SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD"

Transkript

1 SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m 3 sk. Arealer Total landareal 208,5 ha fördelat på skog 136,9 ha, impediment 67,7 ha, övrigt 4,0 ha. Vatten 35,6 ha. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Det finns 1 skiften. Taxeringsvärde Det har nyligen gjorts avstyckningar till största delen byggnader och inägomark. Tidigare var taxeringsvärdet fördelat på skogsmark kr, impediment , ekonomibyggnad kr och småhusmark på lantbruk kr. Ekonomi Anbud märkt ''Ovansjö 1:1 skall vara mäklaren tillhanda senast Fri prövningsrätt. Skogsmark 136,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca m3sk. Medeltal 58 m3sk/ha. Trädslagsblandning tall 93 %, gran 5% och löv 2%. Medelbonitet 2,0 m3sk per ha. Ca 60 ha är över 100 år. Skogsbruksplanen är upprättad 2011 av Nils Åke Kuoljok Skogsstyrelsen. Planen är sedan uppräknad med tillväxt tom 2014

2 Pantbrev Det finns 1 st pantbrev uttagna om sammanlagt kr. Servitut, planbestämmelser mm Rättigheter-last: Officialservitut: Rätt att använda vägen a för utfart fram till ovansjö ga:1 Gemensamhetsanläggning: Jokkmokk Ovansjö Ga:1 VÄG Jakt: Köparen övertar till fastigheten hörande jakträtt per om inte annat överenskommes. Nyckelbiotoper/fornminnen: Se skogsbruksplan Köpares besiktningsskyldighet: Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Förvärvstillstånd: Fastigheten ligger inom område som enligt ändring i jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som bor i glesbygdsförsamling inom Jokkmokks kommun kan fritt köpa fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i område enl. ovan skall köparen, hos länsstyrelsen söka förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare. I det fall köpare nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd köpeskilling. Visning: Intressenter får på egen hand besikta objektet. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår. Försäljningssätt: Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Procentanbud eller dylikt godtages ej. Bifogad blankett kan lämpligen användas. Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare. Anbudsdatum: Skriftligt anbud skall ha inkommit senast den 20 augusti, under adress, MittNorr Skog&Fastighet, Thomas Simensen, Västerbrån 226, Härnösand. Anbudet skall vara märkt "Ovansjö". Betalningsvillkor: Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat. Budgivaren skall inom 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämnas Tillträde: 30 dagar efter köpekontraktets tecknande om inte annat överenskommes. Lagfart: Köpare svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta medför. Fastighetsregleras objektet till annan fastighet uppkommer ingen lagfartskostnad. Kartorna över det stora skiftet är framtagna för att skrivas ut i A3 format för att skalan skall bli rätt. Ansvarig fastighetsmäklare Thomas Simensen

3 Anbudsblankett Anbud Jokkmokk Ovansjö 1:1 Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i anbudsunderlag och lämnar härmed följande anbud. Budgivare: (namn) (Personnummer) (adress) (telefon, mobiltelefon) (e-postadress) Bud: Bankreferens: Övrigt: (bokstäver) (fastighetsinnehav, personuppgifter om flera budgivare) (siffror) Skickas till: Sista anbudsdag: Information: MittNorr, Thomas Simensen, Västerbrån 226, Härnösand E-post: , OBS! Märk kuvertet Ovansjö Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets tecknande. Underskrifter: (ort & datum) (namn) (namn) MittNorr Skog&Fastighet AB Telefon: Orgnr: Västerbrån 226 E-post: Härnösand

4 MittNorr Skog & Fastighet AB Fastighetsutdrag Utdragsdatum Fastighet Jokkmokk Ovansjö 1:1 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Församling Jokkmokk Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning Bd-Jokkmokk Ovansjö 1:1 25-f Ursprung Adress Areal Land: kvm Vatten: 0.0 kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Gemensamhetsanläggning Jokkmokk Ovansjö Ga:1 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta _ _71 Skattetal Mantal 3/32 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Avvittring jok-119:108 Övriga åtgärder (Ströängsförrättning) jok-275 Avskild mark Jokkmokk Ovansjö 100:1 Jokkmokk Ovansjö 1:3 Jokkmokk Ovansjö 1:4 msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 1 av 3

5 Fastighetsutdrag Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Officialservitut Väg /8.1 Rätt att använda vägen a för utfart fram till ovansjö ga:1 Planer och bestämmelser Inga planer eller bestämmelser. Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Olofsson, Gösta Konrad Björnvägen Hällefors Andel 1/2 Gåva , Andel 1/ / Olofsson, Åke Gunnar Lingonvägen Sävsjö Andel 1/ /932 Gåva , Andel 1/2 Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK /17310 Antal sökta inteckningar: 1 Summa: SEK Taxering Värderingsenheter Taxeringsenhet: Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under kr Id för tax.enhet: Markvärde: tkr Taxering genomförd: 2014 Byggnadsvärde: 10 tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Total lantbruk Skogsmark: tkr Skogsmark: 151 ha Skogsimpediment: 52 tkr Skogsimpediment: 62 ha Åkermark: - tkr Åkermark: - ha Betesmark: - tkr Betesmark: - ha Ekonomibyggnad: 10 tkr Övrig mark: - ha Skog Tax.värde: tkr Areal: 151 ha Riktvärdesomr: Samfälld mark: Nej Virkesförråd, tot: - kbm/ha Kod för kostnadsklass: 7 Barrskog, tot: 63 kbm/ha Klassind. tot. virkesförråd: - Lövskog, tot: 1 kbm/ha msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 2 av 3

6 Fastighetsutdrag Skogsimpedimentmark Tax.värde: 52 tkr Areal: 62 ha Riktvärdesomr: Samfälld mark: Nej Ekonomibyggnad Tax.värde: 10 tkr Area: 243 kvm Riktvärdesomr: Beskaffenhet (klass): Enklare Beskaff. (poäng): - Värdeingsår: - Under byggnad: Nej Volym: - kbm Ekonomibyggnad, värdeår före 1980 (ej Spannmålslager Byggnadskat: (42), Ensilagesilo (44), Växthus (51-53), Övriga ekonomibyggnader (60)) Småhusmark på lantbruk Tax.värde: 42 tkr Area: kvm Riktvärdesomr: Antal lika: 1 Id.nr: Vatten: Vatten saknas Avlopp: WC-avlopp saknas Strand: Strandtomt msf Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB sida 3 av 3

7 Skogsbruksplan Planens namn OVANSJÖ 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av SKS: Nils Åke Kuoljok Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Konrad Olofsson Björnvägen 3 HÄLLEFORS Lat: 66 20' 41.61" N Long: 19 45' 35.66" E

8 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 136,8 66 Myr/kärr/mosse 67,7 32 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,2 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 <1 Annat 1,9 <1 Summa landareal 208,5 Vatten 35,6 Prod. Myr Virkesförråd Totalt m³sk 7986 m³sk % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³sk per hektar 58 Löv Gran Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 2,1 beräknad med hänsyn till 226 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 984 Gallring 37 Totalt under perioden 1021 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 230 m³sk m³sk per ha 1,7

9 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 15, år , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [21,8] Summa/Medel 136, Arealfördelning, aktuell Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: 7986 m³sk Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Areal % Produktionsmål Naturvårdsmål Virkesförråd: 9226 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 14 % (19,1 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 20 % (27,4 ha).

10 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % Löv % m³sk /ha Kalmark K1 15,6 11 K2 Röjningsskog R1 3, R2 5, Gallringsskog G1 51, G2 Föryngrings- S1 7, avverknings- S2 35, skog S3 17, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [21,8] Summa/Medel 136, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär Areal % K1 R1 R2 G1 S1 S2 S3

11 Skogens fördelning på målklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Antal Målklass ha % m³sk % m³sk % avd PG 85,2 62, , ,3 30 PF - produktion 27,9 20, , ,1 8 PF - naturvård 6,4 4, , ,7 8 NS 4,5 3, ,6 51 2,3 2 NO 12,8 9, , ,6 10 Summa 136,8 100, , ,0 50 PG Impediment ha % Myr 67,7 32,0 Berg 0,0 0,0 PF-p NS PF-n NO Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG PF NS NO Produktionsmål med miljöhänsyn I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Naturvårdsmål med skötsel I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. Naturvårdsmål, orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

12 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 991 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam Beskrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk 2,0 Övrig landareal (-0,1)L Årlig tillväxt Not ¹ m³sk/ha ,2 Inägomark 66,2 Myr (-0,1)L 35,6 Vatten

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 4,0 213 S3 T NS,b Tall Nyckelbiotop 1,1 i ,3 183 S2 T PG Tall Glest 1,0 ii Gran 1 14 Luckigt 1,3 0 K1 T PG ii [1,3] 183 ÖF T PG Tall ,3 14,3 123 S2 T PF,b Tall Flerskiktat 1,5 i,ii (-0,1)L 20 % Gran Stor diameterspridning Löv ,0 53 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,1 ii Glest [6,5] 183 ÖF T PG Tall ,2 2,1 0 K1 T PF,b i,ii 20 % [2,1] 193 ÖF T PF,b Tall ,3 20 % 7 5,2 23 R2 T PG Tall 100 5, Olikåldrigt Röjning ,1 ii Luckigt 8 2,1 83 G1 T PF,b Tall ,0 i,ii 20 % Stor diameterspridning Olikåldrigt

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 9 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 5,2 43 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,3 ii (-0,4)2L Luckigt Avdrag: myr [4,9] 163 ÖF T PG Tall ,3 0,4 68 G1 T PG Tall Olikåldrigt 2,3 ii Stor diameterspridning 3,5 0 K1 T PG Olikåldrigt ii (-0,1)L 12 0,5 33 R2 T PG Tall Olikåldrigt Röjning Löv 1 1,2 ii Löv 40 5, Luckigt ,5 163 S3 T NO,b Tall Nyckelbiotop 0,9 i Gran Flerskiktat Löv ,6 0 K1 T PG ii [2,8] 183 ÖF T PG Tall ,3 15 3,8 68 G1 T PG Tall Stor diameterspridning Gallring ,7 ii Olikåldrigt 16 0,8 193 S3 T NO,b Tall Nyckelbiotop 1,3 i

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 17 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,5 183 S3 T NS,b Tall Nyckelbiotop 1,2 i Olikåldrigt Stor diameterspridning ,2 0 K1 T PG ii [4,2] 163 ÖF T PG Tall ,7 1,2 163 S3 T NO,b Tall Avdrag: myr 0,8 i (-0,2)2 Gran Löv ,5 133 S2 T PG Tall Stor diameterspridning 1,7 ii 1,9 73 G1 T PG Tall Glest 1,7 ii (-0,1)2 Luckigt Avdrag: myr 7,6 103 S1 T PG Tall Olikåldrigt 2,1 ii (-0,2)L Stor diameterspridning 1,8 133 S2 T PG Tall Stor diameterspridning 1,9 ii (-0,1)2 Gran Luckigt Avdrag: myr 24 6,2 153 S2 T PG Tall Stor diameterspridning Föryng avv ,0 ii (-0,1)L Löv 3 14

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 25 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 1,2 133 S2 T PG Tall Stor diameterspridning 2,1 ii ,6 133 S2 T PF,b Tall Stor diameterspridning 1,8 i,ii 15 % Gran Löv 2 12 Luckigt 2,0 163 S3 T NO,b Tall ,0 i Gran Löv ,6 88 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,2 ii (-0,2)L 2,9 68 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,0 ii 1,3 73 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,9 ii Gran Löv ,9 203 S3 T NO,b Tall Nyckelbiotop 1,4 i (-0,8)2L Gran 8 16 Glest Löv 2 12 Avdrag: myr 1,2 143 S2 T PG Tall ,2 ii Stor diameterspridning 2,2 183 S3 T NO,b Tall 75 Nyckelbiotop 1,3 i Gran 23 Löv 2

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 34 6,0 133 S2 T PF,b Tall Stor diameterspridning Föryng avv ,7 i,ii (-0,3)L 20 % Markberedning (F) 1 Stor diameterspridning Plantering (F) ,9 43 G1 T PG Tall Luckigt 1,3 ii (-0,2)2 Löv Glest Avdrag: myr 5,0 43 G1 T PG Tall ,0 ii (-0,1)L 1,0 163 S3 G NO,b Tall 40 Flerskiktat 0,9 i Gran 45 Löv 15 Klen dimension 0,5 203 S3 T NO,b Tall Nyckelbiotop 1,3 i Glest 1,9 63 G1 T PF,b Tall Olikåldrigt 3,4 i,ii (-0,1)L 20 % Gran Löv 5 14 Stor diameterspridning 0,6 183 S3 T NO,b Tall 65 Nyckelbiotop 0,9 i Gran 30 Löv 5 Försumpat 7,0 83 G1 T PF,b Tall ,7 i,ii (-0,2)L 15 % Gran 2 15 Löv 13 12

18 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 42 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 2,1 52 G1 T PG Tall Stor diameterspridning 2,1 ii Löv 5 10 Olikåldrigt ,1 143 S3 G NO,s Tall ,3 i Gran Löv ,6 18 R1 T PG Tall 100 4, Olikåldrigt 1,6 ii (-0,1)L Enstaka överståndare

19 Skogskarta över OVANSJÖ 1:1 Jokkmokk församling Jokkmokk kommun Norrbottens län Upprättad år 2014 av SKS: Nils Åke Kuoljok Utskriven Huggningsklass Kalmark/föryngring Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog 1: m

20 SKOGSKARTA Plan Församling Kommun Län Upprättad år Planläggare Utskriftsdatum OVANSJÖ 1:1 Jokkmokk Jokkmokk Norrbottens län 2014 SKS: Nils Åke Kuoljok : m

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer