Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Rast kl Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart Svensson (MBP) Tony Larsson (MP) Björn Andersson (S) Sonia Danella Smith (S), tjänstgör för Jan-Åke Löfgren (S) Arvid Eklund (S) Ej tjänstgörande ersättare Jörgen Hagman-Lindén (M) Leif Andersson (C) Bernt Spetz (FP) Lars-Inge Andersson (KD), kl (ej vid diskussion för 19-22) Susanne Clausen (S) Tove Phillips (MOD), 19-32, kl (ej vid diskussion för 19-21) (ej vid beslut för 32) Tjänstemän Sara Åkesson, nämndsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, Lisa Östman, stadsarkitekt Elena Eckhardt, planarkitekt, 23 Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt, 24 Peter Strömberg, kvalitetsutvecklare, (ej vid beslut för 20) Justerare Björn Andersson Justering Bygg- och miljökontoret, torsdagen den 26 februari 2015, kl Underskrifter Sekreterare Sara Åkesson Ordförande Pontus Johansson Justerande Björn Andersson

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(51) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Sara Åkesson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(51) Innehållsförteckning 19 Godkännande av föredragningslistan Nämndplan Remiss om LIS-utredning Remiss om "Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet" Planbesked för Hajom 5:2, Hajomskolan Kinna 24:197 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Nödinge 11:1 Bygglov nybyggnad stall, personal, parkering i travcampanläggning Gullberg 3:10 Bygglov för ändrad användning från flerbostadshus till gruppboende Muraren 9 Bygglov för nybyggnad av tvättstuga, tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring av flerbostadshus Gullberg 15:2 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett stall Stämmemad 4:2 Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage Hyssna-Stjärnhult 1:24 Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage Vargen 6 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Assberg 3:21 Tidsbegränsat bygglov för elevboende Campus Mark Arbetsordning för Plan- och byggnadsnämnden Information Motion om ishall vid Kunskapens hus Yttrande till Högsta domstolen i Mål nr Ö JS Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Övriga frågor... 51

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(51) 19 Godkännande av föredragningslistan Plan- och byggnadsnämndens beslut Ärendelistan ändras på följande vis: - Ärende 9 gällande bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fläderbäret 4, lyfts ur. - Ärende 20 gällande arbetsordning, flyttas och tas upp som ärende 17 b. - Ärende 23 gällande information, flyttas och tas upp som ärende 17 c. Dagens sammanträde Bygg- och miljökontoret meddelar att sökande för bygglovsärende på fastigheten Fläderbäret 4 har återtagit sin ansökan. Ärendet bör därför lyftas ur. Bygg- och miljökontoret önskar att ärende 20 gällande arbetsordning och ärende 23 gällande information flyttas och tas upp efter ärende 17.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(51) 20 Nämndplan 2015 Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2015 med följande ändringar: Förtydligande under avsnitt 2.2 Bemötande: Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av öppenhet och transperens för att motverka diskriminering i någon form på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. Förtydliga följande mening i avsnitt Bygglovshantering: Sträva efter att anpassa ny bebyggelse utanför planlagt område, till landskapet och befintlig bebyggelse och så att det inte skapar behov av ny kommunal teknisk infrastruktur. För de indikatorer som inte har blivit måttsatta gäller en jämförelse med föregående år. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden ska årligen ta fram en nämndplan för nämndens verksamhet. Nämndplanen är tänkt att beskriva hur nämnden avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Bygg- och miljökontoret och Plan- och byggnadsnämndens presidium har gemensamt arbetat fram ett förslag på nämndplan Förslaget baseras dels på en ny kommunal vision som är förtydligad inom övergripande strategiska områden. Dels har en omarbetning skett till en kommungemensam struktur för nämndplaner i Stratsys. Förändringarna omfattar främst - Inledande kommungemensamma strategiska mål och deras påverkan på plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde. - Komplettering av de verksamhetsområden som inte belysts i tidigare nämndplaner såsom Energi- och klimatrådgivning, Karta och Mät, Kulturmiljövård och Strandskydd. - En ökad tydlighet i vad som är mål, prioriteringar och strategier, indikatorer, uppföljning och intern kontroll. Visst äldre material har även lyfts över till förvaltningens kommande verksamhetsplan. - En redaktionell bearbetning och anpassning utifrån det kommungemensamma redovisningsverktyget Stratsys. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2015.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(51) Dagens sammanträde Kvalitetsutvecklare Peter Strömberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Björn Andersson (S) föreslår att lägga till ett förtydligande stycke under avsnitt 2.2 Bemötande: Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av öppenhet och transperens för att motverka diskriminering i någon form på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. Pontus Johansson (C) föreslår att förtydliga följande mening i avsnitt Bygglovshantering: Sträva efter att anpassa ny bebyggelse utanför planlagt område, till landskapet och befintlig bebyggelse och så att det inte skapar behov av ny kommunal teknisk infrastruktur. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Björn Andersson (S) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. För de indikatorer som inte har blivit måttsatta gäller en jämförelse med föregående år.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(51) 21 Remiss om LIS-utredning Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på de utpekade områdena: 7 A Sätila: Plan- och byggnadsnämnden är tveksam till utveckling av campingen på sin nuvarande plats. Däremot ser nämnden positivt på en ny camping på västra sidan av Storån söder om Smälterydsanstalten. För att utveckla campingen behöver gång- och cykelbro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån. Den skulle även sammanbinda Lygnevi med vand-ringstråk och viktiga strövområden mot Ramhulta. LIS-området förlängs så att det omfattar även Smälterydsanstalten. 10B Öxabäck: Området på Öxasjön västra sida kan förlängas söderut längs med vägen. 11 A Älekulla: Området vid Lundsjön bör förlängas söderut. 11 B Älekulla: Föreslaget område är en dypöl som inte kan vara attraktivt att bygga vid. Området bör inte anges som LIS-område. 12 B Hajom: Den befintliga snickerifabriken på Nödinge 10:2 ligger delvis inom strandskyddsområde. För att ge möjlighet för verksamheten att finns kvar och utvecklas införs ett ytterligare LIS-område. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att behålla förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen blivit ombedd att lämna synpunkter till utredningen av lämpliga LIS-områden inom kommunen. Beredning Vid omarbetning av strandskyddslagstiftningen 2009, beslutades att dispens från strandskyddet kan medges om byggandet ingår i ett områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, ett s.k. LIS-område. En förutsättning för detta är att LIS-området är utpekat i kommunens gällande översiktsplan (ÖP). Det finns ingen entydig definition om vad som räknas som Landsbygdsutveckling, dock viss vägledning i anvisningar från Boverket och Naturvårdsverket. Dessa är bland annat: Att det redan bör finns bebyggelse på platsen. Att det kan vara fortsättning eller länk mellan befintlig bebyggelse. Exploateringen rör verksamhet som har fördelar av att ligga vid vatten, som exempelvis camping och annan turistverksamhet. Inte ligger i direkt anslutning till en större kommunalt eller regionalt centra. Kinna anges inte som ett sådant centra varför hela kommunen i LIS-sammanhang är att betrakta som landsbygd.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(51) Syftet med LIS är att bidra till långsiktigta positiva sysselsättningseffekter eller att stärka och bevara underlaget för service på landsbygden, genom att tillvara på strändernas attraktionskraft och skapa bostadsområden för att öka inflyttningen och fritidsboendet. Urvalskriterier för de föreslagna LIS-områdena är: De ligger i anslutning till eller nära befintliga stråk, eller orter länkade till stråk. De ger möjlighet att etablera eller utöka verksamheter som skapar arbetstillfällen. De kan bidra till ökat underlag för service. De utgör omvandlingsområden för VA. De ligger i eller vid befintliga tät- och småorter. Förvaltningens motivering till beslut Plan- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på de utpekade områdena: 7 A Sätila: Plan- och byggnadsnämnden är tveksam till utveckling av campingen på sin nuvarande plats. Däremot ser nämnden positivt på en ny camping på västra sidan av Storån söder om Smälterydsanstalten. För att utveckla campingen behöver bro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån. Den skulle även sammanbinda Lygnevi med vandringstråk och viktiga strövområden mot Ramhulta. 10B Öxabäck: Området på Öxasjön västra sida kan förlängas söderut längs med vägen. 11 A Älekulla: Området vid Lundsjön bör förlängas söderut. 11 B Älekulle: Föreslaget område är en dypöl som inte kan vara attraktivt att bygga vid. Området bör inte anges som LIS-område. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss till LIS-utredningen. Dagens sammanträde Förvaltningschef Tord Lundborg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tony Larsson (MP) föreslår att ändra från bro till gång- och cykelbro vid Sätila 7A: För att utveckla campingen behöver gång- och cykelbro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån Tony Larsson (MP) föreslår att ta bort förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B. Man bör se till ett större perspektiv då de allmänna intressena (naturvärdena) bör gå före den enskildes önskan att bo på en speciell plats. Pontus Johansson (C) föreslår att den befintliga snickerifabriken på Nödinge 10:2 ligger delvis inom strandskyddsområde. För att ge möjlighet för verksamheten att finns kvar och utvecklas införs ett ytterligare LIS-område, 12 B Hajom.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(51) Lars-Åke Åkesson (M) föreslår att 7A LIS-området förlängs så att det omfattar även Smälterydsanstalten. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag gällande gång- och cykelbro och finner att Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag gällande att ta bort förlängningarna 11A och 10B och finner att Plan- och byggnadsnämnden inte antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Lars-Åke Åkessons (M) förslag och finner att en enig Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om remissvaret i övrigt kan antas och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att behålla förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(51) 22 Remiss om "Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet" Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss om Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att Skrålabäcken inte tas med som ett fokusområde. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den uppdatering som gjorts av kommunens Naturvårdsprogram, den nu aktuella Strategi för fokusområden i naturvårdsplanen I Marks kommuns Naturvårdsprogram finns ett stort antal fokusområden redovisade, förutom tematiska beskrivningar, förslag till strategier och fördjupande källhänvisningar. Nuvarande uppdatering omfattar en prioritering av tidigare och senare tillkomna fokusområden som värderats inte enbart utifrån sitt naturvärde utan även utifrån olika typer av sociala, strategiska och samverkande kriterier. Dokumentet redovisar även konkreta mål för alla fokusområden av högsta prioritet, tillsammans med förslag till aktiviteter för att uppfylla uppsatta mål. Motivering till beslut Som förstås av texten är det huvudsakliga syftet med uppdateringen att få ett bättre underlag för prioritering av kommunens olika naturvårdsinsatser, men även att bredda värderingsgrunderna för dessa prioriteringar. Något som är positivt. Vad som dock saknas är en beskrivning av en övergripande strategi; hur man långsiktigt ska arbeta/samarbeta för att uppnå uppsatta mål, exempelvis inom kommunens egen fysisk planering. En mer korrekt benämning av det aktuella dokumentet borde vara Handlingsplan för fokusområden i naturvårdsplanen, då det till stor del handlar om en redovisning av konkreta naturvårdsinsatser inom respektive fokusområde. I 2010 års Naturvårdsprogram står att Kommunen ska arbeta nämndsövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism. Det fortsatta arbetet får gärna inkludera mer dialog kring detta. Att ta hänsyn till utpekade naturvärden ingår som del av den prövning som Plan- och byggnadsnämnden gör i samband med all fysisk planering. Det är därför viktigt att de nu prioriterade fokusområdena beskrivs, med konsekvenser, begränsningar och önskvärda hänsynskrav för olika typer av exploatering. Det bör ske i kommande fördjupade översiktsplaner i kommunen.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(51) Detta kan till exempel delvis ske som en integrerad del i kommande arbete med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram för de områden som även finns utpekade som värdefulla kulturlandskap. Sammanfattningsvis så tycker plan- och byggnadsnämnden att det är positivt med en återkommande uppdatering av kommunens naturvårdsprogram. Men avgörande för dess genomförande är en tydligare Strategi för hur man genomför dialog med andra berörda nämnder och parallella planeringsprocesser än idag. Framför allt vad gäller roll- och ansvarsfördelning. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss om Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet. Dagens sammanträde Stadsarkitekt Lisa Östman redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tony Larsson (MP) föreslår att Skrålabäcken ska återinföras som ett fokusområde då detta ligger som ett riksintresse och naturreservat. Björn Andersson (S) yrkar avslag på Tony Larssons (MP) förslag då kommunfullmäktige har tagit beslut i den FÖP att avsätta området för förbifart LV 156. Björn Andersson (S) föreslår därför beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden inte antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Björn Anderssons (S) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att Skrålabäcken inte tas med som ett fokusområde.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(51) 23 Planbesked för Hajom 5:2, Hajomskolan Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Hajom 5:2 Avgift: kr Ärendet Hajoms utvecklings AB har ansökt om ny detaljplan för Hajom 5:2, gamla Hajomskolan, för att pröva möjligheten att nyttja byggnaderna för andra ändamål; centrum, handel, kontor, småindustri/hantverk och bostäder. Beredning Kommunen lade ner Hajomskolan 2010 och 2014 såldes fastigheterna 5:2 (skola och förskola) och 5:11 (gymnastiksalen) till Hajoms utvecklings AB. Gällande detaljplaner från 1988 och 2002 tillåter skolverksamhet på Hajom 5:2 och idrottsändamål på Hajom 5:11 Företaget har för avsikt att använda skolans byggnader till ett företagshotell med gemensam kontorsservice, konferenslokal, handel, restaurang, bed & breakfast. Förskolan Ur och skur finns kvar som hyresgäst i sina befintliga lokaler. Gymnastiksalen avses fortsatt användas för idrott och föreningsverksamhet enligt gällande detaljplan och berörs inte av planändringen. Köpet gäller under förutsättning att företaget får positivt planbesked och skriver på planavtal för detaljplaneläggning. Sökande önskar att söka tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i strid mot detaljplan som kan gälla under tiden en ny detaljplan tas fram. För området gäller riktlinjer från Översiktsplan 90. Hajom (B5) är utpekad som befintlig mindre tätort där ny sammanhållen bebyggelse kan bli aktuell. I byn finns kulturhistoriska värden som skall uppmärksammas vid tillkommande bebyggelse. I nya översiktsplanen (samråd 2014) ligger planområdet, liksom hela Surtans dalgång inom ekologiskt särskilt känsligt område och särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö. Det innebär att området är utpekat i kommunens naturvårdsprogram som landskap med höga naturvärden och att särskilt hänsyn ska tas vid planering. Hajoms vattentäkt, en bergborrad brunn, finns på skoltomten och hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområdets primära zon enligt föreslagna vattenskyddsföreskrifter. I detaljplanen behöver prövas och säkerställas att nya verksamheter inte påverkar vattentäkten negativt. Hajomskolan från 60-talet har arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer med sina röda tegelfasader, stora fönsterpartier och tidstypiska arkitektur. Underlag för bedömning av det kulturhistoriska värdet saknas i kommunens kulturmiljöprogram, vilket inte hunnit uppdateras. En bedömning av skolans kulturhistoriska värde och dess behov av skydd behöver därför tas fram som underlag för detaljplanen.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(51) Andra frågor som behöver utredas i planarbetet är att bredda eller öppna upp ytterligare en tillfart från väg 1605 Ullbergsvägen, möjlighet till utökad byggrätt/byggnadshöjd, parkeringsbehov mm. Motivering till beslut Föreslagen användning är positivt för Hajom då det stärker byns centrum med utökad service och skapar en samlingsplats och utvecklingsmöjligheter för ortens många småföretagare. Planen prövas med standardförfarande enligt PBL 5:6, 8-7. Planen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller utgöra betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning hösten 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar under Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal för plankostnaderna ska tecknas mellan sökande och kommunen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Hajom 5:2 Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(51) 24 Kinna 24:197 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kapitlet 30 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Joakim Österlund, Lilla Brogatan 31, Borås. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Situationsplan (A3) inkom Planritning (A0) inkom Fasad och sektionsritning (A0) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad. För fastigheten gäller områdebestämmelser antagna där handel, kontor och småindustri får anordnas. På tomten får högst 50% av fastigheten bebyggas. I detta fall får det bebyggas med en byggnadsarea av 6 388,5 m 2 (tomten är m 2 ). Här får enbart källarlösa hus bebyggas med högsta byggnadshöjd på 8 meter. Ovanför denna höjd får det inte uppsättas skyltar eller andra reklamanordningar. Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomgränsen. Byggnader där personer vistas stadigvarande ska ha skydd mot radon vid utförande av grundläggning, om inte annat påvisas. Området får belastas med högst 100 kpa. Begränsningarna gäller byggnadens vikt inklusive fyllning samt rörlig last. Dock kan högre lastintensitet tillåtas lokalt inom begränsade områden enligt detaljplan. Detta under förutsättning att belastningsfallet ur stabilitetssynpunkt kontrolleras av sakkunnig i varje enskilt fall. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad för verkstadshall och förråd med en byggnadsarea på m 2 och med byggnadshöjd på 8 meter. Önskad byggnaden kommer att ha silverfärgad plåtfasad med papptak. Byggnation placeras 4,5 meter från tomtgräns mot nordöst och 11 meter mot sydöst. Åtgärden överensstämmer med detaljplan vilket innebär att yttrande från sakägare inte är ett krav.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(51) Motivering till beslut Byggenhetens bedömning är att den nya anläggningen kommer att komplettera den befintliga bebyggelsen på ett lämpligt sätt. Utformningen uppfyller krav enligt 2 kapitlet 6 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Föreslagen tomtplats uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 och 4-5 PBL. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kapitlet 30 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Joakim Österlund, Lilla Brogatan 31, Borås. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Situationsplan (A3) inkom Planritning (A0) inkom Fasad och sektionsritning (A0) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Dagens sammanträde Bygglovarkitekt Alisa T. Zetterström redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Upplysningar Faktura skickas separat. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Inför samrådsmötet skall följande handlingar lämnas in: Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning enl. BBR Avsnitt 5 Tekniskbeskrivning Konstruktionsritningar 1 ex (typsnitt på tak, vägg, golv, grund) Energiberäkning som visar byggnadens förväntade specifika energianvändning Ventilationsritningar 1 ex VA-ritningar 1 ex

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(51) Yttrande från skyddsombud (för undvikande av senare ingripande från Arbetsmiljöverket skall krav enl. AFS 2009:02 uppfyllas avseende arbetslokaler) Kontakta byggenheten för att boka samrådsmöte: Telefon: E-post: Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslut vunnit laga kraft (enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen). Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (9 kap 23 PBL) Skickas till Beslutet delges sökanden. Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida. Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägare Kinna 24:169, Kinna 24:194 och Kinna 24:191

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(51) 25 Nödinge 11:1 Bygglov nybyggnad stall, personal, parkering i travcampanläggning Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov, med stöd av 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen, (2010:900 PBL) för nybyggnad av två stall, två byggnader för hästvård, en personalbyggnad samt anläggande av en parkering. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Godkänd dagvattenutredning skall redovisas innan beslut om startbesked. Plantering av trädridå mot fastighetsgräns åt norr skall utföras innan slutbesked kan beviljas. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Örjan Hessö, Etage International AB, Höga Rydsvägen 27, Vallda. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap 9 i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Två situationsplaner inkom Tre ritningar (A3) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Ärendet Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av två stallbyggnader, byggnader för hästvård, byggnad för personal samt parkering. Fastigheten är en bebyggd jordbruksenhet på 250 ha belägen ca en kilometer väster om Hajoms kyrka med infart via Hajoms fönsterfabrik. Enligt gällande översiktsplan fastställd den 25 juni 1991 ligger fastigheten inom ett ekologiskt känsligt vattenområde i Surtans dalgång, med höga naturvärden och stor föroreningsbelastning. Ett område där särskilda skyddsåtgärder eller skydd enligt naturvårdslagen bedöms vara nödvändigt om naturvärdet skall kunna bevaras. Det är av allmänt intresse att bibehålla jordbruket och det öppna kulturlandskapet. Nya byggnader för lantbrukets behov får i allmänhet tillkomma. Det är viktigt att ekonomibyggnaderna lokaliseras och utformas med hänsyn till landskapsbilden. Fastigheten ligger delvis inom utpekat riksintresse för naturvärden för Surtan och dess dalgång. De aktuella tomtplatserna ligger dock utanför aktuellt riksintresse.

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(51) Ansökan avser två stallbyggnader A och B, enligt situationsplanen, om vardera 1356 m2 med fristående byggnader för hästdusch och tvätt om vardera 178 m2 och en byggnad för personal om 137 m2 skall byggas. En parkeringsyta för ett 20-tal bilar om 384 m2 skall anläggas i anslutning till personalbyggnaden. Byggnaderna ingår i en större travcampanläggning. Befintlig ladugård vid gården skall ändra användning till klinik och maskinhall detta ingår ej i aktuell ansökan. Separat ansökan om ändrad användning kommer i så fall att göras senare. Länsstyrelsen har parallellt med denna bygglovsansökan prövat, behov av arkeologisk utredning enligt Kulturmiljölagen 2 kap 12, samt behov av skyddsåtgärder med anledning av utpekade naturvärden enligt Miljöbalken 12 kap 6. Länsstyrelsen har beslutat om att arkeologisk utredning krävs. Befintliga rester av en torpgrund kommer att dokumenteras och grävas bort. Länsstyrelsen har även förelagt om att vissa skyddsåtgärder ska utföras för att säkerställa utpekade naturvärden. Krav ställs även på att en dagvattenutredning tas fram som redovisar hur man klarar angivna miljökvalitetsnormer för Surtan. Ärendet har varit ute på grannehörande. Ägarna till fastigheterna Hajom 9:2 respektive 9:4 har lämnat in avstyrkande synpunkter. Deras synpunkter gäller: 1. Att byggnaderna stör utsikten över Surtans dalgång 2. Gödselhanteringen, oro för lukt/allergier Remiss har skickats till miljöenheten för yttrande angående naturvärden och riksintresset inom Surtans dalgång, bostäder inom skyddsavstånd för stallbyggnader och för enskilt avlopp. Deras yttrande inkom den 10 februari 2015, bilaga 2. Motivering till beslut Bebyggelsens placering och utformning Förslaget innebär en ny inriktning av jordbruksverksamhet. Odlingsmark ersätts med betesmark, rasthagar och träningsbana Befintlig maskinhall kompletteras med ytterligare två större stallbyggnader 29 x 46 m för 75 hästplatser vardera. Storleken på stallbyggnaderna är motsvarande för djurstallar för ca 80 mjölkkor, vilket idag räknas som en relativt liten besättning för ett familjejordbruk. I de fall nya djurstallar byggs för mjölkkor idag är dessa ofta för besättningar på upp mot 500 djur med betydligt större byggnader. De aktuella stall- och personalbyggnaderna ligger samlade på fastighetens norra del, ca 180 meter från närmaste bebyggelse. Stallbyggnadernas utformning med ett förhöjt mittskepp och materialmässiga uppdelning ger en visuell uppdelning av de relativt stora byggnaderna. Kontoret bedömer att byggnadernas placering, storlek och utformning uppfyller översiktsplanen krav om hänsyn till traditionell bebyggelsestruktur och inordnas på ett naturligt sätt i odlingslandskapet. Djurhållning Platsen där stallarna ska byggas ligger inom ett område med lantlig karaktär, där gällande riktlinjer för skyddsavstånd mellan djurstallar och bostäder anger att vissa störningar från djurhållning måste accepteras. Avståndet till närmaste bostadshus är 180 meter. Risken för störning bedöms som liten, både vad gäller oro för lukt som allergener. Hästgödsel luktar förhållandevis lite. Endast veckolagring i container finns närmast stallarna, varifrån det regel-

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19(51) bundet körs bort till uppsamlingsplats vid befintlig maskinhall, 400 meter söderut. Naturvärden Områdets största värden är knutna till Surtan och det omgivande odlingslandskapet. Surtan och dess dalgång är ett utpekat riksintresse på grund av naturvärden, beroende på ett rikt fisk- och fågelliv. Själva ridanläggningen med dess rundbana, byggander och hagar bedöms dock inte påverka riksintresset negativt. Den största delen av travanläggningen planeras på ren åkermark utan några högre naturvärden vilket gör att någon väsentlig förändring av naturvärden inte sker på dessa områden. Ravinen som berörs av träningsbanans placering bedöms vara anläggningens största påverkan på naturmiljön. En mindre del av rundbanan hamnar inom strandskyddat område, men på ett sätt som inte bedöms påverka de naturvärden som strandskyddet syftar att skydda eller allmänhetens tillträde. Rundbanan ingår inte i aktuell bygglovprövning men har prövats av Länsstyrelsen utifrån Miljöbalken 12 kap. 6. Länsstyrelsen har beslutet om skyddsåtgärder som reglering av dagvattenhantering samt hävd och bete av ravinerna. Surtans påverkan Idag klassas den aktuella sträckan som Måttlig status enligt gällande Miljökvalitetsnorm enligt EU:s vattendirektiv. Det som påverkar klassningen är fiskevandringshinder och försurning. Det finns inget som indikerar att Surtan skulle ha övergödningsproblem eller påverkas av planerad hästverksamhet. Kommunbiologen bedömer att verksamheten inte kommer att påverka att Surtans miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. Sammanfattning Kontoret bedömer att åtgärden uppfyller krav enligt 2 kapitlet 4, 5 och 6 och 8 kapitlet 1 plan- och bygglagen. Bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen (2010:900 PBL) Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov, med stöd av 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen, (2010:900 PBL) för nybyggnad av två stall, två byggnader för hästvård, en personalbyggnad samt anläggande av en parkering. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Godkänd dagvattenutredning skall redovisas innan beslut om startbesked. Plantering av trädridå mot fastighetsgräns åt norr skall utföras innan slutbesked kan beviljas. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Örjan Hessö, Etage International AB, Höga Rydsvägen 27, Vallda. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap 9 i plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20(51) Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Två situationsplaner inkom Tre ritningar (A3) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Dagens sammanträde Stadsarkitekt Lisa Östman redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Upplysningar Faktura skickas separat. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet skall följande handlingar lämnas in: Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning enl. BBR Avsnitt 5 Tekniskbeskrivning Konstruktionsritningar 1 ex (typsnitt på tak, vägg, golv, grund) Huvudsektion 1:20 (redovisning bärförmåga, stadga, fukt, värmeisolering) Statistiska beräkningar (bärförmåga och stadga) Grundundersökningar Energiberäkning som visar byggnadens förväntade specifika energianvändning enl. BBR kap 9 Ventilationsritningar 1 ex VA-ritningar 1 ex Yttrande från skyddsombud (för undvikande av senare ingripande från Arbetsmiljöverket skall krav enl. AFS 2009:02 uppfyllas avseende arbetslokaler) Samrådsmöte bokas hos byggenheten via telefon: eller E-post: Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslut vunnit laga kraft (enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen). Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (9 kap 23 PBL) Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.