Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg"

Transkript

1 Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2011 Årg. 12 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg

2 Föreningsinfo Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten till Svenska Folkdansringen. Redaktörer: Stefan Stolpe, Gunnar Wockatz, Johan R Elmberg. Upplaga: 150 exemplar Föreningsinfo utkommer två gånger per år: mars & oktober. Manusstopp Vårnumret: 15 februari Höstnumret: 15 september Omslagsbilden: Danslaget övar hemma i Gerd Anderssons trädgård på Garvaremyren inför uppvisning i Uddevalla Kyrka på 6 juni UFDG = Uddevalla Folkdansgille. I de artiklar där någon källa har använts, står denna angiven direkt efter artikeln. Uddevalla Folkdansgille C/o Kjell Olsson, Åsen 535, Uddevalla. Bankgirokonto: Föreningstelefon: Sekr. Lena Elmberg: Kassör Kjell Olsson: Medlemsregistret Nytt mobilnummer, ny adress, nytt namn eller kanske ny e-post?! Kontakta Anita Hermansson på eller Anne-Lill Gadde är hemsides-ansvarig och har e-post VÅRUTFLYKT DEN 16 APRIL 2011 Målet är Ryttmästarbostället vid Simsjön. Resan går via tranorna vid Hornborgasjön och Löfvings ateljé för att titta på lite konst. Pris för en heldagstur blir ca 500 kronor/person För detaljer, slutligt pris, tider och bokning ring till: Anni och Kjell: Mia och Olle: Anita och Bo:

3 Den envetna långa och kalla vintern har varit på allas läppar i flera månader nu. Vi har varit förskonade från några halkolyckor upp till stugan, tack vare en jätteinsats av Gunnar W som på lediga stunder har varit på plats, nästan innan snön har tagit mark och skottat allt vad tygeln håller; Ett stort tack för detta! Vår stuga har som alla vet, en hel del skavanker som måste rättas till. En del omgående och några efter hand. Vi har haft möte med kommunens ansvariga inom kultur och fritid och redovisat vårt behov av reparation och dess kostnader. Vi har också anlitat en byggfirma, där vi fått en offert, som ligger mellan tusen kronor. Styrelsen söker bidrag från alla möjliga håll och kanter. Till exempel från Länsstyrelsen: bevarande av gamla hus, där det finns som skall fördelas mellan 49 kommuner. Ansökan kommer att lämnas in till Thordénstiftelsen i Uddevalla. Vi har behov av en arbetsgrupp som kan dela ombyggnadsarbetet med styrelsen. Det skulle sitta som hand i handske om några vilande eller daglediga medlemmar skulle kunna lägga några timmar för detta projekt. Verksamheten i de olika sektionerna valsar vidare med sina aktiviteter. Spelmanslaget har utökats med fler välspelande personer och Ordföranden har ordet! ukkegruppen fyller på med en och annan. Båda dessa grupper har haft problem att hålla värmen denna vinter, på grund av att några av gästerna har hittat fjärrkontrollen och försökt finjustera temperaturen vilket inte alltid har blivit så bra. Dansarna behöver inte tänka på detta, eftersom de ju håller värmen genom att dansa. Slöjden har sin verksamhet i Lotcens lokaler inne i stan, där tempen är hyfsad. Resekommittén ordnar en resa UTFLYKT I SKÖVDETRAKTEN. Ett längre reportage kommer möjligen i nästa nummer av föreningsnytt. Föreningens medlemmar haft förmånen att låna folkdräkter och medeltida dräkter. Men vid en inventering i januari 2011 som Svea Dahlgren och Gerd Andersson utförde, så framkom det att det saknades ett antal delar i både folkdräkter och medeltida dräkter och en hel kvinnodräkt. Så snälla medlem som lånat dessa plagg: hör av er till Svea, Gerd eller Olle. Vi blir tyvärr tvungna att låsa skåpen där vi förvarar dräkterna, för att bevara de som finns kvar. Som ordförande önskar jag och hela styrelsen en fin och angenäm fortsättning på Eder Ordförande, Olle Nyqvist

4 Funderingar från fåtöljen Kommer tiden eller går den?? Det kan man fundera på. Vårt förhållande till tid kan vara komplicerat. För en del av oss har tiden svårt att räcka till. Vem har inte önskat sig 30-timmarsdygn och 9-dagars veckor ibland?! För en del verkar tiden alltid räcka till och de tycks hinna allt. Det gäller alltid andra, inte en själv! För den som av olika skäl inte kan göra det den vill växer istället tiden. När det gäller att ragga klassföräldrar, folk till styrelseposter och liknande finns det de som aldrig har tid. Det är barnaskaran och krävande arbeten och jag vet inte allt. Sedan finns det de som trots barnaskara, arbete och allt annat också hinner med ett eller flera uppdrag. Det handlar i de flesta fall om prioritering. Den ene tycker att lugna hemmakvällar vid TVn är viktigt. Den andre skyr lugna hemmakvällar vid TVn. Det är ingen ide, man somnar bara. Då är det bättre att hålla sig aktiv. Läste just i en seriös tidning att tid är den nya statussymbolen. Att ge någon av sin tid t ex i form av hemlagad mat värderas högt. Därför trodde man att rätter som hemlagad korv och surkål skulle bli den nya trenden. Vi har ju ägnat oss åt surdegsbröd några år och detta är liksom en utveckling av det. Åter till min fråga om tid det kanske är olika beroende på omständigheterna. Ibland går tiden, någon sällsynt gång står den stilla och då och då kommer den. Det värsta scenariot är väl när den är ur led. Text: Inger Blom

5 Årsmötet 2011 Uddevalla Folkdansgilles årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det kom ovanligt många till 2011 års sammankomst vilket naturligtvis är roligt. Ändå var det en förhållandevis liten församling med tanke på att UFDG har nästan 150 medlemmar. Några förändringar har skett vid val av funktionärerna. Kjell Olsson ett ganska nytt namn i föreningen, har gått in som kassör. Hans Bengtsson som har funnits med oss i cirka 12 år nu har valts till revisor. Inger Blom blev sammankallande i Musiksektionen och intar således en plats i styrelsen, där även Anne-Lill Gadde går in som suppleant. En del personer har lämnat sina uppdrag, några tidigare funktionärer har kommit tillbaka, somliga har bytt uppdrag - och de övriga sitter kvar. Det brukar alltid utdelas blommor på UFDG:s årsmöten här till Cathrin Petersen.(t.v. i bild) och till avgående kassören Gerd Andersson och Åsa Antas som råkade ha födelsedag på årsmötet fick också en bukett. Enligt ordförande Olle Nyqvist (t.h. i bild) fyllde hon 25 år, men Red. betvivlar dock den uppgiften.

6 Året 1925 Vi har tidigare (2/2008) skrivit om Uddevalla Folkdansgilles tillblivelse och tidigaste verksamhetsår Nedan följer en redogörelse från vad vi har kunnat finna i mötesprotokollen från nästföljande år d.v.s Dessa finns nu kopierade till sammanlagt 23 A4-sidor. Redan vid det årets första styrelsemöte den 9 januari - kan vi se att de fyra närvarande ledamöterna Arvid H Dahl, Gunnar Bergenheim, Margit Carlsson och Sigge Danielsson satt och brottades med ekonomiska problem. Man konstaterade att den befintliga träningslokalen det framgår inte vilken har tärt bekymmersamt mycket på föreningens ekonomi. T.o.m. de medel som har avsatts till materialanskaffningsfonden har gått åt. Dessutom häftade Gillet i skuld till såväl kassören som tvenne andra styrelsemedlemmar. Och inte nog med det. En del smärre räkningar hade ännu inte likviderats. Man beslöt därför att förelägga Gillestämman en höjning av årsavgiften till Säkert en helt vanlig dag i Gillestugan. Inget särskilt med den. Någon tar bara ett kort. Men med tiden blir bilden alltmer verklighetsfrämmande och slutligen till en relik från svunna tider som inte går att få tillbaka. Fr.v: Karl-Erik (efternamn okänt), Sune Resenius, Hasse Andersson, Torsten Bengtsson och Bill Hansson. Bengtsson trakterade f.ö. cello i en symfoniorkester och var alltid noga med att vara välklädd och också djupt koncentrerad på det han spelade, vilket tydligt märktes i hans ansiktsuttryck. Foto: okänt. Kan vara från Bygdestämman OBS! Bilderna i texten Året 1925 har inte med texten i sig att göra!

7 5: - att utgå halvårsvis. Man bestämde sig även för att höja de aktiva medlemmarnas månadsavgifter till 2: - per månad. Dessutom föreslog man att billigare lokal måste anskaffas och för detta ändamål skulle styrelsen vända sig till fiskhandlare Rasmusson för att få hyra någon lämplig lokal i Uddevalla Teater. Vem denne fiskhandlare Rasmusson var och vad han hade för koppling till teaterns lokaler framgår inte. Vid samma styrelsemöte beviljade man också inträde för fyra personer som hade ansökt om medlemskap: Astrid Olsson, Tage Andersson, Eira Green och Georg Olsson. Protokollskrivaren använde sig också av latinsk terminologi: Ut supra, in fidem. Den uppenbarligen bekymmersamma ekonomiska situationen kan möjligen ha skapat en krisstämning inom föreningen. Man kallade nämligen till en extra Gillestämma den 17 mars, där 17 medlemmar närvarade: Arvid Dahl, Gunnar Bergenheim, Henning Andersson, Knut Mossberg, Thure Andersson, Georg Olsson, Herbert Johansson, Tage Gustavsson, Valter Karlsson, Rolf Persson, Tage Andersson, Elin Södergren, Stina Sundbäck, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Det var m.a.o. 11 manliga och 6 kvinnliga. Först beslöt man att p.g.a. helgdagsafton flytta ordinarie årsmöte till torsdagen den 26 mars kl och detta utan att utskicka någon ny kallelse. (Detta skedde alltså med nio dagars framförhållning). Därefter beslöt denna extra Gillestämma enhälligt att upphäva Gillets stadgar. Så tillsatte man en kommitté att utarbeta förslag till nya stadgar - Georg Olsson, Thure Andersson och Margit Carlsson. (Intressant är att denna nya medlem Georg Olsson invaldes i en så viktig arbetsgrupp). Slutligen beslöt mötet att genom protokollsutdrag uppmana sexmästaren (festanordnare red.anm.) att till årsmötet inkomma med tablå över en fest den 15 nov. samt den senare fästen. I den händelse detta ej skulle ske får sexmästaren själv bestrida de utgifter vilka mötet komma att protestera. Så höll man den planerade ordinarie Gillestämman den 26: e mars. Den samlade ett femtontal medlemmar. Under paragraf 3 redovisades hela det gångna årets styrelseberättelse. Här kan man utläsa att Gillet hade vänt sig till allmänheten om ekonomiskt bidrag vilket hade hörsammats av apotekare A. Wikstrand, vilken bidrog med 5: - kronor. Vidare framgår det att Gillet hade övningsdansat ett 20-tal gånger under ledning av Henning Andersson. Man hade anordnat två dansaftnar som inbringade 109: - kronor samt en maskeradbal som gav ett överskott på 18: - kronor.

8 I nästföljande paragraf blev sexmästarens tablåer godkända. Sedan beslöt man att hålla en extra stämma den 31 mars där kassören anmodades att lämna ifrån sig kassan i det skick som revisorerna med anledning av dagens protokoll fastställt. Därpå antogs de nya stadgarna. Dessa är i flera avseenden intressanta. Av utrymmesskäl kan de tyvärr inte redovisas här. Man valde därefter en ny styrelse. Den nya medlemmen Georg Olsson blev ordförande. Avgående ordförande efter endast ett år - Arvid Dahl utsågs att justera det tidigare protokollet. Dahl fanns alltså fortfarande med i föreningen. Sem Olsson blev vice ordförande, Thure Andersson kassör, Margit Carlsson sekreterare och fröknarna Astrid Hermansson och Hulda Hansson blev styrelsesuppleanter. Knut Mossberg blev vice sekreterare och även materialförvaltare. Och med facit i hand vet vi att han kom att betyda mycket för det Uddevalla Folkdansgille vi har idag. Det var nämligen av honom som Gillet många år senare köpte Sahlbergska Huset det som sedemera kom att förvandlas till Gillestugan. (Marelius) Så följde den extra stämman den 31 mars. Alla aktiva hade infunnit sig förutom Knut Mossberg som hade blivit sjuk. Stämman godkände en omskriven revisionsberättelse, vilken visade en nettobehållning av kronor 1,65: -. Ordföranden hade även mottagit en instruktionsbok från Svenska Folkdansringen (observera namnet). För denna skulle Gillet betala 5,50: -. Därefter avslutades stämman, och dansen kunde börja. 7 april höll man ett ordinarie månadsmöte. Här invaldes herrar Fridolf Falkheden och red. Björkman som passiva medlemmar. Man beslöt samtidigt att skriva en lista över passiva medlemmar. Mötet bestämde även att man på annandag påsk skulle anordna en uppvisning för vänner och bekanta. Styrelsen blev även ålagd att inköpa en kamera, på vilken ett lotteri skulle anordnas. Man skulle även lägga in en ansökan till arbetarekommunen om att få öva i Folkets Park under sommaren. 14 april höll man ett styrelsesammanträde vid vilket samtliga ledamöter närvarade. Här framgår att man fick ett överskott av dansuppvisningen den 13: e med 41: -. Man beslöt också att anordna dans i Folkets hus söndagen den 19 april kl. 8-1 såvida det inte blir dans i Folkets park. Därefter formulerade styrelsen en lista över de passiva medlemmarna. Tisdagen den 5 maj 1925 höll man ett ordinarie månadsmöte. Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg,

9 En av ambitionerna med Föreningsinfo är ju att offentliggöra Gillets gamla fotografier, och här kommer ett från Erik Simonssons album. Blyertsanteckningar i marginalen låter gälla att kavaljeren längst upp till vänster heter Bengt Andersson och damen till höger om honom Marianne (efternamn okänt) följt av Ralph (Hägg), Mai-Britt (Resenius) och personen längst till höger Gunnar (Lindqvist??). Övriga är okända. Fotot är ej daterat. Fotografen är också okänd. Margit Carlsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Elin Södergren, Hulda Hansson, Herbert Johansson, Valter Eriksson, Rolf Persson och Tage Andersson. I mellanrummet mellan dessa namn finns ibland kommatecken och ibland punkt. Sekreteraren Margit Carlsson var uppenbarligen en inte alltför stor perfektionist. Den föreslagna dansen den 19 april hade uppenbarligen blivit av. Ett överskott om 26:- finns redovisat i protokollet. Vid detta möte intogs ett antal passiva medlemmar: Dr. Harald Hansson, Hugo Zetterqvist, Gunnar Persson, Karl Blomkvist och V Kullgren Även i denna uppräkning blir sekreterarens inkonsekvens belyst. Endast en person fick titel, och en annan blev utan förnamn. De skrivs heller inte i bokstavsordning. Det har heller inte i något protokoll framkommit meningen med detta system med passiva medlemmar. Protokollet berättar vidare att Arbetarekommunens styrelse beviljat laget att gratis få träna och disponera dansbanan i Folkets Park varje tisdagkväll under sommaren.

10 Bygdestämman i Uddevalla 1974 är kanske det största som har hänt folkdansen i staden. Planerarna var indelade i 10 olika arbetsgrupper om lika många olika arbetsområden. Här är det slöjdutställning i Gillestugan. Bakre raden fr.v: Lilian Andersson, okänd, Rut Martinsson (Munkedals fdl), främre raden: okänd, okänd, Anita Wireby och Mona Fridolf. Vidare beslöt samma möte att de som vill låna pengar för anskaffande av dräkt skola göra anhållan därom till styrelsen. Dock får högst 25:- utlånas till varje. Nästa ordinarie månadsmöte hölls tisdagen den 2 juni Det synes ha varit ett kort och innehållsfattigt möte. En kort mening kungör att samtliga medlemmar närvarade. Här framgår dock att lotteriförtjänsten blev 37,50. Man bestämde även att ha träning till söndag kl. 10 f.m. Samtidigt beslöts att på varje tisdagsträning bestämma om träning för nästkommande söndag. Man höll ett styrelsesammanträde den 28 juni Fr.o.m. detta protokoll och framåt är de handskrivna - till skillnad från alla de tidigare, som var skrivna på maskin. Det är dock samma sekreterare Margit Carlsson - som har skrivit samtliga protokoll. Alla styrelsemedlemmar var närvarande vid detta möte. 4 förtäljer att följande hade till styrelsen inlämnat ansökan att få låna pengar till anskaffandet av dräkter nämligen: Valter Karlsson, Rolf Persson, Herbert Johansson, Tage Andersson, samt Lizzie Olausson vilket beviljades. Namnet Knut Mossberg fanns också med men var överstruket. 7/ var det dags för nästa månadsmöte, vilket samlade:

11 Georg Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Valter Karlsson, Herbert Johansson, Tage Andersson, Rolf Persson, Thorsten Svensson, Elna Marcusson, Clary Carlsson, Elin södergren, Hulda Hansson, Astrid Hermansson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Man kan nog ana att det blev dansträning omedelbart efter dessa månadsmöten, varför alla därför var måna om att göra dem så korta som möjligt. På just detta möte bestämdes dock att sänka månadsavgiften till 1: - krona. Vidare bestämde man att för 6 kr. köpa liarna och räfsorna till skördedans vilka förut endast hava lånats. Uddevalla Folkdansgille dansade alltså Skördedansen redan för drygt 85 år sedan. En intressant reflektion är att dansen på den tiden verkligen appellerade till de arbetsmetoder som faktiskt användes och f.ö. de enda de kände till vid just skördearbete. Undra hur en skördedans skulle se ut idag, om den skulle spegla dagens arbetsmetoder? Protokollet för augusti månadsmöte blev ännu kortare. Allt som bestämdes var att uppträda i Folkets park första söndagen i september. Månadsmötet i september; här närvarade: Georg Olsson, Thure Andersson, Rolf Persson, Knut Mossberg, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Tage Andersson, Sem Olsson, Astrid Carlsson, Astrid Hermansson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Lizzie Olausson, Clary Carlsson, Elna Marcusson, Margit Carlsson, Torsten Svensson och Gösta Thulin. Vid detta möte beslöt man att begära 50 kr. för uppträdet i parken, plus fritt inträde för de passiva medlemmarna. Paragraf sju: På sekreterarens begäran beslöts att inköpa en protokollsbok, i vilken de förra protokollen skall inbindas. En fråga om årsfesten remitterades till styrelsen. Man beslöt också att träna på söndagarna kl Det verkar alltså som att man tränade två gånger i veckan på söndagarna i tre timmar. Jämför detta med danslaget i våra dagar som i praktiken endast tränar 1,5 timma i veckan. Den 18 september 1925 håller man ett styrelsemöte. Här närvarar: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Man beslöt att förlägga sin årsfest till den 18 oktober och att varje medlem äger rätt att till festen inbjuda en person, och att priset för En liten vink! Vår ekonomi är baserad på att stugan är uthyrd. Hjälp till att sprida budskapet och få både nya och gamla hyresgäster till oss. Tack på förhand

12 festen inte får överstiga 5: - per par. Vidare ska det på festen serveras en enkel supé samt kaffe. Programmet i övrigt skulle utgöras av sång, musik, dans m.m. Mötesprotokollets åttonde paragraf är anmärkningsvärd: Därefter beslöt styrelsen att skicka en uppmaning till Gillets förre kassör, Gunnar Bergenheim, att han innan den 1 nov. skall ha betalt sin skuld till Gillet kr 33,75. I annat fall skall strängare åtgärder vidtagas. Även protokollets nionde paragraf är intressant: Beslöt att på något sätt höra sig för i Färgelanda om det skulle löna sig med en uppvisning där. Det är uppenbart att styrelsen såg på dansuppvisningarna som något kommersiellt lönsamt. Så kom månadsmötet för oktober. Det förtäljer att alla medlemmarna närvarade. Mötet verkar till största delen ha handlat om den stundande festen. 12: Om någon önskar komma ensam blir priset detsamma som för par. Man valde även in två nya medlemmar: Erik Johansson och Ella Vig. Dagen innan, den 5 oktober, hade man hållit ett styrelsemöte, men detta ligger i protokollsboken efter månadsmötet. Där närvarade hursomhelst: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Astrid Hermansson och Margit Carlsson. Även detta möte synes till största delen ha handlat om den stundande festen. Den 4 november 1925 hölls nästa månadsmöte och alla medlemmarna voro närvarande. 5: Förre kassören hade lovat avbetala sin skuld till gillet med tjugo (20) kr., vilket skulle avhämtas i Hultmans Konditori den 5 nov. Detta är enda gången som det anrika stället omnämns i 1925 års (kända) protokoll. Paragraf sex är också intressant: Beslöt att dansa i Frideborg vid ungdomsklubbarnas aftonunderhållning den 30 nov. Dock blott med ett honorar av femtio (50) kr. 7: Beslöt dansa på logen Vikingen en söndag eftermiddag avgiftsfritt. Samma möte beslöt också att betala lokalhyran från årsfesten med kronor 10. Den första december var det dags för nästa månadsmöte: Här närvarade: Georg Olsson, Sem Olsson, Thure Andersson, Knut Mossberg, Tage Andersson, Tage Gustavsson, Herbert Johansson, Valter Karlsson, Astrid Hermansson, Astrid Carlsson, Hulda Hansson, Elin Södergren, Clary Carlsson, Lizzie Olausson och Margit Carlsson. Observera ordningsföljden först männen, sedan kvinnorna. Dessutom noterar sekreteraren d.v.s. protokollsskrivaren sig själv sist. Det är en gammal sed. Turerna kring den tidigare kassören Gunnar Bergenheim går enligt de gamla dokumenten vidare. Paragraf fyra: Hade blott erhållit 10 kr. av förre kassören. Vice ordföranden fick i uppdrag att försöka få ut resterande

13 23:75 kr. Protokollet förmedlar vidare att för dansuppvisningen på logen Vikingen fick vi 10 kr. och Kassören hade för uppvisningen på Frideborg erhållit 50 kr. Vi finner också att Styrelsen hade beställt en kliché för kr. 6,16 att användas på affischer, vilket av Gillet godkändes. På ungdomsföreningarnas Samarbetskommitté den 20 nov. beställdes kaffe åt hela Gillet vilket betalades ur kassan: summa 8.40 kr. 9: På förslag av ett par medlemmar skall styrelsen förfråga sig i Munkedal om det skulle löna sig göra en uppvisning där. Därefter verkar det inte finnas fler protokoll från år Utifrån dessa tycks tre tidigare styrelseledamöter ha dragit sig tillbaka: ordförande Arvid H Dahl, kassör Gunnar Bergenheim och sexmästaren (festarrangör) Sigge Danielsson. Vi vet att Arvid Dahl gifte sig 1925 och flyttade till Ljungskile. Möjligen kan detta ha påverkat hans tillbakadragande. De två sistnämna (Bergenheim och Danielsson) synes enligt de gamla protokollen ha hamnat i onåd hos den nya styrelsen års första (kända) protokoll antyder ju att föreningen befann sig i en rejäl ekonomisk kris. Säkerligen har stämningen varit irriterad, då situationen har dryftats. Man förkastade dessutom de först antagna stadgarna. Det beslutet har troligtvis föregåtts av kritiska diskussioner. År 1925 verkade hursomhelst ha varit ett rätt så turbulent år i Gillets historia. Text: Stefan Stolpe Källor Carlsson Margit m.fl. 17 protokoll från Uddevalla Folkdansgille år 1925, Bohusläns Föreningsarkiv. Marelius Nils, Lyssna till DE GAMLE, Draggen Uddevalla Folkdansgille bildades ju på Hultmans Konditori i Uddevalla. På bilden är det ägarna, familjen Hultman, som står på balkongen som var belägen alldeles ovanför konditoriet. Det lär vara: fr. v. Nanny, barnen Bertil, Ingegerd, Gullan och pappa konditorn själv, Bernhard. På senare tid var det Ingegerd som hade ansvaret för konditoriet. Föreningen Hultmans Hvenner har den senaste tid lyckats förmå Kommunen att ändra namnet på nedre delen av Kilbäcksgatan till just Hultmans Gränd. Det var ju just där som konditoriet låg. Foto: okänt.

14 Föreningarnas Dag Lördagen den 9 oktober 2010 anordnade Bohusläns Museum Föreningarnas Dag. Bra. Vi var där, såväl folkdansare, spelmän, slöjdare som Ukulelespelare. Mycket bra. Publiken var också där. Men var det tillräckligt bra? Fler Uddevallabor hade allt kunnat ha tagit sig dit. Och var fanns konferencieren som borde ha stått och presenterat alla framförande grupper som avlöste varandra på Hyllan? Definitivt inte bra. Om nu museets egna personella resurser inte räckte till för detta så borde man ha försökt att anlita någon av alla dessa många föreningsledare som faktiskt fanns där. Enligt Bohusläningen var det 54 olika typer av föreningar som medverkade i år. Text: Stefan Stolpe Källa Jernmark Tåve, Integrerad festival, Bohusläningen, , sid. 25. Danslaget och spelmännen anlände tidigt till museet, för att först hinna leta upp en undanskymd plats med avsikt att genomföra det obligatoriska genrepet innan den egentliga dansuppvisningen för att därefter i god tid vara på plats för att vänta ut den grupp som uppträdde innan för att sen genomföra den 15 minuter långa uppvisningen vilken avslutades med en dans Juego - där publiken blev inbjuden att delta

15 < varefter bilden av Uddevalla Folkdansgille som en förening med många ansikten säkert förstärktes, då Ukulelegruppen uppträdde omedelbart efter dansarna där även Bo Sultán bidrog med ett humoristiskt inslag samtidigt som vi hela tiden inne i hörsalen liksom alla andra medverkande föreningar - hade ett eget bord till vårt förfogande, där vi visade upp egentillverkade alster av både trä och litterär art. Kanske vi också borde ha haft några dräktdelar hängande på en klädstång men vi hade i alla fall försett bordet med visitkort där framsidan visade Gillestugan och baksidan lämnade lite information om Gillet. Detta var en ny idé, konstruerad av Johan Elmberg. Vi kanske skulle permanenta dessa visitkort inför alla offentliga framträdanden framöver? Text & Foto: Stefan Stolpe

16 Tillbakablick När jag var 18 år och gick andra terminen på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn, fick vi pröva på lättare folkdans, och jag blev genast biten. Vävde och sydde min folkdräkt fick jag även tillfälle till på skolan. Vid ankomsten till Uddevalla undersökte jag om det fanns något folkdanslag. Året var 1952 och jag fick veta att SGU hade dansträning en gång i veckan. Gick till denna lokal, som jag tror var i Tändsticksfabriken. Tydligen var det svårt att få hyra lokal, för hösten 53 blev träningen ibland inställd, då ingen lokal stod till buds. Somrarna höll vi till i Folkets park (gamla dansbanan) och där var alldeles utmärkt att dansa. Ordinarie dansledare var Erik Simonsson med bitr. Hugo Alfredsson. Avgiften var någon krona för aktiv medlem, som betalades vid varje träning, om jag minns rätt. Kanske 1,50 efter någon tid. Medlemmar i Svenska Ungdomsringen var vi och fick tidningen Hembygden ändrades namnet från SGU 139 till Uddevalla Folkdansgille. Vi fick tillgång till Ungdomsgården vid Walkeskroken vid olika tillfällen, så träningen hankade sig fram. Men ändå hade vi många uppvisningar. Vi dansade på Bergs festplats på midsommar, på Solviks dansbana, Skansberget, Torget, Svenska flaggans dag bland annat fick laget motta en flagga, just på Svenska flaggans dag. Så minns jag att vi gick med i Första majtåget från torget, där vi samlades och marscherade efter musik till Folkets park dansade vi på Rimnersvallen i samband med fotbolls-vm. Erik Simonsson var en underbar dansledare, men det behöver jag inte orda så mycket om, för detta känner alla till som någon gång tagit del av hans kunnande. Att se Erik dansa med sin fru Brita var en fröjd för ögat. Han kunde entusiasmera folk omkring sig. Då som nu hade vi underbara musiker. Jag kommer ihåg Hasse Andersson Knep & knåp! Den som tillsammans med ett bidrag till nästa nummer skickar in vad punktbilden, någonstans i bladet, föreställer har chans att vinna en trisslott. Mail till skriv föreningsinfo nr i rubriken. Brev till Romansvägen 7 lgh 279, UDDEVALLA

17 och Elsa Lindvärn och våran Sune förstås, som vi fortfarande kan njuta och dansa till. Kurser och sammankomster fanns också och en kurs där jag var med hölls i Vessigebro i Halland 1956 (se foto). Vi dansade olika danser förstås men särskild gammal mazurka var på agendan. Under tiden planerades och byggdes gillestugan i Skansberget, för innan jag slutade på grund av flyttning hann jag dansa i stugan. Åmål blev min nästa hemort. Var med i Åmåls folkdanslag ett par år där paret Lindström var ledare. Ruth och Thure var underbara människor! En tanke går ofta till dem när jag varje jul hänger upp en halmkrans, som jag tillverkade vid en pysselkväll i deras hem i Tösse, dit laget var inbjudna. Började dansa igen för några år sedan och kan därmed säga att ringen är sluten. Text och Foto: GunBritt Nordberg Till minnet av Gösta Möller Vår förre medlem Gösta Möller har avlidit 86 år gammal den 24 augusti Vi minns Gösta som den elegante, spänstige mannen. Trots sin ålder var han trägen på vårt dansgolv och deltog länge i lagets uppvisningar. Hans vänliga, kloka sätt kom bland annat fram i hans försynta men värdefulla medverkan i föreningens alltid lika svåra valberednings- och revisionsarbete. Uddevalla Folkdansgille tänker med tacksamhet på Göstas insatser och lyser frid över hans minne. Text: Gunnar Wockatz Hultmans Konditori 14 december, 2010 hade Bohusläningen (sid. 21) ett reportage om det gamla anrika Hultmans Konditori. Detta är särskilt intressant för oss i UFDG det var ju här inne som föreningen bildades en gång. Nya medlemmar På kvartalsmötet den 31 augusti fanns det inga nya medlemsansökningar, men på kvartalsmötet tisdagen den 2 november 2010 invaldes: Marcus Aronsson - U och på årsmötet 15 februari 2011: Mailis Arthur - U Tuva Jonsson Silow - M Staffan Thorulf - M Eva Forsgren - M M = Musiksektionen U = Ukulelesektionen De nya medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna till Uddevalla Folkdansgille!

18 Stugnycklar Alla våra personal nycklar är för närvarande utlånade. Styrelsen vädjar därför till dem som ev. inte har något behov av sin nyckel att lämna tillbaka denna till Olle Nyqvist. Den hundralapp som har lämnats i disposition återbetalas givetvis. Vistelse i stugan Styrelsen beslöt vid sitt möte att rekommendera våra medlemmar att gärna vistas i stugan vid tidpunkter då ingen verksamhet eller uthyrning pågår. Tanken är att detta minskar både inspiration och möjlighet för ovälkomna inbrottstjuvar och vandaler. Hur går det med Gillestugans tak? Så här är läget: I botten ligger den besiktning vi gjorde av taket i våras. Taket befanns vara tätt men är tungt och vi upptäckte att takstolarna inte sitter ihop med väggkonstruktionen som de borde. Besiktningsmannen föreslog Viktor Karlsson in memoriam Vår spelman Viktor Karlsson lämnade oss den 30 mars 2010, 85 år gammal. Han kom med i vårt spelmanslag i mitten av 80- talet och spelade där både fiol och banjo. Han var också en diktare, skrev bl.a. texten till Bill Hanssons Vägen till Liane. Viktor var även en duktig slöjdare, hans fina fiskarkorgar är välkända. Han gjorde även konstverk, några kan beskådas i vår gillestuga. Du fattas oss Text: Sune Resenius åtgärder och vi funderat på hur detta ska kunna göras. Vi har fått en vägledande offert för åtgärderna. Det blir naturligtvis dyrt, mycket dyrt. Därför har vi informerat kommunen om vårt bekymmer och sökt statliga bidrag. Vi kommer också att söka hos Thordénstiftelsen. Vi kommer att arbeta vidare med hjälp av en liten kommitté som fördjupar sig i arbetet när vi lyckas lösa finansieringsproblematiken! Text: Gunnar Wockatz Och till sist En gång i tiden var jag medlem och aktiv i Lysekils Folkdansgille. Ödet ville dock att jag skulle lämna både Lysekil och dess folkdanslag. En tid senare träffade jag lagets dåvarande ordförande Ingmar Jirhem. Vi hälsade på varandra och jag frågade om det är sig likt i föreningen. - Nej, svarade han, Du är ju inte med. Han hade naturligtvis rätt. Och samma sak kan också sägas om oss. I många, många avseenden är inte Uddevalla Folkdansgille sig likt.

19 Funktionärslista; verksamhetsåret Styrelsen Ordförande Olle Nyqvist Vice Ordförande Gunnar Wockatz Sekreterare Lena Elmberg Kassör Kjell Olsson Medlemsregisteransvarig Anita Hermansson Danssektionen Stefan Stolpe Musiksektionen; tillika v.sekr. Inger Blom Slöjdsektionen Olle Nyqvist Stugvärd Lena & Johan Elmberg Suppleant & Hemsida Anne-Lill Gadde Övriga Garderobansvarig Gerd Andersson Svea Dahlgren Danssektionen Gunnar Wockatz Slöjdsektionen Gunnar Wockatz Musiksektionen Åsa Antas Ulla Olsson Revisor Hans Bengtsson Cathrin Petersén Revisorsuppleant Sune Resenius Pressombud Gerd Andersson Arkivarie Gun-Britt Nordberg Stugunderhåll Kurt Asplund Stugvisning Gun-Britt Nordberg Distriktsombud Gerd Andersson Johan Elmberg Lena Elmberg Olle Nyqvist Distriktsombud-suppleant Marianne Nyqvist Åsa Antas Ombud till Föreningsarkivet Nils Marelius Resekommitté Anita & Bo Sultán Anita & Mats Hermansson Ev. fyllnadsval Valberedning Gerd Andersson Åsa Antas Monika Hansson

20 ALLA är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA Onsdagen den 20 April kl Vi träffas i stugan för att sjunga, spela och dansa ;-) Ta med det du vill äta och dricka. Föreningen bjuder på ägg! Har du frågor ring Lena och Johan: Folkdansgillets verksamhet under 2011 Tisdagar Folkdansträning kl Gillestugan Onsdagar Ukuleleträning kl Gillestugan udda veckor Torsdagar Slöjdverksamhet kl Lotcens lokaler på Kungsgatan Torsdagar Spelmännen tränar kl Gillestugan (ibland 18.00) Viktiga datum april Kulturvecka (Uddevalla Kommun) Lördag 16 april Utflykt (se separat annons) Onsdag 20 april Påsksamkväm (se annons ovan) Tisdag 3 maj Kvartalsmöte i Gillestugan Torsdag 2 juni Gökotta på Skansberget & Hemlig Vårutflykt Måndag 6 juni Nationaldagsfirande Fredag 24 juni Midsommarafton Tisdag 30 augusti Kvartalsmöte i Gillestugan Tisdag 6 september Folkdansträningen börjar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 1 år 2014 Årg. 15 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg Föreningsinfo (FI) Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg

Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille. Johan Я Elmberg Tidskrift för: Uddevalla Folkdansgille Nr: 2 år 2013 Årg. 14 Red: Stefan Stolpe Gunnar Wockatz Johan Я Elmberg Föreningsinfo (FI) Tidskrift för den ideella föreningen Uddevalla Folkdansgille, ansluten

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer