Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring"

Transkript

1 Utvärdering av Ungdomens Hus. Uppsala kommun. Erik Hannerz, Elias Mellander och Magnus Ring 1

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING UTVÄRDERARE GENOMFÖRANDE HISTORIK UPPTAKTEN STARTEN KAMPEN FÖR ÖVERLEVNAD ORGANISATION OCH EKONOMI EKONOMI IDAG Intäkter Utgifter Förtydliganden angående ekonomin ORGANISATION Styrelse och revision Caféet Medlemskap Dagledare Magma MÅLUPPFYLLELSE LÄRANDE OCH KUNSKAPSUTVECKLING Föreningens målformulering i anslutning till uppdraget Reflektion KULTURENGAGEMANG Verksamhetsgrupper Reflektion över Kunskapsmålet UPPDRAG TRYGGHET Alla skall känna sig trygga Reflektion UPPDRAG INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET Medlemsstyrd verksamhet Reflektion UPPDRAG LIKVÄRDIGA VILLKOR Öppenhet och mångfalld Reflektion UPPDRAG HÄLSA OCH UTVECKLING Levnadsvanor UPPDRAG UNGDOMSKULTUR Tillhandahållandet Reflektion Stöd och utförande Reflektion Genomförande och delaktighet Reflektion Ta plats på scen Reflektion AVSLUTANDE REFLEKTION I RELATION TILL UPPDRAGET OCH MÅLEN ANALYS TRÖSKLAR INOM VERKSAMHETEN Styrelsen och mötesorganistation Ansvar och ekonomi Relationen till Magma Cafét Husets fysiska tillstånd

3 5.2 DELTAGANDE OCH DEMOKRATI Demokrati Huset som skapande arena Mångfald och inkludering Reflektion ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET Engagemang Aktivering av medlemmar VÅGRÖRELSER HUSET SOM ARBETSGIVARE HUSETS SYN PÅ SIN EGEN PROFIL HUSETS FÖRHÅLLANDE TILL KOMMUNEN REFLEKTIONER SAMT ANALYS MEDLEMSTAL OCH ENGAGEMANG INFORMELLT LÄRANDE Gemenskapen Konsekvenser Att motverka utanförskap HUSET SOM UNGDOMSKULTUR SLUTSATS REFERENSER BILAGOR

4 1. Inledning Vi har genomfört en utvärdering av föreningens Ungdomens Hus utförande av uppdrag om öppen fritidsverksamhet. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Uppsala kommun och beaktar såväl kvalitet som volym. Som en del av utvärderingen har vi kartlagt föreningen Ungdomens Hus organisation och historia, samt föreningsvolymer (t.ex. medlemstal, antal arrangemang och antal aktiva) enligt uppdragsbeskrivningen daterad Vi har även analyserat tillgänglig dokumentation i enlighet med uppdragsbeskrivningen. 1.1 Utvärderare Utvärderingen har utförts av Erik Hannerz, doktorand i sociologi vid Uppsala Universitet. Han har tidigare forskat kring subkulturell ordning och hierarkier samt studerat punkens utveckling och utbredning i Indonesien. Eriks avhandling handlar om subkulturellt meningskapande, hur handlingar, stil och ideologi görs subkulturella och därmed ordnas i termar av autencitet och inautencitet. Erik har under större delen av 2000-talet bedrivit fältarbete bland ungdomar och följt dem i deras vardag. Erik är även tillsammans med Magnus Ring ansvarig för forskningsgruppen Cultural Space som under våren 2011 har försett Fritidsforum samt dess Nordiska motsvarighet med föreläsare i samband med utbildningar och konferenser. Elias Mellander är etnograf med omfattande erfarenhet av att arbeta med kvalitativa analys- och undersökningsmetoder, så som djupintervjuer, deltagande observation och fokusgrupper. Hans akademiska bakgrund finns i genusvetenskap och etnologi och han innehar även en examen från det tvååriga mastersprogrammet i tillämpad kulturanalys vid Lunds Universitet. Elias har bland annat varit delaktig i ett evalueringsprojekt åt det interkulturella kommunikationsföretaget Living Institute i Köpenhamn och scenarioplanering för Malmö stads Kommission för ett social hållbart Malmö. Han har även utfört konsultuppdrag åt det Stockholmsbaserade företaget Trendethnography, där han utfört omfattande etnografiska studier i syfte att identifiera innovationsytor för externa beställare. Magnus Ring är universitetslektor i sociologi vid Lunds Universitet och disputerade 2007 på en avhandling om sociala rörelser. Magnus tidigare erfarenheter av utvärderingsarbete inkluderar att på Hallands Landstings (numera Region Hallands) uppdrag ha utvärderat den treåriga försöksverksamheten i Halland inom området Teknik för äldre (Uppdrag 2007 Fokusområdet Information om och tillgänglighet till bra produkter). Magnus har forskat inom områden som sociala rörelser, välfärdsstaten i ett internationellt perspektiv med inriktning på äldre situation och är även verksam som kultursociolog. Vi har samtliga erfarenheter av att bedriva forskning samt fältarbete kring ungdomar såväl inom sociala rörelser och subkulturer som inom fritidsverksamhet och vardagsliv. Dessutom vilar Erik Hannerz avhandlingsarbete om subkulturellt meningsskapande på ett två år långt fältarbete på och omkring fritids- och ungdomsgårdar i Sverige. 4

5 1.2 Genomförande Då det är frågan om att utvärdera en pågående verksamhets tidigare aktiviteter och uppdraget innefattar datainsamling via intervjuer har en kombination av metoder använts. Den här utvärderingen grundar sig i huvudsak på fältstudier i Ungdomens hus (härefter benämnt Huset). där vi under sammanlagt 8 dagar deltog i olika aktiviteter och observerade den dagliga verksamheten i föreningen, vilket gav oss en helhetsbild av Huset som både fysisk plats och medlemsdriven förening. Under fältstudien utfördes formella intervjuer med ca femton personer som på olika sätt arbetar och är verksamma inom Huset, framför allt styrelsemedlemmarna, de anställda och representanter från aktivitetsgrupperna. Dessutom utfördes ett tjugotal informella samtal med besökare för att skapa en mer generell bild av Husets verksamhet. Vi var även i kontakt med tidigare medlemmar för att höra hur engagemanget i Huset påverkat deras fortsatta utveckling. Fältstudierna har därefter kompletterats med läsning och analys av Husets styrdokument samt rapportering från Huset i lokal och nationell press. Utvärderingen utmynnar i en analys som belyser utförda uppdrag inom de i uppdragsbeskrivningen specificerade områdena och i relation till nämndens uppdrag och uppdragsplan. Den slutliga analysen beaktar särskilt områdena informellt lärande, entreprenörskap, ungdomskultur samt motverkandet av utanförskap. Grunden för detta beaktande läggs i det insamlande intervjumaterialet samt i Anbudsgivarens/utförarens specifikt sociologiska kompetenser i relation till dessa områden. Den i uppdraget valda tidsperioden för utvärderingen har varit olycklig då det var i semestertid och många aktiva och brukare följaktligen var svåra att kontakta. Som en kompletterande fas i detta arbete kommer tillgänglig dokumentation av uppdrag, styrdokument och åtaganden att analyseras. Analysen kommer att inrikta sig på denna slags dokuments relation till faktisk aktivitet både i relation till volym och om möjligt till innehåll av en mer kvalitativ art. Denna senare typ av information är hämtad via intervjuer av de i uppdragsbeskrivningen benämnda berörda nyckelpersoner, intressegrupper och anställd personal. En tredje huvudsaklig källa inför den slutliga analysen är barn- och ungdomsnämndens uppdrag och uppdragsplan i relation till både de kvantitativa (volym) och de kvalitativa data. 2 Historik 2.1 Upptakten 1984 bestämde sig en grupp ungdomar att reagera mot dåliga aktivitetsalternativ som fanns för äldre ungdomar i Uppsala. Istället för att spendera kvällarna i city, eftersökte man ett aktivitetshus med replokaler, café etc. Aktionsgruppen för ett Ungdomens hus bildades och höll aktioner, samlade namnunderskrifter och delade ut flygblad. Under uppstarten samlades ca 8000 namnunderskrifter för Huset. Man höll aktioner på Forumtorget där man samlade namnunderskrifter och delade ut flygblad. Man arrangerade 5 offentliga möten för ungdomar och 3 föräldramöten. Två konserter anordnades samt tre demonstrationer. Man hade även informationsmöten på skolor och god kontakt med massmedia. Man kontaktade ett antal föreningar, politiska föreningar och myndigheter i Uppsala, samt liknande verksamheter i andra städer. (Verksamhetsberättelse ) 5

6 I slutet av 1984 la gruppen fram krav på ett hus till kommunen vilket fick positivt bemötande och brett stöd, även om frågan om lokal tog tid att lösa. De mål aktionsgruppen presenterade var: - Att aktivera och engagera de ungdomar som idag inte har någon vettig fritidssysselsättning. - Att främja kulturell verksamhet av och för ungdomar, t.ex. genom att göra det möjligt att öva och spela musik och teater. - Att skapa alternativ till de passiviserande och kommersiella nöjen som finns idag. - Att motverka drogkulturen. - Att ge ungdomar möjlighet att träffas och samarbeta. - Att hjälpa och stödja ungdomar med olika problem, t.ex. problem i skolan, med droger eller föräldrar och myndigheter. (Uppsats från kulturvetarlinjen 1, s. 6) Detta stöddes politiskt av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet. Även Ungdomsmottagningen, Ungdomssektionen i Gottsunda, Ungdomsgruppen vid polisen, Café Genomfarten, Fadderverksamheten för arbetslösa ungdomar och Ungdomsarbetsförmedlarna stödde förslaget. Ursprungligen ville Aktionsgruppen ha gamla stadsbiblioteket som lokal, men de ansågs av kommunledningen vara för stora. Istället erbjöds de Lindormen, ABFs gamla lokaler på Svartbäcksgatan (de nuvarande lokalerna). Detta motsatte sig först aktionsgruppen då det inte fanns någon lämplig konsertlokal i byggnaden. Husets läge ansågs dock bra, centralt, och ungdomarna kunde flytta in mer eller mindre omgående och det saknade även omedelbara grannar. (U1, s.7) 3.2 Starten När man väl valde att acceptera Lindormen hade mycket energi redan använts till att diskutera och kampanja för Huset och det var svårt att få igång verksamheten. Till en början var en begränsad renovering och ett fåtal konserter de enda aktiviteterna. Styrelsen fick interna samarbetsproblem vilket försvårade arbetet. En kort tid efter öppningen började besökarna svika. Det fanns även mindre drogproblem, tillsammans med att vissa förtroendevalda inte skötte sina uppgifter. Efter årsskiftet gjorde man en uppryckning och började arbeta igen. Inaktiviteten under hösten tycktes dock resultera i ett medlemsbortfall. Men samtidigt så börjar verksamheten komma igång, Huset renoveras och det produceras en interntidning. (Verksamhetsberättelse ) Den politiska debatten om Huset fortsatte dock. I UNT publicerades en artikel där det framgick att Moderaterna ville slopa Huset eftersom man inte tyckte att skattepengar skulle användas till något som så få skulle använda. De vände sedan och blev istället positivt inställda till Huset. I slutet av maj 1985 drevs beslutet att starta ett Ungdomens hus i de nuvarande lokalerna igenom hos Aktionsgruppen, där 27 röstade för kommunens erbjudande och 10 emot. Problemet med konsertlokal kvarstod och kommunen åtgärdade det inte som utlovat, så Aktionsgruppen övervägde att tacka nej till Huset, men framhöll att det bästa alternativet vore att bygga om bottenvåningen till konsertlokal. (U1, s.8) I augusti fick man anslag till lokalhyra för resten av året ( ) och ett förskott till verksamheten (10 000). Det var dock fortfarande oklart hur stort kommunens bidrag till Huset skulle vara och Aktionsgruppen framhöll att de ville ha fyra heltidsanställda i Huset. Kommunen kom med flera förslag på konsertlokaler, men aktionsgruppen framhöll att man ville få det egna Huset ombyggt, vilket man slutligen fick. Huset invigdes den 6e september 1985 med besökare. (U1, s.9) Under det första året höll man filmvisning och konserter en gång i veckan och man höll öppet varje veckodag. Den ombyggda konsertlokalen uppfyllde alla behov. Teater, breakdance, fotolabb, systuga samt repverksamhet ingick också i verksamheten. (U1, s.14-15) 6

7 Föreningen fick ett startbidrag på kronor för renovering, hyra och lön till handledaren Mats Bergkvist. Efter att utgifterna var betalda återstod ca som fördelades mellan arbetsgrupperna, främst café- och konsertverksamheten, medan andra grupper försörjde sig genom studiecirklar. Medlemmarna betalade i sin tur endast en symbolisk summa på 10 kronor för medlemskap. Redan innan slutet av Husets första år låg man SEK back, vilket kan berott på att man gav medlemmar som hjälpte till vid evenemang ett arvode samt att man höll nere priserna i caféet. (U1, 15-16) Dåvarande dagledaren Mats Bergkvist (f.d. medlem i Aktionsgruppen) hade som ansvar att planera och delegera arbetsuppgifter i Huset tillsammans med arbetsutskottet. Denne skulle även planera evenemang, delta i utåtriktad verksamhet, sköta administrativa uppgifter ha ta hand om handkassan. Detta var den enda fasta tjänsten i Huset och tillsattes av medlemsmöte (U1, 16-17) Kommunen var nöjda med den rapportering som utfördes och den budget som Huset beslutade om trots att ekonomisk utbildning saknades bland de ansvariga på Huset. Ansvarig och kontaktperson hos kommunen, Lena Holma-Persson, var mycket positivt inställd till Huset. Från Husets sida ansågs dock att kommunen saknade större insikt i hur Huset fungerade (U1, 17) 2.3 Kampen för överlevnad Ett år efter öppningen tycks verksamheten i Huset ha avstannat. Medlemsmötena var inte särskilt välbesökta, årsmötena drog till exempel ca 20 av 250 medlemmar. Lokalerna upplevdes som stökiga och Huset ville söka bidrag för lokalvårdare. Men under samma år kommer Konsertgruppen igång och Huset beviljas i samma veva medlemskap i Kontaktnätet (Husnytt nr ) Under tiden så har Huset varit nedstängt på grund av renovering och nyöppningen skjuten på framtiden. Styrelsen tycks ha varit uppbruten, men har än en gång börjat fungera. Engagemanget hos medlemmarna har sjunkit under ombyggnationen och kritiken mot kommunen som dragit ut på renoveringen är hård. De första åren fungerade verksamheten knackigt, men efter 1988 fick verksamheten bättre form och fart. Under de här åren anses Huset vara ett tillhåll för punkare något som motsägs av de källor som finns från den tiden. Istället visar Husnytt och de uppsatser som finns kring Huset att Huset tycks vara på god väg med att lyckas bredda sin verksamhet till flera grupper av ungdomar. Verksamheten består av cafégruppen (ungdomar som sköter caféet och agerar kamratstödjare), konsertgrupp, konstgrupp, fotogrupp, repgrupp, gycklare, inspelningsstudio (där man gärna vill prioritera tjejband) samt hiphop (breakdance, graffiti, dj) får Huset i bidrag och går enligt budgeten lite plus. Man har ca 550 medlemmar. Målsättningarna för verksamheten är de samma som (Uppsats från kulturvetarlinjen 2). Huset fortsätter att ha sämre och bättre, där fokus ofta läggs på att beskriva det förra i termer av ekonomiska förluster och de senare i form av handlingskraft och evenemang. År 2002 uppdagas så en narkotikahärva i anslutning till Huset, men det rör sig inte om personer i ledande positioner. Att Huset nyligen bytt styrelse kan vara en orsak till att detta gått obemärkt förbi i Huset. En enig Fritidsnämnd beslutar att fortsätta stödja Huset. Leif Johansson (v), ledamot i fritidsnämnden, uttrycker starkt stöd för Huset och försäkrar att ingen skugga faller på det från händelserna. (UNT , , ). 7

8 3 Organisation och ekonomi 3.1 Ekonomi idag Intäkter Bidrag: Uppsala Kommun: SEK Kontaktnätet: ca SEK Bilda: ca SEK Intäkter: Replokaler: SEK Konserter: SEK Café: SEK Medlemskort: SEK Summa totalt: ca SEK Utgifter Kostnader: Personal SEK Inköp café: SEK Städmateriel: SEK Konserter: SEK Kontorsmaterial (inkl bredband och telefon): SEK Inventarier: SEK Verksamhet: SEK Säkerhet: SEK Kostnader tot: SEK Föreningsbidrag för att täcka förlust: ca SEK Förtydliganden angående ekonomin Verksamhetspengarna går till de olika verksamhetsgrupper och fördelas ganska jämnt mellan dessa. Under 2010 så hade Huset en större förlust än SEK, dels pga ett missförstånd angående föreningsbidraget men även pga avskrivningar av kundfordringar ( SEK), larminstallation ( SEK) och övriga brådskande utgifter ( SEK). Men Magma ställde upp och lånade ut pengar för att täcka dessa utgifter, samt fastighetsägaren betalade larminstallationen. Avskrivningen av kundfordringarna var bara en förlust på tillgångar och således inte en förlust på pengar. Dessa pengar har betalats tillbaks löpande under året, bland annat genom att söka föreningsbidrag. 8

9 3.2 Organisation Styrelse och revision Revisorernas uppgift är att se över revisionsbyråns ekonomiska berättelse samt att kontrollera att styrelsen sköter sina åtaganden och de uppgifter de blir tilldelade av föreningen samt att de mål kommunen satt upp efterföljs. Ett konkret exempel på ett område där revisorerna kontrollerar styrelsen är kring huruvida medlemsmöten kallas till i tid och ifall de varit tydligt utannonserade. Revisionsbyrån tar hand om den största delen av de ekonomiska spörsmålen, det är för många enskilda utgifter och inkomster för att revisorerna själva skall kunna hålla koll, och revisorn behöver egentligen bara kontrollera att allt ser rätt ut. Ofta är revisorerna äldre medlemmar som tidigare själva suttit i styrelsen och som därför har god insikt i arbetsprocessen. I intervjuer och möten med styrelsen, anställda och medlemmar framhålls vid flera tillfällen att styrelsen är tillsatt av föreningen och därför kan avsättas vid vilket medlemsmöte som helst om medlemmarna skulle önska det. Samtliga framhåller att det är en platt, demokratisk organisation där styrelsen förvisso har mycket att säga till om, men där styrelsens makt är beroende av medlemmarnas förtroende och där de på inget sätt har högre status än andra medlemmar. Man ser det som en form av direkt demokrati som gör Huset unikt jämfört med många andra ungdomsgårdar Caféet Caféet är beläget på Husets nedre våning och är det första som möter besökaren. Under urvärderingen är Huset i full gång med att rusta upp ett bakre rum som tidigare använts som loge vid spelningar så att detta kan införlivas i caféet. Den vardagliga verksamheten i caféet drivs av cafébiträdet Johannes Wanngren, anställd av styrelsen. Johannes har arbetat på Huset sedan 2008, med uppehåll för studier. Han har ansvar för att sköta inköp till caféet, tillreda och sköta försäljning, sköta cafélokalen samt att lyssna på styrelsens önskemål. Han har stor frihet i att själv utforma sina arbetsrutiner och har frihet att ta många egna initiativ i allt från inredning till meny, även om han måste vara lyhörd mot styrelsens och medlemmarnas önskemål. Cafébiträdet arbetar från kl 10 till 19 (caféet är öppet 12-19) med en timmes lunchpaus varje veckodag. Man försöker kontinuerligt ta in praktikanter, dels för att ge möjlighet till arbetslivserfarenhet, dels för att avlasta cafébiträdet under stressiga perioder. Att caféet stänger relativt tidigt är ett resultat av en diskussion mellan styrelsen och cafébiträdet, där den senare framhöll att det var få besökare efter 19 och att det därför var bättre att öppna en timme tidigare. Cafélokalen domineras av scen och mixerbord. Utöver bord, stolar och soffor för besökare finns även ett bord med tidskrifter och en hylla med sällskapsspel samt pysselmaterial, så som en maskin för att göra pins. I caféet säljs kaffe, te, läsk, godis, kakor (främst inköpta, men när det finns tid bakar cafébiträdet själv) mackor och enklare maträtter. Det finns en bredd i utbudet med ett flertal vegetariska alternativ och en flexibilitet att anpassa portioner efter plånbok och hunger. På menyn finns allt från skinkmacka till havregrynsgröt till nachos, allt till mycket låga priser. Alla beställningar tillreds på beställning och allting säljs mer eller mindre till självkostnadspris. På disken finns även en plats där lokala band kan sälja sina skivor. Bakom disken finns ett hyfsat stort kök, som dock är slitet enligt cafébiträdet. Man har tidigare haft ett flertal anmärkningar från miljökontoret pga. det slitna köket. Man har nu lyckats åtgärda de flesta anmärkningarna, även om ett fåtal kvarstår. 9

10 Alla medlemmar har rätt att hålla caféet öppet utanför de ordinarie öppettiderna, men man skall då genomgå en tredagars caféutbildning där man går bredvid cafébiträdet och får lära sig grunderna. Ofta infaller spelningar och liknande evenemang efter öppettid och då är man beroende av ideella medlemmar för att kunna hålla försäljningen igång. Caféet fungerar även som ett verktyg för att synliggöra Husets arbetsprocess då samtliga medlemsmöten hålls där så att vem som helst skall kunna delta Medlemskap Det är fritt för vem som helst att bli medlem i föreningen Ungdomens Hus. Medlemskap kostar 30kr per år, och halva priset efter den första oktober. Medlemskap berättigar till användande av Husets olika verksamhetsrum, möjligheten att engagera sig i någon av verksamhetsgrupperna, arrangera ett evenemang eller hyra en replokal. Medlemskap berättigar även till rösträtt på medlemmarnas samt verksamhetsgruppernas möten Dagledare Nuvarande dagledare är Anna Wiklund som arbetat i Huset i fyra år och som även var engagerad när hon var yngre. I hennes arbetsuppgifter ingår det att ta hand om Husets ekonomi, stödja styrelsen med information då det efterfrågas, skola in ny styrelse när det behövs, hjälpa medlemmar som vill arrangera saker, ta hand om det administrativa kring replokalerna. Hon omnämner arbetet som speciellt och säger att det är något man måste vara förberedd på om man väljer att arbeta på Huset. Att skola in styrelsen, som i praktiken är hennes arbetsgivare, är en speciell situation och de har på varsitt håll fått ta hjälp av arbetsgivarorganisationen IDEA och facket för att få saker att flyta på som de skall Magma Magma var ursprungligen ett projekt startat av Studiefrämjandet som en typ av pysselverksamhet i Ekeby. När projektet skulle utvecklas bedömdes det att man behövde en annan plattform och Huset kontaktades och projektet skrevs om efter Husets önskemål för att bättre kunna stödja dess verksamhet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och innefattar tre medarbetare (en projektledare och två coacher) som är anställda av Husets styrelse. Gränsen mellan Huset och Magma kan därför upplevas som lite suddig, de tydliga skillnaderna är att Magma är tidsbegränsat och har annan finansiering med andra krav på rapportering. Medarbetarna inom Magma har relativt stor frihet att själva lägga upp sitt arbete, så länge de följer projektplanen, och tar endast upp större frågor (så som större samarbeten eller ekonomiska frågor) med styrelsen. Projektet är tvåårigt och kommer i sin nuvarande skepnad bara finnas ett halvår till. Projektets mål är att verka som en spindel i nätet och locka in mer ungdomar till Huset, gärna sådana som traditionellt inte är besökare. Att jämna ut könsfördelningen står högt på dagordningen. Detta gör man bland annat genom att vara ute på fältet och knyta kontakter med ungdomar i andra delar av staden och starta samarbeten med andra organisationer. Magma skall fungera som ett projektcentrum där unga (upp till 30) skall kunna komma in och få hjälp att driva projekt. Ett konkret exempel är två tjejer som hållit ett musikläger för högstadietjejer. Projektet arrangerar även event för att visa upp sig och Husets verksamhet, både i och utanför Huset. 10

11 4 Måluppfyllelse I utvärderingssammanhang framstår mål som särskilt centrala, detta då det ofta är så att verksamheten ställs gentemot de mål som uppdragsgivare eller liknande sätter upp. Å andra sidan vill vi understryka att relationen mellan på förhand uppsatta mål och dessas uppfyllelse inte är det enda kriteriet för en verksamhets kvalitet. Inte minst som vi skall se då en del av verksamheten skall vara innovativ och skapa nya förhållanden och förutsättningar. Inte desto mindre kommer vi här att beskriva och diskutera de mål som satts upp av barn- och ungdomsnämnden i Uppsala i relation till föreningen Ungdomens Hus (i rapporten refererat till som Huset). I barn- och ungdomsnämndens uppdragsbeskrivning utrycks egentligen mål på flera olika nivåer; a) mer generella policies som relaterar till hållbar utveckling, b) en nivå som relaterar till olika kommunala program (ex. kommunens kulturpolitiskt program) c) mer specifika mål som rör barn- och ungdomsnämnden och dess tillhörande verksamheter. Dessutom formulerar barn- och ungdomsnämnden specifika uppdrag som är riktade direkt till Huset. Det är de sistnämnda som framstår som mest relevanta för en utvärdering av Huset då de specifikt är riktade gentemot verksamheten, medan de mer övergripande målen berör nämndens och kommunens mer övergripande verksamheter. Inte desto mindre kommer vi att beakta en del av nämndens egna mål för att i vilken mån de relaterar till/korresponderar med Husets verksamhet. Utöver detta vill vi även framhålla en mer principiell nivå som har att göra med ungdomsverksamhets betydelse i en samhällelig kontext. Vi kommer att ge en kort reflektion kring detta i slutet av vår beskrivning av målen. 4.1 Lärande och kunskapsutveckling Som första och enligt vår bedömning viktigaste deluppdrag listar barn- och ungdomsnämnden Lärande och kunskapsutveckling. Uppdraget formuleras i uppdragsbeskrivningen som att: Genom att stärka individens kompetenser och självkänsla ska verksamheten ge tillräckliga resurser och kunskaper för brukarna att göra välgrundade val och för att möta olika situationer i livet och vidare; Brukarna ska ges möjlighet att utveckla entreprenöriellt tänkande ; samt Fritidsverksamheten ska ge brukarna stöd till att praktiskt förverkliga sina idéer och Brukarna ska ges möjlighet att utveckla sina intressen (Uppsala kommun 2011:4). För den enskilde brukaren kan uppdraget beskrivas som att det utöver det område inom föreningen som den specifika medlemmen/brukaren väljer att engagera sig i, ger föreningslivet i sig självklart viktiga livserfarenheter för varje individ i fråga. Som aktiv i Huset får man lära sig, och är tvungen, att ta mycket ansvar. Demokrati, självbestämmande och eget ansvar är de grunder hela verksamheten vilar på och som aktiv medlem får man chansen att göra nya möten, lära sig erfarenheter av andra ungdomar och på många sätt möta och lära sig, om hela samhället Föreningens målformulering i anslutning till uppdraget Föreningens egen målformulering i relation till detta uppdrag är att låta medlemmar genomföra sina idéer med stöd från äldre och aktiva medlemmar och därmed ge medlemmar möjlighet att 11

12 tillsammans lära sig hur man anordnar lyckade evenemang, samt att få brukare att återkomma till verksamheten och genomföra nya idéer. Dessutom är det föreningens ambition att minst 20 ungdomar per år innehar förtroendevalda ansvarsposter inom föreningen, samt att ha minst 500 medlemmar per år samt att öka medlemsantalet till 700 medlemmar till hade Huset 456st medlemmar, 2010 var de 412 stycken och i år är de hittills 250 stycken Reflektion Kontinuitet och att få brukare att regelbundet komma tillbaka kan vara ett möjligt problem. Å andra sidan så är det ju så att ungdomsverksamhet generellt riktar sig till individer inom vissa åldersgrupper och att det är naturligt att kontinuiteten det vill säga att samma brukare kommer tillbaka år efter år inte är så beständig. Det viktiga här torde vara att Huset för över erfarenheterna från de äldre medlemmarna/brukarna till de yngre, samt bibehåller sin goda ambition vad gäller medlemsantalet. I relation till uppdragets formulering finner vi att Huset är ett bra forum att förverkliga sina idéer då här finns mycket kunskap och hjälp att tillgå inom många områden för vem som helst som vill engagera sig. Även om man idag kan få hjälp med allt från profilering till i vissa fall ekonomiskt/materiellt stöd är det helt upp till den som engagerar sig att genomföra vad det nu är den vill göra. Husets verksamhet följer på så sätt uppdragets intentioner. Då hela idén med föreningen är att verksamheten ska drivas av ungdomarna själva utan fritidsledare eller personal skapas utrymme för brukarna att själva förverkliga det de vill göra. Dessutom har Huset en tydlig gör-det-själv anda som överförs till och inspirerar nya medlemmar (se även avsnitt 6.2 Informellt lärande nedan). Till Ungdomens Hus kommer dagligen ungdomar som endast har med sig idéer och får sedan genom föreningen kontakt med allt från kommunala instanser, riksorganisationer och studieförbund till andra ideella kulturorganisationer. Det är ofta som lyckade konserter och evenemang med stor budget arrangeras av ungdomar som aldrig tidigare gjort något liknande. 4.2 Kulturengagemang I relation till uppdraget som rör kunskapsutveckling har även Huset formulerat ett mål som går ut på att genomföra minst 40 kulturevenemang per år som planeras och genomförs av medlemmarna. Dessa redovisas i konsertgruppens och evenemangsgruppens verksamhetsberättelse liksom det antal medlemmar som varit delaktiga i planering och genomförandet. År 2010 arrangerades ett 50-tal kulturarrangemang och fram till denna utvärdering har 20 engagemang arrangerats nuvarande år. Det ska dock tilläggas att Huset under våren, och fortfarande, saknat en fungerande PA-anläggning vilket försvårat arrangemang av konserter och liknande. Vidare tillhandahåller Huset bland annat musikutrustning, inspelningsutrustning, ett fotolabb, en skateramp och en ateljé. Dessa resurser ger möjlighet för ungdomar att utveckla sina intressen. Framför allt får man som aktiv i föreningen erbjudandet att få röra sig i större sammanhang med sina fritidsintressen och på så sätt få chansen att ställas inför både viktiga problemlösningar och valmöjligheter, vilket förstås är utvecklande på det personliga planet. 12

13 4.2.1 Verksamhetsgrupper I relation till dessa resurser och dess användning har Huset även formulerat ett mål: Att ha minst fem olika verksamhetsgrupper per år som baseras på ungdomarnas egna intressen. Att minst 15 musikgrupper aktivt ska repa i föreningens replokaler. Att minst 10 föreläsningar/workshops per år arrangeras på Ungdomens Hus. Som det ser ut för nuvarande så använder 15 grupper replokalerna, det tycks till och med finnas kö (enligt möte med dagledaren), det finns 6 st verksamhetsgrupper (skate, spel, teater, estet, evenemang - vilken främst sköts av styrelsen - samt konsert). Cirka 10 workshops arrangeras om man räknar in all verksamhet i Huset Reflektion över Kunskapsmålet. Genom bland annat verksamhetsgrupperna stärks individuella kompetenser och individers självkänsla. Förtroendet som ges till de enskilda att utveckla egna verksamheter relaterar särskilt väl till nämndens formulering som att brukarna ska ges möjlighet att utveckla entreprenöriellt tänkande. Vi vill även här peka på avsnittet om informellt lärande nedan. 4.3 Uppdrag Trygghet Det andra av kommunen listade uppdraget rör trygghet. Detta uppdrag är formulerat som två delmål; a) Verksamheten ska bedrivas i en fysiskt och socialt trygg miljö och b) Brukarna ska uppleva att de blir väl bemötta av personalen och föreningens representanter. Trygghet skall här förstås i termer av förtroende för den egna gruppen och verksamheten; att man känner sig mer hemma på ett ställe som är ens eget, som många av de intervjuade uttrycker det, snarare än att ha någon som övervakar en. Det faktum att föreningen är en kulturförening som bygger på ungdomars egna initiativ är ett viktigt fundament för att skapa stor trygghet bland dess utövare. Det kollektiva ansvaret för allas välmående i föreningen baseras därför på ett personligt engagemang. Föreningen värnar dock självklart om feministiska och antirasistiska ideal och på det individuella planet vet alla i föreningen att föreningens överlevnad hänger på ett bra och öppet bemötande mot alla människor som kan tänkas komma till Ungdomens Hus. En kompetensutveckling om socialt trygg miljö för både föreningens styrelse, andra förtroendevalda och personal vore önskvärd. Tyvärr har föreningen inte de ekonomiska resurser som krävs. Den fysiska miljön i de lokaler föreningen har tillgång till är rätt fallfärdiga och skulle egentligen behöva rustas upp. Miljön blir även tryggare av att all verksamhet är drogfri Alla skall känna sig trygga Målet för Huset är att alla brukare ska känna sig trygga. Inför årsmötet 2012 utarbetas ett sätt att mäta tryggheten i föreningen. Att enligt tradition ska alla mötesdagordningar innehålla punkten Anda där problem och stämning på Huset tas upp. Husets mål är att alla brukare ska känna sig bra bemötta av personal och förtroendevalda. Till årsmötet 2012 utarbetas ett sätt att mäta bemötande i föreningen. En del av detta mål är att fortsätta ha en drogfri verksamhet. 13

14 4.3.2 Reflektion Utifrån våra kontakter med Huset och dess brukare kan vi inte säga annat än att Huset upplevs som en trygg miljö för de inblandade. Brukarna uttrycker tydligt att de upplever huset som deras, en plats som de har tillsammans. Det är en självklar policy inom föreningen att ge alla brukare ett bra bemötande. Garantierna för detta vilar på föreningens förtroende för sin personal och de av årsmötet förtroendevalda medlemmarna. Det kan vara svårt att se vem som är personal/förtroendevald då även dessa är ungdomar. Därför använder alla som jobbar särskilda Ungdomens Hus kläder. Det finns en stående punkt vid alla föreningens möten som kallas Anda. Under den punkten kan föreningens brukare få ventilera sina tankar gällande saker som bemötande och allmän stämning men även i stort sätt vad som helst som kan tänkas vara jobbigt. Vi ser givetvis också faktumet att cafébesökare och aktiva medlemmar frekvent återkommer som ett tecken på att de har fått ett bra bemötande Uppdrag Inflytande och delaktighet Det tredje uppdraget rör Inflytande och delaktighet och i relation till detta är tre mål formulerade: a) Brukarna ska känna att de är delaktiga och får ta ansvar. b) Brukarna ska uppleva att de har inflytande i verksamheten. c) Verksamheten ska möjliggöra inflytande för brukarna på individ- och gruppnivå. I relation till det första målet kan vi konstatera att all verksamhet i föreningen produceras av dess brukare. Allt ansvar, exempelvis driften av verksamheten, underhållet av föreningens lokaler, föreningens ekonomi, vilar på föreningens förtroendevalda och medlemmar. Hur mycket varje individ ansvarar för varierar efter graden av engagemang och individuella åtaganden Medlemsstyrd verksamhet Husets mål i relation till detta är: Att fortsätta ha en medlemsstyrd verksamhet med förtroendevalda. Årsmötesprotokollen kan här ses som en slags spegling av delaktighet och ansvarstagandet. Men viktigast är de faktiska möjligheterna till deltagande och ansvarstagande för de enskilda brukarna. Så vitt vi kan bedöma är möjligheterna till detta goda, men å andra sidan så engagerar sig trots allt rätt få medlemmar aktivt. Vi återkommer till detta förhållande senare i rapporten. Husets mål är att ha minst 1 årsmöte, 6 medlemsmöten, 20 verksamhetsgruppsmöten, 15 styrelsemöten per år. Samtliga ska protokollföras. Se Bilaga 1. Det av Huset uppsatta målet i detta sammanhang är att samtliga mötesprotokoll och föreningens stadga ska finnas tillgängliga på hemsidan. Kallelser till föreningens möten ska finnas på föreningens hemsida och anslagstavlor minst en vecka i förväg Reflektion I relation till målet som rör inflytande kan vi konstatera att hela idén med föreningen bygger på att det är ungdomar som gör allt arbete och att organisationen består av en mycket platt demokratisk maktstruktur där besluten fattas vid olika typer av möten. Högst beslutanderätt har årsmötet där det beslutas om budget och där förtroendevalda utses. Dessa organiseras genom en styrelse och olika verksamhetsgrupper vilka har beslutsrätt i särskilda frågor. Utöver detta har föreningen även medlemsmöten som fattar de större besluten gällande föreningen, såsom personalfrågor och större 14

15 samarbeten, om det inte gäller ekonomi som dock styrelsen svarar för mot nästa årsmöte (ett undantag är ombudgeteringar som görs via medlemsmöten). Alla medlemmar är välkomna på alla möten och har beslutanderätt i allt utom styrelsemöten. Huset möjliggör inflytande på så väl grupp som individnivå. Då det är en förening som driver verksamheten sker inflytandet på gruppnivå, det individuella inflytandet sker när man väljer att bli medlem, gå på möten och rösta. För att utöva inflytande krävs kunskap och information och som medlem i föreningen har man tillgång till alla mötesprotokoll. Det är lätt att få information om föreningen genom personliga möten för den som kommer till Huset, exempelvis finns kontaktlistor till förtroendevalda och personal tillgängliga på Huset. Mötesprotokollen avspeglar de åtgärder som Huset gör i syfte att möjliggöra inflytande på olika nivåer. Protokollen är också de tillgängliga på hemsidan. 4.5 Uppdrag Likvärdiga villkor Ett fjärde uppdrag innebär att erbjuda likvärdiga villkor. Till detta uppdrag hör följande målformuleringar. a) Ungdomar, oavsett kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion, kulturell bakgrund och familjestruktur, ska ha likvärdiga villkor till deltagande i fritidsverksamheten. b) Verksamheten ska förläggas till tider då unga har mest disponibel fri tid. c) Information om verksamheten ska vara och upplevas som lättillgänglig och informativ Öppenhet och mångfalld I relation till uppdragets första målformulering så har Huset formulerat följande mål: Bland föreningens förtroendevalda ska könsfördelningen vara 60/40 till 50/50 till Vidare skall man fortsätta upplåta och subventionera hyran till kvinnliga musiker i en av replokalerna. Från och med 2011 ska minst 15% av alla artister som uppträder på Huset vara kvinnor, 2012 till 2014 ska andelen kvinnliga artister som uppträder öka till minst 25%. Man har också som mål att arrangera minst ett skateboardevenemang med kvinnor per år, samt att fortsätta att utse en hbt- och jämställdhetsansvarig. Endast ca 1/5 del av de förtroendevalda är kvinnor. Detta återspeglar inte fördelningen bland brukarna och mötesdeltagarna (se Bilaga Statistik). I relation till den andra målformulerande har Huset tagit på sig följande åtagande: Den vardagliga verksamheten skall ha öppettiderna och utöver denna tid kan brukarna själva hålla öppet ideellt. Alla medlemmar i föreningen har rätt att hålla verksamheten öppen när de vill och har rätt att utnyttja allt material föreningen har att tillgå. I samband med detta har man också som mål att utöka det ideella öppethållandet av caféet till minst 10 timmar i genomsnitt per vecka. För att detta mål skall uppfyllas behöver man ha möjlighet att arrangera aktivitet som motiverar öppethållande, exempelvis konserter. Detta är i nuläget svårt då det inte finns ett fungerande PA. I relation till detta uppdrag har också Huset som mål att uppdatera föreningens hemsida minst en gång i veckan samt utveckla föreningens evenemangskalendarium så att det blir mer lättillgänglig. 15

16 4.5.2 Reflektion Enligt föreningens stadga är föreningen öppen för alla. I verksamheten förs en dialog om hur verksamheten ska göras mer tillgänglig för underrepresenterade grupper. De strukturella könsmönster som generellt råder inom verksamheter som till exempel rollspel, rockmusik och skateboarding påverkar föreningen. I och med att detta jobbar föreningen aktivt för att få med fler tjejer i just dessa aktiviteter. Vi ser också resultatet av detta i det faktum att under 2011 är tjejer majoriteten av de som deltagit i verksamhet och möten sammantaget sett (64% se Bilaga Statistik). Detta gör att det bli än mer viktigt att engagera kvinnor i verksamheten (t.ex. i styrelsen, se punkt Mångfald och Inkludering) så att det ökande deltagandet också återspeglas i ett ökat inflytande. Handikappanpassning av lokalerna är kommunens ansvar. Det ligger i föreningens intresse att ha lättillgänglig information om verksamheten eftersom att föreningen inte skulle existera utan aktiva medlemmar. Kallelser till möten annonseras i huset och via Internet. Det finns inga stadgade krav att kallelser ska nå ut till alla medlemmar förutom till föreningens årsmöte till vilket alla medlemmar kallas via post, det är dock stadgat att kallelser ska komma ut minst en vecka i förväg och vara synliga i Huset detta för att vidmakthålla föreningens platta struktur. Genom medlemsmöten ges sammanfattande rapporter om styrelse, personal och verksamhet som kan tänkas ligga i alla medlemmars intresse. Det ligger i föreningens intresse att nå ut med information till så många som möjligt om alla möten och evenemang. Föreningen har inte haft resurser för att profilera sig mer omfattande t.ex. genom annonser eller kommunala affischplatser. Idag sker alla profilering via affischering, flygblad och marknadsföring via sociala medier såsom facebook, myspace och liknande forum. Vilket ytterligare stärker gemenskapen och gör-det-själv andan. 4.6 Uppdrag Hälsa och Utveckling Levnadsvanor Det femte uppdraget som getts Huset rör Hälsa och utveckling. Här är målet att verksamheten ska erbjuda aktiviteter som stimulerar levnadsvanor som leder till god fysisk och psykisk hälsa. I relation till detta mål kan sägas att föreningens verksamhet är drogfri. Huset ger ungdomar sysselsättning och hjälper ungdomar att utvecklas personligt, detta genom att tillhandahålla möjligheter till hjälp och resurser för att genomföra brukarnas egna idéer. Föreningen jobbar dessutom aktivt med att välkomna alla som söker sig till föreningens verksamhet och att få dessa att bli delaktiga och tillsammans utveckla en socialt trygg miljö. Föreningen tillhandahåller utrymmen för fysisk aktivitet som till exempel skateboard, detta sker på egen risk men skyddsutrustning tillhandahålls Reflektion Detta uppdrag får ses om så pass generellt att det i egentlig mening är omöjligt att utvärdera i en traditionell mening. Den viktigaste aspekten torde vara att verksamheterna är drogfria och att Huset fortsatt får resurser så att man kan tillhandahålla en fysisk miljö som möjliggör aktiviteter som kan tänkas leda till god fysisk och psykisk hälsa. 16

17 4.7 Uppdrag Ungdomskultur Ytterligare ett mer generellt formulerat uppdrag är benämnt som Ungdomskultur. Till detta hör följande målformuleringar: a)verksamheten ska stimulera brukarnas eget skapande och förmedla nya upplevelser, gemenskap och inspirera till kulturutövning. b) Stöd ska ges till ungdomar att arrangera egna kultur- och nöjesprogram i drogfri miljö. c) Verksamheten ska stödja unga kulturutövare. d) Verksamheten ska tillhandahålla möjligheter för unga att uppträda inför publik Tillhandahållandet Husets mål i relation till denna del av uppdraget är att tillhandahålla konstrum, fotolabb, skateboardramp, spelrum, replokaler och scen. Detta görs också Reflektion Föreningens främsta uppgift är att tillhandahålla lokaler och resurser för kulturell stimulans både genom att skapa och ta del av ungdomskultur. I och med att all verksamhet som sker i föreningen är ideell är det vår övertygelse att ungdomar som fortfarande är på idéstadiet själva vågar ta klivet att genomföra sina idéer i praktiken när de ser att andra ungdomar har tagit det steget. Ett bevis på att Huset erbjuder en gemenskap och trygghet är att många brukare återkommer och engagerar sig i föreningen tillsammans med andra ungdomar. Att i egentlig mening utvärdera i relation till det övergripande uppdraget ungdomskultur är svårt då detta är en generell benämning på fenomen som inkluderar både Huset och dess användare (se även avsnittet 6.3 Huset som ungdomskultur nedan) Stöd och utförande Huset har som mål att genomföra minst 40 kulturevenemang per år där medlemmar själva planerar och genomför dessa. Detta mål sammanfaller således med tidigare listade mål (se ovan). Uppskattningsvis så genomfördes 50 evenemang under 2010 och hittills under 2011 (juli) 20stycken Reflektion I relation till den andra målformuleringen i detta uppdrag kan vi konstatera att det är lätt att få hjälp på Ungdomens hus att genomföra sina projekt som man inte har någon tidigare erfarenhet av då man kan ta hjälp av andra mer erfarna ungdomar. Bland föreningens brukare finns en anda som bygger på att hjälpa ungdomar som vill genomföra något för första gången, t.ex. arrangera en spelning. Även om ingen annan i föreningen egentligen är intresserad av att genomföra en idé som en ny brukare kommer med så hjälper man denna nya brukare eftersom att det ligger i föreningens intresse att få in nya aktiva medlemmar och att få dessa att utvecklas. All verksamhet på Ungdomens hus är drogfri. 17

18 4.7.5 Genomförande och delaktighet Verksamheten ska stödja unga kulturutövare och gör detta genom att tillhandahålla fotolabb, konstrum, skateboardramp, spelrum, och scen gratis till sina medlemmar. Föreningen ska profilera sig själv och sina resurser för unga i Uppsala. För att uppnå detta har Huset som mål: Att genomföra minst 10 kulturworkshops per år, samt att stödja minst 100 unika kulturutövare per år Reflektion Under 2011 har hittills genomförts 41 evenemang total, vilka inkluderar möten och evenemang som är öppna för brukarna (se Bilaga Statistik ). Att få fram siffror på unika besökare är svårt då samma brukare kan deltaga på flera olika evenemang, men det totala antalet besök hittills under 2011 är 476 varav 262 (55%) killar och 214 (45%) tjejer. Om vi ser till de aktiviteter som inte endast drar passiva besökare, så som tjejskate, möten (styrelse, medlem etc.), open mic, teaterimprovisation och graffitiworkshop så är antalet deltagare (återigen samma enskilda person kan deltaga i flera olika aktiviteter) 270 stycken. Av dessa är 98 (36%) killar och 172 (64%), tjejer (se även Bilaga Statistik) Ta plats på scen I relation till den fjärde formuleringen - Verksamheten ska tillhandahålla möjligheter för unga att uppträda inför publik - är Husets ambition att uppfylla målet att minst 300 ungdomar ska få möjlighet att uppträda på Ungdomens Hus scen Reflektion I relation till den fjärde formuleringen kan vi konstatera att Huset erbjuder flera olika möjligheter för unga att uppträda för publik i olika kulturverksamheter, antingen kan man arrangera allt själv eller kan man uppträda på andra ungdomars arrangemang. Exempel på det är föreningens open mic night och a-rocken som är två projekt som arrangeras av ungdomar i föreningen där andra ungdomar får möjlighet att uppträda inför en större publik. I relation till open-mic vill vi poängtera att detta arrangemang var specifikt tänkt att vara inkluderande. Besökarnas antal och könsfördelning (45% kvinnliga besökare och helt jämt vad gäller de som uppträdde) visar vikten av denna slags arrangemang. I Ungdomens hus verksamhet så finns det ungdomar som håller på med allt från teater och poesi till musikuppträdanden och konstutställningar. Slutligen finns också målformuleringar som rör verksamhetens omfattning. Ambitionen är att verksamheten ska hållas öppen minst 45 veckor per år,och minst 5 dagar per vecka 4.8 Avslutande Reflektion i relation till uppdraget och målen. Både en del av uppdragen och de mål som formuleras kring dessa är relativt allmänt hållna. I vissa fall så är de inte heller kopplade till konkreta resultat utan mer till allmänna ambitioner visavi brukargruppen. Inte desto mindre är det övergripande intrycket att Huset väl uppfyller uppdragens innebörder. Särskilt kan man framhålla bredden på aktiviteter och den relativt goda uppslutningen samt att Huset lyckas engagera tjejer i hög utsträckning även om detta inte återspeglas i styrelsens sammansättning. 18

19 5. Analys 5.1 Trösklar inom verksamheten I Huset har man själva tagit fram en modell över vilka som befinner sig i Huset bestående av tre i varandra liggande cirklar där en ytterst (och största) representerar besökare, den mittersta engagerade och den innersta (minsta) förtroendevalda. Det finns mycket tankar kring hur fler ska fås att passera inåt från den yttersta cirkeln och Husets aktiva arbetar med och de faktorer som de har identifierat som hinder för att medlemmarna inte rör sig inåt. Exempel på dessa är arbetsbördan, brist på ekonomiska resurser, men också den vågrörelse som finns inom verksamheten i och med att det gång på gång sker generationsskiften i verksamheten. Vi kommer fortsättningsvis att omnämna dessa faktorer som trösklar, som inte ska ses som hinder utan även möjligheter till lärande. Det är även i Husets oerhört viktiga bidrag till informellt lärande som vi ser vi potentialen till att komma till rätta till de problem som styrelsen och de aktiva påtalar (se även bilaga 2 PP) Styrelsen och mötesorganistation Den direktdemokrati som Huset vilar på och där styrelsens öde är avhängig medlemmarnas stöd ser väldigt bra ut i teorin. I verkligheten är det dock inte riktigt så enkelt. Styrelsemedlemmarna tycks, kanske inte helt förvånande, vara de mest engagerade medlemmarna och är frekventa besökare på medlemsmötena, inte bara de egna styrelsemötena. Eftersom medlemsmötena inte alltid är så välbesökta, utifrån våra efterforskningar brukar det i regel röra sig om personer (det måste vara minst 10 medlemmar närvarande), så får styrelsen stort inflytande även på medlemsmötena. Att styrelsemedlemmarna är väl insatta i Husets olika delar och funktioner innebär också att de lättare kan argumentera för sina ståndpunkter och driva sina frågor. I tider av lågt engagemang blir med andra ord medlemsmöten mer eller mindre styrelsemöten. Detta är dock något som det finns många reflektioner kring och vi ser det inte som ett problem att de som är mest engagerade har mest att säga till om, så länge det finns möjlighet för alla att engagera sig och en person; en röst gäller. Utmaningen ligger i stället i att få fler att bli så pass engagerade, vilket också de flesta av de vi talat med påpekat Ansvar och ekonomi Arbetsgivaransvar och ständiga ekonomiska problem är andra barriärer som omnämnas. Ekonomiska problem omnämns som den största orsaken till stress och problem i Huset. De aktiva uttrycker det som att väga varje krona och prioritera mellan olika verksamheter tar mycket fokus från att driva saker framåt, upplevs det. Det blir för mycket jobb att sitta i styrelsen och inte tillräckligt roligt. Samtidigt är de eniga om att det är genom att hantera dessa frågor som de riktigt tunga lärdomarna görs. De uttrycker även vikten av att alla i Huset måste få lägga nivån på sitt eget engagemang, men styrelsen får ofta ta alla tunga frågor och slits därför ut och tappar gnistan, vilket gör att de slutar (inte sällan i grupp) och nya styrelsemedlemmar måste rekryteras. Detta innebär även att många av de erfarenheter som anskaffats i en styrelse går förlorade och läxorna måste läras om. 19

20 5.1.3 Relationen till Magma Relationen till Magma är här intressant för även om Magma för fler användare till Huset finns det ingen garanti för att projektet skapar fler aktiva medlemmar. Vissa av de vi talat med menar även att Magma lägger ytterligare krav på styrelsen i egenskap av arbetsgivare då projektet innebär ytterligare 3 anställda (utöver dagledaren och cafébiträdet). Genom Magma har de unga styrelsemedlemmarna fått mångfalt större arbetsgivaransvar och dessutom en betydligt större budget och ytterligare en bidragsgivare att rapportera till, som dessutom har större krav på rapporteringen än kommunen. Vår uppfattning är dock att samarbetet med Magma är positivt för Huset och att det är en rätt väg att bredda verksamheten genom projekt av denna typ. De anställda inom Magma hjälper även till med andra frågor och bidrar med sin erfarenhet, se även slutreflektion Cafét Cafét är för Huset en central plats, det beskrivs av dem vi talat med som Husets ansikte, det som besökare först får syn på och som lockar förstagångsbesökare att stanna kvar. Det måste därför hållas attraktivt för att locka så många människor som möjligt vilket i förhoppningsvis leder till fler aktiva medlemmar i förlängningen. Mycket av de resurser som finns för renovering tycks läggas på att hålla caféet fräscht, på bekostnad av resten av Huset. Caféet är även ett viktigt verktyg för att öka föreningens transparens, då det används som lokal för möten och liknande: En sån grej som gör att man enkelt blir engagerad är att medlemsmötena är här nere. Det är bara Vill du vara med?, det är inte gömt där uppe så man inte vet vad som händer. Det är ändå enkelt att komma in och förstå. - (intervju 3) Husets fysiska tillstånd Att Huset är äckligt eller sunkigt är återkommande åsikter, hos anställda, engagerade och besökare. Man önskar att det vara fräschare generellt och tycker en uppfräschning behövs för att det skall vara trevligare att vistas i lokalerna och på sikt kunna rekrytera nya medlemmar enklare. Samtliga anställda vittnar om att det skulle behövas mer pengar, om inte annat för så enkla saker som att ta in lokalvårdare för att hålla lokalerna fräscha. Mer pengar skulle kunna göra att styrelsen kunde fokusera mer på andra saker. Man efterfrågar allra helst en helrenovering. En uppfräschning tycks vara en enkel och konkret metod för att göra Huset mer attraktivt, det är också lätt att hitta se begränsningarna i och med att man inte har tillräckligt mycket pengar. Det råder ingen tvekan om att Huset kunde behöva ett lyft, men det är knappast det som är roten till problemet med medlemmar som inte engagerar sig i tillräcklig grad. 5.2 Deltagande och Demokrati Demokrati Hur arbetet med föreningen skall göras mer demokratiskt finner vi vara en pågående reflexiv process hos styrelsen. För att inte ta för mycket kontroll undviker styrelsen att ta upp små frågor på styrelsemötena utan lämnar dem till medlemsmötena. Det höjer engagemangsnivån och känslan av delaktighet om man kan fatta konkreta beslut på medlemsmötena, även om det är om en så enkel 20

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Unity Hiphop, socialt kapital och lärande i Studieförbundet Vuxenskolan. Johan A. Lundin & Johan Söderman

Unity Hiphop, socialt kapital och lärande i Studieförbundet Vuxenskolan. Johan A. Lundin & Johan Söderman Unity Hiphop, socialt kapital och lärande i Studieförbundet Vuxenskolan Johan A. Lundin & Johan Söderman Inledning Bakgrund Studieförbundet Vuxenskolan (SV) startade år 2010 projektet Unity som en särskild

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer