Bygglovsexpedition kl 14.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00"

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Ove Riggers (kd) ej 110 Johan Fredriksson (m) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Bengt Östblom gatuchef, Lars Norman förvaltningschef Ulf Lundgren miljöinspektör, Staffan Jansson miljöinspektör, del av 107 Börje Nordh byggnadsinspektör, del av 107 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Bygglovsexpedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp Underskrift Berit Lindström

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 098 Dnr: 08/291 Förslag till hastighetsförändringar på väg 50 Beteckning TR 10B 2008:2554 Ärendet Vägverket föreslår sänkning av hastigheten på Rv 50, sträckan mellan Malsjön och Borlänge, Dalarnas län. Ärendets handläggning Beredningen har diskuterat ärendet. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på väg 50, sträckan mellan T-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 099 Dnr: 08/290 Förslag till hastighetsförändringar på väg 70 Beteckning 10-B 2008:2555 Ärendet Vägverket föreslår förändringar av hastighetsgränserna på väg 70, sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län och vill ha in synpunkter från kommunen. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Vägverkets förslag till förändrade hastighetsgränser på väg 70 sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 100 Dnr: 08/336 Samråd angående förslag till hastighetsförändringar, kompletteringar förslag till nya hastighetsföreskrifter i Dalarnas län Beteckning TR 10B 2008:3089 Ärendet Vägverket ber Säters kommun yttra sig om förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Gatuchefen har i skrivelse upprättat ett förslag på yttrande till Vägverket: Förslaget innebär att på väg 70 mellan 270 Hedemora tpl och 2600 m norr väg 650 Säter skall högsta tillåtna hastighet vara 90 km/tim. Det skulle eventuellt betyda att gällande hastighetsbegränsning genom Säters tätort skall bli 90 km/tim. Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun får härmed komma med följande yttrande angående rubricerade förslag: Nämnden anser att nu gällande hastighetsgränser genom Säter tätort bör bibehållas eller ännu hellre sänkas. Nämnden anser att sänkning av hastigheten genom Säters tätort är befogad ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som ur miljösynpunkt.. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till yttrande och ta skrivelsen som sin.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 101 Dnr: 08/321 Parkeringsförbud Storgatan Säter Ärendet Vår renhållningsentreprenör har påpekat att det är svårt att passera på Storgatan mellan Åsgränd och Norra kyrkogatan om det står bilar parkerade utefter gatan. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Motivering till beslut Framkomligheten för utryckningsfordon är starkt begränsad idag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. med stöd av 10 kap.1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan får fordon ej parkeras. 2. detta beslut gäller från samtidigt upphävs Byggnadsnämnden/Trafiknämndens beslut om tillåten parkering på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 102 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 08/292, 08/298, 08/312, 08/314, 08/326, 08/327, 08/333, 08/328, 08/334 Dispens från lokal trafikföreskrift Säterbostäder och Fastighetskontoret 08/331 Gäller bilarna: JGA 542, DSN 959, RGD 462, GAW 588, RLC 552, BDN 853, EWX 586, TTU 558 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 102.

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 103 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 08/284 Solvarbo 65:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/285 Tovholen 1:7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/136 E 2008/49 Bikupan 7 Ställ Såsser på hörnet AB, x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 06/479 Gustafs Moren 4:4 x Förbud för fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 07/360 Ansta 35:1 x Tillstånd enl 13 (1998:899) gällande enskild avloppsanordning med rening genom markbädd. 08/302 Alen 1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /303 Norbohyttan 14:21 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 07/236 Säters Kommun Miljö- och Byggnadsnämnden Yttrande över motion gällande förbud mot uranbrytning i Säters kommun. 08/306 Nyberget 1:19 x Anmälan om ändring av avloppsanordning från sluten tank till rening genom infiltration. 08/260 Grängshammar 1:2 Banverket Yttrande över anmälan om mellanlager av farligt avfall vid Rämshyttans bangård. 06/234 E 06/83 Säter 4:5 x Säters Glasmästeri 03/184 Skenshyttan 8:6 Miljö- och Byggnadsnämnden Registrering av livsmedelsanläggning. Yttrande ur VAsynpunkt. 08/12 Skedvi-Fiskarbo 3:5 x Anmälan om ändring av avloppsanordning till rening genom infiltration. 08/126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Godkännande av livsmedelsanläggning. 07/631 Våbäck 34:4 x Beslut om föreläggande angående anmälan om utökning av verksamheten. Forts.

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /307 Murmästarbo 4:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 06/058 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo 06/73 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo x x Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Yttrande för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor och kök till hunddagis. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Bästis Hundservice Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för yrkesmässig förvaring eller utfodring av hund. 08/323 E 08/138 Nedernora 1:111 x Beslut att inte tillåta förlängt tömningsintervall av slamavskiljare. 08/332 Rådhustorget och Säterdalen Janssons Mat & Nöje HB Yttrande till polismyndigheten angående Triathlondagarna,Nostalgidagarna, Säterstampen och Säterdalen 31/5 och 7/6 07/309 E 07/104 Säterdalen Dansrotundan x Dalsällskapet Registrering av livsmedelsanläggning. Forts.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /330 Mora 8:35 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/322 Gruvplan i Säter x Yttrande till polismyndigheten angående tillstånd för begagnande av offentlig plats. 07/310 Banvall i Säters kommun Banverket Leverans Anmälan enligt 11 SNFS 1997:3 från banverket angående spridning av bekämpningsmedel på banvall inom Säters kommun. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 103.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 104 Dnr: /00631 Överklagan av föreläggande om komplettering av anmälan om utökning av verksamheten på fastigheten Säter Våbäck 34:4 Ärendet x planerar en utökning av jordbruksverksamheten. Ärendets handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har krävt att en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten ska göras. Sökanden har överklagat detta beslut med motivering att förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kommer att ändras från och med Överklagan har inkommit i rätt tid. Motivering till beslut Enligt gällande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar ska sådan upprättas för sökt verksamhet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. stå fast vid beslutet daterat översända ärendet till länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 105 Avfallshantering vid Fågelsången Ärendet Arto Viitanen tar upp frågan om inspektion av avfallshanteringen vid köket på äldreboendet Fågelsången. Ulf Lundgren redogör för ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 106 Dnr: 08/093 Källarbo 1:24, Säter - tilltänkt avstyckning för nybyggnad av fritidshus förhandsbesked - strandskyddsdispens Ärendet Området är en del av en skogsfastighet på ca: 22,5 ha. Storleken på den tänkta tomten är ca: 2500 m2, d.v.s. av samma storleksordning som andra fritidshusfastigheter vid Källarbosjön. Ärendets handläggning Området har besökts av både bygg- och miljökontoret. Eftersom mulltoa kommer att installeras kommer enbart BDT avlopp att behöva infiltreras vilket anses möjligt. Vår biolog har besökt platsen vid två tillfällen, i mars och i maj. Inga nya växter kunde upptäckas som ger anledning att ändra yttrandet från mars. Två sakägare har hörts, den ene har yttrat sig negativt och har till sitt yttrande bilagt instämmande från ytterligare fyra närboende som dock inte är sakägare. Man betraktar området som en allmänning för att ge fastighetsägare som inte har strandtomt tillträde till sjön och den bastu som står på ofri grund på området. Man hävdar att tillträde sker via en gångväg som går rakt igenom platsen för den föreslagna nybyggnaden. Yttrandet har per telefon kommunicerats med sökanden vilken anser följande: Tillträde till stranden kan ske på två andra ställen: 200 meter öster om, eller 200 meter sydväst om den tilltänkta tomten. Den gångväg man skriver om existerar inte. Området används mera som upplag för trädgårdsavfall. Motivering till beslut Då området har mist sin friluftsmässiga betydelse skall den betraktas som en lucktomt och därmed finns särskilda skäl för undantag från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja 1. positivt förhandsbesked för byggnation av fritidshus samt 2. dispens från Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser: 7 kap Upplysningar/Övrigt Detta beslut gäller i två år och ger inte rätt att påbörja byggandet. Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 3.000:- inkl strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

14 Miljö- o Byggnadsnämnden , 083 Sökande x Mbn 107 Dnr: 08/094 Skenshyttan 8:6 och del av Sandvik 7:9, Silvberg nybyggnad av förråd/ekonomibyggnad strandskyddsdispens Ärendet Fastighetsägaren, som är skogsägare, vill bygga garage m.m. för skogsbrukets behov. Sökanden äger skogsfastigheter både i närområdet och på andra ställen. Efter försäljning av jord och byggnader i Utendal avser familjen att bosätta sig permanent på den aktuella fastigheten. Ärendets handläggning Grannar har hörts och en är negativ. Denne menar att den egna fastigheten Björkled 2:3 kommer att få ett sämre värde och en försämrad utsikt på grund av byggnationen. Björkled 2:3 är dock en skogsfastighet utan byggnader varför de skäl som anges för ett avslag måste tillmätas ringa värde. Denna uppfattning delas också av Lantmäteriet. Miljökontoret har yttrat sig, man har inte sett att några skäl ur biologisk synpunkt finns för avslag. Dock anser man att inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna finns. Garaget är en komplementbyggnad till bostadshuset. Då fastigheten inte ligger inom område med detaljplan eller inom samlad bebyggelse är den inte bygglovspliktig. Förrådsbyggnaden är en byggnad enbart för de areella näringarna och därför inte bygglovspliktig, oavsett om den ligger på en fastighet som är klassad som småhusenhet eller ej. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och kommunicering med sökanden vad gäller miljöpåverkan av mark och vatten , Ärendets fortsatta handläggning Miljökontoret har inkommit med yttrande ur va-synpunkt. Byggnadsnämndskontoret anser att dispens kan beviljas då byggnationen till större del kommer kommer att ske på redan ianspråktagen mark (körväg). Området har därför förlorat sin betydelse för allmänheten. Forts.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn 107 Motivering till beslut Särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens föreligger då byggnaden byggs på redan i anspråktagen mark. Miljökontorets mening är att inget avlopp tillåts. Oljespill skall samlas upp och fraktas till kommunal avfallsanläggning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. bevilja strandskyddsdispens och undantag från byggnadsförbud enligt miljöbalken 7 kap. 16 och 18 för nybyggnad av garage 2. inget avlopp tillåts 3. Miljökontorets övriga föreskrifter skall gälla Upplysningar/Övrigt Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 1.200:- strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 108 Dnr: 07/159 Ändring av detaljplan Myran 3 Ärendet Ärendet avser en ny detaljplan för Myran 3, med syfte att tillåta en mer flexibel användning av f d konsumbutiken i stadsdelen Gärdet i Säter (gällande detaljplan medger endast dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda). Beslut om att upprätta förslag till ny detaljplan för Myran 3 fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 22 augusti 2007, 139. Detaljplanen innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning En ny detaljplan för Myran 3 som medger en mer flexibel användning bedöms inte vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och bör därför kunna hanteras med enkelt planförfarande och antas av miljö- och byggnadsnämnden. Jäv Ove Riggers (kd) och Arto Viitanen (s) lämnar rummet pga jäv och deltar ej i handläggningen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna förslaget till en ny detaljplan Myran 3 för samråd. 2. behov av miljöbedömning ej bedöms föreligga.

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 109 Dnr: 08/088 Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa Ärendet Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa. Ärendets handläggning Ärendet har gått på remiss till Kulturnämnden som i beslut , 40, föreslår namnet Kristina Groths väg. Motivering till beslut Ett av hembygdsföreningen lämnade förslag är bl a Gevaldigervägen. Vägen namnsätts efter den som ägde området i mitten av 1600-talet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna namnförlaget Gevaldigervägen.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 110 Dnr: 08/364 o 06/641 Hyddan 8 o 9, Säter - lada/förråd Ärendet Föreläggande gällande åtgärd enligt PBL 3 kap. (Krav på byggnader mm). Motivering till beslut Fastigheten är fortfarande i mycket dåligt skick. Den har nu fått ny ägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att mark och byggnader hålls i sådant skick som krävs enligt PBL. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förelägga fastighetsägaren att åtgärda ladan på fastigheten Hyddan 8 och 9 enligt de krav som ställs i PBL 3 kap.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 111 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /158 Mora 91:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/065 Bikupan 6 (fd Yxfabriken) Säters kommuns fastighetskontor Ändrad användning från verkstad till frisersalong, inrednings- och klädbutik samt café 08/208 Skönvik 1:9 Ullas Mat o Catering Tillstånd för hantering av brandfarlig vara gasol. Giltighetstid t o m /110 Jönshyttan 1:1 Säters MK Nybyggnad av förrådsbyggnad (flytt av befintlig byggnad). 08/157 Övre Stubbersbo 20:2 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/169 Solvarbo 19:16 Dala Elnät AB Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig byggnad. 08/283 Skedvi Prästgård 1:70 x Nybyggnad av enbostadshus och garage. 08/297 Säter 3:5 Säters Tennisklubb Uppsättning av plank. 08/296 Enbacka 19:45 x Tillbyggnad av enbostadshus och ombyggnad av garagetak. 08/287 Nedre Tosarby 4:7 x Nybyggnad av fritidshus/skogskoja samt installation av eldstad/braskamin med rökkanal. 08/121 Mora 92:3 x/ x Tillbyggnad av industribyggnad. Forts.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /456 Våbäck 50:2 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 07/162 Naglarby 20:4 x Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus. 08/108 Enbacka 18:1 (Prästgården) Gustafs församling Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till ungdomsverksamhet. Giltighetstid t o m /199 Skenshyttan 12:11 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/153 Kråkmyra 3:3 x Nybyggnad av fritidshus, rivning av befintlig byggnad strandskyddsdispens samt installation av eldstad med rökkanal. 08/224 Landa 99:1 x Nybyggnad av garage. 08/267 Bispbergshyttan 28:3 x Ombyggnad av enbostadshus, inbyggnad av veranda. 08/265 Ytan 1 x Nybyggnad av förråd/uthus. 08/282 Artisten 1 x Ombyggnad av tak, nybyggnad av takkupa. 08/279 Gruvriset 5:10 (Bispbergs Herrgård) x 08/281 Gärdet 1 Gävle Dala Företagshälsa Utvändig ändring, byte av fasadfärg. Uppsättning av skyltanordning. Forts.

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /329 Orkanen 8 x Tillbyggnad av enbostadshus med förstukvist. 08/335 Säter 6:63 x Tillbyggnad av fritidshus. 08/286 Ansta 35:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/309 Alrunan 6 x Utvändig ändring, ombyggnad av tak. 08/310 Lerviken 22:4 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 08/235 Bispbergshyttan 64:1 x Tillbyggnad/ ombyggnad av förstukvist till del av bostad samt rivning av garage/förråd. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 112 Budgetuppföljning Lars Norman redovisar budgetutfall för maj månad. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 113 Verksamhetsuppföljning Lars Norman rapporterar om verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och hälsar samtidigt Lars Norman välkommen som förvaltningschef.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 114 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschefen informerar om: Pågående rekrytering av miljöinspektör Rekrytering av ersättare för del av Lars Normans tidigare tjänst som handläggande bygglovschef. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

25 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 115 Information, gemensamt/övrigt A. Energirådgivaren kommer att finnas tillgänglig för Säters kommun 1 dag per vecka fr o m 15 augusti 2008.

26 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 116 Inbjudan/kurser mm 1. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Arkiv i praktiken grundkurs Torsdagen den 11 september 2008 i Falun. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård september 2008, Stora Brännbo, Sigtuna. 3. Svensk Energideklarering Energideklaration september 2008 på Arlanda Conference Center. 4. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Personalhandlingar offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och landsting måndag 6 oktober 2008 Scandic Gävle Väst. Rapport Sven Frejd informerar nämnden om vad som togs upp på seminariet i Borlänge den 29 maj 2008 (Energiintelligent Dalarna seminarie i serien Stöd till kommunala klimatstrategier Samhällsplanering för en hållbar energianvändning).

27 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 117 Miljö- och byggnadsnämndens mål Miljö- och byggnadsnämnden ser över och reviderar verksamhetsmålen för miljö, bygg och trafik.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 062 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising...2 063 Yttrande avseende Säter Marathon...3 064 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer...4 065 Yttrande

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Johan Fredriksson (m)

Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2010-08-25 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.15 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. för Ingemar Nygren (mp) Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 10 15 43 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 43 1 Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över lokal för hygienisk behandling 2 009 1776 Klagomål gällande bostadsmiljö 2 007 1618 Beslut

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer