AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)%"

Transkript

1 Räddningsplansgruppen (25) Eva P AMMONIAKLÖSNING 25(24,5%)% Lagringscistern ammoniak norr om vattenverket för biorening Lagringscistern ammoniak vid ångcentralen H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon! H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna! (över 5%) H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer! (under 25% ej miljöfarligt) Hälsorisker AMMONIAKLÖSNING 24,5% Hudkontakt Frätande. Kan ge köldskador. Irritation, rodnad, smärta, missfärgning och blåsbildning. Risk för allvarlig frätskada. I allvarliga fall även risk för stora vätskeförluster och chock. Ögon Starkt frätande. Risk för bestående synskada. Gasformig ammoniak verkar irriterande redan vid låga koncentrationer. Sveda, tårflöde och intensiv smärta. Risk för allvarlig frätskada. Andningsvägar Starkt frätande. Ger sveda i näsa och svalg, tårflöde, nysningar, hosta, kramp eller svullnad i struphuvud och andnöd. Lungskada kan uppkomma upp till två dygn efter inandning. Sveda, irritation, hosta och andnöd. Risk för frätskada i näsa, mun, svalg och ögon. I allvarliga fall risk för akut högt andningshinder. Även risk för lungödem (vätska i lungorna) som kan komma snabbt eller vara fördröjt upp till 48 timmar. Förtäring Frätskada i och omkring munnen med brännande smärta. Sväljsvårigheter, illamående och kräkningar. Buksmärtor, magblödning. Andningshinder, lungpåverkan. Svår allmänpåverkan. Efter förtäring av flytande alkali kan skador i mun och svalg saknas, även i allvarliga fall.

2 Räddningsplansgruppen (25) Eva P Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. Obehöriga personer bör evakueras. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Observera! För skydd mot nitrösa gaser krävs andningsapparat. Ammoniakgas bildar explosiv blandning med luft i koncentrationsområdet %. Gasen ovanför vätskan i slutna kärl ligger i explosionsområdet. Bildar explosiva föreningar med silver, kvicksilver, jod och klor. Kan reagera explosionsartat med starka oxidationsmedel, som väteperoxid. På Nordic Paper fabriksområde hanteras 24,5% -ig ammoniaklösning i två cisterner, som NO X - reducerande medel i Panna 2 i ångcentralen samt som närsalt i bioreningen. Leveranser sker i tankbil, som levererar 40 m 3 per gång. Ammoniaklösningen förvaras i en syrafast cistern som rymmer 50 m 3. Runt cisternerna finns en invallning som rymmer 1/3 av cisternens volym. Från dessa cisterner distribueras ammoniaklösningen till förbrukningsstället, med en pump till Panna 2 i ångcentralen och med självfall till bioreningsdammarna. AMMONIAKLÖSNING

3 Räddningsplansgruppen (25) Eva P DLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - IDLH är den maximala koncentration för vilken en person inom 30 minuter kan undkomma utan att erhålla irreversibla symtom och/eller livshotande skador. TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits) TEEL-1: Den maximala koncentrationen i luft under vilken det kan antagas att nästan alla individer kan exponeras utan att uppleva annat än milda och reversibla effekter på hälsan eller uppleva en klart urskiljbar lukt. TEEL-2: Den maximala koncentrationen i luft under vilken det kan antagas att nästan alla individer kan exponeras utan att uppleva eller utveckla irreversibla eller andra allvarliga skadesymtom som kan hindra dem från att vidtaga skyddsåtgärder. TEEL-3: Den maximala koncentrationen i luft under vilken det kan antagas att nästan alla individer kan exponeras utan att erhålla livshotande eller dödliga skador.

4 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

5 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

6 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

7 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

8 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

9 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

10 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

11 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

12 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

13 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

14 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

15 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

16 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

17 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

18 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

19 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

20 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

21 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

22 Räddningsplansgruppen (25) Eva P

23 Räddningsplansgruppen (25) Eva P SÄKERHETSDATABLAD AMMONIAKLÖSNING SDB utfärdat: Utskriftsdatum: :26:03 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Leverantör: Yara Industrial AB Handelsnamn: Ammoniaklösning >25% Adress: Box Landskrona, Sweden Telefon: Fax: Användnings-område: Övriga bulkprodukter Pappersindustrins Utvecklings- och Arbetsmiljöråd Status: 3 - Bedömd på basis av tillgängliga data 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Kemiskt namn CAS-nr EU-nr Halt (%) Farokod Riskfraser ammoniaklösning C, N R FARLIGA EGENSKAPER Risker hälsa: Frätande. Risker miljö: Mycket giftigt för vattenlevande organismer Ammoniakgas bildar explosiv blandning med luft i koncentrationsområdet %. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, halvsittande ställning. Skölj näsa och mun med vatten. Eventuellt andningshjälp eller syrgas. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag av förorenade kläder och lägg dem utomhus. Tvätta huden med tvål och vatten. Frätskada skall behandlas av läkare. Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär. Eftersom lång spolningstid behövs måste vattnet vara tempererat. Omedelbart till läkare. Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Ge helst apelsin eller citronjuice. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare. Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. Obehöriga personer bör evakueras. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Observera! För skydd mot nitrösa gaser krävs andningsapparat. Ammoniakgas bildar explosiv blandning med luft i koncentrationsområdet %. Gasen ovanför vätskan i slutna kärl ligger i explosionsområdet. Bildar explosiva föreningar med silver, kvicksilver, jod och klor. Kan reagera explosionsartat med starka oxidationsmedel, som väteperoxid. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Små mängder spolas bort med mycket vatten. Större spill vallas in med sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samlas upp. Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Informera räddningstjänsten vid större spill. 7. HANTERING OCH LAGRING Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Håll behållare väl slutna. Sörj för god ventilation. Får inte utsättas för värme. Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft. Lagras utomhus. Förvaras vid temperaturer som inte överstiger 15 ºC. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD Håll behållare väl slutna. Sörj för god ventilation. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas. Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Andningsskydd (helmask) med filter K (grön) eller andningsapparat ska användas Skyddshandskar (butylgummi, neopren, nitrilgummi, Viton, 4H). Använd lämpliga skyddskläder. Barriärkräm kan användas för att skydda huden. Komponenter med hygieniska gränsvärden ammoniaklösning NGV = 25 ppm (18 mg/m3); TGV = 50 ppm (35 mg/m3) (Sweden)

24 Räddningsplansgruppen (25) Eva P 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Färg: Färglös. Form: Vätska. Lukt: Stickande. Densitet kg/m³: vid 20 C Smältpunkt C: Kokpunkt C: 38 Flampunkt C: Tändtemperatur C: Explosionsområde: Ångtryck: 48,7 kpa vid 20 C Löslighet i vatten %(w/v): easily soluble vid 20 C Löslighet i organiska lösningsmedel: ph i koncentrat: 12 ph i brukslösning: Brukslösning %: Viskositet: 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Risk för vätgasbildning. Reagerar under värmeutveckling med syror. Angriper koppar, aluminium och magnesium. Bildar explosiva föreningar med silver, kvicksilver, jod och klor. Ammoniakgas bildar explosiv blandning med luft i koncentrationsområdet %. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Inandning kan ge stark sveda i näsa och svalg, hosta, kramp eller svullnad i struphuvudet och andnöd. Vid höga halter risk för medvetslöshet och skador i luftvägarna. Vätskeutgjutning i lungorna (lungödem) kan tillstöta efter flera timmar/dagar. Hudkontakt: Frätande. Ögonkontakt: Ånga, dimma eller aerosol kan ge stark sveda/irritation i ögonen. Stänk i ögonen kan ge stark sveda/irritation och frätskador. Risk för bestående ögonskada. Risk för skador på hornhinnan. Förtäring: Allvarlig frätskada med svårläkta sår kan uppkomma. Brännande smärta i mun och svalg. Frätskada kan uppkomma redan vid förtäring av små mängder. Kan ge illamående och kräkningar. Akut: LC50 mus inandning 4800 ppm/ih. 12. EKOLOGISK INFORMATION Giftigt för vattenlevande organismer. Utsläpp till vattenrecipienter kan ge ph-förhöjning vilket medför risk för skador på vattenlevande organismer. Giftigheten varierar med ph. Biologiskt lättnedbrytbar. Ej bioackumulerande i vattenmiljöer. Kan bidra till övergödningseffekter i vattenrecipienter. Akut giftighet: LC50 (96h) laxfisk 1-12 mg/l EC50 (48h) Daphnia sp mg/l Giftigheten varierar med ph. Vid kraftig höjning av ph finns risk för fiskdöd och störning på avloppsreningsverk. 13. AVFALLSHANTERING Hanteras som miljöfarligt avfall. Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter. Kontakta godkänd entreprenör för destruktion. 14. TRANSPORTINFORMATION Transporttyp UN-nr Namn Klass Förpackningsgrupp EMS nr Etikett MP IMDG 2672 Ammonia solution 8 III F-A, S-B 8 ADR 2672 Ammonia solution 8 III 8 RID 2672 Ammonia solution 8 III GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Frätande Miljöfarlig Risker hälsa: C; R34 Frätande. Risker miljö: N; R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skydd hälsa: S26-36/37/39-45 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Skydd miljö: S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Övriga bestämmelser: Tempererat vatten krävs vid ögonspolning enl AFS 1999:7.

25 Räddningsplansgruppen (25) Eva P 16. ANNAN INFORMATION R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R34 Frätande. R40 Misstänks kunna ge cancer. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Användarställe vid utskrift: Utdatabladet konfigurerat av: SSG \Nordic Paper\Seffle\Pappersbruket\Vattenverket/dammar