HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAMT SKOGSBRUK SÅ BLIR DU EN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LÖNSAMT SKOGSBRUK 4TIPS SÅ BLIR DU EN FOTO: ANDERS OHLSSON BÄTTRE SKOGSÄGARE Vågar satsa: Peder Åberg och Linda Zakrisson präglar sitt skogsbruk med nytänkande och innovativa idéer. Jordbruksministern Vi nyttjar skogen på ett sätt som är unikt i världen ESKIL ERLANDSSON, JORDBRUKSMINISTERN. Öka din kunskap Sophie lär sig att driva familjens skogsbruk framåt SOPHIE ANKARCRONA LÄSER HÅLLBART FAMILJESKOGSBRUK. Hållbar skogsgödsling med kväve + aska

2 2 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Som skogsägare är vi delaktiga i samhällets framtid, och i vår skog finns möjligheterna. Nyttan och glädjen att äga skog Saker och ting ökar och minskar. Ökat har bland annat glädjen. Den att vara skogsägare. Det glimtar allt oftare fram insikter från alla möjliga håll - att lösningen på många samhällsproblem står att finna i skogen. Skogen kan ge oss så mycket. Råvaror, ett stabilare klimat, upplevelser och ett uthålligare sätt att leva. Skogens potential De stora kraftvärmeverken och biokombinaten som det inte bara skissas på utan även byggs och tas i bruk är glädjande signaler. Nu ökar nyttigheterna från skogen även med elkraft, mer fjärrvärme och fordonsbränslen genom förgasningsteknik. Det handlar om förnyelsebara nyttigheter. Så länge växterna är gröna så lever de och tar upp koldioxid. När de dör så förmultnar de och släpper ifrån sig koldioxid. Om vi däremellan kan göra oss nytta av skogen och ersätta andra klimatskadliga och miljöfarliga produkter med skogsprodukter så har vi, som de gamle skulle sagt, gjort en gudibehaglig gärning. Det är glädjande. Att Sveriges gröna näringar går så effektivt hand i hand är också glädjande. En samlad skogsägarrörelse och LRF har gjort en gemensam kunskapssatsning som syftar mot ökad lönsamhet genom ökad skogstillväxt. Produktion av samhälleliga nyttigheter, med bibehållen hög miljöhänsyn. Inte tu tal om att skogsägarna har en viktig uppgift. Mål ger resultat Vilka mål har du då i ditt skogsägande? Vilka nyttigheter är mest glädjande? Högsta möjliga kapitalavkastning? Växtliga ungskogar, bioenergi eller hemliga svampställen? För att formulera och balansera sådant är det bra att upprätta en skogsbruksplan som du får tips om här i tidningen. Mitt mål är att fullt ut använda de naturgivna förutsättningarna på min skog för att det ska växa mer och i förlängningen öka min lönsamhet. Hur då? Jo, genom att använda de kunskaper som förmedlas genom studiekampanjen Kraftsamling Skog. Du är välkommen till min eller någon av de andra 140 demonstrationsgårdarna i Sverige för att se hur det går Svarte Swartling Skogsägare i Norrfors, Umeå, och medlem i Norra Skogsägarna. MINA BÄSTA TIPS Kunskap är nyckeln Lär dig mer om hur du kan 1 öka tillväxt och lönsamhet i ditt skogsägande. Kunskap är aldrig tung att bära. Skogsägarförening Rådfråga och ställ krav på 2 din skogsägarförening. Ditt långsiktiga skogsbruk gagnas av långsiktiga relationer. Föryngra Se skogen som en åker. Som 3 du sår får du skörda. Föryngringen är din investering för framtiden. till. Det krävs inget hokus pokus, bara kända åtgärder för att öka produktionen. Det är också glädjande. Tänk långsiktigt All skogsvård i produktionsskog är en mycket långsiktig investering. Då är frågan om du som skogsägare vill investera offensivt i skogsvård? Om du tror att du själv eller de dina får njuta frukterna av investeringen i en rätt avlägsen framtid? Du måste också tro att lagar och regler inte kommer ändras så att andra samhällsintressen tillåts breda ut sig och ta initiativet över din egendom och investering. Alla dessa frågeställningar sätter fokus på behovet av långsiktiga och stabila spelregler för det enskilda skogsägandet. Känner jag mig otrygg i denna situation så blir det ett illa skött, passivt skogsägande, kortsiktigt fokuserat på pengar här och nu. Men med trygga spelregler har familjeskogsbruket i Sverige alla förutsättningar och all anledning att öka insatserna i skogsvård för ökad lönsamhet och produktion av skogens alla nyttigheter. Till gagn för den enskilde såväl som samhället och den globala miljön. Det är mycket glädjande. VI REKOMMENDERAR SIDA 12 Johan Samuelsson Skogsägare och fastighetsmäklare, LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. Vid avverkning är det ibland svårt att se var gränsen går. Det kan leda till överhuggning. Skogens potential s. 5 Skogsbruksplan hjälper dig göra dina val och förvalta din skog på bästa sätt. Vässa din kompetens s. 10 Utbilda dig i förvaltning av skogsbruk och skogsfastigheter. Vi får våra läsare att lyckas! LÖNSAMT SKOGSBRUK NR 5, OKTOBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Philip Dufwa Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Oskar Tornvall Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, Oktober 2009 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Philip Dufwa Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. FOTO: JEANETTE HÄGGLUND

3 LÅT DITT KAPITAL VÄXA - OBEROENDE AV BÖRSENS SVÄNGNINGAR En stadigt växande placering ATT ÄGA SKOG OCH MARK HAR I ALLA TIDER SKAPAT RIKEDOMAR. DET ÄR EN LÖNSAM OCH TRYGG INVESTERING SOM VÄXER I TAKT MED TRÄDEN. GENOM TECTONA CAPITAL FÅR DU MÖJLIGHET ATT INVESTERA I ODLAD TEAK - ETT AV VÄRLDENS MEST EFTERFRÅGADE OCH PRISVÄRDA TRÄSLAG. Teakplantage, 6 månader gammalt SKOG FASTIGHETER EKONOMI Bara PLUS när SCA Skog och Handelsbanken samarbetar Vi vill visa att skogsägandet kan vara enkelt och att man som ägare kan få ett enormt utbyte av fastigheten på många plan, utan att man för den skull måste bli expert på skogsskötsel eller ägna semestern åt att röja, berättar Mats Sandgren, VD för SCA Skog och fortsätter: För att underlätta våra skogsägares vardag har vi skapat en helhetslösning som vi kallar PLUS Förvaltning. Det är en tjänst som hjälper skogsägaren att nå sina mål med fastigheten både ur ett skogligt och ekonomiskt perspektiv. Som huvudsaklig samarbetspart för den ekonomiska biten har vi på SCA valt Handelsbanken. Helhetslösning oavsett omfattning. Med dina mål i åtanke utformar vi gemensamt en plan som tar hänsyn till de ekonomiska aspekterna likväl som till det faktiska skogsbruket. Plus Förvaltning är utformat för att kunna anpassas efter dina specifika behov. Oavsett om det är en enstaka eller flera åtgärder som krävs så är det du som enskild skogsägare som avgör omfattningen på insatsen. Vi gör gemensam sak, tillsammans med dig. Både SCA och Handelsbanken präglas starkt av lokal närvaro. Vi finns där du finns och tar oss alltid tid att lyssna på dina önskemål och behov. Därefter anpassar vi våra lösningar så att de passar just dig och ditt skogsbruk. Så oavsett hur stort ditt skogsbestånd är kommer vi att kunna erbjuda dig som enskild skogsägare en anpassad och skräddarsydd helhetslösning. Gunnar Sandqvist, Handelsbankens regionchef Norra Sverige, stationerad i Luleå, förtydligar: När det gäller skatt, deklarationer och redovisning har vi sedan tidigare lokala samarbeten med de bästa på respektive ort. Tillsammans med SCA kan vi erbjuda en helhetslösning för skogsägande kunder i norr. Plus Förvaltning består i grunden av ett antal baserbjudanden som därefter, utifrån dina behov som skogsägare, kan byggas på med tilläggstjänster. Bastjänsterna består bland annat av grundläggande målformuleringar, skogsbruksplan, årsbudget, skogsbruk, ekonomisk rådgivning, egen kontaktperson på banken, specialanpassade banktjänster, bokslut samt deklaration. Vill du veta mer om vad vår PLUS Förvaltning kan göra just för dig? Hör av dig till någon av SCAs virkesköpare eller närmaste Handelsbankskontor.

4 4 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÄTT UPP MÅL OCH PLANER FÖR DIN SKOG 1TIPS VÄLJ RÄTT STRATEGI Fråga: Hur ska jag veta vilken typ av skogsbruk jag ska satsa på? Svar: Se på skogen som en grön fabrik och mäktig resurs. Ett aktivt ägande med uppsatta mål och tydlig strategi kan öka avkastningen rejält. En skogsägare bör se på sin skog på liknande sätt som på värdepapper eller andra alternativ som ger avkastning. För att kunna göra det krävs dock en tydlig strategi och ett aktivt ägande, säger Tomas Lundmark, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Gör aktiva val Tomas Lundmark menar att precis som med andra placeringar kan man välja antingen en strategi byggd på trygghet och låg risk eller en strategi där man tar större risker för chansen att vinna desto mer. Det allra sämsta alternativet är att vara passiv och inte göra någonting. Då riskerar man som skogsägare att förlora väldigt stora värden på sikt. En strategi baserad på trygghet innebär att man följer skogsstyrelsens rekommendationer, skogsvårdslagen och allmän praxis. En ägare som är mer riskvillig är ofta en entreprenör och driven av en idé. En sådan ägare är mer villig att pröva nya skötselmetoder, trädslag och kombinationer i skogsbruket och att utveckla användningen av marken, säger Tomas Lundmark. Tomas Lundmark Sveriges Lantbruksuniversitet. Håkan Molin Chef, skog & lantbruk, jägmästare, Handelsbanken. Skogen en grön fabrik Tomas Lundmark liknar skogen vid en grön fabrik och precis som i andra fabriker måste man bry sig om vilka som jobbar där, vad de gör eller borde göra samt vilken kunskap som finns. Man måste vara aktiv i sitt skogsägande för att kunna öka avkastningen, till exempel med mer gödsling, andra trädtyper, bättre markberedning och plantering av rätt plantor samt regelbunden uppföljning av deras tillväxt. Det kan även vara andra åtgärder som att skapa tätare bestånd och mindre luckor. SLU har gjort modellberäkningar som visar att ett aktivare skogsbruk kan ge väldigt stora effekter i ökad avkastning, uppåt 20 till 40 procent mer biomassa. Framgångsrika skogsägare är aktiva genom hela förloppet, från markberedning och plantering till gallring, röjning och slutavverkning. Många prövar nya trädsorter, gör uttag av biomassa från sly och stubbar och driver förvaltningsfrågor. Även Håkan Molin, Handelsbanken, betonar att skogsägare måste se sitt skogsägande som ett företagande. Många skogsägare har dock sin skog som en biinkomst. Då menar Håkan Molin att det kan vara klokt att ta hjälp med både den ekonomiska och skogliga förvaltningen för att kunna tillvarata skogens alla värden. Särskilt nya skogsägare behöver ha tillgång till tjänster som hjälper dem förvalta sina skogar på ett klokt sätt. Man måste fråga sig varför man äger sin skog. Är ökad skogsproduktion, rekreation, jakt eller energiproduktion det som är intressant? Vad än valet blir, är mycket vunnet om man har målet klart för sig och agerar därefter, avslutar Håkan Molin. HANS HJELMSTAD PLUGGA SKOG OCH TRÄ PÅ DISTANS Nu ser jag min skog med helt andra ögon. Ett nytt universitet med ambitioner öppnar den 1 januari Högskolan i Kalmar och Växjö universitet går samman. Resultatet blir en stark och attraktiv kunskapsmiljö. Linnéuniversitetet kommer att erbjuda flera distansutbildningar inom Skog och trä. Hållbart familjeskogsbruk. Är du privat skogsägare och vill lära dig mer om lönsam skogsfastighetsskötsel? Sök de populära kurserna i Hållbart familjeskogsbruk så kanske du liksom en av förra årets studenter ser på din skog och dess möjligheter med nya ögon. Skog och träprogrammet. Är du intresserad av kedjan från skog till färdig produkt? Då är Skog och träprogrammet något för dig. Hittills har det tvååriga programmet varit mycket populärt och fr o m hösten 2010 ges studenterna chansen att läsa ett tredje år. Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik. Programmet passar dig som är mer intresserad av matte och teknik och som kanske vill arbeta på ledande positioner inom träförädlingsindustrin. Välj mellan distans- och campusstudier. Läs mer om utbildningarna på Lnu.se Skogsdagen Skogsdagen den 23 januari handlar om Skog, hälsa och entreprenörskap. Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Berg, Kalmar Växjö

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER VAR AKTIV MED DIN SKOG Nyckeln till ett ett framgångsrikt skogsbruk är att vara aktiv från markberedning och plantering till gallring, röjning och slutavverkning. FOTO: ISTOCKPHOTO FOTO: SÄLLSKAPS FÖRVALTING AB Få hjälp med din skogsbruksplan Hur mycket skog har du egentligen? Vad är viktigast att göra i din skog? Vilka trädslag bör du satsa på? En skogsbruksplan är en inventering av en skogsfastighets tillgångar. Den hjälper dig göra dina val och förvalta din skog på bästa sätt. Precis som en företagare måste ha god kunskap om tillgångarna i sitt företag, måste en skogsägare ha god kunskap om sin skog för att kunna sköta den på bästa sätt. Många skogsägare vet inte hur värdefull deras mark faktiskt är och att det går att avverka mycket mer än man tror, säger Jan-Åke Lundén på LRF Skogsägarna. Inventera skogens tillgångar En skogsbruksplan är en inventering av vilka tillgångar som finns och innehåller förslag på hur tillgångarna ska hanteras. I planen finns en karta över fastigheten med skogen indelad i olika behandlingsenheter, en beskrivning av skogens produktionsförmåga, typ av skog, virkesförråd och beståndens tillväxt samt förslag på åtgärder den närmaste tioårsperioden. Konsekvenser av genomförda åtgärder Mikael Zachrisson Vd, Skogssällskapets Förvaltning AB. Jan-Åke Lundén LRF Skogsägarna. FOTO: LRF SKOGSÄGARNA finns dessutom beskrivna. En skogsbruksplan är ett måste för att kunna följa lagar och bestämmelser och krävs för att få miljöcertifiera skogen, säger Jan- Åke Lundén. Förvaltning skapar mervärden Många skogsägare anlitar förvaltningstjänster eftersom arbetet med en skogsbruksplan kräver kunskap om skogsbruk, marknad, ekonomi, juridik och skatter. Förvaltningstjänster kan skapa mervärden. Skogsägaren får hjälp att skapa rätt bestånd utifrån markförhållanden, ekonomi och andra intressen, kan bättre följa tillväxten i skogen och har stöd för att avverkningar sker i rätt turordning, säger Mikael Zachrisson, vd på Skogssällskapets Förvaltning AB. En skogsfastighets värden ser olika ut för olika skogsägare. En del vill satsa helt på virkesavkastningen. Andra kan vara oerhört intresserade av till exempel jakt. Det centrala i förvaltningen är dock det långsiktigt perspektivet och att förvaltaren inte är direkt knuten till en enskild industri. En skogsägare kan faktiskt tjäna större pengar på långsiktig ekonomisk och skattemässig planering än på skillnader i dagspriset på virke. Förvaltningen kan vidare leda till en breddning av möjliga intäkter, som täktvärden, arrenden för vindkraft och jakt eller strategiska köp och försäljningar av mark, avslutar Mikael Zachrisson. HANS HJELMSTAD NYHETER I KORTHET Knäckkvistning lönsammast Uttag av skogsbränsle i ungskog beräknas kunna ge 5 till 10 TWh energi per år i Sverige. Skogforsk har testat fyra metoder för sådana uttag. Testerna genomfördes i klen planterad tallskog och knäckkvistning visade sig vara lönsammast. Knäckkvistning gav ett betydligt högre netto än helträdsuttag, traditionellt massavedsuttag och kombinerade uttag. Metoden gav till och med en liten vinst, säger Mia Iwarsson på Skogforsk. KÄLLA: SKOGFORSK Världens skogar ökar i norr Skogarna minskar i Sydamerika och Afrika, är konstanta i Nordamerika och ökar i Europa och Asien. I Sverige har skogarna ökat sedan 1920-talet då landet fick en aktiv skogsvård. Den asiatiska skogstillväxten beror nästan helt på Kinas kraftiga nyplantering av skog. Kinas skogstillväxt döljer avskogningen i Indonesien som är två procent om året. Störst nettoförluster av skog mellan 2000 och 2005 uppvisade Brasilien, Indonesien, Sudan, Burma, Zambia, Tanzania, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Zimbabwe och Venezuela. KÄLLA: DN FOTO: ISTOCKPHOTO vägledande ORDLED: väg-led-ande om någon som visar vägen Skogforsk är ~ för skogsbrukets utveckling skogforsk.se

6 6 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS TA HJÄLP AV EN KONSULT FRÅGOR & SVAR Anna Andersson Ordförande i nätverket Skogsägarkvinnorna. FOTO: PANORAMABILD Fråga: När och hur bör ett ägarskifte genomföras? Svar: Anlita en extern konsult med erfarenhet av ägarskiften. Involvera alla berörda från start. Värdera fastigheten, gå igenom allas ekonomi samt förutsättningar för fortsatt drift, kompensera syskon och ordna boendet. Börja planera i god tid och se till att alla berörda är med från början. Kanske kan man börja med att hela familjen samlas vid köksbordet efter julmiddagen för att skissa och planera, säger Johan Roos, LRF Konsult. Även Anders Larsson på Price- WaterhouseCoopers, PWC, betonar att planering är nyckelordet. Börja gärna två år innan skiftet är tänkt eftersom processen bör få ta tid. Han betonar vidare vikten av att dokumentera allt som sker under processen. Första frågan jag brukar ställa är vilka värden det är som står på spel. Vad är fastigheten värd? Vad blir skatten om den säljs på öppna marknaden och vad blir effekten om gården i stället övertas av ett av syskonen? I familjen måste man också diskutera värdet av att gården kan stanna i släkten. För värdet får man också ta hänsyn till om något syskon har stannat kvar och hjälpt till på gården, säger Anders Larsson på PWC. FAKTA Andelen skiften som går inom familjen är stort. Enligt Skogsbarometern från Swedbank så har 80 procent av alla skogsägare tagit över från familj eller släkt. Andelen köp på öppna marknaden ökar dock för varje år. Ett generationsskifte kräver planering och ett långsiktigt tänkande. Ett skifte kan vara komplicerat, speciellt om fastigheten har ett stort ekonomiskt värde och det finns många syskon. Då kan det ofta bli fråga om avstyckningar, delförsäljningar och fastighetsregleringar. En viktig fråga är att rättvist kompensera syskon och hitta bra pensionslösningar för överlåtare. I processen med skifte krävs kunskap om fastighetsvärdering, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt. För femton år sedan skedde ett skifte ofta som köp. I dag är det vanligt att man kombinerar både köp och gåva för att dra nytta av de möjligheter som står till buds. PLANERA NOGGRANT Att ha bra koll på egendomens värden, ekonomi samt att skatteplanera smart är A & O vid ett smidigt ägarskifte. FOTO: ISTOCKPHOTO P lanera ägarskiftet i god tid Johan Roos Resultatsenhetschef, östra Sverige. LRF Konsult skogsbyrån. FOTO: LRF KONSULT Anders Larsson PriceWaterhouseCoopers. FOTO: PWC Hans Wennberg Ansvarig skog och lantbruk, Swedbank. FOTO: SWEDBANK Värden, ekonomi och skatter Man behöver göra tre olika kalkyler. Den första är en livskalkyl med mjuka frågor om vem som kan och vill ta över och hur alla ser på det. Den andra är en ekonomisk kalkyl med genomgång av ekonomin för både överlåtande och övertagande part och bedömning av förutsättningar för fortsatt drift. Fastigheten måste värderas. Syskon ska kompenseras. Bra skatteplanering ska sedan se till att utfallet blir bra för alla. Ett viktigt råd är att om möjligt låta en person ta över. Samäganden brukar nämligen ofta leda till problem, säger Johan Roos. Jag brukar ge en hemläxa där familjen får göra en ekonomisk kalkyl av fastighetens värde, bärkraft och produktionsinriktning. Det bör finnas en affärsplan för den fortsatta driften och ett krav är att den som övertar fastigheten är driftig och har goda idéer. Ett ägarskifte kan nämligen innebära stora förändringar i produktionsinriktning och bruksmetoder, säger Anders Larsson. Glöm inte finansieringen Hans Wennberg på Swedbank betonar att finansieringsfrågan är viktig om det krävs likvid vid köp eller för att lösa ut syskon. För den som köper är också likviditetsflödet viktigt närmaste åren efter köpet. Har fastigheten mest ungskog blir det inga intäkter på tio år, medan en fastighet med mycket gammalskog kan användas som del i finansieringen genom avverkning, säger Hans Wennberg. HANS HJELMSTAD Varför behövs ett speciellt nätverk för skogsägande kvinnor?! Tanken bakom nätverket är att skapa ett forum för att hantera skogsägarföreningarnas arbete för skogsägande kvinnor. Tillsammans äger vi 3,5 miljoner hektar skog, till ett uppskattat värde av 65 miljarder kronor. Vi tillhör den största gruppen kvinnliga företagare, men i vår traditionellt mansdominerade skogsvärld krävs att vi går samman i nätverk för att kunna etablera oss och bli accepterade som företagare. Vilka är Skogsägarkvinnornas mål?! Vi strävar efter att skapa möjligheter för kvinnor att växa i sin roll som skogsägare, att synliggöra kvinnor och visa på kvinnliga förebilder inom skogsnäringen. Dessutom vill vi öka andelen förtroendevalda kvinnor inom skogsägarföreningarna. För att vårt arbete ska vara trovärdigt krävs fler kvinnor som är med och påverkar arbetet. Både strategiskt och operativt. Hur arbetar ni rent konkret för att få fler kvinnor att engagera sig i skogsnäringen och sitt skogbruk?! Vi försöker sprida information ut till medlemsorganisationen. Det finns mycket man kan göra lokalt som att skapa mötesplatser, arrangera skogskurser, skogsdagar, informationskvällar och medlemsmöten. Skiljer sig kvinnors intressen när det gäller skogsbruk från männens?! Man kan se att kurser i naturvård, skogskötsel och ekonomi lockar kvinnor, men det finns även intresse för praktiska kurser. Huvudsaken är att man hittar ett ämne som är intressant att börja med. Kunskap ger insikt både i värdet och hur komplext allting är. Vilka är de främsta anledningarna till att kvinnor ska engagera sig i skogsnäringen och sitt skogsbruk?! Samhällsperspektivet med förnybar energi och hela den aspekten, men också värdet på skogen. Har du en aktieportfölj av samma storlek skulle du säkert vilja förvalta den på bästa möjliga sätt. Dessutom är det både roligt och spännande att äga skog.

7 Niclas Berndtssons råd till blivande skogsägare Weda Skog AB är den perfekta partnern för dig som är nybliven eller kommande skogsägare. Med ägare som skogskoncernerna Moelven Timber, AB Karl Hedin och Bergkvist- Insjön i ryggen har Weda Skog AB en solid ekonomisk bas och ett stort utbud av tjänster till privata skogsägare. W eda köper in cirka 4 miljoner kubikmeter virke och den totala omsättningen uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor per år. Weda Skog är miljöcertifierade enligt PEFC. Niclas Berndtsson en äkta timmerman. Niclas Berndtsson är virkesköpare hos Weda Skog. Efter mer än tjugo år i branschen och med en bakgrund på bland annat Skogsvårdsstyrelsen, så har han just den erfarenhet och det engagemang som skogsägare värdesätter inför köpet av en skogsfastighet. Genom att definiera hur mycket man kan avverka och vilket netto som samma avverkning kommer att inbringa så kan vi uppskatta hur mycket skogsägaren bör betala för respektive fastighet. Därefter så räknar vi fram en rimlig finansiering baserad på skogsägarens privata ekonomi och fastighetens belåningsvärde, berättar Niclas som har jobbat som virkesköpare på Weda Skog i drygt tre år. Den ekonomiska situationen i dag. Och imorgon. Vi går alltid igenom skogsbruksplanen över fastigheten som beskriver skogens tillstånd och vilka skötselåtgärder som är aktuella. Och skulle fastigheten sakna en aktuell plan så kan vi bistå med att ta fram detsamma. Därefter beräknar vi vilket virkesuttag som är möjligt genom gallring och slutavverkning samt hur stort netto avverkningen kommer att ge. Behöver skogen röjas så beräknar vi även kostnaderna för det. Utifrån denna information får skogsägaren en bättre överblick över hur ekonomin kommer att påverkas av fastighetsköpet. Både på kort sikt men även i ett längre perspektiv, fortsätter Niclas som förhoppningsvis har hittat den perfekta plattformen i sin strävan att kunna hjälpa nyblivna eller nästa generations skogsägare. Vi försöker alltid att vara lyhörda gentemot våra leverantörer för vi vill ha nöjda skogsägare som anlitar oss igen. Jag tycker att vi på Weda är den perfekta partnern av flera skäl. Vi är ett solitt företag som kan erbjuda fördelaktiga förskott i samband med kontraktstecknandet. Och dessutom är vi lokalt förankrade vilket innebär att skogsägaren kan ha en löpande kontakt och dialog med mig. Fullständig närvaro på en avgränsad yta. Och just den lokala närvaron värdesätter vi på Weda Skog extra mycket. Med 56 distrikt över hela Mellansverige bemannade med virkesköpare ska vi alltid kunna bistå dig när du ska genomföra din skogsaffär. En annan av våra specialiteter är våra specialsortiment. Vi kan till exempel ta ut furustolpar då våra egna utsynare gratis synar ut stolpar på lämpliga avverkningar. Vi jobbar även med olika typer av lövtimmer som vi levererar till lövsågar i vår omnejd, avslutar Niclas Berndtsson entusiastisk innan det är dags att ge sig av ut i skogen igen. Vill du komma i kontakt med Niclas eller någon annan av våra duktiga virkesköpare så når du dem enklast via vår hemsida; Den första diskussionen med respektive virkesköpare är helt kostnadsfri. Varmt välkommen. Weda Skog huvudkontor Adress: Box 8006, S Karlstad Besöksadress: Skårevägen 60, Karlstad Tel: Fax:

8 8 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad ska man göra för att få fler unga att se skogen som en framtidsbransch värd att satsa på? Svar: Väck intresset i god tid och peka på alla de mervärden som följer med arbetet som skogsägare. Unga skogsägare som vågar satsa på nya vägar ÄGARSKIFTE HÄRNÖSAND Linda Zakrisson och Peder Åberg tillhör den unga generationen skogsägare. I fjol tog de över en skogsfastighet från Peders föräldrar i Sörgården väster om Härnösand. Här har de hittat nya vägar för sin verksamhet och deras skogsbruk präglas av både nytänkande och innovativa idéer, inte minst när det gäller fastighetens lönsamhet. Skogsägandet är en läroprocess Medan skogsbruket alltid har varit en del av Peders vardag är Lindas bakgrund en annan. Hon är uppvuxen i Örnsköldsvik och när hon och Peder träffades för tre år sedan var tanken på en framtid som skogsägare ännu inte väckt. Även om Lindas föräldrar också är skogsägare är hon inte uppvuxen på en skogsfastighet som Peder. Att vi har olika bakgrund ser jag bara som en fördel, säger Linda som arbetar som arbetsmiljöinspektör i veckorna. Att vara skogsägare är så mångfacetterat att en bred kunskapsbas underlättar. Dessutom ser jag skogsägande som en läroprocess som pågår hela tiden. Både Peder och Linda är tacksamma över att de har fått möjlighet att ta över skogsfastigheten redan i unga år. Generellt sätt sker generationsväxlingar alltför sent vilket minskar möjligheterna att påverka fastigheten. Här har den äldre generationen ett ansvar, anser Peder. De måste väcka tanken på ett skifte i tid. Skogsägande är förknippat med många mervärden. För oss handlar det mycket om livskvalitet och att kunna påverka vår vardag. Skogen bjuder helt klart på en stillsammare tillvaro än Stureplan, även om det är förenat med hårt arbete. Professionell hjälp vid ett skifte Linda och Peder anlitade specialisthjälp i form av konsulttjänster vid skiftet. Processen tog två år från det att de bestämde sig till dess att allt var klart med allt vad det innebär av skatter, pengar och papper. Mitt råd är att anlita professionell hjälp. Det är bäst för bägge parter och man undviker många av de problem Linda Zakrisson PROFIL Peder Åberg Ålder: 35 år. Yrke: Skogoch träingenjör.arbetar på skogsfastigheten. Ålder: 32 år. Yrke: Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket Härnösand. som lätt kan uppstå, säger Peder. I veckan packar paret sina väskor och ger sig av på studieresa tillsammans med nätverket Unga Skogsägare. Målet är Finland där ett digert program kommer att fylla resans fyra dagar. Vi kommer bland annat att titta närmare på sådant som kan skapa mervärde för oss skogsägare som småskalighet, turism och jakt. Syftet är att visa goda exempel och ge oss råd tips och idéer som vi kan ta hem för att utveckla vårt eget skogsföretagande. Sedan är det naturligtvis alltid roligt att få möjlighet att träffa andra, unga skogsägare, inflikar Linda. Erfarenhetsutbyte är enormt viktigt! Ser ljust på framtiden Att satsa rätt, utan att veta om man har satsat rätt är en utmaning oavsett om man är gammal eller ung. Linda och Peder har hittat nya vägar för sin verksamhet och valt att satsa på virke och energi i stället för massa och papper. I praktiken betyder det att träden som avverkas blir timmer, flis eller ved. I grund och botten handlar det om att få en bättre lönsamhet. Massaproducenterna betalar för dåligt vilket gjort att paret i stället ser en framtid som energileverantörer. De har förändrat sin syn på var värdet i skogen finns och har därför satsat en hel del på snabbväxande träslag som contorta, hybridasp och lärkträ. Traditionellt sett sätter man gran, berättar Linda. Det är tryggt och säkert. Men vi märker att fler och fler får upp ögonen för vårt alternativ. Räknar man på det så ser det ut som att vi ska kunna tjäna mer på bioenergi. Att framtiden ser ljus ut är både Linda och Peder överens om. I ett perspektiv på tio år har ungskogen börjat komma upp i volym och då hoppas man på en stor efterfrågan på bioenergi. Peder ser fram emot ett ännu mer förädlat plantmaterial som är tåligare och mer anpassat efter klimat. Linda tror att hon fortfarande arbetar utanför skogen, men hoppas att få utvecklas som skogsägare. Räcker tiden till vill hon gärna köra mer skogskran, vilket blivit en av hennes favoritsysslor. KATARINA BRANDT Funderar du på nästa generation? Att planera och genomföra ett lyckat ägarbyte eller generationsskifte kan ta flera år. Starta idag - kontakta någon av våra lantbruksansvariga. Läs mer på swedbank.se/lantbruk

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OKTOBER SATSAR PÅ NYA VÄGAR Peder och Linda ingår i den nya generationens skogsägare och satsar på biobränsle som de hoppas kommer att ge mer än papper och massa. FOTO: STIG EDFAST 8 TIPS FRÅN PEDER & LINDA Ta hjälp 1 Anlita professionell hjälp vid ett generationsskifte. Då spar man tid och undviker många problem. Dela upp 2 Samägande kan vara problematiskt. Om det är möjligt är det bättre att dela av fastigheten när ni är fler syskon som ska dela på den. Nätverka 3 Utbyt erfarenheter med andra och dra nytta av den kunskap äldre generationer sitter inne med. Att gå med i ett nätverk inriktat på yngre skogsägare är ett bra sätt att lära sig mer. Skogbruksplan 4 Se till att du har kontroll på din skog. En skogsbruksplan hjälper dig att hålla reda på vad som finns på fastigheten i fråga om träslag, volym och ålder på beståndet. Bra med kontakter 6 Skaffa kontakter med utomstående entreprenörer och dra dig inte för att ta hjälp när det behövs. Sprid riskerna 7 Var inte rädd för att blanda träslag utifrån de förutsättningar som finns på din fastighet. Lita på dig själv 8 Våga hitta nya vägar för din verksamhet och tro på det du gör.

10 10 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 3TIPS INSPIRATION UTVECKLA DINA KUNSKAPER FRÅGOR & SVAR 1.Vilket är ditt bästa föryngringsråd till en skogsägare? Bo Karlsson Forskningsstationschef Skogforsk i Ekebo. FOTO: SKOGSFORSK VIKTIGT FÖR FAMILJEN Det känns mäktig att få vårda och avverka skogen som min farfars far planterade en gång i tiden, säger Sophie Ankarcrona. FOTO: NINA ALBRECHT Vässa din kompetens och bli en mer kompetent skogsägare 1. Förbered föryngringsåtgärderna i god tid. Se till att få relevant markberedning för en lyckad tillväxtstart. Det är också viktigt att inte vänta för länge med föryngringen. Varje års dröjsmål är 10 förlorade m 3 /ha eller mer på en god granmark samtidigt som problem med konkurrerande vegetation och därmed kostnader ökar över tiden. Men framför allt, var kräsen när det gäller val av skogsodlingsmaterial. Våra kalkyler visar att det är värt merkostnaden för att få plantor med högsta förädlingsnivå. Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog. Fråga: Hur förbereder jag mig inför att ta över en skogsfastighet utan att behöva lägga mitt ordinarie yrkesliv åt sidan? Svar: Välj en högskoleutbildning på distans som lär dig grunderna i förvaltning av skogsbruk och skogsfastigheter. HUR JAG LYCKADES RUNSA GÅRD Sophie Ankarcrona tar sin jur kand examen i vinter, men arbetar redan som jurist på Jordbruksverket i Jönköping. Om arbetet tar hennes vardag i anspråk, så är kvällar och helger vikta till studier. I augusti påbörjade hon kursen Hållbart familjeskogsbruk i Växjö. En utbildning som kommer att göra henne till en mer kompetent skogsägare när hon och hennes syskon tar över gården med tillhörande skogsbruk norr om Stockholm. Vi har sedan länge förberett oss inför ett generationsskifte, berättar Sophie. Gården har varit i familjens ägo sedan 1744 och att vi syskon en dag ska ta över, har alltid funnits med i tankarna. FAKTA Sveriges skogsmarksareal är 22,9 miljoner ha som fördelar sig på följande ägarkategorier: 50 procent enskilda privata skogsägare. 6 procent övriga privata ägare 3 procent staten. 14 procent statsägda aktiebolag. 1 procent övriga allmänna ägare. 25 procent privatägda aktiebolag. År 2007 fanns det skogsägare, varav kvinnor (38 procent) och män (61 procent) samt några tusen ägare där personnummer Kloka beslut, baserade på kunskap, ger större miljöhänsyn, bättre avkastning och ny långsiktighet. Sophie Ankarcrona Tar sin jur kand examen i vinter. Beslut baserade på kunskap Sophie och hennes syskon gör ett medvetet val när de väljer att ta över efter föräldrarna. Och de vill vara ordentligt förberedda inför uppgiften. Utbildningen i Växjö kändes perfekt eftersom den ges på distans och ger Sophie möjlighet att kombinera studierna med sitt arbete. I dag bedrivs skogsbruket tillsammans i familjen där en skogskonsult är inkopplad för att sköta skogsbruksplanen och gemensamt göra en detaljplanering av de skogliga åtgärderna och kontakterna med entreprenörer och skogsbolag. Eftersom jag planerar en fortsatt karriär inom juridiken kommer saknas och som därmed inte kunnat delas upp efter kön. Under 2007 var cirka människor sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin. De senaste åren har man sett en ökning av antalet elever som söker till skogliga utbildningar. Under 2006 / 2007 utexaminerades 470 elever från skogliga gymnasieutbildningar. Från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU utexaminerades 23 skogliga magistrar, 19 jägmästare samt 20 skogsingenjörer. KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN jag inte att ta över skogskonsultens arbete. Då känns det ännu viktigare att vara insatt i de frågor som rör skogen och kunna basera besluten på kunskap, menar Sophie. Bli en bättre skogsägare Nyligen hade studenterna en av utbildningens inplanerade träffar som bygger på ett tvärvetenskapligt upplägg. Vi fick bland annat lära oss att mäta och uppskatta skogsbestånd och deras boniteter. Det här går inte att läsa sig till utan måste ske praktiskt genom att man tränar upp sitt öga. Att utbildningen kommer att göra henne till en bättre skogsägare på många sätt är Sophie övertygad om. Efter slutförd utbildning kommer jag bättre kunna planera och fatta beslut för hur vi ska driva vårt skogsbruk framåt. Skogen är viktig för min familj och gårdens fortlevnad och jag är fascinerad av långsiktigheten. Att få vårda och avverka i skog som min farfars far lät plantera känns verkligen mäktigt. Dåliga beslut i dag kan få konsekvenser långt in i framtiden. Men kloka beslut, baserade på kunskap, ger större miljöhänsyn, bättre avkastning och ny långsiktighet, avslutar Sophie. KATARINA BRANDT FOTO: ANDREAS LINDHOLM 1. Anpassa föryngringsmetoden efter det ställe du ska föryngra, det vill säga ståndort och plats. Planera innan avverkning och försök att komma igång så fort som möjligt. Om du väntar skjuter du din avkastning framåt i tiden då mark ligger improduktiv. Fundera noga igenom trädslagsval och eventuellt sortval. Det är nästan alltid en god idé att markbereda. Se till att du har skydd mot snytbaggeskador, det underskattas ofta. Att föryngra är viktigt då man här grundlägger den långsiktiga ekonomin. Jonas Bergquist Skogsvårds- och förädlingsspecialist Skogsstyrelsen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN 1. Vänta inte för länge med föryngringsarbetet, utan sätt igång så fort som möjligt. Glöm inte att i så god tid som möjligt beställa plantor, markberedning och arbetskraft i de fall du inte själv utför arbetet. Lägg gärna lite extra tid på att välja bra planteringspunkter, det lönar sig. Skydda mot snytbaggen. Vid naturlig föryngring måste ofta fröträd/ skärmträd frihuggas flera år innan avverkning så att de får möjlighet att utveckla sina kronor.

11 Power Partner Fira med oss 30 år har gått sedan den Nordiska traktorn föddes genom ett samarbete med svenska Volvo BM och finska Valmet. 30 framgångsrika år som resulterat i många nöjda traktorägare. Nu firar vi den framgången och jubileet med ett fint erbjudande på bl a Valtra A72. A72 Byggd för nordiska förhållanden Trivsam och trygg arbetsplats med bra körställning och god sikt åt alla håll Ett tryggt köp - Högt andrahandsvärde - Perfekt allroundtraktor Jubileumspris: :- Ord. pris :- Priser ex. moms. Erbjudandet gäller begränsat antal dock senast 15 november Traktorn på bilden kan vara extrautrustad. NORDISKA TRAKTORN 30ÅR Gallra kvalitet Norrskogs Kvalitetsgallring lanserades Det har få stort erkännande hos de skogsägare vars skogar gallrats enligt de a koncept. Hösten 2009 fortbildar Norrskog alla sina skogsinspektorer, entreprenörer och deras maskinförare i Kvalitetsgallring. De a garanterar högsta möjliga kvalitet i de gallringar som Norrskog gör hos skogsägarna. Vill du veta mer? Kontakta oss. Skogsägarna Norrskog är en ekonomisk förening med familjeskogsbrukare i Jämtland, Medelpad, Ångermanland & Södra Lappland Ring eller besök vår hemsida Lars Boström Skogsinspektor Solle eå soundscope pro-tect ihunt Nytt individuellt hörselskydd för jakt Ett enda skott kan förstöra din hörsel! Skydda din hörsel det är den enda du har För mer info: Tfn: E-post: Web: Web:

12 12 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 4TIPS NYHETER Håll koll på gränserna och undvik bråk med grannarna Fråga: Många gränser i skogsegendomar är igenvuxna och otydliga, hur kan man vara säker på gränsdragningen och undvika tvister med grannar? Svar: 1 januari 2010 träder en ny lag i kraft om bland annat gränsutmärkning, som förenklar möjligheterna att rättssäkert bestämma en gränsdragning. Många skogsegendomar är så gamla att gränserna stakats ut med annan teknik än gps. Gränsmärkning har varierat över tiden, berättar Ingela Tillström, sakkunnig på Lantmäteriet. Förr användes ofta råstenar och gärdsgårdar, nu är det mest stålrör. Om skillnad finns mot hur en gräns anges på kartan, så gäller enligt jordabalken främst gränsmärkena på marken. Om de försvinner eller rubbas mister de sin rättsverkan. Då ska förrättningskarta, handlingar, hävder etcetera vara till ledning för att bedöma gränsens läge. Gränser kan ha hävdats genom staket och diken som vuxit igen. Tidigare har gränsen inte kunnat märkas ut på nytt utom när den är rättsligt oklar. Fortfarande gäller en fastighetsbestämning för att avgöra dess läge och få rättsligt gällande gränsmarkeringar på marken. Ingela Tillström Sakkunnig på Lantmäteriet. FOTO: PRIVAT MINSKA RISKEN FÖR FRAMTIDA TVISTER. Generellt tycker jag att den nya lagen är bra och ökar rättsäkerheten säger Johan Samuelsson, skogsägare och fastighetsmäklare på LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. FOTO: PRIVAT FAKTA Många skogsägare undrar hur man ska bära sig åt för att reda ut hur egna, ibland mycket otydliga gränser till grannar är dragna. Om man är osäker eller redan råkat i tvist med någon granne bör man ta kontakt med den lokala lantmätaren, som kan reda ut det hela på ett rättssäkert sätt. Det är enbart Lantmäteriet som får och kan bestämma juridiskt hållbar gränsdragning. Rotvältor kan ha gömt eller flyttat gränsmärken. Förr var det inte ovanligt att använda mindre stenar som märke på berg, mossa kan helt ha täckt en sådan och på vissa håll kan det finnas längre sträckor utan tydliga gränsmärken. Även om man kan anta att de är raka är det inte alltid helt säkert. För att undvika framtida tvister kan man tillsammans med sin granne ta en dag eller två och hugga rent där man är överens om hur gränsen är dragen och synliggöra gamla gränsmärken. Om osäkerhet finns från båda håll, är det enda rätta att kontakta Lantmäteriet. HITTA GRÄNSEN Nya möjligheter Den nya lagen med särskild gränsutmärkning möjliggör att med rättsverkan utmärka rättsligt entydiga befintliga fastighetsgränser med nya gränsmärken. Gränsmärken kan önskas för att tydliggöra gränser och kompletterar tidigare regler bra, menar Ingela Tillström. För att en gränsutmärkning ska prövas räcker det med att fastighetsägaren på ena sidan gränsen ansöker om det. Fastighetsägaren på andra sidan informeras och båda behandlas som sakägare i förrättningen. Lantmätaren prövar om gränsen är rättsligt entydig och kan sedan utmärka befintlig gräns med nya kompletterande gränsmarkeringar. Undvik överhuggning Johan Samuelsson är skogsägare och fastighetsmäklare på LRF Konsult Skogsbyrån i Oskarshamn. Vid avverkning är det ibland svårt att se hur gränsen går. Det kan leda till överhuggning, att man är inne på grannens ägor och hugger. Gammal inägomark och mark mellan gränsmärken växer igen, och gränsstenar kan köras sönder. Då verkar det smidigt att kunna återställa gränser enligt särskild gränsutmärkning. Vi får bevis på var fastigheten är belägen. Vid försäljning av en skogsegendom är det inte sällan diskussion om gränsdragningen. Därför är det bra att först tydliggöra gränserna. Klara gränser är av praktisk betydelse vid en avverkning. Jag har själv kontaktat grannen före avverkning för att vara överens om gränsdragningen mellan våra fastigheter. Stora ekonomiska värden kan stå på spel, och det blir komplicerat efteråt om man går för långt in på grannens mark. Jag har som opartisk kallats in och mätt stubbar och beräknat ersättning vid överhuggning, avslöjar Johan Samuelsson. Spontant tycker jag den nya lagen är bra, den ökar rättssäkerheten. Risken för framtida tvister minskar. Lagen säger vad som gäller - här går gränsen. LASSE LAGERHOLM NYHETER I KORTHET 40 gånger högre risk att dö Årligen dör mellan fem och tio personer och runt 3000 råkar ut för olycksfall vid skogsarbete. Trots att skogsarbetet bara utgör 0,5 procent av totalt antal arbetade timmar i arbetslivet, står det för hela 20 procent av alla dödsfall, en överdödlighet som är 40 gånger högre än i det normala arbetslivet. Det är till största delen privata självverksamma skogsägare som drabbas, inte anställda i industrins storskogsbruk. LRF Skogsägarna driver därför projektet Säker Skog för att sprida kunskap och erbjuda kurser. Nu kan privata skogsägare få en säkerhetscheck i form av 2000 kronors rabatt på kurser. Det är inte motorsågen som dödar, utan träden. Man blir slagen eller ihjälklämd. Ett dödsfall orsakades av ett litet träd som inte hade större diameter än 10 centimeter. Bland olycksfallen är det vanligaste att man ramlar och slår sig, till exempel när kroken man drar virke med släpper. KÄLLA: SAKERSKOG.SE Stigande timmerpriser i Sydsverige Lagren av skog som blåste ner i stormarna Per och Gudrun håller på att ta slut. För att få fram den timmer som industrin kräver så kan skogsägare förvänta sig att få bättre betalt för sin skog. En del kan komma att erbjuda höstpremier för timmer de köper. KÄLLA: SKOGEN Skogens möjligheter Vi erbjuder många intressanta kurser inom Skog- och Träteknik! För mer information: eller ring vår studieadministratör, tel Anmäl dig på - PEFC/

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER INSPIRATION TIPS JAKT Jakt, mer än hobby och livsstil Intresset för jakt är stort i Sverige, inte minst på de mer traditionella jakterna som älgjakt, drevjakt på rådjur och flyktskytte på änder. Utöver detta ökar vildssvinspopulationerna i landet lavinartat och dovhjortarna ökar också i antal. Detta ökar möjligheterna för att tjäna pengar på sin skog genom att sälja jakter. Förutom extra pengar i plånboken främjar även ett stabilt jakttryck tillväxten i skogen samt minskar skadorna på jordbruksgrödor. FOTO: ISTOCKPHOTO Välkommen till FORUM FASTIGHETSEKONOMI! Vi är specialister inom om rådena fastighetsvärderingar, marknadsanalyser samt markåtkomst- och skadeståndsfrågor. Specialkompetens för skogs- och lantbruksvärderingar finns på våra kontor i Nyköping, Göteborg och Östersund. Stockholm Göteborg Malmö Norrköping Nyköping Östersund Välkomna till södra Sveriges bästa skogsföretag. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi förvaltar skog och förmedlar skogsprodukter. Vi står på en stabil grund och är i stort behov av virke. Hör av Dig till oss för ett förslag på vad vi kan göra i Din skog. Tel nr:

14 14 OKTOBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Det är med stolthet jag bär EU-ordförandeskapets symbolfärger på slipsen i år. Sverige har makalösa skogar och vi nyttjar dessutom skogen på ett sätt som är unikt i världen. I Sverige har vi, under flera decennier, ökat den skogliga tillväxten genom ett skogsbruk som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Jag är stolt över den svenska skogen Från regeringens sida vill vi framför allt skapa goda förutsättningar för landets alla skogsägare att bedriva ett hållbart och produktivt skogsbruk. Skogen kan bidra med mycket, råvaror från skogen används till trävaror, papper och massa och inte minst för energiändamål i form av biomassa. Skogen kan dessutom bidra till att minska klimatförändringarna genom att den fungerar som en kolsänka. Sedan mer än hundra år tillbaka har vi en skogsvårdslag i Sverige som innebär att skog som avverkas måste förnyas. Vill se mer aktiviteter Skogen är viktig för oss svenskar, inte bara ekonomisk och som en stor exportvara, utan också som en källa till upplevelser och rekreation. Det är väldigt roligt att få tillfälle att visa upp detta naturarv för mina europeiska kollegor. På Jordbruksdepartementet strävar vi efter att skapa fler möjligheter för skogsägare. För att detta ska bli verklighet jobbar vi under parollen Frihet under ansvar. Lagstiftningen ger ett yttre ramverk som rymmer stor mångfald. Genom Skogsstyrelsens över hundra kontor når vi ut med information och rådgivning. Vi vill gärna se en ökad aktivitet i skogen. Inte minst därför att det behövs och kommer att behövas mycket mer biomassa som kan ersätta dagens fossila drivmedel. Samtidigt ska vi se till att behålla den biologiska mångfalden och skogens värden för rekreation och turism. För att möta lågkonjunkturen har regeringen genomfört en rad åtgärder för att underlätta företagandet. Bland annat sänker vi egenavgifterna och förbättrar företagarnas vardag genom ett trygghetspaket. Dessutom jobbar vi för att minska den administrativa bördan för företagare i Sverige. Aktiviteten i skogen stimulerar vi genom att Skogsstyrelsen bistår med information och rådgivning för att nå en god ekonomisk och miljömässig utveckling. Utnyttja skogens möjligheter Min vision som jordbruksminister är att våra resurser, som mark och vatten, ska brukas utan att förbrukas. I regeringens skogspolitiska proposition som antogs av riksdagen 2008 beslutades om en rad uppdrag. Bland annat bad vi Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att forska på vilka nya träslag vi ska plantera i framtiden, SKOGEN Min vision är att våra resurser, som mark och vatten, ska brukas utan att förbrukas. Eskil Erlandsson Jordbruksminister FOTO: PAWEL FLATO om det är möjligt att på ett hållbart sätt öka tillväxten i skogen genom intensivodling och hur klimatförändringarna påverkar skogen. Bland mycket annat beslutade vi också att öka kunskapen om spridning av aska, ett sätt att återföra näring till skog där man har plockat ut så kallat GROT, grenar och toppar, som används till bioenergi. Vi tror på en dialog mellan skogsägarna, Skogsstyrelsen, industrin och forskningen och mycket de närmaste åren kommer helt klart att handla om just bioenergi. Redan i dag är vi europaledande på att utnyttja biomassa och utvecklingen går snabbt framåt. Nya möjligheter att utnyttja hela trädet, från rot till topp, eller möjligheten att göra drivmedel av tallolja är bara några exempel på skogens möjligheter. Ett privilegium Jag är född och uppvuxen med skogen omkring mig. Jag har en nära relation till den, och den har gett mig mycket glädje, rekreation och avkoppling, men också kroppsarbetet, svett och jakt. Att planera inför framtiden och se den svenska skogen växa och utvecklas är för mig ett fantastiskt privilegium. Det gör mig stolt. 5 TIPS FOTO: ISTOCKPHOTO Utveckla din verksamhet 1 Genom att vidareförädla kan du både få mer betalt för produktionen, samtidigt som du skapar arbetstillfällen. Det finns åtskilliga industrier som kan ha behov av dina produkter. Verka för mångfald i skogen 2 Det kan till exempel vara fördelaktigt att plantera flera olika typer av trädslag i skogen, eller prova olika skötselmetoder. Enfald gör aldrig någon nytta, och att prova nya områden kan minska riskerna och öka potentialen. Skapa nätverk 3 Prata med vänner, grannar, kollegor och rådgivare. Det är genom samtalet som de praktiska kunskaperna förmedlas - kunskaper som nyss förskansats eller som gått i arv genom generationer. Ta till dig dessa. Var rädd om dig 4 Skogindustrin är en av de allra mest olycksdrabbade i landet, och både skador dödsfall är tyvärr inte ovanliga. Tala om var du är, ha mobilen med dig och jobba gärna i par ute i skogen. Det är ju dessutom lite trevligare att ha någon att dela kaffet med. Dags att överlåta gården? Fastighetsmarknaden för jord och skog är fortsatt het under hösten. Ska gården byta ägare framöver? Ska det ske inom familjen genom köp eller gåva? Eller kanske säljas på öppna marknaden? Frågorna kan vara många och just nu kan du lyssna på vårt seminarium Gården byter ägare på 60 orter runt om i landet. LRF Konsult är ledande inom fastighetsförmedling och generationsskifte av gårdar i Sverige. Var går gränsen? Om du vill avverka skog, bygga ett hus eller sätta upp ett staket är det viktigt att känna till var fastighetsgränserna går. Inte minst för grannsämjan. Är du osäker på gränserna? Det är inte lätt att veta exakt var de går om gränsmärkena är svåra att hitta eller helt enkelt har försvunnit. Då kan Lantmäteriet hjälpa till. Läs mer om vårt tjänsteutbud och Gården byter ägare på eller kontakta oss för mer information via e-post eller tfn LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på fler än 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret Skogsbyrån KONTAKTA LANTMÄTERIET OM DU HAR FRÅGOR OM GRÄNSER. TELEFON:

15 Starka personligheter i skogen. Kampanj! Vid köp av en Gladiator, Plogblad & vinsch på köpet :- inkl. moms :- inkl. moms Svensktillverkade för nordiska förhållanden Hitta din maskin och din återförsäljare på FTG Cranes AB Blästergatan 2, Vänersborg Tfn: Fax: Kampanj! Vid köp av en Allroad X5, Packväska fram & bak på köpet Årets ATV 2008 enl. ATV & TerrängMagazinet Allroad X :- inkl. moms CECTEK är en fullblodsmaskin från Taiwan med toppkvalitet och unik design. Egenutvecklad motor enligt bilteknologi med bl.a. med EFI, avgassensor och trycksmörjda glidlager. Motorn är i princip vibrationsfri samt har suverän hållbarhet & prestanda. Racingväxellåda med rakaskurna drev för minimala kraftförluster, underhållsfri CVT, differential bak som går att låsa, krängningshämmare, suverän väghållning, låg bränsleförbrukning, projektorstrålkastare, m.m. är bara några av fördelarna med CECTEK. Allroad 300 IS Challenger Kampanjpris :- inkl. moms Kampanjen gäller okt-nov, så länge lagret räcker. Kampanj! Vid köp av en Allroad 500 ED-Lång, plogblad på köpet Allroad 500 ED-L :- inkl. moms Ett nytt gallringskoncept. Två nya vinstmaskiner. 901TX & 840TX. En extremt produktiv gallringsduo. Äntligen ett koncept som fullt ut möter de snabbt växande gallringsbehoven! Dels genom nya Valmet 901TX där lågt marktryck, fantastisk framkomlighet och ledande lyftkraft (170 knm) möjliggör optimalt gallringsresultat jämsides med största möjliga skonsamhet. Nya gallringsskotaren Valmet 840TX är lika grymt produktiv och snäll mot omgivningarna. Bland annat tack vare kombinationen av låg vikt (14,8 ton), extremt goda spårningsegenskaper plus en imponerande hög lastkapacitet (hela 12 ton). Vill du gallra maximalt lönsamt och skonsamt, välj Valmet! TX = Thinning Xperts komatsuforest.com

16 Care of Haus Vi på Karl Hedin tar tillvara tillväxtpotentialen i alla träd vi avverkar. Hela 96 procent av varje träd kommer till nytta, eftersom koncernen rymmer hela kedjan från förvaltning, förädling och försäljning till återvinning. Vi är trädkramare. Från satt planta till såld produkt via eget skogsbruk, tre egna sågverk, ett måleri, emballageproduktion och vår egen bygghandelskedja på 22 orter i Sverige. 96% respekt Med ett långsiktigt ansvar för skogarna och orterna vi verkar i, skapar vi ett helt eget kretslopp där även förtroende återvinns. (100% kärlek)

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken.

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken. Nr 5 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ny strid om reservat Barken ny GULDgruva Håll koll på skogsvägen Granbarkborrar älskar reservatet Lyckat test av GPS Växtvärk

Läs mer

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 4-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

Var tar skogsbränslet vägen?

Var tar skogsbränslet vägen? Allt inför deklarationen bilaga medföljer NR 1 2009 Var tar skogsbränslet vägen? Effektivare trädslag Skogsbruksplanen viktigt verktyg Stelbent av Skogsstyrelsen Tid för stamkvistning Röda drakar i skyn

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen 4 2010 tidning för holmen skogs intressenter Anders nya väg blev verklighet 10 4 12 16 19 Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen Bror tipsar våga prova skogssådd Branden är viktig för den bio- logiska

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet!

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet! Nr 6 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Lignin skogens nya guld Smyghöjd gräns för ersättning Hyr ut huset på bästa sätt Årlig skörd i granskogen Så lever julgranen

Läs mer

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Energi fixar gallringen

Energi fixar gallringen Nr 5 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms NYTT JÄTTEKRAFTVERK: Energi fixar gallringen Skogen får nyckelroll i Köpenhamn Satu håller koll på EU HA RÖJAREN PÅ RYGGEN!

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON Nr 3 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON MÖT SKOGSFÖRETAGEN MED NY TILLVÄXT- STRATEGI SMART PLANERING SKONSAM DRIVNING HON FIXAR DUBBEL

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om

Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma glöd PLUS: Tema / Papperskartan ritas om AFFÄRER OCH SKOG FRÅN HOLMEN-KONCERNEN NUMMER 2 2011 TJEJER & TEKNIK SAMLAR FRAMTIDENS INGENJÖRER Skogen i ryggen Entreprenörer / Ann-Christin och Johan Bergstedt driver skogsbruk och företag med samma

Läs mer

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 1 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 500 år på samma skogsgård Intensiv jakt på granbarkborrar Södra bygger vindkraftverk Torvmarken kan ge miljoner Det tyska

Läs mer