Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamheten för avfallstjänster Årsredovisning 2011 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Drift av Bråta återvinningscentral 4 Bråta återvinningscentral samt gemensamt passersystem 4 Insamling av farligt avfall 4 Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS 5 Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor 5 Hämtning av hushållsavfall 5 Insamling av matavfall 6 Övriga händelser 6 Personal 6 Kompetent personal 6 Kurser, studieresa m.m. 7 Arbetsmiljö 7 Styrning 7 Ekonomi 8 Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 Årsredovisning Avfallsverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år Årsredovisningen produceras av avfallsverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige , 52 dnr 2012/ Bilden på framsidan är ritad av Eva Mellergårdh Wernersson. 2 Årsredovisning Härryda kommun 2011

3 Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall medan producenterna ansvarar för insamling av avfall med producentansvar. Kommunen ansvarar inte för insamling av verksamhetsavfall. Kommunerna finansierar kostnaderna för avfallsverksamheten via renhållningstaxan medan producenternas kostnader finansieras av en avgift på produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens renhållningsavgifter. I kostnaden för avfallshanteringen ingår att administrera verksamheten genom avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Dessutom ska avgiften täcka kostnaden för den service som ges vid återvinningscentralen i form av mottagning av grovavfall och hushållens farliga avfall. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse Organisation Avfallsverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström (M) Samhällsbyggnadschef: Bertil Widén VA-chef: Thord Lundin Avfallsingenjör: Jeanette Hartung Jeanette Hartung Uppdrag Kommunen har lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som är likvärdigt med hushållsavfall. Slam från enskilda avloppsanläggningar ligger på kommunens ansvar. Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla - från producenterna till hushållen. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna sitt avfall till de olika insamlingssystem som finns. Hushållen har också skyldighet att följa de regler som finns för avfallshanteringen i kommunen. Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som beskrivs med avfallshierarkins fem steg: 1. Förebyggande av avfall 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 5. Deponering Verksamheten EU beslutar ramarna för avfallshanteringen och riksdagens miljömål styr den miljömässiga aspekten. Årsredovisning Härryda kommun

4 Verksamheten, forts Våra abonnenter lämnar ton hushållsavfall per år. Detta motsvarar 186 kilo per person. Kommunens avfallsverksamhet hanteras med hjälp av följande anläggningar och företag. Renova AB Härryda kommun är tillsammans med 10 andra kommuner delägare i Renova AB, Härryda kommuns andel är 0,9 procent. Därigenom har kommunen tillgång till förbränningsanläggningen vid Sävenäs, komposteringsanläggning i Marieholm, sorteringsverk för grövre industri-, bygg- och grovavfall och deponi i Tagene och Fläskebo för restavfall. Anläggningen i Sävenäs är ett kraftvärmeverk som producerar energi åt Göteborgs Energi AB. Under 2009 producerades GWh fjärrvärme och 228 GWh elektricitet samt förbrändes ton avfall. År 2011 samlades 88 ton farligt avfall in från hushållen. FA Farligt avfall FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ÅVC Återvinningscentral ÅVS Återvinningsstation Insamlingsentreprenörer För insamling av hushållsavfall och slam har kommunen avtal efter upphandling enligt LOU med Renova AB. För insamling av farligt avfall har kommunen efter upphandling enligt LOU avtal med Ragn-Sells AB. Slam från enskilda anläggningar hämtas av Renova AB och transporteras till Rävlanda avloppsreningsverk eller till Ryaverket i Göteborg via spillvattentunnlar. Hushållens farliga avfall lämnas i Samlaren, till FA-bilen eller på återvinningscentralen Bråta där Ragn-Sells AB hämtar det för vidare transport för destruktion. Drift av Bråta återvinningscentral Kommunen har sedan tidigare upphandlat enligt LOU, entreprenör för driften av Bråta återvinningscentral. Enligt pågående avtal ansvarar Allfrakt AB för driften av centralen. Bråta återvinningscentral samt gemensamt passersystem Bråta ÅVC är kommunens anläggning för insamling av grovavfall. Här kan hushållen lämna in grovavfall som metallskrot, trä, trädgårdsavfall, elektronikskrot m.m. Härryda kommun har slutit ett avtal med Bollebygds kommun som gör det möjligt för de boende i de östra delerna av kommunen att utnyttja Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Från mars 2011 kan även de boende i Härryda kommun besöka återvinningscentralerna i Göteborg, Lerum, Mölndal och Partille och vice versa. Det enda som krävs är att man visar upp sitt återvinningskort vid infarten till centralen. Insamling av farligt avfall Samlaren finns i butiker i Rävlanda, Landvetter och Mölnlycke. Kommunen har i dagsläget fyra behållare för insamling av mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållaren i Rävlanda, Mölnlycke och Landvetter. Verksamheten avser att placera ut samlaren i Hindås under 4 Årsredovisning Härryda kommun 2011

5 2012 och framöver även i Hällingsjö. Fyra gånger under året har Ragn-Sells kört till angivna platser med en s.k. Farligt Avfall-bil där invånarna har haft möjlighet att lämna sitt farliga avfall. Bilen har stannat i tätorterna enligt ett annonserat schema. Det finns även möjlighet att beställa hämtning av farligt avfall vid fastigheten, mot avgift. Insamling av förpackningar och tidningar - ÅVS För insamling av tidningar och förpackningar finns 28 stycken återvinningsstationer som FTI ansvarar för. Kommunen upplåter marken och FTI står för insamling och städning av stationerna. Återvinningsstation Insamling av elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor Elektriska och elektroniska produkter samt lysrör och glödlampor omfattas av producentansvaret. Elkretsen är ett icke-vinstdrivande bolag som har som uppdrag att samla in och behandla uttjänt elektronik samt bärbara batterier. Genom avtal med kommunen fungerar Bråta återvinningscentral som en insamlingsplats åt Elkretsen. Lysrör, glödlampor och mindre elskrot kan lämnas på återvinningscentralerna, i Samlaren eller vid de schemalagda turerna med Farligt avfall-bilen. Elektronikskrot kan hämtas vid fastigheten mot avgift. Hämtning av hushållsavfall Insamlingssystemet är uppbyggt för att stimulera till återvinning och återanvändning och därmed ge minskade avfallsmängder genom att tillämpa viktbaserad taxa. Systemet är bl a uppbyggt för att gynna hemkompostering och för att stödja producentansvaret för förpackningar och tidningar. Hämtningssystemet ger möjlighet till glesa hämtningsintervall. Cirka 50 procent av de som bor i småhus har en hemkompost. Transporter Vid alla transporter ska lätta fordon med låg bullernivå användas. Fordonen är dieseldrivna och har minst Euro5-standard. Drivmedlet som används för renhållningsfordonen och slamtömningfordonen är 100 % rapsmetylester som är ett biobaserat drivmedel som kan användas i dieselmotorer. Mängder År 2011 samlades (exkl grovavfall) ton hushållsavfall in till förbränning. Grovavfall från hushållen lämnas nästan uteslutande av hushållen själva på Bråta ÅVC. Årsredovisning Härryda kommun

6 Insamling av matavfall Under 2011 började Härryda kommun med insamling av matavfall. Kommunen har delats in i sex områden för att underlätta införandet av det nya systemet. Systemet innebär att alla abonnenter erbjuds att få ett brunt kärl, påsar och påshållare för att möjliggöra utsortering av matavfall i hemmet. Sommaren 2014 skall alla områden vara klara. Biologiskt nedbrytbart avfall till Marieholm var 317 ton. Den insamlade mängden biologiskt avfall kommer från restauranger, storkök, skolor och verksamheter och från norra Landvetter. Uppskattad mängd biologiskt köksavfall som hemkomposteras är ca 850 ton. Insamling av matavfall i brunt kärl. Övriga händelser På Bråta återvinningscentral har ett nytt personalhus byggts och garaget har isolerats. Kantsten har lagts runt hela området för att underlätta för eventuellt läckage att rinna ner i det fördröjningsmagasin som finns inom området. Det gemensamt passersystem för återvinningscentralerna i Göteborg, Lerum, Härryda, Mölndal och Partille startade den 1 mars. Avtalet med Bollebygds kommun avseende nyttjandet av återvinningscentralen Råssa fortsätter att löpa. Under 2011 började vi samla in matavfall i norra Landvetter. Valet att samla in matavfall är frivilligt. I norra Landvetter valde 50 % att samla in sitt matavfall medans 28 % valde att hemkompostera. Analyser på lakvattnet från den nedlagda deponin Lahall har tagits i enlighet med det kontrollprogram som är upprättat. Personal Personal Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Välutbildad och engagerad personal krävs för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer måste erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö skapa förutsättningar för att locka välutbildade medarbetare till avfallsverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2011

7 Kurser, studieresor med mera Under året har personal deltagit på kurser i LOU och Matavfallsinsamling. Personal har deltagit på temadag för de nya avfallsreglerna och avfallsekonomi och deltagit på miljöseminarium. EDP har hållit i två konferenser som personal har deltagit på. Avfall Sveriges års- och höstmöte har också besökts. Under våren anordnade Renova en studierresa till Malmö för att få reda på ur SYSAV arbetar för att uppnå Tekal kriterierna och för att få se deras slurryanläggning för matavfall. Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och samarbete. Slamsugning Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, fyra avdelningsmöten och 20 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Styrning Avfallsverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt och regionalt perspektiv. Mängden avfall måste på sikt minska och återanvändningen öka. Antalet årsarbetare på avfallsverksamheten är 2,7varav en arbetar heltid med avfallsfrågor. Den andra tiden, 1,7 årsarbetare, är fördelad på en avfallshandläggare, kundtjänst och VA-chef. Det mesta av arbetet är utlagt på entreprenörer. Entreprenörerna upphandlas enligt LOU med fem års intervaller med möjlighet till förlängning i två år. Renova har ansvaret för sophämtning och slamtömning. Insamling av farligt avfall sköts av Ragn-Sells och driften på Bråta återvinningscentral sköts av Allfrakt. Verksamhetens styrning av avtal med respektive entreprenör sker genom entreprenadmöten, avstämningar, avtalskontroll m.m. Genom konsortialavtalet som kommunen har med Renova är kommunen bunden att lämna allt hushållsavfall till behandling på Renovas anläggning i Sävenäs. Årsredovisning Härryda kommun

8 Ekonomi Resultaträkning tkr Budget 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens intäkter Brukningsavgiftern, not varav kommunintärna intäkter, not Övriga externa utgifter, not Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Entrepr., köp av verksamhet, not varav kommuninterna kostnader, not Övriga kostnader, not varav kommuninterna kostnader, not Avskrivningar, not Internränta, not Summa kostnader Resultat Balansräkning tkr Bokslut 2011 Bokslut 2010 Tillgångar Anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar, not Kortsiktiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not Kortfristiga skulder kunder, not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Årsredovisning Härryda kommun 2011

9 Not 1. Taxor och brukningsavgifter Kommunens avfallstaxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 % Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet Not 3. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster av annan kommun 117 Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader Not 5. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Städservice, måltidsservice, IT och ekonomi. 479 Not 6. Övriga kostnader Inköp anläggningstillgångar 29 Div främmande tjänster (vattenanalyser, dataprogram, besiktning och licensavg.) 83 Konsulttjänster 47 Lokal- och markhyror 48 Bränsle, energi och vatten 73 Transporter och resor 35 Förbrukningsinventarier 6 Kontorsmaterial och trycksaker 70 Porto, IT och telekommunikation 148 Information, annonser och reklam 450 Försäkringar och riskavgifter 22 Div kostnader (medlemsavgifter, Avfall Sverige 50 tkr, och plan- och bygglovsavgifter) 55 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 138 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 493 Tekniska anläggningar, år Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Årsredovisning Härryda kommun

10 Not 9. Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, tre procent för år 2011, på det bokförda värdet på verksamhetens anläggningstillgångar. 315 Not 10. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Verksamhetstkr Anläggningar fastigheter inventarier fastigheter Summa Anskaffningsvärde Ack ned-/avskrivningar Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets försäljningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Omklassific./flyttningar Avskrivning omklassificering/flyttningar Utgående bokfört värde Not 11. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 234 Not 12. Långfristiga skulder Lån från kommunen Not 13. Kortfristiga skulder kunder 10 Sektorn för samhällsbyggnad Mölnlycke harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred 2011

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014

Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamheten för avfallstjänster ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten 3 Uppdrag 3 Verksamheten, forts 4 Renova AB 4 Insamlingsentreprenörer 4 Bråta

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10

Förord... 4. Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Förord... 4 KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10 KAPITEL 2 Resultaträkning...

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA

UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA ÅRSRAPPORT 211 UMEÅ VATTEN OCH AVFALL UMEVA UMEVA förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten samt hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Remissutgåva 060515. Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner

Remissutgåva 060515. Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner Remissutgåva 060515 Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner A N TAG E N AV KO M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6 - X X - X X Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Innehållsförteckning. Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)... 3 Övriga ärenden...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Innehållsförteckning. Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)... 3 Övriga ärenden... Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara borg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatu m 2015-06-18 Sida Innehållsförteckning Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ()... 3

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission.

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission. Årsredovisning 2014 AFFÄRSIDÉ Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer