Värdering av skogsmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av skogsmark"

Transkript

1 Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter Värdering av skogsmark Torbjörn Sundelin Ett kompletterande sätt att beräkna en fastighets marknadsvärde Torbjörn Sundelin

2 Sammanfattning Slump är en värderingsmodell som framtagits vid SLU, Institutionen för Skogens Produkter, Uppsala. Värderingsmodellen bygger på ett kontinuerligt och komplett tillfört underlag av sålda fastigheter i hela riket. Slump är en ren ortsprismodell som ur databaserna selekterar objekt inom en fastställd radie med objektet i centrum och med fastigheter som är sålda de senaste 8 12 månaderna. Till alla beräkningar används aktuella virkes- och massaprislistor och en för regionen representativ slutavverkningsskog så kallade stambankar. De senare är framtagna ur Riksskogstaxeringens och VMF Qberas statistik. Till detta fogas Ollas fördelningsfunktioner. De värden som beräknas är fastighetens virkesvärde och dess markvärde. För att säkerställa att beräknat värde är rimligt i förhållande till andra regioner kompletteras beräkningarna med en analys av markvärdet, beräknat med dess bonitet och med fastighetens närhet till population och kapital (kapitaltäthet). 2

3 Innehåll Värdering av skogsmark... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Värderingsmodeller och -metoder... 4 Avkastningsvärdering... 4 Ortsprisvärdering... 5 Tumregler... 5 Slump... 6 Indata... 6 Modell... 6 Problemdiskussion... 7 Problemformulering... 8 Syfte... 8 Avgränsningar... 8 Målgrupp... 8 Metod... 8 Bonitet... 8 Kapitaltäthet Kombination av bonitet och kapitaltäthet Bilaga

4 Inledning Bakgrund I Sverige finns ca privata skogsägare. Sammantaget uppgår den ägda arealen för denna kategori till 50 % av hela den produktiva skogsarealen, som totalt uppgår till 22,5 miljoner ha. (Skogsstatistisk årsbok, 2012) Fig 1. Fördelning av den svenska skogsmarken i ägarkategorier Varje år sker ett stort antal ägarbyten. Merparten av dessa är arv och släktförvärv, men åtskilliga tusen förvärv sker på den öppna marknaden. Att förvärva en skogsfastighet på denna marknad innebär att potentiella köpare måste på ett eller annat sätt uppskatta fastighetens marknadsvärde. Värderingsmodeller och -metoder. De idag tillgängliga metoderna för värdering kan sammanfattas med avkastningsvärdering, ortsprisvärdering och mer eller mindre avancerade tumregler. Dessa kan idag kompletteras med SLUMP 1, en värderingsmodell framtagen vid Institutionen för Skogens Produkter, SLU Uppsala. Avkastningsvärdering En fastighets avkastning beräknas genom att diskontera alla framtida intäkter och kostnader. Det på så sätt beräknade summavärdet är fastighetens avkastningsvärde. Beräkningsmodell framtagen av Martin Faustmann(Faustman, 1849) Denna metod att beräkna fastighetsvärdet var dominant när marknaden var reglerad. Efter avregleringen i början på 90-talet ökade priserna dramatiskt som framgår av figur 2. 1 Sveriges Lantbruksuniversitet Marknads Pris 4

5 Minienkät, rikssnitt Korr mini, k- index Fig. 2 Marknadsprisets förändring efter avregleringen. Källa: Lantmäteriets minienkät Avkastningsvärdet utgör idag endast ca hälften av faktiskt marknadsvärde. De som använder modellen idag kompletterar den med icke monetärt värde(lindeborg Thomas, 1986). Detta tas fram genom någon form av ortsprismodell. Alternativet att ändra kalkylräntan genom kända och representativa förvärv saknar stöd i forskningen. Ortsprisvärdering Någon officiell metod, använd idag, med ortspriser som underlag är inte känd. Däremot har ett flertal värderingsföretag egna databaser som ligger till grund för företagens värdering. En värderingsmodell som tillkommit och är verksam sedan något år är SLUMP. Mer om program och modell, se nedan. Tumregler Slutligen bör nämnas olika tumregler för värdering. Komplexiteten i värderingen medför att det skogsfastighetsindex som såväl LRF Konsult(LRF Konsult, 2012) som Lantmäteriet ger ut (BM-win - Publikationer) utnyttjas som värderingsmodell. I den har landet delats in i 5 regioner där kända och representativa fastighetsförsäljningar utgör underlaget. 5

6 Figur 3. Skogsfastighetsindex första halvåret Källa: LRF Nyhetsbrev Skog och Lantbruk nr Indexets olika värden beräknas genom att, för alla fastigheter sålda i en region under de senaste sex månaderna, dividera summan av försäljningspriserna med summan av fastigheternas stående virkesvolym. Det bör understrykas att avsikten med detta index var att beskriva marknadens utveckling inte att beräkna en enskild fastighets marknadsvärde. Trots detta så används den flitigt som värderingsverktyg genom sin lätthet att applicera i det enskilda fallet. Av många skäl är denna statistik helt olämplig att använda vid värdering utan tillägg av avancerade analyser och statistiskt underlag. Slump Indata Samtliga skogsfastigheter till försäljning, annonserade via mäklarnas webbsidor, registreras i databaser på egna servrar. Dessa databaser kompletteras därefter med försäljningsstatistik från Lantmäteriverket. Timmerpriser uppdateras månatligen i hela landet samt matchas med för regionen gällande stambankar enligt Föreningen Skogens koncept. Skogsvårdskostnader och avverkningskostnader enligt gällande ortspriser. Kalkylräntan är fast och satt till 5 % Modell Varje fastighet har vid registreringen försetts med koordinater. Dessa utgör grunden för att i databaserna selektera de fastigheter som sålts i aktuell region samt under aktuell tid. Selekterade fastigheter får bilda en snittfastighet som används som underlag vid beräkningarna. Endast fastigheter som saknar bostads- och ekonomibyggnader används som underlag. Grundkravet är att selektera sålda objekt där radien och tiden varieras för att få tillräckligt statistikunderlag. Modellen startar med radien 50 km och tiden 6 månader. Med denna statistik som grund bildas en snittfastighet. En tänkt avverkning, som följer 6

7 skogsvårdslagen utförs av all skog som har lägre volymtillväxt än gällande kalkylränta. Timmer- och massavedspriser kombinerade med stambankar för aktuellt område hämtas och kombineras med Ollas utbytesfunktioner. Tänkt skogsvård utförs till gällande kostnad. Resterande volymer förses med en räntebelastning fram till avverkningsmogen ålder. Summan av alla intäkter och kostnader tillsammans med restvärdet utgör näringens virkesvärde. Denna summa är samtidigt densamma som den oavverkade skogen för hela fastigheten före avverkning. Med iteration beräknas därefter värdet för de olika volymerna i de olika åldersklasserna. [1] Virkesvärdet subtraheras från fastigheternas snittmarknadsvärde som i sin tur divideras med snittarealen. Det på så sätt uppkomna värdet är regionens markpris i kronor per ha [2] Objektet, den fastighet som skall värderas, får genomgå samma avverkningsprocedur med tillhörande skogsvård och villkor som ovan. Oavverkade volymer förses med värden från [1]. Slutligen adderas markvärdet genom att multiplicera arealen med [2] Summan av dessa är det okorrigerade marknadsvärdet för objektet. Modellen finns närmare matematiskt beskriven i Market Price for Forest Estates Outline of a Mathematical Model (Sundelin & Lönnstedt, 2005). Problemdiskussion Skogsfastighetspriserna har sedan avregleringen stigit kraftigt (se fig 2 ovan). Efter första finanskrisen 1993 har priserna realt fyrdubblats och ökat mer än tre gånger om priserna korrigeras med konsumentprisindex. Ökningen, tillsammans med prisreducering av virkespriserna, innebär att värdering med avkastningsvärde måste korrigeras. Oavsett vilken värderingsmetod som används för att få fram ett marknadsvärde så måste på ett eller annat sätt ortspriser ingå som underlag. Att använda sig av tumregler vid förvärv ger ett stort antal negativa effekter på fastigheternas slutpris. I forskningen vid SLU har konstaterats att arrondering och medelskotningsavstånd har ringa eller ingen prispåverkan. Lika anmärkningsvärt är att vid regionernas gränser (se figur 3) kommer priserna på ömse sidor att uppvisa väldiga skillnader trots att förhållandena på ömse sidor om gränsen är identiska. Även inom en region, speciellt region 1, så sänker nämnda index försäljningspriset för fastigheter i söder och höjer för de norra. Skillnaden i medelbonitet är dubbelt så hög i de södra jämfört med de norra. Alla värderingsmodeller måste, för att nå ett acceptabelt resultat, ha någon form av koppling till ortspriserna. Utan denna är det inte möjligt att värdera en fastighet i dagens marknadssituation. Men om dessa ortspriser har uppkommit med hjälp av inkonsekventa värderingar så kommer även nästa generations värdering att generera nya inkonsekventa värderingar o s v. 7

8 Trots denna omständighet så ger ju alla värderingar, med ortspriser som underlag, ett marknadsvärde. Kontrollen över vad vi förvärvat är emellertid bristfällig och vid många överlåtelser kommer det att finnas stor variation på affärens utfall och möjligheter. Problemformulering Dilemmat är att ett skevt underlag i alla ortsprismodeller ger ett skevt resultat. För att bryta denna cirkel måste något tillföras som ger en anvisning om affären är bra eller dålig. En sådan information, som inte har sin grund i regionens ortspriser, kan ge denna prispåverkan på fastighetsförvärvet. Information om påverkande faktorer måste tillföras beslutsunderlagen, faktorer som endera påverkar värdets utveckling eller fastighetens produktion. Syfte Att ur ett stort underlag söka en beräkningsteknik som tar fram värden utan att ha ortspriserna som underlag. Avgränsningar Studien omfattar hela landet. Studerad tidperiod är hösten 2010 till och med dags dato. Underlaget är registrerade fastigheter i SLUMPs databaser, för närvarande mer än Databaserna har därefter kompletterats med Lantmäteriets statistik över de olika fastigheternas försäljningspris. I denna ingår dock inte fastighetsreglerade förvärv. I matchningen mellan denna statistik och databaserna uppstår träff i ca 20 % av fallen (totalt ca 600). Underlaget får därför ses som tillfredsställande. Målgrupp Studien riktar sig till långivare, skogsägare och andra intressenter av skogsfastigheter. Metod Bonitet Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Fastighetens bonitet avgör dess produktionsförmåga och bör påverka marknadspriset. Förhållandet mellan boniteten i södra och norra Sverige kan uppgå till 20 gånger. Boniteten borde därför ge ett starkt avtryck i marknadspriset. Vid Skogshögskolan, SLU, bestäms årligen medelboniteten för landets län (riksskogstaxeringen). Se figur 4 nedan. 8

9 Medelbonitet 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Dalarna Särna Idre Norrbotten lappland Västerbotten Härjedalen Norrbotten kust Jämtland Västerbotten kust Gotland Ångermanland Medelpad Dalarna Övriga Hälsingland Gästrikland Värmland Västmanland Örebro Stockholm Uppsala Dalsland Göteborg Södermanland Östergötland Västergötland Skaraborg Jönköping Kalmar Kronoberg Halland Skåne Blekinge Figur 4. Medelbonitet för olika regioner i Sverige. Källa: Riksskogstaxeringen, SLU Vid varje värdering i Slump beräknas fastighetens virkesvärde och dess markvärde. Om de senare sammanställs med ett länsvis snittvärde samt därefter divideras med den länsvisa medelboniteten så erhålls värden hur mycket man betalar för markens produktionskapacitet i respektive län (fig 5). 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Bonitetskostnad (kkr/m3sk) Figur 5. Bonitetskostnad för olika regioner i Sverige. Källor: Riksskogstaxeringen, SLU samt markvärden Slump perioden

10 Rimligtvis borde kostnaden att köpa en yta som årligen producerar 1 m3sk, oberoende var i landet, vara lika stor. Inverkan av skogsvårds- och avverkningskostnader är förhållandevis liten och påverkar endast marginellt. Produktionsvärdet av en yta som producerar 1 m3sk per år = Konstant (Bonitetskonstanten) Enligt figur 5 skiljer denna kostnad sig dock väsentligt. Något mer än bonitet måste tillföras för att förklara dessa skillnader. Jämförs län med lika stor bonitet t ex Värmland, Västmanland och Stockholm, så uppvisar markvärdet mycket stora skillnader. Värdet av jakt och fiske skiljer sig naturligtvis väsentligt mellan regionerna men påverkar inte nämnvärt den totala prisbilden. Något mer än bonitet måste tillföras för att förklara skillnaderna Kapitaltäthet Jakt & Fiske Bonitet 10 0 Värmland Västmanland Stockholm Fig 6 Ett antaget värde på boniteten kompletterat med värdet av jakt och fiske. Resterande värde antas bero på tillgång till kapital och population. Kapitaltäthet Definition: Enligt ekonomisk teori bör en ökad koncentration av befolkning och en ökad betalningsförmåga, som medelinkomst i ett område, ge en ökad efterfrågan. Hypotes: En hög kapitaltäthet och närhet till befolkningskoncentration medför ett högt markvärde på skogsfastigheter. Produkten av population och populationens medelinkomst ger tillgängligt kapital i aktuellt område. Intresset för objektet finns emellertid inte enbart inom området utan samtliga områden påverkar, dock allt mindre ju längre från objektet som populationen befinner sig. I studien har vi arbetat med samtliga församlingar i Sverige. 10

11 Genom att vikta bidraget från alla dessa enligt nedanstående figur kan de olika församlingarnas påverkan beräknas. Därefter summeras alla dessa bidrag från alla församlingar till den studerade. Det största värdet och därmed den högsta kapitaltätheten finner vi i Gustav Vasa församling. Genom att ge den värdet 100 % kan alla församlingars kapitaltäthet relateras till denna genom division (ett dimensionslöst index). Se bilaga 1. Figur 7. Avståndets betydelse för en köpare (För närvarande testas a = 0 och b= 100 km) Kombination av bonitet och kapitaltäthet Vi antar därför att regionens snittmarkvärde kan skrivas enligt: Markvärdet = boniteten * bonitetskonstanten + jakt/fiske värdet + kapitaltäthet Regionala egenskaper som arrondering, medelskotningsavstånd, ägosplittring med mer justeras därefter. 20 Tätortspåverkan på markpriset Kapitaltäthet Kronor per hektar Figur 6. Fastigheter hämtade ur databaserna med a = 0 och b = 10 (figur 5) Med ett antaget värde på bonitetskonstanten beräknas för alla objekt i hela landet funktionen ovan. Resultatet plottas på en graf (fig 6). Till denna fogas därefter en regressionslinje enligt 11

12 y = k*x + l Slutligen justeras bonitetskonstanten så att l = 0. Markvärde och kapitaltäthet båda lika med noll. Med viktfunktionen a = 0 och b = 100 så blir bonitetskonstanten straxt under 2000:-. En fördjupad analys av representativa värden för viktkonstanterna erfordras! Till varje värderingsobjekt kan nu fogas ett markvärde som tagits fram med ovanstående teknik. Skillnaden mellan markvärdet beräknat enligt SLUMP och detta värde visar förvärvets potential. Är skillnaden negativ så finns en ökad risk med förvärvet. Om det är positivt så finns en god potential. Det bör kraftigt understrykas att hänsyn alltid skall tas till parametrar som arrondering, storlek, skotningsavstånd med mer. Men eftersom såväl SLUMP värdet som ovanstående beräkningsteknik skall justeras med dessa så är skillnaden fortsatt densamma. Det bör också betonas att bonitetskonstantens värde är kopplad till och beroende av vilka parametrar som valts 12

13 Bilaga 1 Exempel på kapitaltäthet (a = 0 ; b = 100 se figur 5). 13

14 Litteraturförteckning Åkermarkens arrondering. (Februari 2011). Hämtat från Farmer Interreg IIIC e-dictionary: rmarkens+arrondering Andersson, I. (1960). Sveriges historia. Stockholm: Lindbergs Tryckeri AB. Arvidsson, N. (2009). Argument för prissättning av skogsfastigheter. Uppsala: SLU, Inst för skogens produkter. AUGUSTSSON, T. (den ). Datafloden väller fram. Svenska Dagbladet, s. 14. BM-win - Publikationer. (u.d.). Hämtat från Cserhalmi, N. (1999). Fårad mark. Grahns Tryckeri AB. Dynesius, M. m. (1992). Kulturmiljövård i skogen. Trelleborg: Skogs Boktryckeri AB. Faustman, M. (1849). Calculation of the value which forestry land and immature stands possesses for forestry. In Martin Faustmand and the Evolution of Discounted Cash Flow. Instiute Paper No. 42. Commonwalth Forestry Institute, University of Oxford, Hill, Ö. (2006). Kulturarvet i skogslandskapet. Borås: Sveaskog. Kallstenius, L., & mfl. (1974). Skogsvärering enligt planmetoden. Stockholm: Lantbruksstyrelsen. Kjellin, P. (December 2010). Erstaviks gård är en granne till city. Vi skogsägare (10), ss Lantmäteriet. (den ). Omarrondering - Frågor och svar. Hämtat från Lantmäteriet: Leander, E. (2007). Jordförvärvslagens tillämpning. Lund: ISRN LUTVDG/TVLM 07/5156 SE. Leander, E. (2007). Jordförvärvslagens tillämpning. Lund: Avd för Fastighetsvetenskap LundsTekniska högskola LundsUniversitet. Lindeborg Thomas. (1986). Icke-monetära nyttors betydelse för skogsfastigheter. Stockholm: Inst för fastighetsekonomi, sekt för Lantmäteri. KTH. LRF Konsult. (2012). Hämtat från Nilsson, H. (1997). De värmländska medeltidsbreven. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Ollas, R. (1980). Nya utbytesfunktionerför träd och bestånd. Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Ekonomi, Nr 5. Pamp, B. (1971). Ortnamnen i Sverige. Lund. 14

15 Skogsstatistisk årsbok. (2012). Hämtat från 20Hela%202012%20- %20Entire%202012/Skogsstatistisk%20%C3%A5rsbok%202012%20%28hela%29.pdf Skogsstatistisk årsbok (2012). Hämtat från Skogsstyrelsen. (2009). Definitioner. Hämtat från Ägoslag: Statens Lantmäteriverk. (1978). Skogsvärdering enligt tabellmetoden. Stockholm: Lantmäteriet. Sundelin, T. (2012). En skogsfastighets marknadsvärde. Sundelin, T., & Lönnstedt, L. (2005). Market Price for Forest Estates. Uppsala: Department of forest products and management. Svensk Uppslagsbok. (1955). Hämtat från Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955: Thomas, L. (1986). Icke-monetära nyttors betydelse för värdet av skogsfastigheter. Stockholm: Inst för fastighetsekonomi, Lantmäteri, KTH. Westman, J. (1997). Världens äldsta kastspjut. Hämtat från Wikipedia. ( ). Hämtat från Avvittring: Wikpedia. (den 12 December 2009). Hämtat från Lista över Sveriges regenter: 15

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

En skogsfastighets marknadsvärde

En skogsfastighets marknadsvärde Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter En skogsfastighets marknadsvärde När uppstod äganderätten av fast egendom? Och hur kopplas äganderätten och marknadsvärdet samman? Ett

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Vad påverkar marknadsvärdet på en skogsfastighet? - En statistisk analys av markvärdet Determinants

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2014-11-28 Minienkät nr 52 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning hösten 2014 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Värdering av skog. Värderingsmodeller. Valuation of forest. Kristina Davidsson Marie Wikström. Företagsekonomi C-uppsats.

Värdering av skog. Värderingsmodeller. Valuation of forest. Kristina Davidsson Marie Wikström. Företagsekonomi C-uppsats. Kristina Davidsson Marie Wikström Värdering av skog Värderingsmodeller Valuation of forest Valuation models Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Hans Lindkvist Detta är omslagets

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER 2014-05-09 MINIENKÄT NR 51 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKS- FASTIGHETER MINIENKÄTUNDERSÖKNING VÅREN 2014 Sammanfattning De närmast föregående Minienkätundersökningarna

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher

Förord. Statistiska centralbyrån i december 2013. Marie Haldorson Kaisa Ben Daher Förord Syftet med den här boken är att ge en sammanvägd bild av markanvändningen i Sverige samt att beskriva hur den förändras över tid. Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris

Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris Factors affecting the price of forest estates Sofia

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hur ska skogsfastigheter värderas?

Hur ska skogsfastigheter värderas? Högskolan i Halmstad Sektion för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet Hur ska skogsfastigheter värderas? Kandidatuppsats i företagsekonomi, 61-90 hp Slutseminarium: 22 Maj 2012 Författare:

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER

AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER 2015-05-25 Minienkät nr 53 AKTUELLA TENDENSER OCH VÄRDENIVÅER PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN FÖR LANTBRUKSFASTIGHETER - Minienkätundersökning våren 2015 - Sammanfattning Marknadssituationen för lantbruksfastigheter

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor April 2013 Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 VECKOBREV Skuldförvaltning med K-obligationer Från och med 27 mars finns fyra utestående obligationer i Kommuninvests

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer