investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i Tisko AB (publ) juni 2007"

Transkript

1 investerarmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i juni 2007

2

3 Vision ska vara ett välkänt och betydande svenskt marknadsnoterat skogsbolag med hög lönsamhet och ett stort eget markinnehav. Bolaget Tisko - ett nytt modernt skogsbolag Nis adipissectet aliquam Tiskos Core affärsidé doloborper är att köpa iure dipit och sälja aliquip skogsfastigheter, suscilluptat luptat skogsproduktelendreros och trävaror. amcommy Inköpen nibh ea ska feugiatet vidareförädlas ver sum och del ut- etu- vevecklaerae för stinisi att bättre te feum möta illut marknadens nulla faci blaorem behov. Tiskos in ulput affärsidé adiat kommer ing även eraestionse att omsättas tatismolor i lämpliga sustrud länder min hent förutom amcommy Sverige. Exempel nummy på sådana nibh euguerosto länder är odigna Estland, feugiat Lettland, ummolortio Litauen och Ryssland. exer Tisko suscillute bildades facidui i mars blandignit wisl do core consed modiam, quis dit ilismod tionse do dolortie te min Idag finns henissed ett stort exerilla allmänt autem intresse zzrit för nonseni förnyelsebara atummy nit naturresurser både del do ur ett duis ekonomiskt dolor sumsandigna perspektiv conse och ur velent miljöhänseende. iustrud et iliquis Detta volut intresse adiam bedömer iure et vi laore som eu kraftigt feugait ökande ute molesequat även i ett längre num perspektiv. vel iustrud Därutöver tat, quatis är vår at bedömning ut ipit praestrud att efterfrågan del dolor på hus på landet, sommartorp, tomter och skogsgårdar även fortsättningsvis kommer att öka. Sammantaget ger detta förutsättningar för att framgångsrikt omsätta Tiskos affärsidé till en lönsam verksamhet. Genom att anpassa och förädla skogsfastigheter, skogsprodukter och sum trävaror zzrilis utifrån nis adio ett dolummy identifierat nonsequat, behov ger sustie Tiskos molore och veriliquat goda kunskap niat iure om dolorer branschen aessequ de bästa amcoreet förutsättningar ulla för unika inriktning corperiureet hög lönsamhet. lor augiamcon heniam quamcon seniamet, coreriurem quat. Mål Utpat Xerit irilit iure dolessent Ullaoreet Öka amcon värdet för henibh sina eugait aktieägare nullam, genom consecte att fokusera venisi på blam, tillväxt. quip et wisim accummo lendit praestrud do odolorer Under sequipsum juni 2007 ilit adit genomföra la adiamet en volorerat. nyemission Duisi. på högst 9 MSEK. Putpat. Re vel dolut nulla facip er ipsum ip ex er amet acillaortion Aktivt söka henim nya zzrit skogsprojekt alit vel del i ute Sverige et del och in estio närliggande odiam, quisl länder. dipsummy nim exer sustrud tet diat. Rud min vel ipisl Positivt ip eniamcorper rörelseresultat il ute 2008 tat iliquis dolor iusciliquis dio eugait luptat nismod mod tinisi bla corpero odolo-

4 Innehåll 5 Inbjudan till teckning av aktier 6 Bolaget 7 Bakgrund och motiv 8 Teckningsvillkor 9 Styrelsens ordförande har ordet 10 VD har ordet Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: till Teckningskurs: 1 kr per aktie Teckningspost: Minsta teckningspost är aktier Likviddag: Kontant likvid ska vara bolaget till handa senast Antal aktier före emission (varav A-aktier) Riskfaktorer och ekonomisk information Bolagsordning för Tisko 13 Skattefrågor 14 VD och styrelsen

5 Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen för har beslutat att genomföra en ägarspridning i bolaget. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 bemyndigades styrelsen att besluta om en nyemission av högst aktier av serie B. Med stöd av bemyndigandet har styrelsen den 29 maj 2007 beslutat om nyemission av högst aktier av serie B vardera med ett kvotvärde på 0,10 SEK. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,2 % av rösterna och 84 % av kapitalet Teckningen görs i form av teckningsposter om B-aktier dvs teckningsposter. Vid full teckning av erbjudandet uppgår antalet aktier till varav är A-aktier. Teckningskursen uppgår till 1 kr per B-aktie. Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst SEK, förutsatt att emissionen fulltecknas. Genom emissionen tillförs bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Samtliga aktier, såväl befintliga som nyemitterade, har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster. Aktier i bolaget är av både serie A med tio röster per aktie och serie B med en röst per aktie. Samtliga nyemitterade aktier är av serie B. Detta erbjudande omfattas ej av Finansinspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument.

6 Bolaget Affärsidé Tisko ska köpa och sälja skogsfastigheter, skogsprodukter och trävaror. Inköpen ska vidareförädlas och utvecklas för att bättre möta marknadens behov, och därmed kunna säljas, till marknadsmässiga priser. Affärsmodell Intäkterna baseras i huvudsak på försäljning av skog och trävaror, samt försäljning av skogsfastigheter eller delar därav. Intäkterna ökar i takt med att nya skogsfastgheter köps in och att förädlade produkter från dessa fastigheter säljs. Affärssystem Inköp av skogsfastighet Genomhuggning av skogsbeståndet, samt skogsvårdande åtgärder. Avstyckning av lämpliga hus och tomter, upplåtelse av jakt, lantbruk, fiske m.m. Förvaltning och försäljning av fastigheten. Inköp av skog/skogsprodukter Identifiera kundernas behov genomföra inköp (timmer, flis, pellets m.m.) Lagerhållning Försäljning, leverans Inköp av trävaror Identifiera kundernas behov genomföra inköp Förädlingsåtgärder (torkning, justering, hyvling etc.) Ev. lagerhållning Försäljning Pågående projekt Förhandling om förvärv av svenskt bioenergiföretag Tisko har förvärvat sin första skogsfastighet i Sverige. Samtal avseende förvärv av bolag i Baltikum pågår. Bolagsinfo Firmanamn: Säte: Vimmerby kommun, Kalmar län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: Datum för när bolaget startade sin verksamhet: Maj 2007 Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Postadress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon/Fax: / Besöksadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon/Fax: / Hemsida:

7 Bakgrund och motiv Skogsfastigheter I framför allt södra Sverige är familjeskogsbruket dominerande. Många skogsfastigheter har ärvts i generationer och med många delägare är det inte alltid man inser fastighetens fulla potential. Tiskos avsikt är att långsiktigt bygga upp ett skogsfastighetsbestånd, utveckla de potentiella värdena för att sedan vid lämplig tidpunkt sälja hela eller delar av innehållet. Priset på skogsfastigheter antas öka i snabb takt vilket innebär att en skogsfastighet kommer att vara dyrare imorgon än idag. Den starka prisutvecklingen på skogsprodukter förstärker denna utveckling. Skogsprodukter Handeln med skogsprodukter följer traditionella mönster. Inom den här sektorn är man inte lika affärsorienterad som t ex inom sågade trävaror. Här finns därför goda möjligheter för Tisko att göra affärer bara genom att köpa och sälja skogsprodukter. Marginalerna uppskattas till mellan 5-10 %. Här skapas marginalerna av att den som gör affärerna har ett stort kontaktnät och kan se affärsmöjligheter. Det är viktigt att våga tänka utanför det traditionella. Dessutom är prisutvecklingen på i princip alla skogsprodukter starkt positiv vilket innebär att det du köper idag är dyrare imorgon. Sannolikt består prisutvecklingen även långsiktigt, då skogsprodukter kommer att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle i framtiden. För Tisko är det en uppenbar styrka att kunna erbjuda ett sågverk leveranser av timmer mot att få köpa sågade trävaror. Trävaror Karaktäristiskt för marknaden för sågade trävaror är långa distributionsled med många mellanhänder. Det är således långt mellan kunden och tillverkaren och det är hård konkurrens mellan tillverkarna. Jämfört med andra branscher är trävarubranschen generellt sett dålig på att kundanpassa sina produkter, och går på så sätt miste om en högre marginal till förmån för att kunna leverera en större volym. Anledningarna är främst traditionella handelsmönster, produktionsoptimering snarare än kundanpassning samt att sågverken har för få säljare. En stor del av det som produceras är s.k. konsekvensprodukter som inte har någon kund. Tiskos affärsidé är att bättre anpassa sig efter kundens behov. Ökat fokus på skogen Intresset för att investera i skog är stort och drivs på av att skogsrelaterade frågor tar ett allt större utrymme i den allmänna diskussionen. Bland skogsägarna märks detta genom att de är mer optimistiska än någonsin när det gäller utvecklingen av priset på virke och skogsfastigheter. Den uppåtgående prisspiralen har också påverkat försäljningen av större fastigheter som tidigare handlats med en rabatt. Nu tenderar köparna att värdera storleken vilket gör att dessa fastigheter värderas med en premie. Sedan 2003 har värdet på skogsfastigheter ökat med cirka 50 procent.

8 Teckningsvillkor och anvisningar 1. Teckningskurs Teckningskursen 1 kr per B-aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. 2. Teckningspost Aktien tecknas i teckningsposter om B-aktier innebärande att erbjudandet totalt omfattar teckningsposter á kronor per teckningspost. 3. Aktier Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst niomiljoner ( ) aktier. Genom nyemissionen kommer antalet aktier öka till högst stycken. Bolagets aktiekapital ökas med högst niohundratusen ( ) kronor 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden från måndagen den 11 juni 2007 till och med fredagen den 29 juni Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 5. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara tillhanda senast fredagen den 29 juni. Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Tel: Fax: Likviddag Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Likviddag 6 juli Rätten till vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. 8. Tilldelning Tilldelning av aktier sker efter beslut av styrelsen för Tisko AB (publ). Tilldelning är oberoende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske med start 2 juli Aktiernas kvotvärde De nya aktierna ska ha ett kvotvärde värde av 0,1 (10öre) kronor per styck. 10. Aktieboken VPC-registrering av aktien beräknas ske under hösten Emissionserbjudandet Erbjudandet motsvarar vid full teckning 84 procent av aktiekapitalet samt 17 procent av rösterna. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida vilket beräknas ske senast vecka 29. Viktig information! Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav än vad som följer av svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger således inte rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, Japan eller USA eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Varje investerare måste bilda sig en egen uppfattning om Tisko AB s möjligheter och risker.

9 Styrelsens ordförande har ordet Ulrich Andersson Född: 1966 Position i bolaget: Ordförande Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Ulrich & Co AB, Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Då jag i mitt vardagliga liv arbetar med olika projekt inom mineral, olja och gas, ser jag verkligen vilken potential en investering i naturtillgångar innebär vid ett lyckat projekt. Därför är det med ett stort nöje och tillförsikt som jag investerat i Tisko och tackat ja till uppdraget som bolagets styrelseordförande. Jag är mycket nöjd med bolagets snabba utveckling gällande kontakterna i Baltikum samt att vi har lyckats rekrytera Jacob Kark som VD för bolaget. Nuvarande engagemang Kopparberg Mineral AB (publ): Styrelseordförande : Styrelseordförande VBY Holding AB: Styrelseordförande Ulrich & Co AB: VD Swede Resources AB (publ): VD Tidigare engagemang Ultimate Sound & Music AB: Ordförande och styrelseledamot Rime Konstruktioner AB: Styrelseledamot Kreativa Krafter AB: Styrelseledamot

10 10 VD har ordet Jacob Kark Född: 1975 Position i bolaget: VD Antal aktier: (varav A-aktier) Kontorsadress: Adelsnäsvägen 2, Åtvidaberg Telefon: Tidigare befattningar BARO WOOD AB: Assi Domän: Råvaruchef Inköpare/Logistiker Tisko har ett mycket spännande verksamhetskoncept, vi investerar i jord och skogsfastigheter, handlar med skogsprodukter och sågade trävaror. Skogsfastigheter har historiskt sett varit en mycket lönsam och relativt sett säker investering. Den spännande utvecklingen i Östeuropa skapar goda förutsättningar för att förvärva markegendomar till låga priser med europeiska mått mätt. EU:s utvidgning av antalet medlemsländer i öst skapar som vi bedömer det, ett ökat tryck på fastighetsmarknaden med prisuppgångar som följd. Vi har redan skapat goda kontakter i Baltstaterna för markförvärv och hoppas kunna genomföra de första affärerna under hösten Skogsprodukter är hetare än någonsin! Sågverk och massabruk går som tåget med en urstark konjunktur i ryggen. Detta skapar goda möjligheter att sälja både timmer och massaved till bra priser. Med tanke på den globalt ökande miljömedvetenheten är det sannolikt att förnyelsebara material som trä och papper vinner marknadsandelar mot mindre miljöriktiga alternativ. Östersjöområdet är numera en gemensam handelsplats så det finns goda möjligheter att både exportera, importera och dra nytta av de länder som har bäst betalningsförmåga beroende på rådande konjunktur. Skogsprodukter för energi och värmeframställning har blivit allt viktigare i Sverige för att minska användandet av fossila bränslen. Där ser vi en mycket intressant marknad framför oss med nya värmeverk och pannor som kommer att eldas med biobränsle. Handel med skogsbränsle, massaflis och pellets kan generera goda affärsmöjligheter inom hela Östersjöområdet. På energisidan för vi idag dialog med ett par kommuner avseende försörjning av närvärmepannor. Jag hoppas Ni finner Tiskos verksamhetskoncept intressant och vill följa med oss på resan! Åtvidaberg juni 2007

11 11 Riskfaktorer och ekonomisk information Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket innebär goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling, men investeringen kan också helt eller delvis gå förlorad vid en negativ utveckling. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. Därutöver finns det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs ett antal faktorer som kan påverka Tiskos framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i prospektet samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Prisutveckling/risk Den framtida prisutvecklingen på skogsprodukter och skogsfastigheter antas vara starkt positiv. Skulle detta antagande vara felaktigt minskar möjligheterna till goda marginaler. När det gäller sågade trävaror är inte prisutvecklingen lika viktig för marginalerna. Där är det affärsmässigheten och kompetensen hos personalen som är avgörande. I en allmän lågkonjunktur med negativ prisutveckling påverkas omsättningen negativt för hela marknaden. Råvarupriser Prisfluktuationer på råvarupriserna är både en risk och en möjlighet. Brist på kapital Om nyemissionen inte blir fulltecknad kommer Bolaget ändå att fullfölja investeringarna så lång likviden räcker. RESULTATRAPPORT Övriga externa kostnader till Summa övriga kostnader ,83 Personalkostnader Summa personalkostnader ,72 SUMMA RÖRELSENS RESULTAT ,55 BALANSRAPPORT Tillgångar till Summa anläggningstillgångar ,00 Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar ,61 SUMMA TILLGÅNGAR ,61 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital ,00 Överkursfond ,00 Summa eget kapital ,00 Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder ,16 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,16 BERÄKNAT RESULTAT ,55

12 12 Bolagsordning för Tisko (publ). 1. Firma Bolagets firma är. 2. Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerbys kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. 3. Verksamhet Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva handel med skogsfastigheter, skogsråvara, biobränsle och trävaror samt äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handel med och förvalta finansiella instrument. 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier Aktiekapitalet skall vara lägst och högst kronor. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Antal utgivna aktier får lägst vara st och högst st. Högst av serie A samt av serie B får utges. 5. Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 8 styrelsesuppleanter. 6. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. 7. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast sju dagar före bolagsstämmodagen. Anmälan kan ske via post, telefon, telefax eller e-post. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering som normalt tar några dagar måste var genomförd senast 10 dagar före bolagsstämman. Om denna dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag måste registreringen vara genomförd senast sista vardagen innan. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. 8. Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid årsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 9. Information enligt 8 kap 48 aktiebolagslagen (2005:551) om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag. 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor. 11. Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 9. Räkenskapsår aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 september - 31 augusti. 10 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 11 Företrädesrätt Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 12 Omvandlingsförbehåll Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandlig, som skall vara skriftlig och ange det antal aktie som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker. Omvandling kan endast genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maximalt antal utgivna B-aktier enligt ovan. Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma

13 13 Skattefrågor i Sverige Allmänt Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och en eventuell framtida försäljning kan innebära. För fysiska och juridiska personer bosatt i Sverige gäller följande vad avser nu gällande skattekonsekvenser av föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Aktiebolag Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 %. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot realisationsvinster vid avyttring av samma slag av värdepapper. Preliminärskatt för utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda skatteregler gäller för vissa företagskategorier. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i skall för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning. Tilldelning av aktier I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier. Fysiska personer Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Uppkommer realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten, förutsatt att förlusten kan kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat bolag. Avdraget måste utnyttjas samma år förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av underskottet upptill SEK och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige. För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 % före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

14 14 VD och styrelsen Jacob Kark - VD Se sid 10 för info. Ulrich Andersson - Ordförande Se sid 9 för info. Göran Nilsson - Ledamot Född: 1942 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: V.Vinkelgatan 1, Vimmerby Telefon: Tidigare befattningar: Skanska Sverige och Afrika Produktionsingenjör Vimmerby kommun Driftsingenjör Sven Olof (Olle) Björck - Suppleant Född: 1955 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Sevedegatan 34, Vimmerby Telefon: Patrik Lingårdh - Ledamot Född: 1967 Antal aktier: (varav A-aktier) Adress: Kammarbovägen 14, Åtvidaberg Telefon: E-post: Nuvarande engagemang: 2006 Biometron AB (publ) Verkställande direktör Tidigare befattningar: BARO WOOD AB Verkställande direktör 2005 Skogsindustrierna Trämekaniska Sektionen Styrelseledamot Södra Timber AB Råvaruchef Södra Skogsägarna Inspektor och områdeschef 1995 Rosenqvist Skogskonsult AB Ägarstruktur före emissionen Jägmästare med konsultuppdrag Nuvarande engagemang: 2006 VBY Holding AB Styrelsesuppleant 2007 Styrelsesuppleant Från vänster till höger. Jacob Kark, Göran Nillson, Ulrich Andersson, Sven Olof Björck, Patrik Lingårdh Bolagets aktiekapital är SEK Överkursfond SEK Ägarstrukturen före föreliggande nyemission A-aktie B-aktie VBY Holding AB Ulrich & Co NatPec Invest AB Kopparberg Holding AB Veine Johansson Torsten Johansson Göran Nilsson Sven-Olof Björck Klas Rosenqvist Jacob Kark Benny Larsson Jan Nilstadius Jgez Konsult AB Summa Totalt antal aktier efter fulltecknad nyemission Summa

15

16 Anmälan om förvärv av aktier i Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 29 juni Anmälan kan postas eller faxas till: Tisko AB Sevedegatan Vimmerby Fax: Teckningstid: Teckningskurs: Teckningspost: 11 juni - 29 juni 1 krona per B-aktie st Likviddag: 6 juli 2007 Courtage: inget courtage utgår Aktierna kan tecknas i en teckningspost eller flera. En teckningspost motsvarar stycken B-aktier = kronor. Undertecknad anmäler sig härmed enligt investerarmemorandum daterat i juni 2007 för teckning av aktiepost/-er i. Undertecknad av denna anmälningssedel befullmäktigar styrelsen att teckna aktier. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Styrelsen har bemyndigande att utöka antal emitterade aktier. Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller VP-konto (endast ett alternativ) Depå hos bank eller fondkommissionär: Depånummer Bank/Fondkommissionär Eller: VP-konto: Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA) Efternamn/Firma Tilltalsnamn Personnummer/Organisationsnummer Adress Telefon dagtid Postnummer Ort E-post Ort och datum Underskrift! Presens.nu Vimmerby 2007

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Pressmeddelande 2016-12-23 VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 januari kl. 10.00 i bolagets

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) För att möjliggöra förvärvet av Universal Telecom, så som definierat under och i enlighet med punkten 7 på dagordningen, föreslår styrelsen i

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016

Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Styrelsens förslag till beslut den 25 januari 2016 Ny bolagsordning Styrelsen i Koggbron Fastigheter AB (publ), org. nr 556605-4259, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer