Foto: Eleanor Farmer. Årsredovisning för räkenskapsåret till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Eleanor Farmer. Årsredovisning för räkenskapsåret. 2013-10-30 till 2015-03-31"

Transkript

1 Foto: Eleanor Farmer Årsredovisning för räkenskapsåret till

2 Foto: Abbie Trayler-Smith Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Noter 17 Om inte annat anges redovisas alla belopp i kronor

3 3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige är en del av den internationella konfederationen Oxfam International. Oxfam grundades i Oxford 1942, idag verkar vi i över 90 länder världen över. Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige registrerades i oktober 2013 och det svenska kontoret öppnades i mars Oxfam Sverige arbetar för att: Synliggöra Oxfams frågor och arbete i världen Engagera människor i kampen mot fattigdom Samla in pengar till Oxfams projekt för att lyfta människor ur fattigdom Oxfam Sveriges verksamhet finansieras genom olika typer av insamlingsaktiviteter och kampanjer. Insamlingsarbetet rikas mot såväl privatpersoner som företag. För att nå ut till potentiella givare arbetar vi med så kallad field marketing, det vill säga rekrytering på offentliga platser. Vi arbetar också med insamlingsbrev, DRTV (Direct Response TV), event samt via egna kanaler. Under året har vi haft förmånen att etablera givande samarbeten med advokatfirman Vinge, Kafferosteriet Löfbergs, festivalarrangören Luger och Volvo Group (via Oxfam i Storbritannien). Oxfam Sverige har sitt säte i Gamla Stan i Stockholm. Stiftelsen registrerades på initiativ av Oxfam Novib i Nederländerna. Genom etableringen i Sverige gör vi det möjligt för fler människor att engagera sig i Oxfams arbete mot fattigdom och orättvisor i världen. Oxfam Sverige har ett 90-konto vilket innebär att vi är anslutna till och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till stiftelser och organisationer som arbetar med offentlig insamling under förutsättning att de uppfyller specifika krav. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel och givarnas garanti för att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att pengarna går till avsett ändamål.

4 4 20-åriga Joygun från Bangladesh är chiliodlare och medlem i en lokal jordbruksgrupp som Oxfam varit med och startat upp. Foto: Rachel Corner

5 5 Vision och mål Oxfams vision är en värld utan fattigdom, där alla människor kan äta sig mätta och har möjlighet att påverka sin egen livssituation. För att nå dit krävs hårt arbete och stora förändringar inom flera områden. Oxfam arbetar på flera nivåer för att bekämpa fattigdomen i världen. Vi bedriver påverkanskampanjer för att sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar liv och hjälper till vid katastrofer och vi bedriver långsiktiga utvecklingsprojekt som gör det möjligt för människor att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi är övertygade om att människor själva kan förändra sina liv även om de ibland behöver lite hjälp på traven. Tillsammans med lokala samarbetspartners ger vi människor kunskap och verktyg för att skapa en bättre framtid för sig själva. Oxfam fokuserar på fyra nyckelområden eller förändringsmål som genomsyrar hela verksamheten självhjälp, rättigheter, skydd och jämställdhet: 1. Självhjälp: Vi gör det möjligt för människor att själva förändra sina liv och de förhållanden som orsakar fattigdom. 2. Rättigheter: Vi arbetar för att alla människor ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ha tillgång till grundläggande samhällsservice så som utbildning och sjukvård. 3. Skydd: Vi erbjuder skydd till människor som drabbats av en katastrof och hjälper dem att återuppbygga sina liv. Vi arbetar också förebyggande genom att ge utsatta människor kunskap och verktyg för att hantera kommande kriser. 4. Jämställdhet: Vi arbetar för ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter och förutsättningarna. Genom våra projekt hjälper vi kvinnor att utkräva sina rättigheter, tjäna egna pengar och fatta självständiga beslut.

6 6 Oxfams arbete utgår också från fem grundläggande rättighetsmål: Rätten till fundamental samhällsservice Rätten till en hållbar försörjning Rätten till liv och säkerhet Rätten till en identitet Rätten att bli hörd Oxfam arbetar alltid tillsammans med lokala partnerorganisationer och sida vid sida med människor för att sätta stopp för de orättvisor som orsakar fattigdom. Vi arbetar både förebyggande och långsiktigt för att göra skillnad där det bäst behövs. Oxfam satsar mycket på forskning och utveckling för att hitta smarta lösningar på svåra problem. Vi är pragmatiska och resultatinriktade och vi utgår alltid ifrån människors faktiska behov. Genom hjälp till självhjälp, långsiktiga utvecklingsprojekt och aktivt påverkansarbete gör vi det möjligt för människor att skapa en bättre framtid för sig. Vi beskriver oss själva som en möjlighetsorganisation eftersom vi vet att förändring är möjligt. Oxfams positiva synsätt och starka tro på människors egen kraft genomsyrar hela organisationen och allt vi gör. Just nu fokuserar vi mycket på hållbarhetsfrågor och kopplingen mellan klimat och hunger. Klimatförändringarna skapar nya utmaningar för människor som lever av jordbruk. Cirka 800 miljoner människor går till sängs hungriga varje kväll, många av dem är jordbrukare. Torka, översvämningar och extremt väder försvårar kampen mot hunger och fattigdom. Genom våra projekt ger vi människor kunskap och verktyg för att hantera det förändrade klimatet så att de kan få ut så mycket som möjligt av jorden. Vi sätter också press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för klimatet.

7 Roshmi, 7 år, hämtar vatten från Oxfams vattenstation i ett tältläger för jordbävningsoffer i Nepal. Foto: Aubrey Wade

8 8 Viktiga händelser under räkenskapsåret Under det första räkenskapsåret har vi startat upp verksamheten och det svenska kontoret i hyrda lokaler i Gamla Stan, Stockholm. Den första tiden ägnades till stor del åt att upprätta rutiner och lägga grunden för det fortsatta arbetet. Andra viktiga målsättningar har varit att etablera Oxfam på den svenska marknaden, att skapa ett intresse för Oxfams frågor i Sverige och att samla in pengar till Oxfams verksamhet i världen. För att nå ut med våra budskap har vi arbetat aktivt med kommunikation och marknadsföring i flera kanaler. Utöver rekryteringen av en generalsekreterare har ytterligare fyra personer anställs inom områdena kommunikation, marknad och insamling. Arbete har också gjorts för att säkerställa stabila och effektiva administrativa rutiner. Under sommarmånaderna (juni augusti) genomfördes en lanseringskampanj Oxfam-metoden 1 som senare övergick i löpande kommunikation. Oxfam Sverige har också kommunicerat Oxfams internationella kampanj Behind the Brands där vi utmanar världens tio största livsmedelsföretag att ta ett större ansvar för människor och klimat. Syftet med kampanjen är att informera allmänheten och göra det möjligt för människor att utnyttja sin konsumentmakt för att påverka de globala livsmedelsföretagen att ta sitt ansvar för hur deras produkter produceras. Behind the Brands kommunicerades bland annat under festivalen Way out West där Oxfam Sverige medverkade sommaren Arbetet med att värva månadsgivare som regelbundet stöttar Oxfams verksamhet i världen har också prioriterats högt, vilket resulterat i ett stort antal givare vid räkenskapsårets slut. Vi har också gjort det möjligt för människor att stötta Oxfam genom att ge en engångsgåva eller köpa ett gåvobevis. Under det första räkenskapsåret har två nya styrelseledamöter tillträtt, vilket redovisas nedan. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Per maj 2015 har Louise Gauffin lämnat sin tjänst som generalsekreterare för Oxfam Sverige. Louise har spelat en mycket viktig roll i att etablera Oxfam i Sverige och driva verksamheten dit vi är idag. När vi nu går in i en ny fas är det dock styrelsens bedömning att andra typer av ledarkvaliteter behövs. Nadia Forslund, insamlingschef på Oxfam Sverige, går in som tillförordnad till dess att en ny generalsekreterare har rekryterats. 1. Metoden sammanfattar Oxfams tre strategier för att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen; långsiktiga utvecklingsprojekt, akuta insatser och påverkansarbete.

9 Neem Mibimba, 28 år, är ordförande för Women s Forum - en lokal förening som hjälper kvinnor att utkräva sina rättigheter i DRC. Foto: Eleanor Farmer

10 10 Resultat och ställning Arbetet under det första räkenskapsåret har följt uppsatta planer med fokus på uppstart, synlighet och rekrytering av nya givare. Verksamheten har avvikit från ursprunglig plan med en senare uppstart än planerat. Oxfam Sveriges verksamhet är under uppstarten huvudsakligen finansierad av Oxfam Novib och Oxfam Great Britain. Oxfam Novib konsoliderar därför Oxfam Sveriges räkenskaper i samband med bokslut. Intäkter De totala intäkterna för Oxfam Sverige uppgår till tkr för året. Av dessa utgör tkr insamlade medel, varav huvuddelen tkr från privatpersoner och resterande 152 tkr från företag. Bidragsintäkterna uppgår under året till tkr, vilka utgörs av finansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain. Oxfam Sverige har ett avtal om bidragsfinansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain som sträcker sig över en uppstartsperiod om tre år. Övriga intäkter består av avtalad finansiering av personal stationerad på Oxfam Sveriges kontor (244 tkr). Kostnader Oxfam Sveriges verksamhetskostnader omfattar ändamålskostnader och kostnader för insamling och administration. De totala verksamhetskostnaderna uppgår till tkr. Av dessa utgörs tkr av ändamålskostnader, tkr av insamlingskostnader och 730 tkr av administrationskostnader. Resultat Resultatet för året uppgår till minus 338 tkr (budget +/- 0 kr). En reservering på 35 tkr har gjorts av ändamålsbestämda medel som ännu inte använts i verksamheten. Det balanserade kapitalet uppgår vid årets slut till minus 373 tkr. Betalningsberedskap Vid räkenskapsårets slut hade organisationen ett negativt rörelsekapital, med omsättningstillgångar på tkr och kortfristiga skulder på tkr. Med avtalad medfinansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain har likviditeten planenligt förstärkts under inledningen av räkenskapsåret 2015/2016.

11 11 Eget kapital Årets negativa resultat på minus 338 tkr innebär att det egna kapitalet är förbrukat. Detta hanteras genom ovanstående bidrag/tillskott från Oxfam Novib under april 2015, vilket innebär att det egna kapitalet återställs. Anställda Oxfam Sverige har fem tillsvidareanställda medarbetare och en projektanställd som arbetar för, och är finansierad av, Oxfam International. Av det totala antalet anställda är fem kvinnor och en man. Framtida utveckling Oxfam Sverige kommer fortsätta arbetet med att informera om, och engagera människor i, Oxfams frågor och samla in medel för Oxfams verksamhet i världen. Vi kommer också att fortsätta kommunicera viktiga händelser, med fokus på mat och klimat, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Förvaltning För förvaltning av stiftelsens angelägenheter finns en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sex och max nio ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelseledamöterna utses av Oxfam Novib, alternativt den/de som de delegerar rätten att göra det till. Då en styrelseledamot avsäger sig, eller på annat sätt frånträder sitt uppdrag i styrelsen, ska Oxfam Novib utse en efterträdare. Styrelseledamöterna utses för en period om tre år, med möjlighet till omval två gånger. Styrelsen utser själva en ordförande vid det konstituerade mötet. Under året genomförde styrelsen tolv ordinarie protokollförda möten. Närvaron på styrelsemötena redovisas inom parantes nedan.

12 12 Oxfams Sveriges styrelse består idag av sex ledamöter. Samtliga ledamöter arbetar utan arvode. Tom van der Lee, styrelseordförande: Ansvarar för opinionsbildning och kommunikationsfrågor inom Oxfam Novib samt leder kampanjgruppen inom Oxfam International. Tom har tidigare arbetat som politisk rådgivare till partiledare och parlamentsledamöter i Nederländerna. (12/12) Wout Blokhuis, styrelseledamot: Pensionerad partner på revisionsbyrån PwC i Nederländerna. Wout har tidigare haft styrelseuppdrag för Oxfam Novib i cirka 12 år. (10/12) Phaedra Mensen, styrelseledamot: Arbetar med internationella insamlingsprojekt på Oxfam Novib. Phaedra har arbetat inom den ideella sektorn sedan 2005, som kommunikationsansvarig på Läkare Utan Gränser och som marknad- och insamlingschef på Oxfam Novib. (12/12) Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot: Styrelseordförande i Proffice AB, styrelseledamot i ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB, Sophiahemmet, Hotell Diplomat AB och Atvexa AB. Cecilia har tidigare arbetat som VD på Carema, Sverigechef på Skandia och VD för Skandia Link. (5/5) Andrew Barton, styrelseledamot: Biträdande chef för Income Development på Oxfam International. Andrew har tidigare arbetat som insamlingschef på Oxfam i Storbritannien och har över tio års erfarenhet från den ideella sektorn. (4/4) Barney Tallack, styrelseledamot: Strategiansvarig på Oxfam International. Barney har över 20 års erfarenhet från den ideella sektorn och han har haft flera styrelseuppdrag, bland annat för Fairtrade Foundation. (6/12)

13 13 Oxfam Novibs CEO Farah Karimi (8/8) och Oxfam Internationals Tim Gore (4/8) expert inom mat- och klimatfrågor lämnade styrelsen under det första räkenskapsåret. Under samma år blev Andrew Barton och Cecilia Daun Wennborg invalda i styrelsen. Generalsekreterare för Oxfam Sverige har sedan varit Louise Gauffin. Generalsekreterarens månadslön uppgick per mars 2015 till kr/mån. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en uppsägningstid om 6 månader, där uppsägningstiden är arbetspliktig. Kostnaden för tjänstepensionsavsättningar har under räkenskapsåret gjorts med kr. Inga andra förmåner eller pensionsutfästelser finns. Revisor Deloitte AB med huvudansvarig revisor Didrik Roos, auktoriserad revisor. Övrig information Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige har två 90-konton dels plusgiro / bankgiro , dels plusgiro /bankgiro Hemsidan oxfam.se lanserades under Oxfam Sverige finns även i sociala medier, med aktiva konton på Facebook, Instagram och Twitter.

14 Ett ensamt barn från St Trinité Church Camp i Centralafrikanska Republiken. Foto: Vincent Tremeau

15 15 Resultaträkning Not till Verksamhetsintäkter Gåvor Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 4, 5 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter 64 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets förlust Fördelning av ändamålsbestämda medel 6 Årets resultat enligt resultaträkning Ändamålsbestämninf av medel Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

16 16 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kostfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Kostfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 17 Noter Not 1 Redovisnings- och värderings-principer Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 (K3) samt FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. Gåvor och bidrag En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader består av kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår kostnader i form av utbetalning till föreningens ändamål, kostnad för opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader. Insamlingskostnader Insamlingskostnader består av direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande samt del av fördelade gemensamma kostnader. Administrationskostnader Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen samt del av fördelade gemensamma kostnader. Leasing Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden. Gåvor Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Bidrag Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Balansräkningen Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

18 18 Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Balanserade utgifter för programvara 3 5 år Datorer 3 år Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokal. Avtalet om hyra av lokal förlängs automatisk med sex (6) månader i sänder med uppsägningstid minst tre (3) månader före hyrestidens utgång. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på två år. Not 5 Personal m.m till Ändamålsbestämda medel I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital not 6. Not 2 Gåvor till Gåvor redovisade i resultaträkningen Insamlade medel Allmänheten Företag Summa Not 3 Bidrag till Medelantal anställda Kvinnor 5 Total medelantal anställda 5 Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare Styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 Män 4 Totalt 6 Antal ledande befattningshavare på balansdagen Generalsekreterare: Kvinnor 1 Totalt 1 Bidrag redovisade i resultaträkningen Bidrag Uppstartsmedel från Oxfam Novib/Oxfam Great Britain Summa Not 4 Operationella leasingavtal Leasetagare till Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 0 Summa Under perioden kostnadsförda leasingavgifter Löner och andra ersättningar Generalsekreterare Övriga anställda Pensionskostnader och sociala avgifter Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt Sociala avgifter enligt lag och avtal Av pensionskostnaderna avser 143 tkr insamlingsstiftelsens generalsekreterare.

19 19 Ideellt arbete Oxfam har under musikfestivalen Way out West fått hjälp av sex volontärer. Avtal om avgångsvederlag Insamlingsorganisationen har träffat avtal med generalsekreteraren om en uppsägningstid med arbetsplikt på sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från arbetstagarens sida är uppsägningstiden tre månader. Not 6 Eget kapital Ändamålbestämda medel vatten Ändamålsbestämda medel katastrof Balanserat kapital Totalt eget kapital Ingående balans Ändamålsbestämt av givaren Årets resultat Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter till Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Utgående balans Årets förlust om 338 tkr innebär att eget kapital är förbrukat. Tack vare medfinansieringen från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain har eget kapital återställts. Not 7 Immateriella anläggningstillgångar Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

20 20 Tom van der Lee, Styrelseordförande Wout Blokhuis Phaedra Mensen Cecilia Daun Wennborg Barney Tallack Andrew Barton Vår revisionsberättelse har lämnats. Deloitte AB Didrik Roos, Auktoriserad revisor

21 Nhan Kong är medlem i ett av Oxfams jordbruksprojekt för risodlare i Kambodja. Foto: Simon Rawles Oxfam Box Stockholm Tel Facebook Twitter Instagram

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ! 1(! 19) ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ECPAT Sverige Organisationsnummer 802402-5499 Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 TILLSAMMANS RÄDDAR VI BARNS LIV Under 2014 fyllde barnkonventionen

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2013 SEBASTIAN POSINGIS SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 1 FOTOGRAFENS VAL KENYA I skuggan av trädet Byn ligger i nordöstra Kenya. Där har Dekha suttit fastbunden

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. Verksamhetsberättelse 2013 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer

Läs mer

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006

Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Årsredovisning 2006 1 (12) Årsredovisning för år 2006 Stiftelsen Hungerprojektet Org. nr. 802010-8315 Styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Innehåll Inledning... 3 2013 i siffror... 5 Livet är en gåva som kan ges vidare...

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10

Generalsekreteraren har ordet 3. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkninng 7. Balansräkning 8. Kassaflödesanalys 9. Fem år i sammandrag 10 Årsredovisning 2004 Innehåll Årsredovisning 2004 Generalsekreteraren har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkninng 7 Innehåll Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Fem år i sammandrag 10 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se INNEHÅLL 03 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 08 RESULTATRÄKNING 09 BALANSRÄKNING 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 11 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Läs mer