Bygglovsexpedition kl 14.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00"

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Ove Riggers (kd) ej 110 Johan Fredriksson (m) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Bengt Östblom gatuchef, Lars Norman förvaltningschef Ulf Lundgren miljöinspektör, Staffan Jansson miljöinspektör, del av 107 Börje Nordh byggnadsinspektör, del av 107 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Bygglovsexpedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp Underskrift Berit Lindström

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 098 Dnr: 08/291 Förslag till hastighetsförändringar på väg 50 Beteckning TR 10B 2008:2554 Ärendet Vägverket föreslår sänkning av hastigheten på Rv 50, sträckan mellan Malsjön och Borlänge, Dalarnas län. Ärendets handläggning Beredningen har diskuterat ärendet. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på väg 50, sträckan mellan T-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 099 Dnr: 08/290 Förslag till hastighetsförändringar på väg 70 Beteckning 10-B 2008:2555 Ärendet Vägverket föreslår förändringar av hastighetsgränserna på väg 70, sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län och vill ha in synpunkter från kommunen. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Vägverkets förslag till förändrade hastighetsgränser på väg 70 sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 100 Dnr: 08/336 Samråd angående förslag till hastighetsförändringar, kompletteringar förslag till nya hastighetsföreskrifter i Dalarnas län Beteckning TR 10B 2008:3089 Ärendet Vägverket ber Säters kommun yttra sig om förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Gatuchefen har i skrivelse upprättat ett förslag på yttrande till Vägverket: Förslaget innebär att på väg 70 mellan 270 Hedemora tpl och 2600 m norr väg 650 Säter skall högsta tillåtna hastighet vara 90 km/tim. Det skulle eventuellt betyda att gällande hastighetsbegränsning genom Säters tätort skall bli 90 km/tim. Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun får härmed komma med följande yttrande angående rubricerade förslag: Nämnden anser att nu gällande hastighetsgränser genom Säter tätort bör bibehållas eller ännu hellre sänkas. Nämnden anser att sänkning av hastigheten genom Säters tätort är befogad ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som ur miljösynpunkt.. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till yttrande och ta skrivelsen som sin.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 101 Dnr: 08/321 Parkeringsförbud Storgatan Säter Ärendet Vår renhållningsentreprenör har påpekat att det är svårt att passera på Storgatan mellan Åsgränd och Norra kyrkogatan om det står bilar parkerade utefter gatan. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Motivering till beslut Framkomligheten för utryckningsfordon är starkt begränsad idag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. med stöd av 10 kap.1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan får fordon ej parkeras. 2. detta beslut gäller från samtidigt upphävs Byggnadsnämnden/Trafiknämndens beslut om tillåten parkering på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 102 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 08/292, 08/298, 08/312, 08/314, 08/326, 08/327, 08/333, 08/328, 08/334 Dispens från lokal trafikföreskrift Säterbostäder och Fastighetskontoret 08/331 Gäller bilarna: JGA 542, DSN 959, RGD 462, GAW 588, RLC 552, BDN 853, EWX 586, TTU 558 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 102.

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 103 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 08/284 Solvarbo 65:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/285 Tovholen 1:7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/136 E 2008/49 Bikupan 7 Ställ Såsser på hörnet AB, x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 06/479 Gustafs Moren 4:4 x Förbud för fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 07/360 Ansta 35:1 x Tillstånd enl 13 (1998:899) gällande enskild avloppsanordning med rening genom markbädd. 08/302 Alen 1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /303 Norbohyttan 14:21 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 07/236 Säters Kommun Miljö- och Byggnadsnämnden Yttrande över motion gällande förbud mot uranbrytning i Säters kommun. 08/306 Nyberget 1:19 x Anmälan om ändring av avloppsanordning från sluten tank till rening genom infiltration. 08/260 Grängshammar 1:2 Banverket Yttrande över anmälan om mellanlager av farligt avfall vid Rämshyttans bangård. 06/234 E 06/83 Säter 4:5 x Säters Glasmästeri 03/184 Skenshyttan 8:6 Miljö- och Byggnadsnämnden Registrering av livsmedelsanläggning. Yttrande ur VAsynpunkt. 08/12 Skedvi-Fiskarbo 3:5 x Anmälan om ändring av avloppsanordning till rening genom infiltration. 08/126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Godkännande av livsmedelsanläggning. 07/631 Våbäck 34:4 x Beslut om föreläggande angående anmälan om utökning av verksamheten. Forts.

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /307 Murmästarbo 4:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 06/058 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo 06/73 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo x x Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Yttrande för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor och kök till hunddagis. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Bästis Hundservice Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för yrkesmässig förvaring eller utfodring av hund. 08/323 E 08/138 Nedernora 1:111 x Beslut att inte tillåta förlängt tömningsintervall av slamavskiljare. 08/332 Rådhustorget och Säterdalen Janssons Mat & Nöje HB Yttrande till polismyndigheten angående Triathlondagarna,Nostalgidagarna, Säterstampen och Säterdalen 31/5 och 7/6 07/309 E 07/104 Säterdalen Dansrotundan x Dalsällskapet Registrering av livsmedelsanläggning. Forts.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /330 Mora 8:35 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/322 Gruvplan i Säter x Yttrande till polismyndigheten angående tillstånd för begagnande av offentlig plats. 07/310 Banvall i Säters kommun Banverket Leverans Anmälan enligt 11 SNFS 1997:3 från banverket angående spridning av bekämpningsmedel på banvall inom Säters kommun. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 103.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 104 Dnr: /00631 Överklagan av föreläggande om komplettering av anmälan om utökning av verksamheten på fastigheten Säter Våbäck 34:4 Ärendet x planerar en utökning av jordbruksverksamheten. Ärendets handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har krävt att en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten ska göras. Sökanden har överklagat detta beslut med motivering att förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kommer att ändras från och med Överklagan har inkommit i rätt tid. Motivering till beslut Enligt gällande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar ska sådan upprättas för sökt verksamhet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. stå fast vid beslutet daterat översända ärendet till länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 105 Avfallshantering vid Fågelsången Ärendet Arto Viitanen tar upp frågan om inspektion av avfallshanteringen vid köket på äldreboendet Fågelsången. Ulf Lundgren redogör för ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 106 Dnr: 08/093 Källarbo 1:24, Säter - tilltänkt avstyckning för nybyggnad av fritidshus förhandsbesked - strandskyddsdispens Ärendet Området är en del av en skogsfastighet på ca: 22,5 ha. Storleken på den tänkta tomten är ca: 2500 m2, d.v.s. av samma storleksordning som andra fritidshusfastigheter vid Källarbosjön. Ärendets handläggning Området har besökts av både bygg- och miljökontoret. Eftersom mulltoa kommer att installeras kommer enbart BDT avlopp att behöva infiltreras vilket anses möjligt. Vår biolog har besökt platsen vid två tillfällen, i mars och i maj. Inga nya växter kunde upptäckas som ger anledning att ändra yttrandet från mars. Två sakägare har hörts, den ene har yttrat sig negativt och har till sitt yttrande bilagt instämmande från ytterligare fyra närboende som dock inte är sakägare. Man betraktar området som en allmänning för att ge fastighetsägare som inte har strandtomt tillträde till sjön och den bastu som står på ofri grund på området. Man hävdar att tillträde sker via en gångväg som går rakt igenom platsen för den föreslagna nybyggnaden. Yttrandet har per telefon kommunicerats med sökanden vilken anser följande: Tillträde till stranden kan ske på två andra ställen: 200 meter öster om, eller 200 meter sydväst om den tilltänkta tomten. Den gångväg man skriver om existerar inte. Området används mera som upplag för trädgårdsavfall. Motivering till beslut Då området har mist sin friluftsmässiga betydelse skall den betraktas som en lucktomt och därmed finns särskilda skäl för undantag från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja 1. positivt förhandsbesked för byggnation av fritidshus samt 2. dispens från Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser: 7 kap Upplysningar/Övrigt Detta beslut gäller i två år och ger inte rätt att påbörja byggandet. Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 3.000:- inkl strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

14 Miljö- o Byggnadsnämnden , 083 Sökande x Mbn 107 Dnr: 08/094 Skenshyttan 8:6 och del av Sandvik 7:9, Silvberg nybyggnad av förråd/ekonomibyggnad strandskyddsdispens Ärendet Fastighetsägaren, som är skogsägare, vill bygga garage m.m. för skogsbrukets behov. Sökanden äger skogsfastigheter både i närområdet och på andra ställen. Efter försäljning av jord och byggnader i Utendal avser familjen att bosätta sig permanent på den aktuella fastigheten. Ärendets handläggning Grannar har hörts och en är negativ. Denne menar att den egna fastigheten Björkled 2:3 kommer att få ett sämre värde och en försämrad utsikt på grund av byggnationen. Björkled 2:3 är dock en skogsfastighet utan byggnader varför de skäl som anges för ett avslag måste tillmätas ringa värde. Denna uppfattning delas också av Lantmäteriet. Miljökontoret har yttrat sig, man har inte sett att några skäl ur biologisk synpunkt finns för avslag. Dock anser man att inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna finns. Garaget är en komplementbyggnad till bostadshuset. Då fastigheten inte ligger inom område med detaljplan eller inom samlad bebyggelse är den inte bygglovspliktig. Förrådsbyggnaden är en byggnad enbart för de areella näringarna och därför inte bygglovspliktig, oavsett om den ligger på en fastighet som är klassad som småhusenhet eller ej. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och kommunicering med sökanden vad gäller miljöpåverkan av mark och vatten , Ärendets fortsatta handläggning Miljökontoret har inkommit med yttrande ur va-synpunkt. Byggnadsnämndskontoret anser att dispens kan beviljas då byggnationen till större del kommer kommer att ske på redan ianspråktagen mark (körväg). Området har därför förlorat sin betydelse för allmänheten. Forts.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn 107 Motivering till beslut Särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens föreligger då byggnaden byggs på redan i anspråktagen mark. Miljökontorets mening är att inget avlopp tillåts. Oljespill skall samlas upp och fraktas till kommunal avfallsanläggning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. bevilja strandskyddsdispens och undantag från byggnadsförbud enligt miljöbalken 7 kap. 16 och 18 för nybyggnad av garage 2. inget avlopp tillåts 3. Miljökontorets övriga föreskrifter skall gälla Upplysningar/Övrigt Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 1.200:- strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 108 Dnr: 07/159 Ändring av detaljplan Myran 3 Ärendet Ärendet avser en ny detaljplan för Myran 3, med syfte att tillåta en mer flexibel användning av f d konsumbutiken i stadsdelen Gärdet i Säter (gällande detaljplan medger endast dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda). Beslut om att upprätta förslag till ny detaljplan för Myran 3 fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 22 augusti 2007, 139. Detaljplanen innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning En ny detaljplan för Myran 3 som medger en mer flexibel användning bedöms inte vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och bör därför kunna hanteras med enkelt planförfarande och antas av miljö- och byggnadsnämnden. Jäv Ove Riggers (kd) och Arto Viitanen (s) lämnar rummet pga jäv och deltar ej i handläggningen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna förslaget till en ny detaljplan Myran 3 för samråd. 2. behov av miljöbedömning ej bedöms föreligga.

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 109 Dnr: 08/088 Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa Ärendet Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa. Ärendets handläggning Ärendet har gått på remiss till Kulturnämnden som i beslut , 40, föreslår namnet Kristina Groths väg. Motivering till beslut Ett av hembygdsföreningen lämnade förslag är bl a Gevaldigervägen. Vägen namnsätts efter den som ägde området i mitten av 1600-talet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna namnförlaget Gevaldigervägen.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 110 Dnr: 08/364 o 06/641 Hyddan 8 o 9, Säter - lada/förråd Ärendet Föreläggande gällande åtgärd enligt PBL 3 kap. (Krav på byggnader mm). Motivering till beslut Fastigheten är fortfarande i mycket dåligt skick. Den har nu fått ny ägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att mark och byggnader hålls i sådant skick som krävs enligt PBL. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förelägga fastighetsägaren att åtgärda ladan på fastigheten Hyddan 8 och 9 enligt de krav som ställs i PBL 3 kap.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 111 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /158 Mora 91:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/065 Bikupan 6 (fd Yxfabriken) Säters kommuns fastighetskontor Ändrad användning från verkstad till frisersalong, inrednings- och klädbutik samt café 08/208 Skönvik 1:9 Ullas Mat o Catering Tillstånd för hantering av brandfarlig vara gasol. Giltighetstid t o m /110 Jönshyttan 1:1 Säters MK Nybyggnad av förrådsbyggnad (flytt av befintlig byggnad). 08/157 Övre Stubbersbo 20:2 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/169 Solvarbo 19:16 Dala Elnät AB Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig byggnad. 08/283 Skedvi Prästgård 1:70 x Nybyggnad av enbostadshus och garage. 08/297 Säter 3:5 Säters Tennisklubb Uppsättning av plank. 08/296 Enbacka 19:45 x Tillbyggnad av enbostadshus och ombyggnad av garagetak. 08/287 Nedre Tosarby 4:7 x Nybyggnad av fritidshus/skogskoja samt installation av eldstad/braskamin med rökkanal. 08/121 Mora 92:3 x/ x Tillbyggnad av industribyggnad. Forts.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /456 Våbäck 50:2 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 07/162 Naglarby 20:4 x Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus. 08/108 Enbacka 18:1 (Prästgården) Gustafs församling Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till ungdomsverksamhet. Giltighetstid t o m /199 Skenshyttan 12:11 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/153 Kråkmyra 3:3 x Nybyggnad av fritidshus, rivning av befintlig byggnad strandskyddsdispens samt installation av eldstad med rökkanal. 08/224 Landa 99:1 x Nybyggnad av garage. 08/267 Bispbergshyttan 28:3 x Ombyggnad av enbostadshus, inbyggnad av veranda. 08/265 Ytan 1 x Nybyggnad av förråd/uthus. 08/282 Artisten 1 x Ombyggnad av tak, nybyggnad av takkupa. 08/279 Gruvriset 5:10 (Bispbergs Herrgård) x 08/281 Gärdet 1 Gävle Dala Företagshälsa Utvändig ändring, byte av fasadfärg. Uppsättning av skyltanordning. Forts.

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /329 Orkanen 8 x Tillbyggnad av enbostadshus med förstukvist. 08/335 Säter 6:63 x Tillbyggnad av fritidshus. 08/286 Ansta 35:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/309 Alrunan 6 x Utvändig ändring, ombyggnad av tak. 08/310 Lerviken 22:4 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 08/235 Bispbergshyttan 64:1 x Tillbyggnad/ ombyggnad av förstukvist till del av bostad samt rivning av garage/förråd. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 112 Budgetuppföljning Lars Norman redovisar budgetutfall för maj månad. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 113 Verksamhetsuppföljning Lars Norman rapporterar om verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och hälsar samtidigt Lars Norman välkommen som förvaltningschef.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 114 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschefen informerar om: Pågående rekrytering av miljöinspektör Rekrytering av ersättare för del av Lars Normans tidigare tjänst som handläggande bygglovschef. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

25 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 115 Information, gemensamt/övrigt A. Energirådgivaren kommer att finnas tillgänglig för Säters kommun 1 dag per vecka fr o m 15 augusti 2008.

26 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 116 Inbjudan/kurser mm 1. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Arkiv i praktiken grundkurs Torsdagen den 11 september 2008 i Falun. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård september 2008, Stora Brännbo, Sigtuna. 3. Svensk Energideklarering Energideklaration september 2008 på Arlanda Conference Center. 4. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Personalhandlingar offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och landsting måndag 6 oktober 2008 Scandic Gävle Väst. Rapport Sven Frejd informerar nämnden om vad som togs upp på seminariet i Borlänge den 29 maj 2008 (Energiintelligent Dalarna seminarie i serien Stöd till kommunala klimatstrategier Samhällsplanering för en hållbar energianvändning).

27 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 117 Miljö- och byggnadsnämndens mål Miljö- och byggnadsnämnden ser över och reviderar verksamhetsmålen för miljö, bygg och trafik.

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Bygglovsexpedition 2008-05-16, kl 15.00. Lars Norman 078-093, 095-097. Miljö- o Byggnadsnämnden Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-05-14 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.20 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) sekreterare

Läs mer

Miljö- och Byggnämndens exp.

Miljö- och Byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-02-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 14.00 (lunch 12.00-13.00) ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 026--043 Sven Frejd (c) Ulla

Läs mer

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Sven Erik Emanuelsson, 148-155, 157-166 Ulla Hjort, 156. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-09-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.25 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven-Erik Emanuelsson (fp) ers. Sven Frejd

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-12-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande 212--219, 221--231 Ingemar Nygren (mp) v. ordförande / ordförande 220 Sven Frejd (c)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ulla Hjort Bygglovsexpedition 2008-10-20. Berit Lindström. Lotta Bergstrand. Ulla Hjort. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Ulla Hjort Bygglovsexpedition 2008-10-20. Berit Lindström. Lotta Bergstrand. Ulla Hjort. Miljö- o Byggnadsnämnden. Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c)

Läs mer

Ingemar Nygren (mp) Gunnar Hansson (kd)

Ingemar Nygren (mp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-08-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 11.45 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Anders Jonsén (s) v. ordförande ers. för K-F Borgström (s) Sven Frejd (c)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnämndens expedition

Miljö- och byggnämndens expedition Miljö- o Byggnämnden 2009-03-25 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 16.45 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg (v) Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg (v) Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-11-14 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.15 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30

Ulla Hjort Bygglovsexp kl 10.30 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-04-16 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Åke Öhrnberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Miljö- o Byggnämnden 2010-04-21 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2012-11-14 173 Medborgarförslag avseende vägbulor på Nygårdsvägen, Gustafs...2 174 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden 2012-10-01 2012-10-31...3 175 Gammelgården 6:1 - Ansökan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-09-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.35 (ajournerat för lunch kl 12.00-13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 144

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 062 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising...2 063 Yttrande avseende Säter Marathon...3 064 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer...4 065 Yttrande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Bygglovsexp. 2007-08-24 kl 08.00

Bygglovsexp. 2007-08-24 kl 08.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2007-08-22 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.55 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Gunnar Hansson (kd) ers. för Sven Frejd

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) vice ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Fredrik Michaelsson (fp) ers. för Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2011-06-15 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.50, ajournerat för lunch 11.20 13.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) v. ordförande Marit Ragnarsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Ove Riggers (kd)

Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson (v) Ove Riggers (kd) Miljö- o Byggnämnden 2009-11-25 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.35 11.50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Göran Johansson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Johan Fredriksson (m)

Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-08-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Mia Andersson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13,00-16.10 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Gunnar Persson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35

Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kajutan, Henån torsdag kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 1 Plats och tid Kajutan, Henån torsdag 2014-06-05 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:35 Beslutande Bo Andersson 161-169, 171-180 Els-Marie Ragnar Birthe Hellman Michael Relfsson 153-160 Anne-Marie Petersson Hans

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer