Vad är en lämplig skogsbruksfastighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är en lämplig skogsbruksfastighet?"

Transkript

1 TRITA-INFRA EX ISSN ISRN KTH/INFRA/EX--04/087--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX Vad är en lämplig skogsbruksfastighet? Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL samt skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL Richard Stegander Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriverket STOCKHOLM 2004

2 Förord Denna uppsats är ett examensarbete med titeln Vad är en lämplig skogsbruksfastighet? - en studie inriktad på det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL samt skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL. Arbetet har utförts under hösten 2004 vid institutionen för infrastruktur, enheten för fastighetsvetenskap på KTH i Stockholm. Uppsatsen omfattar 20 akademiska poäng och är min sista insats inom min lantmäteriutbildning innan jag är redo att gå ut i yrkeslivet och testa mina kunskaper i praktiken. Under tiden jag skrivit examensarbetet har jag träffat många trevliga och kunniga personer och jag vill nu ta tillfället i akt att tacka dessa för den hjälp jag fått. Jag vill tacka min handledare Leif Norell på Lantmäteriverket, för råd och hjälp med styrning i arbetet. Jag vill även tacka de personer som hjälpt till med att skapa stommen i arbetet, nämligen de som delat med sig av sin praktiska erfarenhet av de aktuella paragraferna. Dessa är förrättningslantmätarna Lennart Höije, Camilla Jarlhed, Lars Ringbom, Urban Olmårs, Carl Enström, Sten-Olof Schärdin, Krister Rubensson och Olle Utterberg. Stockholm, december 2004 Richard Stegander 2

3 3

4 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 4 FÖRKORTNINGAR... 5 ABSTRACT... 6 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Syfte Metod Disposition ALLMÄNT OM SKOG OCH SKOGSBRUKSFASTIGHETER Fakta om skogen Skogspolitiken Produktionsmålet Miljömålet Fastighetsbildning avseende skogsbruksfastigheter Allmänt Historik Klassificering Förvärv AKTUELL LAGSTIFTNING Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL Andra omständigheter av intresse vid bedömningen av det företagsekonomiska kravet Skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL Undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 FBL DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN Urvalskriterier Resultat Den rådande skogspolitiken Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL Andra omständigheter av intresse vid bedömningen av det företagsekonomiska kravet Skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL Problematik

5 5 RÄTTSFALL SLUTSATSER Den rådande skogspolitiken Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL Andra omständigheter av intresse vid bedömningen av det företagsekonomiska kravet Skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL Slutord REFERENSFÖRTECKNING Förkortningar Dir. Direktiv FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) FD Fastighetsdomstolen flm Förrättningslantmätare ha Hektar HD Högsta Domstolen HovR Hovrätten JFL Jordförvärvslagen (1979:230) LM Lantmäterimyndigheten LMV Lantmäteriverket m 3 sk Skogskubikmeter Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar 5

6 Abstract This Master of Science Thesis, with the title What is a suitable forestry property unit? a study based on the legal demands the Swedish Real Property Formation Act is written by Richard Stegander at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm, Sweden, Department of Infrastructure, Division of Real Estate Planning and Land Law. The aim of the thesis is to investigate what is regarded as a suitable forestry property unit, when applications for subdivision, amalgamation etc shall be decided by the Swedish Cadastral Authorities. The thesis is based on existing law, preparatory works, handbooks from authorities, court cases and interviews with Cadastral Surveyors in six counties in Sweden (Jämtland, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Västra Götaland and Kronoberg County). One result of the thesis is, that property units with a yield of only 50 forest cubic metre per year can be approved as a forestry property. But in this case often additional requirements are that property is located near good roads, or that the property can be combined with some other lasting activity in the district. According to section 7 in the Real Property Formation Act land for forestry may not be divided in such a way that the possibility of economical use of the property suffers an impairment of any importance. The result of the study shows that this often require a return of fifty forest cubic metre per year. In exceptional cases the courts has decided an annual return of less than 100 forest cubic metre to be sufficient, then also considering other circumstances as e.g. that the property is located near good roads or that the property is well-formed. 6

7 Sammanfattning Detta examensarbete behandlar frågor om skogsbruksfastigheter och är gjort i samarbete mellan Lantmäteriverket och KTH. Examensarbetet heter Vad är en lämplig skogsbruksfastighet? - en studie inriktad på det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL samt skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL och syftar till att undersöka hur de aktuella paragraferna har tolkats i den praktiska tillämpningen. Studien behandlar vad som krävs för att en skogsbruksfastighet skall anses vara lämplig ur fastighetsbildningssynpunkt och vilka faktorer som påverkar bedömningen av detta. Vikten av en gemensam tolkning av paragraferna visade sig vara högst önskvärd vid Lantmäterimyndighetens seminarium om fastighetsbildning på landsbygden, som ägde rum den 15 september 2004 på Norra Latin i Stockholm. Där framkom tydligt skillnader i den praktiska tillämpningen. Studien omfattar sex intervjuer/diskussioner med utvalda förrättningslantmätare i olika delar av Sverige, aktuella rättsfall som behandlat tolkningen av paragraferna samt relevant litteratur, förarbeten, lagstiftning och handböcker. Förrättningslantmätarna har valts utifrån att de skall representera olika delar av landet och därför återfinns två från vardera Norrland, Svealand och Götaland. De aktuella förrättningslantmätarna arbetar vidare i områden med olika bonitet, klimatzoner samt befolkningstäthet och syftet med denna spridning är att se om det finns regionala skillnader vid tillämpningen. Uppsatsen visar att det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL har blivit betydligt lägre än vad det tidigare var och att både domstolarna och förrättningslantmätarna godkänner kravet, så länge det bidrar till ett ekonomiskt överskott. Det har även visat sig att vid prövningen av detta krav vägs ofta andra omständigheter in och det är därför sällan som det företagsekonomiska kravet sätter stopp för fastighetsbildningen. Det lägsta avkastningskravet som har godkänts enligt 3 kap. 5 FBL är på ca 50 m 3 sk. När det gäller skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL, så har det framkommit att det i de flesta fall ställs krav på en tillväxt av minst m 3 sk per år för att fastighetsbildningen skall godkännas. Dessa siffror är de som i förarbetena till denna paragraf anges som ett rimligt riktmärke, men där sägs det även att de inte är menade att fungera som ett absolut krav. Detta har framförallt domstolarna anammat och har därför vid några tillfällen tillåtet ett lägre avkastningskrav, där det lägsta för mig kända är på cirka 83 m 3 sk, och då har man även vägt in andra omständigheter. Studien visar också att det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL i regel oftast tolkas vara lägre än kravet i 3 kap. 7 FBL. 7

8 8

9 1 Inledning 1.1 Bakgrund Skogsbruket är tillsammans med jordbruket den näring som dominerar markanvändningen på landsbygden, därför kommer de flesta förr eller senare i kontakt med skogsbruket. Antingen som enskild skogsägare, bär- eller svampplockare som utnyttjar allemansrätten, som friluftsmänniska eller kanske som jägare. Många är vi i alla fall som berörs av skogen och dess tillgångar och de flesta är intresserade av att dessa finns kvar i framtiden. Jag tillhör den kategorin och är uppväxt i skogslänet Värmland och såg det som en både spännande och mycket intressant uppgift att försöka reda ut vad en lämplig skogsbruksfastighet innebär. Om man frågar en förrättningslantmätare framkommer det kanske att det inte är de lättaste bestämmelserna att tillämpa när man bildar en skogsbruksfastighet, bland annat 3 kap. 5 och 7 FBL. Dessa paragrafer har också ändrats en hel del under åren då de har tillämpats med hänsyn till rådande skogspolitik, vilket inte gör tillämpningen lättare. Jag vill genom detta examensarbete försöka reda ut vad en lämplig skogsbruksfastighet innebär. Enligt 3 kap. 5 FBL skall en lämplig skogsbruksfastighet ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Detta företagsekonomiska krav har funnits sedan år 1994, men det är inte riktigt klart vad detta uttryck innebär i praktiken. Förarbeten och rättspraxis ger inte någon bra anvisning för hur tolkningen bör ske. Det finns därför ett stort behov av tydliga riktlinjer och en samsyn vid bildandet av en skogsbruksfastighet. 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att undersöka hur det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL och skyddsregeln för skogsbruksfastigheter i 3 kap. 7 FBL har tolkats i den praktiska tillämpningen. Meningen med arbetet är också att utreda om det finns regionala skillnader eller likheter vid tolkningen. Vidare skall domstolsmaterial studeras för att se om det går att dra några generella slutsatser ur dessa. 1.3 Metod Examensarbetet består av två huvuddelar, en allmän del och en utredande del. Arbetets allmänna del, som behandlar bakomliggande faktorer som påverkar skogsbruksfastigheter samt skogens betydelse för samhället, grundar sig främst på studier av litteratur, förarbeten, lagtext och LMV:s handböcker. Den utredande 9

10 delen, som framför allt inriktar sig på det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL och skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL, grundar sig på intervjuer med förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheter i olika delar av landet samt studier av rättsfall och förarbeten. Jag började arbetet med att studera litteratur, förarbeten, lagstiftning samt de rättsfall som finns inom ämnet för att utifrån detta kunna fastställa de kärnfrågor som låg till grund för intervjuerna. För att hitta passande förrättningslantmätare till intervjuerna utgick jag tillsammans med min handledare från personer som precis som vi deltagit vid seminariet om fastighetsbildning på landsbygden, som ägde rum den 15 september på Norra Latin i Stockholm. Tanken när vi valde ut lämpliga personer var också att de skulle representera olika delar av Sverige för att påvisa om det finns några regionala skillnader vid tillämpningen. Av de utvalda länen ligger två i Norrland, två i Svealand och två i Götaland. Jag tog kontakt med ett antal förrättningslantmätare och bokade in tid för intervju och skickade även i förväg ut intervjuunderlaget för att de skulle kunna sätta sig in i frågeställningarna samt även hinna samla på sig passande exempel som berör paragraferna. De utvalda områdena är Jämtlands län med kontor i Östersund, Gävleborgs län med kontor i Gävle, Värmlands län med kontor i Torsby, Västmanlands län med kontor i Västerås, Västra Götalands län med kontor i Mariestad och slutligen Kronobergs län med kontor i Växjö. 1.4 Disposition Examensarbetet är disponerat på sex kapitel. I kapitel två finns en allmän del, där fakta om skogen redovisas samt den rådande skogspolitiken och hur den har förändrats genom åren. Här beskrivs också de för skogspolitiken så viktiga produktionsmålet och miljömålet. I kapitlet redovisas även en djupare beskrivning av begreppet skogsbruksfastighet där bland annat historik och klassificering klargörs. De för examensarbetet mest intressanta paragraferna beskrivs i det tredje kapitlet, där även undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 FBL behandlas. Tyngdpunkten för examensarbetet återfinns i det fjärde kapitlet. Kapitlet inleds med en förklaring om hur urvalet av förrättningslantmätare till intervjuerna har skett. Här redovisas sedan också vad som framkommit av de sex intervjuer som har genomförts med olika förrättningslantmätare för examensarbetet. Kapitlet visar vilka regionala skillnader och likheter som kommit fram och därtill också vad som upplevs som problematiskt med paragraferna. Kapitlet inriktar sig främst på de kärnfrågor som yppat sig vid studerandet av lagstiftning, förarbeten, rättsfall samt litteratur. Det femte kapitlet klargör de mest intressanta rättsfall som finns inom området. I det sista kapitlet redovisas de slutsatser som går att utläsa av det som framkommit av intervjuerna samt från relevanta rättsfall. 10

11 2 Allmänt om skog och skogsbruksfastigheter Skogen är i Sverige en nationell tillgång som har betydelse både för den enskilde skogsägaren och för hela samhället. Skogen har många funktioner. Den är leverantör av förnybar råvara, den skapar sysselsättning, den är livsmiljön för växter och djur, den fungerar som källa för friluftsliv, den är även bärare av kulturmiljövärden och estetiska värden, den fungerar som näringsmässig bas för renskötsel och som producent av bär, svamp och jaktbart vilt. Skogsindustrin är också vår främsta exportnäring. Alla dessa funktioner måste uppmärksammas vid hanteringen av skogsresurserna på all skogsmark, men även på skogliga impediment. 1 Skogen är en tillgång som varje generation måste värna och vårda, då framtida generationer också kommer att vara beroende av de nyttigheter som skogen ger Fakta om skogen Sveriges landyta består av ungefär två tredjedelar skog i någon form. De s.k. produktiva skogsmarkerna innefattar 55 % av landytan, vilket motsvarar ca 22,7 miljoner ha, medan arealen impediment är 5,8 miljoner ha. Figur 1. Skogsmarkens fördelning på ägarkategorier. 3 1 Prop. 1992/93:226 s SOU 1992:76 s Skogsstatistisk årsbok (2004) s. 35. Till ägarkategorin övriga allmänna ägare hör kommuner och landsting, medan ägarkategorin övriga privata ägare innehåller allmänningar, besparingsskogar och kyrkans skogar. 11

12 Under år 2000 fanns det skogsägare och skogsföretag. Av dessa skogsägare var ca 38 % kvinnliga, medan andelen utboägda företag var ca 34 %. Med utboägt företag menas här ett företag vars ägare bor utanför den kommun där fastigheten är belägen. 4 Det totala virkesförrådet beräknas vara omkring 3 miljarder m 3 sk och av detta är cirka 42 % gran, 39 % tall, 11 % björk och 6 % övriga lövträd. Medelvirkesförrådet per ha uppskattas till cirka 127 m 3 sk. Virkesförrådet i Sveriges skogar har sedan 1920-talet ökat med mer än 60 %, i Götaland har det mer än fördubblats sedan början av 1900-talet. Tillväxten är idag ca 104 miljoner m 3 sk, detta kan jämföras med 60 miljoner m 3 sk på 1920-talet. Också här har den största ökningen skett i Götaland. Medelboniteten på skogsmark i Sverige är cirka 5,3 m 3 sk per ha och år. 5 Begreppet bonitet uttrycker bördigheten för en ståndort, och det är samma sak som en ståndorts förmåga att producera virke. Med ståndort menas ett område som har en för växterna enhetlig livsmiljö och inom hela sin areal har en avgränsad ståndort samma produktionsförmåga. 6 Boniteten påverkas av flera faktorer och då i första hand av växtplatsens geografiska läge, klimat, jordmån, fuktighetsförhållande och trädslag. Boniteten mäts som ett mått av m 3 sk per ha och år och den stiger från norr till söder. Boniteten varierar även kraftigt över landet, där man t.ex. i Norra Norrland har omkring 2,8 medan man i Götaland har i snitt 8,5. 7 Figur 2. Skogsmarkens bonitet i Sverige. 4 Skogsstatistisk årsbok (2004) s Skogsstatistisk årsbok (2004) s AssiDomän (1999) s.141 och Sveriges National Atlas (1990) s

13 2.2 Skogspolitiken Vi har i Sverige en lång tradition av att sköta våra skogar, så att de producerar en god avkastning. Vår första skogsvårdslag kom redan år Denna lag innebar att ny skog måste anläggas när den gamla avverkats och denna regel finns fortfarande kvar. Vi engagerade oss också tidigt i hur våra skogar sköts och detta hänger samman med att skogen alltid haft en central roll i vårt samhälle. Man insåg också tidigt att skogen måste vårdas för att vi skall kunna bedriva ett uthålligt skogsbruk och här spelar skogspolitiken en stor roll, då den reflekterar samhällets syn på hur våra skogar bör utnyttjas för olika ändamål. Här nedan presenteras i tabell 1 några exempel på 1900-talets skogspolitiska beslut. 8 Årtal Åtgärd 1903 Krav på ny skog efter avverkning 1923 Skydd för yngre skog 1948 Endast gallring i utvecklingsbar skog. Regler om hur mycket skog som får avverkas Skyldighet att anmäla slutavverkning. Naturvårdshänsyn vid skogsbruksåtgärder Ett produktionsmått formuleras. Skyldighet att röja ungskog Krav på att avverka viss andel av den slutavverkningsbara skogen. Skyldighet att ha skogsbruksplan Skydd för ädellövskogen Miljömålet och produktionsmålet jämställs. Redovisning av miljöhänsyn vid slutavverkning. Färre regler om skogsproduktion. Tabell 1. Skogspolitiska beslut under 1900-talet. 8 Skogsvårdsstyrelsen (1993) s. 4 13

14 2.2.1 Produktionsmålet Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar. 9 Sveriges skogar har historiskt sett haft stor betydelse för vårt välstånd och så kommer det med största sannolikhet även att vara i framtiden. Skogen har varit en viktig försörjningskälla i vårt land under åskådlig tid och skogsnäringen bidrar till att uppfylla flera av de övergripande samhällsmålen som t.ex. den ekonomiska politiken och regional- och sysselsättningspolitiken. Det är därför viktigt att skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt, så att våra skogar uthålligt ger en god avkastning. 10 Med uthålligt god avkastning, som det kommer till uttryck i 1 skogsvårdslagen, menas en avkastning som försöker uppfylla dagens krav utan att begränsa möjligheterna att möta framtidens behov. Detta innebär att skogsbruket måste bedrivas på ett sådant sätt att ekosystemet inte utarmas och att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bibehålls Miljömålet Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas års skogspolitik, där miljömålet jämställs med produktionsmålet, har inneburit att miljövården fått större vikt. Detta innebär att skogsbrukets sektorsansvar för naturvården och kulturvården har förstärkts. Skogsbruket har därmed fått ett ökat ansvar för att miljömålet uppfylls, och det blir därför viktigt att man kan känna igen och vårda sådana naturtyper och kulturmiljöer som är särskilt viktiga att bevara. Skogspolitiken innebär vidare att mer skog skyddas, detta kan ske på något av följande sätt, genom detaljhänsyn, hänsynsytor, hänsynsområden eller genom naturreservat. 13 Miljömålet fyller inte bara en viktig 9 Prop. 1992/93:226 s Skogsvårdsstyrelsen (1993) s Prop. 1992/93:226 s Prop. 1992/93:226 s Skogsvårdsstyrelsen (1993) s

15 allmän funktion utan det är också en förutsättning för ett fortsatt effektivt skogsbruk, då ett bärkraftigt, långsiktigt skogsbruk inte kan bedrivas om man bortser från de naturgivna förutsättningarna eller motverkar dessa. 14 Den ökade betydelsen av miljövård kommer som ett led av de nya kunskaper och den ändrade insikten om samspelen i naturen, som har kommit fram sedan det förra skogspolitiska beslutet. För att kunna bevara en biologisk mångfald är det viktigt att man använder det skogpolitiska instrumentet till att avsätta mark till naturreservat där skogen kan lämnas för fri utveckling samt att man bildar biotopskydd. 15 Slutligen kan tilläggas att regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att utvärdera och se över skogspolitiken. Utredaren skall bland annat bedöma hur väl produktions- och miljömålet har uppfyllts. Andra faktorer som skall belysas är bland annat virkesförsörjningsfrågorna samt de ökande och konkurrerande anspråken på råvaran. Man skall även beakta de förändringar av skogsnäringens villkor som skett de senaste tio åren. Vissa faktorer som påverkat skogspolitiken skall analyseras vilket bland annat gäller EU-medlemskapet, EU:s utvidgning, internationell skogspolitik samt förändringar i privatskogsbruket när allt fler skogsägare inte bor på och brukar sin fastighet. Utvärderingen skall inte begränsas till de faktorer som direkt påverkar skogen och skogsbruket, utan politiken skall utvärderas i ett vidare samhälls-perspektiv. Till skogspolitikens medel hör idag bland annat att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning om gällande regelverk och lämpliga former för att bedriva ett hållbart skogsbruk. Utredningen skall också granska de skogspolitiska medlen och se om de kan behöva justeras eller anpassas till ändrade förutsättningar. En grundläggande fråga för utredaren är att bedöma om medlen i sin nuvarande utformning räcker för att målen skall uppnås och om det finns möjligheter till effektiviseringar Prop. 1992/93:226 s Prop. 1992/93:226 s Dir. 2004:70 s

16 2.3 Fastighetsbildning avseende skogsbruksfastigheter Allmänt När man bildar en skogsbruksfastighet genom fastighetsbildning kan detta ske genom endera nybildning eller ombildning. Den ny- eller ombildade fastigheten måste enligt 3 kap. 1 FBL vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Vidare får fastighets-bildningen inte genomföras om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning. Exempel på detta kan vara extensivt utnyttjande av ett markområde för friluftsliv. 17 Nybildning av en fastighet kan ske genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, vilket framkommer av 2 kap. 1 FBL. Vid ombildning av en fastighet förändras redan befintliga fastigheter utan att några nya fastigheter bildas. Ombildning sker genom fastighetsreglering, som vid bildandet av en skogsbruks-fastighet kan innebära överföring av mark från en fastighet till en annan fastighet. 18 Oberoende av om en fastighet nybildas eller ombildas skall den uppfylla lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL. Detta kapitel delas in i fyra delar, och dessa är allmänna lämplighetsvillkor i 1-4, särskilda bestämmelser om jordbruk, skogsbruk och fiske i 5-8, undantagsbestämmelserna i 9-10 samt fastighetsbildning över kommungräns m.m. i 11. Syftet med lämplighetsvillkoren är att skapa ett från allmän uppfattning rationellt nyttjande av den fasta egendomen. 19 När det gäller de allmänna lämplighetsvillkoren är 3 kap. 1 FBL extra viktig, där det bland annat framkommer att den fastighet som nybildas eller ombildas skall med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. Paragrafen säger också att fastighetsbildning inte får ske om fastigheten inte får varaktig användning för sitt ändamål inom överskålig tid. Vid tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om jordbruk, skogsbruk och fiske i 3 kap. 5-8 FBL blir det dock skillnad beroende på om det handlar om en nybildning eller en ombildning. Vid nybildning av en skogsbruksfastighet gäller förutom de allmänna lämplighetsvillkoren även 3 kap. 7 FBL. En djupare beskrivning av 3 kap. 7 FBL görs i kapitel 3.3. Om det istället sker en ombildning mellan t.ex. befintliga skogsbruksfastigheter skall paragrafen 3 kap. 5 FBL tillämpas, denna paragraf beskrivs närmare i kapitel Prop. 1993/94:27 s Julstad (2000) s Nestor (2001) s. 9 16

17 2.3.2 Historik Fastighetsbildningslagen är en ramlag och därmed ges tolkningsutrymme att beakta den rådande skogspolitiken. 20 Innebörden i det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL har ändrats ett antal gånger. Från början var det ett krav på att den skogsbruksfastighet som bildades skulle drivas som ett heltidsföretag. Tanken var att skogsbruket skulle kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt av de naturligt givna förutsättningarna. Att samverkan mellan jordbruks- och skogsbruksdrift på samma fastighet kunde ge möjligheter till ökad lönsamhet skulle normalt inte beaktas vid bedömningen. År 1991 ändrades paragrafen och kravet minskades något. Istället ställdes nu krav på att brukningen skulle medföra en deltidssysselsättning. 21 Då det fanns kritik mot de tidigare bestämmelserna om att fastigheten måste vara så stor att den kan ge sin brukare dennes huvudsakliga inkomst och det även ansågs att kraven på fastigheten skulle kunna ställas lägre i glesbygd skedde ytterligare en ändring år Denna ändring, som gäller fortfarande, gick ut på att reglerna gjordes mer liberala och det blev då tillåtet att bilda mindre företag. Ändringen år 1994 hade även till följd att skyddsparagrafen i 3 kap. 7 FBL skärptes. Efter ändringen år 1991 innebar det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL att det företag som skulle bedrivas på fastigheten skulle bli ekonomiskt godtagbart. Detta medförde att lönsamhetskravet var uppfyllt om företaget kunde väntas lämna ett ekonomiskt överskott som är godtagbart med hänsyn till de insatta resurserna. Företaget skulle ge intäkter som täckte kostnaderna och därutöver ge en rimlig ersättning för nedlagt arbete. Företag som gav ett mindre bidrag till brukarens försörjning kunde i princip endast godtas om företaget borde komma till stånd av regionalpolitiska skäl eller med hänsyn till intresset av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Ett deltidsskogsbruk som inte uppfyllde lönsamhetskravet kunde också i vissa fall komma till stånd med tillämpning av undantagsregeln i 3 kap. 9 FBL. Det var också tillåtet att skogsbruket kunde kombineras med andra verksamheter för att på så sätt bidra med sysselsättning och inkomst i glesbygd. 23 I förarbetena till ändringen år 1994 föreslogs att det skulle bli lättare att bilda mindre skogsbruksfastigheter. Förslaget innebar att lämplighetsbedömningen skulle göras efter delvis nya kriterier, där ökad vikt skulle tillskrivas de regionalpolitiska intressena samt att skyddsregeln för skogsbruket jämkades så att skyddet för skogsnäringen och miljöintressena förstärks. 24 Ändringen som skedde år 1994 ändrade det företagsekonomiska kravet för skogsbruksfastigheter, då det mildrades för att göra det möjligt att bilda mindre fastigheter och därmed främja sysselsättning och bosättning på orten. I lagtexten uttrycks detta som att företaget som bedrivs på fastigheten skall ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Detta innebar att kravet på huvudsaklig inkomst från företaget togs bort. Det nya kravet medförde att lägre krav kunde ställas på det företagsekonomiska kravet inom 20 Prop. 1993/94:27 s SOU 2001:38 s Prop. 1993/94:27 s Landahl & Nordström (1991) s Prop. 1993/94:27 s

18 glesbygd, om det främjar sysselsättning och bosättning på glesbygden. Av regionalpolitiska skäl skall även hänsyn tas till möjligheten att kombinera verksamheten på fastigheten med annan verksamhet på orten, med kravet att dessa skall ha långsiktiga förutsättningar. Lagändringen innebär också att särskild hänsyn skall tas till natur- och kulturvården. 25 Det ansågs finnas risk för att fastighetsbildningar skulle komma att genomföras i strid med rådande skogspolitiska mål, på grund av att det företagsekonomiska kravet minskades. För att förhindra detta behövde skyddsregeln för skogsnäringen i 3 kap. 7 FBL stärkas. Denna paragrafs uppgift blev då att skydda såväl intresset av att landets skogstillgångar tas tillvara på ett rationellt sätt som intresset av att olika miljöhänsyn inte försummas. Den nya regeln skulle fortfarande ge skydd mot dålig arrondering och långtgående ägosplittring, men den skulle även hindra att befintliga skogsföretag delas upp i alltför små enheter. Paragrafen skulle också skydda mot att nya skogsbruksfastigheter blev för små för att skogstillgångarna skulle kunna utnyttjas på ett rationellt sätt. Man menade att vid för små fastigheter kan det finnas en risk för att ägaren inte har tillräckligt ekonomiskt incitament att bedriva ett rationellt skogsbruk. Vidare skulle regeln ge ett skydd mot bildandet av skogsbruksfastigheter som från naturvårdens synpunkt kan bedömas vara alltför små. Den nya skyddsregeln skulle utgöra en spärr för hur pass små skogsbruksfastigheter som överhuvudtaget skulle få bildas. 26 I och med lagändringen år 1994 blev nu inte bara virkesavkastningen avgörande vid bildande av en skogsbruksfastighet utan hänsyn skulle också tas till övrig avkastning från fastigheten, som t.ex. jakt, fiske och bärplockning Klassificering Det kan ibland vara svårt att avgöra om en fastighet med både jordbruksmark och skogsmark skall betraktas som en jordbruksfastighet eller som en skogsbruksfastighet. Denna klassificering får direkt betydelse för vilken av skyddsparagraferna 3 kap. 6 eller 7 FBL som skall tillämpas. I det fall att fastigheten klassificeras som en jordbruksfastighet hamnar man i 3 kap. 6 och om den klassificeras som en skogsbruksfastighet hamnar man istället i 3 kap. 7 FBL. I lagstiftningen finns ingen definition av begreppen vare sig i FBL eller i JFL. Den enda ledning som finns i frågan återfinns i förarbetena till ändringen av FBL, d.v.s. prop. 1993/94: I detta förarbete anges att i första hand skall en fastighet, där det bedrivs ett kombinerat jord- och skogsbruk, bedömas utifrån vilket ändamål som är det på fastigheten dominerande. Fastigheten bör vidare bedömas som en jordbruksfastighet, då jordbruksdelen har sådan omfattning och effektivitet att det kan anses som utvecklingsbart eller bärkraftigt. Detta medför att en fastighet, där det drivs ett kombinerat jord- och skogsbruk skall bedömas 25 Nestor (2001) s. 5 och SOU 2001:38 s Prop. 1993/94:27 s SOU 2001:38 s

19 som en skogsbruksfastighet om fastigheten inte kan bedömas ha en jordbruksdel som är utvecklingsbar eller bärkraftig Förvärv Det finns vissa begränsningar i rätten att förvärva en skogsbruksfastighet, då man genom JFL prövar förvärvarens lämplighet och inte fastighetens lämplighet. Detta gäller framförallt vid överlåtelse av en fastighet och därför måste JFL uppmärksammas vid köp, byte eller gåva av hel eller del av en skogsbruksfastighet. Prövningen enligt JFL skall ge möjligheter att beakta glesbygdsintressen och därigenom kan bestämmelserna användas som ett självständigt regionalpolitiskt instrument. 30 Det krävs förvärvstillstånd i tre särskilda situationer, där den första är om förvärvet avser fastighet i glesbygd. Det krävs dock inte tillstånd för den som i minst ett halvår varit bosatt i glesbygd inom den kommun fastigheten är belägen. Undantag görs även för den som har förbundit sig att vara bosatt på fastigheten i minst fem år. Den andra situationen som kräver förvärvstillstånd är om förvärvet avser egendom i ett omarronderingsområde, d.v.s. ett område med mycket stark ägosplittring för vilken länsstyrelsen har fastställt en plan för rationalisering av ägostrukturen. Den sista situationen är om förvärvaren är juridisk person. JFL syftar numera framför allt till att främja bosättning och sysselsättning på landsbygden Prop. 1993/94:27 s Nestor (2001) s Prop. 1993/94:27 s

20 3 Aktuell lagstiftning Det här kapitlet beskriver utförligt de huvudparagrafer, 3 kap. 5 FBL och 3 kap. 7 FBL, som arbetet tar sikte på. Vidare redovisar kapitlet också undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 FBL, som i vissa situationer kan vara användbar. 3.1 Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 FBL För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340). Bestämmelsens första stycke innehåller det företagsekonomiska kravet. Detta krav säger att vid bedömningen av om en skogsbruksfastighet är lämpad för sitt ändamål skall utgångspunkten vara att den skall medge att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. 32 Att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte, innebär enligt förarbetena att företaget alltid måste lämna ett visst positivt bidrag till brukarens försörjning. 33 Detta medför att kravet i 3 kap. 5 FBL numera endast i undantagsfall kommer att utgöra hinder för fastighetsbildning. Lagtexten säger vidare att de regionalpolitiska intressena skall tillskrivas särskild betydelse i glesbygd vid bedömningen av om ett företag ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Detta medför dock inte att sysselsättnings- och bosättningsaspekten inte skall kunna tillmätas betydelse även i andra områden med utpräglad glesbygdskaraktär än de som pekas ut som ren glesbygd enligt JFL. 34 Den gällande lagen innebär att man i glesbygdsområden skall kunna ställa lägre krav på vad en skogsbruksfastighet inbringar i inkomst under förutsättning att fastighets-bildningen främjar bosättning och sysselsättning på orten. I glesbygd där behovet av regionalpolitisk hänsyn är särskilt stort kan det därför vara motiverat att vara något mindre restriktiv i fråga om bildandet av små fastigheter, eftersom förarbetena säger att all bosättning i glesbygd bör uppmuntras. Detta gäller även då fastigheten inte direkt kan kopplas till någon varaktig 32 Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s Prop. 1993/94:27 s

21 sysselsättning. 35 Exempel på detta kan vara i områden där det råder god tillgång på mark då även bosättning under endast en del av året, som t.ex. fritidsboende som förenas med fritidsjordbruk, kan vara av positiv betydelse för glesbygden. 36 Då en tendens har varit att människor nu i högre grad än tidigare söker sig till en typ av bosättning, där boende i en tätort kombineras med fritidsboende på landsbygden bör därför den enskilde ges ett större spelrum vid fastighetsbildning. 37 Det bör dock inte vara möjligt att bilda små, icke bärkraftiga skogsbruksfastigheter för boende under en viss säsong eller deltidsskogsbruk, om det finns risk för att detta skulle försämra möjligheterna att skapa eller bevara permanent bosättning på orten. 38 Lagtexten säger även att vid bedömningen av det företagsekonomiska kravet skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Texten säger vidare att hänsyn skall tas till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Dessa omständigheter beskrivs närmare i kapitel 3.2. Det är även viktigt att poängtera att när det gäller avkastning från en skogsbruksfastighet så skall denna ses i ett långsiktigt perspektiv, vilket innebär att det aktuella skogstillståndet i regel saknar betydelse. Det skall istället allmänt prövas om förutsättningar finns för att bedriva ett produktivt skogsbruk, detta kan t.ex. bli aktuellt då betesmark är tänkt att ställas om till skogsmark. Detta fall får då prövas, men ofta har betesmarker tidigare varit skogsmark och därför finns bra förutsättningar för att de åter kan bli detta 39 En allmän princip vid fastighetsbildning som också påverkar bildandet av skogsbruksfastigheter är att LM skall beakta och väga samman olika allmänna och enskilda intressen och därmed bör även hänsyn tas till de planer och riktlinjer som kommunen och länsstyrelsen har utarbetat. 40 Slutligen vill jag påpeka att lagtexten är skriven för tillämpningen av jordbruksfastigheter, men sista stycket säger att texten gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Jag har då mitt arbete handlar enbart om skogsbruksfastigheter valt att helt fokusera på dessa. 35 Prop. 1993/94:27 s Lantmäteriverket (1996) s Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s

22 3.2 Andra omständigheter av intresse vid bedömningen av det företagsekonomiska kravet När man skall bedöma vad som menas med ett godtagbart ekonomiskt utbyte bör hänsyn även tas till möjligheten att kombinera skogsverksamheten med annan verksamhet (kombinationsverksamhet). Hänsyn bör även tas till annan avkastning som fastigheten kan frambringa. Särskild hänsyn skall också tas till de regionalpolitiska intressena att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Det skall vidare tas hänsyn till att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Man bör vid bedömningen av om en skogsbruksfastighet kan anses lämpad för sitt ändamål kunna ta hänsyn till inte enbart den virkesavkastning som fastigheten kan ge utan man bör även kunna fastställa möjligheterna att få in annan avkastning från fastigheten, t.ex. genom jakt, fiske eller bärplockning. 41 Jakt har t.ex. stora rekreativa och ekonomiska värden och kan vara viktigt för skogens välmående, då framförallt älg och rådjur kan vålla svåra skador på skogen. 42 Det skall också vara möjligt att beakta fastighetsägarens möjligheter att komplettera intäkterna av fastigheten med intäkter av annan verksamhet. Då detta sker är det dock viktigt att så sker endast där det finns långsiktiga förutsättningar för en sådan kombinationsverksamhet. Fastigheten skall alltså kunna ge ett visst försörjningsunderlag under en följd av år. Detta kan likväl vara svårt att avgöra och åsikter har förts om att LM kan tvingas att pröva sökandens personliga förutsättningar att driva verksamhet av visst slag. 43 Det är dock upp till LM att självständigt bedöma om det finns realistiska möjligheter att kombinera verksamheten på fastigheten med annan verksamhet. Vid prövningen skall det granskas om det allmänt sett finns förutsättningar att kombinera skogsbruket med annan verksamhet. Detta innebär att LM inte behöver göra någon särskild prövning av sökandens lämplighet och förmåga att driva verksamheten. På grund av detta blir utrymmet mycket begränsat för att ta hänsyn till typiska individanknutna kombinationsverksamhet, som t.ex. författar-verksamhet. 44 Den verksamhet som företaget på fastigheten kan kombineras med kan t.ex. vara entreprenadrörelse, hantverk, hemslöjd, stuguthyrning, turistverksamhet, småindustri med mera, men man bör även räkna med inkomst av anställning. Det som skall beaktas är endast kompletterande verksamhet på orten, där tolkningen av vad som menas med på orten bör kunna ges en ganska vid betydelse. Det kan lämpligen handla om ett visst avstånd, t.ex. i en tätort, i samma kommun eller i en intilliggande kommun eller inom rimligt pendlingsavstånd. En förutsättning för att en kombinationsverksamhet skall beaktas är att sökanden hävdar att han eller hon avser att bedriva en sådan verksamhet. Normalt bör ett sådant påstående godtas. Det kan dock finnas fall då LM bör ifrågasätta detta, t.ex. om sökanden är bosatt i en annan del av landet Prop. 1993/94:27 s Prop. 1992/93:226 s Prop. 1993/94:27 s Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s

23 När det gäller bildandet av en skogsbruksfastighet med en kombinationsverksamhet baseras bedömningen inte bara på fastighetens areal. Beslutet beror även på den verksamhet sökanden avser att bedriva på fastigheten, då detta avgör hur mycket tid som blir över för verksamheter utanför fastigheten. Det finns därför inget klart samband mellan en fastighets areal och möjligheten till eller behovet av en kombinationsverksamhet, då vissa kombinationsverksamheter är arealanknutna, men andra inte är det. 46 Avsteg från det företagsekonomiska kravet skall också kunna göras om det behövs för att främja hänsynen till vården av natur- eller kulturmiljön. 47 Därför kan en omständighet, som t.ex. att fastigheten belastas av känsliga biotoper, spela in och därmed sänka kravet i 3 kap. 5 FBL. 3.3 Skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den innebär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340). Lagtexten lyder som texten ovan och formuleringen av bestämmelsen har skett så att den gäller såväl nybildning som ombildning av fastigheter. 48 Paragrafen innehåller ett skydd för skogsbruksnäringen och där dess huvudsakliga syfte är att fastighetsbildning inte bör få ske om den riskerar att minska avkastningsnivån inom skogsbruket eller annars kommer i konflikt med de skogspolitiska målen. Innebörden i paragrafens första mening säger att det i princip inte får förekomma en delning av skogsmark på ett sådant sätt att möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. Detta ställer krav på behandlingsytornas storlek och utformning, där faktorer som t.ex. terrängförhållanden och vilken teknik som används inom skogsbruket påverkar hur små behandlingsytor som kan godtas. Vid senaste ändringen av paragrafen stärktes denna genom införandet av paragrafens andra mening. Denna innebär att den även utgör en spärr mot fastighetsbildning som medför en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Vid bedömningen av den andra meningen skall hänsyn tas till de skogspolitiska målen, d.v.s. produktionsmålet och miljömålet. Vid tillämpningen av 3 kap. 7 FBL måste fastigheterna för att godtas vara så stora att de lämpar sig för att bedriva ett rationellt skogsbruk. Krav ställs också på att de måste ha en sådan omfattning att skogsägaren kan antas lägga ned rimliga 46 Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s Landahl & Nordström (1991) s

24 resurser och ha ett rimligt intresse för att sköta skogen. Vid bedömningen av vad som är en lämplig fastighet enligt denna paragraf kan det vara lägligt att utgå från det riktmärke som rekommenderas i förarbetena, d.v.s. att den nybildade fastigheten skall kunna ge en årlig tillväxt på m 3 sk. Detta innebär att minsta storleken på en skogsbruksfastighet till mycket beror på markens förmåga att producera virke, d.v.s. boniteten. Det framgår dock av förarbetena att dessa siffror bör vara en lämplig utgångspunkt för bedömningen och att man därmed inte strängt alltid skall låsa sig vid dem. Det kan ibland vara svårt att se något proportionellt samband mellan storleken på en skogsbruksfastighet och fastighetens avkastning och därför måste även andra omständigheter vägas in och få en större betydelse, som t.ex. skiftesstorlek, skiftesform, topografi och befintliga vägsystem. Det som i slutändan avgör vad som utgör en skadlig delning av en skogsbruksfastighet bör bestämmas genom en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter. Ytterligare ett exempel på en omständighet som kan få betydelse vid sammanvägningen är fallet vid t.ex. klyvning då skogen på den delade fastigheten efter delningen kan antas komma att vårdas bättre än tidigare, och detta därför kan vara ett skäl att acceptera även något mindre lotter. Granskningen av vad som kan utgöra en skadlig delning av en skogsbruksfastighet måste även ses i perspektiv mot den ekonomiska och tekniska utvecklingen inom skogsnäringen. Därför kan detta i framtiden ge anledning till att använda andra riktmärken än de som används idag. 49 LMV har i sin handbok för hur paragrafen skall tillämpas satt riktmärken för storlek och arrondering. De anger liksom förarbetena en årlig tillväxt på m 3 sk för en skogsbruksfastighet. De rekommenderar vidare en möjlig behandlingsyta vid slutavverkning på minst tre ha och vid gallring minst fem ha och råder till en skiftesbredd på minst 150 m, då denna anses vara fullt tillräcklig för ett rationellt brukande Prop. 1993/94:27 s Lantmäteriverket (1996) s

25 En viktig fråga kan även vara om skyddsregeln i 3 kap. 7 FBL också skall tillämpas på jordbruksfastigheter som innehåller skogsmark. Tanken bakom skydds-bestämmelsen i 3 kap. 7 FBL är att fastighetsbildning inte bör få ske, om den riskerar att minska avkastningsnivån inom skogsbruket eller på annat sätt kommer i konflikt med de skogspolitiska målen. Därför kan man förmoda att skyddsbestämmelsen avser mark som är ämnad för skogsbruk, vilket då inkluderar skogsmark på en jordbruksfastighet. 51 Skyddsregelns innebörd är alltså att den skall förhindra bildandet av skogsbruksfastigheter som från skogsnäringens eller naturvårdens synpunkt kan bedömas vara alltför små. En berättigad fråga kan då vara om det egentligen finns någon större fara med att bilda små skogsbruksfastigheter. Av LMV:s handbok framkommer att det inte finns något som tyder på att vår allmänna fastighetsstruktur i skogen, med ett stort antal små enheter, har medfört lägre virkesproduktion eller svårigheter att på ett rationellt sätt ta tillvara på virket. När det gäller naturvården medför större fastigheter möjligen bättre förutsättningar att bedriva en mer planerad naturvård, men å andra sidan skapar små fastigheter förutsättningar för en större variation i skogsskötseln och en variation i landskapet som gynnar biologisk mångfald. 52 Hänsyn bör även tas till naturvärden, som t.ex. naturreservat och biotopskydd. Detta kan vara särskilt viktigt vid gränsdragning i skogen, då den inte bör ske genom eller intill känsliga biotoper eller på annat sätt som kan medföra oönskad störning på växt- och djurliv. Större naturligt sammanhängande och värdefulla naturmiljöer eller kulturmiljöer bör inte heller splittras genom fastighetsbildningsåtgärder. Hänsyn till natur- och kulturmiljöer bör även uppmärksammas vid bedömning av hur hög årlig tillväxt en skogsbruksfastighet bör kunna ge. Riktmärket på m 3 sk per år, bör därför tillämpas efter avdrag för den begränsning som hänsynen medför. 53 Det är också viktigt att förtydliga att de regionalpolitiska intressena inte spelar in vid bedömningen av 3 kap. 7 FBL utan dessa får endast betydelse i 3 kap. 5 FBL Lantmäteriverket (1996) s Lantmäteriverket (1996) s Lantmäteriverket (1996) s Prop. 1993/94:27 s

26 3.4 Undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 FBL Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller ombildas icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighetsindelningen förbättras och en mer ändamålsenlig indelning icke motverkas. Om man inte lyckas bilda en skogsbruksfastighet genom att använda 3 kap. 5 FBL kan ibland fastighetsbildningen vara tillåten ändå om man istället använder sig av 3 kap. 9 FBL. Exempel på ett sådant fall kan vara när det vid en fastighetsbildning inte går att få till stånd ett resultat som innebär att alla inblandade fastigheter blir lämpliga för sitt ändamål. Detta kan då godkännas om åtgärden innebär en total förbättring av fastighetsindelningen. 55 Bestämmelsen ger därför möjlighet att avvika från lämplighetskraven i 3 kap. 1 och 5 FBL. Lämplighetsvillkoren skall bedömas enskilt för varje fastighet och därefter bedöms förrättningsresultatet i sin helhet, då samtliga förbättringar vägs mot samtliga försämringar. Därför räcker det alltså inte med att någon försämring inte kommer till stånd, utan en förbättring måste bli resultatet av fastighetsbildningen Julstad (2000) s Nestor (2001) s

27 4 Den praktiska tillämpningen Detta kapitel grundar sig på de intervjuer med olika flm som jag utfört under oktober månad år Kapitlet inleds med ett avsnitt som förklarar tankarna bakom hur de olika områdena har valts ut. Nästa avsnitt redovisar resultatet av intervjuerna och kapitlet avslutas med ett avsnitt som tar upp den problematik som upplevs finnas vid tillämpningen av paragraferna. 4.1 Urvalskriterier Jag har i samråd med min handledare valt ut sex områden i olika delar av Sverige för att försöka reda ut om det finns några regionala skillnader vid tolkningen av paragraferna 3 kap. 5 och 7 FBL. Av de utvalda länen ligger två i Norrland, två i Svealand och två i Götaland. Undersökningen har skett genom att i dessa län intervjua utvalda förrättningslantmätare, där intervjuunderlaget bygger på de kärnfrågor som redovisas i kapitel 4.2.1, 4.2.2, och De aktuella områdena presenteras nedan i tabell 2. Län Ort Totalt antal ha skogsmark i länet Andel skogsmark i procent av total landareal Z, Jämtlands län Östersund % X, Gävleborgs län Gävle % S, Värmlands län Torsby % U, Västmanlands län Västerås % O, Västra Götalands län Mariestad % G, Kronobergs län Växjö % Tabell 2. Fakta om de utvalda länen. Som framkommer av tabellen ovan finns det mycket skog i dessa län, där Västra Götalands län och Jämtlands län ligger runt rikssnittet (55 %), när det handlar om andel skogsmark i jämförelse med den totala landarealen. De övriga länen ligger över rikssnittet med högsta andelen skog i Kronobergs och Gävleborgs län. De olika områdena representerar inte bara olika andelar skog i förhållande till landarealen utan också olika bonitetsklasser, d.v.s. att marken har skild bördighet och därför varierar tillväxten. I figur 3 redovisas medelboniteten i de olika länen, men denna medelbonitet får dock inte ses som strikt representativ för ett län eftersom det inom länet kan variera kraftigt. 27

28 9 8 8,7 9,0 7 7,4 6 6,4 6,5 m3sk/ha,år , Jämtlands län Gävleborgs län Värmlands län Västmanlands län Västra Götalands län Figur3. Medelboniteten i de olika länen. 57 Kronobergs län Tillväxten av skog påverkas också av vilken klimatzon man befinner sig i, nedan visas i tabell 3 de utvalda länen och orterna och vilka klimatzoner de tillhör. Län Klimatzon Ort Klimatzon Z, Jämtlands län 1,2,3 Östersund 2 X, Gävleborgs län 3,4,5 Gävle 4,5 S, Värmlands län 3,6,8 Torsby 3 U, Västmanlands län 3,5 Västerås 5 O, Västra Götalands län 6,7,8 Mariestad 6 G, Kronobergs län 7,8 Växjö 7 Tabell 3. Klimatzoner för de utvalda länen och orterna. 58 Länen har också skiftande fördelning av trädslag, där gran är det vanligaste i Jämtlands, Värmlands, Västra Götalands och Kronobergs län. I Gävleborgs och Västmanlands län är däremot tall det vanligaste trädslaget. Andelen lövträd är mer jämnt fördelat mellan länen och ligger mellan 11,4 % och 19,2 % Uppgifterna är hämtade från Riksskogstaxeringen Sveriges National Atlas (1990) s Skogsstatistisk årsbok (2004) s

jordförvärvstillstånd?

jordförvärvstillstånd? www.jordbruksverket.se Vem behöver jordförvärvstillstånd? Observera! I en broschyr som denna måste innehållet begränsas och förenklas. Texten i broschyren ger en ledning men ingen garanti för att en viss

Läs mer

Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning

Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning Föreläsningsanteckningar - Fastighetsbildning 3 kap Villkor för fastighetsbildning Allmänna lämplighets- och planvillkor 3:1 1 st Fastighetsbildning skall ge fastigheter (varför pluralis?) som är varaktigt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 DOM 2015-02-16 Stockholm Mål nr F 2986-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-05 i mål nr F 616-14, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning En rättsfallsstudie

Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning En rättsfallsstudie Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 141 Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp Fastighetsekonomi & Fastighetsjuridik Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning En rättsfallsstudie

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-162 Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst? Johan Skutin Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Leif Norell, Lantmäteriet STOCKHOLM 2006 Förord Föreliggande

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Large residental properties in the rural area - property formation and land use Kristoffer Persson Sammanfattning Det har

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen

Fungerande naturvård i skogen Fungerande naturvård i skogen Magnus Nilsson 1. Fastslagna politiska mål är helt OK Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt och djursamhällen bevaras så att i landet

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Klyvning för att minska stämpelskatt. Annika Selander

Klyvning för att minska stämpelskatt. Annika Selander Annika Selander Copyright Annika Selander 2013 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/13/5292 SE Tryckort

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2015-05-25 Minienkät nr 53 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning våren 2015 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhets strategi FÖR 2013 Foto: Kristian Svedberg Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p Kurser Företagsekonomi Företagsledning Natur och miljökunskap Skogsskötsel 35 p 25 p 20 p Småskalig transportteknik Totalt antal poäng 100 p Företagsekonomi 35 p Kursens

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Fastighetsreglering eller lagfart?

Fastighetsreglering eller lagfart? Anna Magnusson Institutionen för teknik och samhälle Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Technology and Society Real Estate Science Lunds Institute of Technology

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

JORD & SKOG 8. 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning

JORD & SKOG 8. 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning JORD & SKOG 8 8.1 Åker 8.2 Skog 8.3 Övergödning 8.4 Försurning 8.1 ÅKER Näring av nationell betydelse Såväl jord- som skogsbruk är enligt miljöbalken av nationell betydelse, även om åker- och skogsmark

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Fotograf/Copyright : Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Agenda Bakgrund och förutsättningar Övergripande mål Arbetssätt & Process Kort om förslagen

Läs mer