MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1587/2008, ingiven av Nevena Asenova, bulgarisk medborgare, för Initiativkommittén för invånarna i byn Mougla, och undertecknad av ytterligare 410 personer, om landbyte och åsidosättande av EU:s miljölagstiftning i Smoljanområdet i södra Bulgarien Framställning nr 1675/2008, ingiven av Alexander Karakachanov, bulgarisk medborgare, för Bulgariens gröna parti/bulgariens gröna, om landbyte och korruption i Bulgarien 1. Sammanfattning av framställning nr 1587/2008 Framställaren hänvisar till de tvivelaktiga förhållanden som råder i samband med utvecklingen av turist- och vintersportprojekt i Smoljanområdet i Rodopibergen i södra Bulgarien. Framställaren påpekar att de områden som de lokala myndigheterna har bytt med projektutvecklarna i enlighet med gällande bestämmelser i själva verket bör återlämnas till invånarna i området. Framställaren uppmärksammar särskilt idrotts- och turistcentrumet Perelik, ett utlandsbaserat bolag som är registrerat på Cypern och vars ägare har starka kopplingar till den bulgariska regeringen. Detta bolag har inlett ett jättestort projekt som omfattar mark- och skogsområden på hektar, delar av vilka man har föreslagit ska uppföras på Natura 2000-listan. Framställaren, som redan förgäves har vänt sig till den bulgariska ombudsmannen och Europeiska kommissionens representation i Bulgarien, ber därför Europaparlamentet att omgående ingripa hos de bulgariska myndigheterna och eventuellt tillsätta en undersökningskommitté för att stoppa de påbörjade infrastrukturprojekten, eftersom dessa dels strider mot EU:s gällande rättsakter på området, dels är ett tydligt bevis på den omfattande korruptionen i Bulgarien. Sammanfattning av framställning nr 1675/2008 CM\ doc PE v03-00 Förenade i mångfalden

2 Framställaren tar upp ett antal fall av landbyte i Bulgarien, där attraktiv mark i statlig ägo har bytts mot mindre värdefull mark ägd av privatpersoner med nära förbindelser till regeringen. Dessa attraktiva markområden med potential för turism ligger mestadels längs Svartahavskusten och i bergsregionerna, och många finns med på förteckningen över Natura 2000-områden. Framställaren påpekar att värdet av dessa landbyten sammanlagt uppgår till 3 4 miljarder euro, ett belopp som alltså gått förlorat för den bulgariska statskassan genom svågerpolitik och korruption. Eftersom den bulgariska författningsdomstolen inte tillåter att tredje parter överklagar till den högsta förvaltningsdomstolen är framställarens möjligheter att vidta åtgärder på nationell nivå ytterst begränsade. Han ber därför Europaparlamentet att ta upp ärendet. 2. Tillåtlighet Framställning nr 1587/2008: Framställningen förklarades tillåtlig den 19 mars Framställning nr 1675/2008: Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel i arbetsordningen). 3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009 Framställning nr 1587/2008: Framställarna klagar över att landbyte mellan kommuner och projektutvecklare sker utan insyn, kan förvärra tidigare orättvisor i äganderättssammanhang och kommer att innebära en risk för områden som är mycket värdefulla ur miljösynvinkel. Kommissionens iakttagelser Som parlamentet vet, från många tidigare framställningar, faller egendomslagstiftningen inte inom kommissionens behörighetsområde och därför finns det ingen grund för att ta upp enskilda fall till behandling på det sätt som framställarna uppenbarligen önskar. Dock har landbytet, inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen, där Bulgarien och Europeiska kommissionen tillsammans arbetar med att minska korruptionen överlag, faktiskt utpekats som en riskfaktor. I rapporten för 2008 ansågs det i samband med det femte riktmärket att det måste göras något åt detta, som ett led i åtgärderna mot tendenserna till korruption på det lokala planet. Efter det att rapporten framlagts inrättade Bulgarien en arbetsgrupp för att åtgärda frågan om landbyte, och nödvändiga ändringar trädde i kraft i skogslagen i februari 2009 och i jordabalken i mars Kommissionen håller situationen under fortsatt uppsikt för att dessa ändringar, tillsammans med de nya övervakningsrutinerna för fastighetsregistret, med det större mått av insyn de medger, ska fungera effektivt. Kommissionen vill inrikta framställningsutskottets ledamöters uppmärksamhet på den kommande årliga rapporten, som ska framläggas i juni Framställarna hänvisar till planerna på anläggande av idrotts- och turistcentrumet Perelik, där det ingår områden som utsetts till Natura 2000-områden. Beslutet om att anta en ändring av generalplanen för Smoljans kommun, så att den också skulle omfatta projektet med idrottsoch turistcentrumet Perelik, upphävdes emellertid med stöd av ett annat beslut som fattats av kommunfullmäktige i Smoljan, daterat den 13 mars PE v /7 CM\ doc

3 Slutsatser Bulgarien har vidtagit åtgärder mot det av framställarna påtalade förfaringssättet med landbyte. Kommissionen fortsätter att övervaka effekten av de åtgärder som vidtagits, men kan inte ingripa i enskilda fall. De lokala myndigheterna i Smoljan har upphävt beslutet om att anta en ändring av generalplanen så den skulle omfatta projektet med idrotts- och turistcentrumet Perelik med dess konsekvenser för Natura 2000-områden. Kommissionen kommer att fortsätta övervaka situationen för att se till att naturvårdslagstiftningen tillämpas korrekt. 4. Kommissionens svar, mottaget den 1 september 2009 Framställning nr 1675/2008: Problemet med mark- och skogsbyten togs upp av kommissionen i de periodiska rapporterna om Bulgarien inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen i juli 2008 och i februari Kommissionen behandlade denna fråga i samband med sin rapportering om åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption på lokal nivå (riktmärke 5). I sin rapport från juli 2008 fastställde kommissionen att mark- och skogsbyten var ett av de områden där det fanns en potentiellt hög risk för korruption och uppmanade de bulgariska myndigheterna att åtgärda detta problem. Som svar på rapporten i juli 2008 antog de bulgariska myndigheterna en handlingsplan i september Denna innehöll en rad konkreta åtgärder som motsvarade de viktigaste punkterna i rapporten och skulle göra det möjligt för Bulgarien att göra framsteg i enlighet med riktmärkena inom samarbets- och kontrollmekanismen. I handlingsplanen åtog sig de bulgariska myndigheterna bland annat att ändra lagen om kommunal egendom och skogsvårdslagen för att förbjuda markbyten och införa en tillsynsmekanism för försäljning av statlig egendom. I rapporten från februari 2009 noterade kommissionen att de ovannämnda bulgariska lagarna hade ändrats i syfte att förbjuda missbruk av mark- och skogsbyten. Ändringarna planerades träda i kraft den 1 februari 2009 (skogar) respektive den 1 mars 2009 (mark). Trots framstegen på lagstiftningsområdet har kommissionen fått rapporter som tyder på att missbruket av mark- och skogsbyten fortsätter. Icke-statliga organisationer har anfört att det görs försök att kringgå tillämpningen av lagen. Kommissionen har ingen direkt behörighet när det gäller lagstiftningen i fråga. Mark- och skogsbyten skulle enligt kommissionens åsikt emellertid kunna innebära risk för korruption, vilket i sin tur kan medföra en potentiell risk för organiserad brottslig verksamhet. Kommissionen saknar direkt behörighet även inom dessa områden, men har engagerat sig inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen som syftar till att åtgärda brister i rättsväsendet och bekämpa korruption och organiserad brottslighet i Bulgarien i syfte att få till stånd en ändring av lagstiftningen så att eventuellt missbruk av markbyten kan undvikas. Kommissionen kommer därför även fortsättningsvis att noggrant övervaka hur lagarna CM\ doc 3/7 PE v03-00

4 genomförs i praktiken och vid behov även följa upp denna fråga generellt med de bulgariska myndigheterna. Kommissionen kan däremot inte ingripa på grundval av enskilda anmälningar eller ärenden, eftersom den saknar behörighet att göra detta. 5. Kommissionens svar, mottaget den 8 oktober 2010 Framställning nr 1675/2008 Framställaren tar upp ett antal fall av markbyte i Bulgarien, där attraktiv mark i statlig ägo har bytts mot mindre värdefull mark ägd av privatpersoner med nära förbindelser till regeringen. Dessa attraktiva markområden med potential för turism ligger mestadels längs Svartahavskusten och i bergsregionerna, och många finns med på förteckningen över Natura 2000-områden. Framställaren påpekar att värdet av dessa markbyten sammanlagt uppgår till 3 4 miljarder euro ett belopp som alltså har gått förlorat för den bulgariska statskassan genom svågerpolitik och korruption. Eftersom den bulgariska författningsdomstolen inte tillåter att tredje parter överklagar till den högsta förvaltningsdomstolen är framställarens möjligheter att vidta åtgärder på nationell nivå ytterst begränsade. Han ber därför Europaparlamentet att ta upp ärendet. Kommissionen är medveten om de problem som framställaren tar upp, dvs. att skogsmark i privat ägo byts mot skogsmark i statlig ägo och att markanvändningen därefter ändras så att den utbytta skogsmarken får bebyggas. Såvitt kommissionen förstår vidtog Bulgarien åtgärder i januari och september 2009 för att avskaffa de lagliga möjligheterna att byta skogsmark och ändra markanvändningen, och den bulgariska åklagarmyndigheten driver en rad brottsutredningar som rör detta. Till följd av mottagna klagomål undersöker kommissionen om de numera upphävda bulgariska bestämmelserna om skogsbyte och senare ändring av markanvändningen gav företag en fördel som kan anses utgöra statligt stöd i den betydelse som avses i artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Allt statligt stöd som beviljas utan att kommissionen har underrättats och gett sitt godkännande enligt artikel i EUF-fördraget utgör olagligt stöd, såvida det inte är undantaget från underrättelsekravet genom ett gruppundantag som antagits av kommissionen enligt rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd1, eller utgjorde befintligt stöd vid datum för Bulgariens anslutning till EU. Enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget2 skulle kommissionen vanligtvis behöva begära att Bulgarien återkräver sådant olagligt stöd, såvida inte stödet kan förklaras förenligt med den inre marknaden enligt bestämmelserna i artikel och i EUF-fördraget. Slutsatser Bedömningen av de frågor som framställaren tar upp är komplicerad. I detta skede kan kommissionen inte uttala sig om den troliga utgången av bedömningen. 1 EGT L 142, , s EGT L 83, , s PE v /7 CM\ doc

5 6. Kommissionens svar, mottaget den 26 oktober 2011 Framställning nr 1675/2008 Som kommissionen gjorde klart i sitt tidigare svar håller man för närvarande på att undersöka om de numera upphävda bulgariska bestämmelserna om byten av skogsmark och därefter ändring av markanvändningen gav företag en fördel som kan anses som statligt stöd i den betydelse som avses i artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Kommissionen undersöker särskilt om det faktum att de koefficienter som användes för att beräkna administrativa priser i samband med bytesaffärerna aldrig uppdaterades ledde till att priserna för de berörda fastigheterna låg alltför långt från marknadspriserna. Detta skulle i så fall innebära en fördel för de privata parterna i bytena. Den 29 juni 2011 beslutade kommissionen att inleda ett formellt granskningsförfarande (i enlighet med artikel i EUF-fördraget) för att kontrollera om bytesaffärerna är förenliga med EU:s bestämmelser om statligt stöd. När ett formellt granskningsförfarande inleds får berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som granskas. Detta innebär inte att resultatet av granskningen avgörs i förväg. I detta skede kan kommissionen inte utesluta att privata företag som bytte sin skogsmark mot offentligt ägd skogsmark enligt den bulgariska lag som gällde fram till 2009 kan ha fått en selektiv ekonomisk fördel genom dessa byten. Fördelar kan ha uppstått särskilt i fall där den utbytta offentliga marken som övergick i privat ägo låg i ett attraktivt område, medan den utbytta privatägda marken som övergick i offentlig ägo låg i mer avlägsna områden. Dessutom påstås vissa av de offentliga skogsfastigheter som övergick i privat ägo ha omklassificerats från skogsmark till mark som får bebyggas enligt stadsplaneringen. Denna ändring kan ha ökat fastigheternas värde ytterligare. Kommissionens beslut offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 16 september Berörda parter uppmanades att inkomma med synpunkter till kommissionen senast den 16 oktober I kommissionens granskning analyseras de allmänna bestämmelserna om markbyten i Bulgarien för att avgöra om detta system gav upphov till en statligt finansierad selektiv ekonomisk fördel för de berörda företagen. Om kommissionen kommer fram till att bytesaffärerna innebar dolda subventioner kommer den att behöva bedöma om sådant stöd är förenligt med EU:s bestämmelser om statligt stöd. Kommissionens formella granskning kommer att avslutas genom att ett slutligt beslut fattas på grundval av de inkomna synpunkterna och kommissionens egen bedömning. I beslutet fastställs om åtgärderna utgör statligt stöd i den betydelse som avses i artikel i EUF-fördraget eller ej. Om kommissionen kommer fram till att markbytena utgjorde statligt stöd avgör den därefter om detta stöd var förenligt med den inre marknaden. Om slutsatsen blir att markbytena i Bulgarien innebar stöd som var oförenligt med den inre marknaden begär kommissionen att Bulgarien ska återkräva detta stöd från stödmottagarna, såvida detta inte strider mot EU:s allmänna rättsprinciper. Stödmottagarna måste i så fall betala tillbaka det 1 EUT C 273, , s. 13. CM\ doc 5/7 PE v03-00

6 stödbelopp som de har mottagit, plus tillämplig ränta, till statsbudgeten. Framställaren tog också upp frågan om möjligt statligt stöd vid byten av jordbruksmark. Kommissionens avdelningar genomför för närvarande en preliminär undersökning av denna fråga. De tillämpliga bulgariska bestämmelserna vid byten av jordbruksmark skiljer sig från de bestämmelser som gällde vid byten av skogsmark. Därför innebär inte resultatet av granskningen av skogsbyten något förhandsavgörande av bedömningen av byten av jordbruksmark. Kommissionens undersökning om statligt stöd är fristående från de brottsutredningar om bytestransaktionerna som har inletts i Bulgarien. I januari 2009 förbjöd den bulgariska regeringen byten av skogsfastigheter. Kommissionen övervakar Bulgariens framsteg med reformer av rättsväsendet och bekämpning av korruption och organiserad brottslighet inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Som en del av detta arbete övervakas även frågan om markbyten. 7. Kommissionens tredje kompletterande svar, mottaget den 31 maj 2013 Framställningarna nr 1587/2008 och 1675/2008 Som kommissionen slog fast i sitt tidigare skriftliga meddelande och vid sammanträdet i utskottet för framställningar den 8 maj 2012 håller den på att undersöka de frågor om statligt stöd som framställarna tagit upp. Kommissionens undersökningar inriktas på systemet för administrativ prissättning. Enligt de upphävda bulgariska bestämmelserna avgjordes priserna på skogsfastigheter vid bytesaffärer med hjälp av en metod som fastställdes i lag. Kommissionen granskar därför om det faktum att de koefficienter som användes för att beräkna sådana administrativa priser inte uppdaterades/var inkorrekta resulterade i att dessa priser låg för långt från marknadspriserna och därmed innebar fördelar för de privata parterna i bytena. Den 29 juni 2011 inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande enligt artikel i EUF-fördraget för att kontrollera om bytesaffärerna är förenliga med EU:s bestämmelser om statligt stöd. Beslutet om att inleda detta förfarande offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 16 september Att en formell granskning har inletts innebär inte att dess utgång kan förutsägas. Berörda parter får möjlighet att inkomma med synpunkter på de åtgärder som granskas. I det aktuella ärendet mottog kommissionen synpunkter från 25 berörda parter. De bulgariska myndigheterna fick möjlighet att lämna synpunkter på såväl beslutet om att inleda förfarandet som synpunkterna från berörda parter. Kommissionens avdelningar bedömer de synpunkter som inkommit. På grundval av de synpunkter som mottagits och sin egen bedömning avslutar kommissionen sedan den formella granskningen med ett slutligt beslut om huruvida åtgärderna utgör statligt stöd eller ej. Om kommissionen beslutar att statligt stöd faktiskt beviljades måste den också avgöra om dessa åtgärder var förenliga med den inre marknaden. Om kommissionen slår fast att skogsbytena utgjorde oförenligt stöd kan den kräva att Bulgarien ska återkräva detta oförenliga stöd från stödmottagarna. PE v /7 CM\ doc

7 I detta skede av förfarandet, och med tanke på att frågorna som behandlas är komplexa, kan kommissionen emellertid inte uttala sig om det möjliga resultatet av granskningen. 8. Kommissionens fjärde kompletterande svar, mottaget den 31 oktober 2014 Framställningarna nr 1587/2008 och 1675/2008 Som kommissionen slog fast i sitt skriftliga meddelande har den undersökt de frågor om statligt stöd som framställarna tagit upp. Kommissionens undersökningar inriktades på systemet för administrativ prissättning. Enligt de upphävda bulgariska bestämmelserna bestämdes priserna på skogsfastigheter vid bytesaffärer med hjälp av en metod som fastställdes i lag. Kommissionen granskade därför huruvida det faktum att de koefficienter som användes för att beräkna sådana administrativa priser inte uppdaterades/var inkorrekta resulterade i att dessa priser låg för långt från marknadspriserna och därmed innebar fördelar för de privata parterna i bytena. Den 29 juni 2011 inledde kommissionen ett formellt granskningsförfarande enligt artikel i EUF-fördraget för att kontrollera om bytesaffärerna var förenliga med EU:s bestämmelser om statligt stöd. Den formella granskningen har nu avslutats genom ett slutligt beslut som fattades av kommissionen den 5 september I detta slutliga beslut bedömde kommissionen att olagligt och oförenligt stöd hade beviljats till vissa parter vid bytena av skogsmark och krävde att sådant statligt stöd skulle återkrävas. Det slutliga beslutet kommer att offentliggöras i den officiella tidningen så snart eventuella sekretessfrågor har behandlats. De bulgariska myndigheterna måste nu återkräva det oförenliga stödet från de berörda stödmottagarna och informera kommissionen om genomförandet av beslutet. Stödet ska ha återbetalats helt inom tolv månader från det slutliga beslutet. CM\ doc 7/7 PE v03-00

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN 1830-4044 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 En stor mängd

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Ny utveckling SIS II... 6 2.1. Migreringen från

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-014 PM 2 2014-03-13 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback). Det kommunala bolaget Hässleholms

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.8.2011 K(2010) 6055 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32037 (2010/N) Sverige Utbyggnad av bredband i Västra Götalandsregionen Herr Minister! 1. FÖRFARANDE (1) De svenska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.7.2013 COM(2013) 547 final 2013/0264 (COD) C7-0230/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer