Resultaträkning. Föreningen Skogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning. Föreningen Skogen 802003-0576"

Transkript

1 Föreningen Skogen Resultaträkning Koncernen Moderföretaget Belopp i TSEK Not Intäkter Medlemsavgifter Publikationsintäkter Erhållna bidrag Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Varukostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Återbäringsmedel från SPP Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepappersinnehav Ränteintäkter Räntekostn Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Aktieägartillskott Sveriges Skogsvårdsförbunds Service AB ÅRETS RESULTAT

2 Föreningen Skogen Balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktieinnehav Sveriges Skogsvårdsförbunds Service AB Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Pågående arbete Varulager Fordringar Kundfordringar Fordringar hos Sveriges Skogsvårdsförbunds Service AB Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Koncernen Moderföretaget Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarförbindelser

3 Föreningen Skogen Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Varulager Varulagret bestående av facklitteratur har värderats till anskaffningsvärde. Individuell inkuransbedömning har gjorts. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Inventarier skrivs av på 5 år och datorer på 3 år. Not 1 Anställda och personalkostnader 2001 varav 2000 varav män män Medeltalet anställda 15 42% 13 45% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader ) Av bolagets pensionskostnader avser 679 (690) styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD uppgår till 324 (824). Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar Bokfört värde enligt balansräkningen Marknadsvärde per balansdagen Förändringen av marknadsvärdet mellan åren förklaras av att av kapitalet använts för utveckling av verksamheten. Resterande belopp är hänförligt till den allmänna börsnedgången. Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Prenumerationsskuld SKOGEN, Skog&Forskning samt periodiserade medlemsavgifter Övriga poster Not 5 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 1998 års taxering är upplöst med kronor. Not 2 Inventarier och avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Förslag till disposition av Föreningen Skogens resultat Redovisade resultat- och balansräkningar samt noter innehåller moderföretaget Föreningen Skogens och det helägda dotterföretaget Sveriges Skogsvårdsförbunds Service AB s verksamhet under räkenskapsåret i form av en koncernredovisning. Moderföretaget, Föreningen Skogen, redovisas även i separata resultat- och balansräkningar. Årets verksamhet visar en förlust om kr (varav föreningen visar en förlust om kr och servicebolaget visar en förlust om kr). Föreningen har utgivit aktieägartillskott avseende räkenskapsåret 2001 till servicebolaget med en summa av kr. Styrelsen föreslår att Föreningen Skogens återstående vinstmedel kr överförs i ny räkning. Revisionsberättelse sista sidan

4 forts. från framsidan Högnivåkonferens Den 11 juni genomfördes den internationella högnivåkonferensen Challenges and Opportunities in the Wood Products Industry i Malmö. Representanter från svenska, nordamerikanska och europeiska organisationer och industrier beskrev den trämekaniska industrins situation och diskuterade industrins framtidsutsikter. Konferensen samlade cirka 100 deltagare. Höstexkursion Höstexkursionen genomfördes den augusti i Lettland. Temat var "Vad händer i Balticum - och vad betyder det för oss" och det blev en intressant utvidgning av profilfrågan Trä är bättre. Exkursionen samlade drygt 50 deltagare och fick mycket uppmärksamhet i skoglig fackpress. Höstseminarier Under hösten hölls fyra seminarier på temat Trämekanisk framsyn runtom i landet. Den trämekaniska industrin, byggbranschen samt prisutvecklingen på skogsfastigheter diskuterades. Seminarierna genomfördes i samverkan med bland annat representanter från Timwood, Östgöta Enskilda Bank och LRF konsult. Seminarierna samlade drygt 300 deltagare. kaoseum Under våren genomfördes innovationstävlingen Kaoseum vars syfte är att skapa kreativa möten mellan studenter från olika utbildningar och olika högskolor/universitet. Värdföretag var Ikea, StoraEnso och Södra. Projektet finansierades av Föreningen Skogen, Skogsindustrierna och ett stort bidrag från Ljungbergsstiftelsen. 92 studenter deltog i tävlingen. elmia wood I samband med Elmia Wood i Jönköping i juni genomförde Föreningen Skogen ett internationellt seminarium om relationerna mellan entreprenörer och uppdragsgivare i skogsbruket. Representanter för Sverige, Baltikum och Nordamerika medverkade. Seminariet samlade cirka 40 deltagare och finansierades av Elmia. Upplev skogen Under året har vi i vårt arbete med skogens sociala värden utökat vårt kontaktnät både nationellt och internationellt. Våren 2001 genomförde vi en forskarträff som har utmynnat i ett nätverk vars syfte är att initiera och öka resurserna till forskning och utveckling inom området Skog i stad. Föreningen Skogen har varit medarrangör på ett flertal arrangemang. Ett sådant var Öppet Forum om Norrlands inland i Östersund i mars. Vi har medverkat i olika referensgrupper/samrådsgrupper, bland annat i Ekoturismmärkningsutredningen, SUS 2001, och Miljödepartementets skrivelse om naturvårdspolitik. Vidare har kontakter med potentiella finansiärer tagits under året. Uppdrag Under året har Föreningen Skogens satsning på profilfrågan Trä är bättre lett till stor efterfrågan på seminariet Trämekanisk Framsyn. Seminariet har sålts bland annat till sågverkskoncerner, LRF/Skogsägareföreningarna och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet nis NIS, Nätverket för internationella skogsfrågor gav under året ut 39 veckobrev som distribuerades via e-post. Medlemsantalet var vid årsskiftet drygt 300. NIS finansierades genom bidrag från SIDA. Under hösten blev det klart att Sveriges Lantbruksuniversitet och Tidningen SKOGEN tillkommer som finansiärer efn Föreningen Skogen deltog i EFN:s (The European Forestry Network) möte i Schweiz i juni. nsu Föreningen Skogen har under året arbetat med planeringen av NSU:s (Nordiska skogsunionen) Nordiska Skogskongress i juni Tidningen SKOGEN Tidningen SKOGEN utkom som brukligt med 11 nummer. Upplagan (TS) var (15 500). Marknadsföringen har gått bra trots ökad konkurrens på skogstidningsmarknaden och en ostadig konjunktur nya prenumeranter (brutto) värvades under året, hälften bland enskilda skogsägare. En annan stor grupp var skogsvårdsentreprenörer. Under året klarlade Föreningen Skogens styrelse förutsättningarna för föreningens relation till tidningen. Tidningen SKOGEN har föreningens uppdrag att vara en obunden skogstidskrift som ska vara självfinansierad. Tidningens chefredaktör är ansvarig utgivare och ansvarig för ledaren. Under sommaren rekryterades en journalist och en redaktionsassistent. Genom en projektanställning förstärktes också marknadsföringsgruppen. Rekryteringarna kan delvis ses mot bakgrund av ökad konkurrens på marknaden för skogsnyheter. Under året startades det elektroniska nyhetsbrevet eskogen som ett komplement till tidningen. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger i månaden och kompletterar tidningen genom snabbare nyhetsförmedling. SKOGENbild Bildbyrån SKOGENbild ökade försäljningsintäkterna med 25%. Huvuddelen av försäljningen var bilder som användes inom Föreningen Skogen. Under året fick SKOGENbild fyra nya fotografer. Deras bilder säljs på provision. Arbetet med registrering och sortering av cirka nya bilder har varit förhållandevis omfattande. Bildbyråns hemsida var en av de mest besökta under domänen forestry.se. Under året fick bildbyrån en egen www-adress, skogenbild.com. Marknadsföringen bestod huvudsakligen av en vykortskampanj till 5000 reklambyråer med flera. Skog&Forskning Under året gavs fyra nummer ut av Skog&Forskning. Nyhetsmaterialet producerades dels av tidningen SKOGENs redaktion, dels av frilansredaktören Nils Lindstrand. Cirka 240 nya prenumeranter (brutto) värvades, främst bland grupperna kommuner och tjänstemän. Upplagan var (1 400). Under hösten togs de första kontakterna med tänkbara finansiärer för en ambitiösare satsning på en populärvetenskaplig skogstidskrift. Förlaget Under året såldes 550 exemplar av Skogsencyklopedien (SE). En större försäljning förbereddes inför nästa år. Förlaget fick flera förfrågningar från organisationer som ville lägga ut SE och Skogsordlistan på sina hemsidor. Ingen affär blev dock avslutad under Årsmötet/Medlemsdag Medlemsdagen med årsmöte ägde rum den 12 mars i Garnisonen i Stockholm och samlade cirka 150 deltagare, varav 72 personer deltog på årsmötet. Efter årsmötet hölls SkogsForum på temat "Skogen framtidens arbetsplats?". Under ett seminarium och efterföljande paneldebatt diskuterades skogsnäringens svårigheter att locka de unga till branschen. Ekonomi Redovisat negativt rörelseresultat, tkr ( tkr) för koncernen, är till stor del en följd av styrelsens beslut att använda föreningens kapital för vidare satsningar på profilfrågorna Trä är bättre och Upplev skogen, detta i enlighet med tidigare årsstämmobeslut. Vidare har kapital använts, i enlighet med styrelsens beslut, för särskilda satsningar på medlemsvärvning, utveckling av medlemsservice och föreningens hemsida samt till förberedelser och lansering av det nya namnet. Koncernens totala resultat stannade vid tkr (-394 tkr), en följd av att rörelseresultatet till viss del vägdes upp av finansiella intäkter samt reavinster i samband med avyttring av aktier i kapitalförvaltningen.

5 Stockholm den 21 februari 2002 Björn Sprängare Kerstin Carlsson Karl Erik Olsson Carl-Gustaf Åkerhielm Åsa Domeij Lars Palm Lars-Eric Åström Erling Nilsson Per Skoog Lars-Olof Österström Maria Norrfalk Eva Stattin Revisionsberättelse Till årsmötet i Föreningen Skogen Org.nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Föreningen Skogen för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen, disponerar vinstmedlen i moderföreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 22 februari 2002 Lars-Anders Fryxell, Auktoriserad revisor Mårten Bendz Box 1159, stockholm Tel: Fax: E-post: Internet:

6 2001 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen (f.d. Sveriges Skogsvårdsförbund), org nr , avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2001 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse och revisorer Styrelsen har haft fem möten under året. Närvaron vid styrelsemötena har varit mycket hög. I genomsnitt har 9 av 12 ordinarie ledamöter deltagit. Från årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Björn Sprängare, ståthållare, Kungliga Slottet, Stockholm, intill årsmötet 2003 Vice Ordförande Maria Norrfalk, generaldirektör, Skogsstyrelsen, Jönköping, intill årsmötet 2002 Sekreterare Lars-Olof Österström, VD, Föreningen Skogen, Mora Övriga ordinarie ledamöter Intill årsmötet 2002 Kerstin Carlsson, arbetsförmedl.chef, Arbetsförmedlingen, Åled Lars Palm, docent medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, Lund Erling Nilsson, skogsentreprenör, ENSAB AB, Hortlax Carl-Gustaf Åkerhielm, jägmästare, Dylta Bruk Intill årsmötet 2003 Åsa Domeij, agronom, Uppsala Karl Erik Olsson, lantbrukare, Sösdala Per Skoog, skogsvårdsledare, StoraEnso Skog, Ludvika Eva Stattin, SkogDr. Högskolan i Dalarna, By Kyrkby Lars-Eric Åström, skogsbrukare, Rejmyre Suppleanter Intill årsmötet 2002 Maria Adlers, marknadschef, AssiDomän, Stockholm Mårten Larsson, Teknisk chef, SCA Skog AB, Sundsvall Intill årsmötet 2003 Björn Lundgren, VD, BL Consulting HB, Stockholm Bo Nilsson, fortbildningsledare, Umeå universitet, Umeå Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, Gatukontoret Malmö, Malmö Valberedning: Sven Sjunnesson (sammankallande), Åke Granquist, Maria Hugosson, Lisa Sennerby-Forsse och Bo Wallin. Revisorer: Lars-Anders Fryxell och Mårten Bendz med Anders Skeppstedt och Ingemar Nordansjö som suppleanter. Utmärkelser Bernadotte-priset För utomordentliga tjänster för det svenska skogsbruket: Roland Johansson Guldkvisten För värdefulla insatser för skog och skogsbruk på det nationella planet: Gunnar Andersson, Hans Eric Johansson, Torbjörn Johnsen, Dag Myhrman, Johan Nitare, Åke Pettersson. Nytt namn Sveriges Skogsvårdsförbund bytte den 1 januari 2002 namn till Föreningen Skogen forum för skogen som framtidsresurs. Det beslutade årsmötet i mars och ett extra medlemsmöte i augusti. Namnet Föreningen Skogen beskriver bättre den organisation vi är idag en förening som verkar för skogens alla värden. Under våren arbetade vi med att förankra det nya namnet och vår nya verksamhetsidé internt hos medarbetare och medlemmar. Under hösten lade vi upp riktlinjer för det nya varumärket och tog i samarbete med externa konsulter fram en ny logotype och grafisk profil för Föreningen Skogen. Medlemskap/Medlemsnytt Vid årets slut hade vi (7 600) medlemmar. Under året har vi särskilt satsat på projektet Medlemsservice och till stor del koncentrerat resurserna på medlemsvärvningskampanjer gentemot skogsägare, studenter och tjänstemän/entreprenörer. Vi har annonserat i skoglig fackpress om våra profilfrågor och vårt arbete har också fått stor massmedial uppmärksamhet. Våra aktiviteter har resulterat i att föreningen har fått mer än nya medlemmar (brutto) under året. Vi har också arbetat med att förbättra informationen och medlemsservicen på hemsidan och utgör nu basen för information om föreningen och våra aktiviteter. Medlemsnytt kom ut med fyra nummer under året. Hemsidan Hemsidan har varit välbesökt och besöksstatistiken ökar för varje månad. De mest besökta sidorna har varit SKOGEN, SKOGENbild och Tips&Råd. Vi har fått cirka 500 beställningar, främst prenumerations- och bokbeställningar, via hemsidan under året. Tillsammans med en extern konsult har vi utvärderat och utvecklat vår hemsida. Det har bland annat resulterat i att vi från och med år 2002 delar upp vår hemsida i tre separata verksamhetsanpassade hemsidor med egna www-adresser: Föreningen Skogen (forestry.se), Tidningen SKOGEN (tidningenskogen.com) och SKOGENbild (skogenbild.com). Vi har under året framför allt koncentrerat oss på Tidningen SKOGENs hemsida som fått nya populära tjänster, till exempel det elektroniska nyhetsbrevet eskogen med cirka prenumeranter och en platsbank med aktuella skogsjobb. Profilfrågor Årsmötet 2000 beslutade att föreningens verksamhet under de närmaste åren ska inriktas på två profilfrågor; Upplev skogen och Trä är bättre. Trä är bättre Verksamheten har varit mycket aktiv och huvudsakligen bedrivits inom följande projekt: trämekanisk framsyn Projektet har finansierats genom föreningens kapital samt med bidrag från VINNOVA. Trämekanisk framsyn har fått mycket stor massmedial uppmärksamhet, främst i fack-, dags- och finanspress. Fördjupad analys I samarbete med konsultföretaget Timwood genomfördes under våren en fördjupad analys av läget för den trämekaniska industrin i Sverige. Rapporten "Förutsättningar och kritiska framgångsfaktorer för den trämekaniska industrin i Sverige samt en jämförelse av lönsamhet och utveckling mellan Sverige och Finland" är en ingående analys av den trämekaniska industrins handelsmönster med olika produkter. Rapporten innehåller också de slutsatser som kunnat dras från Föreningen Skogens seminarieträffar med koncernledningar och politiker inom trä- och skogsbranschen. Seminarieserie Faktapaketet som togs fram år 2000 har använts som underlag till två seminarier som hölls för KSLA samt ledande befattningshavare inom LRF/Skogsägareföreningarna. forts. näst sista sida

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2011 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2011 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2013 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2013 samt ekonomisk redovisning. I förvaltningsberättelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA

Årsredovisning 2003 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Årsredovisning 23 INTERNET EXPRESS SCANDINAVIA Styrelse, ledning och revisorer Förvaltningsberättelse för Internet Express Scandinavia AB (publ) Org.nr 556559-121 Styrelse: VD: Revisorer: Rolf Qwärnström,

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING

AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vardagshjältar AFTONBLADET 1998 ÅRSREDOVISNING Vi finns där du är! Aftonbladets resultat 1998 var det bästa någonsin. Annonsintäkterna ökade väsentligt mer än marknaden i övrigt och tidningens marknadsandel

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer