Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Leif Gramner, KD Kurt Haapala, C Övriga deltagande Agneta Suikki, tf kommunchef Maria Törmä Lindmark, S Juha Pasma, beredskapssamordnare, 44 Jonas Larsson, säkerhetsansvarig Överkalix, 44 Martina Törmä, miljöinspektör, 44 Börje Ryytiniemi, 47 Roland Haapalahti, 47 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Inga-Lill Ängsund Ordförande... Harry Rantakyrö Justerare Jan Larsson Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund Datum för anslags nedtagande

2 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20) Ärenden 44 Information avseende Kris och beredskap 45 Val av representant till styrgruppen Fiskeområde Tornedalen 46 Tillgänglighetspolicy för Pajala kommun 47 Medfinansiering av projekt fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 48 Medfinansiering av leaderområde föreningen leader Tornedalen 49 Bytesaffär av skogsfastighet, Pajala 15:12 50 Värdering av Pajala 15:12 och Kassa 1:5 51 Ansökan om bidrag för utbildningsdag för utfordring av renar 52 Motion Policy/riktlinjer för kommunens hemsida 53 Motion Flaggning i kommunens flaggstänger 54 Motion Utvecklingsplaner för byar i Pajala kommun 55 Motion Rekrytering 56 Motion Skolattraktivitet 57 Motion Långtidsplan för Pajala kommun 58 Motion Samordning av tjänster med närliggande kommuner 59 Ansökan om ägartillskott från Filmpool Nord AB 60 Medfinansiering av projekt Kompetentare underleverantörer 61 Chefsrapport

3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20) 44 Information avseende Kris och beredskap Beredskapssamordnare Juha Pasma och säkerhetsansvarig i Överkalix kommun Jonas Larsson informerar allmänt om kris och beredskap samt krishanteringssystem. Miljöinspektör Martina Törmä informerar kring vattenskyddsområde för Pajala kommun. Informationen till handlingarna.

4 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20) 45 Dnr KS Val av representant till styrgruppen Fiskeområde Tornedalen Arbetsutskottet har att utse en representant, ersättare, till styrgruppen Fiskeområde Tornedalen. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Eva-Lena Henriksson som representant för Pajala kommun till styrgruppen Fiskeområde Tornedalen. Fiskeområde Tornedalen

5 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20) 46 Dnr KS Tillgänglighetspolicy för Pajala kommun Vårt samhälle utgör en gemenskap som omfattar alla. Var och en ska ha rätt till bostad, arbete, utbildning och meningsfull fritid. Tillgänglighetspolicyn ska med utgångspunkt från människors lika värde syfta till att hävda rätten till full delaktighet på samhällets alla områden för personer med funktionsnedsättning. Med full delaktighet menas att individen ska kunna använda, det vill säga förflytta sig till och från, vistas i och bruka, den fysiska miljön på samma villkor som andra. Arbetet med tillgänglighet i Pajala kommun har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas med respekt. Syftet med policyn är att utifrån lokala och nationella mål samt FN:s Konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Pajala kommun och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ett eget helhetsansvar tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla områden. Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår. Tillgänglighet är ett relativt begrepp. Här menas med tillgänglighet mötet mellan individens kapacitet och den fysiska miljöns krav och utformning. sunderlag Förslag till Tillgänglighetspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ledningsgruppen att upprätta förslag till mål avseende tillgänglighet som komplettering till kommunstyrelsens antagna Mål Tf kommunchef

6 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(20) 47 Medfinansiering av projekt fiskeområde Tornedalen -Haparanda skärgård Börje Ryytiniemi och Roland Haapalahti informerar om projektet fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård. Presenterar finansieringsplan för programperioden vilket för Pajala kommuns del innebär kr/år. Medfinansieringen skall avse 7 år. sunderlag Finansieringsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsen

7 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) 48 Dnr KS Medfinansiering av leaderområde Föreningen Leader Tornedalen Föreningen Leader Tornedalen står som sökande till att bilda ett LLUområde för perioden Den inlämnade strategin har blivit godkänd och kommer under hösten att kompletteras enligt Jordbruksverkets anvisningar. Vid LAG-möte beslöts att av respektive kommun begära kronor per år i offentlig medfinansiering. Ansökan om medfinansiering har även gjorts till Länsstyrelsen och NLL, om finansiering erhålls kommer kommunernas insats att minska. Arbetsutskottet har att utse representant, ordinarie och ersättare, till styrelsen. sunderlag Ansökan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsen

8 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20) 49 Dnr KS Bytesaffär av skogsfastighet, Pajala 15:12 Under 2015 har intresse visats att göra affär med kommunen där Pajala 15:12 antingen säljs i befintligt skick eller genomförs som bytesaffär. Bytesaffären innebär att några hektar, i anslutning till väg 99, av grannfastigheten Pajala 15:11 förs till Pajala kommun och att kommunen behåller ett område, i anslutning till väg 99, av Pajala 15:12. Detta medan resten av 15:12 förs till ägaren av grannfastigheten. sunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte genomföra någon bytesaffär då det i dagsläget inte anses vara nog intressant ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

9 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 50 Dnr KS Värdering av Pajala 15:12 och Kassa 1:5 Pajala kommun har låtit upprätta skogsbruksplaner för kommunens fastigheter Kassa 1:5 och Pajala 12. Planerna avser tiden sunderlag Tjänsteskrivelse Informationen till handlingarna.

10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 51 Dnr KS Ansökan om bidrag för utbildningsdag för utfordring av renar Koncessions Samebyarnas Intresseförening ansöker om bidrag med kronor för anordnandet av en utbildningsdag för renägare angående utfordring av renar. sunderlag Ansökan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå anhållan om bidrag till utbildningsdag. Koncessions Samebyarnas Intresseförening

11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 52 Dnr KS Motion Policy/riktlinjer för kommunens hemsida Kristdemokraterna Stig Töyrä föreslår i motion att en policy/riktlinjer för kommunens hemsida tas fram där det framkommer hur och vilken information som ska förmedlas via hemsidan. Ska den få vara en kanal till information för föreningar så ska det gälla alla föreningar. sunderlag Motion Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunchefen för beredning. Kommunchefen

12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) 53 Dnr KS Motion Flaggning i kommunens flaggstänger Kristdemokraterna Stig Töyrä föreslår i motion att en policy/riktlinjer för flaggning i kommunens flaggstänger tas fram där det framkommer när flaggning ska ske och om andra föreningar eller organisationer får använda kommunens flaggstänger för deras fanor. Om flaggning med andra föreningars eller organisationers fanor/flaggor får ske ska det gälla alla föreningar/organisationer. sunderlag Motion Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunchefen för beredning. Kommunchefen

13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) 54 Dnr KS Motion Utvecklingsplaner för byar i Pajala kommun Kristdemokraterna, Centern, Norrbottens Sjukvårdsparti och Folkpartiet liberalerna föreslår i motion att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera utvecklingsplaner för de byar där skolorna riskerar att stängas. Planerna ska i första hand syfta till en utveckling av byarna i samråd med byaföreningarna så att utvecklingen kan vända och skolor m m behållas. I andra hand måste planer utarbetas för hur gym, sporthallar, samlingslokaler, badhus m m ska hanteras vid eventuella stängningar. Viktigt är också att utreda och analysera konsekvenserna av rationaliseringarna vad gäller ekonomi och befolkningsutveckling. sunderlag Motion Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare uppdra till kommunchefen att ordna möten i närmast berörda byar för diskussion om utvecklingsplan för respektive by. Kommunstyrelsen

14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 55 Dnr KS Motion Rekrytering Moderaterna föreslår i motion att kommunen ska ta fram ett förmånspaket för anställda inom kommunen. sunderlag Motion Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till personalutskottet för beredning. Personalutskottet

15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20) 56 Dnr Motion Skolattraktivitet Moderaterna föreslår i motion att varje klass (årskurs) ska förfoga över en budget för studieresa, lägerverksamhet m m. sunderlag Motion Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning. Kultur- och utbildningsnämnden

16 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20) 57 Dnr KS Motion Långstidsplan för Pajala kommun Moderaterna föreslår i motion att kommunen tar fram ett strategidokument med tillhörande tidplan för genomförande för att få en budget i balans som uppnår uppsatta mål. sunderlag Motion Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad med att motionens syfte redan är en del i budgetarbetet. Kommunstyrelsen

17 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(20) 58 Dnr KS Motion Samordning av tjänster med närliggande kommuner Socialdemokraterna, Jenny Eriksson, föreslår i motion att en utredning/översyn görs över vilka tjänster som kan samordnas med närliggande kommuner eller rent av rationaliseras bort. sunderlag Motion Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad då Pajala kommun redan idag har samarbete med Lapplands Kommunalförbund och Överkalix kommun. Kommunstyrelsen

18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 59 Dnr KS Ansökan om ägartillskott från Filmpool Nord AB Filmpool Nord äskar ett ägartillskott om 3 miljoner till Tv-dramatik under Vid möte med ägarsamråd 2015,06-02 har kronor fördelats till Pajala kommun. sunderlag Protokoll Ägarsamråd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja kronor i ägartillskott till Filmpool Nord AB. Filmpool Nord AB

19 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20) 60 Dnr KS Medfinansiering av projekt Kompetentare underleverantörer Företagarna Norrbotten vill tillsammans med Länsstyrelsen, Luleå, Älvsbyn, Gällivare och Pajala kommuner höja kompetensen hos våra små- och medelstora företag. En expanderande region med stora investeringar inom bostadsbyggande, gruvindustri och serverhallar är mycket välkommen men ställer också stora krav. Vi behöver stärka våra företagare så att de står bättre rustade för att möta denna utveckling och bli en del av expansionen. Erfarenheterna visar att företagarna vill så gärna vara med så att det viktigaste är att snabbt komma igång med verksamheten, det gör att man inte alltid hinner med att lära sig grunderna för företagandets villkor. Än mindre skaffa sig branschkunskap eller kunskap kring avtalsskrivande. Genom att höja kompetensen hos företagarna finns det stora potentialer för SME-företagen att bidra till ökad tillväxt och fler anställningar. Företagarna Norrbotten tillsammans med sina samarbetspartners vill med detta projekt stärka förutsättningarna för samverkan för regionens utveckling. De fyra kommunerna har/kommer att ha det gemensamma att man har någon stor aktör inom näringslivet som har behov av underleverantörer. Speciellt bygg- och gruvbranschen efterfrågar insatsvaror och tjänster från olika underleverantörer vilket bidrar till sysselsättning och utveckling av regionen. Syftet med projektet är att hitta mötesplatser och att utbilda och höja kompetensen för SME-företagen. Därför ansöker Företagarna Norrbotten medfinansiering av Pajala kommun med kr för perioden till för att kunna genomföra projektet Kompetentare underleverantörer. sunderlag Projektbeskriving. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan. Pajala kommun finansierar likvärdig utbildning idag via Lärcentra.

20 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(20) 61 Chefsrapport Personalsituationen/försörjningen Informationen till handlingarna.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer