HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LÖNSAMT SKOGSBRUK 4TIPS SÅ BLIR DU EN FOTO: ANDERS OHLSSON BÄTTRE SKOGSÄGARE Vågar satsa: Peder Åberg och Linda Zakrisson präglar sitt skogsbruk med nytänkande och innovativa idéer. Jordbruksministern Vi nyttjar skogen på ett sätt som är unikt i världen ESKIL ERLANDSSON, JORDBRUKSMINISTERN. Öka din kunskap Sophie lär sig att driva familjens skogsbruk framåt SOPHIE ANKARCRONA LÄSER HÅLLBART FAMILJESKOGSBRUK. Hållbar skogsgödsling med kväve + aska

2 2 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Som skogsägare är vi delaktiga i samhällets framtid, och i vår skog finns möjligheterna. Nyttan och glädjen att äga skog Saker och ting ökar och minskar. Ökat har bland annat glädjen. Den att vara skogsägare. Det glimtar allt oftare fram insikter från alla möjliga håll - att lösningen på många samhällsproblem står att finna i skogen. Skogen kan ge oss så mycket. Råvaror, ett stabilare klimat, upplevelser och ett uthålligare sätt att leva. Skogens potential De stora kraftvärmeverken och biokombinaten som det inte bara skissas på utan även byggs och tas i bruk är glädjande signaler. Nu ökar nyttigheterna från skogen även med elkraft, mer fjärrvärme och fordonsbränslen genom förgasningsteknik. Det handlar om förnyelsebara nyttigheter. Så länge växterna är gröna så lever de och tar upp koldioxid. När de dör så förmultnar de och släpper ifrån sig koldioxid. Om vi däremellan kan göra oss nytta av skogen och ersätta andra klimatskadliga och miljöfarliga produkter med skogsprodukter så har vi, som de gamle skulle sagt, gjort en gudibehaglig gärning. Det är glädjande. Att Sveriges gröna näringar går så effektivt hand i hand är också glädjande. En samlad skogsägarrörelse och LRF har gjort en gemensam kunskapssatsning som syftar mot ökad lönsamhet genom ökad skogstillväxt. Produktion av samhälleliga nyttigheter, med bibehållen hög miljöhänsyn. Inte tu tal om att skogsägarna har en viktig uppgift. Mål ger resultat Vilka mål har du då i ditt skogsägande? Vilka nyttigheter är mest glädjande? Högsta möjliga kapitalavkastning? Växtliga ungskogar, bioenergi eller hemliga svampställen? För att formulera och balansera sådant är det bra att upprätta en skogsbruksplan som du får tips om här i tidningen. Mitt mål är att fullt ut använda de naturgivna förutsättningarna på min skog för att det ska växa mer och i förlängningen öka min lönsamhet. Hur då? Jo, genom att använda de kunskaper som förmedlas genom studiekampanjen Kraftsamling Skog. Du är välkommen till min eller någon av de andra 140 demonstrationsgårdarna i Sverige för att se hur det går Svarte Swartling Skogsägare i Norrfors, Umeå, och medlem i Norra Skogsägarna. MINA BÄSTA TIPS Kunskap är nyckeln Lär dig mer om hur du kan 1 öka tillväxt och lönsamhet i ditt skogsägande. Kunskap är aldrig tung att bära. Skogsägarförening Rådfråga och ställ krav på 2 din skogsägarförening. Ditt långsiktiga skogsbruk gagnas av långsiktiga relationer. Föryngra Se skogen som en åker. Som 3 du sår får du skörda. Föryngringen är din investering för framtiden. till. Det krävs inget hokus pokus, bara kända åtgärder för att öka produktionen. Det är också glädjande. Tänk långsiktigt All skogsvård i produktionsskog är en mycket långsiktig investering. Då är frågan om du som skogsägare vill investera offensivt i skogsvård? Om du tror att du själv eller de dina får njuta frukterna av investeringen i en rätt avlägsen framtid? Du måste också tro att lagar och regler inte kommer ändras så att andra samhällsintressen tillåts breda ut sig och ta initiativet över din egendom och investering. Alla dessa frågeställningar sätter fokus på behovet av långsiktiga och stabila spelregler för det enskilda skogsägandet. Känner jag mig otrygg i denna situation så blir det ett illa skött, passivt skogsägande, kortsiktigt fokuserat på pengar här och nu. Men med trygga spelregler har familjeskogsbruket i Sverige alla förutsättningar och all anledning att öka insatserna i skogsvård för ökad lönsamhet och produktion av skogens alla nyttigheter. Till gagn för den enskilde såväl som samhället och den globala miljön. Det är mycket glädjande. VI REKOMMENDERAR SIDA 12 Johan Samuelsson Skogsägare och fastighetsmäklare, LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. Vid avverkning är det ibland svårt att se var gränsen går. Det kan leda till överhuggning. Skogens potential s. 5 Skogsbruksplan hjälper dig göra dina val och förvalta din skog på bästa sätt. Vässa din kompetens s. 10 Utbilda dig i förvaltning av skogsbruk och skogsfastigheter. Vi får våra läsare att lyckas! LÖNSAMT SKOGSBRUK NR 5, OKTOBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Philip Dufwa Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Oskar Tornvall Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, Oktober 2009 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Philip Dufwa Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. FOTO: JEANETTE HÄGGLUND

3 LÅT DITT KAPITAL VÄXA - OBEROENDE AV BÖRSENS SVÄNGNINGAR En stadigt växande placering ATT ÄGA SKOG OCH MARK HAR I ALLA TIDER SKAPAT RIKEDOMAR. DET ÄR EN LÖNSAM OCH TRYGG INVESTERING SOM VÄXER I TAKT MED TRÄDEN. GENOM TECTONA CAPITAL FÅR DU MÖJLIGHET ATT INVESTERA I ODLAD TEAK - ETT AV VÄRLDENS MEST EFTERFRÅGADE OCH PRISVÄRDA TRÄSLAG. Teakplantage, 6 månader gammalt SKOG FASTIGHETER EKONOMI Bara PLUS när SCA Skog och Handelsbanken samarbetar Vi vill visa att skogsägandet kan vara enkelt och att man som ägare kan få ett enormt utbyte av fastigheten på många plan, utan att man för den skull måste bli expert på skogsskötsel eller ägna semestern åt att röja, berättar Mats Sandgren, VD för SCA Skog och fortsätter: För att underlätta våra skogsägares vardag har vi skapat en helhetslösning som vi kallar PLUS Förvaltning. Det är en tjänst som hjälper skogsägaren att nå sina mål med fastigheten både ur ett skogligt och ekonomiskt perspektiv. Som huvudsaklig samarbetspart för den ekonomiska biten har vi på SCA valt Handelsbanken. Helhetslösning oavsett omfattning. Med dina mål i åtanke utformar vi gemensamt en plan som tar hänsyn till de ekonomiska aspekterna likväl som till det faktiska skogsbruket. Plus Förvaltning är utformat för att kunna anpassas efter dina specifika behov. Oavsett om det är en enstaka eller flera åtgärder som krävs så är det du som enskild skogsägare som avgör omfattningen på insatsen. Vi gör gemensam sak, tillsammans med dig. Både SCA och Handelsbanken präglas starkt av lokal närvaro. Vi finns där du finns och tar oss alltid tid att lyssna på dina önskemål och behov. Därefter anpassar vi våra lösningar så att de passar just dig och ditt skogsbruk. Så oavsett hur stort ditt skogsbestånd är kommer vi att kunna erbjuda dig som enskild skogsägare en anpassad och skräddarsydd helhetslösning. Gunnar Sandqvist, Handelsbankens regionchef Norra Sverige, stationerad i Luleå, förtydligar: När det gäller skatt, deklarationer och redovisning har vi sedan tidigare lokala samarbeten med de bästa på respektive ort. Tillsammans med SCA kan vi erbjuda en helhetslösning för skogsägande kunder i norr. Plus Förvaltning består i grunden av ett antal baserbjudanden som därefter, utifrån dina behov som skogsägare, kan byggas på med tilläggstjänster. Bastjänsterna består bland annat av grundläggande målformuleringar, skogsbruksplan, årsbudget, skogsbruk, ekonomisk rådgivning, egen kontaktperson på banken, specialanpassade banktjänster, bokslut samt deklaration. Vill du veta mer om vad vår PLUS Förvaltning kan göra just för dig? Hör av dig till någon av SCAs virkesköpare eller närmaste Handelsbankskontor.

4 4 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÄTT UPP MÅL OCH PLANER FÖR DIN SKOG 1TIPS VÄLJ RÄTT STRATEGI Fråga: Hur ska jag veta vilken typ av skogsbruk jag ska satsa på? Svar: Se på skogen som en grön fabrik och mäktig resurs. Ett aktivt ägande med uppsatta mål och tydlig strategi kan öka avkastningen rejält. En skogsägare bör se på sin skog på liknande sätt som på värdepapper eller andra alternativ som ger avkastning. För att kunna göra det krävs dock en tydlig strategi och ett aktivt ägande, säger Tomas Lundmark, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Gör aktiva val Tomas Lundmark menar att precis som med andra placeringar kan man välja antingen en strategi byggd på trygghet och låg risk eller en strategi där man tar större risker för chansen att vinna desto mer. Det allra sämsta alternativet är att vara passiv och inte göra någonting. Då riskerar man som skogsägare att förlora väldigt stora värden på sikt. En strategi baserad på trygghet innebär att man följer skogsstyrelsens rekommendationer, skogsvårdslagen och allmän praxis. En ägare som är mer riskvillig är ofta en entreprenör och driven av en idé. En sådan ägare är mer villig att pröva nya skötselmetoder, trädslag och kombinationer i skogsbruket och att utveckla användningen av marken, säger Tomas Lundmark. Tomas Lundmark Sveriges Lantbruksuniversitet. Håkan Molin Chef, skog & lantbruk, jägmästare, Handelsbanken. Skogen en grön fabrik Tomas Lundmark liknar skogen vid en grön fabrik och precis som i andra fabriker måste man bry sig om vilka som jobbar där, vad de gör eller borde göra samt vilken kunskap som finns. Man måste vara aktiv i sitt skogsägande för att kunna öka avkastningen, till exempel med mer gödsling, andra trädtyper, bättre markberedning och plantering av rätt plantor samt regelbunden uppföljning av deras tillväxt. Det kan även vara andra åtgärder som att skapa tätare bestånd och mindre luckor. SLU har gjort modellberäkningar som visar att ett aktivare skogsbruk kan ge väldigt stora effekter i ökad avkastning, uppåt 20 till 40 procent mer biomassa. Framgångsrika skogsägare är aktiva genom hela förloppet, från markberedning och plantering till gallring, röjning och slutavverkning. Många prövar nya trädsorter, gör uttag av biomassa från sly och stubbar och driver förvaltningsfrågor. Även Håkan Molin, Handelsbanken, betonar att skogsägare måste se sitt skogsägande som ett företagande. Många skogsägare har dock sin skog som en biinkomst. Då menar Håkan Molin att det kan vara klokt att ta hjälp med både den ekonomiska och skogliga förvaltningen för att kunna tillvarata skogens alla värden. Särskilt nya skogsägare behöver ha tillgång till tjänster som hjälper dem förvalta sina skogar på ett klokt sätt. Man måste fråga sig varför man äger sin skog. Är ökad skogsproduktion, rekreation, jakt eller energiproduktion det som är intressant? Vad än valet blir, är mycket vunnet om man har målet klart för sig och agerar därefter, avslutar Håkan Molin. HANS HJELMSTAD PLUGGA SKOG OCH TRÄ PÅ DISTANS Nu ser jag min skog med helt andra ögon. Ett nytt universitet med ambitioner öppnar den 1 januari Högskolan i Kalmar och Växjö universitet går samman. Resultatet blir en stark och attraktiv kunskapsmiljö. Linnéuniversitetet kommer att erbjuda flera distansutbildningar inom Skog och trä. Hållbart familjeskogsbruk. Är du privat skogsägare och vill lära dig mer om lönsam skogsfastighetsskötsel? Sök de populära kurserna i Hållbart familjeskogsbruk så kanske du liksom en av förra årets studenter ser på din skog och dess möjligheter med nya ögon. Skog och träprogrammet. Är du intresserad av kedjan från skog till färdig produkt? Då är Skog och träprogrammet något för dig. Hittills har det tvååriga programmet varit mycket populärt och fr o m hösten 2010 ges studenterna chansen att läsa ett tredje år. Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik. Programmet passar dig som är mer intresserad av matte och teknik och som kanske vill arbeta på ledande positioner inom träförädlingsindustrin. Välj mellan distans- och campusstudier. Läs mer om utbildningarna på Lnu.se Skogsdagen Skogsdagen den 23 januari handlar om Skog, hälsa och entreprenörskap. Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Berg, Kalmar Växjö

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER VAR AKTIV MED DIN SKOG Nyckeln till ett ett framgångsrikt skogsbruk är att vara aktiv från markberedning och plantering till gallring, röjning och slutavverkning. FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: SÄLLSKAPS FÖRVALTING AB Få hjälp med din skogsbruksplan Hur mycket skog har du egentligen? Vad är viktigast att göra i din skog? Vilka trädslag bör du satsa på? En skogsbruksplan är en inventering av en skogsfastighets tillgångar. Den hjälper dig göra dina val och förvalta din skog på bästa sätt. Precis som en företagare måste ha god kunskap om tillgångarna i sitt företag, måste en skogsägare ha god kunskap om sin skog för att kunna sköta den på bästa sätt. Många skogsägare vet inte hur värdefull deras mark faktiskt är och att det går att avverka mycket mer än man tror, säger Jan-Åke Lundén på LRF Skogsägarna. Inventera skogens tillgångar En skogsbruksplan är en inventering av vilka tillgångar som finns och innehåller förslag på hur tillgångarna ska hanteras. I planen finns en karta över fastigheten med skogen indelad i olika behandlingsenheter, en beskrivning av skogens produktionsförmåga, typ av skog, virkesförråd och beståndens tillväxt samt förslag på åtgärder den närmaste tioårsperioden. Konsekvenser av genomförda åtgärder Mikael Zachrisson Vd, Skogssällskapets Förvaltning AB. Jan-Åke Lundén LRF Skogsägarna. FOTO: LRF SKOGSÄGARNA finns dessutom beskrivna. En skogsbruksplan är ett måste för att kunna följa lagar och bestämmelser och krävs för att få miljöcertifiera skogen, säger Jan- Åke Lundén. Förvaltning skapar mervärden Många skogsägare anlitar förvaltningstjänster eftersom arbetet med en skogsbruksplan kräver kunskap om skogsbruk, marknad, ekonomi, juridik och skatter. Förvaltningstjänster kan skapa mervärden. Skogsägaren får hjälp att skapa rätt bestånd utifrån markförhållanden, ekonomi och andra intressen, kan bättre följa tillväxten i skogen och har stöd för att avverkningar sker i rätt turordning, säger Mikael Zachrisson, vd på Skogssällskapets Förvaltning AB. En skogsfastighets värden ser olika ut för olika skogsägare. En del vill satsa helt på virkesavkastningen. Andra kan vara oerhört intresserade av till exempel jakt. Det centrala i förvaltningen är dock det långsiktigt perspektivet och att förvaltaren inte är direkt knuten till en enskild industri. En skogsägare kan faktiskt tjäna större pengar på långsiktig ekonomisk och skattemässig planering än på skillnader i dagspriset på virke. Förvaltningen kan vidare leda till en breddning av möjliga intäkter, som täktvärden, arrenden för vindkraft och jakt eller strategiska köp och försäljningar av mark, avslutar Mikael Zachrisson. HANS HJELMSTAD NYHETER I KORTHET Knäckkvistning lönsammast Uttag av skogsbränsle i ungskog beräknas kunna ge 5 till 10 TWh energi per år i Sverige. Skogforsk har testat fyra metoder för sådana uttag. Testerna genomfördes i klen planterad tallskog och knäckkvistning visade sig vara lönsammast. Knäckkvistning gav ett betydligt högre netto än helträdsuttag, traditionellt massavedsuttag och kombinerade uttag. Metoden gav till och med en liten vinst, säger Mia Iwarsson på Skogforsk. KÄLLA: SKOGFORSK Världens skogar ökar i norr Skogarna minskar i Sydamerika och Afrika, är konstanta i Nordamerika och ökar i Europa och Asien. I Sverige har skogarna ökat sedan 1920-talet då landet fick en aktiv skogsvård. Den asiatiska skogstillväxten beror nästan helt på Kinas kraftiga nyplantering av skog. Kinas skogstillväxt döljer avskogningen i Indonesien som är två procent om året. Störst nettoförluster av skog mellan 2000 och 2005 uppvisade Brasilien, Indonesien, Sudan, Burma, Zambia, Tanzania, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Zimbabwe och Venezuela. KÄLLA: DN FOTO: ISTOCKPHOTO vägledande ORDLED: väg-led-ande om någon som visar vägen Skogforsk är ~ för skogsbrukets utveckling skogforsk.se

6 6 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS TA HJÄLP AV EN KONSULT FRÅGOR & SVAR Anna Andersson Ordförande i nätverket Skogsägarkvinnorna. FOTO: PANORAMABILD Fråga: När och hur bör ett ägarskifte genomföras? Svar: Anlita en extern konsult med erfarenhet av ägarskiften. Involvera alla berörda från start. Värdera fastigheten, gå igenom allas ekonomi samt förutsättningar för fortsatt drift, kompensera syskon och ordna boendet. Börja planera i god tid och se till att alla berörda är med från början. Kanske kan man börja med att hela familjen samlas vid köksbordet efter julmiddagen för att skissa och planera, säger Johan Roos, LRF Konsult. Även Anders Larsson på Price- WaterhouseCoopers, PWC, betonar att planering är nyckelordet. Börja gärna två år innan skiftet är tänkt eftersom processen bör få ta tid. Han betonar vidare vikten av att dokumentera allt som sker under processen. Första frågan jag brukar ställa är vilka värden det är som står på spel. Vad är fastigheten värd? Vad blir skatten om den säljs på öppna marknaden och vad blir effekten om gården i stället övertas av ett av syskonen? I familjen måste man också diskutera värdet av att gården kan stanna i släkten. För värdet får man också ta hänsyn till om något syskon har stannat kvar och hjälpt till på gården, säger Anders Larsson på PWC. FAKTA Andelen skiften som går inom familjen är stort. Enligt Skogsbarometern från Swedbank så har 80 procent av alla skogsägare tagit över från familj eller släkt. Andelen köp på öppna marknaden ökar dock för varje år. Ett generationsskifte kräver planering och ett långsiktigt tänkande. Ett skifte kan vara komplicerat, speciellt om fastigheten har ett stort ekonomiskt värde och det finns många syskon. Då kan det ofta bli fråga om avstyckningar, delförsäljningar och fastighetsregleringar. En viktig fråga är att rättvist kompensera syskon och hitta bra pensionslösningar för överlåtare. I processen med skifte krävs kunskap om fastighetsvärdering, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt. För femton år sedan skedde ett skifte ofta som köp. I dag är det vanligt att man kombinerar både köp och gåva för att dra nytta av de möjligheter som står till buds. PLANERA NOGGRANT Att ha bra koll på egendomens värden, ekonomi samt att skatteplanera smart är A & O vid ett smidigt ägarskifte. FOTO: ISTOCKPHOTO P lanera ägarskiftet i god tid Johan Roos Resultatsenhetschef, östra Sverige. LRF Konsult skogsbyrån. FOTO: LRF KONSULT Anders Larsson PriceWaterhouseCoopers. FOTO: PWC Hans Wennberg Ansvarig skog och lantbruk, Swedbank. FOTO: SWEDBANK Värden, ekonomi och skatter Man behöver göra tre olika kalkyler. Den första är en livskalkyl med mjuka frågor om vem som kan och vill ta över och hur alla ser på det. Den andra är en ekonomisk kalkyl med genomgång av ekonomin för både överlåtande och övertagande part och bedömning av förutsättningar för fortsatt drift. Fastigheten måste värderas. Syskon ska kompenseras. Bra skatteplanering ska sedan se till att utfallet blir bra för alla. Ett viktigt råd är att om möjligt låta en person ta över. Samäganden brukar nämligen ofta leda till problem, säger Johan Roos. Jag brukar ge en hemläxa där familjen får göra en ekonomisk kalkyl av fastighetens värde, bärkraft och produktionsinriktning. Det bör finnas en affärsplan för den fortsatta driften och ett krav är att den som övertar fastigheten är driftig och har goda idéer. Ett ägarskifte kan nämligen innebära stora förändringar i produktionsinriktning och bruksmetoder, säger Anders Larsson. Glöm inte finansieringen Hans Wennberg på Swedbank betonar att finansieringsfrågan är viktig om det krävs likvid vid köp eller för att lösa ut syskon. För den som köper är också likviditetsflödet viktigt närmaste åren efter köpet. Har fastigheten mest ungskog blir det inga intäkter på tio år, medan en fastighet med mycket gammalskog kan användas som del i finansieringen genom avverkning, säger Hans Wennberg. HANS HJELMSTAD Varför behövs ett speciellt nätverk för skogsägande kvinnor?! Tanken bakom nätverket är att skapa ett forum för att hantera skogsägarföreningarnas arbete för skogsägande kvinnor. Tillsammans äger vi 3,5 miljoner hektar skog, till ett uppskattat värde av 65 miljarder kronor. Vi tillhör den största gruppen kvinnliga företagare, men i vår traditionellt mansdominerade skogsvärld krävs att vi går samman i nätverk för att kunna etablera oss och bli accepterade som företagare. Vilka är Skogsägarkvinnornas mål?! Vi strävar efter att skapa möjligheter för kvinnor att växa i sin roll som skogsägare, att synliggöra kvinnor och visa på kvinnliga förebilder inom skogsnäringen. Dessutom vill vi öka andelen förtroendevalda kvinnor inom skogsägarföreningarna. För att vårt arbete ska vara trovärdigt krävs fler kvinnor som är med och påverkar arbetet. Både strategiskt och operativt. Hur arbetar ni rent konkret för att få fler kvinnor att engagera sig i skogsnäringen och sitt skogbruk?! Vi försöker sprida information ut till medlemsorganisationen. Det finns mycket man kan göra lokalt som att skapa mötesplatser, arrangera skogskurser, skogsdagar, informationskvällar och medlemsmöten. Skiljer sig kvinnors intressen när det gäller skogsbruk från männens?! Man kan se att kurser i naturvård, skogskötsel och ekonomi lockar kvinnor, men det finns även intresse för praktiska kurser. Huvudsaken är att man hittar ett ämne som är intressant att börja med. Kunskap ger insikt både i värdet och hur komplext allting är. Vilka är de främsta anledningarna till att kvinnor ska engagera sig i skogsnäringen och sitt skogsbruk?! Samhällsperspektivet med förnybar energi och hela den aspekten, men också värdet på skogen. Har du en aktieportfölj av samma storlek skulle du säkert vilja förvalta den på bästa möjliga sätt. Dessutom är det både roligt och spännande att äga skog.

7 Niclas Berndtssons råd till blivande skogsägare Weda Skog AB är den perfekta partnern för dig som är nybliven eller kommande skogsägare. Med ägare som skogskoncernerna Moelven Timber, AB Karl Hedin och Bergkvist- Insjön i ryggen har Weda Skog AB en solid ekonomisk bas och ett stort utbud av tjänster till privata skogsägare. W eda köper in cirka 4 miljoner kubikmeter virke och den totala omsättningen uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor per år. Weda Skog är miljöcertifierade enligt PEFC. Niclas Berndtsson en äkta timmerman. Niclas Berndtsson är virkesköpare hos Weda Skog. Efter mer än tjugo år i branschen och med en bakgrund på bland annat Skogsvårdsstyrelsen, så har han just den erfarenhet och det engagemang som skogsägare värdesätter inför köpet av en skogsfastighet. Genom att definiera hur mycket man kan avverka och vilket netto som samma avverkning kommer att inbringa så kan vi uppskatta hur mycket skogsägaren bör betala för respektive fastighet. Därefter så räknar vi fram en rimlig finansiering baserad på skogsägarens privata ekonomi och fastighetens belåningsvärde, berättar Niclas som har jobbat som virkesköpare på Weda Skog i drygt tre år. Den ekonomiska situationen i dag. Och imorgon. Vi går alltid igenom skogsbruksplanen över fastigheten som beskriver skogens tillstånd och vilka skötselåtgärder som är aktuella. Och skulle fastigheten sakna en aktuell plan så kan vi bistå med att ta fram detsamma. Därefter beräknar vi vilket virkesuttag som är möjligt genom gallring och slutavverkning samt hur stort netto avverkningen kommer att ge. Behöver skogen röjas så beräknar vi även kostnaderna för det. Utifrån denna information får skogsägaren en bättre överblick över hur ekonomin kommer att påverkas av fastighetsköpet. Både på kort sikt men även i ett längre perspektiv, fortsätter Niclas som förhoppningsvis har hittat den perfekta plattformen i sin strävan att kunna hjälpa nyblivna eller nästa generations skogsägare. Vi försöker alltid att vara lyhörda gentemot våra leverantörer för vi vill ha nöjda skogsägare som anlitar oss igen. Jag tycker att vi på Weda är den perfekta partnern av flera skäl. Vi är ett solitt företag som kan erbjuda fördelaktiga förskott i samband med kontraktstecknandet. Och dessutom är vi lokalt förankrade vilket innebär att skogsägaren kan ha en löpande kontakt och dialog med mig. Fullständig närvaro på en avgränsad yta. Och just den lokala närvaron värdesätter vi på Weda Skog extra mycket. Med 56 distrikt över hela Mellansverige bemannade med virkesköpare ska vi alltid kunna bistå dig när du ska genomföra din skogsaffär. En annan av våra specialiteter är våra specialsortiment. Vi kan till exempel ta ut furustolpar då våra egna utsynare gratis synar ut stolpar på lämpliga avverkningar. Vi jobbar även med olika typer av lövtimmer som vi levererar till lövsågar i vår omnejd, avslutar Niclas Berndtsson entusiastisk innan det är dags att ge sig av ut i skogen igen. Vill du komma i kontakt med Niclas eller någon annan av våra duktiga virkesköpare så når du dem enklast via vår hemsida; Den första diskussionen med respektive virkesköpare är helt kostnadsfri. Varmt välkommen. Weda Skog huvudkontor Adress: Box 8006, S Karlstad Besöksadress: Skårevägen 60, Karlstad Tel: Fax:

8 8 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad ska man göra för att få fler unga att se skogen som en framtidsbransch värd att satsa på? Svar: Väck intresset i god tid och peka på alla de mervärden som följer med arbetet som skogsägare. Unga skogsägare som vågar satsa på nya vägar ÄGARSKIFTE HÄRNÖSAND Linda Zakrisson och Peder Åberg tillhör den unga generationen skogsägare. I fjol tog de över en skogsfastighet från Peders föräldrar i Sörgården väster om Härnösand. Här har de hittat nya vägar för sin verksamhet och deras skogsbruk präglas av både nytänkande och innovativa idéer, inte minst när det gäller fastighetens lönsamhet. Skogsägandet är en läroprocess Medan skogsbruket alltid har varit en del av Peders vardag är Lindas bakgrund en annan. Hon är uppvuxen i Örnsköldsvik och när hon och Peder träffades för tre år sedan var tanken på en framtid som skogsägare ännu inte väckt. Även om Lindas föräldrar också är skogsägare är hon inte uppvuxen på en skogsfastighet som Peder. Att vi har olika bakgrund ser jag bara som en fördel, säger Linda som arbetar som arbetsmiljöinspektör i veckorna. Att vara skogsägare är så mångfacetterat att en bred kunskapsbas underlättar. Dessutom ser jag skogsägande som en läroprocess som pågår hela tiden. Både Peder och Linda är tacksamma över att de har fått möjlighet att ta över skogsfastigheten redan i unga år. Generellt sätt sker generationsväxlingar alltför sent vilket minskar möjligheterna att påverka fastigheten. Här har den äldre generationen ett ansvar, anser Peder. De måste väcka tanken på ett skifte i tid. Skogsägande är förknippat med många mervärden. För oss handlar det mycket om livskvalitet och att kunna påverka vår vardag. Skogen bjuder helt klart på en stillsammare tillvaro än Stureplan, även om det är förenat med hårt arbete. Professionell hjälp vid ett skifte Linda och Peder anlitade specialisthjälp i form av konsulttjänster vid skiftet. Processen tog två år från det att de bestämde sig till dess att allt var klart med allt vad det innebär av skatter, pengar och papper. Mitt råd är att anlita professionell hjälp. Det är bäst för bägge parter och man undviker många av de problem Linda Zakrisson PROFIL Peder Åberg Ålder: 35 år. Yrke: Skogoch träingenjör.arbetar på skogsfastigheten. Ålder: 32 år. Yrke: Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket Härnösand. som lätt kan uppstå, säger Peder. I veckan packar paret sina väskor och ger sig av på studieresa tillsammans med nätverket Unga Skogsägare. Målet är Finland där ett digert program kommer att fylla resans fyra dagar. Vi kommer bland annat att titta närmare på sådant som kan skapa mervärde för oss skogsägare som småskalighet, turism och jakt. Syftet är att visa goda exempel och ge oss råd tips och idéer som vi kan ta hem för att utveckla vårt eget skogsföretagande. Sedan är det naturligtvis alltid roligt att få möjlighet att träffa andra, unga skogsägare, inflikar Linda. Erfarenhetsutbyte är enormt viktigt! Ser ljust på framtiden Att satsa rätt, utan att veta om man har satsat rätt är en utmaning oavsett om man är gammal eller ung. Linda och Peder har hittat nya vägar för sin verksamhet och valt att satsa på virke och energi i stället för massa och papper. I praktiken betyder det att träden som avverkas blir timmer, flis eller ved. I grund och botten handlar det om att få en bättre lönsamhet. Massaproducenterna betalar för dåligt vilket gjort att paret i stället ser en framtid som energileverantörer. De har förändrat sin syn på var värdet i skogen finns och har därför satsat en hel del på snabbväxande träslag som contorta, hybridasp och lärkträ. Traditionellt sett sätter man gran, berättar Linda. Det är tryggt och säkert. Men vi märker att fler och fler får upp ögonen för vårt alternativ. Räknar man på det så ser det ut som att vi ska kunna tjäna mer på bioenergi. Att framtiden ser ljus ut är både Linda och Peder överens om. I ett perspektiv på tio år har ungskogen börjat komma upp i volym och då hoppas man på en stor efterfrågan på bioenergi. Peder ser fram emot ett ännu mer förädlat plantmaterial som är tåligare och mer anpassat efter klimat. Linda tror att hon fortfarande arbetar utanför skogen, men hoppas att få utvecklas som skogsägare. Räcker tiden till vill hon gärna köra mer skogskran, vilket blivit en av hennes favoritsysslor. KATARINA BRANDT Funderar du på nästa generation? Att planera och genomföra ett lyckat ägarbyte eller generationsskifte kan ta flera år. Starta idag - kontakta någon av våra lantbruksansvariga. Läs mer på swedbank.se/lantbruk

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER SATSAR PÅ NYA VÄGAR Peder och Linda ingår i den nya generationens skogsägare och satsar på biobränsle som de hoppas kommer att ge mer än papper och massa. FOTO: STIG EDFAST 8 TIPS FRÅN PEDER & LINDA Ta hjälp 1 Anlita professionell hjälp vid ett generationsskifte. Då spar man tid och undviker många problem. Dela upp 2 Samägande kan vara problematiskt. Om det är möjligt är det bättre att dela av fastigheten när ni är fler syskon som ska dela på den. Nätverka 3 Utbyt erfarenheter med andra och dra nytta av den kunskap äldre generationer sitter inne med. Att gå med i ett nätverk inriktat på yngre skogsägare är ett bra sätt att lära sig mer. Skogbruksplan 4 Se till att du har kontroll på din skog. En skogsbruksplan hjälper dig att hålla reda på vad som finns på fastigheten i fråga om träslag, volym och ålder på beståndet. Bra med kontakter 6 Skaffa kontakter med utomstående entreprenörer och dra dig inte för att ta hjälp när det behövs. Sprid riskerna 7 Var inte rädd för att blanda träslag utifrån de förutsättningar som finns på din fastighet. Lita på dig själv 8 Våga hitta nya vägar för din verksamhet och tro på det du gör.

10 10 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 3TIPS INSPIRATION UTVECKLA DINA KUNSKAPER FRÅGOR & SVAR 1.Vilket är ditt bästa föryngringsråd till en skogsägare? Bo Karlsson Forskningsstationschef Skogforsk i Ekebo. FOTO: SKOGSFORSK VIKTIGT FÖR FAMILJEN Det känns mäktig att få vårda och avverka skogen som min farfars far planterade en gång i tiden, säger Sophie Ankarcrona. FOTO: NINA ALBRECHT Vässa din kompetens och bli en mer kompetent skogsägare 1. Förbered föryngringsåtgärderna i god tid. Se till att få relevant markberedning för en lyckad tillväxtstart. Det är också viktigt att inte vänta för länge med föryngringen. Varje års dröjsmål är 10 förlorade m 3 /ha eller mer på en god granmark samtidigt som problem med konkurrerande vegetation och därmed kostnader ökar över tiden. Men framför allt, var kräsen när det gäller val av skogsodlingsmaterial. Våra kalkyler visar att det är värt merkostnaden för att få plantor med högsta förädlingsnivå. Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog. Fråga: Hur förbereder jag mig inför att ta över en skogsfastighet utan att behöva lägga mitt ordinarie yrkesliv åt sidan? Svar: Välj en högskoleutbildning på distans som lär dig grunderna i förvaltning av skogsbruk och skogsfastigheter. HUR JAG LYCKADES RUNSA GÅRD Sophie Ankarcrona tar sin jur kand examen i vinter, men arbetar redan som jurist på Jordbruksverket i Jönköping. Om arbetet tar hennes vardag i anspråk, så är kvällar och helger vikta till studier. I augusti påbörjade hon kursen Hållbart familjeskogsbruk i Växjö. En utbildning som kommer att göra henne till en mer kompetent skogsägare när hon och hennes syskon tar över gården med tillhörande skogsbruk norr om Stockholm. Vi har sedan länge förberett oss inför ett generationsskifte, berättar Sophie. Gården har varit i familjens ägo sedan 1744 och att vi syskon en dag ska ta över, har alltid funnits med i tankarna. FAKTA Sveriges skogsmarksareal är 22,9 miljoner ha som fördelar sig på följande ägarkategorier: 50 procent enskilda privata skogsägare. 6 procent övriga privata ägare 3 procent staten. 14 procent statsägda aktiebolag. 1 procent övriga allmänna ägare. 25 procent privatägda aktiebolag. År 2007 fanns det skogsägare, varav kvinnor (38 procent) och män (61 procent) samt några tusen ägare där personnummer Kloka beslut, baserade på kunskap, ger större miljöhänsyn, bättre avkastning och ny långsiktighet. Sophie Ankarcrona Tar sin jur kand examen i vinter. Beslut baserade på kunskap Sophie och hennes syskon gör ett medvetet val när de väljer att ta över efter föräldrarna. Och de vill vara ordentligt förberedda inför uppgiften. Utbildningen i Växjö kändes perfekt eftersom den ges på distans och ger Sophie möjlighet att kombinera studierna med sitt arbete. I dag bedrivs skogsbruket tillsammans i familjen där en skogskonsult är inkopplad för att sköta skogsbruksplanen och gemensamt göra en detaljplanering av de skogliga åtgärderna och kontakterna med entreprenörer och skogsbolag. Eftersom jag planerar en fortsatt karriär inom juridiken kommer saknas och som därmed inte kunnat delas upp efter kön. Under 2007 var cirka människor sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin. De senaste åren har man sett en ökning av antalet elever som söker till skogliga utbildningar. Under 2006 / 2007 utexaminerades 470 elever från skogliga gymnasieutbildningar. Från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU utexaminerades 23 skogliga magistrar, 19 jägmästare samt 20 skogsingenjörer. KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN jag inte att ta över skogskonsultens arbete. Då känns det ännu viktigare att vara insatt i de frågor som rör skogen och kunna basera besluten på kunskap, menar Sophie. Bli en bättre skogsägare Nyligen hade studenterna en av utbildningens inplanerade träffar som bygger på ett tvärvetenskapligt upplägg. Vi fick bland annat lära oss att mäta och uppskatta skogsbestånd och deras boniteter. Det här går inte att läsa sig till utan måste ske praktiskt genom att man tränar upp sitt öga. Att utbildningen kommer att göra henne till en bättre skogsägare på många sätt är Sophie övertygad om. Efter slutförd utbildning kommer jag bättre kunna planera och fatta beslut för hur vi ska driva vårt skogsbruk framåt. Skogen är viktig för min familj och gårdens fortlevnad och jag är fascinerad av långsiktigheten. Att få vårda och avverka i skog som min farfars far lät plantera känns verkligen mäktigt. Dåliga beslut i dag kan få konsekvenser långt in i framtiden. Men kloka beslut, baserade på kunskap, ger större miljöhänsyn, bättre avkastning och ny långsiktighet, avslutar Sophie. KATARINA BRANDT FOTO: ANDREAS LINDHOLM 1. Anpassa föryngringsmetoden efter det ställe du ska föryngra, det vill säga ståndort och plats. Planera innan avverkning och försök att komma igång så fort som möjligt. Om du väntar skjuter du din avkastning framåt i tiden då mark ligger improduktiv. Fundera noga igenom trädslagsval och eventuellt sortval. Det är nästan alltid en god idé att markbereda. Se till att du har skydd mot snytbaggeskador, det underskattas ofta. Att föryngra är viktigt då man här grundlägger den långsiktiga ekonomin. Jonas Bergquist Skogsvårds- och förädlingsspecialist Skogsstyrelsen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN 1. Vänta inte för länge med föryngringsarbetet, utan sätt igång så fort som möjligt. Glöm inte att i så god tid som möjligt beställa plantor, markberedning och arbetskraft i de fall du inte själv utför arbetet. Lägg gärna lite extra tid på att välja bra planteringspunkter, det lönar sig. Skydda mot snytbaggen. Vid naturlig föryngring måste ofta fröträd/ skärmträd frihuggas flera år innan avverkning så att de får möjlighet att utveckla sina kronor.

11 Power Partner Fira med oss 30 år har gått sedan den Nordiska traktorn föddes genom ett samarbete med svenska Volvo BM och finska Valmet. 30 framgångsrika år som resulterat i många nöjda traktorägare. Nu firar vi den framgången och jubileet med ett fint erbjudande på bl a Valtra A72. A72 Byggd för nordiska förhållanden Trivsam och trygg arbetsplats med bra körställning och god sikt åt alla håll Ett tryggt köp - Högt andrahandsvärde - Perfekt allroundtraktor Jubileumspris: :- Ord. pris :- Priser ex. moms. Erbjudandet gäller begränsat antal dock senast 15 november Traktorn på bilden kan vara extrautrustad. NORDISKA TRAKTORN 30ÅR Gallra kvalitet Norrskogs Kvalitetsgallring lanserades Det har få stort erkännande hos de skogsägare vars skogar gallrats enligt de a koncept. Hösten 2009 fortbildar Norrskog alla sina skogsinspektorer, entreprenörer och deras maskinförare i Kvalitetsgallring. De a garanterar högsta möjliga kvalitet i de gallringar som Norrskog gör hos skogsägarna. Vill du veta mer? Kontakta oss. Skogsägarna Norrskog är en ekonomisk förening med familjeskogsbrukare i Jämtland, Medelpad, Ångermanland & Södra Lappland Ring eller besök vår hemsida Lars Boström Skogsinspektor Solle eå soundscope pro-tect ihunt Nytt individuellt hörselskydd för jakt Ett enda skott kan förstöra din hörsel! Skydda din hörsel det är den enda du har För mer info: Tfn: E-post: Web: Web:

12 12 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 4TIPS NYHETER Håll koll på gränserna och undvik bråk med grannarna Fråga: Många gränser i skogsegendomar är igenvuxna och otydliga, hur kan man vara säker på gränsdragningen och undvika tvister med grannar? Svar: 1 januari 2010 träder en ny lag i kraft om bland annat gränsutmärkning, som förenklar möjligheterna att rättssäkert bestämma en gränsdragning. Många skogsegendomar är så gamla att gränserna stakats ut med annan teknik än gps. Gränsmärkning har varierat över tiden, berättar Ingela Tillström, sakkunnig på Lantmäteriet. Förr användes ofta råstenar och gärdsgårdar, nu är det mest stålrör. Om skillnad finns mot hur en gräns anges på kartan, så gäller enligt jordabalken främst gränsmärkena på marken. Om de försvinner eller rubbas mister de sin rättsverkan. Då ska förrättningskarta, handlingar, hävder etcetera vara till ledning för att bedöma gränsens läge. Gränser kan ha hävdats genom staket och diken som vuxit igen. Tidigare har gränsen inte kunnat märkas ut på nytt utom när den är rättsligt oklar. Fortfarande gäller en fastighetsbestämning för att avgöra dess läge och få rättsligt gällande gränsmarkeringar på marken. Ingela Tillström Sakkunnig på Lantmäteriet. FOTO: PRIVAT MINSKA RISKEN FÖR FRAMTIDA TVISTER. Generellt tycker jag att den nya lagen är bra och ökar rättsäkerheten säger Johan Samuelsson, skogsägare och fastighetsmäklare på LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. FOTO: PRIVAT FAKTA Många skogsägare undrar hur man ska bära sig åt för att reda ut hur egna, ibland mycket otydliga gränser till grannar är dragna. Om man är osäker eller redan råkat i tvist med någon granne bör man ta kontakt med den lokala lantmätaren, som kan reda ut det hela på ett rättssäkert sätt. Det är enbart Lantmäteriet som får och kan bestämma juridiskt hållbar gränsdragning. Rotvältor kan ha gömt eller flyttat gränsmärken. Förr var det inte ovanligt att använda mindre stenar som märke på berg, mossa kan helt ha täckt en sådan och på vissa håll kan det finnas längre sträckor utan tydliga gränsmärken. Även om man kan anta att de är raka är det inte alltid helt säkert. För att undvika framtida tvister kan man tillsammans med sin granne ta en dag eller två och hugga rent där man är överens om hur gränsen är dragen och synliggöra gamla gränsmärken. Om osäkerhet finns från båda håll, är det enda rätta att kontakta Lantmäteriet. HITTA GRÄNSEN Nya möjligheter Den nya lagen med särskild gränsutmärkning möjliggör att med rättsverkan utmärka rättsligt entydiga befintliga fastighetsgränser med nya gränsmärken. Gränsmärken kan önskas för att tydliggöra gränser och kompletterar tidigare regler bra, menar Ingela Tillström. För att en gränsutmärkning ska prövas räcker det med att fastighetsägaren på ena sidan gränsen ansöker om det. Fastighetsägaren på andra sidan informeras och båda behandlas som sakägare i förrättningen. Lantmätaren prövar om gränsen är rättsligt entydig och kan sedan utmärka befintlig gräns med nya kompletterande gränsmarkeringar. Undvik överhuggning Johan Samuelsson är skogsägare och fastighetsmäklare på LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. Vid avverkning är det ibland svårt att se hur gränsen går. Det kan leda till överhuggning, att man är inne på grannens ägor och hugger. Gammal inägomark och mark mellan gränsmärken växer igen, och gränsstenar kan köras sönder. Då verkar det smidigt att kunna återställa gränser enligt särskild gränsutmärkning. Vi får bevis på var fastigheten är belägen. Vid försäljning av en skogsegendom är det inte sällan diskussion om gränsdragningen. Därför är det bra att först tydliggöra gränserna. Klara gränser är av praktisk betydelse vid en avverkning. Jag har själv kontaktat grannen före avverkning för att vara överens om gränsdragningen mellan våra fastigheter. Stora ekonomiska värden kan stå på spel, och det blir komplicerat efteråt om man går för långt in på grannens mark. Jag har som opartisk kallats in och mätt stubbar och beräknat ersättning vid överhuggning, avslöjar Johan Samuelsson. Spontant tycker jag den nya lagen är bra, den ökar rättssäkerheten. Risken för framtida tvister minskar. Lagen säger vad som gäller - här går gränsen. LASSE LAGERHOLM NYHETER I KORTHET 40 gånger högre risk att dö Årligen dör mellan fem och tio personer och runt 3000 råkar ut för olycksfall vid skogsarbete. Trots att skogsarbetet bara utgör 0,5 procent av totalt antal arbetade timmar i arbetslivet, står det för hela 20 procent av alla dödsfall, en överdödlighet som är 40 gånger högre än i det normala arbetslivet. Det är till största delen privata självverksamma skogsägare som drabbas, inte anställda i industrins storskogsbruk. LRF Skogsägarna driver därför projektet Säker Skog för att sprida kunskap och erbjuda kurser. Nu kan privata skogsägare få en säkerhetscheck i form av 2000 kronors rabatt på kurser. Det är inte motorsågen som dödar, utan träden. Man blir slagen eller ihjälklämd. Ett dödsfall orsakades av ett litet träd som inte hade större diameter än 10 centimeter. Bland olycksfallen är det vanligaste att man ramlar och slår sig, till exempel när kroken man drar virke med släpper. KÄLLA: SAKERSKOG.SE Stigande timmerpriser i Sydsverige Lagren av skog som blåste ner i stormarna Per och Gudrun håller på att ta slut. För att få fram den timmer som industrin kräver så kan skogsägare förvänta sig att få bättre betalt för sin skog. En del kan komma att erbjuda höstpremier för timmer de köper. KÄLLA: SKOGEN Skogens möjligheter Vi erbjuder många intressanta kurser inom Skog- och Träteknik! För mer information: eller ring vår studieadministratör, tel Anmäl dig på - PEFC/

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER INSPIRATION TIPS JAKT Jakt, mer än hobby och livsstil Intresset för jakt är stort i Sverige, inte minst på de mer traditionella jakterna som älgjakt, drevjakt på rådjur och flyktskytte på änder. Utöver detta ökar vildssvinspopulationerna i landet lavinartat och dovhjortarna ökar också i antal. Detta ökar möjligheterna för att tjäna pengar på sin skog genom att sälja jakter. Förutom extra pengar i plånboken främjar även ett stabilt jakttryck tillväxten i skogen samt minskar skadorna på jordbruksgrödor. FOTO: ISTOCKPHOTO Välkommen till FORUM FASTIGHETSEKONOMI! Vi är specialister inom om rådena fastighetsvärderingar, marknadsanalyser samt markåtkomst- och skadeståndsfrågor. Specialkompetens för skogs- och lantbruksvärderingar finns på våra kontor i Nyköping, Göteborg och Östersund. Stockholm Göteborg Malmö Norrköping Nyköping Östersund Välkomna till södra Sveriges bästa skogsföretag. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi förvaltar skog och förmedlar skogsprodukter. Vi står på en stabil grund och är i stort behov av virke. Hör av Dig till oss för ett förslag på vad vi kan göra i Din skog. Tel nr:

14 14 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Det är med stolthet jag bär EU-ordförandeskapets symbolfärger på slipsen i år. Sverige har makalösa skogar och vi nyttjar dessutom skogen på ett sätt som är unikt i världen. I Sverige har vi, under flera decennier, ökat den skogliga tillväxten genom ett skogsbruk som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Jag är stolt över den svenska skogen Från regeringens sida vill vi framför allt skapa goda förutsättningar för landets alla skogsägare att bedriva ett hållbart och produktivt skogsbruk. Skogen kan bidra med mycket, råvaror från skogen används till trävaror, papper och massa och inte minst för energiändamål i form av biomassa. Skogen kan dessutom bidra till att minska klimatförändringarna genom att den fungerar som en kolsänka. Sedan mer än hundra år tillbaka har vi en skogsvårdslag i Sverige som innebär att skog som avverkas måste förnyas. Vill se mer aktiviteter Skogen är viktig för oss svenskar, inte bara ekonomisk och som en stor exportvara, utan också som en källa till upplevelser och rekreation. Det är väldigt roligt att få tillfälle att visa upp detta naturarv för mina europeiska kollegor. På Jordbruksdepartementet strävar vi efter att skapa fler möjligheter för skogsägare. För att detta ska bli verklighet jobbar vi under parollen Frihet under ansvar. Lagstiftningen ger ett yttre ramverk som rymmer stor mångfald. Genom Skogsstyrelsens över hundra kontor når vi ut med information och rådgivning. Vi vill gärna se en ökad aktivitet i skogen. Inte minst därför att det behövs och kommer att behövas mycket mer biomassa som kan ersätta dagens fossila drivmedel. Samtidigt ska vi se till att behålla den biologiska mångfalden och skogens värden för rekreation och turism. För att möta lågkonjunkturen har regeringen genomfört en rad åtgärder för att underlätta företagandet. Bland annat sänker vi egenavgifterna och förbättrar företagarnas vardag genom ett trygghetspaket. Dessutom jobbar vi för att minska den administrativa bördan för företagare i Sverige. Aktiviteten i skogen stimulerar vi genom att Skogsstyrelsen bistår med information och rådgivning för att nå en god ekonomisk och miljömässig utveckling. Utnyttja skogens möjligheter Min vision som jordbruksminister är att våra resurser, som mark och vatten, ska brukas utan att förbrukas. I regeringens skogspolitiska proposition som antogs av riksdagen 2008 beslutades om en rad uppdrag. Bland annat bad vi Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att forska på vilka nya träslag vi ska plantera i framtiden, SKOGEN Min vision är att våra resurser, som mark och vatten, ska brukas utan att förbrukas. Eskil Erlandsson Jordbruksminister FOTO: PAWEL FLATO om det är möjligt att på ett hållbart sätt öka tillväxten i skogen genom intensivodling och hur klimatförändringarna påverkar skogen. Bland mycket annat beslutade vi också att öka kunskapen om spridning av aska, ett sätt att återföra näring till skog där man har plockat ut så kallat GROT, grenar och toppar, som används till bioenergi. Vi tror på en dialog mellan skogsägarna, Skogsstyrelsen, industrin och forskningen och mycket de närmaste åren kommer helt klart att handla om just bioenergi. Redan i dag är vi europaledande på att utnyttja biomassa och utvecklingen går snabbt framåt. Nya möjligheter att utnyttja hela trädet, från rot till topp, eller möjligheten att göra drivmedel av tallolja är bara några exempel på skogens möjligheter. Ett privilegium Jag är född och uppvuxen med skogen omkring mig. Jag har en nära relation till den, och den har gett mig mycket glädje, rekreation och avkoppling, men också kroppsarbetet, svett och jakt. Att planera inför framtiden och se den svenska skogen växa och utvecklas är för mig ett fantastiskt privilegium. Det gör mig stolt. 5 TIPS FOTO: ISTOCKPHOTO Utveckla din verksamhet 1 Genom att vidareförädla kan du både få mer betalt för produktionen, samtidigt som du skapar arbetstillfällen. Det finns åtskilliga industrier som kan ha behov av dina produkter. Verka för mångfald i skogen 2 Det kan till exempel vara fördelaktigt att plantera flera olika typer av trädslag i skogen, eller prova olika skötselmetoder. Enfald gör aldrig någon nytta, och att prova nya områden kan minska riskerna och öka potentialen. Skapa nätverk 3 Prata med vänner, grannar, kollegor och rådgivare. Det är genom samtalet som de praktiska kunskaperna förmedlas - kunskaper som nyss förskansats eller som gått i arv genom generationer. Ta till dig dessa. Var rädd om dig 4 Skogindustrin är en av de allra mest olycksdrabbade i landet, och både skador dödsfall är tyvärr inte ovanliga. Tala om var du är, ha mobilen med dig och jobba gärna i par ute i skogen. Det är ju dessutom lite trevligare att ha någon att dela kaffet med. Dags att överlåta gården? Fastighetsmarknaden för jord och skog är fortsatt het under hösten. Ska gården byta ägare framöver? Ska det ske inom familjen genom köp eller gåva? Eller kanske säljas på öppna marknaden? Frågorna kan vara många och just nu kan du lyssna på vårt seminarium Gården byter ägare på 60 orter runt om i landet. LRF Konsult är ledande inom fastighetsförmedling och generationsskifte av gårdar i Sverige. Var går gränsen? Om du vill avverka skog, bygga ett hus eller sätta upp ett staket är det viktigt att känna till var fastighetsgränserna går. Inte minst för grannsämjan. Är du osäker på gränserna? Det är inte lätt att veta exakt var de går om gränsmärkena är svåra att hitta eller helt enkelt har försvunnit. Då kan Lantmäteriet hjälpa till. Läs mer om vårt tjänsteutbud och Gården byter ägare på eller kontakta oss för mer information via e-post eller tfn LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på fler än 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret Skogsbyrån KONTAKTA LANTMÄTERIET OM DU HAR FRÅGOR OM GRÄNSER. TELEFON:

15 Starka personligheter i skogen. Kampanj! Vid köp av en Gladiator, Plogblad & vinsch på köpet :- inkl. moms :- inkl. moms Svensktillverkade för nordiska förhållanden Hitta din maskin och din återförsäljare på FTG Cranes AB Blästergatan 2, Vänersborg Tfn: Fax: Kampanj! Vid köp av en Allroad X5, Packväska fram & bak på köpet Årets ATV 2008 enl. ATV & TerrängMagazinet Allroad X :- inkl. moms CECTEK är en fullblodsmaskin från Taiwan med toppkvalitet och unik design. Egenutvecklad motor enligt bilteknologi med bl.a. med EFI, avgassensor och trycksmörjda glidlager. Motorn är i princip vibrationsfri samt har suverän hållbarhet & prestanda. Racingväxellåda med rakaskurna drev för minimala kraftförluster, underhållsfri CVT, differential bak som går att låsa, krängningshämmare, suverän väghållning, låg bränsleförbrukning, projektorstrålkastare, m.m. är bara några av fördelarna med CECTEK. Allroad 300 IS Challenger Kampanjpris :- inkl. moms Kampanjen gäller okt-nov, så länge lagret räcker. Kampanj! Vid köp av en Allroad 500 ED-Lång, plogblad på köpet Allroad 500 ED-L :- inkl. moms Ett nytt gallringskoncept. Två nya vinstmaskiner. 901TX & 840TX. En extremt produktiv gallringsduo. Äntligen ett koncept som fullt ut möter de snabbt växande gallringsbehoven! Dels genom nya Valmet 901TX där lågt marktryck, fantastisk framkomlighet och ledande lyftkraft (170 knm) möjliggör optimalt gallringsresultat jämsides med största möjliga skonsamhet. Nya gallringsskotaren Valmet 840TX är lika grymt produktiv och snäll mot omgivningarna. Bland annat tack vare kombinationen av låg vikt (14,8 ton), extremt goda spårningsegenskaper plus en imponerande hög lastkapacitet (hela 12 ton). Vill du gallra maximalt lönsamt och skonsamt, välj Valmet! TX = Thinning Xperts komatsuforest.com

16 Care of Haus Vi på Karl Hedin tar tillvara tillväxtpotentialen i alla träd vi avverkar. Hela 96 procent av varje träd kommer till nytta, eftersom koncernen rymmer hela kedjan från förvaltning, förädling och försäljning till återvinning. Vi är trädkramare. Från satt planta till såld produkt via eget skogsbruk, tre egna sågverk, ett måleri, emballageproduktion och vår egen bygghandelskedja på 22 orter i Sverige. 96% respekt Med ett långsiktigt ansvar för skogarna och orterna vi verkar i, skapar vi ett helt eget kretslopp där även förtroende återvinns. (100% kärlek)

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Mats Hannerz I våra hem vänder vi oss allt oftare till datorn och internet för att få hjälp. Utbudet av användbara vardagstjänster växer lavinartat på webben.

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In-

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In- 2015-07-08 Vecka 36 31 augusti - 4 september Datum: 31 1 2 3 4 8.00 Obligatoriskt Besök Beståndsmetod Naddebo Beståndsmetod, skogsbr.plan ev. egen fastighet Beståndsmetod Aktuell Affär Naddebo Grupp 1

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser.

Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. . Generationsskiften Vi erbjuder i samarbete med ett antal nätverksexperter hjälp att lösa olika typer av överlåtelser. I maj 3 genomfördes ett omfattande generationsskiftesseminarium med ca -talet deltagande.

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen

att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen att se om sitt hus Generationsväxling och nyetablering inom rennäringen 1 Sájtte är ett 3-årigt projekt som initierats av samebyarna i Jokkmokk. Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB är projektägare

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa Till dig som driver skogs- och lantbruk Vi får skog och lantbruk att växa Swedbank, skogen och jordbruket har gått hand i hand i sekler Swedbank har sina rötter i spar- och föreningsbanksrörelsen och är

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.13 DIN NATURLIGA PARTNER Hjärtstenen vid hörnet Röset ofta dold storhet vid gränsbestämning. Sidan 2 Ett vinnande samarbete Peter Eriksson tycker att BillerudKorsnäs är det naturliga valet för ett skogligt

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Lönsamt skogsbruk. Nya träslag ska tackla klimatförändringarna

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Lönsamt skogsbruk. Nya träslag ska tackla klimatförändringarna ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Lönsamt skogsbruk Få ut mer av skogen Välskött skog ger mer avkastning - läs mer sid.14 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer