Härnösands kommun. Reviderad: ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härnösands kommun. Reviderad: 2015-01-07 ATT SÖKA BIDRAG. Härnösands kommun. Samhällsnämnden"

Transkript

1 Härnösands kommun Reviderad: ATT SÖKA BIDRAG Härnösands kommun Samhällsnämnden 1

2 Innehållsförteckning Samhällsnämndens målsättning förhållningssätt Barn ungdomsverksamhet Aktiviteter Ledarutbildning Lokaler hyra Kulturföreningar Administration Verksamhet Kulturstipendium för barn ungdomar Startbidrag Fiskevårdsområden Pensionärsföreningar Verksamhet för socialt utsatta personer Föreningar för funktionshindrade Övriga bidrag Riktat stimulansbidrag Fria medel Samlingslokaler, allmänna Anläggningar Studieförbund Arrangemang evenemang Riktade till föreningar som arrangerar offentligt Särskilda bidrag för arrangemang evenemang Sista ansökningsdagar

3 SAMHÄLLSNÄMNDENS MÅLSÄTTNING SAMHÄLLSNÄMNDENS MÅLSÄTTNING Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog med med föreningar medborgare. föreningar medborgare. Samhällsnämnden ska ha en öppen nära dialog med Verksamheten skall präglas av hög kvalité genom Verksamheten föreningar skall medborgare. präglas av hög kvalité genom utveckling effektivisering. utveckling effektivisering. Verksamheten skall präglas av hög kvalité genom Samhällsnämnden utveckling effektivisering. ska ha hög beredskap för utveckling Samhällsnämnden ska ha hög beredskap för utveckling av av näringsliv, näringsliv, boende boende fritidsaktiviteter fritidsaktiviteter i hela hela Härnö Samhällsnämnden ska ha hög beredskap för utveckling Härnö sand. sand. av näringsliv, boende fritidsaktiviteter i hela Samhällsnämnden Härnö sand. ska nära samarbete med föreningslivet Samhällsnämnden ska i nära samarbete med föreningslivet främja främja stödja stödja fritids-, fritids-, kulturkultur ungdomsverksamheten Samhällsnämnden ska i nära samarbete med förenings- ungdomsverksamheten i hela hela Härnösand. Härnösand. livet främja stödja fritids-, kultur- ungdomsverksamheten i hela Härnösand. Samhällsnämnden ska främja en ekologisk hållbar utveckling i hela Härnösand. Samhällsnämnden ska främja en ekologisk hållbar ut veckling i hela Härnösand. Samhällsnämndens förhållningssätt Samhällsnämnden har stor tillit tillit till till Härnösands förenings- föreningsliv, vilket gör en stor stor insats insats för barn, barn, ungdomar, ungdomar, pensionärer pensio- Samhällsnämndens förhållningssätt Samhällsnämnden har stor tillit till Härnösands föreningsliv, vilket gör en stor insats för barn, ungdomar, pensionärer funktionshindrade. funktionshindrade. Föreningarnas Föreningarnas verksamhet verksamhet är stor är en viktig stor arena viktig för integration arena för i integration dess vidaste i dess bemärkelse. vidaste närer funktionshindrade. Föreningarnas verksamhet bemärkelse. är Samhällsnämnden stor viktig ser arena dialogen för med integration föreningarna i dess som vidaste en bemärkelse. Samhällsnämnden viktig del i arbetet ser med dialogen att på ett med optimalt föreningarna rättvist som sätt en viktig fördela del de i resurser arbetet med som är att avsatta på ett optimalt till föreningarna. rättvist sätt Samhällsnämnden ser dialogen med föreningarna som en fördela de resurser som är avsatta till föreningarna. viktig Föreningarna del i arbetet i Härnösand med att på har ett en optimalt viktig roll för rättvist att göra sätt fördela kommunen de resurser attraktiv som för är besökare avsatta till genom föreningarna. Föreningarna i Härnösand har en viktig roll de för större att göra arrangemang attraktiv som de genomför. besökare Föreningarna genom de större är också arrang- en kommunen Föreningarna viktig del av det i Härnösand kultur- har evenemangsutbud en viktig roll för som att dagligen erbjuds attraktiv Härnösands för besökare kommuns genom invånare. de större arrang- göra emang som de genomför. Föreningarna är också en viktig kommunen del av det kultur- evenemangsutbud som dagligen erbjuds Härnösands kommuns invånare. emang som de genomför. Föreningarna är också en viktig del Föreningarna av det kultur- har också evenemangsutbud betydelse för som sysselsättningen dagligen erbjuds då många Härnösands arbetstillfällen kommuns skapas invånare. Föreningarna har också betydelse för genom sysselsättningen föreningarna. då många arbetstillfällen skapas genom föreningarna. Föreningarna Samhällsnämnden har också initierar betydelse vid minst för sysselsättningen ett tillfälle/år info- då många rmation arbetstillfällen om utbildning skapas i genom föreningsgenerella föreningarna. Samhällsnämnden initierar vid minst ett tillfälle/år ämnen information såsom styrelsearbete, om utbildning i föreningsteknik, föreningsgenerella att ämnen vara arbets- såsom Samhällsnämnden givare/arbetsledare initierar kurser vid om minst bidrag. ett tillfälle/år information om utbildning i föreningsgenerella ämnen såsom styrelsearbete, föreningsteknik, att vara arbetsgivare/arbetsledare kurser om bidrag. styrelsearbete, Samhällsnämnden föreningsteknik, kan också se stora att vara nya arbetsgivare/arbetsledare öppna sig i samarbetet kurser om mellan bidrag. möjligheter Samhällsnämnden kan också se folkbildningsorganisationer, föreningslivet, sig i samarbetet Härnösands mellan kommun folkbildningsorganisatio- Mittuniver- stora nya möjligheter öppna Samhällsnämnden sitetet. kan också se stora nya möjligheter ner, föreningslivet, Härnösands kommun Mittuniversitetet. öppna sig i samarbetet mellan folkbildningsorganisationer, föreningslivet, Härnösands kommun Mittuniversitetet. av föreningens verksamhet. Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning av föreningens verksamhet. Kommunen äger rätt att utse en revisor för granskning I bidragsansökan lämnade uppgifter skall bestyrkas genom av föreningens underskrift verksamhet. av den sökande föreningens ordförande samt kassör. För I bidragsansökan att erhålla bidrag lämnade skall alla uppgifter föreningar skall ha avgiftsbetalande genom underskrift bestyrkas I bidragsansökan medlemmar. av den sökande föreningens ordförande samt kassör. lämnade uppgifter skall bestyrkas genom underskrift av den sökande föreningens ordfö- Innan rande beslutade samt kassör. bidrag utbetalas skall verksamhetsbe rättelse För att erhålla för närmast bidrag föregående skall alla föreningar år revisionsberättelsbetalande ha avgifts- För att inlämnas medlemmar. erhålla bidrag till samhällsförvaltningen. skall alla föreningar ha avgiftsbetalande medlemmar. Om Innan föreningen beslutade beviljats bidrag utbetalas bidrag skall har verksamhetsbe skuld till kommunen rättelse för närmast Innan beslutade äger bidrag kommunen föregående utbetalas rätt år att skall reglera revisionsberättelse inlämnas verksamhetsbe skulden innan rättelse bidraget för närmast utbetalas. till samhällsförvaltningen. föregående år revisionsberättelse inlämnas till samhällsförvaltningen. Om bidrag föreningen utgår beviljats från annat bidrag kommunalt har organ skuld utgår till ej bidrag kommunen Om föreningen från Samhällsnämnden. äger kommunen rätt att reglera skulden beviljats bidrag har skuld till innan bidraget utbetalas. kommunen äger kommunen rätt att reglera skulden Samhällsnämnden kan verkställa granskning äger innan bidraget utbetalas. rätt Om att bidrag ta del utgår av föreningens från annat kommunalt räkenskaper organ handlingar, bidrag utgår ej Om som från bidrag är av Samhällsnämnden. utgår betydelse från annat för handläggning kommunalt organ av bidragen. utgår ej bidrag från Samhällsnämnden. För Samhällsnämnden samtliga bidrag kan gäller verkställa att kontroller granskning kan utföras äger genom rätt att ta Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen del av föreningens räkenskaper kan verkställa granskning av kommunrevisionear, som handling- äger rätt att i är ta samband av betydelse del av föreningens med revision för handläggning räkenskaper av Samhällsnämndens av bidragen. handlingar, som är av verksamhet. För betydelse detta ändamål för handläggning ska föreningen av bidragen. spara För samtliga tillhandahålla bidrag de gäller handlingar att kontroller som kan kan styrka utföras riktigheten genom För samtliga av Samhällsförvaltningen de uppgifter bidrag gäller som lämnats att kontroller som av kommunrevisionen grund kan utföras för ansökan genom om i Samhällsförvaltningen bidrag samband de senaste med revision tio åren. av Samhällsnämndens av kommunrevisionen i samband med revision av Samhällsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska föreningen spara Lämnande tillhandahålla verksamhet. av För oriktiga de handlingar detta uppgifter ändamål ska eller som föreningen missbruk kan styrka spara avriktig- heten av tillhandahålla tilldelade medel uppgifter kan de medföra som lämnats handlingar att som lokal som kan förening/organisatiokan om bidrag grund ansö- styrka riktigheten av blir de uppgifter återbetalningsskyldig de senaste tio åren. som lämnats som avstängd grund för från ansökan om bidrag de senaste tio åren. bidrag. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av Kommunen tilldelade medel Lämnande av har oriktiga i kan sin bidragsgivning medföra att lokal uppgifter eller möjlighet förening/organisation missbruk att av påverka tilldelade föreningars blir återbetalningsskyldig medel kan arbete medföra med att integrationsfrågor. avstängd från lokal förening/organisation blir Kommunen bidrag. kommer återbetalningsskyldig att prioritera föreningar avstängd som från har bidrag. en aktiv plan verksamhet som syftar till Lokal integration. förening/organisation som följer dessa normer kan erhålla bidrag efter prövning av Samhällsnämnden, som Lokal förening/organisation som följer dessa normer kan också erhålla Lokal prövar förening/organisation om eventuella undantag. bidrag efter prövning som av Samhällsnämnden, följer dessa normer,kan som också erhålla prövar bidrag om efter eventuella prövning undantag. av Samhällsnämnden, som Förening också prövar eller grupp om eventuella vars verksamhet undantag. ej ryms inom Samhällsnämndens normer äger rätt att ansöka om Förening eller grupp vars verksamhet ej ryms inom Förening särskilt bidrag Samhällsnämndens eller grupp som prövas normer vars verksamhet vid varje ansökningstillfälle. äger rätt att ej ansöka ryms inom om Samhällsnämndens särskilt bidrag som prövas normer vid äger varje rätt ansökningstillfälle. att ansöka om särskilt bidrag som prövas vid varje ansökningstillfälle. För ändamål som bidrag utgår till eller kommer att utgå från annat kommunalt organ utgår inte bidrag För ändamål som bidrag utgår till eller kommer att För från utgå ändamål Samhällsnämnden. från annat som kommunalt bidrag utgår organ till eller utgår kommer inte bidrag att utgå från Samhällsnämnden. från annat kommunalt organ utgår inte bidrag från Samhällsnämnden. 3 3

4 Toppning Synen på toppning inom idrotten kan ha två olika utgångspunkter. Den ena är samhällets, dvs att stat kommun ger idrottsrörelsen ekonomiskt stöd för att utföra en samhällelig uppgift. Med sitt engagemang för ungdomarna bidrar den till en god, positiv fostran motverkar en för tidig utslagning av ungdomarna. Den andra utgångspunkten är idrottsrörelsens, vilken har som mål att utveckla ungdomarna. Alltför ofta frestas idrottsledare att toppa sina lag. I jakten på goda resultat låter man, mer eller mindre systematiskt, ungdomar spela mer, delta i fler tävlingar, delta i dyrare läger etc. De ungdomar som får dessa förmåner får det inte för att de är goda sociala föredömen, har tränat flitigare eller liknande. Skälet är i regel att de gynnade ungdomarna är de som presterar de bästa resultaten. Konsekvensen av ett sådant beteende blir precis det samhället vill undvika med sitt stöd till idrotten: utslagning av icke högpresterande. Blanketter, utbetalning m.m. Bidragen utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige Samhällsnämnden anvisade medel. Angivna belopp kan därför bli föremål för justering. Bidragets storlek fastställes årligen av Samhällsnämnden. om bidrag ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av Samhällsförvaltningens kontor. Blankett finns också att hämta på kommunens hemsida: skall grundas på föregående kalenderår samt bestyrkas med underskrift av ordförande samt kassör eller revisorer som intygar att handlingar av betydelse för bidragsansökan är granskade godkända. Utbetalningar av bidrag sker endast till föreningens plus/ bankgirokonto eller bankkonto. Samhällsnämnden finner det inte acceptabelt med ett arbetssätt som tillämpar toppning inom ungdomsidrotten upp till tolv års ålder. Klubbar som systematiskt använder sig av toppning uppfyller inte nämndens målsättning med dess stöd. 4

5 1 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Allmänna bestämmelser 1. Bidragssökande förening skall vara verksam inom Härnösands kommun. 2. Bidrag skall sökas av av huvudföreningens styrelse, ej ej av av sektion eller eller avdelning Sökande Sökande förening förening skall skall uppfylla uppfylla följande följande villkor: villkor: ( A ) Vara öppen för alla ( A ) Vara öppen för alla ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( C ) ( C ) Vara Vara ansluten ansluten till till statsbidragsberättigad statsbidragsberättigad riksorganisation riksorganisation där där så så finns finns ( D ( D ) ) Kunna Kunna redovisa redovisa minst minst tio tio medlemmar medlemmar i åldern i åldern år år samt samt minst minst tolv tolv genomförda genomförda samman- sammankomsterkomster. ( E ( E ) ) Vara Vara registrerad vid vid Samhällsförvaltningen ( F ( F ) ) Redovisa policydokument för verksamhetsplan aktivt arbete mot för aktiv alkohol, arbete droger mot alkohol, dopning droger dopning. ( G ( G ) ) Arbeta mot mot toppning (se (se sid sid 4) 4) upp upp till till års års ålder ålder ( H ( H ) ) Verka för för säkra transporter i i samband med med verksamhetsutövning ( I ( ) I ) Verka Verka för för barns barns ungdomars demokratiska fostran ( J ( J ) ) Verka Verka för för jämställdhet mellan mellan könen könen jämlikhet mellan ungdomsgrupper ( K ( K ) ) Verka Verka för för att att ge ge barn barn ungdomar ungdomar en en menings- meningsfylld fritid fritid fylld ( L ( L ) ) Verka Verka för för att att engagera engagera fler fler ungdomar ungdomar i i föreningslivet. föreningslivet (M) Redovisa en handlingsplan mot mobbning, diskriminering kränkande behandling. 1.1 Aktivitetsbidrag (enligt beslut samhällsnämnden ) Bidraget skall stödja stimulera föreningslivets arbete 1.1 med barn Aktivitetsbidrag ungdom samt utgöra ett grundstöd till föreningarnas barn- ungdomsverksamhet. Bidraget Aktivitetsstödet skall stödja utgår för stimulera närvarande föreningslivets med tre kronor arbete per med deltagare barn i sammankomst ungdom samt för utgöra åldersgruppen ett grundstöd 7-20 till år. föreningarnas barn- ungdomsverksamhet. Aktivitetsstödet utgår för närvarande med 5,50 kronor per deltagare i sammankomst för åldersgruppen 7-20 år. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. som är ledarledd pågår i minst 60 minuter vid minst tolv tillfällen per år. som är beslutad ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras som underlag för sammanställningen som bifogas ordinarie bidrags- bidragsansökan. Bidraget beräknas utifrån föregående verksamhetsårs antal antal aktivitetsdeltagare. görs på särskild blankett, som som kan kan hämtas hämtas via via In- Internet: eller vid vid Samhällsförvaltning- Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 1.2 Ledarutbildningsbidrag Samhällsnämnden Bidraget avser att har stimulera beslutat föreningens att ledarutbildningsbidraget ungdomsledare till kompetenshöjande från med åtgärder därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgrupperna 7-20 år. Bidrag för utbildning medges med en ledare per påbörjat tiotal medlemmar i åldern 7-20 år, för föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år. Bidraget är för närvarande 400 kr/ledare, dock maximalt för närvarande kr. Om föreningen har så många medlemmar att de får maxbeloppet, har det rätt att erhålla tillägg med för närvarande kr/sektion vid fler än en sektion i föreningen. Studiecirkel är ej bidragsberättigad. Till ansökan skall föregående års kostnader utbildningar redovisas. I ansökan om nytt utbildningsbidrag skall planerade utbildningar kostnader för dessa redovisas. Bidrag utgår ej om föreningen inte har haft aktivitet enligt upphör bestämmelserna. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 5

6 1.3 Hyresbidrag Bidraget avser att kompensera föreningar, som har egen eller förhyr någon lokal på öppna marknaden, för den subventionering som ges de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler. Hyresbidrag utgår efter prövning till hyreskostnader i samband med verksamhet som bedrivs för ungdomar mellan 7-20 år, för föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år. Bidraget beräknas för närvarande med 125 kr/medlem, maximalt kr dock maximalt 75 % av styrkta verifierade hyreskostnader. Hyreskontrakt skall bifogas ansökan. Bidraget avser egen förhyrd lokal inom Härnösands kommun, som användes för föreningens verksamhet. Bidrag utgår ej om föreningen inte har haft aktivitet enligt bestämmelserna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader för lokaler som förvaltas av kommunen som är subventionerade, eller som hyres för entrébelagda arrangemang eller annan inkomstbringande verksamhet. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 6

7 2 KULTURFÖRENINGAR Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom områdena musik, teater, litteratur, dans, konst, konsthantverk, film, foto, hembygds- kulturminnesvård samt liknande som hör till Samhällsnämndens ansvarsområde. Allmänna bestämmelser 1. Bidragsökande förening skall vara verksam inom Härnösands kommun. 2. Bidrag skall sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller avdelning. 3. Sökande förening skall uppfylla följande villkor: ( A ) Vara öppen för alla ( B ) Ha valt styrelse antagit stadgar ( C ) Kunna redovisa minst tio medlemmar samt minst tolv genomförda sammankomster Undantag från bestämmelsen kan medges efter prövning i Samhällsnämnden. Samhällsnämnden kan verkställa granskning rätt att ta del av föreningens räkenskaper handlingar, som är av betydelse för handläggning av bidragen. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldelade medel kan medföra att lokal förening/organisation blir återbetalningsskyldig avstängd från bidrag. Verksamheten bör bedrivas i en alkohol- drogfri miljö vara tillgänglig för alla. 2.1 Administrationsbidrag För administration, expeditionslokaler utbildning utgår motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidraget fastställs av nämnden efter granskning bedömning av inlämnat budgetförslag. Vid fastställande av bidragets storlek bör kostnaderna för administrationen vägas mot antalet medlemmar verksamhetens omfattning inriktning. Administrationsbidraget får utgöra högst hälften av det totala bidraget till föreningen. 2.2 Verksamhetsbidrag För årsvis planerad programverksamhet (offentlig intern), för repetitioner material utgår verksamhetsbidrag motsvarande högst de verkliga kostnaderna. Bidragets storlek fastställes av nämnden utifrån föregående års redovisade verksamhet. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 2.3 Kulturstipendium för barn ungdom Ungas möjlighet till skapande i alla dess former är en värdemätare på en kommuns kulturliv. Samhällsnämnden vill premiera unga kommunmedborgares kreativitet genom att erbjuda personer mellan år möjligheten att söka ett kulturstipendium. skall lämnas in senast 15/2. Särskild ansökningsblankett finns på Samhällsförvaltningens kontor. 7

8 3 STARTBIDRAG 4 FISKEVÅRDSOMRÅDEN Bidraget avser att göra det lättare för en nybildad förening med barn- ungdomsverksamhet (ej ombildad) i bidragsberättigad ålder 7-20 år. För föreningar för funktionshindrade gäller åldern 7-25 år för att klara kostnaderna det första verksamhetsåret. Bidraget utgår med ett schablonbidrag som fastställs av nämnden varje år. Att föreningen uppfyller de krav som ställs på en förening utifrån allmänna bestämmelser, se sid 5. Till ansökan bifogas: Protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska även innehålla uppgifter om interimsstyrelsens sammansättning, valda revisorer, antagna stadgar förteckning på medlemmar i bidragsberättigad ålder samt föreningens plus- eller bankgiro. Handläggning Startbidraget söks löpande under året. lämnas in till Samhällsförvaltningens kontor, tillsammans med begärda bilagor enligt ovan. Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva bevilja bidrag till fiskevårdsområdesföreningar verksamma inom kommunen. Bidragen avser insatser för sportfisket i kommunen. Fiskeområdesföreningarna ska upplåta fisket till allmänheten. 1. Grundbidrag För administration, tillsyn, städning m.m. utgår grundbidrag för närvarande med kronor/år fiskevårdsområdesförening. 2. Skötselbidrag Till skötsel av anläggningar utgår för närvarande följande bidrag per kalenderår: Toaletter Kastbryggor Vindskydd Båtar 500 kronor/st 100 kronor/st 100 kronor/st 100 kronor/st 3. Övriga fiskevårdande åtgärder Gäller biotopförbättringar, inplanteringar förbättringsarbeten på anläggningar. Bidrag kan utgå med 20 % av totalkostnaden när statligt stöd utgår, dock högst mellanskillnaden mellan av staten godkänd kostnad beviljat bidrag. Bidraget enligt punkt två kan erhållas under förutsättning att anläggningarna efter besiktning godkänts av Samhällsförvaltningen. om bidrag enligt punkt tre skall före arbetets utförande godkännas av Samhällsnämnden. Bidrag utbetalas sedan arbetet utförts. Samhällsnämnden beslutar om tolkning tillämpning av dessa bidragsregler. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 8

9 5 PENSIONÄRSFÖRENINGAR De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala De pensionärsorganisationernas kommunala bidragen avser verksamhet att stimulera samt de lokala vara pensionärsorganisationernas hjälp till självhjälp. Bidragen verksamhet avser att samt täcka vara en en del hjälp av till de totala självhjälp. kostnaderna. Bidragen Medlemmarna avser att täcka bidrar en del därför av de själva totala kostnaderna. genom att erlägga Medlemmarna skälig medlemsavgift bidrar därför samt själva på andra sätt genom medverka att erlägga till stödjandet skälig medlemsavgift organisationens samt ekonomi. på andra sätt medverka till stödjandet av organisationens ekonomi. Bidrag utgår till lokalorganisation som är är verksam inom Bidrag Härnösands utgår kommun till lokalorganisation har minst som tio är medlemmar verksam inom bo- Härnösands ende inom kommunen. har minst tio medlemmar boende inom kommunen. Organisationen ska ha antagit stadgar valt styrelse, Organisationen haft årsmöte där ska verksamhets-, ha antagit stadgar kassa revisionsberättelse årsmöte godkänts. där verksamhets-, kassa revisionsberät- valt styrelse, haft telse godkänts. ska inges av lokal huvudorganisation. ska inges av lokal huvudorganisation. För ändamål vartill bidrag utgått eller kommer att utgå För från ändamål annat kommunalt vartill bidrag organ utgått utgår eller inte bidrag kommer från att Samhällsnämnden. annat kommunalt organ utgår inte bidrag från Sam- utgå från hällsnämnden. Lämnande av oriktiga uppgifter eller missbruk av tilldela- Lämnande medel kan av oriktiga medföra uppgifter att lokal eller förening/organisation missbruk av tilldelade blir medel återbetalningsskyldig kan medföra att lokal avstängd förening/organisation från bidrag. blir återbetalningsskyldig avstängd från bidrag. För att stimulera möten mellan generationer skall fören- För ingarna att stimulera varje år år genomföra möten mellan någon generationer aktivitet riktad bör mot förenin- barn garna ungdomar varje år genomföra gärna i i samarbete någon aktivitet med ungdomsorganisationer. ungdomar gärna i samarbete med ungdomsorganisa- riktad mot barn tioner. Bidrag Bidrag Enligt Samhällsnämndens prövning utgår bidrag per med- Enligt lem till Samhällsnämndens organisation, som uppfyller prövning kraven utgår bidrag i i villkoren. per medlem till organisation, som uppfyller kraven i villkoren. För närvarande utgår 40 kronor per medlem. För närvarande utgår 25 kronor per medlem. ska avse föregående kalenderår samt bestyrkas av ordförande ska avse eller föregående vice ordförande kalenderår samt en samt av organisationens ordförande revisorer. eller vice ordförande samt en av organisa- bestyrkas av tionens revisorer. görs på särskild blankett som kan hämtas via Internet: görs på särskild blankett eller vid som Samhällsförvaltningens kontor. eller vid Samhällsförvaltnin- kan hämtas via Internet: gens kontor. 6 VERKSAMHET FÖR SOCIALT UTSATTA PERSONER ELLER GRUPPER Bidraget avser att stödja förening som arbetar med socialt utsatta personer eller grupper. Föreningen ska uppfylla kraven i i allmänna bestämmelserna, se se sid Bidrag Samhällsnämnden gör årlig prioritering av bidragsansökningarna. Nämnden prioriterar verksamhet som har inriktning på barn ungdom har inriktning på jämställdhet har inriktning på arbete mot droger lämnas in in till Samhällsförvaltningens kontor. 9

10 7 FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSHINDRADE 8 ÖVRIGA BIDRAG Bidraget avser att stödja handikappföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation. Föreningen ska uppfylla kraven i allmänna bestämmelserna, se sid 5. Bidraget riktar sig till åldersgruppen 7 år uppåt. Bidrag Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal aktiva medlemmar*). som finns registrerade i föreningen vid kalenderårets slut. Bidragets storlek fastställs av Samhällsnämnden. Medlem ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut inom organisationen. *) Med aktiv medlem avses den som erlagt medlemsavgift. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 8.1 Riktat stimulansbidrag Riktat bidrag avser att främja stödja verksamhet som nämnden bedömer som angelägen samhällsnyttig. Föreningar kan erhålla bidrag för projekt med inriktning enligt nämndens mål riktlinjer för t ex: jämställdhet mellan flickor pojkar som främjar utvecklar ett demokratiskt arbetssätt som motverkar drogbruk som verkar för integration av invandrare Insatserna skall riktas mot åldersgruppen år. Till ansökan bifogas målbeskrivning (vad vill föreningen åstadkomma) målgrupp (vilka riktar sig verksamheten till) genomförande (hur ska arbetet bedrivas) tidsplan (när ska verksamheten genomföras) budget (vad kostar verksamheten vilka intäkter kan erhållas) plan för uppföljning av rapportering (vad blev resultatet) Handläggning kan inlämnas vid två tillfällen under bidragsåret dels dels 15 september. Verksamheten ska redovisas efter genomfört projekt. Förening som erhållit riktat bidrag men ej fullföljt planerad verksamhet är skyldig att betala tillbaka bidraget. lämnas in till Samhällsförvaltningens kontor, tillsammans med begärda bilagor enligt ovan. 8.2 Fria medel Bidraget ska stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang med syfte Av ungdom för ungdom. Bidraget avser också att stödja ungdomsgrupper som ej är i förening. Målgrupp för bidraget är ungdomar år. Handläggning bedömning av aktiviteten delegeras till tjänsteman för en snabb obyråkratisk handläggning. Ungdomarna får stöd hjälp med sin bidragsansökan. 10

11 Presentera en projektidé Förklara varför projektet behövs/är bra Presentera en kostnadskalkyl Presentera en tidsplan Visa att andra/flera ungdomar tycker att idén är bra Ha ett vuxenstöd om sökande ej är myndig Redovisa dokumentera görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Bidrag Bidraget handläggs på Samhällsförvaltningen av ungdoms- alternativt kultursamordnaren, utbetalas som faktiska kostnader genom fakturering till förvaltningen. Inga kontanter utbetalas. Beslut ges inom en vecka efter fullständig projektansökan. 11

12 9 SAMLINGSLOKALER 10 ANLÄGGNINGSBIDRAG Bidraget avser att stödja driftkostnader för samlingslokaler, som ägs av lokalföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation, som samhällsnämnden bedömer angelägen för kommunen förening. Samlingslokalen ska vara öppen tillgänglig för alla. Samlingslokalförening ska svara för att lokalen hålls i gott driftsäkert skick. Underhållsplan på minst 3 år bör upprättas av förening som äger lokalen. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare. Bidrag Bidrag kan ges med ett fast belopp till förening beräknat på antal kvadratmeter lokalarea, dock högst sammanlagt kr. Bidragets storlek fastställs årligen av samhällsnämnden. Samlingslokal 1-75 m² 80 kr/m² m² 40 kr/m² > 150 m² 20 kr/m² Toalett 200 kr/st Bidraget avser att stödja föreningen som äger anläggning/ lokal som Samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen föreningen. Bidraget skall avse ersättning för anläggningens drift skötsel, löpande, smärre underhållsåtgärder för lokaler inventarier, ränta på lån upptagna för lokalen samt avskrivningar på fastighet motsvarande amorteringar på samma lån. Bidraget grundar sig på lokalhållarens ekonomiska redovisningar för de senaste tre åren före det år ansökan inlämnas, innevarande års budget förslag till budget verksamhetsplan för det år ansökan avser. Om Samhällsnämnden finner det angeläget kan nämnden besluta om särskilt avtal med lokalhållare. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. 12

13 11 STUDIEFÖRBUND Kommunens övergripande målsättning med bidrag till ett fritt frivilligt folkbildningsarbete är att ge frihet för studieförbunden att själva forma sina mål sin verksamhet. Studiecirkeln är en pedagogisk form som förenar såväl möjligheten till sociala kontakter som till ett livslångt lärande. Folkbildning i ordets egentliga mening innebär att skapa förutsättningar för en demokratisk skolning ett ökat samhällsengagemang, att utveckla individens möjligheter till självinsikt, kreativitet medkänsla. Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften sju särskilt viktiga verksamhetsområden fördelar kommunen sitt stöd. Anslag Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Härnösands kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet samverkan med kommunen Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet kulturprogram ska vara statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag. Härnösands kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen. Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen som vänder sig till kommunens invånare. Från med räknas inte SISU Idrottsutbildarna som ett Studieförbund enligt Folkbildningsrådet. Härnösands kommun kommer ändå att behandla SISU Idrottsutbildarna som ett studieförbund ur bidragssynpunkt. Redovisning utvärdering Det åligger varje studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunala anslag att till kommunen årligen: 1. Senast den 31/10 presentera arbets-/verksamhetsplan budget för planerad verksamhet 2. Senast den 31/10 lämna in verksamhets- revisionsberättelse, ekonomisk redogörelse kommunintyg för genomförd verksamhet Verksamheten ska klart kunna följas från plan till genomförande med utvärdering. Studieförbund som inte uppfyller ovanstående tar inte del av anslaget innevarande år. Denna del fördelas mellan övriga studieförbund efter 1 maj. Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer. 13

14 12 ARRANGEMANG OCH EVENEMANG 12.1 Arrangemangsbidrag Bidraget kan utgå till offentliga arrangemang, d.v.s. riktade till kommunens innevånare utan krav på föreningstillhörighet för deltagande. Bidraget utbetalas till arrangerande förening är främst ett stöd för att arrangemanget ska kunna komma till stånd inte ett stöd till arrangören. Bidraget bedöms i relation till kultur- fritidslivets behov bör i första hand stödja barn- ungdomsverksamhet samt den aktuella situationen i övrigt. Särskilt beaktande bör göras ur ett jämställdhetsperspektiv där flickors kvinnors intressen värderas lika med pojkars mäns. Bidraget bör inte utgå till arrangemang som är kommersiellt inriktade eller ingår i kommersiell verksamhet. Bidraget beviljas endast som garantibidrag. Bidraget är tänkt att utbetalas i efterhand, om arrangemanget har gått med vinst utbetalas ej något bidrag. kan inlämnas fyra gånger per år 31/1, 30/4, 31/8 samt 30/11. Övriga kan sökas löpande under året, dock senast tre månader innan arrangemangets genomförande. Arrangemang i samverkan samfinansiering med flera parter prioriteras. Förening som beviljas arrangemangsbidrag ska väl marknadsföra arrangemanget i förväg. Bidrag beviljas ej till ordinarie föreningsverksamhet som tävlingar, matcher m.m. Ej heller jubileer fester. Arrangemanget ska slutredovisas ekonomiskt verksamhetsmässigt senast en månad efter genomförandet. Bidrag utbetalas ej om arrangemanget inte genomförts i enlighet med den beviljade ansökan. görs på särskild blankett, som kan hämtas via Internet: eller vid Samhällsförvaltningens kontor. Intyg som styrker deltagandet ska redovisas. 14

15 12.2 Särskilda bidrag för större arrangemang evenemang Organisation Bidrag kan utgå från kommunens olika nämnder förvaltningar. Bidrag kan utgå från kommunstyrelsen. Bidrag kan utgå från kommunfullmäktiges presidium. För att samordna bidrag av tillfällig karaktär gällande evenemang arrangemang inrättas en beredningsgrupp inom kommunen. Genom samordning av bidragsansökningar underlättas det för föreningar organisationer att söka bidrag då samtliga bidrag lämnas till en samma instans. Med en beredningsgrupp för bidrag av tillfällig karaktär ska dessa samordnas så att ekonomiska bidrag ej kan utgå från mer än en instans inom kommunen. Beredningsgruppen, bestående av kommunalråd, kommunchef, Samhällsnämndens ordförande samt förvaltningschefen för samhällsförvaltningen, ansvarar för samordningen när det gäller ansökningar om bidrag till evenemang arrangemang anordnade inom Härnösands kommun. Ansvarig för denna beredningsgrupp är Samhällsförvaltningens förvaltningschef. Beredningsgruppen eller ansvarig tjänsteman hanterar inkomna bidragsansökningar för att sedan utifrån dess innehåll lämna det vidare till rätt instans för beslut. om bidrag kan ske fyra gånger per år, 31/1, 30/4, 31/8 samt 30/11 samtliga bidragsansökningar skickas till Samhällsförvaltningen för vidare hantering samordning inom kommunen. Bidragsformer Bidrag från Kommunfullmäktige Vänortsutbyte Bidrag från KF:s presidium kan ges till föreningar organisationer med ungdomsverksamhet samt till de skolor i kommunen som önskar ett vänortsutbyte. Syftet är att uppmuntra kommunens ungdomars besök i vänorterna för att utöka kontakterna mellan dessa. Bidrag kan bara fås för besök till respektive lands vänort inte som nationsbesök. Bidraget uppgår till 100 kr per person. I samband med vänortsutbyte där Härnösands kommun står för värdskapet kan Kf:s presidieberedning besluta om ett visst bidrag till förening eller organisation som med sin medverkan möjliggör aktiviteter under de dagar som vänortsträffen pågår. Bidrag till kommunal uppvaktning av föreningar, organisationer företag Kommunal gåva till föreningar, organisationer företag som avser högtidshålla årsjubileum kan utgå efter beslut i Kf:s presidium. För att denna gåva skall kunna utgå bör jubileet vara minst 50 år. Gåvans storlek avgörs av presidieberedningen men bör ej överstiga ett värde av kr. Beredningsgruppen kan föreslå Kf:s presidium beslut om annat belopp eller alternativt annan form av uppvaktning vid särskilda skäl. Evenemangsstöd kommunstyrelsen Stöd till idrotts- kulturevenemang kan ges för genomförande av nationell internationell karaktär. Dessa skall skapa ekonomiska PR-mässiga mervärden för kommunen samt ha turistiska värden för kommunen. Samtidigt skall dessa evenemang ge boende i Härnösands kommun positiva upplevelser berika de egna fritidsintressena. Evenemangsstödet skall också beaktas ur ett jämställdhetsperspektiv där flickors kvinnors aktiviteter värderas lika som pojkar mäns. Evenemangsstödet syftar till att stödja föreningar i genomförandet. Stödet kan bestå av olika stödformer som: rådgivning samordning inom kommunen som stöd för arrangemangets genomförande ekonomiskt bidrag Bidrag stöd kan utformas på så sätt att man bidrar med kommunala resurser från ex Navet, Tryckeriet, IT-enheten eller Samhällsförvaltningen. Det ekonomiska bidraget söks ur Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter. Dessa bidrag ska samordnas av Samhällsförvaltningens chef som har ett delegerat samordningsansvar kring varje enskilt evenemang som genomförs inom kommunen för att kunna överblicka kommunens totala insats. När det gäller de kommunala bolagen ska dessa erbjudas att ingå i denna samordning. Även en samordning med Härnösands kommuns näringsliv bör erbjudas. om bidrag gällande större evenemang av nationellt eller internationellt intresse skall inlämnas till kommunens beredningsgrupp minst ett år innan genomförandet. Även evenemang som Svenskt-, Nordiskt-, Europa- Världsmästerskap av mindre format samt cuper landskamper, ska kunna söka bidrag där en lång framförhållning på grund av beslut från specialförbund etc. inte är möjlig. Dock skall dessa skapa samma förutsättningar för kommunen ur ett ekonomiskt PR-mässigt perspektiv. 15

16 Dessa evenemang måste inkomma till beredningsgruppen minst tre månader innan genomförandet. Även vid mindre evenemang bör samordning av bidrag ske av delegerad ansvarig inom kommunen. I bidragsansökan för evenemangsstöd skall föreningen även lämna in en ekonomisk kalkyl en översiktsplan av evenemangets genomförande samt ansvarig kontaktperson i föreningen. Redovisning av evenemangsstöd Senast tre månader efter evenemangets genomförande skall en kortfattad redovisning lämnas in till Samhällsförvaltningen tillsammans med en ekonomisk slutrapport. Sommaraktiviteter Härnösands kommuns evenemangsstöd för sommarverksamhet kan ges till evenemang inom kommunens geografiska område som vänder sig till invånare besökare. Sommarevenemangen ska ge de boende i Härnösands kommun positiva upplevelser, PR-mässiga mervärden för kommunen attrahera besökare till kommunen. Härnösands kommunstyrelse har avsatt kr i sin budget till dessa sommaraktiviteter. kring erhållande av bidrag till sommaraktivitet skall vara Härnösands kommun tillhanda senast den 30/4. De sökande skall ge en beskrivning av evenemanget dess innehåll, när, var hur evenemanget skall genomföras vilken målgrupp som avses. Budget finansiärer skall anges, samt ansvarig förening/företag med kontaktperson. När evenemangsstöd för sommarverksamhet blivit beviljat så kan bidrag upp till kr rekvireras omgående. Bidrag över kr erhålles efter evenemangets genomförande mot faktura. Allmänna riktlinjer gällande samtliga bidragsformer För att förening eller organisation skall kunna erhålla bidrag av tillfällig karaktär måste det tydligt framgå ett mervärde för kommunen att evenemanget eller arrangemanget kan bidra till kommunens utveckling. För de föreningar eller organisationer som erhåller stöd /eller bidrag skall en motprestation diskuteras med Härnösands kommun. Formen av motprestation sker i dialog med den som är utsedd som samordningsansvarig i kommunen. Vid all form av bidragsgivning måste föreningen eller organisationen inkomma med en ekonomisk slutredovisning utvärdering senast tre månader efter avslutat evenemang eller arrangemang. Riktlinjer för uppvaktningar som skapat särskilt PR-mässiga mervärden för Härnösands kommun Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar kring uppvaktning av person, förening, organisation eller företag när viktig aktivitet eller händelse bör uppmärksammas som skapat särskilt PR-mässiga mervärden för Härnösands kommun. Formen för uppvaktningen beslutas av presidieberedning men skall vara officiell. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar själv, alternativt delegerar ut uppdraget till annan, för denna officiella uppvaktning. Samhällsförvaltningen ansvarar för uppvaktning av personer föreningar som erövrat internationellt- nordiskteller svenskt mästerskap för seniorer juniorer eller en likvärdig prestation enligt samhällsnämndens bedömning. Föreningarna får själva efter förfrågan från förvaltningen ange vilka som skall komma ifråga. Formen för uppvaktningen beslutas av nämndens presidium men skall vara officiell. Anmälan kan ske när som helst under året. För uppvaktningen ansvarar nämndens ordförande, alternativt delegerar ut uppdraget till annan. Även uppvaktningar inom andra nämnder kan ske om betydelsefull aktivitet skett som uppmärksammats på ett positivt sätt i ett nationellt eller internationellt perspektiv som berör nämndens specifika verksamhet. Formen för uppvaktningen beslutas av nämndens presidium men skall vara officiell. För uppvaktningen ansvarar nämndens ordförande, alternativt delegerar ut uppdraget till annan. Att i de fall evenemanget eller arrangemanget annonseras måste kommunens logga ingå i annonsen /eller på affischer, när stöd eller bidrag i någon form har utgått från Härnösands kommun. För att det ska ske på korrekt sätt måste föreningen eller organisationen ansvara för att ta kontakt med kommunens informatör innan annonsering. 16

17 13 FASTSTÄLLDA SISTA ANSÖKNINGSDAGAR Barn- ungdomsverksamhet Aktivitetsbidrag Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Kulturföreningar Administrationsbidrag Verksamhetsbidrag Kulturstipendium för barn ungdomar 28 Feb, 31 Maj, 31 Aug, 30 Nov Startbidrag Löpande under året Fiskevårdsområdesföreningar Grundbidrag Skötselbidrag Övriga fiskevårdande åtgärder Pensionärsföreningar Medlemsbidrag Verksamhet för socialt utsatta personer Föreningar för funktionshindrade Aktivitetsbidrag Ledarutbildningsbidrag Hyresbidrag Övriga bidrag Riktat stimulansbidrag Fria medel, 15 september Löpande under året Bidrag till allmänna samlingslokaler Renovering upprustning Driftbidrag Anläggningsbidrag Studieförbund Grundbidrag Volymbidrag Målgruppsbidrag 31 oktober 31 oktober 31 oktober Särskilda bidrag till arrangemang evenemang 31 jan, 30 april, 31 aug, 30 nov Härnösands kommun Brunnshusgatan Härnösand Internet: Telefon:

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg

Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg Olika bidragsformer 1. Kommunalt föreningsbidrag -Dialogbaserad överenskommelse 2. Aktivitetsbidrag 3. Etableringsbidrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER 1(Fel! Okän FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 6.8 U06 Ersätter 6.8 U05 Gäller fr.o.m. 1996-03-04 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER Fastställd av kommunfullmäktige 1996-03-04

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden

Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-18 Regler - Föreningsbidrag och bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Vi vet att en

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

Bidragsregler. för Idrotts- och fritidsföreningar

Bidragsregler. för Idrotts- och fritidsföreningar Bidragsregler för Idrotts- och fritidsföreningar Bidragsregler för idrotts- och fritidföreningar, beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2006-05-31 1 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser 3 Att starta

Läs mer

Regler för föreningsbidrag

Regler för föreningsbidrag Regler för föreningsbidrag Gäller från 1 januari 2016 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-09-23, 81. Dnr KS 2015/112 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Kultur- och fritidskontoret Sara Fältskog

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016

Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 Regler fastställda i upplevelsenämnden 16 juni 2016 Ärendenummer UPN2016/76 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2016 Gäller från och med 16 juni 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun RIKTLINJE 1(7) Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Regler och riktlinjer för föreningsbidrag till ungdomsverksamhet i Kristinehamns kommun Dokumenttyp Riktlinje Dokument-ID Tn/2014:201

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun

Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun 1 (12) Antaget i kommunfullmäktige 1992-12-09, 315 med ändring 1994-10-31, 184, 1995-02-27, 14, 1997-12-16, 142, 2000-03-28, 38, 2003-01-20, 5, 2003-10-06, 126, 2004-12-13, 234, 2008-05-05, 100, 2011-05-02,

Läs mer