Bygglovsexpedition kl 14.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsexpedition 2008-06-16 kl 14.00"

Transkript

1 Miljö- o Byggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren kl Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. Ingemar Nygren (mp) v.ordf. ej 110 Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Ove Riggers (kd) ej 110 Johan Fredriksson (m) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Bengt Östblom gatuchef, Lars Norman förvaltningschef Ulf Lundgren miljöinspektör, Staffan Jansson miljöinspektör, del av 107 Börje Nordh byggnadsinspektör, del av 107 Utses att justera Justeringens plats och tid Sven Frejd Bygglovsexpedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Justerande Lotta Bergstrand Sven Frejd Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- o Byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- o Byggnadsnämndens exp Underskrift Berit Lindström

2 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 098 Dnr: 08/291 Förslag till hastighetsförändringar på väg 50 Beteckning TR 10B 2008:2554 Ärendet Vägverket föreslår sänkning av hastigheten på Rv 50, sträckan mellan Malsjön och Borlänge, Dalarnas län. Ärendets handläggning Beredningen har diskuterat ärendet. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar tillstyrka Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på väg 50, sträckan mellan T-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

3 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 099 Dnr: 08/290 Förslag till hastighetsförändringar på väg 70 Beteckning 10-B 2008:2555 Ärendet Vägverket föreslår förändringar av hastighetsgränserna på väg 70, sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län och vill ha in synpunkter från kommunen. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Motivering till beslut Nämnden har inga invändningar emot förslaget. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Vägverkets förslag till förändrade hastighetsgränser på väg 70 sträckan mellan U-länsgräns och Borlänge, Dalarnas län.

4 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 100 Dnr: 08/336 Samråd angående förslag till hastighetsförändringar, kompletteringar förslag till nya hastighetsföreskrifter i Dalarnas län Beteckning TR 10B 2008:3089 Ärendet Vägverket ber Säters kommun yttra sig om förslag till nya hastighetsgränser på väg 70 i Dalarnas län. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats på beredningen. Gatuchefen har i skrivelse upprättat ett förslag på yttrande till Vägverket: Förslaget innebär att på väg 70 mellan 270 Hedemora tpl och 2600 m norr väg 650 Säter skall högsta tillåtna hastighet vara 90 km/tim. Det skulle eventuellt betyda att gällande hastighetsbegränsning genom Säters tätort skall bli 90 km/tim. Miljö- och byggnadsnämnden i Säters kommun får härmed komma med följande yttrande angående rubricerade förslag: Nämnden anser att nu gällande hastighetsgränser genom Säter tätort bör bibehållas eller ännu hellre sänkas. Nämnden anser att sänkning av hastigheten genom Säters tätort är befogad ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som ur miljösynpunkt.. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till yttrande och ta skrivelsen som sin.

5 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 101 Dnr: 08/321 Parkeringsförbud Storgatan Säter Ärendet Vår renhållningsentreprenör har påpekat att det är svårt att passera på Storgatan mellan Åsgränd och Norra kyrkogatan om det står bilar parkerade utefter gatan. Ärendets handläggning Ärendet har diskuterats i beredningen. Motivering till beslut Framkomligheten för utryckningsfordon är starkt begränsad idag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. med stöd av 10 kap.1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan får fordon ej parkeras. 2. detta beslut gäller från samtidigt upphävs Byggnadsnämnden/Trafiknämndens beslut om tillåten parkering på Storgatan mellan Åsgränd och Norra Kyrkogatan.

6 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 102 Delegationsbeslut trafikärenden, tiden tom Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 08/292, 08/298, 08/312, 08/314, 08/326, 08/327, 08/333, 08/328, 08/334 Dispens från lokal trafikföreskrift Säterbostäder och Fastighetskontoret 08/331 Gäller bilarna: JGA 542, DSN 959, RGD 462, GAW 588, RLC 552, BDN 853, EWX 586, TTU 558 Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 102.

7 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 103 Delegationsbeslut miljöärenden, tiden tom /126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 08/284 Solvarbo 65:5 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/285 Tovholen 1:7 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/136 E 2008/49 Bikupan 7 Ställ Såsser på hörnet AB, x Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. 06/479 Gustafs Moren 4:4 x Förbud för fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. 07/360 Ansta 35:1 x Tillstånd enl 13 (1998:899) gällande enskild avloppsanordning med rening genom markbädd. 08/302 Alen 1 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Forts.

8 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /303 Norbohyttan 14:21 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 07/236 Säters Kommun Miljö- och Byggnadsnämnden Yttrande över motion gällande förbud mot uranbrytning i Säters kommun. 08/306 Nyberget 1:19 x Anmälan om ändring av avloppsanordning från sluten tank till rening genom infiltration. 08/260 Grängshammar 1:2 Banverket Yttrande över anmälan om mellanlager av farligt avfall vid Rämshyttans bangård. 06/234 E 06/83 Säter 4:5 x Säters Glasmästeri 03/184 Skenshyttan 8:6 Miljö- och Byggnadsnämnden Registrering av livsmedelsanläggning. Yttrande ur VAsynpunkt. 08/12 Skedvi-Fiskarbo 3:5 x Anmälan om ändring av avloppsanordning till rening genom infiltration. 08/126 E 2008/45 Fäggeby 1:38 x Godkännande av livsmedelsanläggning. 07/631 Våbäck 34:4 x Beslut om föreläggande angående anmälan om utökning av verksamheten. Forts.

9 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /307 Murmästarbo 4:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 06/058 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo 06/73 Skyddsområde för vattentäkt i Solvarbo och Uggelbo x x Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Yttrande för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor och kök till hunddagis. 08/299 E 08/128 Skönvik 1:15 x Bästis Hundservice Tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för yrkesmässig förvaring eller utfodring av hund. 08/323 E 08/138 Nedernora 1:111 x Beslut att inte tillåta förlängt tömningsintervall av slamavskiljare. 08/332 Rådhustorget och Säterdalen Janssons Mat & Nöje HB Yttrande till polismyndigheten angående Triathlondagarna,Nostalgidagarna, Säterstampen och Säterdalen 31/5 och 7/6 07/309 E 07/104 Säterdalen Dansrotundan x Dalsällskapet Registrering av livsmedelsanläggning. Forts.

10 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn /330 Mora 8:35 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 (1998:899) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 08/322 Gruvplan i Säter x Yttrande till polismyndigheten angående tillstånd för begagnande av offentlig plats. 07/310 Banvall i Säters kommun Banverket Leverans Anmälan enligt 11 SNFS 1997:3 från banverket angående spridning av bekämpningsmedel på banvall inom Säters kommun. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 103.

11 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 104 Dnr: /00631 Överklagan av föreläggande om komplettering av anmälan om utökning av verksamheten på fastigheten Säter Våbäck 34:4 Ärendet x planerar en utökning av jordbruksverksamheten. Ärendets handläggning Miljö- och byggnadsnämnden har krävt att en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten ska göras. Sökanden har överklagat detta beslut med motivering att förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kommer att ändras från och med Överklagan har inkommit i rätt tid. Motivering till beslut Enligt gällande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar ska sådan upprättas för sökt verksamhet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. stå fast vid beslutet daterat översända ärendet till länsstyrelsen i Dalarnas län för prövning

12 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 105 Avfallshantering vid Fågelsången Ärendet Arto Viitanen tar upp frågan om inspektion av avfallshanteringen vid köket på äldreboendet Fågelsången. Ulf Lundgren redogör för ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

13 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 106 Dnr: 08/093 Källarbo 1:24, Säter - tilltänkt avstyckning för nybyggnad av fritidshus förhandsbesked - strandskyddsdispens Ärendet Området är en del av en skogsfastighet på ca: 22,5 ha. Storleken på den tänkta tomten är ca: 2500 m2, d.v.s. av samma storleksordning som andra fritidshusfastigheter vid Källarbosjön. Ärendets handläggning Området har besökts av både bygg- och miljökontoret. Eftersom mulltoa kommer att installeras kommer enbart BDT avlopp att behöva infiltreras vilket anses möjligt. Vår biolog har besökt platsen vid två tillfällen, i mars och i maj. Inga nya växter kunde upptäckas som ger anledning att ändra yttrandet från mars. Två sakägare har hörts, den ene har yttrat sig negativt och har till sitt yttrande bilagt instämmande från ytterligare fyra närboende som dock inte är sakägare. Man betraktar området som en allmänning för att ge fastighetsägare som inte har strandtomt tillträde till sjön och den bastu som står på ofri grund på området. Man hävdar att tillträde sker via en gångväg som går rakt igenom platsen för den föreslagna nybyggnaden. Yttrandet har per telefon kommunicerats med sökanden vilken anser följande: Tillträde till stranden kan ske på två andra ställen: 200 meter öster om, eller 200 meter sydväst om den tilltänkta tomten. Den gångväg man skriver om existerar inte. Området används mera som upplag för trädgårdsavfall. Motivering till beslut Då området har mist sin friluftsmässiga betydelse skall den betraktas som en lucktomt och därmed finns särskilda skäl för undantag från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja 1. positivt förhandsbesked för byggnation av fritidshus samt 2. dispens från Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser: 7 kap Upplysningar/Övrigt Detta beslut gäller i två år och ger inte rätt att påbörja byggandet. Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 3.000:- inkl strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

14 Miljö- o Byggnadsnämnden , 083 Sökande x Mbn 107 Dnr: 08/094 Skenshyttan 8:6 och del av Sandvik 7:9, Silvberg nybyggnad av förråd/ekonomibyggnad strandskyddsdispens Ärendet Fastighetsägaren, som är skogsägare, vill bygga garage m.m. för skogsbrukets behov. Sökanden äger skogsfastigheter både i närområdet och på andra ställen. Efter försäljning av jord och byggnader i Utendal avser familjen att bosätta sig permanent på den aktuella fastigheten. Ärendets handläggning Grannar har hörts och en är negativ. Denne menar att den egna fastigheten Björkled 2:3 kommer att få ett sämre värde och en försämrad utsikt på grund av byggnationen. Björkled 2:3 är dock en skogsfastighet utan byggnader varför de skäl som anges för ett avslag måste tillmätas ringa värde. Denna uppfattning delas också av Lantmäteriet. Miljökontoret har yttrat sig, man har inte sett att några skäl ur biologisk synpunkt finns för avslag. Dock anser man att inga särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna finns. Garaget är en komplementbyggnad till bostadshuset. Då fastigheten inte ligger inom område med detaljplan eller inom samlad bebyggelse är den inte bygglovspliktig. Förrådsbyggnaden är en byggnad enbart för de areella näringarna och därför inte bygglovspliktig, oavsett om den ligger på en fastighet som är klassad som småhusenhet eller ej. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och kommunicering med sökanden vad gäller miljöpåverkan av mark och vatten , Ärendets fortsatta handläggning Miljökontoret har inkommit med yttrande ur va-synpunkt. Byggnadsnämndskontoret anser att dispens kan beviljas då byggnationen till större del kommer kommer att ske på redan ianspråktagen mark (körväg). Området har därför förlorat sin betydelse för allmänheten. Forts.

15 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts. Mbn 107 Motivering till beslut Särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens föreligger då byggnaden byggs på redan i anspråktagen mark. Miljökontorets mening är att inget avlopp tillåts. Oljespill skall samlas upp och fraktas till kommunal avfallsanläggning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. bevilja strandskyddsdispens och undantag från byggnadsförbud enligt miljöbalken 7 kap. 16 och 18 för nybyggnad av garage 2. inget avlopp tillåts 3. Miljökontorets övriga föreskrifter skall gälla Upplysningar/Övrigt Naturvårdsverket har besvärsrätt varför beslutet ska vinna laga kraft (ca 1 månad från Miljö- och byggnadsnämndens beslut) innan byggandet får påbörjas. Avgift: 1.200:- strandskyddsdispens (faktura översänds senare) Angående överklagan se bilaga

16 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 108 Dnr: 07/159 Ändring av detaljplan Myran 3 Ärendet Ärendet avser en ny detaljplan för Myran 3, med syfte att tillåta en mer flexibel användning av f d konsumbutiken i stadsdelen Gärdet i Säter (gällande detaljplan medger endast dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda). Beslut om att upprätta förslag till ny detaljplan för Myran 3 fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 22 augusti 2007, 139. Detaljplanen innebär inga verksamheter som är störande för omgivningen, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Ärendets handläggning En ny detaljplan för Myran 3 som medger en mer flexibel användning bedöms inte vara av intresse för någon utanför den närmaste kretsen av grannar och bör därför kunna hanteras med enkelt planförfarande och antas av miljö- och byggnadsnämnden. Jäv Ove Riggers (kd) och Arto Viitanen (s) lämnar rummet pga jäv och deltar ej i handläggningen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna förslaget till en ny detaljplan Myran 3 för samråd. 2. behov av miljöbedömning ej bedöms föreligga.

17 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 109 Dnr: 08/088 Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa Ärendet Gatunamn ny väg inom detaljplan Lars Anders täppa. Ärendets handläggning Ärendet har gått på remiss till Kulturnämnden som i beslut , 40, föreslår namnet Kristina Groths väg. Motivering till beslut Ett av hembygdsföreningen lämnade förslag är bl a Gevaldigervägen. Vägen namnsätts efter den som ägde området i mitten av 1600-talet. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna namnförlaget Gevaldigervägen.

18 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 110 Dnr: 08/364 o 06/641 Hyddan 8 o 9, Säter - lada/förråd Ärendet Föreläggande gällande åtgärd enligt PBL 3 kap. (Krav på byggnader mm). Motivering till beslut Fastigheten är fortfarande i mycket dåligt skick. Den har nu fått ny ägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att mark och byggnader hålls i sådant skick som krävs enligt PBL. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förelägga fastighetsägaren att åtgärda ladan på fastigheten Hyddan 8 och 9 enligt de krav som ställs i PBL 3 kap.

19 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 111 Delegationsbeslut byggärenden, tiden tom /158 Mora 91:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/065 Bikupan 6 (fd Yxfabriken) Säters kommuns fastighetskontor Ändrad användning från verkstad till frisersalong, inrednings- och klädbutik samt café 08/208 Skönvik 1:9 Ullas Mat o Catering Tillstånd för hantering av brandfarlig vara gasol. Giltighetstid t o m /110 Jönshyttan 1:1 Säters MK Nybyggnad av förrådsbyggnad (flytt av befintlig byggnad). 08/157 Övre Stubbersbo 20:2 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/169 Solvarbo 19:16 Dala Elnät AB Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig byggnad. 08/283 Skedvi Prästgård 1:70 x Nybyggnad av enbostadshus och garage. 08/297 Säter 3:5 Säters Tennisklubb Uppsättning av plank. 08/296 Enbacka 19:45 x Tillbyggnad av enbostadshus och ombyggnad av garagetak. 08/287 Nedre Tosarby 4:7 x Nybyggnad av fritidshus/skogskoja samt installation av eldstad/braskamin med rökkanal. 08/121 Mora 92:3 x/ x Tillbyggnad av industribyggnad. Forts.

20 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /456 Våbäck 50:2 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 07/162 Naglarby 20:4 x Nybyggnad av garage samt tillbyggnad av enbostadshus. 08/108 Enbacka 18:1 (Prästgården) Gustafs församling Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från boende till ungdomsverksamhet. Giltighetstid t o m /199 Skenshyttan 12:11 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/153 Kråkmyra 3:3 x Nybyggnad av fritidshus, rivning av befintlig byggnad strandskyddsdispens samt installation av eldstad med rökkanal. 08/224 Landa 99:1 x Nybyggnad av garage. 08/267 Bispbergshyttan 28:3 x Ombyggnad av enbostadshus, inbyggnad av veranda. 08/265 Ytan 1 x Nybyggnad av förråd/uthus. 08/282 Artisten 1 x Ombyggnad av tak, nybyggnad av takkupa. 08/279 Gruvriset 5:10 (Bispbergs Herrgård) x 08/281 Gärdet 1 Gävle Dala Företagshälsa Utvändig ändring, byte av fasadfärg. Uppsättning av skyltanordning. Forts.

21 Miljö- o Byggnadsnämnden Forts Mbn /329 Orkanen 8 x Tillbyggnad av enbostadshus med förstukvist. 08/335 Säter 6:63 x Tillbyggnad av fritidshus. 08/286 Ansta 35:1 x Tillbyggnad av enbostadshus. 08/309 Alrunan 6 x Utvändig ändring, ombyggnad av tak. 08/310 Lerviken 22:4 x Nybyggnad av fritidshus strandskyddsdispens 08/235 Bispbergshyttan 64:1 x Tillbyggnad/ ombyggnad av förstukvist till del av bostad samt rivning av garage/förråd. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av

22 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 112 Budgetuppföljning Lars Norman redovisar budgetutfall för maj månad. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

23 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 113 Verksamhetsuppföljning Lars Norman rapporterar om verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och hälsar samtidigt Lars Norman välkommen som förvaltningschef.

24 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 114 Arbetsmiljö- och personalfrågor Förvaltningschefen informerar om: Pågående rekrytering av miljöinspektör Rekrytering av ersättare för del av Lars Normans tidigare tjänst som handläggande bygglovschef. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

25 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 115 Information, gemensamt/övrigt A. Energirådgivaren kommer att finnas tillgänglig för Säters kommun 1 dag per vecka fr o m 15 augusti 2008.

26 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 116 Inbjudan/kurser mm 1. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Arkiv i praktiken grundkurs Torsdagen den 11 september 2008 i Falun. 2. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmiljö, Hälso- och sjukvård september 2008, Stora Brännbo, Sigtuna. 3. Svensk Energideklarering Energideklaration september 2008 på Arlanda Conference Center. 4. Region Gävleborg, Dalarna, Uppsala Personalhandlingar offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och landsting måndag 6 oktober 2008 Scandic Gävle Väst. Rapport Sven Frejd informerar nämnden om vad som togs upp på seminariet i Borlänge den 29 maj 2008 (Energiintelligent Dalarna seminarie i serien Stöd till kommunala klimatstrategier Samhällsplanering för en hållbar energianvändning).

27 Miljö- o Byggnadsnämnden Mbn 117 Miljö- och byggnadsnämndens mål Miljö- och byggnadsnämnden ser över och reviderar verksamhetsmålen för miljö, bygg och trafik.

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 062 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising...2 063 Yttrande avseende Säter Marathon...3 064 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer...4 065 Yttrande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-09-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.35 (ajournerat för lunch kl 12.00-13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande 144

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 141 Nedernora 1:14 - Ansökan om uppskov för beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning...2 142 Nedernora 1:91 - Ansökan om uppskov

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-15 Sida 1 (11) 2014-12-15 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 december 2014, klockan 14.00 15.25 Beslutande Tobias Nordlander (S) Ordförande Johanna Skottman (S) Markku Ollila (S) Erkki

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Johan Fredriksson (m)

Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2010-08-25 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.15 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Arto Viitanen (s) ers. för Ingemar Nygren (mp) Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-12-19 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-12-19 1 (11) 2011-12-19 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 19 december 2011, klockan 14.00 14.55 Beslutande Börje Ahlin (S) ordförande Per Jörgensen (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer