Socialnämnden 25 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 25 mars 2015"

Transkript

1 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering Socialnämndens förmiddag Upprop/Dagordning/Justering Muntlig information - Personliga ombud Information från förvaltningen Socialnämndens ordförande informerar Månadsrapport februari Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Handlingsplan Beställd tid - Hemtjänst MRP 2015 uppdrag Rehabilitering Ej verkställda beslut LSS Seminarium - Inbjudan presentation För kännedom - allmän del... 19

2 Socialnämnden Tid Kl. 08:30-14:50 Plats KS-salen samt studiebesök på 3 äldreboenden på förmiddagen Beslutande Malin Larsson (S) ordförande Jonas Väst (S) v ordförande Jenny Bjerkås (S) Hans Backlund (S) Annika Söderberg (S) Leif Viklund (S) Annicka Burman (V) Anna Edin (C) Alicja Kapica (M) Per-Magnus Forsberg (M) Johan Landström (FP) Hans Brynielsson (KD) Jan Björnefax (SD) Ersättare Ulf Sjölinder (S) Burhan Hussain (S) Therese Westin (S) Thomas Burman (M) Inga Lill Sundberg Hägglund (FP) Föredragande Torbjörn Stark Socialdirektör tjänstemän Anette Ståby Ekonomichef Marianne Bergman Kanslichef Katarina Tjernblom Strategichef Eva Rönnbäck Verksamhetschef Åke Zetterberg Chef Kvalitet och tjänsteutveckling Karin Holmin Hemtjänstchef Personal representanter Inger Arvidsson Catherine Strand Kommunal Västernorrland Kommunal Västernorrland Sekreterare Bengt Allberg

3 Socialnämnden Protokollet omfattar Justeras Malin Larsson Ordförande Bengt Allberg Sekreterare Hans Brynielsson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Socialnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Socialtjänsten, plan 1, rum 111 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Bengt Allberg

4 Socialnämnden Justering Ordförande Malin Larsson och Hans Brynielsson justerar dagens protokoll.

5 Socialnämnden Socialnämndens förmiddag (SN ) Ärendet Studiebesök genomförs på äldreboendena Allégården, Almedalen och Granbacken. Förvaltningens underlag «Handlingplan Beställd tid Hemtjänst» diskuteras. Underlag Tjänsteskrivelse Socialnämndens förmiddag

6 Socialnämnden Upprop och Dagordning Upprop genomförs och dagordningen godkänns.

7 Socialnämnden Information - Personliga ombud Maria Lemon, Catherine Nordlund och Per Olov Tiger informerar om verksamheten för personliga ombud.

8 Socialnämnden Information från förvaltningen Mats Abramsson informerar om - Aktuellt läge lokalförsörjningen Torbjörn Stark informerar om - Chef och organisation på myndighetsutövningen - Revisionsrapport Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning - Inspektion från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående handläggning av familjehemsplacerade barn och unga

9 Socialnämnden Socialnämndens ordförande informerar Ordförande samt Thomas Burman (M) har deltagit i Vård och Omsorgscollege styrgrupp. Ordförande har deltagit i Politikerforum som är länets plattform för integrationsfrågor. Ordförande och Torbjörn Stark har deltagit i en träff med Krami som är ett samarbetsforum mellan socialtjänsten Kriminalvårdens frivård och Arbetsförmedlingen.

10 Socialnämnden Månadsrapport februari 2015 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Baserat på socialnämndens bokslutsresultat för år 2014 med ett underskott om -132 miljoner kronor (Mkr) samt ytterligare beslutad ramreducering för år 2015 om -13 Mkr uppgår det totala behovet av åtgärder till 145 Mkr på årsbasis. Socialnämnden beslutade i anslutning till MRP 2015 (Mål- och resursplan) i februari om fem prioriterade områden med ekonomisk målsättning för varje område för att få en ekonomi och verksamhet i balans vilka är: 1. Beställd tid hemtjänst (45 Mkr) 2. Sänkta kostnader för externa köp av boendeplatser och placeringar (7,5 Mkr) 3. Bemanna Rätt Hemtjänst (17,5 Mkr) 4. Bemanna Rätt Äldreboende (30 Mkr) 5. Översyn av organisation, bemanning och övriga driftskostnader (40 Mkr) Övriga obalanser om totalt 5 Mkr hanteras inom respektive område, varav Ledning- och verksamhetsstöd med 4 Mkr och övriga fyra affärsområden med 1 Mkr. En första preliminär prognos kring det beräknade resultatet vid årets slut är ett underskott om -100 Mkr. Prognosen förutsätter att konkreta åtgärder, avseende de fem prioriterade områdena, kan verkställas under året med en genomförande- och omställningsfas om ca 6-9 månader. Den beräknade avvikelsen för år 2015 förklaras i stort av: Köp av tjänst, boenden och placeringar i förhållande till ekonomiska resurser hos beställaren, Socialtjänsten, om -75 Mkr. Kostnader för bemanning i förhållande till ersättningar hos den

11 Socialnämnden egna utföraren, Produktionen, om -25 Mkr inom affärsområdena hemtjänst respektive äldreboende. Vid socialnämndens sammanträde i februari 2015 och behandling av MRP 2015 beslutades att uppdra till förvaltningen att återkomma vid socialnämndens sammanträden under året med återrapportering av arbetet samt effekter kring de beslutade handlingsplanerna för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2015 Bilaga Tjänsteskrivelse - MRP 2015 uppdrag Rehabilitering.pdf

12 Socialnämnden Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. fastställa nya avgifter för mat både vid boende med särskilt stöd och service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS, korttidstillsyn enligt 9 7 LSS och vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS för både barn, unga och vuxna i enlighet med denna tjänsteskrivelse, 2. de nya avgifterna ska gälla från och med , 3. justering av avgifterna skall göras varje år utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel. Ärendet Avgifterna för matkostnader både vid boende med särskilt stöd och service för barn och ungdom enligt 9 8 LSS (10-tal ärenden), korttillsyn enligt 9 7 LSS (40-tal ärenden), korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS (100-tal ärenden), för barn, unga och vuxna har varit oförändrade från och med februari Socialförvaltningen föreslår att en ny beräkning av avgifter för matkostnader ska göras utifrån Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader för livsmedel. De nya avgifterna föreslås börja gälla från och med Överläggning Jonas Väst (s) föreslår bifall till förvaltningens förslag. Reservation Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet.

13 Socialnämnden Beslutsunderlag Protokollsutdrag - Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Tjänsteskrivelse Avgifter för matkostnader för barn och unga i boende med särskilt stöd och service enligt LSS samt vid korttidsvistele utanför det egna hemmet för barn, unga och vuxna enligt LSS Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

14 Socialnämnden Handlingsplan Beställd tid - Hemtjänst (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att - utföra en risk- och konsekvensanalys, - jobba vidare med de förslag som finns samt alternativa förslag, - arbetet sker i dialog med de olika utförarna samt andra berörda parter, - ovan begärda uppdrag redovisas för beslut i socialnämnden Ärendet Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari om Måloch resursplan (MRP) för I MRP:n konstateras att baserat på socialnämndens bokslutsresultat för år 2014 med ett underskott om 132 Mkr (miljoner kronor) samt ytterligare beslutad ramreducering för år 2015 om13 Mkr, uppgår det totala behovet av åtgärder under 2015 till 145 Mkr på årsbasis. Socialförvaltningen har sedan år 2014 fokuserat arbetet med att få en ekonomi och verksamhet i balans kring att fyra prioriterade områden varav ett av områdena är Beställd tid hemtjänst. Området innebär åtgärder för att parera kostnader för volymökningar inom äldreomsorgen, som hanteras inom hemtjänsten, inom befintlig budgetram. Åtgärden innebär en översyn av hemtjänstprocessen, från beslut till utförande, i syfte att minska den beställda tiden. Förvaltningen presenterade ett förslag som utgår från en beslutsmodell där de olika rollerna renodlas för socialnämnden i december Förslaget innebär att myndighetsidan utreder och fattar beslut om insatser och utförarna planerar insatsen tillsammans med brukaren som resulterar i en genomförandeplan, som i sin tur utgör grund för ersättning. Detta är ett långsiktigt arbete och i avvaktan på att denna förändring ska ge resultat krävs temporära åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten. Socialnämnden beslutade i anslutning till MRP 2015 i februari 2015 att den ekonomiska målsättningen är att kostnaderna sänks med 45 Mkr jämfört med 2014-års kostnad. I socialnämndens beslut om MPR 2015 framgår att förvaltningen avser att återkomma till socialnämndens sammanträde i mars med konkreta förslag till

15 Socialnämnden verksamhetsåtgärder. Överläggning Jonas Väst (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att det ska göras en risk- och konsekvensanalys, att det ska förankras med de olika fackförbunden, att förvaltningen jobbar vidare med de förslag som finns samt alternativa förslag, att allt detta ska ske i en dialog med de olika utförarna samt andra beröra parter, att detta ska vara klart till socialnämnden den 22:a april då socialnämnden har som avsikt att besluta i frågan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Handlingsplan beställd tid - Hemtjänst

16 Socialnämnden MRP 2015 uppdrag Rehabilitering (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. MRP-uppdraget VoO 2015:F genomförs i enlighet med förslaget i denna tjänsteskrivelse, 2. socialnämnden har inte någon uppfattning om fördelningen mellan MAR/verksamhetsutvecklare. Ärendet I kommunens MRP har socialnämnden fått ett uppdrag gällande rehabilitering. Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen förslag till hur uppdraget ska genomföras. Bakgrund Fullmäktige har i den fastställda MRP med plan för gett socialnämnden följande uppdrag: Satsningar på rehabilitering innebär en investering i att förebygga vård och omsorgsbehov. Rehabilitering för framförallt äldre personer är ett effektivt sätt att undvika tidiga behov av hemtjänst vilket gynnar både den äldre och samhället. För att visa på betydelsen av rehabilitering ska det på försök anställas Medicinskt Ansvariga Rehabiliterare (MAR) Förvaltningens förslag till genomförande redovisas i stora drag i tjänsteskrivelsen. Förvaltningens överväganden Kommunens rehabverksamhet med arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ansvar för hemsjukvård, akuta och planerade besök i ordinärt boenden samt boende med särskild service enligt LSS, samt ansvar för kommunens särskilda boenden. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall det inom kommunens hälsooch sjukvårdsverksamhet finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut eller

17 Socialnämnden fysioterapeut/sjukgymnast fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig för detta område (MAR). De uppgifter MAR är ansvarig för kan vara: att delegerade arbetsuppgifter inom rehabilitering är förenliga med säkerheten för patienterna att anmälan görs till den nämnd som leder hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria) att ansvara för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud. utarbeta rutiner utifrån gällande lagstiftning. Förvaltningen gör bedömningen att en MAR kan bidra till ytterligare utveckla rehabiliteringsverksamheten men att det inte finns behov av en heltidstjänst. Däremot kan en sådan tjänst med fördel kombineras med en roll som verksamhetsutvecklare. Förvaltningen föreslår därför att uppdraget genomförs genom att på försök rekrytera till en kombinerad tjänst MAR/verksamhetsutvecklare. I samband med upprättande av kravspecifikation inför rekryteringen utvecklas arbetsinnehållet ytterligare men kommer att utgå från de punkter som redovisats ovan. I detta arbete kommer också fördelningen mellan MAR och verksamhetsutvecklare att preciseras men en grov skattning i dagsläget är att fördelningen torde hamna i storleksordningen 50/50. Beslutsunderlag Protokollsutdrag - MRP 2015 uppdrag Rehabilitering Tjänsteskrivelse MRP 2015 uppdrag Rehabilitering

18 Socialnämnden Ej verkställda beslut LSS (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. överlämna förvaltningens redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS Q till kommunfullmäktige och revisorerna. Ärendet Kommunerna är enligt lag skyldiga att rapportera beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum. För fjärde kvartalet 2014 lämnas bifogade rapporter till kommunfullmäktige och revisorerna. Individrapporterna är gjorda till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut LSS Bilaga Kf redov 4 Q 2014.doc Bilaga Revisorerna 4 Q 2014.doc

19 Socialnämnden Seminarium - Inbjudan presentation (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. inte vara representerad vid seminariet Ny teknik i äldreomsorgen 2. ledamot eller ersättare kan delta i presentationen av FATIutvärdering men det utgår inget arvode och ingen förlorad arbetsförtjänst för deltagandet. Ärendet Inbjudan till Seminarium Ny teknik i äldreomsorgen Hur utvecklar vi tillsammans framtidens välfärdsteknologi? 28 maj kl Plats: KTH Lindstedtsvägen 22 Inbjudan till presentation av FATI-utvärdering Tisdagen den 31 mars 2015 kl 13:00 15:00. Plats Kommunhuset, fullmäktigesalen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Seminarium - Inbjudan presentation Bilaga Seminarium - Ny teknik i äldreomsorgen.docx Bilaga Inbjudan till presentation av FATI - utvärdering pdf

20 Socialnämnden För kännedom - allmän del (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. Ärendet Socialstyrelsen Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001:453) Socialstyrelsen Återrapportering av statsbidrag för 2014 till kommuner för kompensatio0nssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården (SN ) Revisionsrapport Anhöriga som ger stöd till närstående Sundsvalls kommun (SN ) Brukarorganisationerna i Västernorrlandslän Till socialförvaltningscheferna i Västernorrlands kommuner (SN ) Kommunal familjerådgivning under 2014 enkät Verksamhetsberättelse familjerådgivning (SN ) Avtal Samordningsförbundet KrAmi (SN ) Avtal Samordningsförbundet SAMS (SN ) Protokoll för kännedom Kommunfullmäktige Aktivitetsbaserade, hälsofrämjande insatser för äldre Förvaltningsrättens dom Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) SN ) Revisionsrapport Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning underlag för ansvarsprövning Sundsvalls kommun (SN )

21 Socialnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse För kännedom - allmän del Bilaga Statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001_453).pdf Bilaga SN Återrapportering statsbidrag.pdf Bilaga SN Revisionsrappor anhörigstöd.pdf Bilaga SN Brev från Brukarråd Y-läns kommun socialchefer.docx Bilaga SN Kommunal familjerådgivning.pdf Bilaga SN Avtal samordningsförbundet- KrAmi.pdf Bilaga SN Avtal Samordningsförbundet - SAMS.pdf Bilaga Beslut kommunfullmäktige pdf Bilaga SN DOM Laglighetsprövning.pdf Bilaga Revisionsrapport - Särskild granskning av socialnämndens styrning och ledning.pdf Uppföljning av beslut Ingen uppföljning informationsärende