Socialnämnden 25 mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 25 mars 2015"

Transkript

1 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering Socialnämndens förmiddag Upprop/Dagordning/Justering Muntlig information - Personliga ombud Information från förvaltningen Socialnämndens ordförande informerar Månadsrapport februari Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Handlingsplan Beställd tid - Hemtjänst MRP 2015 uppdrag Rehabilitering Ej verkställda beslut LSS Seminarium - Inbjudan presentation För kännedom - allmän del... 19

2 Socialnämnden Tid Kl. 08:30-14:50 Plats KS-salen samt studiebesök på 3 äldreboenden på förmiddagen Beslutande Malin Larsson (S) ordförande Jonas Väst (S) v ordförande Jenny Bjerkås (S) Hans Backlund (S) Annika Söderberg (S) Leif Viklund (S) Annicka Burman (V) Anna Edin (C) Alicja Kapica (M) Per-Magnus Forsberg (M) Johan Landström (FP) Hans Brynielsson (KD) Jan Björnefax (SD) Ersättare Ulf Sjölinder (S) Burhan Hussain (S) Therese Westin (S) Thomas Burman (M) Inga Lill Sundberg Hägglund (FP) Föredragande Torbjörn Stark Socialdirektör tjänstemän Anette Ståby Ekonomichef Marianne Bergman Kanslichef Katarina Tjernblom Strategichef Eva Rönnbäck Verksamhetschef Åke Zetterberg Chef Kvalitet och tjänsteutveckling Karin Holmin Hemtjänstchef Personal representanter Inger Arvidsson Catherine Strand Kommunal Västernorrland Kommunal Västernorrland Sekreterare Bengt Allberg

3 Socialnämnden Protokollet omfattar Justeras Malin Larsson Ordförande Bengt Allberg Sekreterare Hans Brynielsson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Socialnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Socialtjänsten, plan 1, rum 111 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Bengt Allberg

4 Socialnämnden Justering Ordförande Malin Larsson och Hans Brynielsson justerar dagens protokoll.

5 Socialnämnden Socialnämndens förmiddag (SN ) Ärendet Studiebesök genomförs på äldreboendena Allégården, Almedalen och Granbacken. Förvaltningens underlag «Handlingplan Beställd tid Hemtjänst» diskuteras. Underlag Tjänsteskrivelse Socialnämndens förmiddag

6 Socialnämnden Upprop och Dagordning Upprop genomförs och dagordningen godkänns.

7 Socialnämnden Information - Personliga ombud Maria Lemon, Catherine Nordlund och Per Olov Tiger informerar om verksamheten för personliga ombud.

8 Socialnämnden Information från förvaltningen Mats Abramsson informerar om - Aktuellt läge lokalförsörjningen Torbjörn Stark informerar om - Chef och organisation på myndighetsutövningen - Revisionsrapport Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning - Inspektion från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående handläggning av familjehemsplacerade barn och unga

9 Socialnämnden Socialnämndens ordförande informerar Ordförande samt Thomas Burman (M) har deltagit i Vård och Omsorgscollege styrgrupp. Ordförande har deltagit i Politikerforum som är länets plattform för integrationsfrågor. Ordförande och Torbjörn Stark har deltagit i en träff med Krami som är ett samarbetsforum mellan socialtjänsten Kriminalvårdens frivård och Arbetsförmedlingen.

10 Socialnämnden Månadsrapport februari 2015 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Baserat på socialnämndens bokslutsresultat för år 2014 med ett underskott om -132 miljoner kronor (Mkr) samt ytterligare beslutad ramreducering för år 2015 om -13 Mkr uppgår det totala behovet av åtgärder till 145 Mkr på årsbasis. Socialnämnden beslutade i anslutning till MRP 2015 (Mål- och resursplan) i februari om fem prioriterade områden med ekonomisk målsättning för varje område för att få en ekonomi och verksamhet i balans vilka är: 1. Beställd tid hemtjänst (45 Mkr) 2. Sänkta kostnader för externa köp av boendeplatser och placeringar (7,5 Mkr) 3. Bemanna Rätt Hemtjänst (17,5 Mkr) 4. Bemanna Rätt Äldreboende (30 Mkr) 5. Översyn av organisation, bemanning och övriga driftskostnader (40 Mkr) Övriga obalanser om totalt 5 Mkr hanteras inom respektive område, varav Ledning- och verksamhetsstöd med 4 Mkr och övriga fyra affärsområden med 1 Mkr. En första preliminär prognos kring det beräknade resultatet vid årets slut är ett underskott om -100 Mkr. Prognosen förutsätter att konkreta åtgärder, avseende de fem prioriterade områdena, kan verkställas under året med en genomförande- och omställningsfas om ca 6-9 månader. Den beräknade avvikelsen för år 2015 förklaras i stort av: Köp av tjänst, boenden och placeringar i förhållande till ekonomiska resurser hos beställaren, Socialtjänsten, om -75 Mkr. Kostnader för bemanning i förhållande till ersättningar hos den

11 Socialnämnden egna utföraren, Produktionen, om -25 Mkr inom affärsområdena hemtjänst respektive äldreboende. Vid socialnämndens sammanträde i februari 2015 och behandling av MRP 2015 beslutades att uppdra till förvaltningen att återkomma vid socialnämndens sammanträden under året med återrapportering av arbetet samt effekter kring de beslutade handlingsplanerna för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2015 Bilaga Tjänsteskrivelse - MRP 2015 uppdrag Rehabilitering.pdf

12 Socialnämnden Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. fastställa nya avgifter för mat både vid boende med särskilt stöd och service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS, korttidstillsyn enligt 9 7 LSS och vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS för både barn, unga och vuxna i enlighet med denna tjänsteskrivelse, 2. de nya avgifterna ska gälla från och med , 3. justering av avgifterna skall göras varje år utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel. Ärendet Avgifterna för matkostnader både vid boende med särskilt stöd och service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS (10-tal ärenden), korttillsyn enligt 9 7 LSS (40-tal ärenden), korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS (100-tal ärenden), för barn, unga och vuxna har varit oförändrade från och med februari Socialförvaltningen föreslår att en ny beräkning av avgifter för matkostnader ska göras utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel. De nya avgifterna föreslås börja gälla från och med Överläggning Jonas Väst (s) föreslår bifall till förvaltningens förslag. Reservation Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet.

13 Socialnämnden Beslutsunderlag Protokollsutdrag - Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Tjänsteskrivelse Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

14 Socialnämnden Handlingsplan Beställd tid - Hemtjänst (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att - utföra en risk- och konsekvensanalys, - jobba vidare med de förslag som finns samt alternativa förslag, - arbetet sker i dialog med de olika utförarna samt andra berörda parter, - ovan begärda uppdrag redovisas för beslut i socialnämnden Ärendet Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari om Måloch resursplan (MRP) för I MRP:n konstateras att baserat på socialnämndens bokslutsresultat för år 2014 med ett underskott om 132 Mkr (miljoner kronor) samt ytterligare beslutad ramreducering för år 2015 om13 Mkr, uppgår det totala behovet av åtgärder under 2015 till 145 Mkr på årsbasis. Socialförvaltningen har sedan år 2014 fokuserat arbetet med att få en ekonomi och verksamhet i balans kring att fyra prioriterade områden varav ett av områdena är Beställd tid hemtjänst. Området innebär åtgärder för att parera kostnader för volymökningar inom äldreomsorgen, som hanteras inom hemtjänsten, inom befintlig budgetram. Åtgärden innebär en översyn av hemtjänstprocessen, från beslut till utförande, i syfte att minska den beställda tiden. Förvaltningen presenterade ett förslag som utgår från en beslutsmodell där de olika rollerna renodlas för socialnämnden i december Förslaget innebär att myndighetsidan utreder och fattar beslut om insatser och utförarna planerar insatsen tillsammans med brukaren som resulterar i en genomförandeplan, som i sin tur utgör grund för ersättning. Detta är ett långsiktigt arbete och i avvaktan på att denna förändring ska ge resultat krävs temporära åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. Socialnämnden beslutade i anslutning till MRP 2015 i februari 2015 att den ekonomiska målsättningen är att kostnaderna sänks med 45 Mkr jämfört med 2014-års kostnad. I socialnämndens beslut om MPR 2015 framgår att förvaltningen avser att återkomma till socialnämndens sammanträde i mars med konkreta förslag till

15 Socialnämnden verksamhetsåtgärder. Överläggning Jonas Väst (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att det ska göras en risk- och konsekvensanalys, att det ska förankras med de olika fackförbunden, att förvaltningen jobbar vidare med de förslag som finns samt alternativa förslag, att allt detta ska ske i en dialog med de olika utförarna samt andra beröra parter, att detta ska vara klart till socialnämnden den 22:a april då socialnämnden har som avsikt att besluta i frågan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Handlingsplan beställd tid - Hemtjänst

16 Socialnämnden MRP 2015 uppdrag Rehabilitering (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. MRP-uppdraget VoO 2015:F genomförs i enlighet med förslaget i denna tjänsteskrivelse, 2. socialnämnden har inte någon uppfattning om fördelningen mellan MAR/verksamhetsutvecklare. Ärendet I kommunens MRP har socialnämnden fått ett uppdrag gällande rehabilitering. Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen förslag till hur uppdraget ska genomföras. Bakgrund Fullmäktige har i den fastställda MRP med plan för gett socialnämnden följande uppdrag: Satsningar på rehabilitering innebär en investering i att förebygga vård och omsorgsbehov. Rehabilitering för framförallt äldre personer är ett effektivt sätt att undvika tidiga behov av hemtjänst vilket gynnar både den äldre och samhället. För att visa på betydelsen av rehabilitering ska det på försök anställas Medicinskt Ansvariga Rehabiliterare (MAR) Förvaltningens förslag till genomförande redovisas i stora drag i tjänsteskrivelsen. Förvaltningens överväganden Kommunens rehabverksamhet med arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ansvar för hemsjukvård, akuta och planerade besök i ordinärt boenden samt boende med särskild service enligt LSS, samt ansvar för kommunens särskilda boenden. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall det inom kommunens hälsooch sjukvårdsverksamhet finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut eller

17 Socialnämnden fysioterapeut/sjukgymnast fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig för detta område (MAR). De uppgifter MAR är ansvarig för kan vara: att delegerade arbetsuppgifter inom rehabilitering är förenliga med säkerheten för patienterna att anmälan görs till den nämnd som leder hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria) att ansvara för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud. utarbeta rutiner utifrån gällande lagstiftning. Förvaltningen gör bedömningen att en MAR kan bidra till ytterligare utveckla rehabiliteringsverksamheten men att det inte finns behov av en heltidstjänst. Däremot kan en sådan tjänst med fördel kombineras med en roll som verksamhetsutvecklare. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget genomförs genom att på försök rekrytera till en kombinerad tjänst MAR/verksamhetsutvecklare. I samband med upprättande av kravspecifikation inför rekryteringen utvecklas arbetsinnehållet ytterligare men kommer att utgå från de punkter som redovisats ovan. I detta arbete kommer också fördelningen mellan MAR och verksamhetsutvecklare att preciseras men en grov skattning i dagsläget är att fördelningen torde hamna i storleksordningen 50/50. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - MRP 2015 uppdrag Rehabilitering Tjänsteskrivelse MRP 2015 uppdrag Rehabilitering

18 Socialnämnden Ej verkställda beslut LSS (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. överlämna förvaltningens redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS Q till kommunfullmäktige och revisorerna. Ärendet Kommunerna är enligt lag skyldiga att rapportera beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum. För fjärde kvartalet 2014 lämnas bifogade rapporter till kommunfullmäktige och revisorerna. Individrapporterna är gjorda till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut LSS Bilaga Kf redov 4 Q 2014.doc Bilaga Revisorerna 4 Q 2014.doc

19 Socialnämnden Seminarium - Inbjudan presentation (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. inte vara representerad vid seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2. ledamot eller ersättare kan delta i presentationen av FATIutvärdering men det utgår inget arvode och ingen förlorad arbetsförtjänst för deltagandet. Ärendet Inbjudan till Seminarium Ny teknik i äldreomsorgen Hur utvecklar vi tillsammans framtidens välfärdsteknologi? 28 maj kl Plats: KTH Lindstedtsvägen 22 Inbjudan till presentation av FATI-utvärdering Tisdagen den 31 mars 2015 kl 13:00 15:00. Plats Kommunhuset, fullmäktigesalen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Seminarium - Inbjudan presentation Bilaga Seminarium - Ny teknik i äldreomsorgen.docx Bilaga Inbjudan till presentation av FATI - utvärdering pdf

20 Socialnämnden För kännedom - allmän del (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Socialstyrelsen Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsen Återrapportering av statsbidrag för 2014 till kommuner för kompensatio0nssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården (SN ) Revisionsrapport Anhöriga som ger stöd till närstående Sundsvalls kommun (SN ) Brukarorganisationerna i Västernorrlandslän Till socialförvaltningscheferna i Västernorrlands kommuner (SN ) Kommunal familjerådgivning under 2014 enkät Verksamhetsberättelse familjerådgivning (SN ) Avtal Samordningsförbundet KrAmi (SN ) Avtal Samordningsförbundet SAMS (SN ) Protokoll för kännedom Kommunfullmäktige Aktivitetsbaserade, hälsofrämjande insatser för äldre Förvaltningsrättens dom Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) SN ) Revisionsrapport Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning underlag för ansvarsprövning Sundsvalls kommun (SN )

21 Socialnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse För kännedom - allmän del Bilaga Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001_453).pdf Bilaga SN Återrapportering statsbidrag.pdf Bilaga SN Revisionsrappor anhörigstöd.pdf Bilaga SN Brev från Brukarråd Y-läns kommun socialchefer.docx Bilaga SN Kommunal familjerådgivning.pdf Bilaga SN Avtal samordningsförbundet- KrAmi.pdf Bilaga SN Avtal Samordningsförbundet - SAMS.pdf Bilaga Beslut kommunfullmäktige pdf Bilaga SN DOM Laglighetsprövning.pdf Bilaga Revisionsrapport - Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning.pdf Uppföljning av beslut Ingen uppföljning informationsärende

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Socialnämnden 19 november 2014

Socialnämnden 19 november 2014 Socialnämnden Socialnämnden 19 november 2014 Sid Justering... 3 197 Socialnämndens förmiddag... 4 198 Upprop/Dagordning/Justering... 5 199 Aktuellt från förvaltningen... 6 200 Månadsrapport socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 16 november 2016

Socialnämnden 16 november 2016 Socialnämnden Socialnämnden 16 november 2016 Sid Justering... 3 199 Socialnämndens förmiddag... 4 200 Upprop och behandling... 5 201 Goda exempel från verksamheten... 6 202 Socialnämndens ordförande informerar...

Läs mer

Socialnämnden 25 februari 2015

Socialnämnden 25 februari 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 februari 2015 Sid Justering... 3 21 Socialnämndens förmiddag... 4 22 Upprop/Dagordning/ Justering... 5 23 Månadsrapport januari 2015... 6 24 Mål och resursplan 2015 - Socialnämnden...

Läs mer

Socialnämnden 24 augusti 2016

Socialnämnden 24 augusti 2016 Socialnämnden Socialnämnden 24 augusti 2016 Sid Justering... 3 139 Socialnämndens förmiddag... 4 140 Upprop och Dagordning... 5 141 Goda exempel från verksamheten... 6 142 Återkoppling från förmiddagens

Läs mer

Socialnämnden 2 oktober 2013

Socialnämnden 2 oktober 2013 Socialnämnden Socialnämnden 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 155 Val för valperioden 2011-2014... 4 156 Delegation av beslutanderätt 2013... 6 Socialnämnden 2013-10-02 1 Tid Kl. 12:00-12:20 Plats 343

Läs mer

Socialnämnden 14 november 2012

Socialnämnden 14 november 2012 Socialnämnden Socialnämnden 14 november 2012 Sid Justering... 3 195 Upprop/Dagordning... 4 196 Information... 5 197 Vård och omsorgscollage... 6 198 Ekonomisk månadsrapport... 7 199 MRP 2013 med förslag

Läs mer

Socialnämnden 26 augusti 2015

Socialnämnden 26 augusti 2015 Socialnämnden Socialnämnden 26 augusti 2015 Sid Justering... 3 131 Socialnämndens förmiddag... 4 132 Upprop/Dagordning/Justering... 5 133 Socialnämndens ordförande informerar... 6 134 Information från

Läs mer

Socialnämnden 22 maj 2013

Socialnämnden 22 maj 2013 Socialnämnden Socialnämnden 22 maj 2013 Sid Justering... 3 71 Socialnämndens förmiddag... 4 72 Information Produktion... 5 73 Information Socialtjänst... 6 74 Delårsrapport T1 januari - april 2013 Socialämnden...

Läs mer

Socialnämnden 29 januari 2014

Socialnämnden 29 januari 2014 Socialnämnden Socialnämnden 29 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Socialnämndens förmidag... 4 2 Upprop/Dagordning... 5 3 Information från förvaltningen... 6 4 Remissvar: Kultur för äldre - Trygghet och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 16 december 2015

Socialnämnden 16 december 2015 Socialnämnden 2015-12-16 1 Socialnämnden 16 december 2015 Sid 229 Socialnämndens förmiddag... 5 230 Socialnämndens stipendieutdelning... 6 231 Upprop och dagordning... 7 232 Goda exempel - Skönsomodellen...

Läs mer

Socialnämnden 15 december 2010

Socialnämnden 15 december 2010 Socialnämnden Socialnämnden 15 december 2010 Sid Justering...3 203 Tjänstgörande...4 204 Socialnämndens stipendieutdelning...5 205 En väg in...6 206 LEAN-arbete i socialtjänsten...7 207 Brukar- och medarbetarundersökning

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst,

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst, Info om Socialnämnden till KPR Jonas Väst, 2015-09-11 Socialnämndens ekonomi. Vid årsskiftet när vi tillträdde var det ett minus i resultat på 132mkr + 13mkr i tidigare ej genomförda besparingar = 145mkr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr Socialnämnden 2007-11-21 Ärendeförteckning Sid nr 180 Visning av TES-systemet...3 181 Ekonomisk månadsrapport oktober 2007...4 182 Svar på kommunrevisionens granskning av samverkan i vårdkedjor...5 183

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 26 februari 2014

Socialnämnden 26 februari 2014 Socialnämnden Socialnämnden 26 februari 2014 Sid Justering... 3 20 Socialnämndens förmiddag... 4 21 Upprop/Dagordning... 5 22 Information från förvaltningen... 6 23 Månadsrapport januari 2014... 7 24 Motionssvar:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Harry Bäckström PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s vice ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr Socialnämnden 2008-01-23 Ärendeförteckning Sid nr 1 Bokslut 2007...3 2 Mål och Resursplan 2009-2011...4 3 Läkemedelsanvändning på äldreboende -Redovisning av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)...5

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-12 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00

Socialnämnden 2013-11-12 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2013-11-12 kl. 8:00-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Jomark Polintan Christer Olsson Benny

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD) 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 3 84 Dagordning... 4 85 Information... 5 86 Mål - och resursplan 2014 - kultur- och fritidsnämnden... 6 87 Revidering

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 mars 2017,

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 mars 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 mars 2017, 15.00 16.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Peter Pettersson (C), ordförande Annika Bjelvert (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Marianne

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Lantmäterinämnden 16 december 2015

Lantmäterinämnden 16 december 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 16 december 2015 Sid Justering... 3 20 Ändring av lantmäterinämndens reglemente med anledning av införandet av servicecenter... 4 21 Uppföljning av internkontroll 2015

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Sid Justering... 3 33 Fastställande av ärendelistan... 4 34 Ekonomi... 5 35 Delårsrapport januari - april 2015... 6 36 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Sid Justering...3 121 Justering av dagordning...4 122 Information...5 123 Månadsrapport oktober 2011...6 124 Ansökan om bidrag för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Socialnämnden Sid nr Socialnämnden 2009-02-18 Ärendeförteckning Sid nr 18 Studiebesök...3 19 Information om klimatstrategi för Sundsvalls kommun...4 20 Bokslut 2008 och verksamhetsuppföljning...5 21 Ekonomisk månadsrapport...6

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-02-21 10 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund (M) Harry Eklöf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 21 april 2016 klockan 13:15-15:45 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Annica Jonsson (C) ersättare Vakant (S) Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey

Läs mer