Bokslutskommuniké Community Entertainment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2012. Community Entertainment"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012

2 unity Entertainment Bokslutskommuniké :e februari Fjärde kvartalet 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 240 (1 081) tkr. KVARTALETS RÖRELSERESULTAT uppgick till -183 (-1 325) tkr RESULTATET efter skatt för kvartalet uppgick till 690 (-1 325) tkr. Halvåret 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN för helåret uppgick till 570 (3 513 tkr). RÖRELSERESULTAT uppgick till ( tkr). RESULTAT efter skatt uppgick till ( tkr). VD-kommentar VIKTIGA SAMARBETEN Under året har utvecklingen av TV-formatet BullsEye varit det viktigaste. Formatet har utvecklats i samarbete med Eyeworks Scandinavia AB, en ledande TV-producent till bl.a. ostkodmiljonären och BingoLotto. En skarp TV-pilot (ett 23 minuters program) togs fram och visades en första gång på MICOM i Cannes hösten Formatet intresserade en svensk TV-kanal och förhandlingar inleddes för möjlig lansering under KONVERTERING AV KONVERTIBLA LÅN Bolaget hade 3 (tre) konvertibla lån med förfallodag 31 december Länen betecknades med KV3, KV4 samt KV5. Lånebeloppen uppgick totalt till KSEK. Konvertering och byte till aktier per 31/12 blev KSEK, 88,3 %. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2012 Bolaget nya strategi är att fokusera på kärnverksamheten kommunikation genom frågesport i dotterbolaget MillionMind Technology Sweden AB. I koncernen den 31 dec 2012 ingår tre dotterbolag, Easy Business Sweden AB och MillionMind Sweden Technology AB samt ett icke rörelsedrivande bolag, Q Games AB. Under året har verksamhet bedrivits i 1 (ett) dotterbolag samt 2 (två) dotterbolag utan egentlig verksamhet. MillionMind Sweden Technology AB är idag ledande inom kommunikation med frågesport online och har utvecklat ett modernt och avancerat verktyg som bl.a. kan användas för kampanjer och tävlingar på Internet och nu även integrerat i ett TV-format med webbnärvaro. lattformen lämpar sig även för e-learning, t.ex. tester i skolan inom olika ämnen eller för internutbildning i större företag.

3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET å MICOM i Cannes visades det gemensamt ägda TV-formatet BullsEye för första gången En svensk TV-kanal aviserade intresse för MillionMinds nya TV-format BullsEye. Lansering av bolagets nya plattform i HTML5 Konvertering till aktier för konvertibellånen KV3,4 och 5 skedde under december. Lånen konverterades till drygt 88 % mot aktier vilket stärkte bolagets balansräkning. Bolaget förstärkte organisationen genom att anställa en ny säljansvarig medarbetare för försäljning av Million Minds olika produkter för interaktiv rolig kommunikation. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ERIODENS UTGÅNG BullsEye lanseras till hösten 2013 i svensk TV. Formatet BullsEye är nyskapande som förenar TV och webb på ett helt nytt sätt. MillionMinds plattform för frågesport är en viktig del i konceptet och gör det möjligt för tittarna att interagera med programmet. Efter lansering i Sverige kommer Eyeworks erbjuda formatet i sitt nätverk i ett trettiotal länder. Varje marknad för BullsEye representerar ett miljonvärde. CEAB erhåller förutom licensavgift vilken varierar med storlek på marknad även royalty som beräknas på totala produktionsvärdet. Med ett antagande att formatet över tid kan televiseras i ett 30 tal marknader innebär detta en årlig intäkt på mellan MSEK. Givetvis kan det bli både färre som fler marknader där formatet kan komma att visas i TV. Diskussioner och aviserat intresse för lansering pågår i flera länder där vi tror att höstens TV-mässa MICOM i Cannes kommer ge fler intressenter för lansering under Genera Networks, som MillionMind hade ett samarbetsavtal med om lansering av Quiz Lottery på WLA marknaden, vann tillsammans med Norsk Tipping mot Nova Media (ostkodmiljonären) som anklagat Norsk Tipping och Genera för formatintrång. Domen innebär att arbetet med formatet nu återupptas. Nova Media har avstått att överklaga beslutet. Intresse att lansera formatet finns hos en handfull länder i Europa och även i USA. En första lansering sker sannolikt i Norge hösten 2013 förutsatt att Norska Kulturdepartementet ger tillstånd till Norsk Tipping. Vidare kan nämnas att MillionMind under de första månaderna träffat Quizavtal med Expressen, Swedma, Eurovator, Svenskt Näringsliv, Svenska Fans, Sportnik m.fl. om års licenser för informations och reklamkampanjer på vår plattform. I takt med internationalisering av våra TV-format kommer vi kunna expandera på nya marknader med distributörs och återförsäljaravtal. roblemen för ny innovativ kommunikation är global och exponeringen av MillionMinds plattform öppnar sådan möjlighet. Styrelsen beslutade den 25 februari i Community Entertainment AB (publ), med stöd av bemyndigande av årsstämman 23 maj 2012, om en företrädesemission av högst aktier. Vid fullteckning i emissionen kan aktiekapitalet ökas med högst ,2 kronor och bolaget tillförs ,32 kronor vid fulltecknad emission. Motiv till emissionen är förseningar i lansering av BullsEye samt den lagliga processen i Norge med Genera Networks som har inneburit utebliven debitering av såväl licensavgifter som anpassningskostnader om ca 1 MSEK. All investering i TV-piloten för BullsEye med påföljande webbanpassningar har vidare haft negativ inverkan på bolaget kassa. Den företrädesemission som nu genomförs om högst ,32 kronor kommer att användas i huvudsak till färdigställande av MillionMinds nuvarande plattform i dotterbolaget MillionMind Technology AB för lanseringen i TV hösten 2013.

4 Framtidsutsikter Bolaget fokuserar nu främst på att inför hösten 2013 kunna uppvisa marknadens bästa plattform för olika kommunikationstjänster. Genom vår närvaro i TV-sfären har bolaget stora potentialer där de första framgångarna vid lyckosamma lanseringar kommer leda till många fler nya affärer för vår mjukvara inte bara inom segmentet TV-underhållning. Marknaden kommer uppmärksamma många flera användningsområden för vår plattform blir ett spännande år med avstamp med en förväntad internationell expansion under Finansiell information för koncernen FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 466 (117) tkr. Koncernens soliditet uppgick till 71 procent. EGET KAITAL Eget kapital i koncernen uppgick till (695) tkr, motsvarande 2(1) öre per aktie. MEDARBETARE Antalet medarbetare för bolaget vid periodens utgång uppgick till 3 stycken varav 1 som konsult.

5 Koncernens resultaträkning Helår Helår Nettointäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ersonalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 373 Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets skatt Årets resultat Resultat per aktie -0,03-0,02 Resultat per aktie efter utspädning -0,03-0,02 Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

6 Koncernens balansräkningar i sammandrag 31 december 31 december Mkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare) Långfristiga skulder och avsättningar Konvertibellån Summa långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAITAL OCH SKULDER

7 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag helår helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - Förändring av finansiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning (+) av lån (konvertibel) Minskning (-) av lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten eriodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel - - Likvida medel vid periodens slut

8 Förteckning ägande insynspersoner CEAB 31 december 2012 Spec insynspersoner 31 dec 2012 jmf med 2011 Befattning Sum TO Sum aktier erson/bolag Befattning apperskassen AB/Nils-Åke Fahlén VD/ledamot L&M Uggla Holding AB/Lars Uggla suppleant DDA Invest/Jens Alex Ledamot Green Code AB/Bengt Almqvist SO InfoTech Group AB/Joel Almstedt Ledamot Easy Intressenter AB/Klas Åström Ledamot Olav Törnblom Anställd Summa innehav Insyn innehav i % 26,74 % 19,96 % Totalt innehav i CEAB * NOT OM OTIONER: Av ovan redovisat antal teckningsoptioner förfaller med sista teckningsdag 31 januari optioner innebärande att det återstår optioner utgivna. Bolaget har per 31 december 2012, aktier, inga konvertibellån samt teckningsoptioner utgivna

9 Nästkommande rapporteringstillfälle NÄSTA KVARTALSRAORT FÖR 2013 LÄMNAS DEN 24 MAJ. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med RR20. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Årsstämma kommer att hållas torsdagen 28 mars 13:00. Årsredovisning för 2011 kommer finnas tillgänglig hos bolaget två veckor innan stämman. Stockholm den 28 februari 2013 Styrelsen för Community Entertainment Svenska AB (publ) FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Nils-Åke Fahlén, Verkställande Direktör Mobil

Bokslutskommuniké. Community Entertainment

Bokslutskommuniké. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 12-02-24 unity Entertainment FJÄRDE KVARTALET 2011 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 1 081 (415) tkr. KVARTALETS rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

VD-rapport 16 maj 2013

VD-rapport 16 maj 2013 VD-rapport 16 maj 2013 CEAB VD redogörelse, årsstämman 16 maj 2013 unity Entertainment Kort om verksamheten 2012 Under 2012 uppgick omsättningen i CEAB till 570 KSEK. Intäkterna härrör i huvudsak från

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MEDIAPROVIDER KONCERNEN SAMMANFATTNING Koncernen har under året genomfört en strategiförändring

Läs mer

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004

Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Kvartalsrapport Q4, 2004 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2004 Cherryföretagen AB (publ) Solna den 22 februari 2005 (Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor) Kvartalet, Q4 Fortsatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer