Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg"

Transkript

1 Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2011 Årg. 12 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg

2 Föreningsinfo Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten till Svenska Folkdansringen. Redaktörer: Stefan Stolpe, Gunnar Wockatz, Johan R Elmberg. Upplaga: 150 exemplar Föreningsinfo utkommer två gånger per år: mars & oktober. Manusstopp Vårnumret: 15 februari Höstnumret: 15 september Omslagsbilden: Danslaget övar hemma i Gerd Anderssons trädgård på Garvaremyren inför uppvisning i Uddevalla Kyrka på 6 juni UFDG = Uddevalla Folkdansgille. I de artiklar där någon källa har använts, står denna angiven direkt efter artikeln. Uddevalla Folkdansgille C/o Kjell Olsson, Åsen 535, Uddevalla. Bankgirokonto: Föreningstelefon: Sekr. Lena Elmberg: Kassör Kjell Olsson: Medlemsregistret Nytt mobilnummer, ny adress, nytt namn eller kanske ny e-post?! Kontakta Anita Hermansson på eller Anne-Lill Gadde är hemsides-ansvarig och har e-post VÅRUTFLYKT DEN 16 APRIL 2011 Målet är Ryttmästarbostället vid Simsjön. Resan går via tranorna vid Hornborgasjön och Löfvings ateljé för att titta på lite konst. Pris för en heldagstur blir ca 500 kronor/person För detaljer, slutligt pris, tider och bokning ring till: Anni och Kjell: Mia och Olle: Anita och Bo:

3 Den envetna långa och kalla vintern har varit på allas läppar i flera månader nu. Vi har varit förskonade från några halkolyckor upp till stugan, tack vare en jätteinsats av Gunnar W som på lediga stunder har varit på plats, nästan innan snön har tagit mark och skottat allt vad tygeln håller; Ett stort tack för detta! Vår stuga har som alla vet, en hel del skavanker som måste rättas till. En del omgående och några efter hand. Vi har haft möte med kommunens ansvariga inom kultur och fritid och redovisat vårt behov av reparation och dess kostnader. Vi har också anlitat en byggfirma, där vi fått en offert, som ligger mellan tusen kronor. Styrelsen söker bidrag från alla möjliga håll och kanter. Till exempel från Länsstyrelsen: bevarande av gamla hus, där det finns som skall fördelas mellan 49 kommuner. Ansökan kommer att lämnas in till Thordénstiftelsen i Uddevalla. Vi har behov av en arbetsgrupp som kan dela ombyggnadsarbetet med styrelsen. Det skulle sitta som hand i handske om några vilande eller daglediga medlemmar skulle kunna lägga några timmar för detta projekt. Verksamheten i de olika sektionerna valsar vidare med sina aktiviteter. Spelmanslaget har utökats med fler välspelande personer och Ordföranden har ordet! ukkegruppen fyller på med en och annan. Båda dessa grupper har haft problem att hålla värmen denna vinter, på grund av att några av gästerna har hittat fjärrkontrollen och försökt finjustera temperaturen vilket inte alltid har blivit så bra. Dansarna behöver inte tänka på detta, eftersom de ju håller värmen genom att dansa. Slöjden har sin verksamhet i Lotcens lokaler inne i stan, där tempen är hyfsad. Resekommittén ordnar en resa UTFLYKT I SKÖVDETRAKTEN. Ett längre reportage kommer möjligen i nästa nummer av föreningsnytt. Föreningens medlemmar haft förmånen att låna folkdräkter och medeltida dräkter. Men vid en inventering i januari 2011 som Svea Dahlgren och Gerd Andersson utförde, så framkom det att det saknades ett antal delar i både folkdräkter och medeltida dräkter och en hel kvinnodräkt. Så snälla medlem som lånat dessa plagg: hör av er till Svea, Gerd eller Olle. Vi blir tyvärr tvungna att låsa skåpen där vi förvarar dräkterna, för att bevara de som finns kvar. Som ordförande önskar jag och hela styrelsen en fin och angenäm fortsättning på Eder Ordförande, Olle Nyqvist

4 Funderingar från fåtöljen Kommer tiden eller går den?? Det kan man fundera på. Vårt förhållande till tid kan vara komplicerat. För en del av oss har tiden svårt att räcka till. Vem har inte önskat sig 30-timmarsdygn och 9-dagars veckor ibland?! För en del verkar tiden alltid räcka till och de tycks hinna allt. Det gäller alltid andra, inte en själv! För den som av olika skäl inte kan göra det den vill växer istället tiden. När det gäller att ragga klassföräldrar, folk till styrelseposter och liknande finns det de som aldrig har tid. Det är barnaskaran och krävande arbeten och jag vet inte allt. Sedan finns det de som trots barnaskara, arbete och allt annat också hinner med ett eller flera uppdrag. Det handlar i de flesta fall om prioritering. Den ene tycker att lugna hemmakvällar vid TVn är viktigt. Den andre skyr lugna hemmakvällar vid TVn. Det är ingen ide, man somnar bara. Då är det bättre att hålla sig aktiv. Läste just i en seriös tidning att tid är den nya statussymbolen. Att ge någon av sin tid t ex i form av hemlagad mat värderas högt. Därför trodde man att rätter som hemlagad korv och surkål skulle bli den nya trenden. Vi har ju ägnat oss åt surdegsbröd några år och detta är liksom en utveckling av det. Åter till min fråga om tid det kanske är olika beroende på omständigheterna. Ibland går tiden, någon sällsynt gång står den stilla och då och då kommer den. Det värsta scenariot är väl när den är ur led. Text: Inger Blom

5 Årsmötet 2011 Uddevalla Folkdansgilles årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det kom ovanligt många till 2011 års sammankomst vilket naturligtvis är roligt. Ändå var det en förhållandevis liten församling med tanke på att UFDG har nästan 150 medlemmar. Några förändringar har skett vid val av funktionärerna. Kjell Olsson ett ganska nytt namn i föreningen, har gått in som kassör. Hans Bengtsson som har funnits med oss i cirka 12 år nu har valts till revisor. Inger Blom blev sammankallande i Musiksektionen och intar således en plats i styrelsen, där även Anne-Lill Gadde går in som suppleant. En del personer har lämnat sina uppdrag, några tidigare funktionärer har kommit tillbaka, somliga har bytt uppdrag - och de övriga sitter kvar. Det brukar alltid utdelas blommor på UFDG:s årsmöten här till Cathrin Petersen.(t.v. i bild) och till avgående kassören Gerd Andersson och Åsa Antas som råkade ha födelsedag på årsmötet fick också en bukett. Enligt ordförande Olle Nyqvist (t.h. i bild) fyllde hon 25 år, men Red. betvivlar dock den uppgiften.

6 Året 1925 Vi har tidigare (2/2008) skrivit om Uddevalla Folkdansgilles tillblivelse och tidigaste verksamhetsår Nedan följer en redogörelse från vad vi har kunnat finna i mötesprotokollen från nästföljande år d.v.s Dessa finns nu kopierade till sammanlagt 23 A4-sidor. Redan vid det årets första styrelsemöte den 9 januari - kan vi se att de fyra närvarande ledamöterna Arvid H Dahl, Gunnar Bergenheim, Margit Carlsson och Sigge Danielsson satt och brottades med ekonomiska problem. Man konstaterade att den befintliga träningslokalen det framgår inte vilken har tärt bekymmersamt mycket på föreningens ekonomi. T.o.m. de medel som har avsatts till materialanskaffningsfonden har gått åt. Dessutom häftade Gillet i skuld till såväl kassören som tvenne andra styrelsemedlemmar. Och inte nog med det. En del smärre räkningar hade ännu inte likviderats. Man beslöt därför att förelägga Gillestämman en höjning av årsavgiften till Säkert en helt vanlig dag i Gillestugan. Inget särskilt med den. Någon tar bara ett kort. Men med tiden blir bilden alltmer verklighetsfrämmande och slutligen till en relik från svunna tider som inte går att få tillbaka. Fr.v: Karl-Erik (efternamn okänt), Sune Resenius, Hasse Andersson, Torsten Bengtsson och Bill Hansson. Bengtsson trakterade f.ö. cello i en symfoniorkester och var alltid noga med att vara välklädd och också djupt koncentrerad på det han spelade, vilket tydligt märktes i hans ansiktsuttryck. Foto: okänt. Kan vara från Bygdestämman OBS! Bilderna i texten Året 1925 har inte med texten i sig att göra!

7 5: - att utgå halvårsvis. Man bestämde sig även för att höja de aktiva medlemmarnas månadsavgifter till 2: - per månad. Dessutom föreslog man att billigare lokal måste anskaffas och för detta ändamål skulle styrelsen vända sig till fiskhandlare Rasmusson för att få hyra någon lämplig lokal i Uddevalla Teater. Vem denne fiskhandlare Rasmusson var och vad han hade för koppling till teaterns lokaler framgår inte. Vid samma styrelsemöte beviljade man också inträde för fyra personer som hade ansökt om medlemskap: Astrid Olsson, Tage Andersson, Eira Green och Georg Olsson. Protokollskrivaren använde sig också av latinsk terminologi: Ut supra, in fidem. Den uppenbarligen bekymmersamma ekonomiska situationen kan möjligen ha skapat en krisstämning inom föreningen. Man kallade nämligen till en extra Gillestämma den 17 mars, där 17 medlemmar närvarade: Arvid Dahl, Gunnar Bergenheim, Henning Andersson, Knut Mossberg, Thure Andersson, Georg Olsson, Herbert Johansson, Tage Gustavsson, Valter Karlsson, Rolf Persson, Tage Andersson, Elin Södergren, Stina Sundbäck, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Det var m.a.o. 11 manliga och 6 kvinnliga. Först beslöt man att p.g.a. helgdagsafton flytta ordinarie årsmöte till torsdagen den 26 mars kl och detta utan att utskicka någon ny kallelse. (Detta skedde alltså med nio dagars framförhållning). Därefter beslöt denna extra Gillestämma enhälligt att upphäva Gillets stadgar. Så tillsatte man en kommitté att utarbeta förslag till nya stadgar - Georg Olsson, Thure Andersson och Margit Carlsson. (Intressant är att denna nya medlem Georg Olsson invaldes i en så viktig arbetsgrupp). Slutligen beslöt mötet att genom protokollsutdrag uppmana sexmästaren (festanordnare red.anm.) att till årsmötet inkomma med tablå över en fest den 15 nov. samt den senare fästen. I den händelse detta ej skulle ske får sexmästaren själv bestrida de utgifter vilka mötet komma att protestera. Så höll man den planerade ordinarie Gillestämman den 26: e mars. Den samlade ett femtontal medlemmar. Under paragraf 3 redovisades hela det gångna årets styrelseberättelse. Här kan man utläsa att Gillet hade vänt sig till allmänheten om ekonomiskt bidrag vilket hade hörsammats av apotekare A. Wikstrand, vilken bidrog med 5: - kronor. Vidare framgår det att Gillet hade övningsdansat ett 20-tal gånger under ledning av Henning Andersson. Man hade anordnat två dansaftnar som inbringade 109: - kronor samt en maskeradbal som gav ett överskott på 18: - kronor.

8 I nästföljande paragraf blev sexmästarens tablåer godkända. Sedan beslöt man att hålla en extra stämma den 31 mars där kassören anmodades att lämna ifrån sig kassan i det skick som revisorerna med anledning av dagens protokoll fastställt. Därpå antogs de nya stadgarna. Dessa är i flera avseenden intressanta. Av utrymmesskäl kan de tyvärr inte redovisas här. Man valde därefter en ny styrelse. Den nya medlemmen Georg Olsson blev ordförande. Avgående ordförande efter endast ett år - Arvid Dahl utsågs att justera det tidigare protokollet. Dahl fanns alltså fortfarande med i föreningen. Sem Olsson blev vice ordförande, Thure Andersson kassör, Margit Carlsson sekreterare och fröknarna Astrid Hermansson och Hulda Hansson blev styrelsesuppleanter. Knut Mossberg blev vice sekreterare och även materialförvaltare. Och med facit i hand vet vi att han kom att betyda mycket för det Uddevalla Folkdansgille vi har idag. Det var nämligen av honom som Gillet många år senare köpte Sahlbergska Huset det som sedemera kom att förvandlas till Gillestugan. (Marelius) Så följde den extra stämman den 31 mars. Alla aktiva hade infunnit sig förutom Knut Mossberg som hade blivit sjuk. Stämman godkände en omskriven revisionsberättelse, vilken visade en nettobehållning av kronor 1,65: -. Ordföranden hade även mottagit en instruktionsbok från Svenska Folkdansringen (observera namnet). För denna skulle Gillet betala 5,50: -. Därefter avslutades stämman, och dansen kunde börja. 7 april höll man ett ordinarie månadsmöte. Här invaldes herrar Fridolf Falkheden och red. Björkman som passiva medlemmar. Man beslöt samtidigt att skriva en lista över passiva medlemmar. Mötet bestämde även att man på annandag påsk skulle anordna en uppvisning för vänner och bekanta. Styrelsen blev även ålagd att inköpa en kamera, på vilken ett lotteri skulle anordnas. Man skulle även lägga in en ansökan till arbetarekommunen om att få öva i Folkets Park under sommaren. 14 april höll man ett styrelsesammanträde vid vilket samtliga ledamöter närvarade. Här framgår att man fick ett överskott av dansuppvisningen den 13: e med 41: -. Man beslöt också att anordna dans i Folkets hus söndagen den 19 april kl. 8-1 såvida det inte blir dans i Folkets park. Därefter formulerade styrelsen en lista över de passiva medlemmarna. Tisdagen den 5 maj 1925 höll man ett ordinarie månadsmöte. Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg,

9 En av ambitionerna med Föreningsinfo är ju att offentliggöra Gillets gamla fotografier, och här kommer ett från Erik Simonssons album. Blyertsanteckningar i marginalen låter gälla att kavaljeren längst upp till vänster heter Bengt Andersson och damen till höger om honom Marianne (efternamn okänt) följt av Ralph (Hägg), Mai-Britt (Resenius) och personen längst till höger Gunnar (Lindqvist??). Övriga är okända. Fotot är ej daterat. Fotografen är också okänd. Margit Carlsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Elin Södergren, Hulda Hansson, Herbert Johansson, Valter Eriksson, Rolf Persson och Tage Andersson. I mellanrummet mellan dessa namn finns ibland kommatecken och ibland punkt. Sekreteraren Margit Carlsson var uppenbarligen en inte alltför stor perfektionist. Den föreslagna dansen den 19 april hade uppenbarligen blivit av. Ett överskott om 26:- finns redovisat i protokollet. Vid detta möte intogs ett antal passiva medlemmar: Dr. Harald Hansson, Hugo Zetterqvist, Gunnar Persson, Karl Blomkvist och V Kullgren Även i denna uppräkning blir sekreterarens inkonsekvens belyst. Endast en person fick titel, och en annan blev utan förnamn. De skrivs heller inte i bokstavsordning. Det har heller inte i något protokoll framkommit meningen med detta system med passiva medlemmar. Protokollet berättar vidare att Arbetarekommunens styrelse beviljat laget att gratis få träna och disponera dansbanan i Folkets Park varje tisdagkväll under sommaren.

10 Bygdestämman i Uddevalla 1974 är kanske det största som har hänt folkdansen i staden. Planerarna var indelade i 10 olika arbetsgrupper om lika många olika arbetsområden. Här är det slöjdutställning i Gillestugan. Bakre raden fr.v: Lilian Andersson, okänd, Rut Martinsson (Munkedals fdl), främre raden: okänd, okänd, Anita Wireby och Mona Fridolf. Vidare beslöt samma möte att de som vill låna pengar för anskaffande av dräkt skola göra anhållan därom till styrelsen. Dock får högst 25:- utlånas till varje. Nästa ordinarie månadsmöte hölls tisdagen den 2 juni Det synes ha varit ett kort och innehållsfattigt möte. En kort mening kungör att samtliga medlemmar närvarade. Här framgår dock att lotteriförtjänsten blev 37,50. Man bestämde även att ha träning till söndag kl. 10 f.m. Samtidigt beslöts att på varje tisdagsträning bestämma om träning för nästkommande söndag. Man höll ett styrelsesammanträde den 28 juni Fr.o.m. detta protokoll och framåt är de handskrivna - till skillnad från alla de tidigare, som var skrivna på maskin. Det är dock samma sekreterare Margit Carlsson - som har skrivit samtliga protokoll. Alla styrelsemedlemmar var närvarande vid detta möte. 4 förtäljer att följande hade till styrelsen inlämnat ansökan att få låna pengar till anskaffandet av dräkter nämligen: Valter Karlsson, Rolf Persson, Herbert Johansson, Tage Andersson, samt Lizzie Olausson vilket beviljades. Namnet Knut Mossberg fanns också med men var överstruket. 7/ var det dags för nästa månadsmöte, vilket samlade:

11 Georg Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Valter Karlsson, Herbert Johansson, Tage Andersson, Rolf Persson, Thorsten Svensson, Elna Marcusson, Clary Carlsson, Elin södergren, Hulda Hansson, Astrid Hermansson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Man kan nog ana att det blev dansträning omedelbart efter dessa månadsmöten, varför alla därför var måna om att göra dem så korta som möjligt. På just detta möte bestämdes dock att sänka månadsavgiften till 1: - krona. Vidare bestämde man att för 6 kr. köpa liarna och räfsorna till skördedans vilka förut endast hava lånats. Uddevalla Folkdansgille dansade alltså Skördedansen redan för drygt 85 år sedan. En intressant reflektion är att dansen på den tiden verkligen appellerade till de arbetsmetoder som faktiskt användes och f.ö. de enda de kände till vid just skördearbete. Undra hur en skördedans skulle se ut idag, om den skulle spegla dagens arbetsmetoder? Protokollet för augusti månadsmöte blev ännu kortare. Allt som bestämdes var att uppträda i Folkets park första söndagen i september. Månadsmötet i september; här närvarade: Georg Olsson, Thure Andersson, Rolf Persson, Knut Mossberg, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Tage Andersson, Sem Olsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Lizzie Olausson, Clary Carlsson, Elna Marcusson, Margit Carlsson, Torsten Svensson och Gösta Thulin. Vid detta möte beslöt man att begära 50 kr. för uppträdet i parken, plus fritt inträde för de passiva medlemmarna. Paragraf sju: På sekreterarens begäran beslöts att inköpa en protokollsbok, i vilken de förra protokollen skall inbindas. En fråga om årsfesten remitterades till styrelsen. Man beslöt också att träna på söndagarna kl Det verkar alltså som att man tränade två gånger i veckan på söndagarna i tre timmar. Jämför detta med danslaget i våra dagar som i praktiken endast tränar 1,5 timma i veckan. Den 18 september 1925 håller man ett styrelsemöte. Här närvarar: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Man beslöt att förlägga sin årsfest till den 18 oktober och att varje medlem äger rätt att till festen inbjuda en person, och att priset för En liten vink! Vår ekonomi är baserad på att stugan är uthyrd. Hjälp till att sprida budskapet och få både nya och gamla hyresgäster till oss. Tack på förhand

12 festen inte får överstiga 5: - per par. Vidare ska det på festen serveras en enkel supé samt kaffe. Programmet i övrigt skulle utgöras av sång, musik, dans m.m. Mötesprotokollets åttonde paragraf är anmärkningsvärd: Därefter beslöt styrelsen att skicka en uppmaning till Gillets förre kassör, Gunnar Bergenheim, att han innan den 1 nov. skall ha betalt sin skuld till Gillet kr 33,75. I annat fall skall strängare åtgärder vidtagas. Även protokollets nionde paragraf är intressant: Beslöt att på något sätt höra sig för i Färgelanda om det skulle löna sig med en uppvisning där. Det är uppenbart att styrelsen såg på dansuppvisningarna som något kommersiellt lönsamt. Så kom månadsmötet för oktober. Det förtäljer att alla medlemmarna närvarade. Mötet verkar till största delen ha handlat om den stundande festen. 12: Om någon önskar komma ensam blir priset detsamma som för par. Man valde även in två nya medlemmar: Erik Johansson och Ella Vig. Dagen innan, den 5 oktober, hade man hållit ett styrelsemöte, men detta ligger i protokollsboken efter månadsmötet. Där närvarade hursomhelst: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Även detta möte synes till största delen ha handlat om den stundande festen. Den 4 november 1925 hölls nästa månadsmöte och alla medlemmarna voro närvarande. 5: Förre kassören hade lovat avbetala sin skuld till gillet med tjugo (20) kr., vilket skulle avhämtas i Hultmans Konditori den 5 nov. Detta är enda gången som det anrika stället omnämns i 1925 års (kända) protokoll. Paragraf sex är också intressant: Beslöt att dansa i Frideborg vid ungdomsklubbarnas aftonunderhållning den 30 nov. Dock blott med ett honorar av femtio (50) kr. 7: Beslöt dansa på logen Vikingen en söndag eftermiddag avgiftsfritt. Samma möte beslöt också att betala lokalhyran från årsfesten med kronor 10. Den första december var det dags för nästa månadsmöte: Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Tage Andersson, Tage Gustavsson, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Astrid Hermansson, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Clary Carlsson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Observera ordningsföljden först männen, sedan kvinnorna. Dessutom noterar sekreteraren d.v.s. protokollsskrivaren sig själv sist. Det är en gammal sed. Turerna kring den tidigare kassören Gunnar Bergenheim går enligt de gamla dokumenten vidare. Paragraf fyra: Hade blott erhållit 10 kr. av förre kassören. Vice ordföranden fick i uppdrag att försöka få ut resterande

13 23:75 kr. Protokollet förmedlar vidare att för dansuppvisningen på logen Vikingen fick vi 10 kr. och Kassören hade för uppvisningen på Frideborg erhållit 50 kr. Vi finner också att Styrelsen hade beställt en kliché för kr. 6,16 att användas på affischer, vilket av Gillet godkändes. På ungdomsföreningarnas Samarbetskommitté den 20 nov. beställdes kaffe åt hela Gillet vilket betalades ur kassan: summa 8.40 kr. 9: På förslag av ett par medlemmar skall styrelsen förfråga sig i Munkedal om det skulle löna sig göra en uppvisning där. Därefter verkar det inte finnas fler protokoll från år Utifrån dessa tycks tre tidigare styrelseledamöter ha dragit sig tillbaka: ordförande Arvid H Dahl, kassör Gunnar Bergenheim och sexmästaren (festarrangör) Sigge Danielsson. Vi vet att Arvid Dahl gifte sig 1925 och flyttade till Ljungskile. Möjligen kan detta ha påverkat hans tillbakadragande. De två sistnämna (Bergenheim och Danielsson) synes enligt de gamla protokollen ha hamnat i onåd hos den nya styrelsen års första (kända) protokoll antyder ju att föreningen befann sig i en rejäl ekonomisk kris. Säkerligen har stämningen varit irriterad, då situationen har dryftats. Man förkastade dessutom de först antagna stadgarna. Det beslutet har troligtvis föregåtts av kritiska diskussioner. År 1925 verkade hursomhelst ha varit ett rätt så turbulent år i Gillets historia. Text: Stefan Stolpe Källor Carlsson Margit m.fl. 17 protokoll från Uddevalla Folkdansgille år 1925, Bohusläns Föreningsarkiv. Marelius Nils, Lyssna till DE GAMLE, Draggen Uddevalla Folkdansgille bildades ju på Hultmans Konditori i Uddevalla. På bilden är det ägarna, familjen Hultman, som står på balkongen som var belägen alldeles ovanför konditoriet. Det lär vara: fr. v. Nanny, barnen Bertil, Ingegerd, Gullan och pappa konditorn själv, Bernhard. På senare tid var det Ingegerd som hade ansvaret för konditoriet. Föreningen Hultmans Hvenner har den senaste tid lyckats förmå Kommunen att ändra namnet på nedre delen av Kilbäcksgatan till just Hultmans Gränd. Det var ju just där som konditoriet låg. Foto: okänt.

14 Föreningarnas Dag Lördagen den 9 oktober 2010 anordnade Bohusläns Museum Föreningarnas Dag. Bra. Vi var där, såväl folkdansare, spelmän, slöjdare som Ukulelespelare. Mycket bra. Publiken var också där. Men var det tillräckligt bra? Fler Uddevallabor hade allt kunnat ha tagit sig dit. Och var fanns konferencieren som borde ha stått och presenterat alla framförande grupper som avlöste varandra på Hyllan? Definitivt inte bra. Om nu museets egna personella resurser inte räckte till för detta så borde man ha försökt att anlita någon av alla dessa många föreningsledare som faktiskt fanns där. Enligt Bohusläningen var det 54 olika typer av föreningar som medverkade i år. Text: Stefan Stolpe Källa Jernmark Tåve, Integrerad festival, Bohusläningen, , sid. 25. Danslaget och spelmännen anlände tidigt till museet, för att först hinna leta upp en undanskymd plats med avsikt att genomföra det obligatoriska genrepet innan den egentliga dansuppvisningen för att därefter i god tid vara på plats för att vänta ut den grupp som uppträdde innan för att sen genomföra den 15 minuter långa uppvisningen vilken avslutades med en dans Juego - där publiken blev inbjuden att delta

15 < varefter bilden av Uddevalla Folkdansgille som en förening med många ansikten säkert förstärktes, då Ukulelegruppen uppträdde omedelbart efter dansarna där även Bo Sultán bidrog med ett humoristiskt inslag samtidigt som vi hela tiden inne i hörsalen liksom alla andra medverkande föreningar - hade ett eget bord till vårt förfogande, där vi visade upp egentillverkade alster av både trä och litterär art. Kanske vi också borde ha haft några dräktdelar hängande på en klädstång men vi hade i alla fall försett bordet med visitkort där framsidan visade Gillestugan och baksidan lämnade lite information om Gillet. Detta var en ny idé, konstruerad av Johan Elmberg. Vi kanske skulle permanenta dessa visitkort inför alla offentliga framträdanden framöver? Text & Foto: Stefan Stolpe

16 Tillbakablick När jag var 18 år och gick andra terminen på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn, fick vi pröva på lättare folkdans, och jag blev genast biten. Vävde och sydde min folkdräkt fick jag även tillfälle till på skolan. Vid ankomsten till Uddevalla undersökte jag om det fanns något folkdanslag. Året var 1952 och jag fick veta att SGU hade dansträning en gång i veckan. Gick till denna lokal, som jag tror var i Tändsticksfabriken. Tydligen var det svårt att få hyra lokal, för hösten 53 blev träningen ibland inställd, då ingen lokal stod till buds. Somrarna höll vi till i Folkets park (gamla dansbanan) och där var alldeles utmärkt att dansa. Ordinarie dansledare var Erik Simonsson med bitr. Hugo Alfredsson. Avgiften var någon krona för aktiv medlem, som betalades vid varje träning, om jag minns rätt. Kanske 1,50 efter någon tid. Medlemmar i Svenska Ungdomsringen var vi och fick tidningen Hembygden ändrades namnet från SGU 139 till Uddevalla Folkdansgille. Vi fick tillgång till Ungdomsgården vid Walkeskroken vid olika tillfällen, så träningen hankade sig fram. Men ändå hade vi många uppvisningar. Vi dansade på Bergs festplats på midsommar, på Solviks dansbana, Skansberget, Torget, Svenska flaggans dag bland annat fick laget motta en flagga, just på Svenska flaggans dag. Så minns jag att vi gick med i Första majtåget från torget, där vi samlades och marscherade efter musik till Folkets park dansade vi på Rimnersvallen i samband med fotbolls-vm. Erik Simonsson var en underbar dansledare, men det behöver jag inte orda så mycket om, för detta känner alla till som någon gång tagit del av hans kunnande. Att se Erik dansa med sin fru Brita var en fröjd för ögat. Han kunde entusiasmera folk omkring sig. Då som nu hade vi underbara musiker. Jag kommer ihåg Hasse Andersson Knep & knåp! Den som tillsammans med ett bidrag till nästa nummer skickar in vad punktbilden, någonstans i bladet, föreställer har chans att vinna en trisslott. Mail till skriv föreningsinfo nr i rubriken. Brev till Romansvägen 7 lgh 279, UDDEVALLA

17 och Elsa Lindvärn och våran Sune förstås, som vi fortfarande kan njuta och dansa till. Kurser och sammankomster fanns också och en kurs där jag var med hölls i Vessigebro i Halland 1956 (se foto). Vi dansade olika danser förstås men särskild gammal mazurka var på agendan. Under tiden planerades och byggdes gillestugan i Skansberget, för innan jag slutade på grund av flyttning hann jag dansa i stugan. Åmål blev min nästa hemort. Var med i Åmåls folkdanslag ett par år där paret Lindström var ledare. Ruth och Thure var underbara människor! En tanke går ofta till dem när jag varje jul hänger upp en halmkrans, som jag tillverkade vid en pysselkväll i deras hem i Tösse, dit laget var inbjudna. Började dansa igen för några år sedan och kan därmed säga att ringen är sluten. Text och Foto: GunBritt Nordberg Till minnet av Gösta Möller Vår förre medlem Gösta Möller har avlidit 86 år gammal den 24 augusti Vi minns Gösta som den elegante, spänstige mannen. Trots sin ålder var han trägen på vårt dansgolv och deltog länge i lagets uppvisningar. Hans vänliga, kloka sätt kom bland annat fram i hans försynta men värdefulla medverkan i föreningens alltid lika svåra valberednings- och revisionsarbete. Uddevalla Folkdansgille tänker med tacksamhet på Göstas insatser och lyser frid över hans minne. Text: Gunnar Wockatz Hultmans Konditori 14 december, 2010 hade Bohusläningen (sid. 21) ett reportage om det gamla anrika Hultmans Konditori. Detta är särskilt intressant för oss i UFDG det var ju här inne som föreningen bildades en gång. Nya medlemmar På kvartalsmötet den 31 augusti fanns det inga nya medlemsansökningar, men på kvartalsmötet tisdagen den 2 november 2010 invaldes: Marcus Aronsson - U och på årsmötet 15 februari 2011: Mailis Arthur - U Tuva Jonsson Silow - M Staffan Thorulf - M Eva Forsgren - M M = Musiksektionen U = Ukulelesektionen De nya medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna till Uddevalla Folkdansgille!

18 Stugnycklar Alla våra personal nycklar är för närvarande utlånade. Styrelsen vädjar därför till dem som ev. inte har något behov av sin nyckel att lämna tillbaka denna till Olle Nyqvist. Den hundralapp som har lämnats i disposition återbetalas givetvis. Vistelse i stugan Styrelsen beslöt vid sitt möte att rekommendera våra medlemmar att gärna vistas i stugan vid tidpunkter då ingen verksamhet eller uthyrning pågår. Tanken är att detta minskar både inspiration och möjlighet för ovälkomna inbrottstjuvar och vandaler. Hur går det med Gillestugans tak? Så här är läget: I botten ligger den besiktning vi gjorde av taket i våras. Taket befanns vara tätt men är tungt och vi upptäckte att takstolarna inte sitter ihop med väggkonstruktionen som de borde. Besiktningsmannen föreslog Viktor Karlsson in memoriam Vår spelman Viktor Karlsson lämnade oss den 30 mars 2010, 85 år gammal. Han kom med i vårt spelmanslag i mitten av 80- talet och spelade där både fiol och banjo. Han var också en diktare, skrev bl.a. texten till Bill Hanssons Vägen till Liane. Viktor var även en duktig slöjdare, hans fina fiskarkorgar är välkända. Han gjorde även konstverk, några kan beskådas i vår gillestuga. Du fattas oss Text: Sune Resenius åtgärder och vi funderat på hur detta ska kunna göras. Vi har fått en vägledande offert för åtgärderna. Det blir naturligtvis dyrt, mycket dyrt. Därför har vi informerat kommunen om vårt bekymmer och sökt statliga bidrag. Vi kommer också att söka hos Thordénstiftelsen. Vi kommer att arbeta vidare med hjälp av en liten kommitté som fördjupar sig i arbetet när vi lyckas lösa finansieringsproblematiken! Text: Gunnar Wockatz Och till sist En gång i tiden var jag medlem och aktiv i Lysekils Folkdansgille. Ödet ville dock att jag skulle lämna både Lysekil och dess folkdanslag. En tid senare träffade jag lagets dåvarande ordförande Ingmar Jirhem. Vi hälsade på varandra och jag frågade om det är sig likt i föreningen. - Nej, svarade han, Du är ju inte med. Han hade naturligtvis rätt. Och samma sak kan också sägas om oss. I många, många avseenden är inte Uddevalla Folkdansgille sig likt.

19 Funktionärslista; verksamhetsåret Styrelsen Ordförande Olle Nyqvist Vice Ordförande Gunnar Wockatz Sekreterare Lena Elmberg Kassör Kjell Olsson Medlemsregisteransvarig Anita Hermansson Danssektionen Stefan Stolpe Musiksektionen; tillika v.sekr. Inger Blom Slöjdsektionen Olle Nyqvist Stugvärd Lena & Johan Elmberg Suppleant & Hemsida Anne-Lill Gadde Övriga Garderobansvarig Gerd Andersson Svea Dahlgren Danssektionen Gunnar Wockatz Slöjdsektionen Gunnar Wockatz Musiksektionen Åsa Antas Ulla Olsson Revisor Hans Bengtsson Cathrin Petersén Revisorsuppleant Sune Resenius Pressombud Gerd Andersson Arkivarie Gun-Britt Nordberg Stugunderhåll Kurt Asplund Stugvisning Gun-Britt Nordberg Distriktsombud Gerd Andersson Johan Elmberg Lena Elmberg Olle Nyqvist Distriktsombud-suppleant Marianne Nyqvist Åsa Antas Ombud till Föreningsarkivet Nils Marelius Resekommitté Anita & Bo Sultán Anita & Mats Hermansson Ev. fyllnadsval Valberedning Gerd Andersson Åsa Antas Monika Hansson

20 ALLA är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Onsdagen den 20 April kl Vi träffas i stugan för att sjunga, spela och dansa ;-) Ta med det du vill äta och dricka. Föreningen bjuder på ägg! Har du frågor ring Lena och Johan: Folkdansgillets verksamhet under 2011 Tisdagar Folkdansträning kl Gillestugan Onsdagar Ukuleleträning kl Gillestugan udda veckor Torsdagar Slöjdverksamhet kl Lotcens lokaler på Kungsgatan Torsdagar Spelmännen tränar kl Gillestugan (ibland 18.00) Viktiga datum april Kulturvecka (Uddevalla Kommun) Lördag 16 april Utflykt (se separat annons) Onsdag 20 april Påsksamkväm (se annons ovan) Tisdag 3 maj Kvartalsmöte i Gillestugan Torsdag 2 juni Gökotta på Skansberget & Hemlig Vårutflykt Måndag 6 juni Nationaldagsfirande Fredag 24 juni Midsommarafton Tisdag 30 augusti Kvartalsmöte i Gillestugan Tisdag 6 september Folkdansträningen börjar

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 1 2015. Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot.

Hamboringen. Föreningsaktuellt nr 1 2015. Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot. Hamboringen Föreningsaktuellt nr 1 2015 Det är fart på stuffakursen, där man varvar mellan kultis/ gille, bugg och foxtrot. FÖRENINGSAKTUELLT Tidning för medlemmar i Dansföreningen Hamboringen Ansvarig

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening

Årgång 15/44 nr. April 2010 INNEHÅLL. Fira Sista April i Bastun. Kasen Tänds 20.30 Fyrverkeri 21.30 Servering och Lotterier Lenninge Ungdomsförening April 2010 1 Äntligen har vintern gett vika. Vintergäcken, vårens första blommor har kommit i trädgården. Foto: Hans Marin Årgång 15/44 nr INNEHÅLL 2 LUF information 3 Ordföranden har ordet 4 Protokoll

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013 En månadstidning Nr 3-2013 Lösnummer: 15 kr Sid 3 Satsningarna i Agunnarydsstiftelsen Sid 4-5 Utbygget av Agunnaryds service Sid 6-7 Brogård Sid 8-9 Trettondagsfirande och Kyndelsmäss Sid 10-11 Sportlovet

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2006 VÄLKOMNA TILL DRÖMHELG MED ÅRSMÖTE 11-12 mars 2006 Finska kyrkan Slottsbacken 2B. Stockholm. Se bifogat kursprogram Ta gärna med nya intresserade till denna helg

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-16 Styrelsen 17 Aktivitetskalender

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer