PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-16"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 13:00 15:30 Ajournering 14:10-14:30 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) tjänstgörande Erik Söderberg (fp) Arne Olsson (c) tjänstgörande ordförande Övriga Anne-Margret Draganis tf Ekonomichef Per Haugsnes Personalsekreterare 55 Lars-Göran Berg Kommundirektör Anette Oscarsson Administrativ chef Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justeringsperson: Bo Pettersson Anna Hedlin Arne Olsson Bo Pettersson Sekreterare Ordförande Justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet anslås Protokollet nedtages Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 49 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson (s) till justeringsperson av dagens protokoll. Justeras 2

3 50 Fastställande av dagordningen Tillkommande ärenden Arvoden och reseersättning för valnämnd och röstmottagare. Tillkommande handlingar Protokollsutdrag från valnämnden Tjänsteskrivelse Utgående ärenden Ärende nr 7: Aktuell information från Ekonomi. Ändrad föredragningsordning Ärende nr 6 flyttas upp till ärende nr 3. Därefter följer ärenden i enlighet med föredragningslistan. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att godkänna föreliggande ändringar i föredragningslistan. Justeras 3

4 51 Diarienummer 0459/11 Kommuninvest - avtal om medlemsansvar Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligande regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller fordran på sin motpart. Den solidariska borgensförbindelsen regleras i regressavtalet och omfattar Kommuninvests skuld till motparten, garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om motparten inte klarar sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Genom de förändringar som skett i verksamheten och de krav som ställs på bl. a lånehantering och betalningsberedskap behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avtal om regress m.m. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (garantiavtal) Personal och ekonomiutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Justeras 4

5 att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Stenungsunds kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Justeras 5

6 52 Diarienummer 0398/11 Samverkansutredning gällande hantering av utskänkningstillstånd Med anledning av den verksamhetsöversyn som kansliet gjort angående handläggning och tillsyn av alkoholärenden har olika samverkansalternativ tagits fram. Målet för samverkan är att säkra kostnadseffektivitet, professionalitet och rättssäkerhet på lång sikt. Detta gynnar både de intressen alkohollagen avser att skydda samt de enskilda näringsidkarna. Vid personal- och ekonomiutskottets sammanträde , 40, presenterades förslag till samverkan med tillståndsenheten i Göteborg. Då beslutades att samarbete inom SOLTAKkommunerna (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv) ska utredas. Att köpa tjänsten av Kungälvs kommun skulle enligt en preliminär beräkning gjord av Tillståndsenheten i Kungälv handla om 60 % av en heltidstjänst vilket skulle kosta Stenungsunds kommun ca kronor. Finansieringen av tjänsten kan enligt Tillståndsenheten i Kungälv ske genom en generell höjning av Stenungsunds kommuns taxor då dessa inte höjts sedan Tillståndsenheten i Kungälv beräknar att höjningen av taxor innebär intäkter för Stenungsunds kommun på ca per år. Resterande del, ca kronor per år, finansieras då genom skatter. Beslutsunderlag Inkommen skrivelse från Kungälvs kommun angående samverkansförslag Presentation av Tillståndsenheten, Kungälvs kommun Personal- och ekonomiutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att analysera samverkansförslagen från tillståndsenheterna i Göteborg och Kungälv samt möjligheten att utföra verksamheten i egen regi och att ta upp ärendet för behandling vid sammanträdet Justeras 6

7 53 Diarienummer 0197/11 Handlingsplan e-strategi Personal- och ekonomiutskottet behandlade ärendet och beslutade återremittera handlingsplanen för ytterligare beredning avseende: webbsändningar kommunfullmäktiges sammanträden komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt tidplan för åtgärder Till sammanträdet bifogades förslag till e-strategi där ovanstående punkter har beaktats. Vad avser webb-tv föreligger en särskild skrivelse. Beslutsunderlag Handlingsplan e-strategi Skrivelse angående webb-sändningar Personal- och ekonomiutskottet beslutar att återremittera e-strategin till förvaltningen till för att inhämta besöksstatistik från kommuner som webbsänder kommunfullmäktiges sammanträden. Ärendet ska åter behandlas vid personal- och ekonomiutskottets sammanträde Justeras 7

8 54 Diarienummer 0485/11 Uppföljning - Handlingsplan E-strategi 2010 E-skola varsin grundskolan Under hösten har satsningen varsin dator till eleverna i årskurserna 6-9 sjösatts, omfattar ca elever och lärare. Den beräknade årliga kostnaden beräknas för grundskolan att ligga på ca: 3 Mkr, beroende på ränteläge. E-handel Försöket med beställningar via e-handelssystemet Winst har fortsatt året ut. Pilotprojektet med Winst har inte medfört några kostnader för kommunen. IT-infrastruktur: Trådlöst Trådlöst nät (Cisco-baserat, nätutrustning alcatel) är utbyggt i kommunen på alla grundskolar, förskolor, gymnasium och vuxenutbildningen. Investeringsutgiften uppgick till 4,2 Mkr. Barnomsorg/grundskola finansierade 1,4 Mkr av dessa 4,2 Mkr ur tidigare års överskott. Utöver investeringsutgiften tillkommer kostnader för serviceavtal. IT-infrastruktur: Internet (ProLane) Vid införandet av e-skola varsin uppgraderades internetaccessen från 100 Mb till 200Mb vilket medfört en kostnadsökning på 72 tkr/år. IT-infrastruktur: Förbindelser En uppgradering av hastighet på förbindelser har skett inför införandet av trådlöst, dubblering av hastighet på förbindelser till grundskolor och förskolor, vilket medfört en kostnadsökning 2010 på kr/år IT-infrastruktur: Säkerhetstjänster i infrastrukturen säkra kort Under hösten har ett pilotprojekt pågått och utvärderingen visar att tjänsten kan komma att fungera på önskat sätt. Tillgänglighet Webb Enligt inriktningsmål för tillgänglighet har en talfunktion installerats på E-förvaltning Enligt inriktningsmål för e-förvaltning har arbetet påbörjats med att använda öppna standarder där grundskolan har infört Open Office för elever och lärare. Detta har lett till minskade licenskostnader, ca 400 tkr/år. E-service i samverkan e-tjänster En lista över de tjänster kommunens verksamheter önskar levereras som e-tjänst via webben har sammanställts. Installation av e-tjänstplattformen Jukebox har gjorts under novemberdecember Justeras 8

9 Ärendehantering Under 2010 har en förstudie gjorts för att beskriva dagens processer. It-beredningen har därefter beslutat att slå samman ärendehanteringen och GIS till ett gemensamt uppdrag där samhällsbyggnadschefen är ansvarig. Personal- och ekonomiutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljning av handlingsplan för e-strategi Justeras 9

10 55 Diarienummer 0836/10 Löneöversyn 2011 Utifrån det politiska beslutet om att utfallet ska överstiga lönekollektivavtalens lägstanivå med 0,5% landade nivåerna på löneökningarna för lönerevision 2011 på 2,09% för Stenungsunds kommun totalt 1874 tillsvidareanställda genomfördes BAS-arbetsvärdering utifrån kraven i diskrimineringslagen. Inom Stenungsunds kommun identifierades fyra befattningar (förskollärare, socialsekreterare, vårdbiträden och måltidsbiträden) som bedömdes i behov av höjning av medianlönenivåer för att inte bedömas ha osakligt lägre lön vid jämförelse med motsvarande befattning med män. Förskollärarna var den grupp som bedömdes vara i störst behov av ekonomisk tilldelning där 1100 kronor skulle få medianlönenivån upp till en nivå att det max var 5% skillnad nedåt från gruppen män som jämförelsen gjordes mot. Den BAS-jämförelsen som är gjord inom kommunen visar också på att förskollärarlönerna i snitt behöver höjas med cirka 800 kronor ytterligare efter de 250 kronor som redan är utbetalat för 2009 och De övriga befattningarna som identifierades i BAS-värderingen har inte fått någon tilldelning under utan det behov som är identifierat utifrån BAS ligger fast. Beslutsunderlag Rapport om löneutfall Bilaga Tilldelning enligt BAS Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Justeras 10

11 56 Diarienummer 0106/11 Aktuell information från Personal Administrativ chef Anette Oscarsson rapporterade om ett personalärende. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Justeras 11

12 57 Diarienummer 0372/11 Ekonomisk uppföljning t o m april 2011 Delårsresultatet uppgår till +/- 0 tkr. Inom verksamheten är det låga personalkostnader p g a vakanser och föräldraledigheter. Prognosen för helår är +/- 0 tkr, prognosen är osäker eftersom Stöd och Service har implementerat en ny telefonilösning för vilken leveransavtal ännu inte är tecknat varvid faktiska kostnader ännu ej fastställts. Avvikelsen för helår kan bli positivare ur ett ekonomiskt perspektiv anledningen till detta är att verksamheten fram till halvårsskiftet kommer att ha flera personalvakanser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. Justeras 12

13 58 Diarienummer 0140/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsundshem AB. Med anledning av Ove Anderssons bortgång behöver personal- och ekonomiutskottet utse en ny representant från Moderata samlingspartiet till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Personal- och ekonomiutskottet behöver även utse ny sammankallande till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Arbetsgruppens resultat ska redovisas på personal- och ekonomiutskottets sammanträde och på kommunstyrelsen sammanträde Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Carl G Finnskog till ny representant från Moderata samlingspartiet till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB samt till sammankallande för arbetsgruppen. Justeras 13

14 59 Diarienummer 0473/11 Samverkansavtal Södra Bohuslän Turism Vid sammanträdet beslutade personal- och ekonomiutskottet att avtalet för Södra Bohuslän Turism AB ska ses över. Enligt gällande avtal ska förhandlingar mellan kommunen och Södra Bohuslän Turism AB gällande nytt avtal påbörjas senast 1 oktober Med anledning av detta ansåg personal- och ekonomiutskottet att beslutad översyn ska göras i samband med dessa förhandlingar. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att avvakta med översyn av avtalet mellan kommunen och Södra Bohuslän Turism AB och utföra detta i samband med förhandlingar gällande nytt avtal. Justeras 14

15 60 Skrivelser för kännedom SKL:s strategi för esamhället. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 15

16 61 Diarienummer 0318/11 Arvoden valdagen och förtidsröstningen 2011 Valnämnden anser att det är skäligt att röstmottagare erhåller särskild reseersättning för de resor de gjort i samband med omvalet Vidare anser man också att arbetsinsatsen för valnämndens presidium motsvarar arbetsinsatsen för ett ordinarie val och därför bör arvodet höjas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Valnämnden Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet Personal- och ekonomiutskottet beslutar att resersättning i enlighet med Stenungsunds kommuns arvodesreglemente ska utgå till röstmottagare under valdagen för maximalt två resor t o r bostaden - vallokalen, om avståndet mellan bostaden och vallokalen överstiger 5 km. att resersättning i enlighet med Stenungsunds kommuns arvodesreglemente ska utgå till ordförande och vice ordförande i valdistrikt för de resor som uppdraget kräver, om avståndet mellan bostaden och vallokalen överstiger 5 km. att avslå valnämndens förslag om höjt arvode till valnämndens presidium. att avslå valnämndens förslag om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Justeras 16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-13

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-06-13 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30-10:30 Ajournering: 09:40-10:10 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

HÅBO 2011-08-22 2011-09-05 KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE KOMMUN

HÅBO 2011-08-22 2011-09-05 KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE KOMMUN HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE 2011-08-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2011-09-05 HÅBO KOMMUN KALLELSE Datum 2011-08-05 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

LILLA EDETS \:~% KOMMUN. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19. Anslag/Bevis

LILLA EDETS \:~% KOMMUN. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19. Anslag/Bevis .~t _~~ R~ \:~% KOMMUN Datum: Onsdagen den 19 mars Tid: kl 19.00 21.30 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars, klockan 13.00. Paragrafer: 9-16 Utses att justera:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer