Bygglovsexpedition kl 14.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00"

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Ove Riggers (kd) ej 110 Johan Fredriksson (m) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Bengt Östblom gatuchef, Lars Norman förvaltningschef Ulf Lundgren miljöinspektör, Staffan Jansson miljöinspektör, del av 107 Börje Nordh byggnadsinspektör, del av 107 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Bygglovsexpedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp Underskrift Berit Lindström

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 098 Dnr: 08/291 Förslag till hastighetsförändringar på väg 50 Beteckning TR 10B 2008:2554 Ärendet Vägverket föreslår sänkning av hastigheten på Rv 50, sträckan mellan Malsjön och Borlänge, Dalarnas län. Ärendets handläggning Beredningen har diskuterat ärendet. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på väg 50, sträckan mellan T-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 099 Dnr: 08/290 Förslag till hastighetsförändringar på väg 70 Beteckning 10-B 2008:2555 Ärendet Vägverket föreslår förändringar av hastighetsgränserna på väg 70, sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län och vill ha in synpunkter från kommunen. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Vägverkets förslag till förändrade hastighetsgränser på väg 70 sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 100 Dnr: 08/336 Samråd angående förslag till hastighetsförändringar, kompletteringar förslag till nya hastighetsföreskrifter i Dalarnas län Beteckning TR 10B 2008:3089 Ärendet Vägverket ber Säters kommun yttra sig om förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Gatuchefen har i skrivelse upprättat ett förslag på yttrande till Vägverket: Förslaget innebär att på väg 70 mellan 270 Hedemora tpl och 2600 m norr väg 650 Säter skall högsta tillåtna hastighet vara 90 km/tim. Det skulle eventuellt betyda att gällande hastighetsbegränsning genom Säters tätort skall bli 90 km/tim. Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun får härmed komma med följande yttrande angående rubricerade förslag: Nämnden anser att nu gällande hastighetsgränser genom Säter tätort bör bibehållas eller ännu hellre sänkas. Nämnden anser att sänkning av hastigheten genom Säters tätort är befogad ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som ur miljösynpunkt.. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till yttrande och ta skrivelsen som sin.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 101 Dnr: 08/321 Parkeringsförbud Storgatan Säter Ärendet Vår renhållningsentreprenör har påpekat att det är svårt att passera på Storgatan mellan Åsgränd och Norra kyrkogatan om det står bilar parkerade utefter gatan. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Motivering till beslut Framkomligheten för utryckningsfordon är starkt begränsad idag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. med stöd av 10 kap.1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan får fordon ej parkeras. 2. detta beslut gäller från samtidigt upphävs Byggnadsnämnden/Trafiknämndens beslut om tillåten parkering på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 102 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 08/292, 08/298, 08/312, 08/314, 08/326, 08/327, 08/333, 08/328, 08/334 Dispens från lokal trafikföreskrift Säterbostäder och Fastighetskontoret 08/331 Gäller bilarna: JGA 542, DSN 959, RGD 462, GAW 588, RLC 552, BDN 853, EWX 586, TTU 558 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 102.

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 103 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 08/284 Solvarbo 65:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/285 Tovholen 1:7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/136 E 2008/49 Bikupan 7 Ställ Såsser på hörnet AB, x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 06/479 Gustafs Moren 4:4 x Förbud för fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 07/360 Ansta 35:1 x Tillstånd enl 13 (1998:899) gällande enskild avloppsanordning med rening genom markbädd. 08/302 Alen 1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /303 Norbohyttan 14:21 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 07/236 Säters Kommun Miljö- och Byggnadsnämnden Yttrande över motion gällande förbud mot uranbrytning i Säters kommun. 08/306 Nyberget 1:19 x Anmälan om ändring av avloppsanordning från sluten tank till rening genom infiltration. 08/260 Grängshammar 1:2 Banverket Yttrande över anmälan om mellanlager av farligt avfall vid Rämshyttans bangård. 06/234 E 06/83 Säter 4:5 x Säters Glasmästeri 03/184 Skenshyttan 8:6 Miljö- och Byggnadsnämnden Registrering av livsmedelsanläggning. Yttrande ur VAsynpunkt. 08/12 Skedvi-Fiskarbo 3:5 x Anmälan om ändring av avloppsanordning till rening genom infiltration. 08/126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Godkännande av livsmedelsanläggning. 07/631 Våbäck 34:4 x Beslut om föreläggande angående anmälan om utökning av verksamheten. Forts.

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /307 Murmästarbo 4:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 06/058 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo 06/73 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo x x Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Yttrande för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor och kök till hunddagis. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Bästis Hundservice Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för yrkesmässig förvaring eller utfodring av hund. 08/323 E 08/138 Nedernora 1:111 x Beslut att inte tillåta förlängt tömningsintervall av slamavskiljare. 08/332 Rådhustorget och Säterdalen Janssons Mat & Nöje HB Yttrande till polismyndigheten angående Triathlondagarna,Nostalgidagarna, Säterstampen och Säterdalen 31/5 och 7/6 07/309 E 07/104 Säterdalen Dansrotundan x Dalsällskapet Registrering av livsmedelsanläggning. Forts.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /330 Mora 8:35 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/322 Gruvplan i Säter x Yttrande till polismyndigheten angående tillstånd för begagnande av offentlig plats. 07/310 Banvall i Säters kommun Banverket Leverans Anmälan enligt 11 SNFS 1997:3 från banverket angående spridning av bekämpningsmedel på banvall inom Säters kommun. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 103.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 104 Dnr: /00631 Överklagan av föreläggande om komplettering av anmälan om utökning av verksamheten på fastigheten Säter Våbäck 34:4 Ärendet x planerar en utökning av jordbruksverksamheten. Ärendets handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har krävt att en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten ska göras. Sökanden har överklagat detta beslut med motivering att förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kommer att ändras från och med Överklagan har inkommit i rätt tid. Motivering till beslut Enligt gällande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar ska sådan upprättas för sökt verksamhet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. stå fast vid beslutet daterat översända ärendet till länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 105 Avfallshantering vid Fågelsången Ärendet Arto Viitanen tar upp frågan om inspektion av avfallshanteringen vid köket på äldreboendet Fågelsången. Ulf Lundgren redogör för ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 106 Dnr: 08/093 Källarbo 1:24, Säter - tilltänkt avstyckning för nybyggnad av fritidshus förhandsbesked - strandskyddsdispens Ärendet Området är en del av en skogsfastighet på ca: 22,5 ha. Storleken på den tänkta tomten är ca: 2500 m2, d.v.s. av samma storleksordning som andra fritidshusfastigheter vid Källarbosjön. Ärendets handläggning Området har besökts av både bygg- och miljökontoret. Eftersom mulltoa kommer att installeras kommer enbart BDT avlopp att behöva infiltreras vilket anses möjligt. Vår biolog har besökt platsen vid två tillfällen, i mars och i maj. Inga nya växter kunde upptäckas som ger anledning att ändra yttrandet från mars. Två sakägare har hörts, den ene har yttrat sig negativt och har till sitt yttrande bilagt instämmande från ytterligare fyra närboende som dock inte är sakägare. Man betraktar området som en allmänning för att ge fastighetsägare som inte har strandtomt tillträde till sjön och den bastu som står på ofri grund på området. Man hävdar att tillträde sker via en gångväg som går rakt igenom platsen för den föreslagna nybyggnaden. Yttrandet har per telefon kommunicerats med sökanden vilken anser följande: Tillträde till stranden kan ske på två andra ställen: 200 meter öster om, eller 200 meter sydväst om den tilltänkta tomten. Den gångväg man skriver om existerar inte. Området används mera som upplag för trädgårdsavfall. Motivering till beslut Då området har mist sin friluftsmässiga betydelse skall den betraktas som en lucktomt och därmed finns särskilda skäl för undantag från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja 1. positivt förhandsbesked för byggnation av fritidshus samt 2. dispens från Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser: 7 kap Upplysningar/Övrigt Detta beslut gäller i två år och ger inte rätt att påbörja byggandet. Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 3.000:- inkl strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

14 Miljö- o Byggnadsnämnden , 083 Sökande x Mbn 107 Dnr: 08/094 Skenshyttan 8:6 och del av Sandvik 7:9, Silvberg nybyggnad av förråd/ekonomibyggnad strandskyddsdispens Ärendet Fastighetsägaren, som är skogsägare, vill bygga garage m.m. för skogsbrukets behov. Sökanden äger skogsfastigheter både i närområdet och på andra ställen. Efter försäljning av jord och byggnader i Utendal avser familjen att bosätta sig permanent på den aktuella fastigheten. Ärendets handläggning Grannar har hörts och en är negativ. Denne menar att den egna fastigheten Björkled 2:3 kommer att få ett sämre värde och en försämrad utsikt på grund av byggnationen. Björkled 2:3 är dock en skogsfastighet utan byggnader varför de skäl som anges för ett avslag måste tillmätas ringa värde. Denna uppfattning delas också av Lantmäteriet. Miljökontoret har yttrat sig, man har inte sett att några skäl ur biologisk synpunkt finns för avslag. Dock anser man att inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna finns. Garaget är en komplementbyggnad till bostadshuset. Då fastigheten inte ligger inom område med detaljplan eller inom samlad bebyggelse är den inte bygglovspliktig. Förrådsbyggnaden är en byggnad enbart för de areella näringarna och därför inte bygglovspliktig, oavsett om den ligger på en fastighet som är klassad som småhusenhet eller ej. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och kommunicering med sökanden vad gäller miljöpåverkan av mark och vatten , Ärendets fortsatta handläggning Miljökontoret har inkommit med yttrande ur va-synpunkt. Byggnadsnämndskontoret anser att dispens kan beviljas då byggnationen till större del kommer kommer att ske på redan ianspråktagen mark (körväg). Området har därför förlorat sin betydelse för allmänheten. Forts.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn 107 Motivering till beslut Särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens föreligger då byggnaden byggs på redan i anspråktagen mark. Miljökontorets mening är att inget avlopp tillåts. Oljespill skall samlas upp och fraktas till kommunal avfallsanläggning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. bevilja strandskyddsdispens och undantag från byggnadsförbud enligt miljöbalken 7 kap. 16 och 18 för nybyggnad av garage 2. inget avlopp tillåts 3. Miljökontorets övriga föreskrifter skall gälla Upplysningar/Övrigt Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 1.200:- strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 108 Dnr: 07/159 Ändring av detaljplan Myran 3 Ärendet Ärendet avser en ny detaljplan för Myran 3, med syfte att tillåta en mer flexibel användning av f d konsumbutiken i stadsdelen Gärdet i Säter (gällande detaljplan medger endast dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda). Beslut om att upprätta förslag till ny detaljplan för Myran 3 fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 22 augusti 2007, 139. Detaljplanen innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning En ny detaljplan för Myran 3 som medger en mer flexibel användning bedöms inte vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och bör därför kunna hanteras med enkelt planförfarande och antas av miljö- och byggnadsnämnden. Jäv Ove Riggers (kd) och Arto Viitanen (s) lämnar rummet pga jäv och deltar ej i handläggningen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna förslaget till en ny detaljplan Myran 3 för samråd. 2. behov av miljöbedömning ej bedöms föreligga.

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 109 Dnr: 08/088 Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa Ärendet Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa. Ärendets handläggning Ärendet har gått på remiss till Kulturnämnden som i beslut , 40, föreslår namnet Kristina Groths väg. Motivering till beslut Ett av hembygdsföreningen lämnade förslag är bl a Gevaldigervägen. Vägen namnsätts efter den som ägde området i mitten av 1600-talet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna namnförlaget Gevaldigervägen.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 110 Dnr: 08/364 o 06/641 Hyddan 8 o 9, Säter - lada/förråd Ärendet Föreläggande gällande åtgärd enligt PBL 3 kap. (Krav på byggnader mm). Motivering till beslut Fastigheten är fortfarande i mycket dåligt skick. Den har nu fått ny ägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att mark och byggnader hålls i sådant skick som krävs enligt PBL. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förelägga fastighetsägaren att åtgärda ladan på fastigheten Hyddan 8 och 9 enligt de krav som ställs i PBL 3 kap.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 111 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /158 Mora 91:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/065 Bikupan 6 (fd Yxfabriken) Säters kommuns fastighetskontor Ändrad användning från verkstad till frisersalong, inrednings- och klädbutik samt café 08/208 Skönvik 1:9 Ullas Mat o Catering Tillstånd för hantering av brandfarlig vara gasol. Giltighetstid t o m /110 Jönshyttan 1:1 Säters MK Nybyggnad av förrådsbyggnad (flytt av befintlig byggnad). 08/157 Övre Stubbersbo 20:2 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/169 Solvarbo 19:16 Dala Elnät AB Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig byggnad. 08/283 Skedvi Prästgård 1:70 x Nybyggnad av enbostadshus och garage. 08/297 Säter 3:5 Säters Tennisklubb Uppsättning av plank. 08/296 Enbacka 19:45 x Tillbyggnad av enbostadshus och ombyggnad av garagetak. 08/287 Nedre Tosarby 4:7 x Nybyggnad av fritidshus/skogskoja samt installation av eldstad/braskamin med rökkanal. 08/121 Mora 92:3 x/ x Tillbyggnad av industribyggnad. Forts.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /456 Våbäck 50:2 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 07/162 Naglarby 20:4 x Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus. 08/108 Enbacka 18:1 (Prästgården) Gustafs församling Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till ungdomsverksamhet. Giltighetstid t o m /199 Skenshyttan 12:11 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/153 Kråkmyra 3:3 x Nybyggnad av fritidshus, rivning av befintlig byggnad strandskyddsdispens samt installation av eldstad med rökkanal. 08/224 Landa 99:1 x Nybyggnad av garage. 08/267 Bispbergshyttan 28:3 x Ombyggnad av enbostadshus, inbyggnad av veranda. 08/265 Ytan 1 x Nybyggnad av förråd/uthus. 08/282 Artisten 1 x Ombyggnad av tak, nybyggnad av takkupa. 08/279 Gruvriset 5:10 (Bispbergs Herrgård) x 08/281 Gärdet 1 Gävle Dala Företagshälsa Utvändig ändring, byte av fasadfärg. Uppsättning av skyltanordning. Forts.

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /329 Orkanen 8 x Tillbyggnad av enbostadshus med förstukvist. 08/335 Säter 6:63 x Tillbyggnad av fritidshus. 08/286 Ansta 35:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/309 Alrunan 6 x Utvändig ändring, ombyggnad av tak. 08/310 Lerviken 22:4 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 08/235 Bispbergshyttan 64:1 x Tillbyggnad/ ombyggnad av förstukvist till del av bostad samt rivning av garage/förråd. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 112 Budgetuppföljning Lars Norman redovisar budgetutfall för maj månad. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 113 Verksamhetsuppföljning Lars Norman rapporterar om verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och hälsar samtidigt Lars Norman välkommen som förvaltningschef.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 114 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschefen informerar om: Pågående rekrytering av miljöinspektör Rekrytering av ersättare för del av Lars Normans tidigare tjänst som handläggande bygglovschef. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

25 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 115 Information, gemensamt/övrigt A. Energirådgivaren kommer att finnas tillgänglig för Säters kommun 1 dag per vecka fr o m 15 augusti 2008.

26 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 116 Inbjudan/kurser mm 1. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Arkiv i praktiken grundkurs Torsdagen den 11 september 2008 i Falun. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård september 2008, Stora Brännbo, Sigtuna. 3. Svensk Energideklarering Energideklaration september 2008 på Arlanda Conference Center. 4. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Personalhandlingar offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och landsting måndag 6 oktober 2008 Scandic Gävle Väst. Rapport Sven Frejd informerar nämnden om vad som togs upp på seminariet i Borlänge den 29 maj 2008 (Energiintelligent Dalarna seminarie i serien Stöd till kommunala klimatstrategier Samhällsplanering för en hållbar energianvändning).

27 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 117 Miljö- och byggnadsnämndens mål Miljö- och byggnadsnämnden ser över och reviderar verksamhetsmålen för miljö, bygg och trafik.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14

2012-03-14 BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2012-03-14 1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2012-03-14 kl.10.00 15.50 ande Margaretha Östlund (S), ordf. Lindesberg Johan Andersson (C) Lindesberg Jerry Elvin (S) Lindesberg Ingegerd

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer