosionsbildning och avlagringar kan skada pannan. Använd endast hämmare, vars tillverkare garanterar följande: att de krav som ställs på uppvärmningsvattnet uppfylls, att värmeväxlaren i apparaten inte angrips av korrosion, att ingen slambildning uppstår i värmeanläggningen. Rengör fyll- och kompletteringsvattnet med hämmare. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) enligt hämmartillverkarens riktlinjer / La

33 5 Installation 5.2 Hydraulisk anslutning Förutsättningar Säkerhetsventil Det måste finnas en säkerhetsventil installerad i kallvattentilloppet. Säkerhetsventilen: skall inte kunna stängas av från varmvattenberedaren, måste senast starta, då varmvattenberedaren uppnår tillåtet drifttryck (se kap ). Weishaupt rekommenderar det hydrauliska installationssetet WHI K 3.0 (tillbehör). Det innehåller: säkerhetsventil, utloppsslang, cirkulationsanslutning. Kontrollera strypbrickan på varmvattenberedare WAP 115 Vid leverans finns en strypbricka Ø 4,8 mm monterad i WAP 115 för drift med WTC 15. Då drift sker med WTC 25 måste den förmonterade strypbrickan istället bytas ut mot den bifogade strypbrickan Ø 6,2 mm. Lossa anslutningsröret 1. Ta bort strypbrickan Ø 4,8 mm 2. Montera in strypbrickan Ø 6,2 mm 3 med skriften uppåt. 6,2 6,2 4,8 4,8 Krav på uppvärmningsvattnet AKTA Skador på pannan på grund av olämpligt fyllvatten Korrosion och avlagringar kan skada anläggningen. Beakta kraven på uppvärmningsvattnet samt lokala föreskrifter (se kap. 5.1) / La

34 5 Installation Vattenanslutning Anslut ledningarna för tappvatten, beakta samtidigt lokala föreskrifter (t. ex. DIN 1988, SS-EN 806). Anslut ledningarna för primärvärmen. 1 Varmvattenanslutning G3/4" 2 Kallvattenanslutning G3/4" 3 Returledning värme G3/4" 4 Framledning värme G3/4" Påfyllning värmesystem Anslut framledning värme med utloppet och öppna kulventilen 1. Stäng returledning värme 2 så den är helt tät. Öppna kulventilen för returledning värme 4. Anslut slangen till påfyllningsventilen och öppna ventilen 3. Spola igenom värmeanläggningen med minst 2 gånger av dess totala anläggningsinnehåll. Föroreningar försvinner. Stäng påfyllningsventilen 3. Stäng kulventilen för returledning värme 4 och ta bort förslutningen. Stäng kulventilen för framledning värme 1 och ta bort anslutningen till utloppet Avlufta värmeanläggningen nerifrån och upp / La