Härnösands kommun. Reviderad: ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden"

Transkript

1 Härnösands kommun Reviderad: ATT SÖKA BIDRAG Härnösands kommun Samhällsnämnden 1

2 Innehållsförteckning Samhällsnämndens målsättning förhållningssätt Barn ungdomsverksamhet Aktiviteter Ledarutbildning Lokaler hyra Kulturföreningar Administration Verksamhet Kulturstipendium för barn ungdomar Startbidrag Fiskevårdsområden Pensionärsföreningar Verksamhet för socialt utsatta personer Föreningar för funktionshindrade Övriga bidrag Riktat stimulansbidrag Fria medel Samlingslokaler, allmänna Anläggningar Studieförbund Arrangemang evenemang Riktade till föreningar som arrangerar offentligt Särskilda bidrag för arrangemang evenemang Sista ansökningsdagar

3 SAMHÄLLSNÄMNDENS MÅLSÄTTNING SAMHÄLLSNÄMNDENS MÅLSÄTTNING Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog med med föreningar medborgare. föreningar medborgare. Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog med Verksamheten skall präglas av hög kvalité genom Verksamheten föreningar skall medborgare. präglas av hög kvalité genom utveckling effektivisering. utveckling effektivisering. Verksamheten skall präglas av hög kvalité genom Samhällsnämnden utveckling effektivisering. ska ha hög beredskap för utveckling Samhällsnämnden ska ha hög beredskap för utveckling av av näringsliv, näringsliv, boende boende fritidsaktiviteter fritidsaktiviteter i hela hela Härnö Samhällsnämnden ska ha hög beredskap för utveckling Härnö sand. sand. av näringsliv, boende fritidsaktiviteter i hela Samhällsnämnden Härnö sand. ska nära samarbete med föreningslivet Samhällsnämnden ska i nära samarbete med föreningslivet främja främja stödja stödja fritids-, fritids-, kulturkultur ungdomsverksamheten Samhällsnämnden ska i nära samarbete med förenings- ungdomsverksamheten i hela hela Härnösand. Härnösand. livet främja stödja fritids-, kultur- ungdomsverksamheten i hela Härnösand. Samhällsnämnden ska främja en ekologisk hållbar utveckling i hela Härnösand. Samhällsnämnden ska främja en ekologisk hållbar ut veckling i hela Härnösand. Samhällsnämndens förhållningssätt Samhällsnämnden har stor tillit tillit till till Härnösands förenings- föreningsliv, vilket gör en stor stor insats insats för barn, barn, ungdomar, ungdomar, pensionärer pensio- Samhällsnämndens förhållningssätt Samhällsnämnden har stor tillit till Härnösands föreningsliv, vilket gör en stor insats för barn, ungdomar, pensionärer funktionshindrade. funktionshindrade. Föreningarnas Föreningarnas verksamhet verksamhet är stor är en viktig stor arena viktig för integration arena för i integration dess vidaste i dess bemärkelse. vidaste närer funktionshindrade. Föreningarnas verksamhet bemärkelse. är Samhällsnämnden stor viktig ser arena dialogen för med integration föreningarna i dess som vidaste en bemärkelse. Samhällsnämnden viktig del i arbetet ser med dialogen att på ett med optimalt föreningarna rättvist som sätt en viktig fördela del de i resurser arbetet med som är att avsatta på ett optimalt till föreningarna. rättvist sätt Samhällsnämnden ser dialogen med föreningarna som en fördela de resurser som är avsatta till föreningarna. viktig Föreningarna del i arbetet i Härnösand med att på har ett en optimalt viktig roll för rättvist att göra sätt fördela kommunen de resurser attraktiv som för är besökare avsatta till genom föreningarna. Föreningarna i Härnösand har en viktig roll de för större att göra arrangemang attraktiv som de genomför. besökare Föreningarna genom de större är också arrang- en kommunen Föreningarna viktig del av det i Härnösand kultur- har evenemangsutbud en viktig roll för som att dagligen erbjuds attraktiv Härnösands för besökare kommuns genom invånare. de större arrang- göra emang som de genomför. Föreningarna är också en viktig kommunen del av det kultur- evenemangsutbud som dagligen erbjuds Härnösands kommuns invånare. emang som de genomför. Föreningarna är också en viktig del Föreningarna av det kultur- har också evenemangsutbud betydelse för som sysselsättningen dagligen erbjuds då många Härnösands arbetstillfällen kommuns skapas invånare. Föreningarna har också betydelse för genom sysselsättningen föreningarna. då många arbetstillfällen skapas genom föreningarna. Föreningarna Samhällsnämnden har också initierar betydelse vid minst för sysselsättningen ett tillfälle/år info- då många rmation arbetstillfällen om utbildning skapas i genom föreningsgenerella föreningarna. Samhällsnämnden initierar vid minst ett tillfälle/år ämnen information såsom styrelsearbete, om utbildning i föreningsteknik, föreningsgenerella att ämnen vara arbets- såsom Samhällsnämnden givare/arbetsledare initierar kurser vid om minst bidrag. ett tillfälle/år information om utbildning i föreningsgenerella ämnen såsom styrelsearbete, föreningsteknik, att vara arbetsgivare/arbetsledare kurser om bidrag. styrelsearbete, Samhällsnämnden föreningsteknik, kan också se stora att vara nya arbetsgivare/arbetsledare öppna sig i samarbetet kurser om mellan bidrag. möjligheter Samhällsnämnden kan också se folkbildningsorganisationer, föreningslivet, sig i samarbetet Härnösands mellan kommun folkbildningsorganisatio- Mittuniver- stora nya möjligheter öppna Samhällsnämnden sitetet. kan också se stora nya möjligheter ner, föreningslivet, Härnösands kommun Mittuniversitetet. öppna sig i samarbetet mellan folkbildningsorganisationer, föreningslivet, Härnösands kommun Mittuniversitetet. av föreningens verksamhet. Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning av föreningens verksamhet. Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning I bidragsansökan lämnade uppgifter skall bestyrkas genom av föreningens underskrift verksamhet. av den sökande föreningens ordförande samt kassör. För I bidragsansökan att erhålla bidrag lämnade skall alla uppgifter föreningar skall ha avgiftsbetalande genom underskrift bestyrkas I bidragsansökan medlemmar. av den sökande föreningens ordförande samt kassör. lämnade uppgifter skall bestyrkas genom underskrift av den sökande föreningens ordfö- Innan rande beslutade samt kassör. bidrag utbetalas skall verksamhetsbe rättelse För att erhålla för närmast bidrag föregående skall alla föreningar år revisionsberättelsbetalande ha avgifts- För att inlämnas medlemmar. erhålla bidrag till samhällsförvaltningen. skall alla föreningar ha avgiftsbetalande medlemmar. Om Innan föreningen beslutade beviljats bidrag utbetalas bidrag skall har verksamhetsbe skuld till kommunen rättelse för närmast Innan beslutade äger bidrag kommunen föregående utbetalas rätt år att skall reglera revisionsberättelse inlämnas verksamhetsbe skulden innan rättelse bidraget för närmast utbetalas. till samhällsförvaltningen. föregående år revisionsberättelse inlämnas till samhällsförvaltningen. Om bidrag föreningen utgår beviljats från annat bidrag kommunalt har organ skuld utgår till ej bidrag kommunen Om föreningen från Samhällsnämnden. äger kommunen rätt att reglera skulden beviljats bidrag har skuld till innan bidraget utbetalas. kommunen äger kommunen rätt att reglera skulden Samhällsnämnden kan verkställa granskning äger innan bidraget utbetalas. rätt Om att bidrag ta del utgår av föreningens från annat kommunalt räkenskaper organ handlingar, bidrag utgår ej Om som från bidrag är av Samhällsnämnden. utgår betydelse från annat för handläggning kommunalt organ av bidragen. utgår ej bidrag från Samhällsnämnden. För Samhällsnämnden samtliga bidrag kan gäller verkställa att kontroller granskning kan utföras äger genom rätt att ta Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen del av föreningens räkenskaper kan verkställa granskning av kommunrevisionear, som handling- äger rätt att i är ta samband av betydelse del av föreningens med revision för handläggning räkenskaper av Samhällsnämndens av bidragen. handlingar, som är av verksamhet. För betydelse detta ändamål för handläggning ska föreningen av bidragen. spara För samtliga tillhandahålla bidrag de gäller handlingar att kontroller som kan kan styrka utföras riktigheten genom För samtliga av Samhällsförvaltningen de uppgifter bidrag gäller som lämnats att kontroller som av kommunrevisionen grund kan utföras för ansökan genom om i Samhällsförvaltningen bidrag samband de senaste med revision tio åren. av Samhällsnämndens av kommunrevisionen i samband med revision av Samhällsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska föreningen spara Lämnande tillhandahålla verksamhet. av För oriktiga de handlingar detta uppgifter ändamål ska eller som föreningen missbruk kan styrka spara avriktig- heten av tillhandahålla tilldelade medel uppgifter kan de medföra som lämnats handlingar att som lokal som kan förening/organisatiokan om bidrag grund ansö- styrka riktigheten av blir de uppgifter återbetalningsskyldig de senaste tio åren. som lämnats som avstängd grund för från ansökan om bidrag de senaste tio åren. bidrag. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av Kommunen tilldelade medel Lämnande av har oriktiga i kan sin bidragsgivning medföra att lokal uppgifter eller möjlighet förening/organisation missbruk att av påverka tilldelade föreningars blir återbetalningsskyldig medel kan arbete medföra med att integrationsfrågor. avstängd från lokal förening/organisation blir Kommunen bidrag. kommer återbetalningsskyldig att prioritera föreningar avstängd som från har bidrag. en aktiv plan verksamhet som syftar till Lokal integration. förening/organisation som följer dessa normer kan erhålla bidrag efter prövning av Samhällsnämnden, som Lokal förening/organisation som följer dessa normer kan också erhålla Lokal prövar förening/organisation om eventuella undantag. bidrag efter prövning som av Samhällsnämnden, följer dessa normer,kan som också erhålla prövar bidrag om efter eventuella prövning undantag. av Samhällsnämnden, som Förening också prövar eller grupp om eventuella vars verksamhet undantag. ej ryms inom Samhällsnämndens normer äger rätt att ansöka om Förening eller grupp vars verksamhet ej ryms inom Förening särskilt bidrag Samhällsnämndens eller grupp som prövas normer vars verksamhet vid varje ansökningstillfälle. äger rätt att ej ansöka ryms inom om Samhällsnämndens särskilt bidrag som prövas normer vid äger varje rätt ansökningstillfälle. att ansöka om särskilt bidrag som prövas vid varje ansökningstillfälle. För ändamål som bidrag utgår till eller kommer att utgå från annat kommunalt organ utgår inte bidrag För ändamål som bidrag utgår till eller kommer att För från utgå ändamål Samhällsnämnden. från annat som kommunalt bidrag utgår organ till eller utgår kommer inte bidrag att utgå från Samhällsnämnden. från annat kommunalt organ utgår inte bidrag från Samhällsnämnden. 3 3

4 Toppning Synen på toppning inom idrotten kan ha två olika utgångspunkter. Den ena är samhällets, dvs att stat kommun ger idrottsrörelsen ekonomiskt stöd för att utföra en samhällelig uppgift. Med sitt engagemang för ungdomarna bidrar den till en god, positiv fostran motverkar en för tidig utslagning av ungdomarna. Den andra utgångspunkten är idrottsrörelsens, vilken har som mål att utveckla ungdomarna. Alltför ofta frestas idrottsledare att toppa sina lag. I jakten på goda resultat låter man, mer eller mindre systematiskt, ungdomar spela mer, delta i fler tävlingar, delta i dyrare läger etc. De ungdomar som får dessa förmåner får det inte för att de är goda sociala föredömen, har tränat flitigare eller liknande. Skälet är i regel att de gynnade ungdomarna är de som presterar de bästa resultaten. Konsekvensen av ett sådant beteende blir precis det samhället vill undvika med sitt stöd till idrotten: utslagning av icke högpresterande. Blanketter, utbetalning m.m. Bidragen utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige Samhällsnämnden anvisade medel. Angivna belopp kan därför bli föremål för justering. Bidragets storlek fastställes årligen av Samhällsnämnden. om bidrag ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av Samhällsförvaltningens kontor. Blankett finns också att hämta på kommunens hemsida: skall grundas på föregående kalenderår samt bestyrkas med underskrift av ordförande samt kassör eller revisorer som intygar att handlingar av betydelse för bidragsansökan är granskade godkända. Utbetalningar av bidrag sker endast till föreningens plus/ bankgirokonto eller bankkonto. Samhällsnämnden finner det inte acceptabelt med ett arbetssätt som tillämpar toppning inom ungdomsidrotten upp till tolv års ålder. Klubbar som systematiskt använder sig av toppning uppfyller inte nämndens målsättning med dess stöd. 4

5 1 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Allmänna bestämmelser 1. Bidragssökande förening skall vara verksam inom Härnösands kommun. 2. Bidrag skall sökas av av huvudföreningens styrelse, ej ej av av sektion eller eller avdelning Sökande Sökande förening förening skall skall uppfylla uppfylla följande följande villkor: villkor: ( A ) Vara öppen för alla ( A ) Vara öppen för alla ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( C ) ( C ) Vara Vara ansluten ansluten till till statsbidragsberättigad statsbidragsberättigad riksorganisation riksorganisation där där så så finns finns ( D ( D ) ) Kunna Kunna redovisa redovisa minst minst tio tio medlemmar medlemmar i åldern i åldern år år samt samt minst minst tolv tolv genomförda genomförda samman- sammankomsterkomster. ( E ( E ) ) Vara Vara registrerad vid vid Samhällsförvaltningen ( F ( F ) ) Redovisa policydokument för verksamhetsplan aktivt arbete mot för aktiv alkohol, arbete droger mot alkohol, dopning droger dopning. ( G ( G ) ) Arbeta mot mot toppning (se (se sid sid 4) 4) upp upp till till års års ålder ålder ( H ( H ) ) Verka för för säkra transporter i i samband med med verksamhetsutövning ( I ( ) I ) Verka Verka för för barns barns ungdomars demokratiska fostran ( J ( J ) ) Verka Verka för för jämställdhet mellan mellan könen könen jämlikhet mellan ungdomsgrupper ( K ( K ) ) Verka Verka för för att att ge ge barn barn ungdomar ungdomar en en menings- meningsfylld fritid fritid fylld ( L ( L ) ) Verka Verka för för att att engagera engagera fler fler ungdomar ungdomar i i föreningslivet. föreningslivet (M) Redovisa en handlingsplan mot mobbning, diskriminering kränkande behandling. 1.1 Aktivitetsbidrag (enligt beslut samhällsnämnden ) Bidraget skall stödja stimulera föreningslivets arbete 1.1 med barn Aktivitetsbidrag ungdom samt utgöra ett grundstöd till föreningarnas barn- ungdomsverksamhet. Bidraget Aktivitetsstödet skall stödja utgår för stimulera närvarande föreningslivets med tre kronor arbete per med deltagare barn i sammankomst ungdom samt för utgöra åldersgruppen ett grundstöd 7-20 till år. föreningarnas barn- ungdomsverksamhet. Aktivitetsstödet utgår för närvarande med 5,50 kronor per deltagare i sammankomst för åldersgruppen 7-20 år. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. som är ledarledd pågår i minst 60 minuter vid minst tolv tillfällen per år. som är beslutad ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras som underlag för sammanställningen som bifogas ordinarie bidrags- bidragsansökan. Bidraget beräknas utifrån föregående verksamhetsårs antal antal aktivitetsdeltagare. görs på särskild blankett, som som kan kan hämtas hämtas via via In- Internet: eller vid vid Samhällsförvaltning- Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 1.2 Ledarutbildningsbidrag Samhällsnämnden Bidraget avser att har stimulera beslutat föreningens att ledarutbildningsbidraget ungdomsledare till kompetenshöjande från med åtgärder därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgrupperna 7-20 år. Bidrag för utbildning medges med en ledare per påbörjat tiotal medlemmar i åldern 7-20 år, för föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år. Bidraget är för närvarande 400 kr/ledare, dock maximalt för närvarande kr. Om föreningen har så många medlemmar att de får maxbeloppet, har det rätt att erhålla tillägg med för närvarande kr/sektion vid fler än en sektion i föreningen. Studiecirkel är ej bidragsberättigad. Till ansökan skall föregående års kostnader utbildningar redovisas. I ansökan om nytt utbildningsbidrag skall planerade utbildningar kostnader för dessa redovisas. Bidrag utgår ej om föreningen inte har haft aktivitet enligt upphör bestämmelserna. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 5

6 1.3 Hyresbidrag Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler. Hyresbidrag utgår efter prövning till hyreskostnader i samband med verksamhet som bedrivs för ungdomar mellan 7-20 år, för föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år. Bidraget beräknas för närvarande med 125 kr/medlem, maximalt kr dock maximalt 75 % av styrkta verifierade hyreskostnader. Hyreskontrakt skall bifogas ansökan. Bidraget avser egen förhyrd lokal inom Härnösands kommun, som användes för föreningens verksamhet. Bidrag utgår ej om föreningen inte har haft aktivitet enligt bestämmelserna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader för lokaler som förvaltas av kommunen som är subventionerade, eller som hyres för entrébelagda arrangemang eller annan inkomstbringande verksamhet. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 6

7 2 KULTURFÖRENINGAR Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom områdena musik, teater, litteratur, dans, konst, konsthantverk, film, foto, hembygds- kulturminnesvård samt liknande som hör till Samhällsnämndens ansvarsområde. Allmänna bestämmelser 1. Bidragsökande förening skall vara verksam inom Härnösands kommun. 2. Bidrag skall sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller avdelning. 3. Sökande förening skall uppfylla följande villkor: ( A ) Vara öppen för alla ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( C ) Kunna redovisa minst tio medlemmar samt minst tolv genomförda sammankomster Undantag från bestämmelsen kan medges efter prövning i Samhällsnämnden. Samhällsnämnden kan verkställa granskning rätt att ta del av föreningens räkenskaper handlingar, som är av betydelse för handläggning av bidragen. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan medföra att lokal förening/organisation blir återbetalningsskyldig avstängd från bidrag. Verksamheten bör bedrivas i en alkohol- drogfri miljö vara tillgänglig för alla. 2.1 Administrationsbidrag För administration, expeditionslokaler utbildning utgår motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidraget fastställs av nämnden efter granskning bedömning av inlämnat budgetförslag. Vid fastställande av bidragets storlek bör kostnaderna för administrationen vägas mot antalet medlemmar verksamhetens omfattning inriktning. Administrationsbidraget får utgöra högst hälften av det totala bidraget till föreningen. 2.2 Verksamhetsbidrag För årsvis planerad programverksamhet (offentlig intern), för repetitioner material utgår verksamhetsbidrag motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidragets storlek fastställes av nämnden utifrån föregående års redovisade verksamhet. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 2.3 Kulturstipendium för barn ungdom Ungas möjlighet till skapande i alla dess former är en värdemätare på en kommuns kulturliv. Samhällsnämnden vill premiera unga kommunmedborgares kreativitet genom att erbjuda personer mellan år möjligheten att söka ett kulturstipendium. skall lämnas in senast 15/2. Särskild ansökningsblankett finns på Samhällsförvaltningens kontor. 7

8 3 STARTBIDRAG 4 FISKEVÅRDSOMRÅDEN Bidraget avser att göra det lättare för en nybildad förening med barn- ungdomsverksamhet (ej ombildad) i bidragsberättigad ålder 7-20 år. För föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år för att klara kostnaderna det första verksamhetsåret. Bidraget utgår med ett schablonbidrag som fastställs av nämnden varje år. Att föreningen uppfyller de krav som ställs på en förening utifrån allmänna bestämmelser, se sid 5. Till ansökan bifogas: Protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska även innehålla uppgifter om interimsstyrelsens sammansättning, valda revisorer, antagna stadgar förteckning på medlemmar i bidragsberättigad ålder samt föreningens plus- eller bankgiro. Handläggning Startbidraget söks löpande under året. lämnas in till Samhällsförvaltningens kontor, tillsammans med begärda bilagor enligt ovan. Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva bevilja bidrag till fiskevårdsområdesföreningar verksamma inom kommunen. Bidragen avser insatser för sportfisket i kommunen. Fiskeområdesföreningarna ska upplåta fisket till allmänheten. 1. Grundbidrag För administration, tillsyn, städning m.m. utgår grundbidrag för närvarande med kronor/år fiskevårdsområdesförening. 2. Skötselbidrag Till skötsel av anläggningar utgår för närvarande följande bidrag per kalenderår: Toaletter Kastbryggor Vindskydd Båtar 500 kronor/st 100 kronor/st 100 kronor/st 100 kronor/st 3. Övriga fiskevårdande åtgärder Gäller biotopförbättringar, inplanteringar förbättringsarbeten på anläggningar. Bidrag kan utgå med 20 % av totalkostnaden när statligt stöd utgår, dock högst mellanskillnaden mellan av staten godkänd kostnad beviljat bidrag. Bidraget enligt punkt två kan erhållas under förutsättning att anläggningarna efter besiktning godkänts av Samhällsförvaltningen. om bidrag enligt punkt tre skall före arbetets utförande godkännas av Samhällsnämnden. Bidrag utbetalas sedan arbetet utförts. Samhällsnämnden beslutar om tolkning tillämpning av dessa bidragsregler. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 8

9 5 PENSIONÄRSFÖRENINGAR De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala De pensionärsorganisationernas kommunala bidragen avser verksamhet att stimulera samt de lokala vara pensionärsorganisationernas hjälp till självhjälp. Bidragen verksamhet avser att samt täcka vara en en del hjälp av till de totala självhjälp. kostnaderna. Bidragen Medlemmarna avser att täcka bidrar en del därför av de själva totala kostnaderna. genom att erlägga Medlemmarna skälig medlemsavgift bidrar därför samt själva på andra sätt genom medverka att erlägga till stödjandet skälig medlemsavgift organisationens samt ekonomi. på andra sätt medverka till stödjandet av organisationens ekonomi. Bidrag utgår till lokalorganisation som är är verksam inom Bidrag Härnösands utgår kommun till lokalorganisation har minst som tio är medlemmar verksam inom bo- Härnösands ende inom kommunen. har minst tio medlemmar boende inom kommunen. Organisationen ska ha antagit stadgar valt styrelse, Organisationen haft årsmöte där ska verksamhets-, ha antagit stadgar kassa revisionsberättelse årsmöte godkänts. där verksamhets-, kassa revisionsberät- valt styrelse, haft telse godkänts. ska inges av lokal huvudorganisation. ska inges av lokal huvudorganisation. För ändamål vartill bidrag utgått eller kommer att utgå För från ändamål annat kommunalt vartill bidrag organ utgått utgår eller inte bidrag kommer från att Samhällsnämnden. annat kommunalt organ utgår inte bidrag från Sam- utgå från hällsnämnden. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldela- Lämnande medel kan av oriktiga medföra uppgifter att lokal eller förening/organisation missbruk av tilldelade blir medel återbetalningsskyldig kan medföra att lokal avstängd förening/organisation från bidrag. blir återbetalningsskyldig avstängd från bidrag. För att stimulera möten mellan generationer skall fören- För ingarna att stimulera varje år år genomföra möten mellan någon generationer aktivitet riktad bör mot förenin- barn garna ungdomar varje år genomföra gärna i i samarbete någon aktivitet med ungdomsorganisationer. ungdomar gärna i samarbete med ungdomsorganisa- riktad mot barn tioner. Bidrag Bidrag Enligt Samhällsnämndens prövning utgår bidrag per med- Enligt lem till Samhällsnämndens organisation, som uppfyller prövning kraven utgår bidrag i i villkoren. per medlem till organisation, som uppfyller kraven i villkoren. För närvarande utgår 40 kronor per medlem. För närvarande utgår 25 kronor per medlem. ska avse föregående kalenderår samt bestyrkas av ordförande ska avse eller föregående vice ordförande kalenderår samt en samt av organisationens ordförande revisorer. eller vice ordförande samt en av organisa- bestyrkas av tionens revisorer. görs på särskild blankett som kan hämtas via Internet: görs på särskild blankett eller vid som Samhällsförvaltningens kontor. eller vid Samhällsförvaltnin- kan hämtas via Internet: gens kontor. 6 VERKSAMHET FÖR SOCIALT UTSATTA PERSONER ELLER GRUPPER Bidraget avser att stödja förening som arbetar med socialt utsatta personer eller grupper. Föreningen ska uppfylla kraven i i allmänna bestämmelserna, se se sid Bidrag Samhällsnämnden gör årlig prioritering av bidragsansökningarna. Nämnden prioriterar verksamhet som har inriktning på barn ungdom har inriktning på jämställdhet har inriktning på arbete mot droger lämnas in in till Samhällsförvaltningens kontor. 9

10 7 FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSHINDRADE 8 ÖVRIGA BIDRAG Bidraget avser att stödja handikappföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation. Föreningen ska uppfylla kraven i allmänna bestämmelserna, se sid 5. Bidraget riktar sig till åldersgruppen 7 år uppåt. Bidrag Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal aktiva medlemmar*). som finns registrerade i föreningen vid kalenderårets slut. Bidragets storlek fastställs av Samhällsnämnden. Medlem ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut inom organisationen. *) Med aktiv medlem avses den som erlagt medlemsavgift. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 8.1 Riktat stimulansbidrag Riktat bidrag avser att främja stödja verksamhet som nämnden bedömer som angelägen samhällsnyttig. Föreningar kan erhålla bidrag för projekt med inriktning enligt nämndens mål riktlinjer för t ex: jämställdhet mellan flickor pojkar som främjar utvecklar ett demokratiskt arbetssätt som motverkar drogbruk som verkar för integration av invandrare Insatserna skall riktas mot åldersgruppen år. Till ansökan bifogas målbeskrivning (vad vill föreningen åstadkomma) målgrupp (vilka riktar sig verksamheten till) genomförande (hur ska arbetet bedrivas) tidsplan (när ska verksamheten genomföras) budget (vad kostar verksamheten vilka intäkter kan erhållas) plan för uppföljning av rapportering (vad blev resultatet) Handläggning kan inlämnas vid två tillfällen under bidragsåret dels dels 15 september. Verksamheten ska redovisas efter genomfört projekt. Förening som erhållit riktat bidrag men ej fullföljt planerad verksamhet är skyldig att betala tillbaka bidraget. lämnas in till Samhällsförvaltningens kontor, tillsammans med begärda bilagor enligt ovan. 8.2 Fria medel Bidraget ska stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang med syfte Av ungdom för ungdom. Bidraget avser också att stödja ungdomsgrupper som ej är i förening. Målgrupp för bidraget är ungdomar år. Handläggning bedömning av aktiviteten delegeras till tjänsteman för en snabb obyråkratisk handläggning. Ungdomarna får stöd hjälp med sin bidragsansökan. 10

11 Presentera en projektidé Förklara varför projektet behövs/är bra Presentera en kostnadskalkyl Presentera en tidsplan Visa att andra/flera ungdomar tycker att idén är bra Ha ett vuxenstöd om sökande ej är myndig Redovisa dokumentera görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Bidrag Bidraget handläggs på Samhällsförvaltningen av ungdoms- alternativt kultursamordnaren, utbetalas som faktiska kostnader genom fakturering till förvaltningen. Inga kontanter utbetalas. Beslut ges inom en vecka efter fullständig projektansökan. 11

12 9 SAMLINGSLOKALER 10 ANLÄGGNINGSBIDRAG Bidraget avser att stödja driftkostnader för samlingslokaler, som ägs av lokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation, som samhällsnämnden bedömer angelägen för kommunen förening. Samlingslokalen ska vara öppen tillgänglig för alla. Samlingslokalförening ska svara för att lokalen hålls i gott driftsäkert skick. Underhållsplan på minst 3 år bör upprättas av förening som äger lokalen. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare. Bidrag Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal kvadratmeter lokalarea, dock högst sammanlagt kr. Bidragets storlek fastställs årligen av samhällsnämnden. Samlingslokal 1-75 m² 80 kr/m² m² 40 kr/m² > 150 m² 20 kr/m² Toalett 200 kr/st Bidraget avser att stödja föreningen som äger anläggning/ lokal som Samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen föreningen. Bidraget skall avse ersättning för anläggningens drift skötsel, löpande, smärre underhållsåtgärder för lokaler inventarier, ränta på lån upptagna för lokalen samt avskrivningar på fastighet motsvarande amorteringar på samma lån. Bidraget grundar sig på lokalhållarens ekonomiska redovisningar för de senaste tre åren före det år ansökan inlämnas, innevarande års budget förslag till budget verksamhetsplan för det år ansökan avser. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 12

13 11 STUDIEFÖRBUND Kommunens övergripande målsättning med bidrag till ett fritt frivilligt folkbildningsarbete är att ge frihet för studieförbunden att själva forma sina mål sin verksamhet. Studiecirkeln är en pedagogisk form som förenar såväl möjligheten till sociala kontakter som till ett livslångt lärande. Folkbildning i ordets egentliga mening innebär att skapa förutsättningar för en demokratisk skolning ett ökat samhällsengagemang, att utveckla individens möjligheter till självinsikt, kreativitet medkänsla. Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften sju särskilt viktiga verksamhetsområden fördelar kommunen sitt stöd. Anslag Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Härnösands kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet samverkan med kommunen Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet kulturprogram ska vara statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag. Härnösands kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen som vänder sig till kommunens invånare. Från med räknas inte SISU Idrottsutbildarna som ett Studieförbund enligt Folkbildningsrådet. Härnösands kommun kommer ändå att behandla SISU Idrottsutbildarna som ett studieförbund ur bidragssynpunkt. Redovisning utvärdering Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunala anslag att till kommunen årligen: 1. Senast den 31/10 presentera arbets-/verksamhetsplan budget för planerad verksamhet 2. Senast den 31/10 lämna in verksamhets- revisionsberättelse, ekonomisk redogörelse kommunintyg för genomförd verksamhet Verksamheten ska klart kunna följas från plan till genomförande med utvärdering. Studieförbund som inte uppfyller ovanstående tar inte del av anslaget innevarande år. Denna del fördelas mellan övriga studieförbund efter 1 maj. Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer. 13

14 12 ARRANGEMANG OCH EVENEMANG 12.1 Arrangemangsbidrag Bidraget kan utgå till offentliga arrangemang, d.v.s. riktade till kommunens innevånare utan krav på föreningstillhörighet för deltagande. Bidraget utbetalas till arrangerande förening är främst ett stöd för att arrangemanget ska kunna komma till stånd inte ett stöd till arrangören. Bidraget bedöms i relation till kultur- fritidslivets behov bör i första hand stödja barn- ungdomsverksamhet samt den aktuella situationen i övrigt. Särskilt beaktande bör göras ur ett jämställdhetsperspektiv där flickors kvinnors intressen värderas lika med pojkars mäns. Bidraget bör inte utgå till arrangemang som är kommersiellt inriktade eller ingår i kommersiell verksamhet. Bidraget beviljas endast som garantibidrag. Bidraget är tänkt att utbetalas i efterhand, om arrangemanget har gått med vinst utbetalas ej något bidrag. kan inlämnas fyra gånger per år 31/1, 30/4, 31/8 samt 30/11. Övriga kan sökas löpande under året, dock senast tre månader innan arrangemangets genomförande. Arrangemang i samverkan samfinansiering med flera parter prioriteras. Förening som beviljas arrangemangsbidrag ska väl marknadsföra arrangemanget i förväg. Bidrag beviljas ej till ordinarie föreningsverksamhet som tävlingar, matcher m.m. Ej heller jubileer fester. Arrangemanget ska slutredovisas ekonomiskt verksamhetsmässigt senast en månad efter genomförandet. Bidrag utbetalas ej om arrangemanget inte genomförts i enlighet med den beviljade ansökan. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 14

15 12.2 Särskilda bidrag för större arrangemang evenemang Organisation Bidrag kan utgå från kommunens olika nämnder förvaltningar. Bidrag kan utgå från kommunstyrelsen. Bidrag kan utgå från kommunfullmäktiges presidium. För att samordna bidrag av tillfällig karaktär gällande evenemang arrangemang inrättas en beredningsgrupp inom kommunen. Genom samordning av bidragsansökningar underlättas det för föreningar organisationer att söka bidrag då samtliga bidrag lämnas till en samma instans. Med en beredningsgrupp för bidrag av tillfällig karaktär ska dessa samordnas så att ekonomiska bidrag ej kan utgå från mer än en instans inom kommunen. Beredningsgruppen, bestående av kommunalråd, kommunchef, Samhällsnämndens ordförande samt förvaltningschefen för samhällsförvaltningen, ansvarar för samordningen när det gäller ansökningar om bidrag till evenemang arrangemang anordnade inom Härnösands kommun. Ansvarig för denna beredningsgrupp är Samhällsförvaltningens förvaltningschef. Beredningsgruppen eller ansvarig tjänsteman hanterar inkomna bidragsansökningar för att sedan utifrån dess innehåll lämna det vidare till rätt instans för beslut. om bidrag kan ske fyra gånger per år, 31/1, 30/4, 31/8 samt 30/11 samtliga bidragsansökningar skickas till Samhällsförvaltningen för vidare hantering samordning inom kommunen. Bidragsformer Bidrag från Kommunfullmäktige Vänortsutbyte Bidrag från KF:s presidium kan ges till föreningar organisationer med ungdomsverksamhet samt till de skolor i kommunen som önskar ett vänortsutbyte. Syftet är att uppmuntra kommunens ungdomars besök i vänorterna för att utöka kontakterna mellan dessa. Bidrag kan bara fås för besök till respektive lands vänort inte som nationsbesök. Bidraget uppgår till 100 kr per person. I samband med vänortsutbyte där Härnösands kommun står för värdskapet kan Kf:s presidieberedning besluta om ett visst bidrag till förening eller organisation som med sin medverkan möjliggör aktiviteter under de dagar som vänortsträffen pågår. Bidrag till kommunal uppvaktning av föreningar, organisationer företag Kommunal gåva till föreningar, organisationer företag som avser högtidshålla årsjubileum kan utgå efter beslut i Kf:s presidium. För att denna gåva skall kunna utgå bör jubileet vara minst 50 år. Gåvans storlek avgörs av presidieberedningen men bör ej överstiga ett värde av kr. Beredningsgruppen kan föreslå Kf:s presidium beslut om annat belopp eller alternativt annan form av uppvaktning vid särskilda skäl. Evenemangsstöd kommunstyrelsen Stöd till idrotts- kulturevenemang kan ges för genomförande av nationell internationell karaktär. Dessa skall skapa ekonomiska PR-mässiga mervärden för kommunen samt ha turistiska värden för kommunen. Samtidigt skall dessa evenemang ge boende i Härnösands kommun positiva upplevelser berika de egna fritidsintressena. Evenemangsstödet skall också beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv där flickors kvinnors aktiviteter värderas lika som pojkar mäns. Evenemangsstödet syftar till att stödja föreningar i genomförandet. Stödet kan bestå av olika stödformer som: rådgivning samordning inom kommunen som stöd för arrangemangets genomförande ekonomiskt bidrag Bidrag stöd kan utformas på så sätt att man bidrar med kommunala resurser från ex Navet, Tryckeriet, IT-enheten eller Samhällsförvaltningen. Det ekonomiska bidraget söks ur Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter. Dessa bidrag ska samordnas av Samhällsförvaltningens chef som har ett delegerat samordningsansvar kring varje enskilt evenemang som genomförs inom kommunen för att kunna överblicka kommunens totala insats. När det gäller de kommunala bolagen ska dessa erbjudas att ingå i denna samordning. Även en samordning med Härnösands kommuns näringsliv bör erbjudas. om bidrag gällande större evenemang av nationellt eller internationellt intresse skall inlämnas till kommunens beredningsgrupp minst ett år innan genomförandet. Även evenemang som Svenskt-, Nordiskt-, Europa- Världsmästerskap av mindre format samt cuper landskamper, ska kunna söka bidrag där en lång framförhållning på grund av beslut från specialförbund etc. inte är möjlig. Dock skall dessa skapa samma förutsättningar för kommunen ur ett ekonomiskt PR-mässigt perspektiv. 15

16 Dessa evenemang måste inkomma till beredningsgruppen minst tre månader innan genomförandet. Även vid mindre evenemang bör samordning av bidrag ske av delegerad ansvarig inom kommunen. I bidragsansökan för evenemangsstöd skall föreningen även lämna in en ekonomisk kalkyl en översiktsplan av evenemangets genomförande samt ansvarig kontaktperson i föreningen. Redovisning av evenemangsstöd Senast tre månader efter evenemangets genomförande skall en kortfattad redovisning lämnas in till Samhällsförvaltningen tillsammans med en ekonomisk slutrapport. Sommaraktiviteter Härnösands kommuns evenemangsstöd för sommarverksamhet kan ges till evenemang inom kommunens geografiska område som vänder sig till invånare besökare. Sommarevenemangen ska ge de boende i Härnösands kommun positiva upplevelser, PR-mässiga mervärden för kommunen attrahera besökare till kommunen. Härnösands kommunstyrelse har avsatt kr i sin budget till dessa sommaraktiviteter. kring erhållande av bidrag till sommaraktivitet skall vara Härnösands kommun tillhanda senast den 30/4. De sökande skall ge en beskrivning av evenemanget dess innehåll, när, var hur evenemanget skall genomföras vilken målgrupp som avses. Budget finansiärer skall anges, samt ansvarig förening/företag med kontaktperson. När evenemangsstöd för sommarverksamhet blivit beviljat så kan bidrag upp till kr rekvireras omgående. Bidrag över kr erhålles efter evenemangets genomförande mot faktura. Allmänna riktlinjer gällande samtliga bidragsformer För att förening eller organisation skall kunna erhålla bidrag av tillfällig karaktär måste det tydligt framgå ett mervärde för kommunen att evenemanget eller arrangemanget kan bidra till kommunens utveckling. För de föreningar eller organisationer som erhåller stöd /eller bidrag skall en motprestation diskuteras med Härnösands kommun. Formen av motprestation sker i dialog med den som är utsedd som samordningsansvarig i kommunen. Vid all form av bidragsgivning måste föreningen eller organisationen inkomma med en ekonomisk slutredovisning utvärdering senast tre månader efter avslutat evenemang eller arrangemang. Riktlinjer för uppvaktningar som skapat särskilt PR-mässiga mervärden för Härnösands kommun Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar kring uppvaktning av person, förening, organisation eller företag när viktig aktivitet eller händelse bör uppmärksammas som skapat särskilt PR-mässiga mervärden för Härnösands kommun. Formen för uppvaktningen beslutas av presidieberedning men skall vara officiell. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar själv, alternativt delegerar ut uppdraget till annan, för denna officiella uppvaktning. Samhällsförvaltningen ansvarar för uppvaktning av personer föreningar som erövrat internationellt- nordiskteller svenskt mästerskap för seniorer juniorer eller en likvärdig prestation enligt samhällsnämndens bedömning. Föreningarna får själva efter förfrågan från förvaltningen ange vilka som skall komma ifråga. Formen för uppvaktningen beslutas av nämndens presidium men skall vara officiell. Anmälan kan ske när som helst under året. För uppvaktningen ansvarar nämndens ordförande, alternativt delegerar ut uppdraget till annan. Även uppvaktningar inom andra nämnder kan ske om betydelsefull aktivitet skett som uppmärksammats på ett positivt sätt i ett nationellt eller internationellt perspektiv som berör nämndens specifika verksamhet. Formen för uppvaktningen beslutas av nämndens presidium men skall vara officiell. För uppvaktningen ansvarar nämndens ordförande, alternativt delegerar ut uppdraget till annan. Att i de fall evenemanget eller arrangemanget annonseras måste kommunens logga ingå i annonsen /eller på affischer, när stöd eller bidrag i någon form har utgått från Härnösands kommun. För att det ska ske på korrekt sätt måste föreningen eller organisationen ansvara för att ta kontakt med kommunens informatör innan annonsering. 16

17 13 FASTSTÄLLDA SISTA ANSÖKNINGSDAGAR Barn- ungdomsverksamhet Aktivitetsbidrag Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Kulturföreningar Administrationsbidrag Verksamhetsbidrag Kulturstipendium för barn ungdomar 28 Feb, 31 Maj, 31 Aug, 30 Nov Startbidrag Löpande under året Fiskevårdsområdesföreningar Grundbidrag Skötselbidrag Övriga fiskevårdande åtgärder Pensionärsföreningar Medlemsbidrag Verksamhet för socialt utsatta personer Föreningar för funktionshindrade Aktivitetsbidrag Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Övriga bidrag Riktat stimulansbidrag Fria medel, 15 september Löpande under året Bidrag till allmänna samlingslokaler Renovering upprustning Driftbidrag Anläggningsbidrag Studieförbund Grundbidrag Volymbidrag Målgruppsbidrag 31 oktober 31 oktober 31 oktober Särskilda bidrag till arrangemang evenemang 31 jan, 30 april, 31 aug, 30 nov Härnösands kommun Brunnshusgatan Härnösand Internet: Telefon:

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19 Innehåll Målsättning/policy 1 Idrottsföreningar Sammankomstbidrag 4 Driftbidrag 5 Föreningar med kontinuerlig barnoch ungdomsverksamhet Medlemsbidrag 7 Politiska ungdomsorganisationer 8 Idrotts- och övriga

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01

BIDRA. eningar Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund 2007-01-01 2008-01-01 BIDRA IDRAGSBEST GSBESTÄMMELSER Gäller för: Ungdomsförening eningar ar, Invandr andrarför arförening eningar ar, Pensionärsföreningar samt Politiska ungdomsförbund FR O M 2002-01-01 2007-01-01 2008-01-01

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer