Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09"

Transkript

1 /

2 Konformitetsintyg Sprachschlüssel Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda produkt är i överensstämmelse med och motsvarar de grundläggande kraven i följande EU-direktiv: GAD LVD EMC BED 2009 / 142 / EC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC På grund av detta är produkten märkt med: CE-0085 Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Chef forskning och utveckling Denkinger Chef produktion och kvalitetsmanagement

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Förhållningssätt vid gaslukt Förhållningssätt vid avgaslukt Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Gasförsörjning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Serienummer Funktion kondenserande panna Vatten- och avgasförande delar Elektriska delar Säkerhets- och övervakningsanordningar Programförlopp Förbränningsreglering (SCOT -system) Funktion varmvattenberedare Tekniska data Behörighetsuppgifter Elektriska data Omgivningsvillkor Tillåtna bränslen Emissioner Effekt Värmepanna Dimensionering av avgasanläggningen Produktmärkvärde enligt EnEV Mått Vikt Miljöegenskaper/återvinning Montage Montagevillkor Uppställning av varmvattenberedare Installation Krav på uppvärmningsvattnet Tillåten vattenhårdhet Fyllvattenmängd Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten / La 3-126

4 5.2 Hydraulisk anslutning Förutsättningar Vattenanslutning Gasförsörjning Montage kondenserande gaspanna Kondensatanslutning Luft-/avgasledning El.installation Anslutningsschema Anslutning varmvattenberedare WAI Anslutning varmvattenberedare WAP Anslutning av extern pump Manövrering Driftöversikt Driftområde Display Slutanvändarnivå Display i slutanvändarnivå Inställningar i slutanvändarnivå Fackmannanivå (FM-nivå) Info-nivå Parameternivå Manuell effektstart Starta manuell konfiguration Styrningsvarianter Regleringsvarianter Konstant framledningstemperaturreglering Väderleksstyrning Växelreglering Cirkulationspump Frostskydd In- och utgångar Särskilda anläggningsparametrar Sotarfunktion Idrifttagande Förutsättningar Kontrollera gasarmaturens täthet Kontrollera gasanslutningstrycket Injustering av pannan Byte av gastyp Kontrollera avgassystemets täthet Anpassa effekten Beräkna brännareffekten Urdrifttagande / La 4-126

5 9 Service Service kondenserande panna Serviceanvisningar Komponenter Serviceindikering Brännaryta: demontage och montering Byta ut elektroder Rengöring av värmeväxlaren Service varmvattenberedare Serviceanvisningar Rengör varmvattenberedaren Byta magnesiumanod Felsökning Förfarande vid störningar Felhistorik Avhjälpning av fel Varningskod Felkod Driftproblem Tillbehör Reservdelar Tekniska underlag Pannintern kabeldragning Givarparametrar Omräkningstabell O₂/CO₂ Projektering Expansionskärl och anläggningstryck Ordlista / La 5-126

6 1 Användaranvisningar 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar ett värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Endast personer som har genomgått kvalificerad utbildning får arbeta med apparaten. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 6-126

7 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service, egenmäktigt genomförda förändringar på apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, förändringar i förbränningsrummet, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna bränslen, brister i försörjningsledningarna, vid ej diffusionstäta värmekretsar utan systemdelning, force majeure / La 7-126

8 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Den kondenserande pannan är ämnad för: varmvattenvärmekretsar i slutna system enligt SS-EN 12828, en volymström på maximalt: - WTC 15 = 1300 l/h, - WTC 25 = 2200 l/h. Varmvattenberedaren är ämnad för uppvärmning av tappvatten i enlighet med TrinkwV (tysk tappvattenförordning). Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Om förbränningsluften i uppställningsrummet är smutsig, är det nödvändigt med en ökad rengörings- och serviceinsats. I sådana fall bör pannan köras med rumsluftsoberoende drift. Pannan får endast köras i slutna rum. Uppställningsrummet skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå på apparaten eller på annat materiel. 2.2 Förhållningssätt vid gaslukt Förhindra öppen eld eller gnistbildning, t. ex genom att: inte tända resp. släcka lampor, inte använda några elektriska apparater, inte använda några mobiltelefoner. Öppna fönster och dörrar. Stäng gaskulventilen. Varna de boende (använd ej ringklockan). Lämna byggnaden. Meddela fackfirman/installatören eller gasleverantören efter att byggnaden lämnats. 2.3 Förhållningssätt vid avgaslukt Stäng av apparaten och ta pannan ur drift. Öppna fönster och dörrar. Meddela fackfirman/installatören. 2.4 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits resp. kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte (se kap. 9.2) Normaldrift Alla skyltar på brännaren skall hållas rena och läsbara, brännaren får bara användas med fastmonterad kåpa, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid / La 8-126

9 2 Säkerhet El.anslutning För arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Gasförsörjning Installations-, ändrings- och underhållsarbeten får endast utföras av gasleverantören eller företag som har adekvat behörighet, såväl inom- som utomhus, före igångsättning måste gasledningen genomgå ett belastnings- och täthetsprov respektive en användbarhetskontroll för det avsedda drifttrycket (t. ex. EGN 09), före installationen måste gasleverantören informeras om den planerade installationen, anläggningstyp och -storlek, beakta lokala föreskrifter och riktlinjer vid installationen (se EGN; TRF band 1, 1996 och band 2, 1997). gasförsörjningen skall, beroende på gastyp och -kvalitet, genomföras på sådant sätt att inga flytande ämnen kan läcka ut (t. ex. kondensat). Beakta förångningstryck och förångningstemperatur vid gasol, endast kontrollerade och godkända tätningsmaterial får användas, beakta användaranvisningarna, apparaten måste justeras in på nytt vid konvertering till annan gastyp, en täthetsprovning måste göras efter varje servicetillfälle och felavhjälpning. 2.5 Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 9-126

10 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Kondenserande gaspanna Exempel: WTC 25-A UTF. K PEA WTC Typ: Weishaupt Thermo Condens 25 Effektstorlek: 25 kw -A Seriebeteckning UTF. K Utförande: Kompakt PEA Varvtalsstyrd cirkulationsklass (effektklass A) Varmvattenberedare WAI 100 WAI Typ: Weishaupt Aqua Integra 100 Storlek WAP 115 WAP Typ: Weishaupt Aqua Power 115 Storlek / La

11 3 Produktbeskrivning 3.2 Serienummer Serienumret på typskylten är produktens identifikationsnummer. Numret krävs för Weishaupts service och uppföljning. Kondenserande gaspanna 1 Typskylt Ser. Nr. Varmvattenberedare 1 Typskylt Ser. Nr / La

12 3 Produktbeskrivning 3.3 Funktion kondenserande panna Vatten- och avgasförande delar Bild: WTC 25-A UTF. K PEA 1 Snabbavluftare 2 Avgasanslutning 3 Manometer anläggningstryck 4 Expansionskärl 10 liter / 0,75 bar 5 Trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Säkerhetsventil 3 bar 8 Vattenlås 9 Värmeväxlare / La

13 3 Produktbeskrivning Elektriska delar Bild: WTC 25-A UTF. K PEA 1 Framledningsgivare 2 Fläkt 3 Manöverenhet 4 Pannelektronik (WCM-CPU) med el.anslutning 5 Reglermotor för trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Avgasgivare 8 Gaskombiventil 9 Tändelektrod 0 Joniseringselektrod / La

14 3 Produktbeskrivning Säkerhets- och övervakningsanordningar Framledningsgivare (estb) Överskrider temperatren 95 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (W12). Apparaten startar automatiskt igen då temperaturen har sjunkit till under framledningsbörvärdet och då den har hållit sig där i 1 minut. Överskrider temperaturen 105 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas. Anläggningen blockeras (F11). Framledningsgivarens blockeringsfunktion ersätter vattenbristsäkringen i enlighet med SS-EN Övervakning framledningstemperaturhöjning (gradient) Stiger framledningstemperaturen för fort, stängs apparaten av (W14). Funktionen aktiveras först på nytt då temperaturen är >45 C. Temperaturdifferens framledning/avgas Överskrider differensen mellan framlednings- och avgastemperaturen värdet för parameter A7, stängs apparaten av (W15). Om varningen uppstår 30 gånger efter varandra, blockeras anläggningen (F15). När värdet börjar närma sig, ökar först pumpeffekten, därefter reduceras brännareffekten. Avgasgivare (estb) Överskrider avgastemperaturen värdet för parameter 33 (fabriksinställning 120 C), stängs brännartillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (F13). När säkerhetstemperaturen börjar närma sig, reduceras brännareffekten stegvis, vid en differens på 5 K (115 C) stängs brännaren av (W16) / La

15 3 Produktbeskrivning Programförlopp Förvädring Fläkten startar vid värmekrav 1 och går upp till förvädringsvarvtalet 2. Tändning Fläkten går ner till tändvarvtalet 3, tändningen 4 startar och gasventilerna 5 öppnas. Tändgnistan tänder bränslet. En flamma bildas. Säkerhetstid Efter säkerhetstiden (5 sekunder) 6 stängs tändningen av. Flamstabilisering Om det finns en flamsignal 7, startar flamstabiliseringstiden 8. Fördröjd värmedrift I driftsättet värme följer först den fördröjda värmedriften 9. Värmeeffekten är begränsad under hela fördröjningstiden (den fördröjda värmedriften uteblir vid varmvattenberedning). Modulerande drift Pannans interna temperaturregulator övertar det normala varvtalsvärdet för fläkten 0 inom de programmerade effektgränserna. Eftervädring Fläkten körs alltid på eftervädringsvarvtal q efter varje regleringsavbrott, fel samt spänningsåterkomst / La

16 3 Produktbeskrivning Förbränningsreglering (SCOT -system) Pannan är utrustad med en elektronisk förbränningsreglering. Förbränningsregleringen sker via joniseringselektroden. Gasmängden regleras till den befintliga luftmängden i förhållande till den uppmätta joniseringsströmmen. Om luftöverskottet reduceras stiger förbränningstemperaturen och därmed även joniseringsströmmen. Den maximala joniseringsströmmen (Io max) uppstår vid ett luftöverskott på 0 % (λ=1,0). Den maximala joniseringsströmmen (Io max) fastställs regelbundet via olika kalibreringsprocesser. Utifrån detta maximalvärde beräknas sedan ett luftöverskott. Börvärdet för joniseringsströmmen (Io bör) ställs in, så en O2-halt på ca 5,5 % (λ=1,35) skapas över hela moduleringsområdet. I o max I o soll =1,0 1,35 1 Lufttal (λ) 2 Joniseringsström 3 Reglerområde Kalibrering Kalibreringar genomförs efter: dynamiskt förbestämda drifttimmar, dynamiskt förbestämda brännarstarter, spänningsbortfall, att särskilda fel har uppstått (t. ex. F21, W22, etc.). En kalibrering kan även genomföras manuellt med parameter 39. En manuell kalibrering med parameter 39 är obligatorisk efter att följande komponenter har bytts ut: joniseringselektrod, brännaryta, kretskort för WCM-CPU, gaskombiventil. Vid en kalibrering stiger CO-halten temporärt (i ca 2 sek) över 1000 ppm / La

17 3 Produktbeskrivning Exempel O2-korrektur Efter en lyckad kalibrering med parameter 39 skapas en ny O2-kurva. Kurvan kan därefter förändras parallellt via P 39, och på så sätt optimeras O2-halten. Via P 72 kan även O2-halten i det nedre effektområdet (upp till ca 50 %) optimeras. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0 P 72 P 39 1 Brännareffekt 2 O2-halt i % 3 Minimal effekt 4 Maximal effekt 5 O2-kurva efter kalibrering 6 O2-kurva efter korrigering med P 39 7 O2-kurva efter korrigering med P / La

18 3 Produktbeskrivning 3.4 Funktion varmvattenberedare WTC Kompakt består av en kondenserande gaspanna och en varmvattenberedare. Den kondenserande pannan kan antingen kombineras med en slingberedare (WAI) eller med en skiktberedare (WAP). Varmvattenberedare WAI 100 Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en slingvärmeväxlare. 1 Trattformat vattenlås med utlopp 2 Fyll- och tömningsventil värme 3 Magnesiumskyddsanod 4 Varmvattengivare (B3) 5 Tömningsventil varmvattenberedare 6 Tilloppsanordning kallvatten 7 Slingvärmeväxlare 8 Inspektionsfläns Varmvattendriften har företräde före värmedriften. Varmvattenladdningen sker, då temperaturen vid varmvattengivaren (B3) sjunker under varmvattenbörvärdet minus kopplingsdifferensen (parameter 51). En nedsänkningsnivå kan ställas in (endast med tillsammans med en timer) för varmvattentemperaturen med hjälp av avdragsvärdet (parameter 53). Den maximala laddningstiden för varmvattnet kan ställas in med parameter / La

19 3 Produktbeskrivning Varmvattenberedare WAP 115 Tappvattnet värms upp i varmvattenberedaren med hjälp av en plattvärmeväxlare. 1 Trattformat vattenlås med utlopp 2 VV-utloppsgivare (B12) 3 Plattvärmeväxlare 4 Fyll- och tömningsventil värme 5 Laddningspump skiktberedare 6 Varmvattengivare inkoppling (B3) 7 Varmvattengivare frånkoppling (B10) 8 Tömningsventil varmvattenberedare 9 Tilloppsanordning kallvatten 0 Inspektionsfläns q Magnesiumskyddsanod w Flödesdämpare varmvatten Varmvattendriften har företräde före värmedriften. Beredarens interna varmvattenladdningspump startas via MFA-utgången. MFAutgången ställs in automatiskt och parameter 13 visas inte. Varmvattenladdningen sker, då temperaturen vid varmvattengivaren (B3) sjunker under varmvattenbörvärdet minus kopplingsdifferensen (parameter 51). Vid varmvattenladdning regleras brännareffekten via varmvattnets utloppsgivare (B12). Laddningen pågår ända till dess att varmvattengivarens frånkoppling (B10) avslutar laddningsförloppet. Pumpens effekt kan justeras med hjälp av parameter / La

20 3 Produktbeskrivning 3.5 Tekniska data Behörighetsuppgifter Gasapparatkategori Installationssätt DE: II2ELL3B/P, II2N3B/P; AT: II2H3B/P; CH: II2H3P B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) CE-PIN CE-0063 BM 3092 SVGW (kondenserande panna) SVGW (varmvattenberedare) DIN CERTCO (varmvattenberedare) W247-13MC (1 Endast i kombination med avgassystem tryckklass P1 eller H1 enligt SS-EN Grundläggande normer SS-EN : 2005 och SS-EN : 2007 SS-EN 483: 1999 SS-EN 677: 1998 SS-EN Elektriska data WTC 15 WTC 25 Nätspänning/nätfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Energiförbrukning drift med PEA-pump vid fabriksinställning och värmedrift med 3-stegspump vid fabriksinställning och värmedrift Energiförbrukning max med PEA-pump vid värmedrift med 3-stegspump vid värmedrift Energiförbrukning max med PEA-pump vid varmvattendrift (med WAP 115) med 3-stegspump vid varmvattendrift (med WAP 115) 56 W 85 W 101 W 97 W 140 W 149 W 73 W 99 W 103 W 120 W 142 W 159 W Energiförbrukning standby 10 W 10 W Apparatsäkring intern F1 230 V (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Apparatsäkring intern F2 24V DC (WCM-CPU) 4 AT 4 AT Extern förkopplad säkring max 16 A max 16 A Skyddsform IP 44 IP Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/lagring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens / La

21 3 Produktbeskrivning Tillåtna bränslen naturgas gasol Emissioner Avgas Apparaten motsvarar emissionsklass 5 enligt SS-EN 676. Nominell emissionsfaktor enligt DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 15 WTC 25 Kväveoxid NOx 20 mg/kwh 20 mg/kwh Kolmonoxid CO 13 mg/kwh 12 mg/kwh WTC 15 WTC 25 O2-halt naturgas 5,5 % 5,5 % O2-halt gasol propan 5,8 % 5,8 % Ljud Binärt ljudemissionsvärde enligt ISO 4871 WTC 15 WTC 25 Uppmätt ljudeffektnivå LWA (re 1 pw 49 db(a) (1 49 db(a) (1 Mätosäkerhet KWA 4 db(a) 4 db(a) Uppmätt ljudtrycksnivå LpA (re 20 µpa) 42 db(a) (2 42 db(a) (2 Mätosäkerhet KpA 4 db(a) 4 db(a) (1 Bullermätning fastställd enligt norm SS-EN ISO (2 Fastställd med ett avstånd om 1 meter från apparaten. Den uppmätta ljudnivån plus mätosäkerhet ger det övre gränsvärdet för vad som kan uppstå vid mätningar / La

22 3 Produktbeskrivning Effekt WTC 15 WTC 25 Brännareffekt QC 4,0 14,0 kw 6,9 24,0 kw Panneffekt vid 80/60 C 3,8 13,7 kw 6,7 23,6 kw Panneffekt vid 50/30 C 4,3 14,7 kw 7,5 25,2 kw Fläktvarvtal naturgas /min /min Fläktvarvtal gasol /min /min Kondensatmängd vid 50/30 C 0,7 1,2 l/h 1,0 2,0 l/h Nom. verkningsgrad vid 40/30 C 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) Beredskapsförlust vid 45 K Kontinuerlig effekt QD (60/10/45 C - 1 m³/h) Flöde rd (60/10/45 C - 1 m³/h) Effekttal NL (60/10/45 C - 1 m³/h) Korttidseffekt Q10min (60/10/45 C - 1 m³/h) (1 Då lagerhållningstemperaturen är lägre reduceras effekttalet. WAI 100 WAP 115 WTC 15 WTC 25 WTC 15 WTC 25 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 1,17 kwh/24h 13,8 kw 23,1 kw 14,6 kw 23,9 kw 341 liter 580 liter 359 liter 589 liter 1,0 (1 1,5 (1 1,9 (1 2,5 (1 14,3 l/10min 17,1 l/10min 19,0 l/10min 21,5 l/10min Värmepanna WTC 15 WTC 25 Vattenvolym 2,6 liter 3,5 liter Panntemperatur max 85 C max 85 C Drifttryck max 3 bar max 3 bar Expansionskärl volym 18 liter 18 liter Expansionskärl förtryck 0,75 bar 0,75 bar Hydraulisk tryckförlust (spridning 20 K) 65 mbar 185 mbar Genomströmningsgräns 1300 l/h 2200 l/h WAI 100 WAP 115 Nominellt innehåll totalt 112 liter 115 liter Volym primärvärme 7,0 liter Volym tappvatten 105 liter 115 liter Drifttemperatur primärvärme max 110 C Drifttemperatur tappvatten max 95 C max 95 C Drifttryck primärvärme max 10 bar Drifttryck tappvatten max 10 bar max 10 bar / La

23 3 Produktbeskrivning Uppfordringshöjd med PEA-pump 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Varvtal PEA-pump Uppfordringshöjd WTC 15 med 3-stegspump 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg / La

24 3 Produktbeskrivning Uppfordringshöjd WTC 25 med 3-stegspump 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg Dimensionering av avgasanläggningen WTC 15 WTC 25 Resttryck vid avgasmuff 58 Pa 61 Pa Rökgasmasseström 1,9 6,6 g/s 3,3 11,3 g/s Avgastemperatur vid 80/60 C C C Avgastemperatur vid 50/30 C C C Produktmärkvärde enligt EnEV Verkningsgrad för panna vid 100 % effekt och medelpanntemperatur 70 C Verkningsgrad för panna vid 30 % effekt och returledningstemperatur 30 C Stilleståndsförlust vid 50 K över rumstemperatur WTC 15 WTC 25 99,7 % Hi (88,0 % Hs) 108,0 % Hi (97,3 % Hs) 1,17 % 152 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 109,1 % Hi (98,3 % Hs) 0,62 % 141 W / La

25 3 Produktbeskrivning Mått mm 600 mm 140 mm 284 mm 600 mm 1700 mm mm vid DN 100/ mm vid DN 125/80 2 Tilluft-/avgasanslutning Ø 125 mm/dn / La

26 3 Produktbeskrivning WAI mm 790 mm mm mm mm 422 mm 342 mm 300 mm 200 mm 600 mm 70 mm 911 mm mm 230 mm 340 mm 361 mm 430 mm WAP mm 422 mm 342 mm 200 mm 600 mm 70 mm 790 mm mm mm mm mm 230 mm 340 mm 430 mm 1 Framledning värme G¾" 2 Returledning värme G¾" 3 Varmvattenanslutning G¾" 4 Kallvattenanslutning G¾" 5 Gasledning G¾" 6 Framledning WTC-varmvattenberedare 6 Returledning WTC-varmvattenberedare / La

27 3 Produktbeskrivning Vikt WTC 15 WTC 25 WAI 100 WAP 115 Tomvikt ca 56 kg ca 63 kg ca 89 kg ca 75 kg Miljöegenskaper/återvinning Varmvattenberedaren är fri från Cr6 (hexavalent krom), bly och CFC (klorfluorkarboner) / La

28 4 Montage 4 Montage 4.1 Montagevillkor OBS! Endast giltigt för Schweiz Vid montage och drift i Schweiz skall föreskrifterna från SVGW och VKG, lokala och kantonala förordningar samt EKAS-riktlinjerna (riktlinjer för gasol del 2) beaktas. Kontrollera beredartyp och drifttryck Det drifttryck som anges på typskylten får inte överskridas. Kontrollera beredartypen. Kontrollera att drifttrycket ligger inom ramarna (se kap ). Kontrollera uppställningsrummet Kontrollera att uppställningsrummet är frostsäkert. Kontrollera golvets och matningens bärförmåga (se kap ). Kontrollera att golvet är jämnt. Kontrollera utrymmesbehovet för den hydrauliska anslutningen. Mått Beakta anläggningens dimensionering vid montaget (se kap ). Min.avstånd Beakta ett avstånd på minst 3 cm bredvid pannan mot väggarna och eventuella föremål vid montage- och servicearbeten / La

29 4 Montage 4.2 Uppställning av varmvattenberedare Ta bort transportsäkringen Lossa och ta bort skruvarna i transportsäkringen helt. Ta bort pannfronten Dra pannfronten framåt och lyft ur den ur styrhålen. Montage av kondensatslang Kondensatslangen skall monteras så det inte kan uppstå några vattenfickor (vattenlåseffekt), vilket kan stoppa kondensatflödet. Montera kondensatslangen på kondensatutgången. Positionering och justering av varmvattenberedaren Ställ varmvattenberedaren på plats. Justera varmvattenberedaren i höjdled med hjälp av de ställbara fötterna Inställningsområde ställbar fot: mm / La

30 5 Installation 5 Installation 5.1 Krav på uppvärmningsvattnet Uppvärmningsvattnet måste följa VDI-riktlinjen 2035 eller motsvarande lokala föreskrifter och krav. Obehandlat fyll- och kompletteringsvatten måste hålla samma kvalitet som tappvatten (färglöst, klart, utan avlagringar), fyll- och kompletteringsvattnet måste vara filtrerat (porvidd max 25 µm), ph-värdet skall ligga på 8,5 ± 0,5, ingen syretillförsel får ske i uppvärmningsvattnet (max 0,05 mg/l), vid icke diffusionstäta anläggningskomponenter måste pannan skiljas från värmekretsen genom en systemavskiljning Tillåten vattenhårdhet Tillåten vattenhårdhet beräknas i förhållande till mängden fyll- och kompletteringsvatten. Fastställ utifrån diagrammet om åtgärder för vattenbearbetning är nödvändiga eller inte. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området ovanför gränsvärdet: Rengör fyll- och kompletteringsvattnet. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området under gränsvärdet behövs ingen bearbetning. För in mängden fyll- och kompletteringsvatten i protokollet. WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh / La

31 5 Installation WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh Fyllvattenmängd Då information om fyllvattenmängd saknas kan en ungerfärlig beräkning göras utifrån tabellen. För ackumulatoranläggningar måste även innehållet i ackumulatorn tas med i beräkningen. Uppvärmningssystem Ungefärlig fyllvattenmängd (1 55/45 C 70/55 C Rör- och stålradiator 37 l/kw 23 l/kw Gjutjärnsradiator 28 l/kw 18 l/kw Panelradiator 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektor 10 l/kw 6 l/kw Golvvärme 25 l/kw 25 l/kw (1 I relation till byggnadens värmebehov / La

32 5 Installation Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten Avsaltning (rekommenderas av Weishaupt) Avsalta fyll- och kompletteringsvattnet helt. (Förslagsvis med hjälp av en blandbädd.) Då uppvärmningsvattnet är helt avsaltat kan den kompletteringsvattenmängd som uppgår till 10 % av anläggningsinnehållet vara obehandlad. Mängden kompletteringsvatten utöver detta måste dock avsaltas. Kontrollera det avsaltade vattnets ph-värde (8,5 ± 0,5): efter idrifttagandet, efter ca 4 veckor i drift, vid den årliga servicekontrollen. Höj eventuellt uppvärmningsvattnets ph-värde genom att tillföra trinatriumfosfat. Avhärdning (katjonbytare) AKTA Skador på pannan p.g.a. förhöjt ph-värde Avhärdning med hjälp av en katjonbytare gör uppvärmningsvattnet alkaliskt. Korrosion kan skada pannan. Efter att vattnet har avhärdats med en katjonbytare måste ph-värdet stabiliseras ytterligare. Avhärda fyll- och kompletteringsvattnet. Stabilisera ph-värdet. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) vid den årliga servicekontrollen. Hårdhetsstabilisering AKTA Skador på pannan p.g.a. olämpliga inhibitorer Korrosionsbildning och avlagringar kan skada pannan. Använd endast hämmare, vars tillverkare garanterar följande: att de krav som ställs på uppvärmningsvattnet uppfylls, att värmeväxlaren i apparaten inte angrips av korrosion, att ingen slambildning uppstår i värmeanläggningen. Rengör fyll- och kompletteringsvattnet med hämmare. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) enligt hämmartillverkarens riktlinjer / La

33 5 Installation 5.2 Hydraulisk anslutning Förutsättningar Säkerhetsventil Det måste finnas en säkerhetsventil installerad i kallvattentilloppet. Säkerhetsventilen: skall inte kunna stängas av från varmvattenberedaren, måste senast starta, då varmvattenberedaren uppnår tillåtet drifttryck (se kap ). Weishaupt rekommenderar det hydrauliska installationssetet WHI K 3.0 (tillbehör). Det innehåller: säkerhetsventil, utloppsslang, cirkulationsanslutning. Kontrollera strypbrickan på varmvattenberedare WAP 115 Vid leverans finns en strypbricka Ø 4,8 mm monterad i WAP 115 för drift med WTC 15. Då drift sker med WTC 25 måste den förmonterade strypbrickan istället bytas ut mot den bifogade strypbrickan Ø 6,2 mm. Lossa anslutningsröret 1. Ta bort strypbrickan Ø 4,8 mm 2. Montera in strypbrickan Ø 6,2 mm 3 med skriften uppåt. 6,2 6,2 4,8 4,8 Krav på uppvärmningsvattnet AKTA Skador på pannan på grund av olämpligt fyllvatten Korrosion och avlagringar kan skada anläggningen. Beakta kraven på uppvärmningsvattnet samt lokala föreskrifter (se kap. 5.1) / La

34 5 Installation Vattenanslutning Anslut ledningarna för tappvatten, beakta samtidigt lokala föreskrifter (t. ex. DIN 1988, SS-EN 806). Anslut ledningarna för primärvärmen. 1 Varmvattenanslutning G3/4" 2 Kallvattenanslutning G3/4" 3 Returledning värme G3/4" 4 Framledning värme G3/4" Påfyllning värmesystem Anslut framledning värme med utloppet och öppna kulventilen 1. Stäng returledning värme 2 så den är helt tät. Öppna kulventilen för returledning värme 4. Anslut slangen till påfyllningsventilen och öppna ventilen 3. Spola igenom värmeanläggningen med minst 2 gånger av dess totala anläggningsinnehåll. Föroreningar försvinner. Stäng påfyllningsventilen 3. Stäng kulventilen för returledning värme 4 och ta bort förslutningen. Stäng kulventilen för framledning värme 1 och ta bort anslutningen till utloppet Avlufta värmeanläggningen nerifrån och upp / La

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A 83240742 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A 83240742 1/2013-07 83240742 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4814000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 45-A, WTC 60-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A / 83240742 1/2014-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4814000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 45-A, WTC 60-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A / 83247542 1/2016-02 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A / 83247642 1/2016-10 EU-konformitetsintyg Språk 42 Produktbeteckning Typ Tillverkare Adress Kondenserande gaspanna WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, DE-88475 Schwendi

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06 83251942 2/2008-06 1 Användaranvisningar... 4 1.1 Användaranvisning... 4 1.1.1 Symboler... 4 1.1.2 Målgrupp... 4 1.2 Garanti och ansvar... 5 2 Säkerhet... 6 2.1 Ändamålsenligt användande... 6 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12 83047842 1/2010-12 1 Användaranvisningar... 5 1.1 Användaranvisning... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgrupp... 5 1.2 Garanti och ansvar... 6 2 Säkerhet... 7 2.1 Ändamålsenligt användande... 7 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) /

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) / 83280942 2/2012-10 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4716000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Energimagasin WES 660-A, WES 910-A Ovannämnda produkt

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens 15/25/32-A Framtidens kondenseringsteknik Weishaupt

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Föreskrifter 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Installation 6 5 Elinstallation 8 6 Drifttagning

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv SlEMENS Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok SE1 G2455sv1 1 Inledning Denna instruktion gäller reglercentral RVA36.S31 avsedd för temperaturreglering i villor med system för vattenburen

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer