RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 1

2 Innehåll 1 Rättslig grund och definitioner Betalningsmedel Betalning genom banköverföring Bankkonto Uppgifter som måste åtfölja betalningen Betalning med kreditkort Betalning från konto hos KHIM Betalningsfrist Dag som ska anses vara betalningsdagen Betalning genom banköverföring Sen betalning med eller utan tilläggsavgift Bevis för betalning och dag för betalning Betalning med kreditkort Betalning från konto Återbetalning av avgifter Återbetalning av ansökningsavgift Återbetalning av invändningsavgift Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Återbetalning av överklagandeavgifter Återbetalning av förnyelseavgifter Återbetalning av obetydliga belopp Beslut om kostnader Fördelning av kostnader Fastställande av kostnader Verkställighet av beslutet om kostnader Villkor Nationell myndighet Förfaranden Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 2

3 1 Rättslig grund och definitioner Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärket (varumärkesförordningen, CTMR) Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av varumärkesförordningen (CTMIR) Kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsvarumärken (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR) Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsformgivningar (avgiftsförordningen för formgivningar, CDFR) För gemenskapsvarumärken finns det utöver bestämmelserna i varumärkesförordningen och genomförandeförordningen för varumärkesförordningen en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR). Den förordningen ändrades en gång 2004, två gånger 2005 och en gång En inofficiell konsoliderad text till CTMFR med hänvisningar till den kodifierade varumärkesförordningen finns online. En fullständig förteckning över avgifter finns på följande adress: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim För gemenskapsformgivningar finns på motsvarande sätt, utöver bestämmelserna i formgivningsförordningen och dess genomförandeförordning, en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CDFR). Den förordningen ändrades 2007 efter Europeiska unionens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar. Slutligen har kontorets direktör rätt att fastställa avgifter som ska betalas till kontoret för tjänster det kan erbjuda och är bemyndigad att godkänna andra betalningssätt än de som uttryckligen föreskrivs i avgiftsförordningen för varumärken och avgiftsförordningen för formgivningar (nedan kallade avgiftsförordningar). Skillnaden mellan avgifter, kostnader och taxor är följande: Avgifter måste betalas till kontoret av användare för ansökan om och handläggning av varumärken och formgivningar. Avgiftsförordningarna fastställer avgifternas belopp och hur de ska betalas. De flesta förfaranden inför kontoret är avgiftsbelagda, t.ex. ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning, förnyelseavgift osv. Vissa avgifter har satts ned till noll (t.ex. registreringsavgifter för gemenskapsvarumärken, överlåtelseavgifter för gemenskapsvarumärken). Avgifternas storlek ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget (se artikel 144 i CTMR) för att säkerställa att kontoret är fullständigt oberoende och självständigt. Kontorets intäkter härrör huvudsakligen från avgifter som betalas av de som använder systemet (se skäl 18 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 3

4 Kostnader avser kostnaderna för båda parterna i förfaranden inter partes inför kontoret, särskilt för yrkesmässiga ombud (för varumärken, se artikel 85 i CTMR och regel 94 i CTMIR, för formgivningar, se artiklarna i CDR och artikel 79 i CDIR). Beslut i inter partes-ärenden måste innehålla ett beslut om avgifter och kostnader för ombudet och måste fastställa beloppets storlek. Kontorets beslut om fastställande av kostnadsbelopp kan verkställas när beslutet har blivit slutligt, i enlighet med artikel 86 i CTMR. Taxor fastställs av direktören för andra tjänster utförda av kontoret än de som anges i artikel 2 i CTMFR (se regel 87.2 i CTMIR och artikel 3.1 och 3.2 i CTMFR). De avgiftsbelopp som fastställs av direktören offentliggörs i KHIM:s officiella tidning och finns på webbplatsen under direktörens beslut. Exempel är taxorna för medling i Bryssel eller för vissa publikationer som utfärdas av kontoret. 2 Betalningsmedel Artikel 5 i CTMFR Artikel 5 i CDFR Meddelande nr 2/97 från kontorets direktör av den 3 juli 1997 Alla avgifter och taxor ska betalas i euro. Betalningar i andra valutor är inte giltiga, ger inte upphov till rättigheter och kommer återbetalas. Avgifter som ska betalas till kontoret kan inte betalas till eller via nationella kontor. Tillåtna betalningsmedel är i de flesta fall banköverföringar, uttag från det löpande kontot hos KHIM och (endast för ansökan online och förnyelseavgift) kreditkort. Kontantbetalning på kontoret och checkar accepteras inte längre. Kontoret kan inte utfärda fakturor. Kontoret tillhandahåller dock kvitto på begäran från användaren. 2.1 Betalning genom banköverföring Det går att skicka pengar till kontoret genom banköverföring. En avgift betraktas som obetald om överföringsordern ges efter att betalningsfristen löpt ut. Om avgiften sänds innan betalningsfristen löper ut, men kommer in efter att den löpt ut, kan kontoret på vissa villkor betrakta avgiften som vederbörligen betald Bankkonto Betalning via banköverföring kan endast göras till något av kontorets två bankkonton: Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 4

5 Adress Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante SPANIEN Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANIEN Kontonummer SWIFT-kod* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankavgifter** >OUR >OUR * Swift-kod: Vissa datorprogram accepterar inte de tre sista siffrorna XXX i Swift-/BICkoden. Om det skulle vara fallet måste användarna ange BBVAESMM eller CAIXESBB. ** Bankavgifter: Det är viktigt att se till att hela beloppet når kontoret, utan avdrag. Vid banköverföring måste därför "OUR" anges för betalning av bankavgifterna så att KHIM får hela det belopp som ska betalas. För SEPA-betalningar krävs dock standardangivelsen "SHR". SEPA är ett gemensamt europeiskt betalningssystem som används av de flesta banker i alla medlemsstaterna och i ytterligare fyra europeiska länder Uppgifter som måste åtfölja betalningen Artikel 7 i CTMFR Artikel 6 i CDFR Betalning av en avgift med angivande av typen av avgift, och vilket förfarande den gäller, ersätter inte andra återstående formella krav för den aktuella handläggningsåtgärden. Betalning av överklagandeavgiften och angivelse av numret på det beslut mot vilket talan förs, ersätter till exempel inte ingivning av ett giltigt meddelande om överklagande (dom av den 31 maj 2005, T-373/03, PARMITALIA, punkt 58). När de uppgifter som lämnas inte räcker för att betalningen ska kunna tilldelas rätt mottagare kommer KHIM att ange en tidsgräns inom vilken de uppgifter som saknas måste tillhandahållas. Om detta inte sker anses betalningen inte ha gjorts och beloppet återbetalas. KHIM får in tusentals betalningar varje dag, och felaktig eller otillräcklig identifiering av ärendet kan leda till betydande förseningar av handläggningsåtgärder. Följande uppgifter måste ingå i överföringsformuläret för betalningen. CTM-/RCD-nummer Betalarens namn och adress eller KHIM ID-nummer Avgiftens art, helst i förkortad form. För att betalningar ska kunna hanteras snabbt när det gäller banköverföringar, och med tanke på att endast ett begränsat antal tecken får användas i fälten avsändare och beskrivning rekommenderar vi starkt att du fyller i dessa fält enligt nedan. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 5

6 FÄLTET BESKRIVNING Använd de koder som listas i tabellerna nedan, t.ex. CTM i stället för: APPLICATION FEE FOR THE REGISTRATION OF A COMMUNITY TRADE MARK Ta bort inledande nollor i nummer och använd inte blanksteg och bindestreck eftersom de tar upp onödig plats. Börja alltid med ansöknings- eller registreringsnumret, t.ex. CTM Om betalningen gäller mer än ett varumärke eller mer än en formgivning, ange bara den/det första och sista och skicka oss sedan ett fax med alla uppgifter om vilka varumärken och formgivningar betalningen gäller, t.ex. CTM Beskrivningskoder (efter betydelse) Beskrivning Kod Exempel Betalning till konto CC+kontonummer CC1361 Om ägaren eller ombudet har ett ID-nummer Numret på varumärket eller formgivningen Ett kort smeknamn på gemenskapsvarumärket eller gemenskapsformgivningen Operationens kod: Ansökningsavgift för CTM eller RCD Internationell ansökningsavgift Förnyelseavgift Invändningsavgift Annulleringsavgift Överklagande Anteckning Överlåtelse Omvandling Tillhandahållande av akter Bestyrkta kopior OWN + ID-nummer, REP + IDnummer CTM-, RCD+nummer CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 "XXXXXXX" eller "flaskform" OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Exempel: Betalningsobjekt Ansökningsavgift (CTM = Community trade mark) Ansökningsavgift (RCD = Registered Community design) Invändning + betalare Internationell ansökan Förnyelse (CTM) Betalning till konto nr 1361 Bestyrkta kopior Överlåtelse av flera formgivningar (första och sista ) + betalare Exempel på betalningsbeskrivning CTM XXXXXXX. RCD flaskform. CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 6

7 Anteckning av en licens för ett CTM REC CTM LICENCE OWN10711 AVSÄNDARFÄLT Exempel för adress Adress Betalarens namn Betalarens adress Betalarens postort och postnummer John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Exempel Använd ett namn som kan identifieras som betalare, sökande (innehavare eller ombud) eller invändare. För betalarens namn, använd endast namnet, utan förkortningar som t.ex. DIPL.-ING. PHYS. Använd samma form av identifiering för framtida betalningar. 2.2 Betalning med kreditkort Beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: kapitel 10 Elektronisk betalning med kreditkort Artikel 2.1 b till artikel 2.4 och artikel 2.12 till 2.15 i CTMFR samt artikel 5.2 i CDFR Betalning med kreditkort är ännu inte möjlig för alla KHIM-avgifter. Betalning med kreditkort är endast möjlig vid ansökan online om registrering av varumärken (inklusive klassavgifter) eller formgivningar, samt vid förnyelse av varumärken och formgivningar online. Följande kreditkort kan användas: Visa, Mastercard och Eurocard. För elektroniskt ingivna ansökningar rekommenderas betalning med kreditkort för de flesta användare. Betalningar med kreditkort gör att KHIM kan utnyttja sina interna automatiska system så effektivt som möjligt, så att arbetet med ärendet kan inledas snabbare. Kreditkortsbetalningar är omedelbara (se punkt 4.2 nedan) och är därför inte tillåtna för försenade betalningar (inom en månad från ansökningsdatumet). För alla övriga avgifter är användning av kreditkort utesluten. Särskilt gäller att kreditkort inte kan användas för att betala de avgifter som avses i artikel 3 i CTMFR och artikel 3 i CDFR eller för att fylla på ett konto hos KHIM. För betalning med kreditkort måste vissa viktiga uppgifter lämnas. De uppgifter du lämnar kommer inte att lagras av KHIM i någon permanent databas. De förvaras endast tills de skickas till banken. Registreringar av formulär kommer endast att innehålla typen av kreditkort (VISA, MasterCard eller Eurocard) plus de fyra sista siffrorna i kreditkortsnumret. Hela kreditkortsnumret kan anges säkert via en säker server som krypterar alla uppgifter som lämnas. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 7

8 2.3 Betalning från konto hos KHIM Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Meddelande nr 5/01 från kontorets direktör av den 29 juni 2001 om tillgängligheten av kontoutdrag på kontorets webbplats Meddelande nr 11/02 från kontorets direktör av den 11 oktober 2002 om öppnande av ett annat bankkonto Det är tillrådligt att öppna ett konto hos KHIM eftersom avgifter för ansökningar som är föremål för tidsfrister, t.ex. ingivning av invändningar eller överklaganden, anses vara betalda även om relevant dokumentation som betalningen gäller (t.ex. en invändning mot registrering) inges på tidsfristens sista dag, förutsatt att det finns tillräckligt med medel på kontot (se punkt 4.3 nedan). Kontot debiteras vanligen på ett senare datum men betalningen anses gjord på den dag då ansökan om en handläggningsåtgärd mottas av kontoret, eller på annat sätt som passar parten i förfarandet, i enlighet med artikel 6 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör, ändrat Om personen (antingen den som är part i förfarandet eller dennes ombud) som ingav ansökan eller respektive handläggningsåtgärd identifierar sig som innehavare av ett konto hos KHIM, debiterar KHIM automatiskt kontot, förutom om andra anvisningar ges i ett enskilt fall. För att kontot ska kunna identifieras korrekt rekommenderar kontoret att ID-numret för innehavaren av kontot hos kontoret anges tydligt. Kontosystemet är ett system för automatisk debitering, vilket innebär att kontoret när ett sådant konto identifieras kan debitera utifrån utvecklingen av berörda förfaranden, och så länge det finns tillräckliga medel på kontot kommer alla avgifter och taxor som ska betalas inom ramen för nämnda förfaranden att dras från kontot och ett betalningsdatum tilldelas utan ytterligare anvisningar. Det enda undantaget från denna regel görs när innehavaren av ett konto vill utesluta användning av kontot för en viss avgift eller taxa och underrättar kontoret skriftligen om detta. I detta scenario kan kontoinnehavaren dock när som helst ändra betalningsmetod tillbaka till betalning från kontot innan betalningsfristen löper ut. Det har ingen negativ inverkan om inget belopp eller felaktigt belopp anges för avgiften eftersom kontot automatiskt debiteras med hänvisning till den handläggningsåtgärd för vilken betalning ska erläggas. Om det inte finns tillräckligt med medel på ett konto underrättar kontoret kontoinnehavaren, som får möjlighet att fylla på kontot och betala 20 % för att täcka administrativa taxor på grund av att medel saknats. Om innehavaren fyller på kontot kommer betalningen av avgiften att anses gjord på den dag då kontoret mottog det relevanta dokumentet i samband med vilket betalningen gjordes (t.ex. en invändning mot registrering). Om en betalning gäller påfyllning av ett konto räcker det att ange kontonumret. Om kontot fylls på ska innehavaren kontrollera att det innehåller tillräckligt med medel för alla betalningar som ska utföras eller åtminstone ange prioriteringen för användning av medlen. Tjänsten ACCOUNT ONLINE ger innehavare av konton hos KHIM åtkomst till kontoinformation via en säker internetuppkoppling för minst föregående år. Tjänsten innefattar saldo, transaktionsförteckning, månatliga kontoutdrag och ett sökverktyg för att hitta specifika transaktioner. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 8

9 Betalning av en avgift genom debitering av ett konto som innehas av en tredje part kräver uttryckligt skriftligt godkännande. Betalningen anses ha gjorts den dag kontoret mottar godkännandet. Godkännandet måste ges av kontoinnehavaren och måste ange att dennes konto kan debiteras en viss avgift. Om innehavaren varken är part eller ombud kommer kontoret att kontrollera om ett sådant godkännande finns. Om det inte finns kommer kontoret att skicka ett brev till den berörda parten och begära att han eller hon lämnar godkännande för debitering av den tredje partens konto. Den part som begär att en avgift ska betalas genom debitering av en tredje parts konto måste lämna godkännande per post till kontoret för att kontot ska kunna debiteras. Ett konto hos KHIM kan öppnas genom att en ansökan sänds till det allmänna faxnumret: eller E-post: För att få öppna ett konto krävs det att minst euro sätts in. 3 Betalningsfrist Artikel 4 i CTMFR Artikel 4 i CDFR Avgifter måste betalas senast på förfallodagen. Om en tidsfrist anges för en betalning måste betalningen göras inom den tidsfristen. Avgifter och taxor för vilka förfallodag inte är angiven i förordningarna ska förfalla den dag då begäran inkommer om den tjänst som ger upphov till avgiften eller taxan, t.ex. en ansökan om anteckning. 4 Dag som ska anses vara betalningsdagen Artikel 8.1 och 8.3 i CTMFR Artikel 7 i CDFR Artikel 7 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Artikel 24 i beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: Elektronisk betalning med kreditkort Den dag då en betalning ska anses ha gjorts beror på betalningsmetoden. 4.1 Betalning genom banköverföring När betalning görs genom banköverföring eller betalning till ett KHIM-konto anses betalningsdagen vara den dag då beloppet krediteras KHIM:s konto. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 9

10 4.1.1 Sen betalning med eller utan tilläggsavgift En betalning som mottas av kontoret efter betalningsfristens utgång kommer att anses ha gjorts i rätt tid om den berörda personen inger bevis för att (a) betalningen gjordes i en medlemsstat och inom betalningsfristen genom inbetalning till en bank eller inlämning av en betalningsorder och (b) samtidigt betalas en tilläggsavgift in på tio procent av det samlade belopp som skulle betalas (upp till högst 200 euro) (dom av den 12 maj 2011, T-488/09, Redtube I, punkt 38 och beslut av den 10 oktober 2006, R 203/ Blue Cross). Detsamma gäller inte för sen betalning av tilläggsavgiften. Om en tilläggsavgift betalas in sent betraktas hela betalningen som sen och går inte att avhjälpa genom en "tilläggsavgift på tilläggsavgiften". Ingen tilläggsavgift tas ut om personen inger bevis för att betalningen initierades mer än tio dagar före den relevanta betalningsfristens utgång. Kontoret kan sätta en tidsfrist när personen som gjorde betalningen efter betalningsfristens utgång måste lämna bevis för att något av följande villkor uppfylls Bevis för betalning och dag för betalning Artikel 76 i CTMR Artikel 8.4 i CTMFR Artikel 63 i CDR Artikel 7.4 i CDFR Alla typer av bevis kan lämnas in, såsom en banköverföringsorder (t.ex. SWIFT-order) med stämplar och den berörda bankens mottagningsdatum, en onlinebetalningsorder skickad via internet eller en utskrift av en elektronisk överföring, förutsatt att denna innehåller överföringsdatum, uppgift om till vilken bank betalningen skickades samt en indikation som "överföring utförd". Dessutom kan följande bevis lämnas in: Intyg från banken om att betalningsinstruktioner mottagits. Brev från den bank där betalningen gjordes som intygar på vilken dag ordern gavs eller betalningen gjordes, med angivelse av det förfarande betalningen gällde. Beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande från parten eller dennes ombud som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades. Sådana ytterligare bevis anses tillräckliga endast om de har stöd av andra bevis. Förteckningen är inte uttömmande. Om bevisen är oklara måste kontoret skicka en begäran om fler bevis. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 10

11 Om inga bevis inkommer anses det förfarande för vilket betalningen gjordes inte ha inletts. Om bevisen är otillräckliga, eller om betalaren inte uppfyller kontorets begäran om saknade uppgifter, kan kontoret anse att betalningsfristen inte har uppfyllts. Kontoret kan likaledes inom samma tidsfrist begära att personen ska betala en tilläggsavgift. Om en sådan tilläggsavgift inte betalas anses betalningsfristen inte ha uppfyllts. Avgiften eller taxan eller den del därav som har betalats kommer att återbetalas eftersom betalningen är ogiltig. Regel 96.2 i CTMIR Artikel 81.2 i CDIR Språket för bevisen får vara vilket som helst av EU:s officiella språk. Om det språk som används inte är samma som förfarandespråket får kontoret kräva att en översättning tillhandahålls till något av kontorets språk. 4.2 Betalning med kreditkort Betalning med kreditkort anses ha gjorts den dag då på vilken den lyckade elektroniska ingivning den gäller lämnas in via internet. 4.3 Betalning från konto Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Om betalningen görs från ett konto hos KHIM ska, enligt beslut nr EX-96-1 från direktören, i dess ändrade form, betalningsdagen anses vara den som fastställs för att passa parten i förfarandet. Ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke debiteras t.ex. som regel från kontot på sista dagen av den månadslånga betalningsfristen för avgiften. Sökanden/ombudet kan dock instruera kontoret att debitera kontot när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke mottas. Om en part återkallar sin talan (invändning, ansökan om annullering, överklagande) innan betalningsfristen löper ut kommer avgiften inte att debiteras kontot och talan anses aldrig ha ingivits. 5 Återbetalning av avgifter Artikel 7.2, 9 och 13 i CTMFR Artikel 84, 154 och 156 i CTMR Artikel 6.2 och 8.1 i CDR Artikel 30.2 i CDIR Återbetalning av avgifter föreskrivs uttryckligen i förordningarna. Återbetalning sker via banköverföring eller konton hos KHIM även om avgifterna betalades med kreditkort. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 11

12 5.1 Återbetalning av ansökningsavgift Regel 9.1 och 9.2 i CTMIR Artikel 10, och 13 och 22 i CDIR Artikel 44.6 i CTMR Om en ansökan om ett gemenskapsvarumärke återkallas återbetalas inte avgifterna annat än om kontoret mottar en ansökan om återkallande: när betalningen gjorts via banköverföring, före den dag när beloppet faktiskt kom in på kontorets konto, när betalningen gjorts med kreditkort, samma dag som ansökan innehållande kreditkortsinstruktioner/-uppgifter, när betalningen görs från konto, inom tidsfristen på en månad för betalning av grundavgiften för ansökan eller, om skriftlig instruktion har getts om att omedelbart debitera kontot, innan eller senast samma dag som denna instruktion mottogs. Om grundavgiften för ansökan måste återbetalas kommer även extra avgifter för ytterligare klasser att återbetalas. Kontoret kommer inte att återbetala endast avgifter för extra klasser annat än om fler sådana har betalats in än de klasser sökanden angivit i ansökan om gemenskapsvarumärke och där betalning inte begärts av kontoret. När det gäller formgivningar för vilka brister finns som påverkar ingivningsdatum, dvs. så att ingivningsdatum inte beviljas på grund av bristerna, och dessa inte åtgärdas inom den tidsfrist kontoret har fastställt, kommer formgivningen eller formgivningarna inte att behandlas som gemenskapsformgivningar och avgifter som betalats kommer att återbetalas. Däremot återbetalas avgiften under inga omständigheter om den formgivning ansökan gäller har registrerats. 5.2 Återbetalning av invändningsavgift Regel 17.1, 18.5 och 19.1 i CTMIR Om invändningen inte anses ingiven (eftersom den inte ingavs inom tidsfristen på tre månader) eller om hela invändningsavgiften inte betalades eller betalades efter invändningsperiodens utgång, måste kontoret återbetala avgiften, inklusive tilläggsavgiften. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 12

13 5.3 Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Beslut nr ADM från kontorets direktör i samband med regularisering av viss återbetalning av avgifter Se Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken, punkt Återbetalning av överklagandeavgifter Bestämmelser om återbetalning av avgifter för överklagande finns i regel 51 i CTMIR och artikel 35.3 och artikel 37 i CDIR. 5.5 Återbetalning av förnyelseavgifter Regel 30.6 och 30.7 i CTMIR Hänsyn kommer inte att tas till avgifter som betalats innan den första tidsfristen för förnyelse på sex månader inletts och dessa kommer att återbetalas. Om avgifter har betalats men registreringen inte förnyas (dvs. om avgiften betalades först efter att den extra tidsfristen löpt ut, eller om det inbetalda beloppet understiger grundavgiften och avgiften för sen betalning/sen inlämning av ansökan om förnyelse, eller om vissa andra brister inte har åtgärdats) kommer avgifterna att återbetalas. Om innehavaren har instruerat kontoret att debitera ett konto vid tidpunkten för ansökan om förnyelse och sedan partiellt (i förhållande till vissa klasser) eller helt återkallar sin anvisning om förnyelse kommer den förnyelseavgift som redan debiterats inte att återbetalas. Mer information finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 4, Förnyelse. 5.6 Återbetalning av obetydliga belopp Artikel 10.1 i CTMFR Artikel 9.1 i CDFR Beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari 2003 om fastställande av ett obetydligt belopp för avgifter och taxor: En avgift anses inte vara betald förrän hela avgiftsbeloppet har betalats. Om detta inte är fallet kommer hela det belopp som redan betalats att återbetalas efter betalningsfristens utgång, eftersom avgiften i detta fall inte längre fyller någon funktion. Så långt det är möjligt kan kontoret dock uppmana personen att komplettera betalningen inom tidsfristen. Om ett för högt belopp betalas in för en avgift eller taxa kommer den överskjutande delen inte att återbetalas om beloppet är obetydligt och den berörda parten inte Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 13

14 uttryckligen har begärt återbetalning. Obetydliga belopp har fastställts till 15 euro genom beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari Beslut om kostnader Artikel 85 i CTMR Regel 94 i CTMIR 6.1 Fördelning av kostnader I förfaranden inter partes måste invändningsenheten, annulleringsenheten och överklagandenämnderna besluta om fördelningen av kostnader. Kostnaderna som ska fördelas innefattar framförallt kostnaderna för ett eventuellt ombud samt motsvarande avgifter. För närmare information om fördelningen av kostnader, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor. Om beslutet innehåller uppenbara misstag när det gäller kostnaderna kan parterna begära rättelse (regel 53 i CTMIR) eller borttagande/återkallande av beslutet (artikel 80 i CTMR), beroende på omständigheterna. 6.2 Fastställande av kostnader Beslutet om fastställande av kostnader innefattar det enhetsbelopp som avses i regel 94 i CTMIR för ombud och avgifter (se ovan) som den vinnande parten ådragit sig, oberoende av om denne verkligen har ådragit sig dessa kostnader. Fastställandet av dessa kostnader kan ändras genom ett särskilt förfarande enligt artikel 85.6 i CTMR Verkställighet av beslutet om kostnader Artikel 86 i CTMR Kontoret ansvarar inte för verkställighetsförfaranden. Dessa måste genomföras av behöriga nationella myndigheter Villkor Den vinnande parten kan verkställa beslutet om kostnader, förutsatt att beslutet innehåller ett beslut som fastställer kostnaderna i den vinnande partens favör, beslutet har blivit slutligt och parten kan vittna om att beslutet har blivit slutligt genom att lämna in relevanta utdrag från kontorets databaser eller enskild bekräftelse från kontoret, beslutet har en beteckning från behörig nationell myndighet. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 14

15 6.3.2 Nationell myndighet Varje medlemsstat utser en nationell myndighet som bifogar verkställighetsbeslut till kontorets beslut om fastställande av kostnader. Medlemsstaterna ska meddela kontoret och domstolen vilken myndighet som har utsetts för detta ändamål (artikel 86.2 i CTMR). Kontoret offentliggör sådana beslut om att utse myndigheter i sin officiella tidning. Hänvisningar finns för Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Slovakien och Förenade kungariket Förfaranden a. Berörd part måste ansöka om att den behöriga nationella myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut. I nuläget beror villkoren för ansökans språk, översättningar av relevanta delar av beslut, avgifter och behovet av ombud på medlemsstaternas praxis och är inte harmoniserade utan bedöms från fall till fall. Den behöriga myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut utan annan formalitet än en prövning av beslutets äkthet. När det gäller felaktiga beslut om kostnader eller fastställande av kostnader, se punkterna 6.1 och 6.2 ovan. b. Om formkraven har uppfyllts kan den berörda parten begära verkställighet. Verkställigheten sker i enlighet med de civilrättsliga bestämmelser som gäller i den stat där den äger rum. Verkställighet kan skjutas upp endast genom beslut av Europeiska unionens domstol. Prövning av lagligheten av verkställighetsåtgärderna ska emellertid åligga domstolarna i det berörda landet (artikel 86.4 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 15

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information

Läs mer

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405 AVTAL MELLAN: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adress Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms BE 0864 240 405 Representerad av Marc Van Wesemael nedan kallad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04. Stödåtgärder för småskaligt fiske

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04. Stödåtgärder för småskaligt fiske Ref. Ares(2015)3122272-24/07/2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Budget Centrala budgetavdelningen Upphandling, kontrakt och bidrag INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04 Stödåtgärder för småskaligt fiske Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/17 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 6 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering... 6 Paragraf 2. Principen om först till kvarn,

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI 2003 1 Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal

www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal www.danskebank.se Villkorsbok Företag Kundavtal Fr o m 21 September 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...13 Villkor för Företagskonto, Danske Business ONE, Danske Business

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal Fr o m 8 Januari 2014 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Privat... 13 Swish... 69 Prenumerationsservice... 71 Kontotypvillkor Danske

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer