Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg"

Transkript

1 Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2011 Årg. 12 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg

2 Föreningsinfo Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten till Svenska Folkdansringen. Redaktörer: Stefan Stolpe, Gunnar Wockatz, Johan R Elmberg. Upplaga: 150 exemplar Föreningsinfo utkommer två gånger per år: mars & oktober. Manusstopp Vårnumret: 15 februari Höstnumret: 15 september Omslagsbilden: Danslaget övar hemma i Gerd Anderssons trädgård på Garvaremyren inför uppvisning i Uddevalla Kyrka på 6 juni UFDG = Uddevalla Folkdansgille. I de artiklar där någon källa har använts, står denna angiven direkt efter artikeln. Uddevalla Folkdansgille C/o Kjell Olsson, Åsen 535, Uddevalla. Bankgirokonto: Föreningstelefon: Sekr. Lena Elmberg: Kassör Kjell Olsson: Medlemsregistret Nytt mobilnummer, ny adress, nytt namn eller kanske ny e-post?! Kontakta Anita Hermansson på eller Anne-Lill Gadde är hemsides-ansvarig och har e-post VÅRUTFLYKT DEN 16 APRIL 2011 Målet är Ryttmästarbostället vid Simsjön. Resan går via tranorna vid Hornborgasjön och Löfvings ateljé för att titta på lite konst. Pris för en heldagstur blir ca 500 kronor/person För detaljer, slutligt pris, tider och bokning ring till: Anni och Kjell: Mia och Olle: Anita och Bo:

3 Den envetna långa och kalla vintern har varit på allas läppar i flera månader nu. Vi har varit förskonade från några halkolyckor upp till stugan, tack vare en jätteinsats av Gunnar W som på lediga stunder har varit på plats, nästan innan snön har tagit mark och skottat allt vad tygeln håller; Ett stort tack för detta! Vår stuga har som alla vet, en hel del skavanker som måste rättas till. En del omgående och några efter hand. Vi har haft möte med kommunens ansvariga inom kultur och fritid och redovisat vårt behov av reparation och dess kostnader. Vi har också anlitat en byggfirma, där vi fått en offert, som ligger mellan tusen kronor. Styrelsen söker bidrag från alla möjliga håll och kanter. Till exempel från Länsstyrelsen: bevarande av gamla hus, där det finns som skall fördelas mellan 49 kommuner. Ansökan kommer att lämnas in till Thordénstiftelsen i Uddevalla. Vi har behov av en arbetsgrupp som kan dela ombyggnadsarbetet med styrelsen. Det skulle sitta som hand i handske om några vilande eller daglediga medlemmar skulle kunna lägga några timmar för detta projekt. Verksamheten i de olika sektionerna valsar vidare med sina aktiviteter. Spelmanslaget har utökats med fler välspelande personer och Ordföranden har ordet! ukkegruppen fyller på med en och annan. Båda dessa grupper har haft problem att hålla värmen denna vinter, på grund av att några av gästerna har hittat fjärrkontrollen och försökt finjustera temperaturen vilket inte alltid har blivit så bra. Dansarna behöver inte tänka på detta, eftersom de ju håller värmen genom att dansa. Slöjden har sin verksamhet i Lotcens lokaler inne i stan, där tempen är hyfsad. Resekommittén ordnar en resa UTFLYKT I SKÖVDETRAKTEN. Ett längre reportage kommer möjligen i nästa nummer av föreningsnytt. Föreningens medlemmar haft förmånen att låna folkdräkter och medeltida dräkter. Men vid en inventering i januari 2011 som Svea Dahlgren och Gerd Andersson utförde, så framkom det att det saknades ett antal delar i både folkdräkter och medeltida dräkter och en hel kvinnodräkt. Så snälla medlem som lånat dessa plagg: hör av er till Svea, Gerd eller Olle. Vi blir tyvärr tvungna att låsa skåpen där vi förvarar dräkterna, för att bevara de som finns kvar. Som ordförande önskar jag och hela styrelsen en fin och angenäm fortsättning på Eder Ordförande, Olle Nyqvist

4 Funderingar från fåtöljen Kommer tiden eller går den?? Det kan man fundera på. Vårt förhållande till tid kan vara komplicerat. För en del av oss har tiden svårt att räcka till. Vem har inte önskat sig 30-timmarsdygn och 9-dagars veckor ibland?! För en del verkar tiden alltid räcka till och de tycks hinna allt. Det gäller alltid andra, inte en själv! För den som av olika skäl inte kan göra det den vill växer istället tiden. När det gäller att ragga klassföräldrar, folk till styrelseposter och liknande finns det de som aldrig har tid. Det är barnaskaran och krävande arbeten och jag vet inte allt. Sedan finns det de som trots barnaskara, arbete och allt annat också hinner med ett eller flera uppdrag. Det handlar i de flesta fall om prioritering. Den ene tycker att lugna hemmakvällar vid TVn är viktigt. Den andre skyr lugna hemmakvällar vid TVn. Det är ingen ide, man somnar bara. Då är det bättre att hålla sig aktiv. Läste just i en seriös tidning att tid är den nya statussymbolen. Att ge någon av sin tid t ex i form av hemlagad mat värderas högt. Därför trodde man att rätter som hemlagad korv och surkål skulle bli den nya trenden. Vi har ju ägnat oss åt surdegsbröd några år och detta är liksom en utveckling av det. Åter till min fråga om tid det kanske är olika beroende på omständigheterna. Ibland går tiden, någon sällsynt gång står den stilla och då och då kommer den. Det värsta scenariot är väl när den är ur led. Text: Inger Blom

5 Årsmötet 2011 Uddevalla Folkdansgilles årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det kom ovanligt många till 2011 års sammankomst vilket naturligtvis är roligt. Ändå var det en förhållandevis liten församling med tanke på att UFDG har nästan 150 medlemmar. Några förändringar har skett vid val av funktionärerna. Kjell Olsson ett ganska nytt namn i föreningen, har gått in som kassör. Hans Bengtsson som har funnits med oss i cirka 12 år nu har valts till revisor. Inger Blom blev sammankallande i Musiksektionen och intar således en plats i styrelsen, där även Anne-Lill Gadde går in som suppleant. En del personer har lämnat sina uppdrag, några tidigare funktionärer har kommit tillbaka, somliga har bytt uppdrag - och de övriga sitter kvar. Det brukar alltid utdelas blommor på UFDG:s årsmöten här till Cathrin Petersen.(t.v. i bild) och till avgående kassören Gerd Andersson och Åsa Antas som råkade ha födelsedag på årsmötet fick också en bukett. Enligt ordförande Olle Nyqvist (t.h. i bild) fyllde hon 25 år, men Red. betvivlar dock den uppgiften.

6 Året 1925 Vi har tidigare (2/2008) skrivit om Uddevalla Folkdansgilles tillblivelse och tidigaste verksamhetsår Nedan följer en redogörelse från vad vi har kunnat finna i mötesprotokollen från nästföljande år d.v.s Dessa finns nu kopierade till sammanlagt 23 A4-sidor. Redan vid det årets första styrelsemöte den 9 januari - kan vi se att de fyra närvarande ledamöterna Arvid H Dahl, Gunnar Bergenheim, Margit Carlsson och Sigge Danielsson satt och brottades med ekonomiska problem. Man konstaterade att den befintliga träningslokalen det framgår inte vilken har tärt bekymmersamt mycket på föreningens ekonomi. T.o.m. de medel som har avsatts till materialanskaffningsfonden har gått åt. Dessutom häftade Gillet i skuld till såväl kassören som tvenne andra styrelsemedlemmar. Och inte nog med det. En del smärre räkningar hade ännu inte likviderats. Man beslöt därför att förelägga Gillestämman en höjning av årsavgiften till Säkert en helt vanlig dag i Gillestugan. Inget särskilt med den. Någon tar bara ett kort. Men med tiden blir bilden alltmer verklighetsfrämmande och slutligen till en relik från svunna tider som inte går att få tillbaka. Fr.v: Karl-Erik (efternamn okänt), Sune Resenius, Hasse Andersson, Torsten Bengtsson och Bill Hansson. Bengtsson trakterade f.ö. cello i en symfoniorkester och var alltid noga med att vara välklädd och också djupt koncentrerad på det han spelade, vilket tydligt märktes i hans ansiktsuttryck. Foto: okänt. Kan vara från Bygdestämman OBS! Bilderna i texten Året 1925 har inte med texten i sig att göra!

7 5: - att utgå halvårsvis. Man bestämde sig även för att höja de aktiva medlemmarnas månadsavgifter till 2: - per månad. Dessutom föreslog man att billigare lokal måste anskaffas och för detta ändamål skulle styrelsen vända sig till fiskhandlare Rasmusson för att få hyra någon lämplig lokal i Uddevalla Teater. Vem denne fiskhandlare Rasmusson var och vad han hade för koppling till teaterns lokaler framgår inte. Vid samma styrelsemöte beviljade man också inträde för fyra personer som hade ansökt om medlemskap: Astrid Olsson, Tage Andersson, Eira Green och Georg Olsson. Protokollskrivaren använde sig också av latinsk terminologi: Ut supra, in fidem. Den uppenbarligen bekymmersamma ekonomiska situationen kan möjligen ha skapat en krisstämning inom föreningen. Man kallade nämligen till en extra Gillestämma den 17 mars, där 17 medlemmar närvarade: Arvid Dahl, Gunnar Bergenheim, Henning Andersson, Knut Mossberg, Thure Andersson, Georg Olsson, Herbert Johansson, Tage Gustavsson, Valter Karlsson, Rolf Persson, Tage Andersson, Elin Södergren, Stina Sundbäck, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Det var m.a.o. 11 manliga och 6 kvinnliga. Först beslöt man att p.g.a. helgdagsafton flytta ordinarie årsmöte till torsdagen den 26 mars kl och detta utan att utskicka någon ny kallelse. (Detta skedde alltså med nio dagars framförhållning). Därefter beslöt denna extra Gillestämma enhälligt att upphäva Gillets stadgar. Så tillsatte man en kommitté att utarbeta förslag till nya stadgar - Georg Olsson, Thure Andersson och Margit Carlsson. (Intressant är att denna nya medlem Georg Olsson invaldes i en så viktig arbetsgrupp). Slutligen beslöt mötet att genom protokollsutdrag uppmana sexmästaren (festanordnare red.anm.) att till årsmötet inkomma med tablå över en fest den 15 nov. samt den senare fästen. I den händelse detta ej skulle ske får sexmästaren själv bestrida de utgifter vilka mötet komma att protestera. Så höll man den planerade ordinarie Gillestämman den 26: e mars. Den samlade ett femtontal medlemmar. Under paragraf 3 redovisades hela det gångna årets styrelseberättelse. Här kan man utläsa att Gillet hade vänt sig till allmänheten om ekonomiskt bidrag vilket hade hörsammats av apotekare A. Wikstrand, vilken bidrog med 5: - kronor. Vidare framgår det att Gillet hade övningsdansat ett 20-tal gånger under ledning av Henning Andersson. Man hade anordnat två dansaftnar som inbringade 109: - kronor samt en maskeradbal som gav ett överskott på 18: - kronor.

8 I nästföljande paragraf blev sexmästarens tablåer godkända. Sedan beslöt man att hålla en extra stämma den 31 mars där kassören anmodades att lämna ifrån sig kassan i det skick som revisorerna med anledning av dagens protokoll fastställt. Därpå antogs de nya stadgarna. Dessa är i flera avseenden intressanta. Av utrymmesskäl kan de tyvärr inte redovisas här. Man valde därefter en ny styrelse. Den nya medlemmen Georg Olsson blev ordförande. Avgående ordförande efter endast ett år - Arvid Dahl utsågs att justera det tidigare protokollet. Dahl fanns alltså fortfarande med i föreningen. Sem Olsson blev vice ordförande, Thure Andersson kassör, Margit Carlsson sekreterare och fröknarna Astrid Hermansson och Hulda Hansson blev styrelsesuppleanter. Knut Mossberg blev vice sekreterare och även materialförvaltare. Och med facit i hand vet vi att han kom att betyda mycket för det Uddevalla Folkdansgille vi har idag. Det var nämligen av honom som Gillet många år senare köpte Sahlbergska Huset det som sedemera kom att förvandlas till Gillestugan. (Marelius) Så följde den extra stämman den 31 mars. Alla aktiva hade infunnit sig förutom Knut Mossberg som hade blivit sjuk. Stämman godkände en omskriven revisionsberättelse, vilken visade en nettobehållning av kronor 1,65: -. Ordföranden hade även mottagit en instruktionsbok från Svenska Folkdansringen (observera namnet). För denna skulle Gillet betala 5,50: -. Därefter avslutades stämman, och dansen kunde börja. 7 april höll man ett ordinarie månadsmöte. Här invaldes herrar Fridolf Falkheden och red. Björkman som passiva medlemmar. Man beslöt samtidigt att skriva en lista över passiva medlemmar. Mötet bestämde även att man på annandag påsk skulle anordna en uppvisning för vänner och bekanta. Styrelsen blev även ålagd att inköpa en kamera, på vilken ett lotteri skulle anordnas. Man skulle även lägga in en ansökan till arbetarekommunen om att få öva i Folkets Park under sommaren. 14 april höll man ett styrelsesammanträde vid vilket samtliga ledamöter närvarade. Här framgår att man fick ett överskott av dansuppvisningen den 13: e med 41: -. Man beslöt också att anordna dans i Folkets hus söndagen den 19 april kl. 8-1 såvida det inte blir dans i Folkets park. Därefter formulerade styrelsen en lista över de passiva medlemmarna. Tisdagen den 5 maj 1925 höll man ett ordinarie månadsmöte. Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg,

9 En av ambitionerna med Föreningsinfo är ju att offentliggöra Gillets gamla fotografier, och här kommer ett från Erik Simonssons album. Blyertsanteckningar i marginalen låter gälla att kavaljeren längst upp till vänster heter Bengt Andersson och damen till höger om honom Marianne (efternamn okänt) följt av Ralph (Hägg), Mai-Britt (Resenius) och personen längst till höger Gunnar (Lindqvist??). Övriga är okända. Fotot är ej daterat. Fotografen är också okänd. Margit Carlsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Elin Södergren, Hulda Hansson, Herbert Johansson, Valter Eriksson, Rolf Persson och Tage Andersson. I mellanrummet mellan dessa namn finns ibland kommatecken och ibland punkt. Sekreteraren Margit Carlsson var uppenbarligen en inte alltför stor perfektionist. Den föreslagna dansen den 19 april hade uppenbarligen blivit av. Ett överskott om 26:- finns redovisat i protokollet. Vid detta möte intogs ett antal passiva medlemmar: Dr. Harald Hansson, Hugo Zetterqvist, Gunnar Persson, Karl Blomkvist och V Kullgren Även i denna uppräkning blir sekreterarens inkonsekvens belyst. Endast en person fick titel, och en annan blev utan förnamn. De skrivs heller inte i bokstavsordning. Det har heller inte i något protokoll framkommit meningen med detta system med passiva medlemmar. Protokollet berättar vidare att Arbetarekommunens styrelse beviljat laget att gratis få träna och disponera dansbanan i Folkets Park varje tisdagkväll under sommaren.

10 Bygdestämman i Uddevalla 1974 är kanske det största som har hänt folkdansen i staden. Planerarna var indelade i 10 olika arbetsgrupper om lika många olika arbetsområden. Här är det slöjdutställning i Gillestugan. Bakre raden fr.v: Lilian Andersson, okänd, Rut Martinsson (Munkedals fdl), främre raden: okänd, okänd, Anita Wireby och Mona Fridolf. Vidare beslöt samma möte att de som vill låna pengar för anskaffande av dräkt skola göra anhållan därom till styrelsen. Dock får högst 25:- utlånas till varje. Nästa ordinarie månadsmöte hölls tisdagen den 2 juni Det synes ha varit ett kort och innehållsfattigt möte. En kort mening kungör att samtliga medlemmar närvarade. Här framgår dock att lotteriförtjänsten blev 37,50. Man bestämde även att ha träning till söndag kl. 10 f.m. Samtidigt beslöts att på varje tisdagsträning bestämma om träning för nästkommande söndag. Man höll ett styrelsesammanträde den 28 juni Fr.o.m. detta protokoll och framåt är de handskrivna - till skillnad från alla de tidigare, som var skrivna på maskin. Det är dock samma sekreterare Margit Carlsson - som har skrivit samtliga protokoll. Alla styrelsemedlemmar var närvarande vid detta möte. 4 förtäljer att följande hade till styrelsen inlämnat ansökan att få låna pengar till anskaffandet av dräkter nämligen: Valter Karlsson, Rolf Persson, Herbert Johansson, Tage Andersson, samt Lizzie Olausson vilket beviljades. Namnet Knut Mossberg fanns också med men var överstruket. 7/ var det dags för nästa månadsmöte, vilket samlade:

11 Georg Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Valter Karlsson, Herbert Johansson, Tage Andersson, Rolf Persson, Thorsten Svensson, Elna Marcusson, Clary Carlsson, Elin södergren, Hulda Hansson, Astrid Hermansson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Man kan nog ana att det blev dansträning omedelbart efter dessa månadsmöten, varför alla därför var måna om att göra dem så korta som möjligt. På just detta möte bestämdes dock att sänka månadsavgiften till 1: - krona. Vidare bestämde man att för 6 kr. köpa liarna och räfsorna till skördedans vilka förut endast hava lånats. Uddevalla Folkdansgille dansade alltså Skördedansen redan för drygt 85 år sedan. En intressant reflektion är att dansen på den tiden verkligen appellerade till de arbetsmetoder som faktiskt användes och f.ö. de enda de kände till vid just skördearbete. Undra hur en skördedans skulle se ut idag, om den skulle spegla dagens arbetsmetoder? Protokollet för augusti månadsmöte blev ännu kortare. Allt som bestämdes var att uppträda i Folkets park första söndagen i september. Månadsmötet i september; här närvarade: Georg Olsson, Thure Andersson, Rolf Persson, Knut Mossberg, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Tage Andersson, Sem Olsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Lizzie Olausson, Clary Carlsson, Elna Marcusson, Margit Carlsson, Torsten Svensson och Gösta Thulin. Vid detta möte beslöt man att begära 50 kr. för uppträdet i parken, plus fritt inträde för de passiva medlemmarna. Paragraf sju: På sekreterarens begäran beslöts att inköpa en protokollsbok, i vilken de förra protokollen skall inbindas. En fråga om årsfesten remitterades till styrelsen. Man beslöt också att träna på söndagarna kl Det verkar alltså som att man tränade två gånger i veckan på söndagarna i tre timmar. Jämför detta med danslaget i våra dagar som i praktiken endast tränar 1,5 timma i veckan. Den 18 september 1925 håller man ett styrelsemöte. Här närvarar: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Man beslöt att förlägga sin årsfest till den 18 oktober och att varje medlem äger rätt att till festen inbjuda en person, och att priset för En liten vink! Vår ekonomi är baserad på att stugan är uthyrd. Hjälp till att sprida budskapet och få både nya och gamla hyresgäster till oss. Tack på förhand

12 festen inte får överstiga 5: - per par. Vidare ska det på festen serveras en enkel supé samt kaffe. Programmet i övrigt skulle utgöras av sång, musik, dans m.m. Mötesprotokollets åttonde paragraf är anmärkningsvärd: Därefter beslöt styrelsen att skicka en uppmaning till Gillets förre kassör, Gunnar Bergenheim, att han innan den 1 nov. skall ha betalt sin skuld till Gillet kr 33,75. I annat fall skall strängare åtgärder vidtagas. Även protokollets nionde paragraf är intressant: Beslöt att på något sätt höra sig för i Färgelanda om det skulle löna sig med en uppvisning där. Det är uppenbart att styrelsen såg på dansuppvisningarna som något kommersiellt lönsamt. Så kom månadsmötet för oktober. Det förtäljer att alla medlemmarna närvarade. Mötet verkar till största delen ha handlat om den stundande festen. 12: Om någon önskar komma ensam blir priset detsamma som för par. Man valde även in två nya medlemmar: Erik Johansson och Ella Vig. Dagen innan, den 5 oktober, hade man hållit ett styrelsemöte, men detta ligger i protokollsboken efter månadsmötet. Där närvarade hursomhelst: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Även detta möte synes till största delen ha handlat om den stundande festen. Den 4 november 1925 hölls nästa månadsmöte och alla medlemmarna voro närvarande. 5: Förre kassören hade lovat avbetala sin skuld till gillet med tjugo (20) kr., vilket skulle avhämtas i Hultmans Konditori den 5 nov. Detta är enda gången som det anrika stället omnämns i 1925 års (kända) protokoll. Paragraf sex är också intressant: Beslöt att dansa i Frideborg vid ungdomsklubbarnas aftonunderhållning den 30 nov. Dock blott med ett honorar av femtio (50) kr. 7: Beslöt dansa på logen Vikingen en söndag eftermiddag avgiftsfritt. Samma möte beslöt också att betala lokalhyran från årsfesten med kronor 10. Den första december var det dags för nästa månadsmöte: Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Tage Andersson, Tage Gustavsson, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Astrid Hermansson, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Clary Carlsson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Observera ordningsföljden först männen, sedan kvinnorna. Dessutom noterar sekreteraren d.v.s. protokollsskrivaren sig själv sist. Det är en gammal sed. Turerna kring den tidigare kassören Gunnar Bergenheim går enligt de gamla dokumenten vidare. Paragraf fyra: Hade blott erhållit 10 kr. av förre kassören. Vice ordföranden fick i uppdrag att försöka få ut resterande

13 23:75 kr. Protokollet förmedlar vidare att för dansuppvisningen på logen Vikingen fick vi 10 kr. och Kassören hade för uppvisningen på Frideborg erhållit 50 kr. Vi finner också att Styrelsen hade beställt en kliché för kr. 6,16 att användas på affischer, vilket av Gillet godkändes. På ungdomsföreningarnas Samarbetskommitté den 20 nov. beställdes kaffe åt hela Gillet vilket betalades ur kassan: summa 8.40 kr. 9: På förslag av ett par medlemmar skall styrelsen förfråga sig i Munkedal om det skulle löna sig göra en uppvisning där. Därefter verkar det inte finnas fler protokoll från år Utifrån dessa tycks tre tidigare styrelseledamöter ha dragit sig tillbaka: ordförande Arvid H Dahl, kassör Gunnar Bergenheim och sexmästaren (festarrangör) Sigge Danielsson. Vi vet att Arvid Dahl gifte sig 1925 och flyttade till Ljungskile. Möjligen kan detta ha påverkat hans tillbakadragande. De två sistnämna (Bergenheim och Danielsson) synes enligt de gamla protokollen ha hamnat i onåd hos den nya styrelsen års första (kända) protokoll antyder ju att föreningen befann sig i en rejäl ekonomisk kris. Säkerligen har stämningen varit irriterad, då situationen har dryftats. Man förkastade dessutom de först antagna stadgarna. Det beslutet har troligtvis föregåtts av kritiska diskussioner. År 1925 verkade hursomhelst ha varit ett rätt så turbulent år i Gillets historia. Text: Stefan Stolpe Källor Carlsson Margit m.fl. 17 protokoll från Uddevalla Folkdansgille år 1925, Bohusläns Föreningsarkiv. Marelius Nils, Lyssna till DE GAMLE, Draggen Uddevalla Folkdansgille bildades ju på Hultmans Konditori i Uddevalla. På bilden är det ägarna, familjen Hultman, som står på balkongen som var belägen alldeles ovanför konditoriet. Det lär vara: fr. v. Nanny, barnen Bertil, Ingegerd, Gullan och pappa konditorn själv, Bernhard. På senare tid var det Ingegerd som hade ansvaret för konditoriet. Föreningen Hultmans Hvenner har den senaste tid lyckats förmå Kommunen att ändra namnet på nedre delen av Kilbäcksgatan till just Hultmans Gränd. Det var ju just där som konditoriet låg. Foto: okänt.

14 Föreningarnas Dag Lördagen den 9 oktober 2010 anordnade Bohusläns Museum Föreningarnas Dag. Bra. Vi var där, såväl folkdansare, spelmän, slöjdare som Ukulelespelare. Mycket bra. Publiken var också där. Men var det tillräckligt bra? Fler Uddevallabor hade allt kunnat ha tagit sig dit. Och var fanns konferencieren som borde ha stått och presenterat alla framförande grupper som avlöste varandra på Hyllan? Definitivt inte bra. Om nu museets egna personella resurser inte räckte till för detta så borde man ha försökt att anlita någon av alla dessa många föreningsledare som faktiskt fanns där. Enligt Bohusläningen var det 54 olika typer av föreningar som medverkade i år. Text: Stefan Stolpe Källa Jernmark Tåve, Integrerad festival, Bohusläningen, , sid. 25. Danslaget och spelmännen anlände tidigt till museet, för att först hinna leta upp en undanskymd plats med avsikt att genomföra det obligatoriska genrepet innan den egentliga dansuppvisningen för att därefter i god tid vara på plats för att vänta ut den grupp som uppträdde innan för att sen genomföra den 15 minuter långa uppvisningen vilken avslutades med en dans Juego - där publiken blev inbjuden att delta

15 < varefter bilden av Uddevalla Folkdansgille som en förening med många ansikten säkert förstärktes, då Ukulelegruppen uppträdde omedelbart efter dansarna där även Bo Sultán bidrog med ett humoristiskt inslag samtidigt som vi hela tiden inne i hörsalen liksom alla andra medverkande föreningar - hade ett eget bord till vårt förfogande, där vi visade upp egentillverkade alster av både trä och litterär art. Kanske vi också borde ha haft några dräktdelar hängande på en klädstång men vi hade i alla fall försett bordet med visitkort där framsidan visade Gillestugan och baksidan lämnade lite information om Gillet. Detta var en ny idé, konstruerad av Johan Elmberg. Vi kanske skulle permanenta dessa visitkort inför alla offentliga framträdanden framöver? Text & Foto: Stefan Stolpe

16 Tillbakablick När jag var 18 år och gick andra terminen på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn, fick vi pröva på lättare folkdans, och jag blev genast biten. Vävde och sydde min folkdräkt fick jag även tillfälle till på skolan. Vid ankomsten till Uddevalla undersökte jag om det fanns något folkdanslag. Året var 1952 och jag fick veta att SGU hade dansträning en gång i veckan. Gick till denna lokal, som jag tror var i Tändsticksfabriken. Tydligen var det svårt att få hyra lokal, för hösten 53 blev träningen ibland inställd, då ingen lokal stod till buds. Somrarna höll vi till i Folkets park (gamla dansbanan) och där var alldeles utmärkt att dansa. Ordinarie dansledare var Erik Simonsson med bitr. Hugo Alfredsson. Avgiften var någon krona för aktiv medlem, som betalades vid varje träning, om jag minns rätt. Kanske 1,50 efter någon tid. Medlemmar i Svenska Ungdomsringen var vi och fick tidningen Hembygden ändrades namnet från SGU 139 till Uddevalla Folkdansgille. Vi fick tillgång till Ungdomsgården vid Walkeskroken vid olika tillfällen, så träningen hankade sig fram. Men ändå hade vi många uppvisningar. Vi dansade på Bergs festplats på midsommar, på Solviks dansbana, Skansberget, Torget, Svenska flaggans dag bland annat fick laget motta en flagga, just på Svenska flaggans dag. Så minns jag att vi gick med i Första majtåget från torget, där vi samlades och marscherade efter musik till Folkets park dansade vi på Rimnersvallen i samband med fotbolls-vm. Erik Simonsson var en underbar dansledare, men det behöver jag inte orda så mycket om, för detta känner alla till som någon gång tagit del av hans kunnande. Att se Erik dansa med sin fru Brita var en fröjd för ögat. Han kunde entusiasmera folk omkring sig. Då som nu hade vi underbara musiker. Jag kommer ihåg Hasse Andersson Knep & knåp! Den som tillsammans med ett bidrag till nästa nummer skickar in vad punktbilden, någonstans i bladet, föreställer har chans att vinna en trisslott. Mail till skriv föreningsinfo nr i rubriken. Brev till Romansvägen 7 lgh 279, UDDEVALLA

17 och Elsa Lindvärn och våran Sune förstås, som vi fortfarande kan njuta och dansa till. Kurser och sammankomster fanns också och en kurs där jag var med hölls i Vessigebro i Halland 1956 (se foto). Vi dansade olika danser förstås men särskild gammal mazurka var på agendan. Under tiden planerades och byggdes gillestugan i Skansberget, för innan jag slutade på grund av flyttning hann jag dansa i stugan. Åmål blev min nästa hemort. Var med i Åmåls folkdanslag ett par år där paret Lindström var ledare. Ruth och Thure var underbara människor! En tanke går ofta till dem när jag varje jul hänger upp en halmkrans, som jag tillverkade vid en pysselkväll i deras hem i Tösse, dit laget var inbjudna. Började dansa igen för några år sedan och kan därmed säga att ringen är sluten. Text och Foto: GunBritt Nordberg Till minnet av Gösta Möller Vår förre medlem Gösta Möller har avlidit 86 år gammal den 24 augusti Vi minns Gösta som den elegante, spänstige mannen. Trots sin ålder var han trägen på vårt dansgolv och deltog länge i lagets uppvisningar. Hans vänliga, kloka sätt kom bland annat fram i hans försynta men värdefulla medverkan i föreningens alltid lika svåra valberednings- och revisionsarbete. Uddevalla Folkdansgille tänker med tacksamhet på Göstas insatser och lyser frid över hans minne. Text: Gunnar Wockatz Hultmans Konditori 14 december, 2010 hade Bohusläningen (sid. 21) ett reportage om det gamla anrika Hultmans Konditori. Detta är särskilt intressant för oss i UFDG det var ju här inne som föreningen bildades en gång. Nya medlemmar På kvartalsmötet den 31 augusti fanns det inga nya medlemsansökningar, men på kvartalsmötet tisdagen den 2 november 2010 invaldes: Marcus Aronsson - U och på årsmötet 15 februari 2011: Mailis Arthur - U Tuva Jonsson Silow - M Staffan Thorulf - M Eva Forsgren - M M = Musiksektionen U = Ukulelesektionen De nya medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna till Uddevalla Folkdansgille!

18 Stugnycklar Alla våra personal nycklar är för närvarande utlånade. Styrelsen vädjar därför till dem som ev. inte har något behov av sin nyckel att lämna tillbaka denna till Olle Nyqvist. Den hundralapp som har lämnats i disposition återbetalas givetvis. Vistelse i stugan Styrelsen beslöt vid sitt möte att rekommendera våra medlemmar att gärna vistas i stugan vid tidpunkter då ingen verksamhet eller uthyrning pågår. Tanken är att detta minskar både inspiration och möjlighet för ovälkomna inbrottstjuvar och vandaler. Hur går det med Gillestugans tak? Så här är läget: I botten ligger den besiktning vi gjorde av taket i våras. Taket befanns vara tätt men är tungt och vi upptäckte att takstolarna inte sitter ihop med väggkonstruktionen som de borde. Besiktningsmannen föreslog Viktor Karlsson in memoriam Vår spelman Viktor Karlsson lämnade oss den 30 mars 2010, 85 år gammal. Han kom med i vårt spelmanslag i mitten av 80- talet och spelade där både fiol och banjo. Han var också en diktare, skrev bl.a. texten till Bill Hanssons Vägen till Liane. Viktor var även en duktig slöjdare, hans fina fiskarkorgar är välkända. Han gjorde även konstverk, några kan beskådas i vår gillestuga. Du fattas oss Text: Sune Resenius åtgärder och vi funderat på hur detta ska kunna göras. Vi har fått en vägledande offert för åtgärderna. Det blir naturligtvis dyrt, mycket dyrt. Därför har vi informerat kommunen om vårt bekymmer och sökt statliga bidrag. Vi kommer också att söka hos Thordénstiftelsen. Vi kommer att arbeta vidare med hjälp av en liten kommitté som fördjupar sig i arbetet när vi lyckas lösa finansieringsproblematiken! Text: Gunnar Wockatz Och till sist En gång i tiden var jag medlem och aktiv i Lysekils Folkdansgille. Ödet ville dock att jag skulle lämna både Lysekil och dess folkdanslag. En tid senare träffade jag lagets dåvarande ordförande Ingmar Jirhem. Vi hälsade på varandra och jag frågade om det är sig likt i föreningen. - Nej, svarade han, Du är ju inte med. Han hade naturligtvis rätt. Och samma sak kan också sägas om oss. I många, många avseenden är inte Uddevalla Folkdansgille sig likt.

19 Funktionärslista; verksamhetsåret Styrelsen Ordförande Olle Nyqvist Vice Ordförande Gunnar Wockatz Sekreterare Lena Elmberg Kassör Kjell Olsson Medlemsregisteransvarig Anita Hermansson Danssektionen Stefan Stolpe Musiksektionen; tillika v.sekr. Inger Blom Slöjdsektionen Olle Nyqvist Stugvärd Lena & Johan Elmberg Suppleant & Hemsida Anne-Lill Gadde Övriga Garderobansvarig Gerd Andersson Svea Dahlgren Danssektionen Gunnar Wockatz Slöjdsektionen Gunnar Wockatz Musiksektionen Åsa Antas Ulla Olsson Revisor Hans Bengtsson Cathrin Petersén Revisorsuppleant Sune Resenius Pressombud Gerd Andersson Arkivarie Gun-Britt Nordberg Stugunderhåll Kurt Asplund Stugvisning Gun-Britt Nordberg Distriktsombud Gerd Andersson Johan Elmberg Lena Elmberg Olle Nyqvist Distriktsombud-suppleant Marianne Nyqvist Åsa Antas Ombud till Föreningsarkivet Nils Marelius Resekommitté Anita & Bo Sultán Anita & Mats Hermansson Ev. fyllnadsval Valberedning Gerd Andersson Åsa Antas Monika Hansson

20 ALLA är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Onsdagen den 20 April kl Vi träffas i stugan för att sjunga, spela och dansa ;-) Ta med det du vill äta och dricka. Föreningen bjuder på ägg! Har du frågor ring Lena och Johan: Folkdansgillets verksamhet under 2011 Tisdagar Folkdansträning kl Gillestugan Onsdagar Ukuleleträning kl Gillestugan udda veckor Torsdagar Slöjdverksamhet kl Lotcens lokaler på Kungsgatan Torsdagar Spelmännen tränar kl Gillestugan (ibland 18.00) Viktiga datum april Kulturvecka (Uddevalla Kommun) Lördag 16 april Utflykt (se separat annons) Onsdag 20 april Påsksamkväm (se annons ovan) Tisdag 3 maj Kvartalsmöte i Gillestugan Torsdag 2 juni Gökotta på Skansberget & Hemlig Vårutflykt Måndag 6 juni Nationaldagsfirande Fredag 24 juni Midsommarafton Tisdag 30 augusti Kvartalsmöte i Gillestugan Tisdag 6 september Folkdansträningen börjar

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2013 Årg. 14 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg Föreningsinfo Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten till

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus.

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Mötets öppnande Vice ordföranden Bengt Bengtsson kunde hälsa ett 25-tal närvarande välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers.

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända 2006-10-19 1 Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. 2. Ändamål Gothenburg Square Dancers är en ideell förening med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2014 Årg. 15 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg Föreningsinfo (FI) Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 01 mars 2014 kl på Vallencia. 10 närvarande. (Närvarolista bifogas protokollet)

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 01 mars 2014 kl på Vallencia. 10 närvarande. (Närvarolista bifogas protokollet) Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 01 mars 2014 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. (Närvarolista bifogas protokollet) 1. Mötet öppnades av ordföranden Ingegerd Granquist. Parentation.

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 10 september 2014 i Jämshögs medborgarhus.

Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 10 september 2014 i Jämshögs medborgarhus. 1/5 Protokoll fört vid halvårsmöte med Holje Folkdansgille den 10 september 2014 i Jämshögs medborgarhus. 1 Mötet öppnas. Mötet öppnades av Johan Seger, som hälsade de närvarande välkomna. 2 Dagordningen.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2010 Årg. 11 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg Föreningsinfo Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten till

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby

Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby Protokoll av årsmötet med Furuby Sockenlag 2013-03-03 Församlingshemmet Furuby 1. Mötets öppnandes av ordförande (ca 25 personer). 2. Dagordningen (bilaga 1) godkändes. 3. Val av poster till att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2010

Distriktsinfo nr 2/2010 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2010? I detta nummer: Sidan 2 Distriktsstämman ger tankar Sidan 3-4 Distriktsstyrelsen och sektion 2010 Sidan 5 Medlemskap, solidaritet, försäkringar Sidan 6

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Föreningen GothCon Möteshandlingar

Föreningen GothCon Möteshandlingar Föreningen GothCon 2015-2016 Möteshandlingar Innehållsförteckning Innehåll Information 1 Dagordning 2 Mötesordning 3 Verksamhetsberättelse 2015 2016 5 Motion: Stadgeändring 5 och 10 6 Motion: Stadgeändring

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer