RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 1

2 Innehåll 1 Rättslig grund och definitioner Betalningsmedel Betalning genom banköverföring Bankkonto Uppgifter som måste åtfölja betalningen Betalning med kreditkort Betalning från konto hos KHIM Betalningsfrist Dag som ska anses vara betalningsdagen Betalning genom banköverföring Sen betalning med eller utan tilläggsavgift Bevis för betalning och dag för betalning Betalning med kreditkort Betalning från konto Återbetalning av avgifter Återbetalning av ansökningsavgift Återbetalning av invändningsavgift Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Återbetalning av överklagandeavgifter Återbetalning av förnyelseavgifter Återbetalning av obetydliga belopp Beslut om kostnader Fördelning av kostnader Fastställande av kostnader Verkställighet av beslutet om kostnader Villkor Nationell myndighet Förfaranden Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 2

3 1 Rättslig grund och definitioner Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärket (varumärkesförordningen, CTMR) Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av varumärkesförordningen (CTMIR) Kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsvarumärken (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR) Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsformgivningar (avgiftsförordningen för formgivningar, CDFR) För gemenskapsvarumärken finns det utöver bestämmelserna i varumärkesförordningen och genomförandeförordningen för varumärkesförordningen en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR). Den förordningen ändrades en gång 2004, två gånger 2005 och en gång En inofficiell konsoliderad text till CTMFR med hänvisningar till den kodifierade varumärkesförordningen finns online. En fullständig förteckning över avgifter finns på följande adress: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim För gemenskapsformgivningar finns på motsvarande sätt, utöver bestämmelserna i formgivningsförordningen och dess genomförandeförordning, en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CDFR). Den förordningen ändrades 2007 efter Europeiska unionens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar. Slutligen har kontorets direktör rätt att fastställa avgifter som ska betalas till kontoret för tjänster det kan erbjuda och är bemyndigad att godkänna andra betalningssätt än de som uttryckligen föreskrivs i avgiftsförordningen för varumärken och avgiftsförordningen för formgivningar (nedan kallade avgiftsförordningar). Skillnaden mellan avgifter, kostnader och taxor är följande: Avgifter måste betalas till kontoret av användare för ansökan om och handläggning av varumärken och formgivningar. Avgiftsförordningarna fastställer avgifternas belopp och hur de ska betalas. De flesta förfaranden inför kontoret är avgiftsbelagda, t.ex. ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning, förnyelseavgift osv. Vissa avgifter har satts ned till noll (t.ex. registreringsavgifter för gemenskapsvarumärken, överlåtelseavgifter för gemenskapsvarumärken). Avgifternas storlek ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget (se artikel 144 i CTMR) för att säkerställa att kontoret är fullständigt oberoende och självständigt. Kontorets intäkter härrör huvudsakligen från avgifter som betalas av de som använder systemet (se skäl 18 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 3

4 Kostnader avser kostnaderna för båda parterna i förfaranden inter partes inför kontoret, särskilt för yrkesmässiga ombud (för varumärken, se artikel 85 i CTMR och regel 94 i CTMIR, för formgivningar, se artiklarna i CDR och artikel 79 i CDIR). Beslut i inter partes-ärenden måste innehålla ett beslut om avgifter och kostnader för ombudet och måste fastställa beloppets storlek. Kontorets beslut om fastställande av kostnadsbelopp kan verkställas när beslutet har blivit slutligt, i enlighet med artikel 86 i CTMR. Taxor fastställs av direktören för andra tjänster utförda av kontoret än de som anges i artikel 2 i CTMFR (se regel 87.2 i CTMIR och artikel 3.1 och 3.2 i CTMFR). De avgiftsbelopp som fastställs av direktören offentliggörs i KHIM:s officiella tidning och finns på webbplatsen under direktörens beslut. Exempel är taxorna för medling i Bryssel eller för vissa publikationer som utfärdas av kontoret. 2 Betalningsmedel Artikel 5 i CTMFR Artikel 5 i CDFR Meddelande nr 2/97 från kontorets direktör av den 3 juli 1997 Alla avgifter och taxor ska betalas i euro. Betalningar i andra valutor är inte giltiga, ger inte upphov till rättigheter och kommer återbetalas. Avgifter som ska betalas till kontoret kan inte betalas till eller via nationella kontor. Tillåtna betalningsmedel är i de flesta fall banköverföringar, uttag från det löpande kontot hos KHIM och (endast för ansökan online och förnyelseavgift) kreditkort. Kontantbetalning på kontoret och checkar accepteras inte längre. Kontoret kan inte utfärda fakturor. Kontoret tillhandahåller dock kvitto på begäran från användaren. 2.1 Betalning genom banköverföring Det går att skicka pengar till kontoret genom banköverföring. En avgift betraktas som obetald om överföringsordern ges efter att betalningsfristen löpt ut. Om avgiften sänds innan betalningsfristen löper ut, men kommer in efter att den löpt ut, kan kontoret på vissa villkor betrakta avgiften som vederbörligen betald Bankkonto Betalning via banköverföring kan endast göras till något av kontorets två bankkonton: Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 4

5 Adress Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante SPANIEN Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANIEN Kontonummer SWIFT-kod* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankavgifter** >OUR >OUR * Swift-kod: Vissa datorprogram accepterar inte de tre sista siffrorna XXX i Swift-/BICkoden. Om det skulle vara fallet måste användarna ange BBVAESMM eller CAIXESBB. ** Bankavgifter: Det är viktigt att se till att hela beloppet når kontoret, utan avdrag. Vid banköverföring måste därför "OUR" anges för betalning av bankavgifterna så att KHIM får hela det belopp som ska betalas. För SEPA-betalningar krävs dock standardangivelsen "SHR". SEPA är ett gemensamt europeiskt betalningssystem som används av de flesta banker i alla medlemsstaterna och i ytterligare fyra europeiska länder Uppgifter som måste åtfölja betalningen Artikel 7 i CTMFR Artikel 6 i CDFR Betalning av en avgift med angivande av typen av avgift, och vilket förfarande den gäller, ersätter inte andra återstående formella krav för den aktuella handläggningsåtgärden. Betalning av överklagandeavgiften och angivelse av numret på det beslut mot vilket talan förs, ersätter till exempel inte ingivning av ett giltigt meddelande om överklagande (dom av den 31 maj 2005, T-373/03, PARMITALIA, punkt 58). När de uppgifter som lämnas inte räcker för att betalningen ska kunna tilldelas rätt mottagare kommer KHIM att ange en tidsgräns inom vilken de uppgifter som saknas måste tillhandahållas. Om detta inte sker anses betalningen inte ha gjorts och beloppet återbetalas. KHIM får in tusentals betalningar varje dag, och felaktig eller otillräcklig identifiering av ärendet kan leda till betydande förseningar av handläggningsåtgärder. Följande uppgifter måste ingå i överföringsformuläret för betalningen. CTM-/RCD-nummer Betalarens namn och adress eller KHIM ID-nummer Avgiftens art, helst i förkortad form. För att betalningar ska kunna hanteras snabbt när det gäller banköverföringar, och med tanke på att endast ett begränsat antal tecken får användas i fälten avsändare och beskrivning rekommenderar vi starkt att du fyller i dessa fält enligt nedan. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 5

6 FÄLTET BESKRIVNING Använd de koder som listas i tabellerna nedan, t.ex. CTM i stället för: APPLICATION FEE FOR THE REGISTRATION OF A COMMUNITY TRADE MARK Ta bort inledande nollor i nummer och använd inte blanksteg och bindestreck eftersom de tar upp onödig plats. Börja alltid med ansöknings- eller registreringsnumret, t.ex. CTM Om betalningen gäller mer än ett varumärke eller mer än en formgivning, ange bara den/det första och sista och skicka oss sedan ett fax med alla uppgifter om vilka varumärken och formgivningar betalningen gäller, t.ex. CTM Beskrivningskoder (efter betydelse) Beskrivning Kod Exempel Betalning till konto CC+kontonummer CC1361 Om ägaren eller ombudet har ett ID-nummer Numret på varumärket eller formgivningen Ett kort smeknamn på gemenskapsvarumärket eller gemenskapsformgivningen Operationens kod: Ansökningsavgift för CTM eller RCD Internationell ansökningsavgift Förnyelseavgift Invändningsavgift Annulleringsavgift Överklagande Anteckning Överlåtelse Omvandling Tillhandahållande av akter Bestyrkta kopior OWN + ID-nummer, REP + IDnummer CTM-, RCD+nummer CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 "XXXXXXX" eller "flaskform" OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Exempel: Betalningsobjekt Ansökningsavgift (CTM = Community trade mark) Ansökningsavgift (RCD = Registered Community design) Invändning + betalare Internationell ansökan Förnyelse (CTM) Betalning till konto nr 1361 Bestyrkta kopior Överlåtelse av flera formgivningar (första och sista ) + betalare Exempel på betalningsbeskrivning CTM XXXXXXX. RCD flaskform. CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 6

7 Anteckning av en licens för ett CTM REC CTM LICENCE OWN10711 AVSÄNDARFÄLT Exempel för adress Adress Betalarens namn Betalarens adress Betalarens postort och postnummer John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Exempel Använd ett namn som kan identifieras som betalare, sökande (innehavare eller ombud) eller invändare. För betalarens namn, använd endast namnet, utan förkortningar som t.ex. DIPL.-ING. PHYS. Använd samma form av identifiering för framtida betalningar. 2.2 Betalning med kreditkort Beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: kapitel 10 Elektronisk betalning med kreditkort Artikel 2.1 b till artikel 2.4 och artikel 2.12 till 2.15 i CTMFR samt artikel 5.2 i CDFR Betalning med kreditkort är ännu inte möjlig för alla KHIM-avgifter. Betalning med kreditkort är endast möjlig vid ansökan online om registrering av varumärken (inklusive klassavgifter) eller formgivningar, samt vid förnyelse av varumärken och formgivningar online. Följande kreditkort kan användas: Visa, Mastercard och Eurocard. För elektroniskt ingivna ansökningar rekommenderas betalning med kreditkort för de flesta användare. Betalningar med kreditkort gör att KHIM kan utnyttja sina interna automatiska system så effektivt som möjligt, så att arbetet med ärendet kan inledas snabbare. Kreditkortsbetalningar är omedelbara (se punkt 4.2 nedan) och är därför inte tillåtna för försenade betalningar (inom en månad från ansökningsdatumet). För alla övriga avgifter är användning av kreditkort utesluten. Särskilt gäller att kreditkort inte kan användas för att betala de avgifter som avses i artikel 3 i CTMFR och artikel 3 i CDFR eller för att fylla på ett konto hos KHIM. För betalning med kreditkort måste vissa viktiga uppgifter lämnas. De uppgifter du lämnar kommer inte att lagras av KHIM i någon permanent databas. De förvaras endast tills de skickas till banken. Registreringar av formulär kommer endast att innehålla typen av kreditkort (VISA, MasterCard eller Eurocard) plus de fyra sista siffrorna i kreditkortsnumret. Hela kreditkortsnumret kan anges säkert via en säker server som krypterar alla uppgifter som lämnas. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 7

8 2.3 Betalning från konto hos KHIM Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Meddelande nr 5/01 från kontorets direktör av den 29 juni 2001 om tillgängligheten av kontoutdrag på kontorets webbplats Meddelande nr 11/02 från kontorets direktör av den 11 oktober 2002 om öppnande av ett annat bankkonto Det är tillrådligt att öppna ett konto hos KHIM eftersom avgifter för ansökningar som är föremål för tidsfrister, t.ex. ingivning av invändningar eller överklaganden, anses vara betalda även om relevant dokumentation som betalningen gäller (t.ex. en invändning mot registrering) inges på tidsfristens sista dag, förutsatt att det finns tillräckligt med medel på kontot (se punkt 4.3 nedan). Kontot debiteras vanligen på ett senare datum men betalningen anses gjord på den dag då ansökan om en handläggningsåtgärd mottas av kontoret, eller på annat sätt som passar parten i förfarandet, i enlighet med artikel 6 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör, ändrat Om personen (antingen den som är part i förfarandet eller dennes ombud) som ingav ansökan eller respektive handläggningsåtgärd identifierar sig som innehavare av ett konto hos KHIM, debiterar KHIM automatiskt kontot, förutom om andra anvisningar ges i ett enskilt fall. För att kontot ska kunna identifieras korrekt rekommenderar kontoret att ID-numret för innehavaren av kontot hos kontoret anges tydligt. Kontosystemet är ett system för automatisk debitering, vilket innebär att kontoret när ett sådant konto identifieras kan debitera utifrån utvecklingen av berörda förfaranden, och så länge det finns tillräckliga medel på kontot kommer alla avgifter och taxor som ska betalas inom ramen för nämnda förfaranden att dras från kontot och ett betalningsdatum tilldelas utan ytterligare anvisningar. Det enda undantaget från denna regel görs när innehavaren av ett konto vill utesluta användning av kontot för en viss avgift eller taxa och underrättar kontoret skriftligen om detta. I detta scenario kan kontoinnehavaren dock när som helst ändra betalningsmetod tillbaka till betalning från kontot innan betalningsfristen löper ut. Det har ingen negativ inverkan om inget belopp eller felaktigt belopp anges för avgiften eftersom kontot automatiskt debiteras med hänvisning till den handläggningsåtgärd för vilken betalning ska erläggas. Om det inte finns tillräckligt med medel på ett konto underrättar kontoret kontoinnehavaren, som får möjlighet att fylla på kontot och betala 20 % för att täcka administrativa taxor på grund av att medel saknats. Om innehavaren fyller på kontot kommer betalningen av avgiften att anses gjord på den dag då kontoret mottog det relevanta dokumentet i samband med vilket betalningen gjordes (t.ex. en invändning mot registrering). Om en betalning gäller påfyllning av ett konto räcker det att ange kontonumret. Om kontot fylls på ska innehavaren kontrollera att det innehåller tillräckligt med medel för alla betalningar som ska utföras eller åtminstone ange prioriteringen för användning av medlen. Tjänsten ACCOUNT ONLINE ger innehavare av konton hos KHIM åtkomst till kontoinformation via en säker internetuppkoppling för minst föregående år. Tjänsten innefattar saldo, transaktionsförteckning, månatliga kontoutdrag och ett sökverktyg för att hitta specifika transaktioner. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 8

9 Betalning av en avgift genom debitering av ett konto som innehas av en tredje part kräver uttryckligt skriftligt godkännande. Betalningen anses ha gjorts den dag kontoret mottar godkännandet. Godkännandet måste ges av kontoinnehavaren och måste ange att dennes konto kan debiteras en viss avgift. Om innehavaren varken är part eller ombud kommer kontoret att kontrollera om ett sådant godkännande finns. Om det inte finns kommer kontoret att skicka ett brev till den berörda parten och begära att han eller hon lämnar godkännande för debitering av den tredje partens konto. Den part som begär att en avgift ska betalas genom debitering av en tredje parts konto måste lämna godkännande per post till kontoret för att kontot ska kunna debiteras. Ett konto hos KHIM kan öppnas genom att en ansökan sänds till det allmänna faxnumret: eller E-post: För att få öppna ett konto krävs det att minst euro sätts in. 3 Betalningsfrist Artikel 4 i CTMFR Artikel 4 i CDFR Avgifter måste betalas senast på förfallodagen. Om en tidsfrist anges för en betalning måste betalningen göras inom den tidsfristen. Avgifter och taxor för vilka förfallodag inte är angiven i förordningarna ska förfalla den dag då begäran inkommer om den tjänst som ger upphov till avgiften eller taxan, t.ex. en ansökan om anteckning. 4 Dag som ska anses vara betalningsdagen Artikel 8.1 och 8.3 i CTMFR Artikel 7 i CDFR Artikel 7 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Artikel 24 i beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: Elektronisk betalning med kreditkort Den dag då en betalning ska anses ha gjorts beror på betalningsmetoden. 4.1 Betalning genom banköverföring När betalning görs genom banköverföring eller betalning till ett KHIM-konto anses betalningsdagen vara den dag då beloppet krediteras KHIM:s konto. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 9

10 4.1.1 Sen betalning med eller utan tilläggsavgift En betalning som mottas av kontoret efter betalningsfristens utgång kommer att anses ha gjorts i rätt tid om den berörda personen inger bevis för att (a) betalningen gjordes i en medlemsstat och inom betalningsfristen genom inbetalning till en bank eller inlämning av en betalningsorder och (b) samtidigt betalas en tilläggsavgift in på tio procent av det samlade belopp som skulle betalas (upp till högst 200 euro) (dom av den 12 maj 2011, T-488/09, Redtube I, punkt 38 och beslut av den 10 oktober 2006, R 203/ Blue Cross). Detsamma gäller inte för sen betalning av tilläggsavgiften. Om en tilläggsavgift betalas in sent betraktas hela betalningen som sen och går inte att avhjälpa genom en "tilläggsavgift på tilläggsavgiften". Ingen tilläggsavgift tas ut om personen inger bevis för att betalningen initierades mer än tio dagar före den relevanta betalningsfristens utgång. Kontoret kan sätta en tidsfrist när personen som gjorde betalningen efter betalningsfristens utgång måste lämna bevis för att något av följande villkor uppfylls Bevis för betalning och dag för betalning Artikel 76 i CTMR Artikel 8.4 i CTMFR Artikel 63 i CDR Artikel 7.4 i CDFR Alla typer av bevis kan lämnas in, såsom en banköverföringsorder (t.ex. SWIFT-order) med stämplar och den berörda bankens mottagningsdatum, en onlinebetalningsorder skickad via internet eller en utskrift av en elektronisk överföring, förutsatt att denna innehåller överföringsdatum, uppgift om till vilken bank betalningen skickades samt en indikation som "överföring utförd". Dessutom kan följande bevis lämnas in: Intyg från banken om att betalningsinstruktioner mottagits. Brev från den bank där betalningen gjordes som intygar på vilken dag ordern gavs eller betalningen gjordes, med angivelse av det förfarande betalningen gällde. Beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande från parten eller dennes ombud som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades. Sådana ytterligare bevis anses tillräckliga endast om de har stöd av andra bevis. Förteckningen är inte uttömmande. Om bevisen är oklara måste kontoret skicka en begäran om fler bevis. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 10

11 Om inga bevis inkommer anses det förfarande för vilket betalningen gjordes inte ha inletts. Om bevisen är otillräckliga, eller om betalaren inte uppfyller kontorets begäran om saknade uppgifter, kan kontoret anse att betalningsfristen inte har uppfyllts. Kontoret kan likaledes inom samma tidsfrist begära att personen ska betala en tilläggsavgift. Om en sådan tilläggsavgift inte betalas anses betalningsfristen inte ha uppfyllts. Avgiften eller taxan eller den del därav som har betalats kommer att återbetalas eftersom betalningen är ogiltig. Regel 96.2 i CTMIR Artikel 81.2 i CDIR Språket för bevisen får vara vilket som helst av EU:s officiella språk. Om det språk som används inte är samma som förfarandespråket får kontoret kräva att en översättning tillhandahålls till något av kontorets språk. 4.2 Betalning med kreditkort Betalning med kreditkort anses ha gjorts den dag då på vilken den lyckade elektroniska ingivning den gäller lämnas in via internet. 4.3 Betalning från konto Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Om betalningen görs från ett konto hos KHIM ska, enligt beslut nr EX-96-1 från direktören, i dess ändrade form, betalningsdagen anses vara den som fastställs för att passa parten i förfarandet. Ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke debiteras t.ex. som regel från kontot på sista dagen av den månadslånga betalningsfristen för avgiften. Sökanden/ombudet kan dock instruera kontoret att debitera kontot när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke mottas. Om en part återkallar sin talan (invändning, ansökan om annullering, överklagande) innan betalningsfristen löper ut kommer avgiften inte att debiteras kontot och talan anses aldrig ha ingivits. 5 Återbetalning av avgifter Artikel 7.2, 9 och 13 i CTMFR Artikel 84, 154 och 156 i CTMR Artikel 6.2 och 8.1 i CDR Artikel 30.2 i CDIR Återbetalning av avgifter föreskrivs uttryckligen i förordningarna. Återbetalning sker via banköverföring eller konton hos KHIM även om avgifterna betalades med kreditkort. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 11

12 5.1 Återbetalning av ansökningsavgift Regel 9.1 och 9.2 i CTMIR Artikel 10, och 13 och 22 i CDIR Artikel 44.6 i CTMR Om en ansökan om ett gemenskapsvarumärke återkallas återbetalas inte avgifterna annat än om kontoret mottar en ansökan om återkallande: när betalningen gjorts via banköverföring, före den dag när beloppet faktiskt kom in på kontorets konto, när betalningen gjorts med kreditkort, samma dag som ansökan innehållande kreditkortsinstruktioner/-uppgifter, när betalningen görs från konto, inom tidsfristen på en månad för betalning av grundavgiften för ansökan eller, om skriftlig instruktion har getts om att omedelbart debitera kontot, innan eller senast samma dag som denna instruktion mottogs. Om grundavgiften för ansökan måste återbetalas kommer även extra avgifter för ytterligare klasser att återbetalas. Kontoret kommer inte att återbetala endast avgifter för extra klasser annat än om fler sådana har betalats in än de klasser sökanden angivit i ansökan om gemenskapsvarumärke och där betalning inte begärts av kontoret. När det gäller formgivningar för vilka brister finns som påverkar ingivningsdatum, dvs. så att ingivningsdatum inte beviljas på grund av bristerna, och dessa inte åtgärdas inom den tidsfrist kontoret har fastställt, kommer formgivningen eller formgivningarna inte att behandlas som gemenskapsformgivningar och avgifter som betalats kommer att återbetalas. Däremot återbetalas avgiften under inga omständigheter om den formgivning ansökan gäller har registrerats. 5.2 Återbetalning av invändningsavgift Regel 17.1, 18.5 och 19.1 i CTMIR Om invändningen inte anses ingiven (eftersom den inte ingavs inom tidsfristen på tre månader) eller om hela invändningsavgiften inte betalades eller betalades efter invändningsperiodens utgång, måste kontoret återbetala avgiften, inklusive tilläggsavgiften. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 12

13 5.3 Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Beslut nr ADM från kontorets direktör i samband med regularisering av viss återbetalning av avgifter Se Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken, punkt Återbetalning av överklagandeavgifter Bestämmelser om återbetalning av avgifter för överklagande finns i regel 51 i CTMIR och artikel 35.3 och artikel 37 i CDIR. 5.5 Återbetalning av förnyelseavgifter Regel 30.6 och 30.7 i CTMIR Hänsyn kommer inte att tas till avgifter som betalats innan den första tidsfristen för förnyelse på sex månader inletts och dessa kommer att återbetalas. Om avgifter har betalats men registreringen inte förnyas (dvs. om avgiften betalades först efter att den extra tidsfristen löpt ut, eller om det inbetalda beloppet understiger grundavgiften och avgiften för sen betalning/sen inlämning av ansökan om förnyelse, eller om vissa andra brister inte har åtgärdats) kommer avgifterna att återbetalas. Om innehavaren har instruerat kontoret att debitera ett konto vid tidpunkten för ansökan om förnyelse och sedan partiellt (i förhållande till vissa klasser) eller helt återkallar sin anvisning om förnyelse kommer den förnyelseavgift som redan debiterats inte att återbetalas. Mer information finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 4, Förnyelse. 5.6 Återbetalning av obetydliga belopp Artikel 10.1 i CTMFR Artikel 9.1 i CDFR Beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari 2003 om fastställande av ett obetydligt belopp för avgifter och taxor: En avgift anses inte vara betald förrän hela avgiftsbeloppet har betalats. Om detta inte är fallet kommer hela det belopp som redan betalats att återbetalas efter betalningsfristens utgång, eftersom avgiften i detta fall inte längre fyller någon funktion. Så långt det är möjligt kan kontoret dock uppmana personen att komplettera betalningen inom tidsfristen. Om ett för högt belopp betalas in för en avgift eller taxa kommer den överskjutande delen inte att återbetalas om beloppet är obetydligt och den berörda parten inte Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 13

14 uttryckligen har begärt återbetalning. Obetydliga belopp har fastställts till 15 euro genom beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari Beslut om kostnader Artikel 85 i CTMR Regel 94 i CTMIR 6.1 Fördelning av kostnader I förfaranden inter partes måste invändningsenheten, annulleringsenheten och överklagandenämnderna besluta om fördelningen av kostnader. Kostnaderna som ska fördelas innefattar framförallt kostnaderna för ett eventuellt ombud samt motsvarande avgifter. För närmare information om fördelningen av kostnader, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor. Om beslutet innehåller uppenbara misstag när det gäller kostnaderna kan parterna begära rättelse (regel 53 i CTMIR) eller borttagande/återkallande av beslutet (artikel 80 i CTMR), beroende på omständigheterna. 6.2 Fastställande av kostnader Beslutet om fastställande av kostnader innefattar det enhetsbelopp som avses i regel 94 i CTMIR för ombud och avgifter (se ovan) som den vinnande parten ådragit sig, oberoende av om denne verkligen har ådragit sig dessa kostnader. Fastställandet av dessa kostnader kan ändras genom ett särskilt förfarande enligt artikel 85.6 i CTMR Verkställighet av beslutet om kostnader Artikel 86 i CTMR Kontoret ansvarar inte för verkställighetsförfaranden. Dessa måste genomföras av behöriga nationella myndigheter Villkor Den vinnande parten kan verkställa beslutet om kostnader, förutsatt att beslutet innehåller ett beslut som fastställer kostnaderna i den vinnande partens favör, beslutet har blivit slutligt och parten kan vittna om att beslutet har blivit slutligt genom att lämna in relevanta utdrag från kontorets databaser eller enskild bekräftelse från kontoret, beslutet har en beteckning från behörig nationell myndighet. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 14

15 6.3.2 Nationell myndighet Varje medlemsstat utser en nationell myndighet som bifogar verkställighetsbeslut till kontorets beslut om fastställande av kostnader. Medlemsstaterna ska meddela kontoret och domstolen vilken myndighet som har utsetts för detta ändamål (artikel 86.2 i CTMR). Kontoret offentliggör sådana beslut om att utse myndigheter i sin officiella tidning. Hänvisningar finns för Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Slovakien och Förenade kungariket Förfaranden a. Berörd part måste ansöka om att den behöriga nationella myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut. I nuläget beror villkoren för ansökans språk, översättningar av relevanta delar av beslut, avgifter och behovet av ombud på medlemsstaternas praxis och är inte harmoniserade utan bedöms från fall till fall. Den behöriga myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut utan annan formalitet än en prövning av beslutets äkthet. När det gäller felaktiga beslut om kostnader eller fastställande av kostnader, se punkterna 6.1 och 6.2 ovan. b. Om formkraven har uppfyllts kan den berörda parten begära verkställighet. Verkställigheten sker i enlighet med de civilrättsliga bestämmelser som gäller i den stat där den äger rum. Verkställighet kan skjutas upp endast genom beslut av Europeiska unionens domstol. Prövning av lagligheten av verkställighetsåtgärderna ska emellertid åligga domstolarna i det berörda landet (artikel 86.4 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 15

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke

Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke Allmänna kommentarer Användning av formuläret Formuläret

Läs mer

Anvisningar till ansökan om anteckning Mod.008

Anvisningar till ansökan om anteckning Mod.008 Mod.008 1. Allmänt Vi rekommenderar starkt (men det är inte obligatoriskt) att EUIPO:s blankett Ansökan om anteckning Mod.008 används för ansökningar om registrering av anteckningar (utom när det gäller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1995R1238 SV 01.01.2013 006.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1238/95 av den 31 maj

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 6 UPPHÄVANDE AV BESLUT, ANNULLERING AV POSTER

Läs mer

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number»

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number» «Applicant_Name_Latin_characters» Att: «Applicant_Contact_firstname» «Applicant_Contact_lastname» «Applicant_address» «Applicant_postal_code» «Applicant_town» UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL Diarienr:

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Kapitel I Allmänna bestämmelser. Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Kapitel I Allmänna bestämmelser. Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-24 B E S L U T FI Dnr 16-18492 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648)

Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) Svensk författningssamling SFS _1960:648 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1960-12-02 - Varumärkesförordning (1960:648) ~äringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1996:136 Om varumärkesregistret 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2016 COM(2016) 488 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av:

1.2 Förhållandet mellan dig och Ferratum Bank p.l.c. regleras och är beroende av: Ferratum Bank p.l.c. Allmänna villkor Introduktion FERRATUM BANK Generell presentation Ferratum Bank p.l.c. är ett publikt aktiebolag registrerat med nummer C56251 under maltesisk lag och licensierat som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:222 Utkom från trycket den 2 juni 2003 utfärdad den 22 maj 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i skattebetalningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT Conseil UE EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) PUBLIC 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Arbetsgruppen

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2000D /01/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 2000D /01/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sidor: 6 < Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer