Foto: Eleanor Farmer. Årsredovisning för räkenskapsåret till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Eleanor Farmer. Årsredovisning för räkenskapsåret. 2013-10-30 till 2015-03-31"

Transkript

1 Foto: Eleanor Farmer Årsredovisning för räkenskapsåret till

2 Foto: Abbie Trayler-Smith Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Noter 17 Om inte annat anges redovisas alla belopp i kronor

3 3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige är en del av den internationella konfederationen Oxfam International. Oxfam grundades i Oxford 1942, idag verkar vi i över 90 länder världen över. Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige registrerades i oktober 2013 och det svenska kontoret öppnades i mars Oxfam Sverige arbetar för att: Synliggöra Oxfams frågor och arbete i världen Engagera människor i kampen mot fattigdom Samla in pengar till Oxfams projekt för att lyfta människor ur fattigdom Oxfam Sveriges verksamhet finansieras genom olika typer av insamlingsaktiviteter och kampanjer. Insamlingsarbetet rikas mot såväl privatpersoner som företag. För att nå ut till potentiella givare arbetar vi med så kallad field marketing, det vill säga rekrytering på offentliga platser. Vi arbetar också med insamlingsbrev, DRTV (Direct Response TV), event samt via egna kanaler. Under året har vi haft förmånen att etablera givande samarbeten med advokatfirman Vinge, Kafferosteriet Löfbergs, festivalarrangören Luger och Volvo Group (via Oxfam i Storbritannien). Oxfam Sverige har sitt säte i Gamla Stan i Stockholm. Stiftelsen registrerades på initiativ av Oxfam Novib i Nederländerna. Genom etableringen i Sverige gör vi det möjligt för fler människor att engagera sig i Oxfams arbete mot fattigdom och orättvisor i världen. Oxfam Sverige har ett 90-konto vilket innebär att vi är anslutna till och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till stiftelser och organisationer som arbetar med offentlig insamling under förutsättning att de uppfyller specifika krav. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel och givarnas garanti för att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att pengarna går till avsett ändamål.

4 4 20-åriga Joygun från Bangladesh är chiliodlare och medlem i en lokal jordbruksgrupp som Oxfam varit med och startat upp. Foto: Rachel Corner

5 5 Vision och mål Oxfams vision är en värld utan fattigdom, där alla människor kan äta sig mätta och har möjlighet att påverka sin egen livssituation. För att nå dit krävs hårt arbete och stora förändringar inom flera områden. Oxfam arbetar på flera nivåer för att bekämpa fattigdomen i världen. Vi bedriver påverkanskampanjer för att sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar liv och hjälper till vid katastrofer och vi bedriver långsiktiga utvecklingsprojekt som gör det möjligt för människor att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi är övertygade om att människor själva kan förändra sina liv även om de ibland behöver lite hjälp på traven. Tillsammans med lokala samarbetspartners ger vi människor kunskap och verktyg för att skapa en bättre framtid för sig själva. Oxfam fokuserar på fyra nyckelområden eller förändringsmål som genomsyrar hela verksamheten självhjälp, rättigheter, skydd och jämställdhet: 1. Självhjälp: Vi gör det möjligt för människor att själva förändra sina liv och de förhållanden som orsakar fattigdom. 2. Rättigheter: Vi arbetar för att alla människor ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ha tillgång till grundläggande samhällsservice så som utbildning och sjukvård. 3. Skydd: Vi erbjuder skydd till människor som drabbats av en katastrof och hjälper dem att återuppbygga sina liv. Vi arbetar också förebyggande genom att ge utsatta människor kunskap och verktyg för att hantera kommande kriser. 4. Jämställdhet: Vi arbetar för ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma möjligheter och förutsättningarna. Genom våra projekt hjälper vi kvinnor att utkräva sina rättigheter, tjäna egna pengar och fatta självständiga beslut.

6 6 Oxfams arbete utgår också från fem grundläggande rättighetsmål: Rätten till fundamental samhällsservice Rätten till en hållbar försörjning Rätten till liv och säkerhet Rätten till en identitet Rätten att bli hörd Oxfam arbetar alltid tillsammans med lokala partnerorganisationer och sida vid sida med människor för att sätta stopp för de orättvisor som orsakar fattigdom. Vi arbetar både förebyggande och långsiktigt för att göra skillnad där det bäst behövs. Oxfam satsar mycket på forskning och utveckling för att hitta smarta lösningar på svåra problem. Vi är pragmatiska och resultatinriktade och vi utgår alltid ifrån människors faktiska behov. Genom hjälp till självhjälp, långsiktiga utvecklingsprojekt och aktivt påverkansarbete gör vi det möjligt för människor att skapa en bättre framtid för sig. Vi beskriver oss själva som en möjlighetsorganisation eftersom vi vet att förändring är möjligt. Oxfams positiva synsätt och starka tro på människors egen kraft genomsyrar hela organisationen och allt vi gör. Just nu fokuserar vi mycket på hållbarhetsfrågor och kopplingen mellan klimat och hunger. Klimatförändringarna skapar nya utmaningar för människor som lever av jordbruk. Cirka 800 miljoner människor går till sängs hungriga varje kväll, många av dem är jordbrukare. Torka, översvämningar och extremt väder försvårar kampen mot hunger och fattigdom. Genom våra projekt ger vi människor kunskap och verktyg för att hantera det förändrade klimatet så att de kan få ut så mycket som möjligt av jorden. Vi sätter också press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för klimatet.

7 Roshmi, 7 år, hämtar vatten från Oxfams vattenstation i ett tältläger för jordbävningsoffer i Nepal. Foto: Aubrey Wade

8 8 Viktiga händelser under räkenskapsåret Under det första räkenskapsåret har vi startat upp verksamheten och det svenska kontoret i hyrda lokaler i Gamla Stan, Stockholm. Den första tiden ägnades till stor del åt att upprätta rutiner och lägga grunden för det fortsatta arbetet. Andra viktiga målsättningar har varit att etablera Oxfam på den svenska marknaden, att skapa ett intresse för Oxfams frågor i Sverige och att samla in pengar till Oxfams verksamhet i världen. För att nå ut med våra budskap har vi arbetat aktivt med kommunikation och marknadsföring i flera kanaler. Utöver rekryteringen av en generalsekreterare har ytterligare fyra personer anställs inom områdena kommunikation, marknad och insamling. Arbete har också gjorts för att säkerställa stabila och effektiva administrativa rutiner. Under sommarmånaderna (juni augusti) genomfördes en lanseringskampanj Oxfam-metoden 1 som senare övergick i löpande kommunikation. Oxfam Sverige har också kommunicerat Oxfams internationella kampanj Behind the Brands där vi utmanar världens tio största livsmedelsföretag att ta ett större ansvar för människor och klimat. Syftet med kampanjen är att informera allmänheten och göra det möjligt för människor att utnyttja sin konsumentmakt för att påverka de globala livsmedelsföretagen att ta sitt ansvar för hur deras produkter produceras. Behind the Brands kommunicerades bland annat under festivalen Way out West där Oxfam Sverige medverkade sommaren Arbetet med att värva månadsgivare som regelbundet stöttar Oxfams verksamhet i världen har också prioriterats högt, vilket resulterat i ett stort antal givare vid räkenskapsårets slut. Vi har också gjort det möjligt för människor att stötta Oxfam genom att ge en engångsgåva eller köpa ett gåvobevis. Under det första räkenskapsåret har två nya styrelseledamöter tillträtt, vilket redovisas nedan. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Per maj 2015 har Louise Gauffin lämnat sin tjänst som generalsekreterare för Oxfam Sverige. Louise har spelat en mycket viktig roll i att etablera Oxfam i Sverige och driva verksamheten dit vi är idag. När vi nu går in i en ny fas är det dock styrelsens bedömning att andra typer av ledarkvaliteter behövs. Nadia Forslund, insamlingschef på Oxfam Sverige, går in som tillförordnad till dess att en ny generalsekreterare har rekryterats. 1. Metoden sammanfattar Oxfams tre strategier för att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen; långsiktiga utvecklingsprojekt, akuta insatser och påverkansarbete.

9 Neem Mibimba, 28 år, är ordförande för Women s Forum - en lokal förening som hjälper kvinnor att utkräva sina rättigheter i DRC. Foto: Eleanor Farmer

10 10 Resultat och ställning Arbetet under det första räkenskapsåret har följt uppsatta planer med fokus på uppstart, synlighet och rekrytering av nya givare. Verksamheten har avvikit från ursprunglig plan med en senare uppstart än planerat. Oxfam Sveriges verksamhet är under uppstarten huvudsakligen finansierad av Oxfam Novib och Oxfam Great Britain. Oxfam Novib konsoliderar därför Oxfam Sveriges räkenskaper i samband med bokslut. Intäkter De totala intäkterna för Oxfam Sverige uppgår till tkr för året. Av dessa utgör tkr insamlade medel, varav huvuddelen tkr från privatpersoner och resterande 152 tkr från företag. Bidragsintäkterna uppgår under året till tkr, vilka utgörs av finansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain. Oxfam Sverige har ett avtal om bidragsfinansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain som sträcker sig över en uppstartsperiod om tre år. Övriga intäkter består av avtalad finansiering av personal stationerad på Oxfam Sveriges kontor (244 tkr). Kostnader Oxfam Sveriges verksamhetskostnader omfattar ändamålskostnader och kostnader för insamling och administration. De totala verksamhetskostnaderna uppgår till tkr. Av dessa utgörs tkr av ändamålskostnader, tkr av insamlingskostnader och 730 tkr av administrationskostnader. Resultat Resultatet för året uppgår till minus 338 tkr (budget +/- 0 kr). En reservering på 35 tkr har gjorts av ändamålsbestämda medel som ännu inte använts i verksamheten. Det balanserade kapitalet uppgår vid årets slut till minus 373 tkr. Betalningsberedskap Vid räkenskapsårets slut hade organisationen ett negativt rörelsekapital, med omsättningstillgångar på tkr och kortfristiga skulder på tkr. Med avtalad medfinansiering från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain har likviditeten planenligt förstärkts under inledningen av räkenskapsåret 2015/2016.

11 11 Eget kapital Årets negativa resultat på minus 338 tkr innebär att det egna kapitalet är förbrukat. Detta hanteras genom ovanstående bidrag/tillskott från Oxfam Novib under april 2015, vilket innebär att det egna kapitalet återställs. Anställda Oxfam Sverige har fem tillsvidareanställda medarbetare och en projektanställd som arbetar för, och är finansierad av, Oxfam International. Av det totala antalet anställda är fem kvinnor och en man. Framtida utveckling Oxfam Sverige kommer fortsätta arbetet med att informera om, och engagera människor i, Oxfams frågor och samla in medel för Oxfams verksamhet i världen. Vi kommer också att fortsätta kommunicera viktiga händelser, med fokus på mat och klimat, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Förvaltning För förvaltning av stiftelsens angelägenheter finns en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sex och max nio ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Styrelseledamöterna utses av Oxfam Novib, alternativt den/de som de delegerar rätten att göra det till. Då en styrelseledamot avsäger sig, eller på annat sätt frånträder sitt uppdrag i styrelsen, ska Oxfam Novib utse en efterträdare. Styrelseledamöterna utses för en period om tre år, med möjlighet till omval två gånger. Styrelsen utser själva en ordförande vid det konstituerade mötet. Under året genomförde styrelsen tolv ordinarie protokollförda möten. Närvaron på styrelsemötena redovisas inom parantes nedan.

12 12 Oxfams Sveriges styrelse består idag av sex ledamöter. Samtliga ledamöter arbetar utan arvode. Tom van der Lee, styrelseordförande: Ansvarar för opinionsbildning och kommunikationsfrågor inom Oxfam Novib samt leder kampanjgruppen inom Oxfam International. Tom har tidigare arbetat som politisk rådgivare till partiledare och parlamentsledamöter i Nederländerna. (12/12) Wout Blokhuis, styrelseledamot: Pensionerad partner på revisionsbyrån PwC i Nederländerna. Wout har tidigare haft styrelseuppdrag för Oxfam Novib i cirka 12 år. (10/12) Phaedra Mensen, styrelseledamot: Arbetar med internationella insamlingsprojekt på Oxfam Novib. Phaedra har arbetat inom den ideella sektorn sedan 2005, som kommunikationsansvarig på Läkare Utan Gränser och som marknad- och insamlingschef på Oxfam Novib. (12/12) Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot: Styrelseordförande i Proffice AB, styrelseledamot i ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB, Sophiahemmet, Hotell Diplomat AB och Atvexa AB. Cecilia har tidigare arbetat som VD på Carema, Sverigechef på Skandia och VD för Skandia Link. (5/5) Andrew Barton, styrelseledamot: Biträdande chef för Income Development på Oxfam International. Andrew har tidigare arbetat som insamlingschef på Oxfam i Storbritannien och har över tio års erfarenhet från den ideella sektorn. (4/4) Barney Tallack, styrelseledamot: Strategiansvarig på Oxfam International. Barney har över 20 års erfarenhet från den ideella sektorn och han har haft flera styrelseuppdrag, bland annat för Fairtrade Foundation. (6/12)

13 13 Oxfam Novibs CEO Farah Karimi (8/8) och Oxfam Internationals Tim Gore (4/8) expert inom mat- och klimatfrågor lämnade styrelsen under det första räkenskapsåret. Under samma år blev Andrew Barton och Cecilia Daun Wennborg invalda i styrelsen. Generalsekreterare för Oxfam Sverige har sedan varit Louise Gauffin. Generalsekreterarens månadslön uppgick per mars 2015 till kr/mån. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en uppsägningstid om 6 månader, där uppsägningstiden är arbetspliktig. Kostnaden för tjänstepensionsavsättningar har under räkenskapsåret gjorts med kr. Inga andra förmåner eller pensionsutfästelser finns. Revisor Deloitte AB med huvudansvarig revisor Didrik Roos, auktoriserad revisor. Övrig information Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige har två 90-konton dels plusgiro / bankgiro , dels plusgiro /bankgiro Hemsidan oxfam.se lanserades under Oxfam Sverige finns även i sociala medier, med aktiva konton på Facebook, Instagram och Twitter.

14 Ett ensamt barn från St Trinité Church Camp i Centralafrikanska Republiken. Foto: Vincent Tremeau

15 15 Resultaträkning Not till Verksamhetsintäkter Gåvor Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 4, 5 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter 64 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets förlust Fördelning av ändamålsbestämda medel 6 Årets resultat enligt resultaträkning Ändamålsbestämninf av medel Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

16 16 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kostfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Kostfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 17 Noter Not 1 Redovisnings- och värderings-principer Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 (K3) samt FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. Gåvor och bidrag En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader består av kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår kostnader i form av utbetalning till föreningens ändamål, kostnad för opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader. Insamlingskostnader Insamlingskostnader består av direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande samt del av fördelade gemensamma kostnader. Administrationskostnader Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen samt del av fördelade gemensamma kostnader. Leasing Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden. Gåvor Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Bidrag Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Ersättningar till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Balansräkningen Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

18 18 Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Balanserade utgifter för programvara 3 5 år Datorer 3 år Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokal. Avtalet om hyra av lokal förlängs automatisk med sex (6) månader i sänder med uppsägningstid minst tre (3) månader före hyrestidens utgång. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte. Inventarier leasas på två år. Not 5 Personal m.m till Ändamålsbestämda medel I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital not 6. Not 2 Gåvor till Gåvor redovisade i resultaträkningen Insamlade medel Allmänheten Företag Summa Not 3 Bidrag till Medelantal anställda Kvinnor 5 Total medelantal anställda 5 Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare Styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 Män 4 Totalt 6 Antal ledande befattningshavare på balansdagen Generalsekreterare: Kvinnor 1 Totalt 1 Bidrag redovisade i resultaträkningen Bidrag Uppstartsmedel från Oxfam Novib/Oxfam Great Britain Summa Not 4 Operationella leasingavtal Leasetagare till Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 0 Summa Under perioden kostnadsförda leasingavgifter Löner och andra ersättningar Generalsekreterare Övriga anställda Pensionskostnader och sociala avgifter Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt Sociala avgifter enligt lag och avtal Av pensionskostnaderna avser 143 tkr insamlingsstiftelsens generalsekreterare.

19 19 Ideellt arbete Oxfam har under musikfestivalen Way out West fått hjälp av sex volontärer. Avtal om avgångsvederlag Insamlingsorganisationen har träffat avtal med generalsekreteraren om en uppsägningstid med arbetsplikt på sex månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från arbetstagarens sida är uppsägningstiden tre månader. Not 6 Eget kapital Ändamålbestämda medel vatten Ändamålsbestämda medel katastrof Balanserat kapital Totalt eget kapital Ingående balans Ändamålsbestämt av givaren Årets resultat Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter till Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Utgående balans Årets förlust om 338 tkr innebär att eget kapital är förbrukat. Tack vare medfinansieringen från Oxfam Novib och Oxfam Great Britain har eget kapital återställts. Not 7 Immateriella anläggningstillgångar Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Inventarier Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

20 20 Tom van der Lee, Styrelseordförande Wout Blokhuis Phaedra Mensen Cecilia Daun Wennborg Barney Tallack Andrew Barton Vår revisionsberättelse har lämnats. Deloitte AB Didrik Roos, Auktoriserad revisor

21 Nhan Kong är medlem i ett av Oxfams jordbruksprojekt för risodlare i Kambodja. Foto: Simon Rawles Oxfam Box Stockholm Tel Facebook Twitter Instagram

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Foto: Poon Wai Nang. Årsredovisning för räkenskapsåret till

Foto: Poon Wai Nang. Årsredovisning för räkenskapsåret till Foto: Poon Wai Nang Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-04-01 till 2016-03-31 Foto: Bekki Frost Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org nr: 556754-1338 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer