ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004 för AB Göta kanalbolag Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag (org nr ) får härmed avge årsredovisning för år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB Göta kanalbolag är sedan den 1 juli 1992 ett av staten helägt bolag. AB Göta kanalbolag har till uppgift att med hög kvalitet och med hänsyn till miljö och natur bevara och utveckla Göta kanal som vårt lands största kulturhistoriska byggnadsverk, samt väl vårda bolagets fastigheter, mark- och skogsinnehav. Kanalbolaget skall dessutom erbjuda så många personer som möjligt tillgång till rekreation och ett aktivt friluftsliv på kanalområdet. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kommunerna, landstinget i Östergötland, Västra Götalandsregionen, länsstyrelserna och det samlade näringslivet längs kanalen. Kanalrörelsen Totalt är intäkterna från kanaltrafiken oförändrade och uppgick till kkr (7.052 föregående år). Intäkterna från fritidsbåtstrafiken har minskat med 1,9 % under det att intäkterna från passagerartrafiken visade ökning med 5,9 %. De till kanalen direkt knutna verksamheterna, bland annat båtuppläggning, externa arbeten, brounderhåll, försäljning och museiverksamhet, har givit ett positivt bidrag. Fastighetsrörelsen - skog och mark Intäkterna av fastighetsförvaltningen (skog, mark och fastigheter) har ökat mot föregående år. Ökningen beror på höjda arrende- och hyresavgifter. Kanalbolaget förvaltar sedan skogsinnehavet i egen regi genom ett samarbetsavtal med extern förvaltare. Skogsinnehavet har miljöcertifierats enligt FSC. Resultatet från skogs- och fastighetsförvaltningen har ökat och uppgår till tkr (4.395 föregående år) beroende på att många byggnader och anläggningar har rustats upp och färdigställts för uthyrning eller utarrendering. Skogsavverkningen har legat på en oförändrad nivå mot föregående år. Stormen i januari 2005 påverkade kanalbolagets skogsinnehav och därmed avverkningen detta år vilket i sin tur kommer att påverka bolagets resultat och likviditet. Underhåll och upprustning Den tekniska upprustningen och underhållet av kanalen har fortsatt enligt fastställd långsiktsplan. Målsättningen med upprustningsarbetena är att förutom normalt underhåll även återställa så mycket som möjligt av kanalanläggningen och kanalfastigheterna till ursprungligt skick. Bolaget har under året utarbetat en femårsplan för underhåll av byggnadsminnet Göta kanal. 1

2 Enligt riksdagens beslut skall finansieringen av kanalens upprustning bland annat ske genom statsmakternas försorg. För budgetåret 2004 har i likhet med de senaste åren 15 miljoner kronor beviljats för detta ändamål. Förutom bidraget från svenska staten bidrar Länsarbetsnämnderna och kommunerna längs kanalen, Landstinget i Östergötland, regionförbundet Östsam samt Västra Götalandsregionen med flera samarbetspartners tkr. Samarbetet med Länsarbetsnämnden i Västra Götaland har fortsatt inom Eu-projektet Upplevelseområde Göta kanal Väst. Upprustning Norrkvarns Kvarn har fortsatt och har under året varit den största satsningen. Under året har en ny brygga med servering invigts vid Norrkvarn. Dessutom har en ny brygga i Karlsborg färdigställts. Länsarbetsnämndens insats har bestått av bidrag till lönekostnader för arbetsledning och byggnadsarbetare. Av egna medel har bolaget att under året satsat 2,4 miljoner kronor. Beslut om ytterligare ett år, 2005, inom EU projekt är taget. Bolagets insats för år 2005 kommer att vara 0,84 miljoner kronor. En fortsättning på ytterligare ett år 2006 är planerat. Ansökan är inlämnad och beslut beräknas under Ett samarbete med länsarbetsnämnden i Östergötland avlutades under året då Glasbrukets Vandrarhem färdigställdes i sin helhet. Inom det projektet har även arbetsstationen i Motala och Bygghyttan rustats upp på det gamla Koleraområdet. Café och gästhamn är färdigställt vid Malfors med invigning under juni Från och med årsskiftet 2004/2005 är våra lokaler i Motala Verkstad utrymda och Bygghytteverksamheten har sammanslagits med Arbetsstation Motala. Under året har även Norsholms Varv rustats upp till Vandrarhem. Invigningen av Vandrarhemmet skedde under juni Marknadsföring Med en långsiktig marknadsplan som grund har stora ansträngningar lagts ned på att beskriva Göta kanalområdet som ett resmål och ett upplevelseområde med många olika inriktningar, både på land och på vatten. Under år 2000 startade ett projekt under benämningen Längs Göta kanal. I projektet deltar alla kommuner utefter kanalen, länsstyrelsen i Östergötland och Östsam, Västra Götalandsregionen och det lokala näringslivet. Projektets första treårsperiod har omfattat åren En fortsättning av projektet ytterligare tre år har därefter beslutats. Projektets budget har på kanalbolagets initiativ minskat till 75 % av den ursprungliga budgeten. Av projektets andra period återstår år Tillsammans kommer de samverkande parterna att satsa närmare 2,1 miljoner kronor årligen på att stimulera aktiviteter på och runt kanalen. Tyngdpunkten ligger på en utveckling av det turistiska utbudet utmed Göta kanal. Bolaget har också utökat sitt deltagande i båtmässor och turistmässor. Möjligheten att via Internet få information har utvecklats och hela resemagasinet på fyra språk är utlagt på nätet, såväl som möjligheten för fritidsbåtar att köpa slussbiljetter via nätet. Under 2005 startar ett projekt "Affärsutveckling längs Göta kanal" i samarbete med Turistdelegationen, Västra Götalandsregionen, Tillväxt Skaraborg, Östsvenska Turistrådet, kommunerna längs Göta kanal och AB Göta kanalbolag. En affärsutvecklare skall anställas, administrativt placerad hos Göta kanalbolag. Affärsutvecklaren skall i nära samarbete med det lokala näringslivet utveckla nya affärsmöjligheter i segmentet bo-äta-göra längs Göta kanal. Målet är att förlänga turistsäsongen och få ett ökat ekonomiskt utbyte av gjorda investeringar i området. 2

3 Jämställdhetsarbetet med mera Kanalbolaget driver sedan 1996 ett aktivt jämställdhetsarbete, vilket bland annat resulterat i att 51 % av våra säsongsanställda slussvakter är kvinnor och 49 % män. Av övriga anställda är 19 % kvinnor och 81 % män. Några osakliga löneskillnader har ej kunnat påvisas. Sjukfrånvaron inom företaget är mycket låg. För år 2004 låg sjukfrånvaron på 3,1 % (1,6 %). Under året har en handlingsplan för mångfald utarbetats vilken fastställdes av styrelsen. Arbetet med att ta fram ett etikprogram pågår. Miljöarbetet Kanalbolagets verksamhet skall bygga på en helhetssyn på kretsloppet. Ständiga förbättringar på miljöområdet bland annat i samarbete med kommunerna, Stiftelsen Håll Sverige rent, Blå Flagg med flera. Skogsinnehavet är miljöcertifierat. Bolaget har tilldelats Mariestads kultur och fritidsnämnds diplom för god byggnadskonst med motiveringen: AB Göta kanalbolag för ett medvetet renoveringsarbete av den unika miljön längs Göta kanal. Kanalbolaget har genom att bruka traditionella hantverksmetoder visat respekt för kanalens kulturhistoriska värde, och till kommande generationer överfört kunskap att bevara äldre byggnader och miljöer. Styrelsens arbete I styrelsen ingår Björn Eriksson (ordförande), Christer Berggren (vice ordförande) Elving Andersson, Anita Modin, Lars-Olof Svenheim, Thord Söderlund, Ragnhild Wärn, Britt Marie Löfström (arbetstagarrepresentant), Per-Olof Åhfeldt (arbetstagarrepresentant). Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året. Vid ett av styrelsemötena behandlas strategiska frågor. Styrelsens arbete regleras i styrelsens arbetsordning. Resultat och ställning Årets intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 81.0% 83.1% 77,0% 79.4% 78.9% Medeltal antal anställda FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande stående medel Tidigare års balanserade vinstmedel :60 Årets förlust :24 Summa vinstmedel :36 Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att balansera :36 i ny räkning. 3

4 Bolagets resultat och ställning i övrigt redovisas i nedanstående resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt bokslutskommentarer. Beloppen anges i tusental kronor. RESULTATRÄKNING Rörelsen Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Jämförelsestörande poster Not Rörelseresultat Not Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt på Årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

5 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 4 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Not 5 Långfristiga placeringar och andra värdepapper Långfristiga fordringar 0 5 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Souvenir och virkes lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Bolagets skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Skulder och eget kapital Eget kapital Not 7 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier, nom kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Avsatt till pensioner Not Övriga långfristiga skulder - - Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Bolagets skatteskuld 66 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Not 11 Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

7 KASSAFLÖDESANALYSER Löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat - - Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapital Förändring rörelsekapital Omsättningstillgångar exkl kassa, bank, andelar, obligationer (ökning -) Kortfristiga skulder (ökning +) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i mark Investeringar i byggnader m m Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i aktier och andra värdepapper (ökning -) Långfristiga fordringar (ökning -) 5 20 Kassaflöde från investeringsverksamheten ÅTERSTÅR EFTER INVESTERINGAR Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd respektive Redovisningsrådets rekommendationer enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper nedan. Fordringar Avsättning för förlustrisker avseende utestående fordringar har skett efter individuell prövning. Varulager Varulagret består av ett souvenirsortiment med framför allt en kulturguide och turistkartor samt ett virkeslager. Lagret är upptaget till anskaffningspris med avdrag för inkurans. Avskrivningar Avskrivningar har beräknats på anläggningarnas anskaffningsvärde. Beräkningen har skett enligt föregående års principer och följer de skattemässiga principerna. Maskiner och inventarier avskrivs årligen med 20 %, byggnadsinventarier avskrivs med 30 %. Byggnader avskrivs med 2 till 4 %. Markanläggningar avskrivs med 5 %. Not 1 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Medeltal antal anställda män kvinnor Under sommaren har bolaget c:a 115 säsongsanställda sluss och brovakter. Löner och ersättningar Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och andra personalkostnader Varav pensioner (1.587) (1.501) Styrelsen och verkställande direktören (se nedan) Övriga anställda

9 Sjukfrånvaro Hela året till Total sjukfrånvaro 3,11 1,44 % Långtidsfrånvaro av total sjukfrånvaro 60,87 35,82 % Sjukfrånvaro för män 4,36 2,34 % Sjukfrånvaro för kvinnor 0,33 0,18 % Anställda 29 år 1,15 0,19 % Anställda år 6,31 3,01 % Anställda 50 - år 6, % Information om ledande befattningshavares förmåner Styrelsens ordförande: Arvode kr. Vice ordförande och övriga styrelseledamöter: Arvode kr. Verkställande direktören: Lön och övriga förmåner: Årslön utgår med kr Pension: Avtal om framtida pension vid 65 år i enlighet med ITP-planen jämte en extra tjänstepensionsförsäkring. Den sammanlagda premien får totalt uppgå till 35 % av lönen. Uppsägning: Uppsägningstiden är 3 månader ömsesidigt. Avgångsvederlag: Tolv månadslöner. Revisorn: Till revisorerna har utgått ett arvode på kr avseende revision och avseende konsultationer Not 2 Jämförelsestörande poster Avser realisationsvinster vid försäljning av torp 30 tkr Not 3 Rörelseresultat per verksamhetsgren Rörelseresultaten fördelar sig mellan de olika verksamhetsgrenarna på följande sätt. Kanal- och entreprenadrörelsen Intäkter Landstingsbidrag Andra kommunala o statliga bidrag Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Kanalupprustning Ianspråktaget upprustningsbidrag Kostnader Netto 0 0 Skogs- och fastighetsrörelsen Intäkter Kostnader Avskrivningar Rörelseresultat

10 Not 4 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Bokfört värde fastigheter Taxeringsvärde fastigheter Varav skogsfastigheter Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangering av inventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangering av inventarier Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 5 Finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört till/från rörelsen Ned/uppskrivning obligationer 0-67 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

11 Aktier och andra värdepapper 50 st AB Kinda båtled Nominellt värde Spintab 5,5% 1994/2004 Nominellt Stadshypotek nr 99/04 Nominellt Fasträntekonto ÖEB Aktiv förmögenhetsförvaltning ÖEB Östgöta Enskilda Bank, depå Marknadsvärde Värdet på blandfonden Aktiv förmögenhetsförvaltning ÖEB Har under året ökat men ligger under marknadsvärdet. Marknadsvärdet ligger 31 tkr (325tkr) under bokfört värde vid årsskiftet. Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda avgifter Förbetald bokverk Göta Kanal 251 Förutbetalda kostnader WCC Förutbetalda försäkringar Förbetalda kostnader Längs Göta kanal Upplupna räntor Summa Not 7 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Vinstmedel Totalt års förlust Not 8 Checkräkningskredit Checkräkningskrediten uppgår till Not 9 Avsatt till pensioner Pensionsåtaganden

12 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Förutbetalda hyror och arrenden Övrigt Summa Not 11 Ställda panter Avseende säkerhet för checkräkningskredit Fastighetsinteckningar Motala den 3 mars 2005 Björn Eriksson (ordförande) Elving Andersson Christer Berggren Britt-Marie Löfström Anita Modin Lars-Olof Svenheim Thord Söderlund Ragnhild Wärn Per-Olof Åhfeldt Claes-Göran Österlund Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den Lars - Inge Johansson Auktoriserad revisor 12

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag Årsredovisning 2006 AB Göta kanalbolag Org.nr 556197-7587 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140

BevakningsTjänst, BT AB (publ) Org nr 556509-4140 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för BevakningsTjänst, BT AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inledning 3. Ekonomi och personal 20. VD har ordet 4. Finansiella rapporter 22. Snabbfakta om Göta kanal 5. Förslag till vinstdisposition 22

Inledning 3. Ekonomi och personal 20. VD har ordet 4. Finansiella rapporter 22. Snabbfakta om Göta kanal 5. Förslag till vinstdisposition 22 Inledning 3 VD har ordet 4 Snabbfakta om Göta kanal 5 Om Göta kanalbolag 6 Ägarförhållanden 6 Affärsidé 6 Vision 6 Mål 6 Integrerad hållbarhetsredovisning 8 Hållbarhet är mer än bara miljö 8 Miljöpolicy

Läs mer

Inledning 3. Finansiella rapporter 23. Året som har gått 4. Förslag till vinstdisposition 23. VD har ordet 5. Resultaträkning 24.

Inledning 3. Finansiella rapporter 23. Året som har gått 4. Förslag till vinstdisposition 23. VD har ordet 5. Resultaträkning 24. Inledning 3 Året som har gått 4 VD har ordet 5 Om Göta kanalbolag 7 Ägarförhållanden 7 Affärsidé 7 Vision 7 Mål 7 Integrerad hållbarhetsredovisning 8 Hållbarhet är mer än bara miljö 9 Miljöpolicy 10 Hållbarhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: 0520-49 41 00 E-post: info@leifab.se Org.nr. 556206-2777 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION.

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. FRIBO ÄR: MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt dagliga arbete men också genom en långsiktig plan.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer