missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara!"

Transkript

1 Nya perspektiv på arbetet inom missbrukarvården kunskap via erfarenhet tas till vara! Erfarenhet ger kraft projektet Utvecklingsprojektet för missbrukar- och mentalvårdsarbete i Borgå, Lovisa och Askola Projektkordinator Marika Johansson och erfarenhetsexpert Mikael Söderström

2 Projektet styrs av: Kaste programmet Mieli 2009-plan

3 Målsättningen för Sinnets nyckel -projektet att förbättra invånarnars mentala hälsa och stöda ett drogfritt liv att förbättra tillgången på hjälp för personer som lider av mentala- och missbruksproblem

4 Centrala teman Främja delaktighet Förstärka förebyggande arbete Att utveckla service med låg tröskel Fördjupa personalens kunskaper och ge nya syner/inblickar

5 Erfarenhet ger kraftprojektets verksamhet och målsättning Låg tröskel Personalens kunskaper Stärka förebyggande arbete Delaktighet Kundfokuserade missbrukar- och mentalvårdsservice Erfarenhetsexpert - verksanhet Maestro kurserna för ungdomar Voikukkiakamratstödgrupper

6 Erfarenhetsexpert verksamhet och utbildning

7 Erfarenhetsexpert verksamhet: varför? Kaste programmets rekommendationer (Mieli 2009 plan) Finlands lagstiftning: Lag om Patientens ställning och rättigheter Lag on Mentalvård Behovet att utveckla arbetsmetoderna Kundernas och rehabilitanters erfarenheter

8 Vem är en erfarenhetsexpert? En person som har egen erfarenhet av rusmedelmissbruk och/eller mental ohälsa: erfarenhet av att vara sjuk, rehabilitant, användare av tjänster eller vara anhörig. Erfarenhetskunskap om hur det känns att insjukna och vara sjuk, att vårdas och rehabiliteras. Vet vad som har hjälpt och vilka faktorer som har påverkat rehabiliteringen. En person, som har gått igenom erfarebhetsexpert utbildningen. En person som vill hjälpa sina medmänniskor med samma problem och därmed vara med om att utveckla tjänsterna. En person som vill vara med och utveckla, producera samt evaluera servicen.

9 Hur blir man en erfarenhetsexpert? egen erfarenhet, leva sitt liv diagnos och vårderfarenheter bearbeta sina erfarenheter till expertis vara verksam som erfarenhetsexpert: - t.ex. utbildare, utvecklare, utvärderare Viktigt att bibehålla sina terapeutiska kontakter

10 Kellokoske n sairaala Psykologi Erikoislääk ärit Osasto 9 Osasto 8 Osasto 3 A/B Osasto 12 Osasto 22 Osasto 23 Osasto 4 Toimintater apia Teollisuuste rapia Ryhmät AUTTAVAT PUHELIMET TERVEYS-KESKUS Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri Hoitajat Kotisairaanh oito SOS päivystys Seurakuntien auttava puhelin Kriisipuhelin Omalääkäri Päivystävät lääkärit Terveydenja sairaanhoitaj at Laboratorio Lääkäri 3 Lääkäri 4 Lääkäri 5 Hoitajat Lääkäri 3 Lääkäri 4 Lääkäri 5 Lääkäri 3 Lääkäri 4 Hoitajat Lääkäri 3 Hoitajat Hoitajat Terveydenho itajat Lähihoitajat Päivätoimintakeskus SRK Lääkäri 6 Lääkäri 6 Sosiaalityö ntekijä Lehtori Pappi 1 Pappi 2 Pappi 3 Diakonissa 1 Diakonissa 2 Aspa NUORISOASEMA Lääkäri 7 Lääkäri 8 Hoitajat Lääkäri 7 Lääkäri 8 Lääkäri 9 Psykologi 1 Psykologi 2 Toimintat erapeutti Fysiotera peutti Opiskelija 1 Opiskelija 2 Päivystäv ä lääkäri 1 PEIJAKSEN SAIRAALA Päivystäv ä lääkäri 2 Päivystäv ä lääkäri 3 Taidetera peutti Sosiaality öntekijä 1 Sosiaality öntekijä 2 Osasto 1 Lääkäri 1 Osasto 2 Lääkäri 1 Osasto 3 Lääkäri 1 PSYKOTERAPIA/HUS VUODEOSASTO Osastonlääkäri Omahoitaja Osaston hoitajat Psykologi 1 Sosiaalityö ntekijä Kuntoutuskurssi Ylilääkäri Lääkäri 10 Hoitajat Opiskelija 1 Opiskelija 2 Sosiaalityö ntekijä Lääkäri 1 Lääkäri 2 Mtkl Vertaistutor koulutus MIELENTERVEYS TOIMISTO Vertaisohjaajakoulut us Psykologi (puhelin) Taideterapiaryhm ä KRIISIKESKUKUS MOBILE Yksilökäynnit Puhelut Kriisipäivystys KUNTOTUTUSPOLIKLINIKKA Lääkäri 2 Lääkäri 3 Lääkäri 4 Lääkäri 5 Lääkäri 6 Lääkäri 7 Päivystäv ä lääkäri Hoitajat Lääkäri 2 Lääkäri 3 Lääkäri 4 Lääkäri 5 Lääkäri 6 Lääkäri 7 Hoitajat Lääkäri 2 Hoitajat PSYKIATRIAN YLILÄÄKÄRI PÄIVÄOSASTOT Kuntoutusvasta ava 1 Kuntoutusvasta ava 2 Kuntoutusvasta ava 3 Kuntoutusvasta ava 4 Psykologi Lääkäri 1 Lääkäri 2 Sosiaalityönte kijä Fysioterapeutt i /kehonhahmot usryhmä Oireidenhallin taryhmä Lääkehoidon ryhmä Elämän hallinta Painonhallinta Vertaisryhmät Tikkurilan po Omahoitaja Tuusulan po Omahoitaja Järvenpään po Omahoitaja PALVELUVERKKO YKSITYISET PALVELUT Ravitsemusterapeutti 1 Ravitsemusterapia Ravitsemusterapeutti 2 Terveydenhoitajat SOPIMUSKOTI Ryhmät Työtoiminta Lääkäri Päivystys OPISKELIJA PASTORI YTHS Lääkäri ryhmät Lääkäri Toimintaterapeutti Lääkäri Toimintaterapeutti Psykologi Psykiatri/psykoterap eutti Apteekit Psykoterapiahaastat telut Yliopiston apteekki Yksityinen sh Liikuntaresepti terveyskeskuksesta Kurssi Lääkäri 1 Lääkäri 2 Lääkäri 3 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA Lääkäri 4 Omahoit aja 1 Omahoit aja 2 Hoitaja 3 Lääkärit Psykoterapia Sosiaalityöntekijä ryhmät Ryhmät Erityisliikunnan ohjaaja Ryhmät Kuntotestaus

11

12 Erfarenhetsexpertutbildning målsättningarna 1. Studerande får färdigheter att vara verksam i olika erfarenhetsexpertuppdrag i samarbete med professionella inom social- och hälsovården. Kunskap och färdigheter Bearbetandet egen livshistoria 2. Stöder studerandes rehabiliteringsprocess Från en passiv mottagare av service till en aktiv aktör Styrkan av gruppens kamratsstöd

13 Erfarebhetsexpertutbildningarna inom sinnets nyckel - projektet

14 Modulerna inom erfarenhetsexpert utbildningen Modul 1. Vad betyder erfarenhetsexpert verksamhet? Information om i vilka uppgifter en erfarenhetsexpert kan fungera Modul 2. Kunskap som tillägg med erfarenhet utökande av kunskap och färdigheter som behövs inom ee-verksamhet Modul 3. Jag som erfarenhetsexpert Uppbyggande av den egna erfarenhetsexpertisen Färdigheter att utarbeta och framställa den egna erfarenheten egna storyn Modul 4. Verksamheten i praktiken Bilda nätverk och pröva på ee-uppfifter arbets praktik

15 Studerande med i Erfarenhet ger kraft projektets erfarenhetsexpert utbildning Hälften från Borgå och hälften från Lovisa. Hälften kvinnor, hälften men. Åldersfördelning mellan år. Studerande projektregionens mental-och/eller missbruksrehabilitanter samt en anhörig. Valet grundades på en skriftlig ansökan och intervju. studerandes motivation och vilja att bearbeta och dela sina erfarenheter Förutsättning för deltagandet i skolningen är att rehabiliteringsprocessen är i gott skifte förutsättning för att kunna förbinda sig

16 Erfarenhetsexpertutbildningens struktur 6-8 månader lång process Utbildningen en gång i veckan 4 timmar/dag. Som handledare för gruppen alltid en professionell inom socialoch hälsövården och en erfarenhetsexpert modell för samarbete Som föreläsare utomstående sakkunniga. Utbildningen grundar sej på ett dialogiskt ansats; grundar sig på växelverkan och öppen dialog. Mångfaldig utbildning: gruppmöten, lektioner, seminarier, smågruppsarbete, distansuppgifter och studier via nätet.

17 Erfarenhetsexpert utbildningens innehåll Människans psykiska utveckling och livscykel Psykiska sjukdomar, psykiatriska störningar och vård/rehabilitering Missbruksproblem och dess vård/rehabilitering Pedagogiska grundfärdigheter Handledning av kamratsstödgupper. Gruppfunktioner datakunskaper Färdigheter i att uttrycka sej Bearbetandet på sin livshistoria Sociallagstiftningens grunder stigma och samhällets inställningar

18 Studerandes utvärdering av utbildningen Utbildningen betydelsefullt på många sätt: gruppens stöd, kamratstöd andras berättelser livs storyn nya synvinklar och information förståelse ökar. stöd till den egna rehabiliteringsprosessen ökad säkerhet för att uttrycka sig stöd för framtidens planer färdigheter för ee-uppgifter stärkande av självkänslan och självvärderingen

19 Fortbildning för erfarenhetsexperter piloten i Borgå Täydennyskoulutus koulutetuille kokemusasiantuntijoille Kokemuksesta voimaa- hanke järjestää Mielen avain hankkeen kouluttamille päihde- ja mielenterveysalan kokemusasiantuntijoille täydennyskoulutuksen yhteistyössä A-klinikka säätiön VERKOTTAJA - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua projektin kanssa Täydennyskoulutus toteutuu elokuusta 2013 kesäkuun 2014 alkuun. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietopohjaa ja valmiuksia toimia eri kokemusasiantuntija tehtävissä. Täydennyskoulutus tarjoaa käytännönläheisten työkalujen ja menetelmien lisäksi ajankohtaista tietoa päihde- ja mielenterveysalalta. Täydennyskoulutus on osallistujille maksuton. Täydennyskoulutuksesta aiheutuneet matka- ja ruokailukulut tulee itse maksaa. Koulutus

20 Fortbildning för erfarenhetsexperter I samarbete med A-klinik stiftelsens Verkottaja- projektet Syftet är att fördjupa studenternas kunskapsbas samt ge förutsättningar att som erfarenhetsexpert kunna agera i olika uppgifter erbjuder praktiska verktyg och metoder samt aktuell information från missbrukar- och mentalvården Innehåll: Metodutbildning: grupphandledar-utbildning, motiverande samtal -metodutbildning samt Nätverk utbildning ( b la familjerådslag och servicehandledning) Aktuell informationen: seminarier, gemensamma utbildningsdagar med närvårdar studerande på Borgå Point College, nätverk-och utvecklingsarbete mm.

21 GRUPPHANDLEDARE- UTBILDNING Tid: 5-dagars utbildning , , och Inskrivna i utbildningen: 10 erfarenhetexperter samt fem socialarbetare från Borgå och Lovisa Plats: mötesrummet "Akvarium" Utbildningens mål: Att ge deltagarna färdighet att självständigt handleda (klient) grupper bilda erfarenhetsexpert - professionell rådgivare par MOTIVERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT INOM KLIENTARBETE- UTBILDNING Tid: 3 dagars utbildning 24.2, 10.3 och Deltagare i utbildningen: 64 personer, däribland 36 vård-och omsorgspersonal och 28 erfarenhetsexperter från hela södra Finlands region plats: Borgå stadshus utbildning mål: att öka och förbättra deltagarnas kunskaper och färdigheter, samt att ge deltagarna praktiska verktyg för att tillämpa metoden ge färdigheter i att motivera kunden till livsstilsförändringar t ex gällande rusmedelsmissbruk, matvanor, rökning, motion osv. bilda nätverk mellan erfarenhetsexperter och yrkesverksamma inom social- och hälsovården NÄTVERK -UTBILDNING Tid: 2 dagars utbildning 5.5. och Deltagare: 27 personer, varav 15 erfarenhetsexperterna samt 12 professionella (inom barnskydd och familjearbete) Plats : Borgå stadshus Målet med utbildningen: ge deltagarna färdigheter att i praktiken utöva metoden bilda nätverk mellan erfarenhetsexperter och yrkesverksamma inom social- och hälsovården

22 Erfarenhetsexpert verksamhet i praktiken Vilka uppgifter har de utbildade erfarenhetsexperterna? Erfarenhetsexperterna är involverade i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av service: -som föreläsare för kommande professionella samt yrkesverksamma inom social och hälsovården -som föreläsare på seminarier -förebyggande missbrukararbete blad ungdomar t ex fungerar som levande böcker i skolorna -informatör, genom att sprida kunskap och information om ee-verksamheten bland professionella -media; radio, tv, tidningar, artiklar -som arbetspar till professionella inom social- och hälsovården -gruppledare för stödgrupper i samarbete med professionella -som stödperson -upprätthåller kamratstödsmottagningar eller ee-mottagning i Borgå, Lovisa och Vanda

23 Erfarenhetsexpert VERKSAMHET inom östra nylands område Grupphandledare tillsammans med professionell ORT REGELBUNDEN ENGÅNGS UPPGIFT Borgå Lovisa x Expertmedlem i nationella arbetsgrupper t ex THL:s arbetsgrupper Nationell x Media; artiklar, radio och tv-intervjuer Lokala och nationella medierna x Föreläsare i seminarier Lokala och nationella x Arbetspar med ungdomsarbetare Borgå x Föreläsare i lokala skolor för närvårdarstuderande (finska och svenska) Borgå Point College och Prakticum x Arbetspar med sjukskötare på missbrukarkliniken och A-kliniken Borgå Lovisa x Kambratstödmottagning på Missbrukarkliniksen och A-kliniken Borgå Lovisa x Levande böcker i skolorna (finska och svenska) Borgå Lovisa x Infotilfällen /föreläsningar för professionella (erfarebhetsexpert + kordinator) Gemensamma seminarier samt utbildningar med professionella Borgå Lovisa Askola Lahtis Borgå Lovisa x X x

24 Marika Johansson, projektikoordinaattori

25 TACK!