NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 117 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Bokslutet för år Bokslutet 2012, bekräftelsebrev för revision Demokratibokslut Principer för ägobyte på Nålörens industriområde; Nyko Frys Ansökan om undantag; Ab Nyko Frys Oy Ansökan om undantag; Bådaskata norra båthamn Ansökan om undantag; Strandén Ansökan om miljötillstånd på industriområdet vid Nålören; Ab Nålörn Ansökan om miljötillstånd i Vexala by; H J Granlund Ab Marktäktstillstånd; Roy Nyman, Hirvlax LEGOAVTAL/Rätt att disponera område; Kovjoki Hembygds- och Museiförening Anhållan om proprieborgen; Fab Nykarleby Bostäder Behörigheten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt Indragning av tjänst; Trädgårdsmästare Caféverksamheten i Brostugan och Panorama 191 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen 134 Anmälningsärenden 192 Tilläggsärenden 135 Stadsbibliotekets utrymme 193 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Ingman Ronny Kass Mathias Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Englund Inger, ersättare för M Holmberg Sandin Stefan, ersättare för S Lawast Frånvarande Holmberg Marika Lawast Sören Övriga deltagande Paragrafer Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande, , Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Lillbacka Gunilla, stadskamrer, , kl Björkman Roy, ordf. för sv. skolsektionen, kl Sundell Boris, dir. för bildningsväsendet, kl Underskrifter Ordförande Protokollförare Protokolljustering Jan-Erik Högdahl Maria Palm, 129 Tomas Knuts Tid och plats Underskrifter Nils-Erik Rögård Vald-Erik Granlund Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Kvist, byråsekreterare

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 117 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 118 I tur att justera protokollet är ledamöterna Nils-Erik Rögård och Vald-Erik Granlund. (Följande i tur är Marika Holmberg och Ronny Ingman). SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Nils-Erik Rögård och Vald-Erik Granlund. Protokollet justeras på stadskansliet onsdagen den kl

5 Stadsstyrelsen CK:368/2013/ BOKSLUTET FÖR ÅR 2012 Både staden och kraftverket gör bättre bokslut i jämförelse med budgeten för år Sammantaget blev räkenskapsperiodens överskott totalt ,07 euro, varav kraftverkets del är ,03 euro och stadens 7 527,04 euro. Inför 2012 hade man för stadens del budgeterat med ett underskott på knappa euro. Under året har fullmäktige dessutom godkänt en tilläggsbudget för dagvårdens del, som utgör nettokostnads ökningar på euro. Tack vare betydligt mera skatteintäkter än beräknat och budgeterat lyckades man detta år vända underskottet till ett överskott. Utvecklingen av skatteinkomsterna var gynnsam under 2012 skatterna ökade med 4,55 procent i förhållande till det fastställda bokslutet Nykarleby har även en bra ökning av statsandelar och i jämförelse med 2011 ökade dessa hela 5,97 procent eller dryga År 2011 hade staden en ökning på 3,99 procent. Om man ser på stadens egen verksamhet, exklusive affärsverket kan konstateras att nettokostnaderna (verksamhetsbidraget) ökade under 2012 med höga 7,6 procent vilket är oroväckande mycket speciellt då man kommer ihåg att fjolårets ökning också var hög 6,3 procent, då en hållbar utveckling ligger på 3-4 %. Ser man på årsbidragets nivå bör detta uppgå till åtminstone nivån på avskrivningarna som i bokslutet för år 2012 är 2,7 milj. euro. Detta klarar Nykarleby i år med rätt bra marginal. Årsbidraget för 2012 uppgår till 117,6 procent av avskrivningarna eller 423 euro/invånare, jämfört med år 2011 då det var 129,5 procent eller 473 euro/invånare. Det här är goda siffror i jämförelse med de flesta andra kommuner, eftersom preliminära bokslutssiffror visar att 61 kommuner i Finland uppvisar ett negativt årsbidrag år De totala nettoinvesteringarna uppgår till ca 7 miljoner euro. Affärsverkets del är ca 2,9 miljoner och de största summorna har gått till investeringar i el- och vattendistributionsnät och fjärrvärme. Stadens största investering under 2012 var det pågående renoveringsprojektet av Skogsparkens skola / Metsäkulman koulu för 1,2 miljoner euro. En annan utmaning i bokslutet är dock att årsbidraget täcker bara 45 % av investeringarna, resten täcks med ökad låneupptagning. Lånebördan ökar och takten är ohållbar. Vid utgången av 2012 var 16 milj. euro, d.v.s euro per invånare. Av detta belastar 4 miljoner Nykarleby kraftverk. Under 2012 steg stadens lånestock med 4 milj.

6 Stadsstyrelsen Sst 119 Befolkningsutvecklingen går i rätt riktning och 2012 ökade befolkningen med 18 personer från år 2011 till år Vid utgången av år 2012 var Nykarleby stads ackumulerande överskott 10,3 milj. euro, d.v.s euro per invånare. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott ,07 euro bokförs mot överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder i balansens egna kapital. Föreslår att stadsstyrelsen undertecknar bokslutet för år 2012 och överlämnar bokslutet för godkännande i stadsfullmäktige på basen av revisionsnämndens beredning. Dessutom föreslås att tjänstemännen befullmäktigas att rätta till eventuella tekniska fel som inte påverkar resultatet. Stadsdirektörens förslag godkändes.

7 Stadsstyrelsen CK:369/2013/ BOKSLUTET 2012, BEKRÄFTELSEBREV FÖR REVISION Sst 120 Bilaga 1/120 Kommunens revisionssamfund kräver att kommunen skall underteckna bifogade brev som skall riktas till BDO Audiator Oy, se bilaga. Brevet är en del av en internationell trend inom revisionen där de ansvariga inom organisationerna uppmärksammas på det ansvar de har för bl.a. den interna kontrollen. I detta fall är det stadsstyrelsen och stadsdirektören som i bekräftelsebrevet uppmärksamgörs på de krav som ställs på dem vad gäller övervakningen av kommunens bokföring, bokslut och förvaltning. Brevet skall undertecknas av styrelsens ordförande och stadsdirektören. Stadsstyrelsen skall befullmäktiga dem att underteckna brevet på stadsstyrelsens vägnar. SD: Stadsstyrelsen tar del av innehållet i brevet och befullmäktigar stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören att underteckna det på stadsstyrelsens vägnar. En kopia av brevet sänds till revisionsnämnden. Stadsdirektörens förslag godkändes.

8 Stadsstyrelsen CK:372/2013/ DEMOKRATIBOKSLUT 2012 Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs nu för tionde året. Demokratibokslutet har blivit en viktig och uppskattad rapport över vad som hänt inom stadens förvaltning och beslutsfattande under året som gått. Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs för att ge information om hur staden uppfyller de demokratiska värden som man kan förvänta sig att en kommun skall erbjuda. God förvaltningssed handlar om öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens. I demokratibokslutet sammanställs även aktuell statistik kring utvecklingen i staden. I den representativa demokratin har de beslutsfattande organen en central uppgift. Demokratibokslutet redogör därför också för aktiviteten och besluten i de olika organen i staden. Demokratibokslutet 2012 visar i många avseenden positiva trender. Invånarantalet ökade, antalet födda barn var det högsta på tjugo år, arbetslösheten är fortfarande låg och stadens förvaltning har fungerat väl var ett år som också präglades av val. Såväl kommunalval som presidentval hölls under året. Nykarleby stad har i många avseenden en god och fungerande förvaltningskultur. Den goda förvaltningskulturen inom staden skall fortsättningsvis tas till vara men bör också ständigt utvecklas. Att redovisa och utvärdera det demokratiska arbetet som görs i kommunen är en viktig del i den processen och här har demokratibokslutet en central funktion. Sst 121 SD: Stadsstyrelsen godkänner demokratibokslutet för år Demokratibokslutet delges stadsfullmäktige. Stadsdirektörens förslag godkändes. Protokollsanteckning: Stadsstyrelsen önskade att demokratibokslutet även skulle innehålla information om social- och hälsovården i Nykarleby.

9 Stadsstyrelsen CK:375/2013/ PRINCIPER FÖR ÄGOBYTE PÅ NÅLÖRENS INDUSTRIOMRÅDE; NYKO FRYS Sst 122 Bilaga 1/122 Ab Nyko Frys och staden har tagit initiativ till ett detaljplaneprojekt på Nålören. Den gällande detaljplanen (Sp nr 42, LS ) uppdateras för ett större enhetligt område. Planeområdet finns invid Åminnevägen, Conradigatan, Jakobstadsvägen (lv 749) och Ragnövägen. BK/teknisk nämnden har presenterat ett planutkast i slutet av december och utkastet har varit framlagt till påseende. Intressenter och myndigheter har blivit hörda och en del synpunkter har inkommit över utkastet. Synpunkterna berör dock inte Nyko Frys tomtområde. Företaget har initierat ett större byggprojekt, en hallbyggnad på ca 3000 vy-m 2. Sökanden har ansökt om undantag för den planerade byggnadsåtgärden. Byggandet skulle ske med stöd av detaljplaneutkastet och sökanden äger största delen av tomtområdet. Enligt planutkastet ingår i sökandens kommande tomtområde (u.b.v. tomt nr 5) ca 3714 m 2 av stadens lägenhet Vallmo RNr 25:3. Ytterligare ingår i sökandens u.b.v. tomt nr 6 ett ca 1245 m 2 stort område av Nykarleby stads donationsjord RNr 1:45. Av sökandens tomt nr 1 åtgår preliminärt ett delområde till Åminnevägens föreslagna nydragning. Synpunkter har dock inkommit över vägdragningen, varför området skall granskas på nytt innan ett planförslag utarbetas. I ett kommande ägobyte skall de ovan nämnda markområdena ingå och eventuellt övriga som tillkommer under detaljplaneprocessen. I detta fall kommer ägobytet att utgöra en del planverkställigheten. BK anser med hänsyn till tidigare tillämpade ägobytesprinciper att områden som byts kan värderas till samma pris. Tomtdelar kan inlösas enligt stadens gällande taxa vid tidpunkten för inlösen. Åtgärderna styrks ytterligare av att sökanden förvärvat tomten nr 1 till marknadspris. Förutom de tidigare reglerade planläggningskostnaderna så skall respektive part stå för sina fastighetsförrättningskostnader som uppstår i samband med ägobytet. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att ett ägobyte verkställs med Ab Nyko Frys när detaljplaneändringen för Nålörens industriområde vunnit laga kraft. Företagets hallbyggande kan ske enligt det planutkast som presenterats. De markområden som avses bytas/inlösas framgår av den bifoga-

10 Stadsstyrelsen de preliminära tomtindelningen. Områdena och deras arealer preciseras i samband med godkännandet av detaljplaneförslaget. Protokollsanteckning: Vald-Erik Granlund anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

11 Stadsstyrelsen BK:331/2013/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; AB NYKO FRYS OY Bilaga 1/123 Ab Nyko Frys Oy ansöker om undantag för uppförande av en produktionshallbyggnad avvikande från detaljplanen på arealbestämda områden av fastigheterna och och samt tomten nr (på stadens industriområde vid Nålören). För den aktuella tomten gäller följande: - detaljplan nr 42, fastställd av LS T-4, kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. - på varje tomt får uppföras högst 11 m höga byggnader. - byggrätt, e = 0,30. - areal m 2 Sökanden önskar uppföra en byggnad enligt följande; - en nybyggnad av ca 3000 vy-m 2 stor lagerbyggnad (hallbyggnad), avvikande från detaljplanens bestämmelser, delvis placerad på allmänt område. Planläggaren och t.f. byggnadsinspektören har tagit del av sökandens byggnadsplaner. Enligt i ansökan framförda önskemål avviker den planerade byggnaden från bestämmelserna och reserveringarna i den ovannämnda detaljplanen. Planavvikelsen gäller för byggnadens placering och överskridning av i detaljplanen anvisad byggrätt. Underlag för anhållan är ett detaljplaneutkast som presenterats Planutkastet har behandlats/förordats av tekniska nämnden. Detaljplaneutkastet har varit framlagt till påseende under tiden De synpunkter som framförts över planutkastet under hörandet i beredningsskedet berör inte tomtområdet för den planerade hallbyggnaden. Vid terrängsyn och företagen studie har Byggnadskontoret (BK) konstaterat att den nu föreslagna byggnadsåtgärden samt placeringen inte kommer att förorsaka några betydande negativa konsekvenser för planläggningen eller landskapet. Placeringen bygger på gjorda reserveringar i detaljplaneutkastet. Endast den planerade körvägen väster om hallbyggnaden befinner sig på en planteringszon. Planläggaren har i samband med anhållan granskat och bedömt byggnadsåtgärden. Med en annan planåtgärd kan även önskad effekt uppnås. I planförslagsskedet kan i stället intas en annan planbeteckning, trädrad som planteras/bevaras. Med denna beteckning erhålls även en lindring av fasadens landskapspåverkan.

12 Stadsstyrelsen Sökanden har presenterat särskilda skäl för anhållan. Redan sommaren 2012 konstaterades att den planerade hallbyggnaden inte kan förverkligas med stöd av gällande detaljplan. Den nu påbörjade planprocessen var dock beroende av en markanskaffning. Detaljplaneprocessen kunde inledas när sökanden förvärvat granntomten, BK anser att den ansökta hallbyggnaden kan uppföras på föreslaget sätt med hänsyn till den bebyggda miljön. Den föreslagna flyttningen av Forsiusgatan och planbeteckningen (trädrad som planteras/bevaras) kan preciseras i samband med planförslagsskedet. Staden är ägare till fastigheten Vallmo, RNr 25:3 (rågranne) och sökanden äger industritomterna och fastigheten Frysbox, RNr 11:35. Övriga intressenter anses ha blivit hörda i samband med detaljplaneprocessen (hänv.; bl.a. målkarta i planbeskrivningen s.10). Planläggaren och t.f byggnadsinspektören föreslår för stadsstyrelsen att det av Ab Nyko Frys Oy ansökta undantaget erhåller förord. Det ansökta undantaget skall handläggas av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Sst 123 SD: Stadsstyrelsen föreslås på basen av BK:s utlåtande förorda ansökt undantag. Handlingarna tillställs ELY-centralen. Protokollsanteckning: Vald-Erik Granlund anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes. Paragrafen justerades omedelbart.

13 Stadsstyrelsen BK:121/2013/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; BÅDASKATA NORRA BÅTHAMN Bilaga 1/124 Föreningen Bådaskata norra båthamn anhåller om stadsstyrelsens undantag från bestämmelserna i delgeneralplan för havsnära byar (GP nr 18, SFM / HFD ). Undantaget gäller för byggande av ett båthus omfattande 400 m 2 våningsyta på Nykarleby fiskelags/delägarlags område vid Bådaskata norra båthamn. Den planerade byggnaden är belägen intill det i delgeneralplan för havsnära byar anvisade området LV-1 (Småbåtshamn och/eller båtskjulsområde området är reserverat för småbåtshamn och/eller båtarnas vinterförvaring. Byggnadsrätten är 10 % av tomtens areal som i delgeneralplanen visats till LV-1 område). Byggnaden är belägen på ett område som sökanden besitter, men utanför det anvisade LV-1 området. Intill den planerade byggplatsen finns från tidigare två likadana båthus som har beviljats bygglov år 2006 ( R). Planförslag 1 till delgeneralplan för havsnära byar har varit till påseende , vilket är senare än när båthusen ( R) blev beviljade bygglov. Detta betyder att planprocessen för delgeneralplan för havsnära byar har pågått under den tid de första båthusen blivit byggda, men placeringen av området LV-1 har inte blivit beaktat gentemot de två båthusens placering. Med undantaget korrigeras avvikelsen som finns mellan förverkligat bygglov och planreserveringen för LV-1 området. Fastigheter som berörs av undantaget är Högskata RNr 9:79 (stadens lägenhet) och Nykarleby fiskelags/delägarlags vattenområde Endast rågrannarna har hörts skriftligen och de motsätter sig inte byggandet. Ett vidare hörande (kungörelseförfarande) kan anses vara motiverat i undantagsärendet. Stadsstyrelsen torde med hänvisning till MBL 171 kunna behandla det ansökta undantaget. Byggnadsinspektören och stadsgeodeten har granskat sökandens byggnadsplaner och förordar att undantag beviljas. Det planerade byggandet kan inte anses ha avsevärda skadliga miljökonsekvenser, samt förorsakar inte olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen. Avsikten med LV-1 reserveringen i generalplanen var att byggande av båthus i anslutning till hamnen skulle vara möjligt.

14 Stadsstyrelsen Sst 124 SD: Stadsstyrelsen föreslås på basen av byggnadskontorets utlåtande bevilja ansökt undantag. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN. Protokollsanteckning: Mathias Kass och Rita Linqvist anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes.

15 Stadsstyrelsen BK:338/2013/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; STRANDÉN Bilaga 1/125 Boris Strandén anhåller om stadsstyrelsens undantag från bestämmelserna i Markanvändnings- och bygglagen (MBL). Ansökan gäller för ersättande av befintlig fritidsbostad om 37 m 2 våningsyta med en ny fritidsbostad om 37 m 2 våningsyta. Byggnadsplatsen består av lägenheten Tackelstugan RNr 9:84 i Soklot by i Nykarleby och omfattas av delgeneralplanen för havsnära byar (GP nr 18, SFM / HFD ). Enligt MBL 116 bör en byggplats vara tillräckligt stor, dock minst 2000 m 2. Den befintliga byggnaden är i delgeneralplanen belägen på område som utvisats med RA-3/s - beteckning (nuvarande område med tät fritidsbosättning område där miljön bör bevaras). Den 949 m 2 stora fastigheten är bebyggd med fritidsbostad om 37 m 2 våningsyta, gäststuga/bastu om 28 m 2, lusthus om 8 m 2 och ett förråd om 8 m 2. Enligt planebestämmelserna och tillhörande planeringsanvisning för RA-3/s området får man på varje byggnadsplats mindre än 1000 m 2 bygga högst 3 separata byggnader. Byggrätten för fritidsbostad är högst 6 % (57 m 2 ) av byggnadsplatsens areal och byggrätten för bastu och kallt förråd är högst 2 % (19 m 2 ) av byggnadsplatsens areal. Totalt har fastigheten en byggrätt om 76 m 2 våningsyta. De befintliga byggnadernas totala våningsyta är 81 m 2, vilket är en överskridning om 6,5 %. Sökanden önskar riva befintlig fritidsbostad p.g.a. dess dåliga skick och avser uppföra den nya fritidsbostaden på samma plats som den nuvarande. Den nya byggnadens fasad skiljer sig från den befintliga byggnaden. Ersättande byggande är tillåten inom byggnadsrättens ramar. Den nya byggnaden har planerats utgående från den invid varande bastu-/gäststugebyggnaden. Endast de närmaste rågrannarna har hörts skriftligen och de motsätter sig inte byggandet. I samband med bygglovet och själva utförandet bör fasadlösningen, terrassens storlek och den mindre avvikelsen för byggrätten granskas. Byggnadsinspektören och stadsgeodeten har granskat sökandens byggnadsplaner och förordar att undantag beviljas. Undantaget gäller för byggnadsplatsens areal. Villkor för byggnadsåtgärden är att befintligt trädbestånd bevaras. Åtgärden behövs med hänsyn till den bebyggda miljön och landskapet.

16 Stadsstyrelsen Sst 125 Det planerade byggandet kan inte anses ha avsevärda skadliga miljökonsekvenser, samt förorsakar inte olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen. Stadsstyrelsen kan med hänvisning till MBL 171 behandla ansökt undantag. SD: Stadsstyrelsen föreslås bevilja ansökt undantag. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN. Stadsdirektörens förslag godkändes.

17 Stadsstyrelsen CK:378/2013/ ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND PÅ INDUSTRIOMRÅDET VID NÅLÖREN; AB NÅLÖRN Bilaga 1/126 Ab Nålörn har hos Västra och Inre Finlands Regionförvaltningsverk anhållit om miljötillstånd för utvidgad verksamhet för pälsdjurfarmning på ett delområde på stadens industriområde vid Nålören. Miljötillståndsansökan gäller ett drygt 10 ha stort outbrutet område av fastigheten Nykarleby stads donationsjord RNr 1:45. Ärendet har kungjorts och staden har tillsänts begäran om utlåtande. Ansökan gäller utvidgning av miljötillståndet (LSU-2002-Y-76/beslutet givet ). Enligt gällande tillstånd får på ett ca 3,50 ha stort avgränsat delområde hållas 2300 rävavelshonor med valpar, eller totalt rävar. Den ansökta tillståndsutvidgningen omfattar både hållande av rävar och minkar på farmområdet. Efter utvidgningen skulle det finnas 1970 rävavelshonor med valpar, eller totalt rävar och 2230 minkavelshonor med valpar, eller totalt minkar. På den gamla farmtomten har från tidigare funnits ca 11 km skugghus. Enligt gällande tillståndsvillkor får farmverksamhet bedrivas i endast en del av skugghusen, i 3880 lm. På den resterande delen av området (ca 6,50 ha) skulle skugghusen rivas. Rivningen av skugghusen skulle vara genomförd före utgången av år Efter den planerade utbyggnaden skulle det totalt finnas ca 7430 lm skugghus på farmområdet. Rävskugghusen skulle vara 48 st och deras totala längd utgör 4980 lm. Ansökan omfattar även 18 st skugghus för minkar är deras totala längd utgör ca 2450 lm. Till farmanläggningen hör även ett separat kemiskt reningsverk. Ur handlingarna framgår mera detaljerade uppgifter om anläggningen, dess drift och gödselhantering. BK:s utlåtande: Den befintliga pälsdjursfarmen finns i närheten av Nykarleby älv invid Gamla hamn. Väster och norr om det gamla farmområdet finns permanent bosättning i flera gårdsgrupper som tillsammans bildar en gles bebyggelsestruktur. Söder om kvarter 912 finns norra delen av stadens industriområde och begravningsplatsen Området vid Nålören berörs förutom av delgeneralplanen för centrum (Gp nr 16, godkänd SFM ) även av stadsplaner, Sp nr 29, fastställd av LS och Sp nr 42, fastställd av LS

18 Stadsstyrelsen Sst 126 Den befintliga pälsdjursfarmen finns på under bildning varande TF-tomt nr 1 i kvarter 912. Tomten har inte blivit bildad i enlighet med stadsplan nr 29 och tillhörande tomt-indelning nr 156. Planverkställigheten har skjutits upp och i inledningen av 1990-talet gjordes en nygranskning av områdets status. Detta skedde i samband med revidering av delgeneralplanen för centrum. Området erhöll en specialbeteckning i generalplanen, ME specialområde för jordbrukets binäringar, med en planeringsanvisning; på området bör ej grundas nya farmer för pälsdjur. Staden har fattat beslut om revidering av den angränsande detaljplanen, Sp nr 42. Det planprojekt som berör för området vid begravningsplatsen har blivit slutfört och detaljplanen Dp nr 106 har godkänts av stadsfullmäktige En ny delrevidering av detaljplanen har inletts. Den planprocess som pågår berör området som finns norr och öster om den godkända detaljplanen Dp nr 106. Ett planutkast har presenterats i december 2012 och detta omfattar allmänna områden i stadsdel 9 och kvarteren 902, 904, 906, 921, 922 och 930. Området avses reserveras för industriellt bruk och utkastet har varit framlagt till påseende i januari/februari Anläggningens influensområde sträcker sig till den närliggande småhusbebebyggelsen. Kortaste avståndet från farmanläggningen till en enskild bostad understiger 200 m. Avståndet till de närmaste fritidstomterna och småhusbyggplatserna på andra sidan älven är drygt 300 m. Byggnadskontoret förordar inte en utbyggnad av pälsfarmen i kvarter 912. En betydande upprustning eller nysatsning på detta område är inte motiverad. Enligt planeringsanvisningen i delgeneralplanen bör inte grundas nya pälsfarmer på detta område. Med hänsyn till anläggningens läge och vad som framförts ovan anser BK att man nu bör genomföra arbetet med rivning av de gamla skugghusen, i enlighet med villkoren i miljötillståndet (LSU-2002-Y-76). Den befintliga anläggningen kan däremot kvarhållas tillsvidare på området. Legotiden skall prövas i samband med att legoförhållandet upphör. Det gällande legoavtalet är i kraft till och prövningen sker med stöd av stadens farmstrategi. SD: Stadsstyrelsen föreslås omfatta BK:s utlåtande. Beslutet meddelas Regionförvaltningsverket. Stadsdirektörens förslag godkändes.

19 Stadsstyrelsen CK:376/2013/ ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND I VEXALA BY; H J GRANLUND AB Bilaga 1/127 H & J Granlund Ab/A. Granlund har hos Regionförvaltningsverket (Västra och Inre Finland) anhållit om miljötillstånd för utvidgad verksamhet för pälsdjurfarmning invid Jåfsholmarna i södra delen av Vexala. Miljötillståndsansökan gäller områden på fastigheten Bluefarm RNr 13:62 Vexala by. Ärendet har kungjorts och staden har tillsänts begäran om utlåtande. Ansökan gäller för hållande av 1120 rävavelshonor med valpar, eller totalt 8960 rävar. De nuvarande djurmängderna i den befintliga anläggningen (pälsfarmen) är 800 avelshonor med valpar. På byggplatsen finns enligt anhållan befintliga skugghus (32 st) från tidigare, totalt ca lm. Efter den planerade utbyggnaden skulle finnas 37 st skugghus och deras totala längd utgör ca 2380 lm. Mera detaljerade uppgifter om anläggningen och dess gödsellagring framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Det ansökta farmprojektet ligger i närheten av gårdsgruppen Fågels. Väster om området finns permanent bosättning i flera gårdsgrupper som tillsammans bildar en gles bebyggelsestruktur. För byområdet finns en godkänd delgeneralplan utan rättsverkan (DGp nr 13, SFM ), generalplan för Vexala. Både den fasta bebyggelsen och närliggande pälsfarmer omfattas av delgeneral- planen. För byns områden inom strandzonen finns därtill en separat strandplan med rättsverkan (SDp nr 30, VFMC ). Den befintliga anläggningens (pälsdjursfarmen) utbyggnad sker med stöd av en separat tillståndsprocess och då bör planerade markanvändningen i närområdet beaktas. Den aktuella pälsfarmen är belägen på fastigheten Bluefarm RNr 13:62 och har ett placeringstillstånd (HVN, år 1978). Utbyggnaden föreslås ske norrut från den befintliga anläggningen. I samband med utbyggnaden bör man bedöma konse- kvenserna för både miljön och näromgivningen. I generalplanen har närliggande markområden reserverats för boende (AT, bycentrum) samt jord- och jord- och skogsbruksområden (MT, M). Pälsdjursfarmens område har i inte utvisats med TF-beteckning i generalplanen, utan farmen har erhållit en M-beteckning, jord- och skogbruksområde. Placeringstillståndet har dock förblivit ikraft.

20 Stadsstyrelsen Anläggningens influensområde sträcker sig till den närliggande småhus- och fritidsbebyggelsen. Kortaste avståndet från farmanläggningen till en enskild bostad är knappt 70 m. Till de närmaste fritidstomterna i stranddetaljplanen (SDp nr 30) är avståndet ca 200 m. Mellan bosättningen och farmen finns endast mindre skogsområden som utgör buffertar. Trots att avståndet till Gräsörens sydvästra sida är drygt 600 m så blir inverkan nästan densamma, eftersom ett delområde av de ovan nämnda skogsområdena utgör den enda bufferten. Fritidsbyggnadsplatserna i RA-kvarter 118 finns därtill i ett ogynnsamt väderstreck (NO) och den resterande delen av sträckan är öppet vattenområde. Byggnadskontoret (BK) anser såsom tidigare att miljöpåverkan främst bör bedömas av miljö- och byggnadsnämnden. I samband med granskningen av detta tillståndsärende har BK konstaterat att ärendet även är ett komplext markanvändningsärende. Den befintliga farmanläggningen har en inverkan på bosättningen och fritidsbebyggelsen, men i bedömningen bör medtas att anläggningen har verkat länge på denna plats. BK anser med hänsyn till detta att den nuvarande anläggningen skulle kunna kvarhållas, men anser att en utbyggnad inte är att föredra på detta markområde. BK rekommenderar att stadsstyrelsen föreslår ett tidsbundet tillstånd. Villkor för åtgärden borde ytterligare vara att skogsområden som finns på sökandens mark bibehålls intakta och att inga avverkningar utförs under tiden pälsdjursfarmning idkas på området. Sst 127 SD: Stadsstyrelsen föreslås förorda ansökt undantag med villkoret att skogsområden som finns på sökandens mark bibehålls intakta och att inga avverkningar utförs under tiden pälsdjursfarmning idkas på området. Beslutet meddelas Regionförvaltningsverket. Protokollsanteckning: Vald-Erik Granlund och Roger Frostdahl anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes.

21 Stadsstyrelsen BK:1297/2007/ MARKTÄKTSTILLSTÅND; ROY NYMAN, HIRVLAX Miljö- och byggnadsnämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1/3 Redogörelse av ansökan: Bilaga 1/128 Roy Nyman anhåller om tillstånd för tagande av totalt fast m 3 berg och sten under perioden , från del av lägenhet Skytt Rnr 7:65 i Kantlax by, Nykarleby stad. På fastigheten har tidigare beviljats marktäktstillstånd för brytande av m 3 bergsmaterial varav m 3 hade brutits i juni Tillståndet gick ut i juni Området ägs av sökanden och den årligen uttagna mängden uppgår till m 3. Hela täktområdet, inklusive lagringsområdet, har en areal på 1,3 ha. Tagningsområdets areal är ca 0,8 ha. Planerat täktdjup uppges till nivå +10,5 och vid slutläge en nivå på +11,0. Nuvarande markyta varierar från nivå +17,5 till +20,5. Grundvattennivån ligger i medeltal på nivå + 10,5. Efter avslutad verksamhet kommer ingen öppen vattenspegel att finnas på täktområdet. Enligt ansökan kommer bergstäkten att omges av en minst en meter hög stenvall eller flagglina under pågående brytning. Permanent lagring av oljor och smörjmedel på området förekommer inte. Slänterna runt täktområdet utjämnas till lutning 1:2 med sprängsten, morän och humusjord så att håligheter inte uppstår. Slänter och täktbotten beskogas efter avslutad verksamhet Den planerade täktverksamheten befinner sig inte på eller i omedelbar närhet av klassificerat grundvattenområde eller andra viktiga eller skyddsvärda naturtyper eller kulturhistoriskt viktiga objekt. Förslag till marktäktstillstånd: Arbetsgruppen för marktäktsärenden (B.Nyman, P.Sjöblom och M.Backman) föreslår att tillstånd för marktäkt på lägenhet Skytt Rnr 7:65 i Kantlax by, Nykarleby stad beviljas i enlighet med till ansökan bifogad täktplan förutsatt att följande tillståndsbestämmelser efterföljs: 1. Tillstånd beviljas för 5 år och för tagande av högst m 3 bergsmaterial. 2. Täktområdet utmärks i terrängen innan tagningen inleds. Om inte tagnings- och täktområdet utmärks före täktverksamheten inletts förbehåller byggnadskontoret i Nykarleby stad sig rätten att påla ut området mot betalning.

22 Stadsstyrelsen Slänterna skall formas till lutningen 1:2, utjämnas med jord och planteras med skog. Området i övrigt utjämnas och formas så att ytvatten inte ansamlas samt planteras med skog. Mellan slänterna och grannlägenheter skall lämnas ett minst 10 meter brett, orört område. 4. Eftervårdsarbeten utförs vartefter tagningen fortskrider dock senast före utgången av tillståndstiden. Beständiga diken som avleder ytvatten från täktområdet skall anläggas och underhållas efter avslutad täktverksamhet. 5. För att möjliggöra beskogning på det avslutade täktområdet skall marktäktens botten vara minst 1 meter över grundvattenytan. Om tagning sker under grundvattenytan bör vattendjupet bli minst 2 meter för att motverka igenväxning. Slänter mot eventuellt vattenområde skall gå ner minst två meter under vattenytan. 6. Bergsbrottet skall under tiden verksamhet pågår omgärdas med godkänt skyddsstängsel eller annan anordning som förhindrar att människor eller djur i misstag faller ner i bergsbrottet. 7. Sprängningsarbeten utförs under vardagar mellan klockslagen Under perioden bör sprängning inte utföras utan överenskommelse med pälsdjursuppfödare i omgivningen. 8. Marktäkten skall genomföras på ett sådant sätt, att oljor eller andra för grundvattnets kvalitet skadliga ämnen, ytvatten av dålig kvalitet eller humushaltigt ytvatten inte hamnar i grundvattnet. 9. Vid eventuell olycka, där olja eller något annat för vattenkvaliteten skadligt ämne kommit i markgrunden måste omedelbart saneringsåtgärder vidtas samt Nykarleby stads räddningschef informeras. 10. Bränslecisterner och arbetsmaskinernas förvaringsplatser bör skyddas på ändamålsenligt sätt med tätt underlag. 11. Tillståndsinnehavaren skall årligen före utgången av januari månad till stadsstyrelsen meddela mängden och arten av substans om tagits. 12. Eventuell förlängning av detta tillstånd skall skriftligen anhängiggöras hos stadsstyrelsen före tillståndstidens utgång. 13. Tillståndsinnehavaren skall före utgången av tillståndstiden hos miljö- och byggnadsnämnden begära slutsyn. 14. Som säkerhet för eftervårdsåtgärderna inkrävs en bankgaranti på i form av bankgaranti eller bankdeposition. Staden förbehåller sig rätten att justera säkerheten vartannat år.

23 Stadsstyrelsen Mbn 498 Sst 3 Sst 128 MVS: Miljö- och byggnadsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att arbetsgruppens tillståndsförslag omfattas. Godkändes enligt miljövårdssekreterarens förslag. Ansökan om marktäktstillstånd har varit framlagd till allmänt påseende under tiden Inom föreskriven tid har inga anmärkningar inlämnats mot ansökan. SD: Stadsstyrelsen torde omfatta miljö- och byggnadsnämndens förslag och bevilja marktäktstillstånd med ovannämnda tillståndsvillkor. Beslutet meddelas den samt delges sökanden, miljöcentralen, BK och MBN. Stadsdirektörens förslag godkändes. Roy Nyman anhåller om förlängning av marktäktstillståndet på del av lägenhet Skytt RNr 7:65 i Kantlax by, Nykarleby stad, med 5 år. Stadsstyrelsen beviljade den , 3 marktäktstillstånd för 5 år för tagande av fast m 3 berg och sten. Sökanden meddelar att endast m3 uttagits av tillståndsmängden. Nuvarande tillstånd är giltigt till SD: Stadsstyrelsen föreslås besluta att marktäktstillståndet på lägenhet Skytt RNr 7:65 förlängs med 5 år. Säkerheten för eftervården bör förlängas med motsvarande antal år. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN. Stadsdirektörens förslag godkändes.

24 Stadsstyrelsen BK:1139/2006/ LEGOAVTAL/RÄTT ATT DISPONERA OMRÅDE; KOVJOKI HEMBYGDS- OCH MUSEIFÖRENING Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Ten 154 Sst 323 BK har konstaterat att avtalet för järnvägsområdet i Kovjoki upphör att gälla Kovjoki Hembygds- och Museiförening har besuttit banvallsområdet med stöd av avtal. Området är beläget från stationsområdet och en punkt ca 100 meter väster om viadukten. För det av staden ägda området har inte uppburits avgift. BK har utrett ärendet och anser att föreningen fortfarande kan disponera det ca 4,2 ha stora området för samma ändamål enligt nugällande villkor. GEO: TEN torde bevilja Kovjoki Hembygds- och Museiförening rätten att disponera det ca 4,2 ha stora banvallområdet. Rättigheterna kan inte överföras på tredje person. Avgift uppbärs inte för nyttjanderätten. Staden kvarhåller rätten till vägförbindelse på banvallen väster om viadukten. Beslutet delges föreningen, ritaren och lantmäteriingenjören (LTI). Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Kovjoki hembygds och museiförening r.f har tagit initiativ till uppförande av ett vagnslider på stadens markområde mot Kovjoki. Området är beläget på stadens fastighet Järnvägsområde RNr 7:0 i Nykarleby stad (nr ). Sökanden har med separat beslut (TEN ) erhållit rätt att disponera en del av fastighetens område för ett smalspårigt järnvägsspår. För att det önskade byggandet skall vara möjligt så bör föreningen erhålla besittningsrätt till ett begränsat markområde. BK och CK har utrett möjligheterna för detta. Staden kan ansöka om bygglov för projektet eller alternativt ge en fullmakt för detta åt sökanden. SD: Föreslås att staden ansöker om bygglov för Kovjoki hembygds- och museiförening rf:s byggprojekt invid Mjökan. Föreningen får disponera markområdet under själva byggnaden på samma villkor som i det ovannämnda beslutet (TEN ). Paragrafen föreslås justeras omedelbart och beslutet kan iakttas innan detta vunnit laga kraft.

25 Stadsstyrelsen Beslutet delges CK och BK för verkställighet. Protokollsanteckning: Jan-Erik Högdahl anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Vald-Erik Granlund fungerade som t.f. ordförande under paragrafen. Stadsdirektörens förslag godkändes. Kovjoki hembygds och museiförening r.f. har beviljats Leader-finansiering för Projekt Godståg. Vid projektets laglighetsgranskning har ELY-centralen meddelat att en förutsättning för stödjande av investeringsprojekt är att nyttjanderätten säkerställs på ett ändamålsenligt sätt genom att arrenderätt eller någon annan särskild rätt registreras (Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden). Staden bör därför uppgöra ett legoavtal där staden arrenderar området åt Kovjoki Hembygds- och museiförening r.f. Sst 129 SD: Stadsstyrelsen beslutar att staden arrenderar det ovannämnda området åt Kovjoki hembygds och museiförening r.f. Legotiden föreslås utgöra 10 år. Paragrafen justeras omedelbart. Protokollsanteckning: Jan-Erik Högdahl anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Maria Palm fungerade som ordförande under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas BK för uppgörande av legoavtal och Kovjoki hembygds och museiförening rf.

26 Stadsstyrelsen CK:373/2013/ ANHÅLLAN OM PROPRIEBORGEN; FAB NYKARLEBY BOSTÄDER Bilaga 1/130 Fab Nykarleby Bostäder har beslutat att lyfta ett lån på euro från Kommunfinans Abp. Lånet skall dels användas till att betala bort ett gammalt lån, dels användas för budgeterade investeringar. Nykarleby bostäders styrelse har beslutat att lyfta lånet mot 5 års referensränta som i dagsläget utgör 1,95 %, inkl. marginal. Lånetiden är 15 år. Kommunfinas Abp kräver stadens proprieborgen som säkerhet. Fab Nykarleby Bostäder anhåller i bifogad anhållan om stadens borgen för det stora lån. Borgen för det gamla lånet på ,26 euro avlyfts istället så fort det återbetalts den Sst 130 SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att proprieborgen beviljas Fab Nykarleby Bostäder enligt anhållan. Protokollsanteckning: Vald-Erik Granlund anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Stadsdirektörens förslag godkändes.

27 Stadsstyrelsen CK:371/2013/ BEHÖRIGHETEN ATT BEVILJA BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT Sst 131 Bilaga 1/131 Behörigheten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt övergår till Skatteförvaltningen (bilaga). Kommunen kan dock förbehålla sig beslutsrätten. Lagen om skatteuppbörd har ändrats genom en lag (882/2012) som trädde i kraft Med befrielse från skatt avses ett beslut av den behöriga myndigheten genom vilket den skatt- eller betalningsskyldige befrias partiellt eller fullständigt från skatt som ska betalas eller som redan har betalats. Den skattskyldige ska lämna in en ansökan om befrielse, vilken avgörs av myndigheten. Ansökan kan också avslås. Om kommunen önskar förbehålla sig beslutsrätten ska den lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen senast Beslutsrätten gäller då sådana ansökningar om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt som anhängiggörs under perioden Om kommunen inte lämnar in en anmälan om beslutsrätt till Skatteförvaltningen senast , kan anmälan följande gång göras först år 2015 för perioden I fortsättningen fastställs tidpunkten för anmälan genom Skatteförvaltningens beslut. För att fullmäktige ska kunna ta ställning till om beslutsrätten ska kvarstå hos kommunen istället för att övergå till Skatteförvaltningen, bör kommunstyrelsen bereda ärendet för behandling i fullmäktige före utgången av mars Stadsstyrelsen i Nykarleby har de senaste åren beviljat ca 10 föreningar/samfund befrielse från fastighetsskatt. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Nykarleby stad meddelar Skatteförvaltningen som sitt beslut att man önskar förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt. Stadsdirektörens förslag godkändes.

28 Stadsstyrelsen BK:266/2013/ INDRAGNING AV TJÄNST; TRÄDGÅRDSMÄSTARE Tekniska nämnden Ten 36 Sst 132 Tjänsten som trädgårdsmästare i Nykarleby stad är vakant sedan Enligt kommunallagen inrättas tjänster för uppgifter där offentlig makt utövas. När en tjänst där offentlig makt inte utövas blir vakant ska den dras in. Med hänvisning till personalplanen och de omstruktureringar som gjorts i budgeten 2013 är tjänsten som trädgårdsmästare i Nykarleby stad inte mera aktuell. Tjänsten som trädgårdsmästare/bitr. arbetsledare är inrättad från och ombildad till trädgårdsmästare Tjänsten har ombildats från av SFM till trädgårdsmästare i Nykarleby stad. STI: Tekniska nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att tjänsten som trädgårdsmästare i Nykarleby stad indras. Enligt stadsingenjörens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att tjänsten som trädgårdsmästare indras i enlighet med tekniska nämndens förslag. Stadsdirektörens förslag godkändes.

29 Stadsstyrelsen CK:370/2013/ CAFÉVERKSAMHETEN I BROSTUGAN OCH PANORAMA Sst 133 Caféverksamheten vid Brostugan för sommaren 2013 upplåts åt Emilia Blomqvist och Anna-Sara Lundqvist. Caféverksamheten i vattentornet (Panorama) för sommaren 2013 upplåts åt Michelle Björkholm och Jenna Envik. SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom.

30 Stadsstyrelsen CK:374/2013/ ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande protokollkopior har inlämnats till stadskansliet: - Svenska skolsektionen Finska skolsektionen , och Kultur- och fritidssektionen Bilaga 1-2/134 Sst Vasa sjukvårdsdistrikt, styrelsen Pedersörenejdens landsbygdsnämnd Österbottens förbund, landskapsstyrelsen Optima samkommun, samkommunstyrelsen Hem & Skola-föreningarna i Nykarleby har lämnat in två skrivelser gällande timsresursfördelningen, bilaga 1/ Österbottens förbund håller informationsmöte för kommunerna om Etapplandskapsplan 2. Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten i Ämbetshuset i Nykarleby kl. 14. Kl. 18 hålls ett informationsmöte för allmänheten. - Nykarleby stad har donerat en stol till Schauman salen i Campus Allegro (1500 ). Anhållas bifogas, bilaga 2/134. SD: Antecknas för kännedom. Antecknades för kännedom. - -

31 Stadsstyrelsen CK:388/2013/

32 Stadsstyrelsen ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR Besvärsförbud Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan, enligt KomL 91, rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: , , 126, Anvisning för rättelseyrkande Den som är missnöjd med ett av nedannämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande till stadsstyrelsen inom 14 dagar från delgivningen av beslutet. Paragrafer: , 121, 129 Kontaktinformation: Stadsstyrelsen i Nykarleby, PB 29 (Topeliusesplanaden 7), Nykarleby Rättelseyrkandet kan framställas av en part, d.v.s. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt, eller av en kommunmedlem. Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget om beslutet sänts till parten per brev. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I rätteselyrkandet ska den som söker rättelse, och den som avfattat skrivelsen, anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. De framförda kraven på rättelse med motiveringar skall tydligt framgå av rättelseyrkandet. Till rättelseyrkandet skall bifogas: o beslutet i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original o handlingar man hänvisar till Rättelseyrkandet skall vara stadsstyrelsen tillhanda före kl den sista dagen som rättelseyrkande får framställas.

33 Stadsstyrelsen Anvisning för besvär I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: , Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), Vasa fax Annan besvärsmyndighet: Adress: Paragrafer: Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget om beslutet sänts till parten. Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då beslutet gavs. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsskriften skall innehålla följande uppgifter: o Ändringssökandes underskrift o Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. o Vilket beslut som överklagas o Vilka ändringar som yrkas i beslutet o Motiveringar till att beslutet bör ändras. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvär får anföras på den grunden att o Beslutet har tillkommit i felaktig ordning, o Den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller o Beslutet annars strider mot lag. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall sändas i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär till Vasa förvaltningsdomstol skall lämnas in senast kl den dag då besvärstiden går ut. För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 90. I Lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) finns särskilda bestämmelser om vissa fall där avgift inte uppbärs.

34 Stadsstyrelsen

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 9 oktober 2014 Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 169 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 15 oktober 2014

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.4.2014

Sammanträdesdatum 9.4.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2014 4/47 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 20.26 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Åminne,

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun

www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun www.korsholm.fi Råd till småhusbyggare i Korsholms kommun Innehåll Tomtanskaffning 5 Kommunens tomter 5 Privatägda tomter 5 Bygglov 7 Undantagslov 8 Område i behov av planering 8 Tolk- och översättningsservice

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn Inger x Söderlund Jessica

x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn Inger x Söderlund Jessica Nr 9/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 19.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x

Läs mer