investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007"

Transkript

1 investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i juni 2007

2

3 Vision ska vara ett välkänt och betydande svenskt marknadsnoterat skogsbolag med hög lönsamhet och ett stort eget markinnehav. Bolaget Tisko - ett nytt modernt skogsbolag Nis adipissectet aliquam Tiskos Core affärsidé doloborper är att köpa iure dipit och sälja aliquip skogsfastigheter, suscilluptat luptat skogsproduktelendreros och trävaror. amcommy Inköpen nibh ea ska feugiatet vidareförädlas ver sum och del ut- etu- vevecklaerae för stinisi att bättre te feum möta illut marknadens nulla faci blaorem behov. Tiskos in ulput affärsidé adiat kommer ing även eraestionse att omsättas tatismolor i lämpliga sustrud länder min hent förutom amcommy Sverige. Exempel nummy på sådana nibh euguerosto länder är odigna Estland, feugiat Lettland, ummolortio Litauen och Ryssland. exer Tisko suscillute bildades facidui i mars blandignit wisl do core consed modiam, quis dit ilismod tionse do dolortie te min Idag finns henissed ett stort exerilla allmänt autem intresse zzrit för nonseni förnyelsebara atummy nit naturresurser både del do ur ett duis ekonomiskt dolor sumsandigna perspektiv conse och ur velent miljöhänseende. iustrud et iliquis Detta volut intresse adiam bedömer iure et vi laore som eu kraftigt feugait ökande ute molesequat även i ett längre num perspektiv. vel iustrud Därutöver tat, quatis är vår at bedömning ut ipit praestrud att efterfrågan del dolor på hus på landet, sommartorp, tomter och skogsgårdar även fortsättningsvis kommer att öka. Sammantaget ger detta förutsättningar för att framgångsrikt omsätta Tiskos affärsidé till en lönsam verksamhet. Genom att anpassa och förädla skogsfastigheter, skogsprodukter och sum trävaror zzrilis utifrån nis adio ett dolummy identifierat nonsequat, behov ger sustie Tiskos molore och veriliquat goda kunskap niat iure om dolorer branschen aessequ de bästa amcoreet förutsättningar ulla för unika inriktning corperiureet hög lönsamhet. lor augiamcon heniam quamcon seniamet, coreriurem quat. Mål Utpat Xerit irilit iure dolessent Ullaoreet Öka amcon värdet för henibh sina eugait aktieägare nullam, genom consecte att fokusera venisi på blam, tillväxt. quip et wisim accummo lendit praestrud do odolorer Under sequipsum juni 2007 ilit adit genomföra la adiamet en volorerat. nyemission Duisi. på högst 9 MSEK. Putpat. Re vel dolut nulla facip er ipsum ip ex er amet acillaortion Aktivt söka henim nya zzrit skogsprojekt alit vel del i ute Sverige et del och in estio närliggande odiam, quisl länder. dipsummy nim exer sustrud tet diat. Rud min vel ipisl Positivt ip eniamcorper rörelseresultat il ute 2008 tat iliquis dolor iusciliquis dio eugait luptat nismod mod tinisi bla corpero odolo-

4 Innehåll 5 Inbjudan till teckning av aktier 6 Bolaget 7 Bakgrund och motiv 8 Teckningsvillkor 9 Styrelsens ordförande har ordet 10 VD har ordet Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: till Teckningskurs: 1 kr per aktie Teckningspost: Minsta teckningspost är aktier Likviddag: Kontant likvid ska vara bolaget till handa senast Antal aktier före emission (varav A-aktier) Riskfaktorer och ekonomisk information Bolagsordning för Tisko 13 Skattefrågor 14 VD och styrelsen

5 Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen för har beslutat att genomföra en ägarspridning i bolaget. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 bemyndigades styrelsen att besluta om en nyemission av högst aktier av serie B. Med stöd av bemyndigandet har styrelsen den 29 maj 2007 beslutat om nyemission av högst aktier av serie B vardera med ett kvotvärde på 0,10 SEK. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,2 % av rösterna och 84 % av kapitalet Teckningen görs i form av teckningsposter om B-aktier dvs teckningsposter. Vid full teckning av erbjudandet uppgår antalet aktier till varav är A-aktier. Teckningskursen uppgår till 1 kr per B-aktie. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst SEK, förutsatt att emissionen fulltecknas. Genom emissionen tillförs bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Samtliga aktier, såväl befintliga som nyemitterade, har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster. Aktier i bolaget är av både serie A med tio röster per aktie och serie B med en röst per aktie. Samtliga nyemitterade aktier är av serie B. Detta erbjudande omfattas ej av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument.

6 Bolaget Affärsidé Tisko ska köpa och sälja skogsfastigheter, skogsprodukter och trävaror. Inköpen ska vidareförädlas och utvecklas för att bättre möta marknadens behov, och därmed kunna säljas, till marknadsmässiga priser. Affärsmodell Intäkterna baseras i huvudsak på försäljning av skog och trävaror, samt försäljning av skogsfastigheter eller delar därav. Intäkterna ökar i takt med att nya skogsfastgheter köps in och att förädlade produkter från dessa fastigheter säljs. Affärssystem Inköp av skogsfastighet Genomhuggning av skogsbeståndet, samt skogsvårdande åtgärder. Avstyckning av lämpliga hus och tomter, upplåtelse av jakt, lantbruk, fiske m.m. Förvaltning och försäljning av fastigheten. Inköp av skog/skogsprodukter Identifiera kundernas behov genomföra inköp (timmer, flis, pellets m.m.) Lagerhållning Försäljning, leverans Inköp av trävaror Identifiera kundernas behov genomföra inköp Förädlingsåtgärder (torkning, justering, hyvling etc.) Ev. lagerhållning Försäljning Pågående projekt Förhandling om förvärv av svenskt bioenergiföretag Tisko har förvärvat sin första skogsfastighet i Sverige. Samtal avseende förvärv av bolag i Baltikum pågår. Bolagsinfo Firmanamn: Säte: Vimmerby kommun, Kalmar län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: Datum för när bolaget startade sin verksamhet: Maj 2007 Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Postadress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon/Fax: / Besöksadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon/Fax: / Hemsida:

7 Bakgrund och motiv Skogsfastigheter I framför allt södra Sverige är familjeskogsbruket dominerande. Många skogsfastigheter har ärvts i generationer och med många delägare är det inte alltid man inser fastighetens fulla potential. Tiskos avsikt är att långsiktigt bygga upp ett skogsfastighetsbestånd, utveckla de potentiella värdena för att sedan vid lämplig tidpunkt sälja hela eller delar av innehållet. Priset på skogsfastigheter antas öka i snabb takt vilket innebär att en skogsfastighet kommer att vara dyrare imorgon än idag. Den starka prisutvecklingen på skogsprodukter förstärker denna utveckling. Skogsprodukter Handeln med skogsprodukter följer traditionella mönster. Inom den här sektorn är man inte lika affärsorienterad som t ex inom sågade trävaror. Här finns därför goda möjligheter för Tisko att göra affärer bara genom att köpa och sälja skogsprodukter. Marginalerna uppskattas till mellan 5-10 %. Här skapas marginalerna av att den som gör affärerna har ett stort kontaktnät och kan se affärsmöjligheter. Det är viktigt att våga tänka utanför det traditionella. Dessutom är prisutvecklingen på i princip alla skogsprodukter starkt positiv vilket innebär att det du köper idag är dyrare imorgon. Sannolikt består prisutvecklingen även långsiktigt, då skogsprodukter kommer att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle i framtiden. För Tisko är det en uppenbar styrka att kunna erbjuda ett sågverk leveranser av timmer mot att få köpa sågade trävaror. Trävaror Karaktäristiskt för marknaden för sågade trävaror är långa distributionsled med många mellanhänder. Det är således långt mellan kunden och tillverkaren och det är hård konkurrens mellan tillverkarna. Jämfört med andra branscher är trävarubranschen generellt sett dålig på att kundanpassa sina produkter, och går på så sätt miste om en högre marginal till förmån för att kunna leverera en större volym. Anledningarna är främst traditionella handelsmönster, produktionsoptimering snarare än kundanpassning samt att sågverken har för få säljare. En stor del av det som produceras är s.k. konsekvensprodukter som inte har någon kund. Tiskos affärsidé är att bättre anpassa sig efter kundens behov. Ökat fokus på skogen Intresset för att investera i skog är stort och drivs på av att skogsrelaterade frågor tar ett allt större utrymme i den allmänna diskussionen. Bland skogsägarna märks detta genom att de är mer optimistiska än någonsin när det gäller utvecklingen av priset på virke och skogsfastigheter. Den uppåtgående prisspiralen har också påverkat försäljningen av större fastigheter som tidigare handlats med en rabatt. Nu tenderar köparna att värdera storleken vilket gör att dessa fastigheter värderas med en premie. Sedan 2003 har värdet på skogsfastigheter ökat med cirka 50 procent.

8 Teckningsvillkor och anvisningar 1. Teckningskurs Teckningskursen 1 kr per B-aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. 2. Teckningspost Aktien tecknas i teckningsposter om B-aktier innebärande att erbjudandet totalt omfattar teckningsposter á kronor per teckningspost. 3. Aktier Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst niomiljoner ( ) aktier. Genom nyemissionen kommer antalet aktier öka till högst stycken. Bolagets aktiekapital ökas med högst niohundratusen ( ) kronor 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden från måndagen den 11 juni 2007 till och med fredagen den 29 juni Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 5. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara tillhanda senast fredagen den 29 juni. Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Tel: Fax: Likviddag Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Likviddag 6 juli Rätten till vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 8. Tilldelning Tilldelning av aktier sker efter beslut av styrelsen för Tisko AB (publ). Tilldelning är oberoende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske med start 2 juli Aktiernas kvotvärde De nya aktierna ska ha ett kvotvärde värde av 0,1 (10öre) kronor per styck. 10. Aktieboken VPC-registrering av aktien beräknas ske under hösten Emissionserbjudandet Erbjudandet motsvarar vid full teckning 84 procent av aktiekapitalet samt 17 procent av rösterna. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida vilket beräknas ske senast vecka 29. Viktig information! Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer av svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således inte rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan eller USA eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Varje investerare måste bilda sig en egen uppfattning om Tisko AB s möjligheter och risker.

9 Styrelsens ordförande har ordet Ulrich Andersson Född: 1966 Position i bolaget: Ordförande Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Ulrich & Co AB, Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Då jag i mitt vardagliga liv arbetar med olika projekt inom mineral, olja och gas, ser jag verkligen vilken potential en investering i naturtillgångar innebär vid ett lyckat projekt. Därför är det med ett stort nöje och tillförsikt som jag investerat i Tisko och tackat ja till uppdraget som bolagets styrelseordförande. Jag är mycket nöjd med bolagets snabba utveckling gällande kontakterna i Baltikum samt att vi har lyckats rekrytera Jacob Kark som VD för bolaget. Nuvarande engagemang Kopparberg Mineral AB (publ): Styrelseordförande : Styrelseordförande VBY Holding AB: Styrelseordförande Ulrich & Co AB: VD Swede Resources AB (publ): VD Tidigare engagemang Ultimate Sound & Music AB: Ordförande och styrelseledamot Rime Konstruktioner AB: Styrelseledamot Kreativa Krafter AB: Styrelseledamot

10 10 VD har ordet Jacob Kark Född: 1975 Position i bolaget: VD Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon: Tidigare befattningar BARO WOOD AB: Assi Domän: Råvaruchef Inköpare/Logistiker Tisko har ett mycket spännande verksamhetskoncept, vi investerar i jord och skogsfastigheter, handlar med skogsprodukter och sågade trävaror. Skogsfastigheter har historiskt sett varit en mycket lönsam och relativt sett säker investering. Den spännande utvecklingen i Östeuropa skapar goda förutsättningar för att förvärva markegendomar till låga priser med europeiska mått mätt. EU:s utvidgning av antalet medlemsländer i öst skapar som vi bedömer det, ett ökat tryck på fastighetsmarknaden med prisuppgångar som följd. Vi har redan skapat goda kontakter i Baltstaterna för markförvärv och hoppas kunna genomföra de första affärerna under hösten Skogsprodukter är hetare än någonsin! Sågverk och massabruk går som tåget med en urstark konjunktur i ryggen. Detta skapar goda möjligheter att sälja både timmer och massaved till bra priser. Med tanke på den globalt ökande miljömedvetenheten är det sannolikt att förnyelsebara material som trä och papper vinner marknadsandelar mot mindre miljöriktiga alternativ. Östersjöområdet är numera en gemensam handelsplats så det finns goda möjligheter att både exportera, importera och dra nytta av de länder som har bäst betalningsförmåga beroende på rådande konjunktur. Skogsprodukter för energi och värmeframställning har blivit allt viktigare i Sverige för att minska användandet av fossila bränslen. Där ser vi en mycket intressant marknad framför oss med nya värmeverk och pannor som kommer att eldas med biobränsle. Handel med skogsbränsle, massaflis och pellets kan generera goda affärsmöjligheter inom hela Östersjöområdet. På energisidan för vi idag dialog med ett par kommuner avseende försörjning av närvärmepannor. Jag hoppas Ni finner Tiskos verksamhetskoncept intressant och vill följa med oss på resan! Åtvidaberg juni 2007

11 11 Riskfaktorer och ekonomisk information Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket innebär goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling, men investeringen kan också helt eller delvis gå förlorad vid en negativ utveckling. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. Därutöver finns det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs ett antal faktorer som kan påverka Tiskos framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i prospektet samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Prisutveckling/risk Den framtida prisutvecklingen på skogsprodukter och skogsfastigheter antas vara starkt positiv. Skulle detta antagande vara felaktigt minskar möjligheterna till goda marginaler. När det gäller sågade trävaror är inte prisutvecklingen lika viktig för marginalerna. Där är det affärsmässigheten och kompetensen hos personalen som är avgörande. I en allmän lågkonjunktur med negativ prisutveckling påverkas omsättningen negativt för hela marknaden. Råvarupriser Prisfluktuationer på råvarupriserna är både en risk och en möjlighet. Brist på kapital Om nyemissionen inte blir fulltecknad kommer Bolaget ändå att fullfölja investeringarna så lång likviden räcker. RESULTATRAPPORT Övriga externa kostnader till Summa övriga kostnader ,83 Personalkostnader Summa personalkostnader ,72 SUMMA RÖRELSENS RESULTAT ,55 BALANSRAPPORT Tillgångar till Summa anläggningstillgångar ,00 Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar ,61 SUMMA TILLGÅNGAR ,61 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital ,00 Överkursfond ,00 Summa eget kapital ,00 Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder ,16 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,16 BERÄKNAT RESULTAT ,55

12 12 Bolagsordning för Tisko (publ). 1. Firma Bolagets firma är. 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerbys kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. 3. Verksamhet Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva handel med skogsfastigheter, skogsråvara, biobränsle och trävaror samt äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument. 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier Aktiekapitalet skall vara lägst och högst kronor. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Antal utgivna aktier får lägst vara st och högst st. Högst av serie A samt av serie B får utges. 5. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 8 styrelsesuppleanter. 6. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast sju dagar före bolagsstämmodagen. Anmälan kan ske via post, telefon, telefax eller e-post. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering som normalt tar några dagar måste var genomförd senast 10 dagar före bolagsstämman. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag måste registreringen vara genomförd senast sista vardagen innan. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. 8. Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9. Information enligt 8 kap 48 aktiebolagslagen (2005:551) om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag. 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor. 11. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 9. Räkenskapsår aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti. 10 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 11 Företrädesrätt Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 12 Omvandlingsförbehåll Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandlig, som skall vara skriftlig och ange det antal aktie som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan. Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma

13 13 Skattefrågor i Sverige Allmänt Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och en eventuell framtida försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska personer bosatt i Sverige gäller följande vad avser nu gällande skattekonsekvenser av föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Aktiebolag Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma slag av värdepapper. Preliminärskatt för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i skall för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning. Tilldelning av aktier I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier. Fysiska personer Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten, förutsatt att förlusten kan kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat bolag. Avdraget måste utnyttjas samma år förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av underskottet upptill SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige. För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 % före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

14 14 VD och styrelsen Jacob Kark - VD Se sid 10 för info. Ulrich Andersson - Ordförande Se sid 9 för info. Göran Nilsson - Ledamot Född: 1942 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: V.Vinkelgatan 1, Vimmerby Telefon: Tidigare befattningar: Skanska Sverige och Afrika Produktionsingenjör Vimmerby kommun Driftsingenjör Sven Olof (Olle) Björck - Suppleant Född: 1955 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Patrik Lingårdh - Ledamot Född: 1967 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Kammarbovägen 14, Åtvidaberg Telefon: E-post: Nuvarande engagemang: 2006 Biometron AB (publ) Verkställande direktör Tidigare befattningar: BARO WOOD AB Verkställande direktör 2005 Skogsindustrierna Trämekaniska Sektionen Styrelseledamot Södra Timber AB Råvaruchef Södra Skogsägarna Inspektor och områdeschef 1995 Rosenqvist Skogskonsult AB Ägarstruktur före emissionen Jägmästare med konsultuppdrag Nuvarande engagemang: 2006 VBY Holding AB Styrelsesuppleant 2007 Styrelsesuppleant Från vänster till höger. Jacob Kark, Göran Nillson, Ulrich Andersson, Sven Olof Björck, Patrik Lingårdh Bolagets aktiekapital är SEK Överkursfond SEK Ägarstrukturen före föreliggande nyemission A-aktie B-aktie VBY Holding AB Ulrich & Co NatPec Invest AB Kopparberg Holding AB Veine Johansson Torsten Johansson Göran Nilsson Sven-Olof Björck Klas Rosenqvist Jacob Kark Benny Larsson Jan Nilstadius Jgez Konsult AB Summa Totalt antal aktier efter fulltecknad nyemission Summa

15

16 Anmälan om förvärv av aktier i Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 29 juni Anmälan kan postas eller faxas till: Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Fax: Teckningstid: Teckningskurs: Teckningspost: 11 juni - 29 juni 1 krona per B-aktie st Likviddag: 6 juli 2007 Courtage: inget courtage utgår Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. En teckningspost motsvarar stycken B-aktier = kronor. Undertecknad anmäler sig härmed enligt investerarmemorandum daterat i juni 2007 för teckning av aktiepost/-er i. Undertecknad av denna anmälningssedel befullmäktigar styrelsen att teckna aktier. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Styrelsen har bemyndigande att utöka antal emitterade aktier. Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ) Depå hos bank eller fondkommissionär: Depånummer Bank/Fondkommissionär Eller: VP-konto: Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA) Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Adress Telefon dagtid Postnummer Ort E-post Ort och datum Underskrift! Presens.nu Vimmerby 2007

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

3p International AB (publ)

3p International AB (publ) 3p International AB (publ) Investeringsmemorandum Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Om memorandumet 3 Om bolaget 4 Om erbjudandet 6 Inbjudan till teckning av aktier 8 Ansvarsförsäkran 8 Grundaren om

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

2014 EMISSIONSMEMORANDUM

2014 EMISSIONSMEMORANDUM GIN 2014 EMISSIONSMEMORANDUM ANSVARSFÖRSÄKRAN Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i Hernö Gin AB med anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att styrelsen i Hernö Gin AB vidtagit

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Ledsjö Vind AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Ledsjö Vind AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ledsjö Vind AB (publ) Emissionsmemorandum 2011 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 3 Villkor och anvisningar 4 Historik 5 Ledsjö Vinds mål och strategi

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012 Bolagsbeskrivning alm Equity ab Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av stam- & preferensaktier i alm Equity ab (publ) på First North maj 2012 Viktig information om First North

Läs mer

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ)

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Informationsmemorandum Erbjudande till teckning av konvertibelt förlagslån och aktier Augusti 2014 I Korthet Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ); nedan även kallat Thenberg. Thenberg är en oberoende

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3

Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3 Emissionsprospekt 2007 Registreringsdokument, del 2 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Kindwalls i sammandrag 4 Utvald finansiell information 5 Kommentarer till den utvalda finansiella informationen 5 VD har

Läs mer

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015 Innehåll Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) på First North Premier Maj 2013

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i TillväxtKapital Region Örebro 2009 AB

Inbjudan att teckna aktier i TillväxtKapital Region Örebro 2009 AB Inbjudan att teckna aktier i TillväxtKapital Region Örebro 2009 AB En regional riskkapitalfond i samarbete med Inbjudan att teckna aktier i TillväxtKapital Region Örebro 2009 AB Innehåll INLEDNING SID

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Företrädesemission i februari 2013 samt inbjudan till teckning utan företräde Omslagsbild: Montering av borriggen vid den lyckade borrningen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014 Inbjudan att teckna aktier i 9 juni 31 september 2014 INNEHÅLL Definitioner... 3 Erbjudandet i korthet... 3 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Styrelse och ledande befattningshavare...

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission

Informationsmemorandum. Företrädesemission Informationsmemorandum Företrädesemission Juni 2014 Innehållsförteckning Viktig information Bakgrund och sammanfattning Erbjudande Motiv till teckning av aktier i Online Brands Villkor och anvisningar

Läs mer

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r.

A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r a t o r. EMISSIONSMEMORANDUM I N F Ö R L I S T N I N G PÅ A K T I E T O R G E T A d o p e r a t o r A B B e s ö k s a d r e s s : D r o t t n i n g g a t a n 1 0 8 1 1 3 6 0 S t o c k h o l m w w w. a d o p e r

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer