investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007"

Transkript

1 investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i juni 2007

2

3 Vision ska vara ett välkänt och betydande svenskt marknadsnoterat skogsbolag med hög lönsamhet och ett stort eget markinnehav. Bolaget Tisko - ett nytt modernt skogsbolag Nis adipissectet aliquam Tiskos Core affärsidé doloborper är att köpa iure dipit och sälja aliquip skogsfastigheter, suscilluptat luptat skogsproduktelendreros och trävaror. amcommy Inköpen nibh ea ska feugiatet vidareförädlas ver sum och del ut- etu- vevecklaerae för stinisi att bättre te feum möta illut marknadens nulla faci blaorem behov. Tiskos in ulput affärsidé adiat kommer ing även eraestionse att omsättas tatismolor i lämpliga sustrud länder min hent förutom amcommy Sverige. Exempel nummy på sådana nibh euguerosto länder är odigna Estland, feugiat Lettland, ummolortio Litauen och Ryssland. exer Tisko suscillute bildades facidui i mars blandignit wisl do core consed modiam, quis dit ilismod tionse do dolortie te min Idag finns henissed ett stort exerilla allmänt autem intresse zzrit för nonseni förnyelsebara atummy nit naturresurser både del do ur ett duis ekonomiskt dolor sumsandigna perspektiv conse och ur velent miljöhänseende. iustrud et iliquis Detta volut intresse adiam bedömer iure et vi laore som eu kraftigt feugait ökande ute molesequat även i ett längre num perspektiv. vel iustrud Därutöver tat, quatis är vår at bedömning ut ipit praestrud att efterfrågan del dolor på hus på landet, sommartorp, tomter och skogsgårdar även fortsättningsvis kommer att öka. Sammantaget ger detta förutsättningar för att framgångsrikt omsätta Tiskos affärsidé till en lönsam verksamhet. Genom att anpassa och förädla skogsfastigheter, skogsprodukter och sum trävaror zzrilis utifrån nis adio ett dolummy identifierat nonsequat, behov ger sustie Tiskos molore och veriliquat goda kunskap niat iure om dolorer branschen aessequ de bästa amcoreet förutsättningar ulla för unika inriktning corperiureet hög lönsamhet. lor augiamcon heniam quamcon seniamet, coreriurem quat. Mål Utpat Xerit irilit iure dolessent Ullaoreet Öka amcon värdet för henibh sina eugait aktieägare nullam, genom consecte att fokusera venisi på blam, tillväxt. quip et wisim accummo lendit praestrud do odolorer Under sequipsum juni 2007 ilit adit genomföra la adiamet en volorerat. nyemission Duisi. på högst 9 MSEK. Putpat. Re vel dolut nulla facip er ipsum ip ex er amet acillaortion Aktivt söka henim nya zzrit skogsprojekt alit vel del i ute Sverige et del och in estio närliggande odiam, quisl länder. dipsummy nim exer sustrud tet diat. Rud min vel ipisl Positivt ip eniamcorper rörelseresultat il ute 2008 tat iliquis dolor iusciliquis dio eugait luptat nismod mod tinisi bla corpero odolo-

4 Innehåll 5 Inbjudan till teckning av aktier 6 Bolaget 7 Bakgrund och motiv 8 Teckningsvillkor 9 Styrelsens ordförande har ordet 10 VD har ordet Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: till Teckningskurs: 1 kr per aktie Teckningspost: Minsta teckningspost är aktier Likviddag: Kontant likvid ska vara bolaget till handa senast Antal aktier före emission (varav A-aktier) Riskfaktorer och ekonomisk information Bolagsordning för Tisko 13 Skattefrågor 14 VD och styrelsen

5 Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen för har beslutat att genomföra en ägarspridning i bolaget. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 bemyndigades styrelsen att besluta om en nyemission av högst aktier av serie B. Med stöd av bemyndigandet har styrelsen den 29 maj 2007 beslutat om nyemission av högst aktier av serie B vardera med ett kvotvärde på 0,10 SEK. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,2 % av rösterna och 84 % av kapitalet Teckningen görs i form av teckningsposter om B-aktier dvs teckningsposter. Vid full teckning av erbjudandet uppgår antalet aktier till varav är A-aktier. Teckningskursen uppgår till 1 kr per B-aktie. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst SEK, förutsatt att emissionen fulltecknas. Genom emissionen tillförs bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Samtliga aktier, såväl befintliga som nyemitterade, har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster. Aktier i bolaget är av både serie A med tio röster per aktie och serie B med en röst per aktie. Samtliga nyemitterade aktier är av serie B. Detta erbjudande omfattas ej av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument.

6 Bolaget Affärsidé Tisko ska köpa och sälja skogsfastigheter, skogsprodukter och trävaror. Inköpen ska vidareförädlas och utvecklas för att bättre möta marknadens behov, och därmed kunna säljas, till marknadsmässiga priser. Affärsmodell Intäkterna baseras i huvudsak på försäljning av skog och trävaror, samt försäljning av skogsfastigheter eller delar därav. Intäkterna ökar i takt med att nya skogsfastgheter köps in och att förädlade produkter från dessa fastigheter säljs. Affärssystem Inköp av skogsfastighet Genomhuggning av skogsbeståndet, samt skogsvårdande åtgärder. Avstyckning av lämpliga hus och tomter, upplåtelse av jakt, lantbruk, fiske m.m. Förvaltning och försäljning av fastigheten. Inköp av skog/skogsprodukter Identifiera kundernas behov genomföra inköp (timmer, flis, pellets m.m.) Lagerhållning Försäljning, leverans Inköp av trävaror Identifiera kundernas behov genomföra inköp Förädlingsåtgärder (torkning, justering, hyvling etc.) Ev. lagerhållning Försäljning Pågående projekt Förhandling om förvärv av svenskt bioenergiföretag Tisko har förvärvat sin första skogsfastighet i Sverige. Samtal avseende förvärv av bolag i Baltikum pågår. Bolagsinfo Firmanamn: Säte: Vimmerby kommun, Kalmar län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: Datum för när bolaget startade sin verksamhet: Maj 2007 Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Postadress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon/Fax: / Besöksadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon/Fax: / Hemsida:

7 Bakgrund och motiv Skogsfastigheter I framför allt södra Sverige är familjeskogsbruket dominerande. Många skogsfastigheter har ärvts i generationer och med många delägare är det inte alltid man inser fastighetens fulla potential. Tiskos avsikt är att långsiktigt bygga upp ett skogsfastighetsbestånd, utveckla de potentiella värdena för att sedan vid lämplig tidpunkt sälja hela eller delar av innehållet. Priset på skogsfastigheter antas öka i snabb takt vilket innebär att en skogsfastighet kommer att vara dyrare imorgon än idag. Den starka prisutvecklingen på skogsprodukter förstärker denna utveckling. Skogsprodukter Handeln med skogsprodukter följer traditionella mönster. Inom den här sektorn är man inte lika affärsorienterad som t ex inom sågade trävaror. Här finns därför goda möjligheter för Tisko att göra affärer bara genom att köpa och sälja skogsprodukter. Marginalerna uppskattas till mellan 5-10 %. Här skapas marginalerna av att den som gör affärerna har ett stort kontaktnät och kan se affärsmöjligheter. Det är viktigt att våga tänka utanför det traditionella. Dessutom är prisutvecklingen på i princip alla skogsprodukter starkt positiv vilket innebär att det du köper idag är dyrare imorgon. Sannolikt består prisutvecklingen även långsiktigt, då skogsprodukter kommer att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle i framtiden. För Tisko är det en uppenbar styrka att kunna erbjuda ett sågverk leveranser av timmer mot att få köpa sågade trävaror. Trävaror Karaktäristiskt för marknaden för sågade trävaror är långa distributionsled med många mellanhänder. Det är således långt mellan kunden och tillverkaren och det är hård konkurrens mellan tillverkarna. Jämfört med andra branscher är trävarubranschen generellt sett dålig på att kundanpassa sina produkter, och går på så sätt miste om en högre marginal till förmån för att kunna leverera en större volym. Anledningarna är främst traditionella handelsmönster, produktionsoptimering snarare än kundanpassning samt att sågverken har för få säljare. En stor del av det som produceras är s.k. konsekvensprodukter som inte har någon kund. Tiskos affärsidé är att bättre anpassa sig efter kundens behov. Ökat fokus på skogen Intresset för att investera i skog är stort och drivs på av att skogsrelaterade frågor tar ett allt större utrymme i den allmänna diskussionen. Bland skogsägarna märks detta genom att de är mer optimistiska än någonsin när det gäller utvecklingen av priset på virke och skogsfastigheter. Den uppåtgående prisspiralen har också påverkat försäljningen av större fastigheter som tidigare handlats med en rabatt. Nu tenderar köparna att värdera storleken vilket gör att dessa fastigheter värderas med en premie. Sedan 2003 har värdet på skogsfastigheter ökat med cirka 50 procent.

8 Teckningsvillkor och anvisningar 1. Teckningskurs Teckningskursen 1 kr per B-aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. 2. Teckningspost Aktien tecknas i teckningsposter om B-aktier innebärande att erbjudandet totalt omfattar teckningsposter á kronor per teckningspost. 3. Aktier Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst niomiljoner ( ) aktier. Genom nyemissionen kommer antalet aktier öka till högst stycken. Bolagets aktiekapital ökas med högst niohundratusen ( ) kronor 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden från måndagen den 11 juni 2007 till och med fredagen den 29 juni Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 5. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara tillhanda senast fredagen den 29 juni. Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Tel: Fax: Likviddag Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Likviddag 6 juli Rätten till vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 8. Tilldelning Tilldelning av aktier sker efter beslut av styrelsen för Tisko AB (publ). Tilldelning är oberoende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske med start 2 juli Aktiernas kvotvärde De nya aktierna ska ha ett kvotvärde värde av 0,1 (10öre) kronor per styck. 10. Aktieboken VPC-registrering av aktien beräknas ske under hösten Emissionserbjudandet Erbjudandet motsvarar vid full teckning 84 procent av aktiekapitalet samt 17 procent av rösterna. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida vilket beräknas ske senast vecka 29. Viktig information! Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer av svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således inte rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan eller USA eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Varje investerare måste bilda sig en egen uppfattning om Tisko AB s möjligheter och risker.

9 Styrelsens ordförande har ordet Ulrich Andersson Född: 1966 Position i bolaget: Ordförande Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Ulrich & Co AB, Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Då jag i mitt vardagliga liv arbetar med olika projekt inom mineral, olja och gas, ser jag verkligen vilken potential en investering i naturtillgångar innebär vid ett lyckat projekt. Därför är det med ett stort nöje och tillförsikt som jag investerat i Tisko och tackat ja till uppdraget som bolagets styrelseordförande. Jag är mycket nöjd med bolagets snabba utveckling gällande kontakterna i Baltikum samt att vi har lyckats rekrytera Jacob Kark som VD för bolaget. Nuvarande engagemang Kopparberg Mineral AB (publ): Styrelseordförande : Styrelseordförande VBY Holding AB: Styrelseordförande Ulrich & Co AB: VD Swede Resources AB (publ): VD Tidigare engagemang Ultimate Sound & Music AB: Ordförande och styrelseledamot Rime Konstruktioner AB: Styrelseledamot Kreativa Krafter AB: Styrelseledamot

10 10 VD har ordet Jacob Kark Född: 1975 Position i bolaget: VD Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon: Tidigare befattningar BARO WOOD AB: Assi Domän: Råvaruchef Inköpare/Logistiker Tisko har ett mycket spännande verksamhetskoncept, vi investerar i jord och skogsfastigheter, handlar med skogsprodukter och sågade trävaror. Skogsfastigheter har historiskt sett varit en mycket lönsam och relativt sett säker investering. Den spännande utvecklingen i Östeuropa skapar goda förutsättningar för att förvärva markegendomar till låga priser med europeiska mått mätt. EU:s utvidgning av antalet medlemsländer i öst skapar som vi bedömer det, ett ökat tryck på fastighetsmarknaden med prisuppgångar som följd. Vi har redan skapat goda kontakter i Baltstaterna för markförvärv och hoppas kunna genomföra de första affärerna under hösten Skogsprodukter är hetare än någonsin! Sågverk och massabruk går som tåget med en urstark konjunktur i ryggen. Detta skapar goda möjligheter att sälja både timmer och massaved till bra priser. Med tanke på den globalt ökande miljömedvetenheten är det sannolikt att förnyelsebara material som trä och papper vinner marknadsandelar mot mindre miljöriktiga alternativ. Östersjöområdet är numera en gemensam handelsplats så det finns goda möjligheter att både exportera, importera och dra nytta av de länder som har bäst betalningsförmåga beroende på rådande konjunktur. Skogsprodukter för energi och värmeframställning har blivit allt viktigare i Sverige för att minska användandet av fossila bränslen. Där ser vi en mycket intressant marknad framför oss med nya värmeverk och pannor som kommer att eldas med biobränsle. Handel med skogsbränsle, massaflis och pellets kan generera goda affärsmöjligheter inom hela Östersjöområdet. På energisidan för vi idag dialog med ett par kommuner avseende försörjning av närvärmepannor. Jag hoppas Ni finner Tiskos verksamhetskoncept intressant och vill följa med oss på resan! Åtvidaberg juni 2007

11 11 Riskfaktorer och ekonomisk information Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket innebär goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling, men investeringen kan också helt eller delvis gå förlorad vid en negativ utveckling. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. Därutöver finns det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs ett antal faktorer som kan påverka Tiskos framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i prospektet samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Prisutveckling/risk Den framtida prisutvecklingen på skogsprodukter och skogsfastigheter antas vara starkt positiv. Skulle detta antagande vara felaktigt minskar möjligheterna till goda marginaler. När det gäller sågade trävaror är inte prisutvecklingen lika viktig för marginalerna. Där är det affärsmässigheten och kompetensen hos personalen som är avgörande. I en allmän lågkonjunktur med negativ prisutveckling påverkas omsättningen negativt för hela marknaden. Råvarupriser Prisfluktuationer på råvarupriserna är både en risk och en möjlighet. Brist på kapital Om nyemissionen inte blir fulltecknad kommer Bolaget ändå att fullfölja investeringarna så lång likviden räcker. RESULTATRAPPORT Övriga externa kostnader till Summa övriga kostnader ,83 Personalkostnader Summa personalkostnader ,72 SUMMA RÖRELSENS RESULTAT ,55 BALANSRAPPORT Tillgångar till Summa anläggningstillgångar ,00 Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar ,61 SUMMA TILLGÅNGAR ,61 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital ,00 Överkursfond ,00 Summa eget kapital ,00 Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder ,16 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,16 BERÄKNAT RESULTAT ,55

12 12 Bolagsordning för Tisko (publ). 1. Firma Bolagets firma är. 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerbys kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. 3. Verksamhet Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva handel med skogsfastigheter, skogsråvara, biobränsle och trävaror samt äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument. 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier Aktiekapitalet skall vara lägst och högst kronor. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Antal utgivna aktier får lägst vara st och högst st. Högst av serie A samt av serie B får utges. 5. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 8 styrelsesuppleanter. 6. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast sju dagar före bolagsstämmodagen. Anmälan kan ske via post, telefon, telefax eller e-post. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering som normalt tar några dagar måste var genomförd senast 10 dagar före bolagsstämman. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag måste registreringen vara genomförd senast sista vardagen innan. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. 8. Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9. Information enligt 8 kap 48 aktiebolagslagen (2005:551) om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag. 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor. 11. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 9. Räkenskapsår aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti. 10 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 11 Företrädesrätt Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 12 Omvandlingsförbehåll Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandlig, som skall vara skriftlig och ange det antal aktie som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan. Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma

13 13 Skattefrågor i Sverige Allmänt Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och en eventuell framtida försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska personer bosatt i Sverige gäller följande vad avser nu gällande skattekonsekvenser av föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Aktiebolag Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma slag av värdepapper. Preliminärskatt för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i skall för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning. Tilldelning av aktier I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier. Fysiska personer Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten, förutsatt att förlusten kan kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat bolag. Avdraget måste utnyttjas samma år förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av underskottet upptill SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige. För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 % före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

14 14 VD och styrelsen Jacob Kark - VD Se sid 10 för info. Ulrich Andersson - Ordförande Se sid 9 för info. Göran Nilsson - Ledamot Född: 1942 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: V.Vinkelgatan 1, Vimmerby Telefon: Tidigare befattningar: Skanska Sverige och Afrika Produktionsingenjör Vimmerby kommun Driftsingenjör Sven Olof (Olle) Björck - Suppleant Född: 1955 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Patrik Lingårdh - Ledamot Född: 1967 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Kammarbovägen 14, Åtvidaberg Telefon: E-post: Nuvarande engagemang: 2006 Biometron AB (publ) Verkställande direktör Tidigare befattningar: BARO WOOD AB Verkställande direktör 2005 Skogsindustrierna Trämekaniska Sektionen Styrelseledamot Södra Timber AB Råvaruchef Södra Skogsägarna Inspektor och områdeschef 1995 Rosenqvist Skogskonsult AB Ägarstruktur före emissionen Jägmästare med konsultuppdrag Nuvarande engagemang: 2006 VBY Holding AB Styrelsesuppleant 2007 Styrelsesuppleant Från vänster till höger. Jacob Kark, Göran Nillson, Ulrich Andersson, Sven Olof Björck, Patrik Lingårdh Bolagets aktiekapital är SEK Överkursfond SEK Ägarstrukturen före föreliggande nyemission A-aktie B-aktie VBY Holding AB Ulrich & Co NatPec Invest AB Kopparberg Holding AB Veine Johansson Torsten Johansson Göran Nilsson Sven-Olof Björck Klas Rosenqvist Jacob Kark Benny Larsson Jan Nilstadius Jgez Konsult AB Summa Totalt antal aktier efter fulltecknad nyemission Summa

15

16 Anmälan om förvärv av aktier i Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 29 juni Anmälan kan postas eller faxas till: Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Fax: Teckningstid: Teckningskurs: Teckningspost: 11 juni - 29 juni 1 krona per B-aktie st Likviddag: 6 juli 2007 Courtage: inget courtage utgår Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. En teckningspost motsvarar stycken B-aktier = kronor. Undertecknad anmäler sig härmed enligt investerarmemorandum daterat i juni 2007 för teckning av aktiepost/-er i. Undertecknad av denna anmälningssedel befullmäktigar styrelsen att teckna aktier. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Styrelsen har bemyndigande att utöka antal emitterade aktier. Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ) Depå hos bank eller fondkommissionär: Depånummer Bank/Fondkommissionär Eller: VP-konto: Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA) Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Adress Telefon dagtid Postnummer Ort E-post Ort och datum Underskrift! Presens.nu Vimmerby 2007

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där 4 och 5 förändras enligt följande: Tidigare lydelse: 4 Aktiekapital

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ)

Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i InXL innovation AB (publ) Förslag till dagordning för ÅRSSTÄMMA i 1. Årsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller flera justeringsmän.

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BIMobject

Kallelse till årsstämma i BIMobject PRESSMEDDELANDE Malmö, Sverige 2015-05-15 Kallelse till årsstämma i BIMobject Aktieägarna i BIMobject AB (publ), org. nr. 556856-7696 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl. 10.00 på

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015 A. Ärenden på stämman A.1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer