Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Edets Industri och Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) förvaltar bostäder, industrilokaler samt lokaler för kommunal verksamhet. Förvaltningen omfattar administration, kapitalförvaltning, underhåll, reparationer inom fastighetsskötsel samt också genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen bedrivs huvudsakligen på egna ägda fastigheter men omfattar även förvaltning av externt ägda fastigheter. Leifab har till uppgift att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Den egna uthyrningsbara ytan uppgår till ca m2 samt förvaltad yta ca m2. Vision Leifab skall vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra. Affärside * Vi skall bygga, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål, offentlig verksamhet och industri. * Vi skall på ett lyhört och affärsmässigt sätt tillgodose våra kunders behov. * Vi skall kännetecknas av ett gott bemötande, ständiga förbättringar och kretsloppsanpassning. Målsättningar Några av bolagets långsiktiga mål är: - Vara en god och respekterad hyresvärd i Lilla Edets kommun. - Bidra till kommunens attraktivitet. - Kunna erbjuda bostäder i olika geografiska områden inom Lilla Edets kommun. - Ha en låg vakansgrad på bostäder och lokaler. - Erbjuda bra industri- och kontorslokaler till företagare. - Utbildad och motiverad personal med individuella utvecklingsmöjligheter. - Bred kompetens inom företaget. - Hög trivsel bland våra hyresgäster - God och stabil ekonomi i bolaget. - Hög servicenivå och kvalité på underhållsarbete. - Högt miljötänkande i allt vi gör. - Erbjuda professionell fastighetsskötsel gentemot externa fastighetsägare. Ägarförhållanden Leifab är ett helägt kommunalt fastighetsbolag.

2 2 (20) Styrelse Styrelsen i bolaget består av: Lars Ivarsbo, t f ordförande Poul Mortensen Jens Nielsen Kim Pedersen Anders Wallin Leif Håkansson Mats Pekkari Uno Ekberg Anna Hedenskog, ordf Ordförandeposten i styrelsen är f.n vakant men ersättes vid kommande årsstämma med av Kf utsedde Bert Åkesson (s). Revisorer Stefan Frifelt Jörgen Hellman Jan-Erik Ambjörnsson Suppleant: Bodil Johansson Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Auktoriserad revisor Sammanträden Under året har styrelsen hållit sju sammanträden. Organisationsanslutning Lilla Edets Industri och Fastighets AB har under året varit ansluten till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO) samt Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a. Fastighetsbestånd Antal Yta, m2 Lägenheter Lokaler, bostadshus Skolor Förskolor Särskilda boende Övriga förvaltningslokaler Industrilokaler Skogsmark mm 755 hektar

3 3 (20) Fastighetsunderhåll Kostnader för underhåll (exkl reparationer) av bolagets fastigheter uppgick 2011 till kkr (fg kkr). Den stora summan som lagts ned innebär att bolaget medvetet har en hög underhållsnivå i sin ambition att förbättra fastighetsbeståndets skick och därigenom få ännu mer nöjda hyresgäster. Denna ambitionsnivå har varit möjlig att upprätthålla genom inbesparingar av övriga omkostnader i bolaget såsom bl a driftsoptimeringar och satsningar på energibesparingsåtgärder i övrigt. Den gynnsamma ränteutvecklingen har också naturligtvis bidragit till att detta varit möjligt. Bolaget har trots reduceringar av lokalhyror mm gentemot ägaren kunnat genomföra underhållsåtgärder som planerats under år Finansiering Under året har fortsatt omstrukturering av låneportföljen skett i enlighet med riktlinjerna i bolagets finanspolicy. Detta arbete har gett bolaget fortsatt ekonomiskt fördelaktigare lånestruktur då förfallotiden avseende räntebindning är jämnare över tiden. Vid årsskiftet var lånevolymen totalt kkr (fg kkr) uppdelad på 17 (17) lån. Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid årsskiftet 4,41 år (3,97) och genomsnittliga räntan 2011 var 3,82 % (3,54 %). Andelen lån som förfaller inom 12 månader uppgår till 4 % (15 %). Bolaget har aktivt valt att inte kapitalbinda lånen i motsvarande utsträckning som man bundit räntan utan ligger här med kort förfallostruktur. Räntebindning har skett med stor andel swap-affärer (67 %). Huvuddelen av lånevolymen har säkerhet med kommunal borgen. Investeringar Bolagets investeringar uppgick till kkr ( kkr). Pågående nyanläggningar uppgår per till kkr (3 778 kkr). De största investeringarna under 2011 avsåg om- och tillbyggnad av fastigheten Lyckhem som numera inrymmer bostadslägenheter. Två fd skollokaler i Nygård byggs om till LSS boende där extern hyresgäst tecknat hyresavtal. Vidare har förvärv av delar av Lilla Edets kommuns skogsfastigheter genomförts för att effektivisera och samordna dess förvaltning. Härutöver har bolaget förvärvat fastigheten Torgbacken 19 vari Lilla Edets Kommuns verksamhet tidigare bedrevs, tanken är att bygga om fastigheten under år 2012 för i första hand bostadsändamål. Pilgårdens äldreboende på Ström har under året förbättrats vad det gäller värme- och ventilationsförsörjning, härutöver har dessutom en ombyggnation startats i delar av lokalerna som skall bli kontorslokaler. Slutligen har projekteringsarbete skett gällande ombyggnad av Hjärtumskolan till bostäder samt för nybyggnation av lägenheter och lokaler i Lilla Edets centrum. De båda projekten förväntas starta under kvartal Liksom tidigare år lägger vi stor vikt vid att alla investeringsprojekten skall medföra energibesparingar och därmed även generera kostnadsminskningar. Verksamhetsåret 2011 samt förväntningar inför 2012 Vi har under 2011 fortsatt med strategin att utöka andelen uthyrningsbar yta inom befintliga fastigheter samt att utveckla lokaler och bostäder för att dessa skall vara optimala i förhållande till hyresgästens önskemål. Vi har vidare medvetet satsat stora belopp på underhållet på ägda fastigheter. Tom högre än budgeterat då vi sett att de ekonomiska förutsättningarna medgivit denna ökning av underhållskostnader. Den övergripande strategin när det gäller underhåll under 2012 kommer inte att ändras nämnvärt gentemot beskrivningen enligt ovan. Målsättningen att bolaget skall inneha fortsatt egen kompetens inom så många fastighetsrelaterade områden som möjligt kvarstår. Detta innebär kontinuerliga överväganden av ev nyanställning mot att köpa kompetensen externt främst inom området fastighetsteknik. Genom de senaste årens nyanställningar med specialkompetens märker vi av klara effektivitetsvinster. Vi konstaterar att detta bidrar till snabbare handläggning för våra hyresgäster, lägre kostnader samt att detta är allmänt kompetenshöjande för övriga i personalen.

4 4 (20) Under år 2010 och 2011 har bolaget till dess ägare, Lilla Edets kommun, redovisat förutsättningarna för att genomföra en byggnation av nyproducerade bostäder i centrum resp Lödöse. Under tiden som gått har också Leifab blivit kontaktade av flera entreprenörer som velat genomföra gemensamma byggnadsprojekt i Lödöse. Våra ägare har valt strategin att låta övriga marknaden genomföra investeringar av byggnation i Lödöse medan man i centrala Lilla Edet gett Leifab uppdraget att uppföra en byggnad med huvudsakligen hyresrätter samt ett antal lokaler. Detta som ett led för att öka bostadsutbudet i centrum vilket är efterfrågat. Nyttan för Lilla Edets kommun av uppförande av ett sådant boende bedömer vi som positivt ur flera aspekter, bl a för centrumhandeln och inflyttning till kommunen. Vi bedömer vidare att sådant boende är intressant för den sk 55+gruppen. Detta projekt omfattar en bruttoarea om m2 och innefattar 26 lägenheter samt 3 lokaler. Målsättningen är att sälja lokaldelen medan bolaget skall fortsätta att äga och förvalta hyresrätterna. Byggnadsprojektet har startats upp under kvartal och byggnaden bedöms stå klar under första halvåret av år Vi har även utrett frågan om förutsättningarna för att konvertera ytterligare en fd skollokal till bostäder vilken finns belägen i Hjärtum. Beslut om ombyggnad är taget under Projektering och upphandling är genomförd och ombyggnationen skedde med start i februari 2012 och bedöms vara klar hösten år Fastigheten kommer att rymma total sex stycken lägenheter. Under år 2011 har de två skollokalerna i Nygård som kallades Blåklinten 1 och 2 börjat byggas om till LSS boende för extern hyresgäst räkning. Blåklinten 2 färdigställdes strax innan årsskiftet medan Blåklinten 1 färdigställdes i februari Ombyggnaden som skett i samråd med hyresgästen har blivit mycket bra och uppskattad av såväl oss som hyresgästen. Övriga skollokaler som ställdes tomma vid samlokaliseringen av utbildningsförvaltningen har hittat nya potentiella hyresgäster alternativt sålts. Uppkomna realisationsförluster har ej täckts av ägaren utan bekostats av bolaget och påverkar såväl årets som fg årets resultatutfall negativt. Beloppen är väsentliga. Under år har bolaget, i samarbete med Verdandi och flera andra aktörer, företag som privatpersoner, startat upp och genomfört ett sk leaderprojekt i avsikt att utveckla Ströms Park till att bli ett aktivt attraktivt område för kommunens invånare samt turister som bl a kommer som besökare via älven. Under år har bolaget, som en av de drivande aktörerna, stått för den del i projektet som kallats för "fritid o aktivitet" - bolaget har därför genomfört ett antal investeringar i parken som utegym, beachvolleyplan, lekplats och multiinlinesplan. Även en trygghetsbelysning har uppförts genom hela parken. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och parken besöks mycket flitigt. Projektet har slutförts under år 2011 och slutredovisning av projektet kommer att ske under år Under slutet på verksamhetsåret 2011 togs kommunen beslut om att överföra den sk tekniska verksamheten till Leifab, innefattande reparation och underhåll av gata, väg, rörnät och park. Den sju man starka bemanningen överfördes därför till Leifab per 1 januari I samband med denna överföring frilades bl a anläggningsgruppens fd kontor beläget i Leifabs förvaltningslokaler. Detta i sin tur blev startskottet till att en ny verksamhet kunde etablera sig i dessa lokaler tidigt år 2012 och vd förhandlar per denna årsredovisnings upprättande om att hyra ut stora industriytor på plan två och tre i samma fastighet på Göta industriområde. Efter ev etablering kan konstateras att ingen vakans alls föreligger på industrisidan. Vakansen, generellt, är också fn mycket låg. Som nämnts tidigare har bolaget under år 2010, genom beslut i kommunfullmäktige, investerat andelar i uppförd vindkraftspark i Prässebergen. Investeringen motsvarar ca ett halvt vindkraftverk med storlek om 2,5 mw. De främsta motiven till deltagande har varit att i viss mån prissäkra elkostnadsutvecklingen samt

5 5 (20) att leva upp till målsättningen att kunna erbjuda våra hyresgäster "grön el". Bolaget kommer genom sitt deltagande i vindkraftsetableringen i kommunen att erhålla intäkter både i form av arrende samt ifrån såld el som verken genererar. Bolagets andel av vindkraftverksparken genererar en mängd el som motsvarar ca en tredjedel av bolagets totala förbrukning. Årets intäkter har uppgått till drygt 2,7 milj kr. En vindkraftsetablering på Kärrsbacken är mer oviss då det i samband med uppförande av kommunens vindbruksplan förs diskussioner om lämpligheten att sätta upp vindkraftverk i området. Ett ev avslag för entreprenörerna som bolaget tecknat avtal med skulle medföra förhållandevis stora inkomstbortfall för bolaget under en längre framtid. Vindbruksplanen som Lilla Edets kommun arbetat fram kommer därför att bli ett viktigt beslutsunderlag för samtliga inblandade. Vi har också fortsatt utveckla vårt samarbete med externa fastighetsägare om att förvalta deras fastigheter gällande tillsyn o skötsel på ett skräddarsytt sätt. Något som vi bedömer kommer att fortsätta öka, om än blygsamt, i framtiden. Fortsatt gäller att bolagets främsta utgifter är byggkostnader, el, fjärrvärme, pellets samt räntor. Det nu gällande låga ränteläget samt konjunkturläget i allmänhet gör att bolaget ser med tillförsikt på framtiden och bolagets styrelse budgeterar med att överskott i verksamheten nyttjas till underhåll samt konsolidering med tanke på den stora investeringsvolymen som kommer att ske, och har skett, de senaste åren. Dock följer VD och styrelse ränteutvecklingen noggrant då allt fler indikationer pekar på en global finansiell oro år 2012 och framåt. Vad konjunkturen innebär i form av förändrad prisbild på kommande projekt är svårbedömt men bör rimligen inte påverka bolaget alltför negativt på kort sikt. Bolagets investeringstakt de senaste åren i kombination med de, investeringsmässigt, stora framtidsplanerna gör att fokus fortsatt måste riktas på bolagets soliditet under de närmaste åren, något som man också lagt extra mycket jobb på under år Styrelse, VD och ägare har till uppgift att hitta en lämplig mix mellan inriktingsbeslut och därigenom investeringsönskemål, finansieringssätt och kraven i de fastställda ägardirektiven. I slutet på verksamhetsåret sade vd upp sin anställning på egen begäran och en rekryteringsprocess startades omgående. Denna rekryteringsprocess har avlöpt enligt planerna och har fått till följd att bolaget genomför ett vd byte under april I slutet av år 2011 avled styrelsens ordförande Anna Hedenskog vilket innebar att vice ordförande Lars Ivarsbo blev t f ordförande i avvaktan på kommande årstämma. Resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster visar ett resultat på 8,2 Mkr (3,6 Mkr). Resultatet ligger något över våra förväntningar men i enlighet med våra prognoser som vi fastställt under året. Vi kan glädjande nog bl a konstatera fortsatt hög uthyrningsgrad, gott utfall på våra energibesparingsåtgärder, inga väsentligt ökade fasta kostnader trots bolagets tillväxt samt låga räntenivåer som dock ökat något under året, främst pga fortsatt räntebindning. För att inte påverka soliditeten negativt har bolagets ägare i samband med Leifab's förvärv av kommunens skogsfastigheter bidragit till att genomföra en nyemission om drygt 2,2 milj. Resultatet har i övrigt påverkats märkbart av bolagets medvetna strategi och beslut om att väsentligt öka underhåll och reparationer under året. I stort sett har alltså de positiva budgetavvikelser som uppkommit under året omedelbart reinvesterats i fastigheterna för att kunna leva upp till fastställd affärside och vision samt att på sikt också få allt gynnsammare ekonomi i fastigheterna. Styrelse och VD jobbar mycket målmedvetet på denna punkt samt med målsättningen att öka bolagets soliditet särskilt med tanke på det uppdrag man nu erhållit gällande byggnation av det sk centrumhuset som blir bolagets största enskilda investering på många år.

6 6 (20) Finansiella direktiv I bolagets ägardirektiv har bolagets ägare fastställt att bolaget bör: - Uppvisa positivt resultat - Redovisa ökning av eget kapital i kronor. - Öka soliditeten med 1% på en rullande treårsperiod dvs ökning med 0,33% per år. Vid större investeringar skall dock särskild hänsyn tas till dessa för att erhålla rättvist jämförelsetal mot fg år. Under 2011 har samtliga mål uppfyllts. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Antal anställda Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på eget kap. (%) Kassalikviditet (%) För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och vd föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att genom fondemission överföres i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

7 7 (20) Resultaträkning Not Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader fastigheter Reparation & underhåll fastigheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 10, Årets resultat

8 8 (20) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, industri Byggnader och mark, bostäder Byggnader och mark, offentliga lokaler Skogsmark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 9 (20) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder 24 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 26 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser FASTIGO

10 10 (20) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av långfristiga skulder Förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning/minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 11 (20) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Hyresintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar och uppskrivningar. Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller anra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

12 12 (20) Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

13 13 (20) Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Vinst vid avyttring byggnader och mark Vinst vid avyttring maskiner och inventarier Övriga rörelseintäkter Not 2 Leasingavtal Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till kronor (fg år kr). Not 3 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter PwC Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

14 14 (20) För verkställande direktören gäller följande villkor: Pensionsvillkor enligt ITP-plan. Uppsägningsersättning till VD vid bolagets uppsägning är 24 månadslöner. Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 2,08 % 2,77 % Andel sjukfrånvaro med sammanhängande tid över 60 dagar 19 % 80 % Andel sjukfrånvaro för män 2,29 % 3 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern 50 år eller äldre 2,43 % 5,51 % Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 11 % 33 % Andel män i styrelsen 89 % 67 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % Not 5 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, industri 4 % Byggnader, bostäder 2 % Byggnader, offentliga lokaler 2 % Skogsvägar 10 % Markanläggningar 5 % Inventarier, verktyg och installationer % Vindkraftverk 10 % Byggnader och mark, industri Byggnader och mark, bostäder Byggnader och mark, offentliga lokaler Skogsmark och skogsvägar Inventarier, verktyg och installationer Not 6 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier Förlust avyttring byggn/mark Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Utdelning aktier HBV

15 15 (20) Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Borgensavgift Lilla Edets Kommun Not 9 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avser förändring av latent skatt på upp- och nedskrivningar på byggnader och skogsmark. Not 11 Latent skatt på obeskattade reserver Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets och tidigare års resultaträkningar finns en ackumulerad, latent skatteskuld. Den uppgår till kronor i år (fg år kronor) och har beräknats med 26,3 % (fg år 26,3 %) på obeskattade reserver. Not 12 Byggnader och mark, industri Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

16 16 (20) Not 13 Byggnader och mark, bostäder Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 14 Byggnader och mark, offentliga lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Flera förvaltningsfastigheter såsom skolor mm åsätts ej taxeringsvärde.

17 17 (20) Not 15 Skogsmark och skogsvägar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden mark Uppskrivning av skogsbeståndet har skett per om 12 miljoner. Extern värdering av skogen visar ett värde om totalt 31,3 miljoner. Not 16 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I posten ingår ägandet av 50% av ett vindkraftverk. Anskaffningsvärdet för detta är kr varav det bokförda värdet per uppgår till kr. I balansposten ingår även under år 2011 förvärvad maskinpark för den sk anläggningsgruppen vars verksamhet övertogs per Anskaffningsvärdet på denna maskinpark uppgick per till kr samt det bokförda värdet till kr.

18 18 (20) Not 17 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året färdigställd byggnation Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav Insatskapital i Husbyggnadsvaror HBV förening UPA Andel i Företagscentrum st aktier i Prässeberg Vind AB, 16,67 % Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Prässeberg Vind AB ombesörjer försäljning av el som vindkraftverken producerar samt ansvarar för drift och underhåll av verken. Vindkraftverken hyrs av ägarna. Andelen aktier i bolaget är lika stor som ägd andel av vindkraftverken i parken. Not 19 Lager Lager och förråd Bränslelager Pellets Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringskostnader Fordran Skogssällskapet Prel fakturering el för januari Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

19 19 (20) Not 21 Förändring av eget kapital Antal aktier: Aktie- Uppskriv- Reserv- Balanserat Årets kapital ningsfond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Uppskrivning skog Årets resultat Belopp vid årets utgång Pågående nyemission om kr har per ej färdigregistrerats av bolagsverket och sålunda ej upptagits i redovisat aktiekapital ovan. Nyemissionen har därför särredovisats under egen rubrik i balansräkningen. Not 22 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver Not 23 Avsättning för skatter Bolaget har tidigare år genomfört upp- och nedskrivningar på fastigheter och mark. Latent skatt har redovisats på samtliga poster och uppgår till kr (fg år kr). Not 24 Långfristiga skulder Samtliga skulder förfaller inom en 5-årsperiod. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Övriga interimsskulder Not 26 Ställda säkerheter Kommunal borgen uppgår till kr ( fg år kr).

20 20 (20) Not 27 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar Skillnad mellan betald och redovisad skatt Lilla Edet den 7 mars 2012 Owe Lång Verkställande direktör Lars Ivarsbo Leif Håkansson Uno Ekberg Jens Nielsen Poul Mortensen Kim Pedersen Mats Pekkari Anders Wallin Min revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2012 Stefan Frifelt Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg

ledning Bilder: Johan Falk, Catrine Westerberg Grafisk form: Maria Fernsten Tryck: Tryckerigruppen AB Sammanställning: Catrine Westerberg AB Väsbyhem postadress Box 125, 194 22 UPPLANDS VÄSBY besöksadress Centralvägen 1 telefon 08 590 980 00 fax 08 590 981 65 e post post@vasbyhem.se hemsida www.vasbyhem.se ledning VD Ulf Dohnhammar e post

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22 Årsredovisning 2007 TrelleborgsHem bildades den 14 september 1950. Målet var klart från början att bygga och erbjuda bra bostäder åt stadens invånare. Det första egna bygget var kvarteret Katten, i hörnet

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION.

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. FRIBO ÄR: MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt dagliga arbete men också genom en långsiktig plan.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer