RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 1

2 Innehåll 1 Rättslig grund och definitioner Betalningsmedel Betalning genom banköverföring Bankkonto Uppgifter som måste åtfölja betalningen Betalning med kreditkort Betalning från konto hos KHIM Betalningsfrist Dag som ska anses vara betalningsdagen Betalning genom banköverföring Sen betalning med eller utan tilläggsavgift Bevis för betalning och dag för betalning Betalning med kreditkort Betalning från konto Återbetalning av avgifter Återbetalning av ansökningsavgift Återbetalning av invändningsavgift Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Återbetalning av överklagandeavgifter Återbetalning av förnyelseavgifter Återbetalning av obetydliga belopp Beslut om kostnader Fördelning av kostnader Fastställande av kostnader Verkställighet av beslutet om kostnader Villkor Nationell myndighet Förfaranden Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 2

3 1 Rättslig grund och definitioner Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärket (varumärkesförordningen, CTMR) Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av varumärkesförordningen (CTMIR) Kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsvarumärken (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR) Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om de avgifter som ska betalas till kontoret för registrering av gemenskapsformgivningar (avgiftsförordningen för formgivningar, CDFR) För gemenskapsvarumärken finns det utöver bestämmelserna i varumärkesförordningen och genomförandeförordningen för varumärkesförordningen en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CTMFR). Den förordningen ändrades en gång 2004, två gånger 2005 och en gång En inofficiell konsoliderad text till CTMFR med hänvisningar till den kodifierade varumärkesförordningen finns online. En fullständig förteckning över avgifter finns på följande adress: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim För gemenskapsformgivningar finns på motsvarande sätt, utöver bestämmelserna i formgivningsförordningen och dess genomförandeförordning, en särskild förordning om de avgifter som ska betalas till kontoret (avgiftsförordningen för varumärken, CDFR). Den förordningen ändrades 2007 efter Europeiska unionens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar. Slutligen har kontorets direktör rätt att fastställa avgifter som ska betalas till kontoret för tjänster det kan erbjuda och är bemyndigad att godkänna andra betalningssätt än de som uttryckligen föreskrivs i avgiftsförordningen för varumärken och avgiftsförordningen för formgivningar (nedan kallade avgiftsförordningar). Skillnaden mellan avgifter, kostnader och taxor är följande: Avgifter måste betalas till kontoret av användare för ansökan om och handläggning av varumärken och formgivningar. Avgiftsförordningarna fastställer avgifternas belopp och hur de ska betalas. De flesta förfaranden inför kontoret är avgiftsbelagda, t.ex. ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning, förnyelseavgift osv. Vissa avgifter har satts ned till noll (t.ex. registreringsavgifter för gemenskapsvarumärken, överlåtelseavgifter för gemenskapsvarumärken). Avgifternas storlek ska fastställas på en sådan nivå att inkomsterna från dessa i princip är tillräckliga för att balansera byråns budget (se artikel 144 i CTMR) för att säkerställa att kontoret är fullständigt oberoende och självständigt. Kontorets intäkter härrör huvudsakligen från avgifter som betalas av de som använder systemet (se skäl 18 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 3

4 Kostnader avser kostnaderna för båda parterna i förfaranden inter partes inför kontoret, särskilt för yrkesmässiga ombud (för varumärken, se artikel 85 i CTMR och regel 94 i CTMIR, för formgivningar, se artiklarna i CDR och artikel 79 i CDIR). Beslut i inter partes-ärenden måste innehålla ett beslut om avgifter och kostnader för ombudet och måste fastställa beloppets storlek. Kontorets beslut om fastställande av kostnadsbelopp kan verkställas när beslutet har blivit slutligt, i enlighet med artikel 86 i CTMR. Taxor fastställs av direktören för andra tjänster utförda av kontoret än de som anges i artikel 2 i CTMFR (se regel 87.2 i CTMIR och artikel 3.1 och 3.2 i CTMFR). De avgiftsbelopp som fastställs av direktören offentliggörs i KHIM:s officiella tidning och finns på webbplatsen under direktörens beslut. Exempel är taxorna för medling i Bryssel eller för vissa publikationer som utfärdas av kontoret. 2 Betalningsmedel Artikel 5 i CTMFR Artikel 5 i CDFR Meddelande nr 2/97 från kontorets direktör av den 3 juli 1997 Alla avgifter och taxor ska betalas i euro. Betalningar i andra valutor är inte giltiga, ger inte upphov till rättigheter och kommer återbetalas. Avgifter som ska betalas till kontoret kan inte betalas till eller via nationella kontor. Tillåtna betalningsmedel är i de flesta fall banköverföringar, uttag från det löpande kontot hos KHIM och (endast för ansökan online och förnyelseavgift) kreditkort. Kontantbetalning på kontoret och checkar accepteras inte längre. Kontoret kan inte utfärda fakturor. Kontoret tillhandahåller dock kvitto på begäran från användaren. 2.1 Betalning genom banköverföring Det går att skicka pengar till kontoret genom banköverföring. En avgift betraktas som obetald om överföringsordern ges efter att betalningsfristen löpt ut. Om avgiften sänds innan betalningsfristen löper ut, men kommer in efter att den löpt ut, kan kontoret på vissa villkor betrakta avgiften som vederbörligen betald Bankkonto Betalning via banköverföring kan endast göras till något av kontorets två bankkonton: Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 4

5 Adress Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante SPANIEN Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante SPANIEN Kontonummer SWIFT-kod* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Bankavgifter** >OUR >OUR * Swift-kod: Vissa datorprogram accepterar inte de tre sista siffrorna XXX i Swift-/BICkoden. Om det skulle vara fallet måste användarna ange BBVAESMM eller CAIXESBB. ** Bankavgifter: Det är viktigt att se till att hela beloppet når kontoret, utan avdrag. Vid banköverföring måste därför "OUR" anges för betalning av bankavgifterna så att KHIM får hela det belopp som ska betalas. För SEPA-betalningar krävs dock standardangivelsen "SHR". SEPA är ett gemensamt europeiskt betalningssystem som används av de flesta banker i alla medlemsstaterna och i ytterligare fyra europeiska länder Uppgifter som måste åtfölja betalningen Artikel 7 i CTMFR Artikel 6 i CDFR Betalning av en avgift med angivande av typen av avgift, och vilket förfarande den gäller, ersätter inte andra återstående formella krav för den aktuella handläggningsåtgärden. Betalning av överklagandeavgiften och angivelse av numret på det beslut mot vilket talan förs, ersätter till exempel inte ingivning av ett giltigt meddelande om överklagande (dom av den 31 maj 2005, T-373/03, PARMITALIA, punkt 58). När de uppgifter som lämnas inte räcker för att betalningen ska kunna tilldelas rätt mottagare kommer KHIM att ange en tidsgräns inom vilken de uppgifter som saknas måste tillhandahållas. Om detta inte sker anses betalningen inte ha gjorts och beloppet återbetalas. KHIM får in tusentals betalningar varje dag, och felaktig eller otillräcklig identifiering av ärendet kan leda till betydande förseningar av handläggningsåtgärder. Följande uppgifter måste ingå i överföringsformuläret för betalningen. CTM-/RCD-nummer Betalarens namn och adress eller KHIM ID-nummer Avgiftens art, helst i förkortad form. För att betalningar ska kunna hanteras snabbt när det gäller banköverföringar, och med tanke på att endast ett begränsat antal tecken får användas i fälten avsändare och beskrivning rekommenderar vi starkt att du fyller i dessa fält enligt nedan. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 5

6 FÄLTET BESKRIVNING Använd de koder som listas i tabellerna nedan, t.ex. CTM i stället för: APPLICATION FEE FOR THE REGISTRATION OF A COMMUNITY TRADE MARK Ta bort inledande nollor i nummer och använd inte blanksteg och bindestreck eftersom de tar upp onödig plats. Börja alltid med ansöknings- eller registreringsnumret, t.ex. CTM Om betalningen gäller mer än ett varumärke eller mer än en formgivning, ange bara den/det första och sista och skicka oss sedan ett fax med alla uppgifter om vilka varumärken och formgivningar betalningen gäller, t.ex. CTM Beskrivningskoder (efter betydelse) Beskrivning Kod Exempel Betalning till konto CC+kontonummer CC1361 Om ägaren eller ombudet har ett ID-nummer Numret på varumärket eller formgivningen Ett kort smeknamn på gemenskapsvarumärket eller gemenskapsformgivningen Operationens kod: Ansökningsavgift för CTM eller RCD Internationell ansökningsavgift Förnyelseavgift Invändningsavgift Annulleringsavgift Överklagande Anteckning Överlåtelse Omvandling Tillhandahållande av akter Bestyrkta kopior OWN + ID-nummer, REP + IDnummer CTM-, RCD+nummer CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES REP10711 CTM RCD1698 "XXXXXXX" eller "flaskform" OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Exempel: Betalningsobjekt Ansökningsavgift (CTM = Community trade mark) Ansökningsavgift (RCD = Registered Community design) Invändning + betalare Internationell ansökan Förnyelse (CTM) Betalning till konto nr 1361 Bestyrkta kopior Överlåtelse av flera formgivningar (första och sista ) + betalare Exempel på betalningsbeskrivning CTM XXXXXXX. RCD flaskform. CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 6

7 Anteckning av en licens för ett CTM REC CTM LICENCE OWN10711 AVSÄNDARFÄLT Exempel för adress Adress Betalarens namn Betalarens adress Betalarens postort och postnummer John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8. Exempel Använd ett namn som kan identifieras som betalare, sökande (innehavare eller ombud) eller invändare. För betalarens namn, använd endast namnet, utan förkortningar som t.ex. DIPL.-ING. PHYS. Använd samma form av identifiering för framtida betalningar. 2.2 Betalning med kreditkort Beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: kapitel 10 Elektronisk betalning med kreditkort Artikel 2.1 b till artikel 2.4 och artikel 2.12 till 2.15 i CTMFR samt artikel 5.2 i CDFR Betalning med kreditkort är ännu inte möjlig för alla KHIM-avgifter. Betalning med kreditkort är endast möjlig vid ansökan online om registrering av varumärken (inklusive klassavgifter) eller formgivningar, samt vid förnyelse av varumärken och formgivningar online. Följande kreditkort kan användas: Visa, Mastercard och Eurocard. För elektroniskt ingivna ansökningar rekommenderas betalning med kreditkort för de flesta användare. Betalningar med kreditkort gör att KHIM kan utnyttja sina interna automatiska system så effektivt som möjligt, så att arbetet med ärendet kan inledas snabbare. Kreditkortsbetalningar är omedelbara (se punkt 4.2 nedan) och är därför inte tillåtna för försenade betalningar (inom en månad från ansökningsdatumet). För alla övriga avgifter är användning av kreditkort utesluten. Särskilt gäller att kreditkort inte kan användas för att betala de avgifter som avses i artikel 3 i CTMFR och artikel 3 i CDFR eller för att fylla på ett konto hos KHIM. För betalning med kreditkort måste vissa viktiga uppgifter lämnas. De uppgifter du lämnar kommer inte att lagras av KHIM i någon permanent databas. De förvaras endast tills de skickas till banken. Registreringar av formulär kommer endast att innehålla typen av kreditkort (VISA, MasterCard eller Eurocard) plus de fyra sista siffrorna i kreditkortsnumret. Hela kreditkortsnumret kan anges säkert via en säker server som krypterar alla uppgifter som lämnas. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 7

8 2.3 Betalning från konto hos KHIM Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Meddelande nr 5/01 från kontorets direktör av den 29 juni 2001 om tillgängligheten av kontoutdrag på kontorets webbplats Meddelande nr 11/02 från kontorets direktör av den 11 oktober 2002 om öppnande av ett annat bankkonto Det är tillrådligt att öppna ett konto hos KHIM eftersom avgifter för ansökningar som är föremål för tidsfrister, t.ex. ingivning av invändningar eller överklaganden, anses vara betalda även om relevant dokumentation som betalningen gäller (t.ex. en invändning mot registrering) inges på tidsfristens sista dag, förutsatt att det finns tillräckligt med medel på kontot (se punkt 4.3 nedan). Kontot debiteras vanligen på ett senare datum men betalningen anses gjord på den dag då ansökan om en handläggningsåtgärd mottas av kontoret, eller på annat sätt som passar parten i förfarandet, i enlighet med artikel 6 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör, ändrat Om personen (antingen den som är part i förfarandet eller dennes ombud) som ingav ansökan eller respektive handläggningsåtgärd identifierar sig som innehavare av ett konto hos KHIM, debiterar KHIM automatiskt kontot, förutom om andra anvisningar ges i ett enskilt fall. För att kontot ska kunna identifieras korrekt rekommenderar kontoret att ID-numret för innehavaren av kontot hos kontoret anges tydligt. Kontosystemet är ett system för automatisk debitering, vilket innebär att kontoret när ett sådant konto identifieras kan debitera utifrån utvecklingen av berörda förfaranden, och så länge det finns tillräckliga medel på kontot kommer alla avgifter och taxor som ska betalas inom ramen för nämnda förfaranden att dras från kontot och ett betalningsdatum tilldelas utan ytterligare anvisningar. Det enda undantaget från denna regel görs när innehavaren av ett konto vill utesluta användning av kontot för en viss avgift eller taxa och underrättar kontoret skriftligen om detta. I detta scenario kan kontoinnehavaren dock när som helst ändra betalningsmetod tillbaka till betalning från kontot innan betalningsfristen löper ut. Det har ingen negativ inverkan om inget belopp eller felaktigt belopp anges för avgiften eftersom kontot automatiskt debiteras med hänvisning till den handläggningsåtgärd för vilken betalning ska erläggas. Om det inte finns tillräckligt med medel på ett konto underrättar kontoret kontoinnehavaren, som får möjlighet att fylla på kontot och betala 20 % för att täcka administrativa taxor på grund av att medel saknats. Om innehavaren fyller på kontot kommer betalningen av avgiften att anses gjord på den dag då kontoret mottog det relevanta dokumentet i samband med vilket betalningen gjordes (t.ex. en invändning mot registrering). Om en betalning gäller påfyllning av ett konto räcker det att ange kontonumret. Om kontot fylls på ska innehavaren kontrollera att det innehåller tillräckligt med medel för alla betalningar som ska utföras eller åtminstone ange prioriteringen för användning av medlen. Tjänsten ACCOUNT ONLINE ger innehavare av konton hos KHIM åtkomst till kontoinformation via en säker internetuppkoppling för minst föregående år. Tjänsten innefattar saldo, transaktionsförteckning, månatliga kontoutdrag och ett sökverktyg för att hitta specifika transaktioner. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 8

9 Betalning av en avgift genom debitering av ett konto som innehas av en tredje part kräver uttryckligt skriftligt godkännande. Betalningen anses ha gjorts den dag kontoret mottar godkännandet. Godkännandet måste ges av kontoinnehavaren och måste ange att dennes konto kan debiteras en viss avgift. Om innehavaren varken är part eller ombud kommer kontoret att kontrollera om ett sådant godkännande finns. Om det inte finns kommer kontoret att skicka ett brev till den berörda parten och begära att han eller hon lämnar godkännande för debitering av den tredje partens konto. Den part som begär att en avgift ska betalas genom debitering av en tredje parts konto måste lämna godkännande per post till kontoret för att kontot ska kunna debiteras. Ett konto hos KHIM kan öppnas genom att en ansökan sänds till det allmänna faxnumret: eller E-post: För att få öppna ett konto krävs det att minst euro sätts in. 3 Betalningsfrist Artikel 4 i CTMFR Artikel 4 i CDFR Avgifter måste betalas senast på förfallodagen. Om en tidsfrist anges för en betalning måste betalningen göras inom den tidsfristen. Avgifter och taxor för vilka förfallodag inte är angiven i förordningarna ska förfalla den dag då begäran inkommer om den tjänst som ger upphov till avgiften eller taxan, t.ex. en ansökan om anteckning. 4 Dag som ska anses vara betalningsdagen Artikel 8.1 och 8.3 i CTMFR Artikel 7 i CDFR Artikel 7 i beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Artikel 24 i beslut nr EX-11-3 från kontorets direktör av den 18 april 2011 om elektronisk kommunikation med och från kontoret: Elektronisk betalning med kreditkort Den dag då en betalning ska anses ha gjorts beror på betalningsmetoden. 4.1 Betalning genom banköverföring När betalning görs genom banköverföring eller betalning till ett KHIM-konto anses betalningsdagen vara den dag då beloppet krediteras KHIM:s konto. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 9

10 4.1.1 Sen betalning med eller utan tilläggsavgift En betalning som mottas av kontoret efter betalningsfristens utgång kommer att anses ha gjorts i rätt tid om den berörda personen inger bevis för att (a) betalningen gjordes i en medlemsstat och inom betalningsfristen genom inbetalning till en bank eller inlämning av en betalningsorder och (b) samtidigt betalas en tilläggsavgift in på tio procent av det samlade belopp som skulle betalas (upp till högst 200 euro) (dom av den 12 maj 2011, T-488/09, Redtube I, punkt 38 och beslut av den 10 oktober 2006, R 203/ Blue Cross). Detsamma gäller inte för sen betalning av tilläggsavgiften. Om en tilläggsavgift betalas in sent betraktas hela betalningen som sen och går inte att avhjälpa genom en "tilläggsavgift på tilläggsavgiften". Ingen tilläggsavgift tas ut om personen inger bevis för att betalningen initierades mer än tio dagar före den relevanta betalningsfristens utgång. Kontoret kan sätta en tidsfrist när personen som gjorde betalningen efter betalningsfristens utgång måste lämna bevis för att något av följande villkor uppfylls Bevis för betalning och dag för betalning Artikel 76 i CTMR Artikel 8.4 i CTMFR Artikel 63 i CDR Artikel 7.4 i CDFR Alla typer av bevis kan lämnas in, såsom en banköverföringsorder (t.ex. SWIFT-order) med stämplar och den berörda bankens mottagningsdatum, en onlinebetalningsorder skickad via internet eller en utskrift av en elektronisk överföring, förutsatt att denna innehåller överföringsdatum, uppgift om till vilken bank betalningen skickades samt en indikation som "överföring utförd". Dessutom kan följande bevis lämnas in: Intyg från banken om att betalningsinstruktioner mottagits. Brev från den bank där betalningen gjordes som intygar på vilken dag ordern gavs eller betalningen gjordes, med angivelse av det förfarande betalningen gällde. Beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande från parten eller dennes ombud som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades. Sådana ytterligare bevis anses tillräckliga endast om de har stöd av andra bevis. Förteckningen är inte uttömmande. Om bevisen är oklara måste kontoret skicka en begäran om fler bevis. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 10

11 Om inga bevis inkommer anses det förfarande för vilket betalningen gjordes inte ha inletts. Om bevisen är otillräckliga, eller om betalaren inte uppfyller kontorets begäran om saknade uppgifter, kan kontoret anse att betalningsfristen inte har uppfyllts. Kontoret kan likaledes inom samma tidsfrist begära att personen ska betala en tilläggsavgift. Om en sådan tilläggsavgift inte betalas anses betalningsfristen inte ha uppfyllts. Avgiften eller taxan eller den del därav som har betalats kommer att återbetalas eftersom betalningen är ogiltig. Regel 96.2 i CTMIR Artikel 81.2 i CDIR Språket för bevisen får vara vilket som helst av EU:s officiella språk. Om det språk som används inte är samma som förfarandespråket får kontoret kräva att en översättning tillhandahålls till något av kontorets språk. 4.2 Betalning med kreditkort Betalning med kreditkort anses ha gjorts den dag då på vilken den lyckade elektroniska ingivning den gäller lämnas in via internet. 4.3 Betalning från konto Beslut nr Ex-96-1 från kontorets direktör av den 11 januari 1996 om villkor för att öppna konton hos kontoret, ändrat 1996, 2003 och 2006 Om betalningen görs från ett konto hos KHIM ska, enligt beslut nr EX-96-1 från direktören, i dess ändrade form, betalningsdagen anses vara den som fastställs för att passa parten i förfarandet. Ansökningsavgiften för ett gemenskapsvarumärke debiteras t.ex. som regel från kontot på sista dagen av den månadslånga betalningsfristen för avgiften. Sökanden/ombudet kan dock instruera kontoret att debitera kontot när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke mottas. Om en part återkallar sin talan (invändning, ansökan om annullering, överklagande) innan betalningsfristen löper ut kommer avgiften inte att debiteras kontot och talan anses aldrig ha ingivits. 5 Återbetalning av avgifter Artikel 7.2, 9 och 13 i CTMFR Artikel 84, 154 och 156 i CTMR Artikel 6.2 och 8.1 i CDR Artikel 30.2 i CDIR Återbetalning av avgifter föreskrivs uttryckligen i förordningarna. Återbetalning sker via banköverföring eller konton hos KHIM även om avgifterna betalades med kreditkort. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 11

12 5.1 Återbetalning av ansökningsavgift Regel 9.1 och 9.2 i CTMIR Artikel 10, och 13 och 22 i CDIR Artikel 44.6 i CTMR Om en ansökan om ett gemenskapsvarumärke återkallas återbetalas inte avgifterna annat än om kontoret mottar en ansökan om återkallande: när betalningen gjorts via banköverföring, före den dag när beloppet faktiskt kom in på kontorets konto, när betalningen gjorts med kreditkort, samma dag som ansökan innehållande kreditkortsinstruktioner/-uppgifter, när betalningen görs från konto, inom tidsfristen på en månad för betalning av grundavgiften för ansökan eller, om skriftlig instruktion har getts om att omedelbart debitera kontot, innan eller senast samma dag som denna instruktion mottogs. Om grundavgiften för ansökan måste återbetalas kommer även extra avgifter för ytterligare klasser att återbetalas. Kontoret kommer inte att återbetala endast avgifter för extra klasser annat än om fler sådana har betalats in än de klasser sökanden angivit i ansökan om gemenskapsvarumärke och där betalning inte begärts av kontoret. När det gäller formgivningar för vilka brister finns som påverkar ingivningsdatum, dvs. så att ingivningsdatum inte beviljas på grund av bristerna, och dessa inte åtgärdas inom den tidsfrist kontoret har fastställt, kommer formgivningen eller formgivningarna inte att behandlas som gemenskapsformgivningar och avgifter som betalats kommer att återbetalas. Däremot återbetalas avgiften under inga omständigheter om den formgivning ansökan gäller har registrerats. 5.2 Återbetalning av invändningsavgift Regel 17.1, 18.5 och 19.1 i CTMIR Om invändningen inte anses ingiven (eftersom den inte ingavs inom tidsfristen på tre månader) eller om hela invändningsavgiften inte betalades eller betalades efter invändningsperiodens utgång, måste kontoret återbetala avgiften, inklusive tilläggsavgiften. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 12

13 5.3 Återbetalning för internationella varumärket som designerar EU Beslut nr ADM från kontorets direktör i samband med regularisering av viss återbetalning av avgifter Se Riktlinjerna, del M, Internationella varumärken, punkt Återbetalning av överklagandeavgifter Bestämmelser om återbetalning av avgifter för överklagande finns i regel 51 i CTMIR och artikel 35.3 och artikel 37 i CDIR. 5.5 Återbetalning av förnyelseavgifter Regel 30.6 och 30.7 i CTMIR Hänsyn kommer inte att tas till avgifter som betalats innan den första tidsfristen för förnyelse på sex månader inletts och dessa kommer att återbetalas. Om avgifter har betalats men registreringen inte förnyas (dvs. om avgiften betalades först efter att den extra tidsfristen löpt ut, eller om det inbetalda beloppet understiger grundavgiften och avgiften för sen betalning/sen inlämning av ansökan om förnyelse, eller om vissa andra brister inte har åtgärdats) kommer avgifterna att återbetalas. Om innehavaren har instruerat kontoret att debitera ett konto vid tidpunkten för ansökan om förnyelse och sedan partiellt (i förhållande till vissa klasser) eller helt återkallar sin anvisning om förnyelse kommer den förnyelseavgift som redan debiterats inte att återbetalas. Mer information finns i Riktlinjerna, del E, Registeroperationer, avsnitt 4, Förnyelse. 5.6 Återbetalning av obetydliga belopp Artikel 10.1 i CTMFR Artikel 9.1 i CDFR Beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari 2003 om fastställande av ett obetydligt belopp för avgifter och taxor: En avgift anses inte vara betald förrän hela avgiftsbeloppet har betalats. Om detta inte är fallet kommer hela det belopp som redan betalats att återbetalas efter betalningsfristens utgång, eftersom avgiften i detta fall inte längre fyller någon funktion. Så långt det är möjligt kan kontoret dock uppmana personen att komplettera betalningen inom tidsfristen. Om ett för högt belopp betalas in för en avgift eller taxa kommer den överskjutande delen inte att återbetalas om beloppet är obetydligt och den berörda parten inte Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 13

14 uttryckligen har begärt återbetalning. Obetydliga belopp har fastställts till 15 euro genom beslut nr EX-03-6 från kontorets direktör av den 20 januari Beslut om kostnader Artikel 85 i CTMR Regel 94 i CTMIR 6.1 Fördelning av kostnader I förfaranden inter partes måste invändningsenheten, annulleringsenheten och överklagandenämnderna besluta om fördelningen av kostnader. Kostnaderna som ska fördelas innefattar framförallt kostnaderna för ett eventuellt ombud samt motsvarande avgifter. För närmare information om fördelningen av kostnader, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor. Om beslutet innehåller uppenbara misstag när det gäller kostnaderna kan parterna begära rättelse (regel 53 i CTMIR) eller borttagande/återkallande av beslutet (artikel 80 i CTMR), beroende på omständigheterna. 6.2 Fastställande av kostnader Beslutet om fastställande av kostnader innefattar det enhetsbelopp som avses i regel 94 i CTMIR för ombud och avgifter (se ovan) som den vinnande parten ådragit sig, oberoende av om denne verkligen har ådragit sig dessa kostnader. Fastställandet av dessa kostnader kan ändras genom ett särskilt förfarande enligt artikel 85.6 i CTMR Verkställighet av beslutet om kostnader Artikel 86 i CTMR Kontoret ansvarar inte för verkställighetsförfaranden. Dessa måste genomföras av behöriga nationella myndigheter Villkor Den vinnande parten kan verkställa beslutet om kostnader, förutsatt att beslutet innehåller ett beslut som fastställer kostnaderna i den vinnande partens favör, beslutet har blivit slutligt och parten kan vittna om att beslutet har blivit slutligt genom att lämna in relevanta utdrag från kontorets databaser eller enskild bekräftelse från kontoret, beslutet har en beteckning från behörig nationell myndighet. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 14

15 6.3.2 Nationell myndighet Varje medlemsstat utser en nationell myndighet som bifogar verkställighetsbeslut till kontorets beslut om fastställande av kostnader. Medlemsstaterna ska meddela kontoret och domstolen vilken myndighet som har utsetts för detta ändamål (artikel 86.2 i CTMR). Kontoret offentliggör sådana beslut om att utse myndigheter i sin officiella tidning. Hänvisningar finns för Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Slovakien och Förenade kungariket Förfaranden a. Berörd part måste ansöka om att den behöriga nationella myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut. I nuläget beror villkoren för ansökans språk, översättningar av relevanta delar av beslut, avgifter och behovet av ombud på medlemsstaternas praxis och är inte harmoniserade utan bedöms från fall till fall. Den behöriga myndigheten bifogar verkställighetsbeslutet till kontorets beslut utan annan formalitet än en prövning av beslutets äkthet. När det gäller felaktiga beslut om kostnader eller fastställande av kostnader, se punkterna 6.1 och 6.2 ovan. b. Om formkraven har uppfyllts kan den berörda parten begära verkställighet. Verkställigheten sker i enlighet med de civilrättsliga bestämmelser som gäller i den stat där den äger rum. Verkställighet kan skjutas upp endast genom beslut av Europeiska unionens domstol. Prövning av lagligheten av verkställighetsåtgärderna ska emellertid åligga domstolarna i det berörda landet (artikel 86.4 i CTMR). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del A. Allmänna regler Sida 15

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd).

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd). TO 19 kap. Uppbörd [2770] 19 kap. Uppbörd 1 [2770] I 5 kap. ([1850] o.f.) tullagen (2000:1281) finns bl.a. bestämmelser om uppbörd, återbetalning och eftergift av tull samt om ränta och indrivning m.m.

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 24.9.2013 2013/0139(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer