Värdering av skogsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av skogsmark"

Transkript

1 Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter Värdering av skogsmark Torbjörn Sundelin Ett kompletterande sätt att beräkna en fastighets marknadsvärde Torbjörn Sundelin

2 Sammanfattning Slump är en värderingsmodell som framtagits vid SLU, Institutionen för Skogens Produkter, Uppsala. Värderingsmodellen bygger på ett kontinuerligt och komplett tillfört underlag av sålda fastigheter i hela riket. Slump är en ren ortsprismodell som ur databaserna selekterar objekt inom en fastställd radie med objektet i centrum och med fastigheter som är sålda de senaste 8 12 månaderna. Till alla beräkningar används aktuella virkes- och massaprislistor och en för regionen representativ slutavverkningsskog så kallade stambankar. De senare är framtagna ur Riksskogstaxeringens och VMF Qberas statistik. Till detta fogas Ollas fördelningsfunktioner. De värden som beräknas är fastighetens virkesvärde och dess markvärde. För att säkerställa att beräknat värde är rimligt i förhållande till andra regioner kompletteras beräkningarna med en analys av markvärdet, beräknat med dess bonitet och med fastighetens närhet till population och kapital (kapitaltäthet). 2

3 Innehåll Värdering av skogsmark... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Värderingsmodeller och -metoder... 4 Avkastningsvärdering... 4 Ortsprisvärdering... 5 Tumregler... 5 Slump... 6 Indata... 6 Modell... 6 Problemdiskussion... 7 Problemformulering... 8 Syfte... 8 Avgränsningar... 8 Målgrupp... 8 Metod... 8 Bonitet... 8 Kapitaltäthet Kombination av bonitet och kapitaltäthet Bilaga

4 Inledning Bakgrund I Sverige finns ca privata skogsägare. Sammantaget uppgår den ägda arealen för denna kategori till 50 % av hela den produktiva skogsarealen, som totalt uppgår till 22,5 miljoner ha. (Skogsstatistisk årsbok, 2012) Fig 1. Fördelning av den svenska skogsmarken i ägarkategorier Varje år sker ett stort antal ägarbyten. Merparten av dessa är arv och släktförvärv, men åtskilliga tusen förvärv sker på den öppna marknaden. Att förvärva en skogsfastighet på denna marknad innebär att potentiella köpare måste på ett eller annat sätt uppskatta fastighetens marknadsvärde. Värderingsmodeller och -metoder. De idag tillgängliga metoderna för värdering kan sammanfattas med avkastningsvärdering, ortsprisvärdering och mer eller mindre avancerade tumregler. Dessa kan idag kompletteras med SLUMP 1, en värderingsmodell framtagen vid Institutionen för Skogens Produkter, SLU Uppsala. Avkastningsvärdering En fastighets avkastning beräknas genom att diskontera alla framtida intäkter och kostnader. Det på så sätt beräknade summavärdet är fastighetens avkastningsvärde. Beräkningsmodell framtagen av Martin Faustmann(Faustman, 1849) Denna metod att beräkna fastighetsvärdet var dominant när marknaden var reglerad. Efter avregleringen i början på 90-talet ökade priserna dramatiskt som framgår av figur 2. 1 Sveriges Lantbruksuniversitet Marknads Pris 4

5 Minienkät, rikssnitt Korr mini, k- index Fig. 2 Marknadsprisets förändring efter avregleringen. Källa: Lantmäteriets minienkät Avkastningsvärdet utgör idag endast ca hälften av faktiskt marknadsvärde. De som använder modellen idag kompletterar den med icke monetärt värde(lindeborg Thomas, 1986). Detta tas fram genom någon form av ortsprismodell. Alternativet att ändra kalkylräntan genom kända och representativa förvärv saknar stöd i forskningen. Ortsprisvärdering Någon officiell metod, använd idag, med ortspriser som underlag är inte känd. Däremot har ett flertal värderingsföretag egna databaser som ligger till grund för företagens värdering. En värderingsmodell som tillkommit och är verksam sedan något år är SLUMP. Mer om program och modell, se nedan. Tumregler Slutligen bör nämnas olika tumregler för värdering. Komplexiteten i värderingen medför att det skogsfastighetsindex som såväl LRF Konsult(LRF Konsult, 2012) som Lantmäteriet ger ut (BM-win - Publikationer) utnyttjas som värderingsmodell. I den har landet delats in i 5 regioner där kända och representativa fastighetsförsäljningar utgör underlaget. 5

6 Figur 3. Skogsfastighetsindex första halvåret Källa: LRF Nyhetsbrev Skog och Lantbruk nr Indexets olika värden beräknas genom att, för alla fastigheter sålda i en region under de senaste sex månaderna, dividera summan av försäljningspriserna med summan av fastigheternas stående virkesvolym. Det bör understrykas att avsikten med detta index var att beskriva marknadens utveckling inte att beräkna en enskild fastighets marknadsvärde. Trots detta så används den flitigt som värderingsverktyg genom sin lätthet att applicera i det enskilda fallet. Av många skäl är denna statistik helt olämplig att använda vid värdering utan tillägg av avancerade analyser och statistiskt underlag. Slump Indata Samtliga skogsfastigheter till försäljning, annonserade via mäklarnas webbsidor, registreras i databaser på egna servrar. Dessa databaser kompletteras därefter med försäljningsstatistik från Lantmäteriverket. Timmerpriser uppdateras månatligen i hela landet samt matchas med för regionen gällande stambankar enligt Föreningen Skogens koncept. Skogsvårdskostnader och avverkningskostnader enligt gällande ortspriser. Kalkylräntan är fast och satt till 5 % Modell Varje fastighet har vid registreringen försetts med koordinater. Dessa utgör grunden för att i databaserna selektera de fastigheter som sålts i aktuell region samt under aktuell tid. Selekterade fastigheter får bilda en snittfastighet som används som underlag vid beräkningarna. Endast fastigheter som saknar bostads- och ekonomibyggnader används som underlag. Grundkravet är att selektera sålda objekt där radien och tiden varieras för att få tillräckligt statistikunderlag. Modellen startar med radien 50 km och tiden 6 månader. Med denna statistik som grund bildas en snittfastighet. En tänkt avverkning, som följer 6

7 skogsvårdslagen utförs av all skog som har lägre volymtillväxt än gällande kalkylränta. Timmer- och massavedspriser kombinerade med stambankar för aktuellt område hämtas och kombineras med Ollas utbytesfunktioner. Tänkt skogsvård utförs till gällande kostnad. Resterande volymer förses med en räntebelastning fram till avverkningsmogen ålder. Summan av alla intäkter och kostnader tillsammans med restvärdet utgör näringens virkesvärde. Denna summa är samtidigt densamma som den oavverkade skogen för hela fastigheten före avverkning. Med iteration beräknas därefter värdet för de olika volymerna i de olika åldersklasserna. [1] Virkesvärdet subtraheras från fastigheternas snittmarknadsvärde som i sin tur divideras med snittarealen. Det på så sätt uppkomna värdet är regionens markpris i kronor per ha [2] Objektet, den fastighet som skall värderas, får genomgå samma avverkningsprocedur med tillhörande skogsvård och villkor som ovan. Oavverkade volymer förses med värden från [1]. Slutligen adderas markvärdet genom att multiplicera arealen med [2] Summan av dessa är det okorrigerade marknadsvärdet för objektet. Modellen finns närmare matematiskt beskriven i Market Price for Forest Estates Outline of a Mathematical Model (Sundelin & Lönnstedt, 2005). Problemdiskussion Skogsfastighetspriserna har sedan avregleringen stigit kraftigt (se fig 2 ovan). Efter första finanskrisen 1993 har priserna realt fyrdubblats och ökat mer än tre gånger om priserna korrigeras med konsumentprisindex. Ökningen, tillsammans med prisreducering av virkespriserna, innebär att värdering med avkastningsvärde måste korrigeras. Oavsett vilken värderingsmetod som används för att få fram ett marknadsvärde så måste på ett eller annat sätt ortspriser ingå som underlag. Att använda sig av tumregler vid förvärv ger ett stort antal negativa effekter på fastigheternas slutpris. I forskningen vid SLU har konstaterats att arrondering och medelskotningsavstånd har ringa eller ingen prispåverkan. Lika anmärkningsvärt är att vid regionernas gränser (se figur 3) kommer priserna på ömse sidor att uppvisa väldiga skillnader trots att förhållandena på ömse sidor om gränsen är identiska. Även inom en region, speciellt region 1, så sänker nämnda index försäljningspriset för fastigheter i söder och höjer för de norra. Skillnaden i medelbonitet är dubbelt så hög i de södra jämfört med de norra. Alla värderingsmodeller måste, för att nå ett acceptabelt resultat, ha någon form av koppling till ortspriserna. Utan denna är det inte möjligt att värdera en fastighet i dagens marknadssituation. Men om dessa ortspriser har uppkommit med hjälp av inkonsekventa värderingar så kommer även nästa generations värdering att generera nya inkonsekventa värderingar o s v. 7

8 Trots denna omständighet så ger ju alla värderingar, med ortspriser som underlag, ett marknadsvärde. Kontrollen över vad vi förvärvat är emellertid bristfällig och vid många överlåtelser kommer det att finnas stor variation på affärens utfall och möjligheter. Problemformulering Dilemmat är att ett skevt underlag i alla ortsprismodeller ger ett skevt resultat. För att bryta denna cirkel måste något tillföras som ger en anvisning om affären är bra eller dålig. En sådan information, som inte har sin grund i regionens ortspriser, kan ge denna prispåverkan på fastighetsförvärvet. Information om påverkande faktorer måste tillföras beslutsunderlagen, faktorer som endera påverkar värdets utveckling eller fastighetens produktion. Syfte Att ur ett stort underlag söka en beräkningsteknik som tar fram värden utan att ha ortspriserna som underlag. Avgränsningar Studien omfattar hela landet. Studerad tidperiod är hösten 2010 till och med dags dato. Underlaget är registrerade fastigheter i SLUMPs databaser, för närvarande mer än Databaserna har därefter kompletterats med Lantmäteriets statistik över de olika fastigheternas försäljningspris. I denna ingår dock inte fastighetsreglerade förvärv. I matchningen mellan denna statistik och databaserna uppstår träff i ca 20 % av fallen (totalt ca 600). Underlaget får därför ses som tillfredsställande. Målgrupp Studien riktar sig till långivare, skogsägare och andra intressenter av skogsfastigheter. Metod Bonitet Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Fastighetens bonitet avgör dess produktionsförmåga och bör påverka marknadspriset. Förhållandet mellan boniteten i södra och norra Sverige kan uppgå till 20 gånger. Boniteten borde därför ge ett starkt avtryck i marknadspriset. Vid Skogshögskolan, SLU, bestäms årligen medelboniteten för landets län (riksskogstaxeringen). Se figur 4 nedan. 8

9 Medelbonitet 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Dalarna Särna Idre Norrbotten lappland Västerbotten Härjedalen Norrbotten kust Jämtland Västerbotten kust Gotland Ångermanland Medelpad Dalarna Övriga Hälsingland Gästrikland Värmland Västmanland Örebro Stockholm Uppsala Dalsland Göteborg Södermanland Östergötland Västergötland Skaraborg Jönköping Kalmar Kronoberg Halland Skåne Blekinge Figur 4. Medelbonitet för olika regioner i Sverige. Källa: Riksskogstaxeringen, SLU Vid varje värdering i Slump beräknas fastighetens virkesvärde och dess markvärde. Om de senare sammanställs med ett länsvis snittvärde samt därefter divideras med den länsvisa medelboniteten så erhålls värden hur mycket man betalar för markens produktionskapacitet i respektive län (fig 5). 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Bonitetskostnad (kkr/m3sk) Figur 5. Bonitetskostnad för olika regioner i Sverige. Källor: Riksskogstaxeringen, SLU samt markvärden Slump perioden

10 Rimligtvis borde kostnaden att köpa en yta som årligen producerar 1 m3sk, oberoende var i landet, vara lika stor. Inverkan av skogsvårds- och avverkningskostnader är förhållandevis liten och påverkar endast marginellt. Produktionsvärdet av en yta som producerar 1 m3sk per år = Konstant (Bonitetskonstanten) Enligt figur 5 skiljer denna kostnad sig dock väsentligt. Något mer än bonitet måste tillföras för att förklara dessa skillnader. Jämförs län med lika stor bonitet t ex Värmland, Västmanland och Stockholm, så uppvisar markvärdet mycket stora skillnader. Värdet av jakt och fiske skiljer sig naturligtvis väsentligt mellan regionerna men påverkar inte nämnvärt den totala prisbilden. Något mer än bonitet måste tillföras för att förklara skillnaderna Kapitaltäthet Jakt & Fiske Bonitet 10 0 Värmland Västmanland Stockholm Fig 6 Ett antaget värde på boniteten kompletterat med värdet av jakt och fiske. Resterande värde antas bero på tillgång till kapital och population. Kapitaltäthet Definition: Enligt ekonomisk teori bör en ökad koncentration av befolkning och en ökad betalningsförmåga, som medelinkomst i ett område, ge en ökad efterfrågan. Hypotes: En hög kapitaltäthet och närhet till befolkningskoncentration medför ett högt markvärde på skogsfastigheter. Produkten av population och populationens medelinkomst ger tillgängligt kapital i aktuellt område. Intresset för objektet finns emellertid inte enbart inom området utan samtliga områden påverkar, dock allt mindre ju längre från objektet som populationen befinner sig. I studien har vi arbetat med samtliga församlingar i Sverige. 10

11 Genom att vikta bidraget från alla dessa enligt nedanstående figur kan de olika församlingarnas påverkan beräknas. Därefter summeras alla dessa bidrag från alla församlingar till den studerade. Det största värdet och därmed den högsta kapitaltätheten finner vi i Gustav Vasa församling. Genom att ge den värdet 100 % kan alla församlingars kapitaltäthet relateras till denna genom division (ett dimensionslöst index). Se bilaga 1. Figur 7. Avståndets betydelse för en köpare (För närvarande testas a = 0 och b= 100 km) Kombination av bonitet och kapitaltäthet Vi antar därför att regionens snittmarkvärde kan skrivas enligt: Markvärdet = boniteten * bonitetskonstanten + jakt/fiske värdet + kapitaltäthet Regionala egenskaper som arrondering, medelskotningsavstånd, ägosplittring med mer justeras därefter. 20 Tätortspåverkan på markpriset Kapitaltäthet Kronor per hektar Figur 6. Fastigheter hämtade ur databaserna med a = 0 och b = 10 (figur 5) Med ett antaget värde på bonitetskonstanten beräknas för alla objekt i hela landet funktionen ovan. Resultatet plottas på en graf (fig 6). Till denna fogas därefter en regressionslinje enligt 11

12 y = k*x + l Slutligen justeras bonitetskonstanten så att l = 0. Markvärde och kapitaltäthet båda lika med noll. Med viktfunktionen a = 0 och b = 100 så blir bonitetskonstanten straxt under 2000:-. En fördjupad analys av representativa värden för viktkonstanterna erfordras! Till varje värderingsobjekt kan nu fogas ett markvärde som tagits fram med ovanstående teknik. Skillnaden mellan markvärdet beräknat enligt SLUMP och detta värde visar förvärvets potential. Är skillnaden negativ så finns en ökad risk med förvärvet. Om det är positivt så finns en god potential. Det bör kraftigt understrykas att hänsyn alltid skall tas till parametrar som arrondering, storlek, skotningsavstånd med mer. Men eftersom såväl SLUMP värdet som ovanstående beräkningsteknik skall justeras med dessa så är skillnaden fortsatt densamma. Det bör också betonas att bonitetskonstantens värde är kopplad till och beroende av vilka parametrar som valts 12

13 Bilaga 1 Exempel på kapitaltäthet (a = 0 ; b = 100 se figur 5). 13

14 Litteraturförteckning Åkermarkens arrondering. (Februari 2011). Hämtat från Farmer Interreg IIIC e-dictionary: rmarkens+arrondering Andersson, I. (1960). Sveriges historia. Stockholm: Lindbergs Tryckeri AB. Arvidsson, N. (2009). Argument för prissättning av skogsfastigheter. Uppsala: SLU, Inst för skogens produkter. AUGUSTSSON, T. (den ). Datafloden väller fram. Svenska Dagbladet, s. 14. BM-win - Publikationer. (u.d.). Hämtat från Cserhalmi, N. (1999). Fårad mark. Grahns Tryckeri AB. Dynesius, M. m. (1992). Kulturmiljövård i skogen. Trelleborg: Skogs Boktryckeri AB. Faustman, M. (1849). Calculation of the value which forestry land and immature stands possesses for forestry. In Martin Faustmand and the Evolution of Discounted Cash Flow. Instiute Paper No. 42. Commonwalth Forestry Institute, University of Oxford, Hill, Ö. (2006). Kulturarvet i skogslandskapet. Borås: Sveaskog. Kallstenius, L., & mfl. (1974). Skogsvärering enligt planmetoden. Stockholm: Lantbruksstyrelsen. Kjellin, P. (December 2010). Erstaviks gård är en granne till city. Vi skogsägare (10), ss Lantmäteriet. (den ). Omarrondering - Frågor och svar. Hämtat från Lantmäteriet: Leander, E. (2007). Jordförvärvslagens tillämpning. Lund: ISRN LUTVDG/TVLM 07/5156 SE. Leander, E. (2007). Jordförvärvslagens tillämpning. Lund: Avd för Fastighetsvetenskap LundsTekniska högskola LundsUniversitet. Lindeborg Thomas. (1986). Icke-monetära nyttors betydelse för skogsfastigheter. Stockholm: Inst för fastighetsekonomi, sekt för Lantmäteri. KTH. LRF Konsult. (2012). Hämtat från Nilsson, H. (1997). De värmländska medeltidsbreven. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Ollas, R. (1980). Nya utbytesfunktionerför träd och bestånd. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Ekonomi, Nr 5. Pamp, B. (1971). Ortnamnen i Sverige. Lund. 14

15 Skogsstatistisk årsbok. (2012). Hämtat från 20Hela%202012%20- %20Entire%202012/Skogsstatistisk%20%C3%A5rsbok%202012%20%28hela%29.pdf Skogsstatistisk årsbok (2012). Hämtat från Skogsstyrelsen. (2009). Definitioner. Hämtat från Ägoslag: Statens Lantmäteriverk. (1978). Skogsvärdering enligt tabellmetoden. Stockholm: Lantmäteriet. Sundelin, T. (2012). En skogsfastighets marknadsvärde. Sundelin, T., & Lönnstedt, L. (2005). Market Price for Forest Estates. Uppsala: Department of forest products and management. Svensk Uppslagsbok. (1955). Hämtat från Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955: Thomas, L. (1986). Icke-monetära nyttors betydelse för värdet av skogsfastigheter. Stockholm: Inst för fastighetsekonomi, Lantmäteri, KTH. Westman, J. (1997). Världens äldsta kastspjut. Hämtat från Wikipedia. ( ). Hämtat från Avvittring: Wikpedia. (den 12 December 2009). Hämtat från Lista över Sveriges regenter: 15

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HALVÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HALVÅR 2017 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

En skogsfastighets marknadsvärde

En skogsfastighets marknadsvärde Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter En skogsfastighets marknadsvärde När uppstod äganderätten av fast egendom? Och hur kopplas äganderätten och marknadsvärdet samman? Ett

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall

Bioekonomiska perspektiv till Mats Kinnwall Bioekonomiska perspektiv till 2050 Mats Kinnwall Befolkning, höger Världen växer! BNI, huvudscenariot, vänster Källa: Skogsindustrierna, Världsbanken & FN Global inkomstutveckling Världsekonomin växer

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet

Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet Data, analyser och produkter för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen Anna-Lena Axelsson Skoglig resurshushållning SLU, Umeå Historiska

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Vad påverkar marknadsvärdet på en skogsfastighet? - En statistisk analys av markvärdet Determinants

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

SKOGSPRISER HELÅR 2015. Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

SKOGSPRISER HELÅR 2015. Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER HELÅR 2015 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin SKOGSPRISER, INDELNING Södra 1. Blekinge, Halland och Skåne 2. Jönköping, Kalmar och Kronoberg 3. Större delen av Västra Götaland och hela

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2016-05-16 Minienkät nr 55 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning våren 2016 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. OM FASTIGHETSFAKTA I den här sammanställningen

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer