Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Rast kl Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart Svensson (MBP) Tony Larsson (MP) Björn Andersson (S) Sonia Danella Smith (S), tjänstgör för Jan-Åke Löfgren (S) Arvid Eklund (S) Ej tjänstgörande ersättare Jörgen Hagman-Lindén (M) Leif Andersson (C) Bernt Spetz (FP) Lars-Inge Andersson (KD), kl (ej vid diskussion för 19-22) Susanne Clausen (S) Tove Phillips (MOD), 19-32, kl (ej vid diskussion för 19-21) (ej vid beslut för 32) Tjänstemän Sara Åkesson, nämndsekreterare Tord Lundborg, förvaltningschef, Lisa Östman, stadsarkitekt Elena Eckhardt, planarkitekt, 23 Alisa T. Zetterström, bygglovarkitekt, 24 Peter Strömberg, kvalitetsutvecklare, (ej vid beslut för 20) Justerare Björn Andersson Justering Bygg- och miljökontoret, torsdagen den 26 februari 2015, kl Underskrifter Sekreterare Sara Åkesson Ordförande Pontus Johansson Justerande Björn Andersson

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(51) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Sara Åkesson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(51) Innehållsförteckning 19 Godkännande av föredragningslistan Nämndplan Remiss om LIS-utredning Remiss om "Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet" Planbesked för Hajom 5:2, Hajomskolan Kinna 24:197 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Nödinge 11:1 Bygglov nybyggnad stall, personal, parkering i travcampanläggning Gullberg 3:10 Bygglov för ändrad användning från flerbostadshus till gruppboende Muraren 9 Bygglov för nybyggnad av tvättstuga, tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring av flerbostadshus Gullberg 15:2 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett stall Stämmemad 4:2 Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage Hyssna-Stjärnhult 1:24 Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage Vargen 6 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Assberg 3:21 Tidsbegränsat bygglov för elevboende Campus Mark Arbetsordning för Plan- och byggnadsnämnden Information Motion om ishall vid Kunskapens hus Yttrande till Högsta domstolen i Mål nr Ö JS Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Övriga frågor... 51

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(51) 19 Godkännande av föredragningslistan Plan- och byggnadsnämndens beslut Ärendelistan ändras på följande vis: - Ärende 9 gällande bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fläderbäret 4, lyfts ur. - Ärende 20 gällande arbetsordning, flyttas och tas upp som ärende 17 b. - Ärende 23 gällande information, flyttas och tas upp som ärende 17 c. Dagens sammanträde Bygg- och miljökontoret meddelar att sökande för bygglovsärende på fastigheten Fläderbäret 4 har återtagit sin ansökan. Ärendet bör därför lyftas ur. Bygg- och miljökontoret önskar att ärende 20 gällande arbetsordning och ärende 23 gällande information flyttas och tas upp efter ärende 17.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(51) 20 Nämndplan 2015 Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2015 med följande ändringar: Förtydligande under avsnitt 2.2 Bemötande: Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av öppenhet och transperens för att motverka diskriminering i någon form på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. Förtydliga följande mening i avsnitt Bygglovshantering: Sträva efter att anpassa ny bebyggelse utanför planlagt område, till landskapet och befintlig bebyggelse och så att det inte skapar behov av ny kommunal teknisk infrastruktur. För de indikatorer som inte har blivit måttsatta gäller en jämförelse med föregående år. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden ska årligen ta fram en nämndplan för nämndens verksamhet. Nämndplanen är tänkt att beskriva hur nämnden avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Bygg- och miljökontoret och Plan- och byggnadsnämndens presidium har gemensamt arbetat fram ett förslag på nämndplan Förslaget baseras dels på en ny kommunal vision som är förtydligad inom övergripande strategiska områden. Dels har en omarbetning skett till en kommungemensam struktur för nämndplaner i Stratsys. Förändringarna omfattar främst - Inledande kommungemensamma strategiska mål och deras påverkan på plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde. - Komplettering av de verksamhetsområden som inte belysts i tidigare nämndplaner såsom Energi- och klimatrådgivning, Karta och Mät, Kulturmiljövård och Strandskydd. - En ökad tydlighet i vad som är mål, prioriteringar och strategier, indikatorer, uppföljning och intern kontroll. Visst äldre material har även lyfts över till förvaltningens kommande verksamhetsplan. - En redaktionell bearbetning och anpassning utifrån det kommungemensamma redovisningsverktyget Stratsys. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2015.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(51) Dagens sammanträde Kvalitetsutvecklare Peter Strömberg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Björn Andersson (S) föreslår att lägga till ett förtydligande stycke under avsnitt 2.2 Bemötande: Plan- och byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av öppenhet och transperens för att motverka diskriminering i någon form på grund av etnicitet, sexuell läggning, kön och ålder. Pontus Johansson (C) föreslår att förtydliga följande mening i avsnitt Bygglovshantering: Sträva efter att anpassa ny bebyggelse utanför planlagt område, till landskapet och befintlig bebyggelse och så att det inte skapar behov av ny kommunal teknisk infrastruktur. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Björn Andersson (S) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. För de indikatorer som inte har blivit måttsatta gäller en jämförelse med föregående år.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(51) 21 Remiss om LIS-utredning Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på de utpekade områdena: 7 A Sätila: Plan- och byggnadsnämnden är tveksam till utveckling av campingen på sin nuvarande plats. Däremot ser nämnden positivt på en ny camping på västra sidan av Storån söder om Smälterydsanstalten. För att utveckla campingen behöver gång- och cykelbro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån. Den skulle även sammanbinda Lygnevi med vand-ringstråk och viktiga strövområden mot Ramhulta. LIS-området förlängs så att det omfattar även Smälterydsanstalten. 10B Öxabäck: Området på Öxasjön västra sida kan förlängas söderut längs med vägen. 11 A Älekulla: Området vid Lundsjön bör förlängas söderut. 11 B Älekulla: Föreslaget område är en dypöl som inte kan vara attraktivt att bygga vid. Området bör inte anges som LIS-område. 12 B Hajom: Den befintliga snickerifabriken på Nödinge 10:2 ligger delvis inom strandskyddsområde. För att ge möjlighet för verksamheten att finns kvar och utvecklas införs ett ytterligare LIS-område. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att behålla förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen blivit ombedd att lämna synpunkter till utredningen av lämpliga LIS-områden inom kommunen. Beredning Vid omarbetning av strandskyddslagstiftningen 2009, beslutades att dispens från strandskyddet kan medges om byggandet ingår i ett områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, ett s.k. LIS-område. En förutsättning för detta är att LIS-området är utpekat i kommunens gällande översiktsplan (ÖP). Det finns ingen entydig definition om vad som räknas som Landsbygdsutveckling, dock viss vägledning i anvisningar från Boverket och Naturvårdsverket. Dessa är bland annat: Att det redan bör finns bebyggelse på platsen. Att det kan vara fortsättning eller länk mellan befintlig bebyggelse. Exploateringen rör verksamhet som har fördelar av att ligga vid vatten, som exempelvis camping och annan turistverksamhet. Inte ligger i direkt anslutning till en större kommunalt eller regionalt centra. Kinna anges inte som ett sådant centra varför hela kommunen i LIS-sammanhang är att betrakta som landsbygd.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(51) Syftet med LIS är att bidra till långsiktigta positiva sysselsättningseffekter eller att stärka och bevara underlaget för service på landsbygden, genom att tillvara på strändernas attraktionskraft och skapa bostadsområden för att öka inflyttningen och fritidsboendet. Urvalskriterier för de föreslagna LIS-områdena är: De ligger i anslutning till eller nära befintliga stråk, eller orter länkade till stråk. De ger möjlighet att etablera eller utöka verksamheter som skapar arbetstillfällen. De kan bidra till ökat underlag för service. De utgör omvandlingsområden för VA. De ligger i eller vid befintliga tät- och småorter. Förvaltningens motivering till beslut Plan- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på de utpekade områdena: 7 A Sätila: Plan- och byggnadsnämnden är tveksam till utveckling av campingen på sin nuvarande plats. Däremot ser nämnden positivt på en ny camping på västra sidan av Storån söder om Smälterydsanstalten. För att utveckla campingen behöver bro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån. Den skulle även sammanbinda Lygnevi med vandringstråk och viktiga strövområden mot Ramhulta. 10B Öxabäck: Området på Öxasjön västra sida kan förlängas söderut längs med vägen. 11 A Älekulla: Området vid Lundsjön bör förlängas söderut. 11 B Älekulle: Föreslaget område är en dypöl som inte kan vara attraktivt att bygga vid. Området bör inte anges som LIS-område. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss till LIS-utredningen. Dagens sammanträde Förvaltningschef Tord Lundborg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tony Larsson (MP) föreslår att ändra från bro till gång- och cykelbro vid Sätila 7A: För att utveckla campingen behöver gång- och cykelbro byggas i kombination med den planerade strömriktaren i Storån Tony Larsson (MP) föreslår att ta bort förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B. Man bör se till ett större perspektiv då de allmänna intressena (naturvärdena) bör gå före den enskildes önskan att bo på en speciell plats. Pontus Johansson (C) föreslår att den befintliga snickerifabriken på Nödinge 10:2 ligger delvis inom strandskyddsområde. För att ge möjlighet för verksamheten att finns kvar och utvecklas införs ett ytterligare LIS-område, 12 B Hajom.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(51) Lars-Åke Åkesson (M) föreslår att 7A LIS-området förlängs så att det omfattar även Smälterydsanstalten. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag gällande gång- och cykelbro och finner att Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag gällande att ta bort förlängningarna 11A och 10B och finner att Plan- och byggnadsnämnden inte antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Pontus Johanssons (C) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Lars-Åke Åkessons (M) förslag och finner att en enig Plan- och byggnadsnämnden antar förslaget. Ordförande ställer fråga om remissvaret i övrigt kan antas och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att behålla förlängningarna i Älekulla 11A och i Öxabäck 10B.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(51) 22 Remiss om "Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet" Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss om Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att Skrålabäcken inte tas med som ett fokusområde. Ärendet Plan- och byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den uppdatering som gjorts av kommunens Naturvårdsprogram, den nu aktuella Strategi för fokusområden i naturvårdsplanen I Marks kommuns Naturvårdsprogram finns ett stort antal fokusområden redovisade, förutom tematiska beskrivningar, förslag till strategier och fördjupande källhänvisningar. Nuvarande uppdatering omfattar en prioritering av tidigare och senare tillkomna fokusområden som värderats inte enbart utifrån sitt naturvärde utan även utifrån olika typer av sociala, strategiska och samverkande kriterier. Dokumentet redovisar även konkreta mål för alla fokusområden av högsta prioritet, tillsammans med förslag till aktiviteter för att uppfylla uppsatta mål. Motivering till beslut Som förstås av texten är det huvudsakliga syftet med uppdateringen att få ett bättre underlag för prioritering av kommunens olika naturvårdsinsatser, men även att bredda värderingsgrunderna för dessa prioriteringar. Något som är positivt. Vad som dock saknas är en beskrivning av en övergripande strategi; hur man långsiktigt ska arbeta/samarbeta för att uppnå uppsatta mål, exempelvis inom kommunens egen fysisk planering. En mer korrekt benämning av det aktuella dokumentet borde vara Handlingsplan för fokusområden i naturvårdsplanen, då det till stor del handlar om en redovisning av konkreta naturvårdsinsatser inom respektive fokusområde. I 2010 års Naturvårdsprogram står att Kommunen ska arbeta nämndsövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism. Det fortsatta arbetet får gärna inkludera mer dialog kring detta. Att ta hänsyn till utpekade naturvärden ingår som del av den prövning som Plan- och byggnadsnämnden gör i samband med all fysisk planering. Det är därför viktigt att de nu prioriterade fokusområdena beskrivs, med konsekvenser, begränsningar och önskvärda hänsynskrav för olika typer av exploatering. Det bör ske i kommande fördjupade översiktsplaner i kommunen.

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(51) Detta kan till exempel delvis ske som en integrerad del i kommande arbete med att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram för de områden som även finns utpekade som värdefulla kulturlandskap. Sammanfattningsvis så tycker plan- och byggnadsnämnden att det är positivt med en återkommande uppdatering av kommunens naturvårdsprogram. Men avgörande för dess genomförande är en tydligare Strategi för hur man genomför dialog med andra berörda nämnder och parallella planeringsprocesser än idag. Framför allt vad gäller roll- och ansvarsfördelning. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ovan angivna synpunkter som sitt yttrande till remiss om Strategi för fokusområden i naturvårdsprogrammet. Dagens sammanträde Stadsarkitekt Lisa Östman redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tony Larsson (MP) föreslår att Skrålabäcken ska återinföras som ett fokusområde då detta ligger som ett riksintresse och naturreservat. Björn Andersson (S) yrkar avslag på Tony Larssons (MP) förslag då kommunfullmäktige har tagit beslut i den FÖP att avsätta området för förbifart LV 156. Björn Andersson (S) föreslår därför beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Tony Larssons (MP) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden inte antar förslaget. Ordförande ställer fråga om Björn Anderssons (S) förslag och finner att Planoch byggnadsnämnden antar förslaget. Reservation Tony Larsson (MP) reserverar sig mot den del i beslutet som innebär att Skrålabäcken inte tas med som ett fokusområde.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(51) 23 Planbesked för Hajom 5:2, Hajomskolan Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Hajom 5:2 Avgift: kr Ärendet Hajoms utvecklings AB har ansökt om ny detaljplan för Hajom 5:2, gamla Hajomskolan, för att pröva möjligheten att nyttja byggnaderna för andra ändamål; centrum, handel, kontor, småindustri/hantverk och bostäder. Beredning Kommunen lade ner Hajomskolan 2010 och 2014 såldes fastigheterna 5:2 (skola och förskola) och 5:11 (gymnastiksalen) till Hajoms utvecklings AB. Gällande detaljplaner från 1988 och 2002 tillåter skolverksamhet på Hajom 5:2 och idrottsändamål på Hajom 5:11 Företaget har för avsikt att använda skolans byggnader till ett företagshotell med gemensam kontorsservice, konferenslokal, handel, restaurang, bed & breakfast. Förskolan Ur och skur finns kvar som hyresgäst i sina befintliga lokaler. Gymnastiksalen avses fortsatt användas för idrott och föreningsverksamhet enligt gällande detaljplan och berörs inte av planändringen. Köpet gäller under förutsättning att företaget får positivt planbesked och skriver på planavtal för detaljplaneläggning. Sökande önskar att söka tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i strid mot detaljplan som kan gälla under tiden en ny detaljplan tas fram. För området gäller riktlinjer från Översiktsplan 90. Hajom (B5) är utpekad som befintlig mindre tätort där ny sammanhållen bebyggelse kan bli aktuell. I byn finns kulturhistoriska värden som skall uppmärksammas vid tillkommande bebyggelse. I nya översiktsplanen (samråd 2014) ligger planområdet, liksom hela Surtans dalgång inom ekologiskt särskilt känsligt område och särskilt höga värden för natur- och kulturmiljö. Det innebär att området är utpekat i kommunens naturvårdsprogram som landskap med höga naturvärden och att särskilt hänsyn ska tas vid planering. Hajoms vattentäkt, en bergborrad brunn, finns på skoltomten och hela fastigheten ligger inom vattenskyddsområdets primära zon enligt föreslagna vattenskyddsföreskrifter. I detaljplanen behöver prövas och säkerställas att nya verksamheter inte påverkar vattentäkten negativt. Hajomskolan från 60-talet har arkitektoniska och kulturhistoriska kvalitéer med sina röda tegelfasader, stora fönsterpartier och tidstypiska arkitektur. Underlag för bedömning av det kulturhistoriska värdet saknas i kommunens kulturmiljöprogram, vilket inte hunnit uppdateras. En bedömning av skolans kulturhistoriska värde och dess behov av skydd behöver därför tas fram som underlag för detaljplanen.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(51) Andra frågor som behöver utredas i planarbetet är att bredda eller öppna upp ytterligare en tillfart från väg 1605 Ullbergsvägen, möjlighet till utökad byggrätt/byggnadshöjd, parkeringsbehov mm. Motivering till beslut Föreslagen användning är positivt för Hajom då det stärker byns centrum med utökad service och skapar en samlingsplats och utvecklingsmöjligheter för ortens många småföretagare. Planen prövas med standardförfarande enligt PBL 5:6, 8-7. Planen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller utgöra betydande miljöpåverkan. Kommunen har för avsikt att påbörja planläggning hösten 2015 och bedömer att prövning av planen kan vara klar under Tidplanen är preliminär och kan påverkas av nämndens prioritering samt oförutsedda förseningar i det formella planarbetet. Ett planavtal för plankostnaderna ska tecknas mellan sökande och kommunen. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för Hajom 5:2 Avgift: kr Dagens sammanträde Planarkitekt Elena Eckhardt redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(51) 24 Kinna 24:197 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kapitlet 30 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Joakim Österlund, Lilla Brogatan 31, Borås. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Situationsplan (A3) inkom Planritning (A0) inkom Fasad och sektionsritning (A0) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad. För fastigheten gäller områdebestämmelser antagna där handel, kontor och småindustri får anordnas. På tomten får högst 50% av fastigheten bebyggas. I detta fall får det bebyggas med en byggnadsarea av 6 388,5 m 2 (tomten är m 2 ). Här får enbart källarlösa hus bebyggas med högsta byggnadshöjd på 8 meter. Ovanför denna höjd får det inte uppsättas skyltar eller andra reklamanordningar. Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomgränsen. Byggnader där personer vistas stadigvarande ska ha skydd mot radon vid utförande av grundläggning, om inte annat påvisas. Området får belastas med högst 100 kpa. Begränsningarna gäller byggnadens vikt inklusive fyllning samt rörlig last. Dock kan högre lastintensitet tillåtas lokalt inom begränsade områden enligt detaljplan. Detta under förutsättning att belastningsfallet ur stabilitetssynpunkt kontrolleras av sakkunnig i varje enskilt fall. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad för verkstadshall och förråd med en byggnadsarea på m 2 och med byggnadshöjd på 8 meter. Önskad byggnaden kommer att ha silverfärgad plåtfasad med papptak. Byggnation placeras 4,5 meter från tomtgräns mot nordöst och 11 meter mot sydöst. Åtgärden överensstämmer med detaljplan vilket innebär att yttrande från sakägare inte är ett krav.

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(51) Motivering till beslut Byggenhetens bedömning är att den nya anläggningen kommer att komplettera den befintliga bebyggelsen på ett lämpligt sätt. Utformningen uppfyller krav enligt 2 kapitlet 6 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Föreslagen tomtplats uppfyller kraven i 2 kapitlet 1-2 och 4-5 PBL. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kapitlet 30 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig person. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag: Joakim Österlund, Lilla Brogatan 31, Borås. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap 9 PBL. Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Situationsplan (A3) inkom Planritning (A0) inkom Fasad och sektionsritning (A0) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Dagens sammanträde Bygglovarkitekt Alisa T. Zetterström redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Upplysningar Faktura skickas separat. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Inför samrådsmötet skall följande handlingar lämnas in: Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning enl. BBR Avsnitt 5 Tekniskbeskrivning Konstruktionsritningar 1 ex (typsnitt på tak, vägg, golv, grund) Energiberäkning som visar byggnadens förväntade specifika energianvändning Ventilationsritningar 1 ex VA-ritningar 1 ex

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(51) Yttrande från skyddsombud (för undvikande av senare ingripande från Arbetsmiljöverket skall krav enl. AFS 2009:02 uppfyllas avseende arbetslokaler) Kontakta byggenheten för att boka samrådsmöte: Telefon: E-post: Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslut vunnit laga kraft (enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen). Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (9 kap 23 PBL) Skickas till Beslutet delges sökanden. Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Marks kommuns hemsida. Underrättelse om beslutet skickas per brev till fastighetsägare Kinna 24:169, Kinna 24:194 och Kinna 24:191

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(51) 25 Nödinge 11:1 Bygglov nybyggnad stall, personal, parkering i travcampanläggning Dnr Plan- och byggnadsnämndens beslut Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov, med stöd av 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen, (2010:900 PBL) för nybyggnad av två stall, två byggnader för hästvård, en personalbyggnad samt anläggande av en parkering. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Godkänd dagvattenutredning skall redovisas innan beslut om startbesked. Plantering av trädridå mot fastighetsgräns åt norr skall utföras innan slutbesked kan beviljas. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Örjan Hessö, Etage International AB, Höga Rydsvägen 27, Vallda. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap 9 i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Två situationsplaner inkom Tre ritningar (A3) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Ärendet Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av två stallbyggnader, byggnader för hästvård, byggnad för personal samt parkering. Fastigheten är en bebyggd jordbruksenhet på 250 ha belägen ca en kilometer väster om Hajoms kyrka med infart via Hajoms fönsterfabrik. Enligt gällande översiktsplan fastställd den 25 juni 1991 ligger fastigheten inom ett ekologiskt känsligt vattenområde i Surtans dalgång, med höga naturvärden och stor föroreningsbelastning. Ett område där särskilda skyddsåtgärder eller skydd enligt naturvårdslagen bedöms vara nödvändigt om naturvärdet skall kunna bevaras. Det är av allmänt intresse att bibehålla jordbruket och det öppna kulturlandskapet. Nya byggnader för lantbrukets behov får i allmänhet tillkomma. Det är viktigt att ekonomibyggnaderna lokaliseras och utformas med hänsyn till landskapsbilden. Fastigheten ligger delvis inom utpekat riksintresse för naturvärden för Surtan och dess dalgång. De aktuella tomtplatserna ligger dock utanför aktuellt riksintresse.

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(51) Ansökan avser två stallbyggnader A och B, enligt situationsplanen, om vardera 1356 m2 med fristående byggnader för hästdusch och tvätt om vardera 178 m2 och en byggnad för personal om 137 m2 skall byggas. En parkeringsyta för ett 20-tal bilar om 384 m2 skall anläggas i anslutning till personalbyggnaden. Byggnaderna ingår i en större travcampanläggning. Befintlig ladugård vid gården skall ändra användning till klinik och maskinhall detta ingår ej i aktuell ansökan. Separat ansökan om ändrad användning kommer i så fall att göras senare. Länsstyrelsen har parallellt med denna bygglovsansökan prövat, behov av arkeologisk utredning enligt Kulturmiljölagen 2 kap 12, samt behov av skyddsåtgärder med anledning av utpekade naturvärden enligt Miljöbalken 12 kap 6. Länsstyrelsen har beslutat om att arkeologisk utredning krävs. Befintliga rester av en torpgrund kommer att dokumenteras och grävas bort. Länsstyrelsen har även förelagt om att vissa skyddsåtgärder ska utföras för att säkerställa utpekade naturvärden. Krav ställs även på att en dagvattenutredning tas fram som redovisar hur man klarar angivna miljökvalitetsnormer för Surtan. Ärendet har varit ute på grannehörande. Ägarna till fastigheterna Hajom 9:2 respektive 9:4 har lämnat in avstyrkande synpunkter. Deras synpunkter gäller: 1. Att byggnaderna stör utsikten över Surtans dalgång 2. Gödselhanteringen, oro för lukt/allergier Remiss har skickats till miljöenheten för yttrande angående naturvärden och riksintresset inom Surtans dalgång, bostäder inom skyddsavstånd för stallbyggnader och för enskilt avlopp. Deras yttrande inkom den 10 februari 2015, bilaga 2. Motivering till beslut Bebyggelsens placering och utformning Förslaget innebär en ny inriktning av jordbruksverksamhet. Odlingsmark ersätts med betesmark, rasthagar och träningsbana Befintlig maskinhall kompletteras med ytterligare två större stallbyggnader 29 x 46 m för 75 hästplatser vardera. Storleken på stallbyggnaderna är motsvarande för djurstallar för ca 80 mjölkkor, vilket idag räknas som en relativt liten besättning för ett familjejordbruk. I de fall nya djurstallar byggs för mjölkkor idag är dessa ofta för besättningar på upp mot 500 djur med betydligt större byggnader. De aktuella stall- och personalbyggnaderna ligger samlade på fastighetens norra del, ca 180 meter från närmaste bebyggelse. Stallbyggnadernas utformning med ett förhöjt mittskepp och materialmässiga uppdelning ger en visuell uppdelning av de relativt stora byggnaderna. Kontoret bedömer att byggnadernas placering, storlek och utformning uppfyller översiktsplanen krav om hänsyn till traditionell bebyggelsestruktur och inordnas på ett naturligt sätt i odlingslandskapet. Djurhållning Platsen där stallarna ska byggas ligger inom ett område med lantlig karaktär, där gällande riktlinjer för skyddsavstånd mellan djurstallar och bostäder anger att vissa störningar från djurhållning måste accepteras. Avståndet till närmaste bostadshus är 180 meter. Risken för störning bedöms som liten, både vad gäller oro för lukt som allergener. Hästgödsel luktar förhållandevis lite. Endast veckolagring i container finns närmast stallarna, varifrån det regel-

19 Sammanträdesprotokoll Sida 19(51) bundet körs bort till uppsamlingsplats vid befintlig maskinhall, 400 meter söderut. Naturvärden Områdets största värden är knutna till Surtan och det omgivande odlingslandskapet. Surtan och dess dalgång är ett utpekat riksintresse på grund av naturvärden, beroende på ett rikt fisk- och fågelliv. Själva ridanläggningen med dess rundbana, byggander och hagar bedöms dock inte påverka riksintresset negativt. Den största delen av travanläggningen planeras på ren åkermark utan några högre naturvärden vilket gör att någon väsentlig förändring av naturvärden inte sker på dessa områden. Ravinen som berörs av träningsbanans placering bedöms vara anläggningens största påverkan på naturmiljön. En mindre del av rundbanan hamnar inom strandskyddat område, men på ett sätt som inte bedöms påverka de naturvärden som strandskyddet syftar att skydda eller allmänhetens tillträde. Rundbanan ingår inte i aktuell bygglovprövning men har prövats av Länsstyrelsen utifrån Miljöbalken 12 kap. 6. Länsstyrelsen har beslutet om skyddsåtgärder som reglering av dagvattenhantering samt hävd och bete av ravinerna. Surtans påverkan Idag klassas den aktuella sträckan som Måttlig status enligt gällande Miljökvalitetsnorm enligt EU:s vattendirektiv. Det som påverkar klassningen är fiskevandringshinder och försurning. Det finns inget som indikerar att Surtan skulle ha övergödningsproblem eller påverkas av planerad hästverksamhet. Kommunbiologen bedömer att verksamheten inte kommer att påverka att Surtans miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. Sammanfattning Kontoret bedömer att åtgärden uppfyller krav enligt 2 kapitlet 4, 5 och 6 och 8 kapitlet 1 plan- och bygglagen. Bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen (2010:900 PBL) Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden beviljar bygglov, med stöd av 9 kapitlet 31 plan- och bygglagen, (2010:900 PBL) för nybyggnad av två stall, två byggnader för hästvård, en personalbyggnad samt anläggande av en parkering. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Godkänd dagvattenutredning skall redovisas innan beslut om startbesked. Plantering av trädridå mot fastighetsgräns åt norr skall utföras innan slutbesked kan beviljas. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Örjan Hessö, Etage International AB, Höga Rydsvägen 27, Vallda. Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap 9 i plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

20 Sammanträdesprotokoll Sida 20(51) Handlingar som ingår i beslutet: Ansökan inkom Anmälan om kontrollansvarig inkom Två situationsplaner inkom Tre ritningar (A3) inkom Avgift bygglov: Avgift startbesked: Avgift totalt: kronor kronor kronor Dagens sammanträde Stadsarkitekt Lisa Östman redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Upplysningar Faktura skickas separat. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vid det tekniska samrådet skall följande handlingar lämnas in: Kontrollplan Brandskyddsbeskrivning enl. BBR Avsnitt 5 Tekniskbeskrivning Konstruktionsritningar 1 ex (typsnitt på tak, vägg, golv, grund) Huvudsektion 1:20 (redovisning bärförmåga, stadga, fukt, värmeisolering) Statistiska beräkningar (bärförmåga och stadga) Grundundersökningar Energiberäkning som visar byggnadens förväntade specifika energianvändning enl. BBR kap 9 Ventilationsritningar 1 ex VA-ritningar 1 ex Yttrande från skyddsombud (för undvikande av senare ingripande från Arbetsmiljöverket skall krav enl. AFS 2009:02 uppfyllas avseende arbetslokaler) Samrådsmöte bokas hos byggenheten via telefon: eller E-post: Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslut vunnit laga kraft (enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen). Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet (9 kap 23 PBL) Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén M Madeleine Ekman Boldizar FP Ulf Eriksson S Susanne Clausen S Anders Manskog MOD Håkan Forsberg

Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén M Madeleine Ekman Boldizar FP Ulf Eriksson S Susanne Clausen S Anders Manskog MOD Håkan Forsberg Sammanträdesdatum Sida 1 (48) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.10 Beslutande M Lars-Åke Åkesson C Pontus Johansson KD Andreas Bergeld C Leif Andersson, tjänstgör

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer