RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08"

Transkript

1 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att närvara. Klubben bjuder på kaffe. Styrelsen för Rättviks Golfklubb Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt fungera som rösträknare. 6. Styrelsens årsredovisning för det sistflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistflutna verksamhetsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Beslut ang antalet medlemmar i klubben. 10. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande året. 11. a/ Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. b/ Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. c/ Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. d/ Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. Vid val av funktionärer enligt punkterna 11 a - d får ej styrelsens ledamöter deltaga. e/ Val av ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av ett år f/ Beslut om val av ombud till DGF-möte. 12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst tre veckor före mötet. 13. Övriga frågor.

2 Styrelsens förslag till avgifter GREENFEE Grundgreenfee 350 kr Dalagreenfee samt gäst till medlem 260 kr Avgiften skall justeras beroende på hög och lågsäsong samt bananskvalitet speldagen MEDLEMSAVGIFTER Senior Årsavgift Städavgift Totalt Fullvärdig med lån * fullvärdig utan lån Fullvärdiga medlemmar år Fullvärdiga medlemmar 90 år Prova på medlemskap ** Passiv (stödjande) Junior 0 12 år år år Prova på medlemskap Städavgift Städavgift om 300 kr/år uttages av medlemmar i åldern år (åldern räknas det år man fyller) och återbetalas när medlem gör sin städplikt aviserade städdagar. * Årsavgift för den som var medlem och har lån i RäGK ** Prova på medlemskap gäller för nybörjare som går nybörjarkurs i klubbens regi. Vagnbod 200 Bilhyra Medlem Gäst Med läkarintyg Utan läkarintyg Säsong bil nr Säsong bil nr

3 Rättviks Golfklubb Årsredovisning Org.nr: Innehåll: Förvaltningsberättelse Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning

4 Rättviks Golfklubb F Ö R V A L T N I N G S B E RÄ T T E L S E Styrelsen för RäGK får härmed avgiva följande berättelse avseende verksamhetsåret Verksamhetsåret 2012 uppvisade negativt resultat bl. a beroende av den dåliga sommaren som vi fick och som mycket kraftigt påverkade intäktsidan. Sommaren 2013 blev som allmänt är känt den omvända. Golfbanan har besökts av många och detsamma gäller medverkande i våra tävlingar. Den budget som styrelsen antog för 2013 slutade på ett överskott i storleksordningen kronor. Styrelsen tog under vårvintern beslut att renovera ytskikt i restaurangen allt för att förbättra trivsel och förutsättningar för bättre resultat. Kostnaderna uppgick till kronor. Under samma period diskuterades att göra banan bättre i syfte att få till stånd ett snabbare spel. Fairways breddades och för övrigt lades arbete ned avseende bättre underhållna ruffar mm. Resultatet blev påfallande och många var det som i positiva ordalag påtalade detta. När vi i augusti kunde se att resultatet utvecklades på ett bra sätt så vågade vi ta beslut om ytterligare åtgärder för banan. En ram beslutates om kronor. Banpersonalen har under hösten på ett mycket lovvärt sätt tagit bort diket på hål 15 samt att de rustat upp ett antal bunkrar. På senhösten grävdes dammen ut på hål 2. Under säsongen blev den så kallade studion färdig och har nu övertagits av golfpron Magnus Algren för träningsverksamhet. Under hösten har styrelsen diskuterat på vilket sätt skall klubben och dess medlemmar ytterligare öka trivseln och funktionen på och kring banan för såväl medlemmar som gäster. Ett mål är att utveckla värdet av ett medlemskap i klubben utan ytterligare höjning av medlemsavgiften. En fråga som diskuterats under flera år har varit att centrera reception och shop. En uppgörelse har nu träffats mellan klubben och klubbens pro att bedriva respektive verksamheter i gemensam lokal i klubbhuset. Arbetet med ombyggnad pågår. En annan fråga som diskuteras är att restaurangen, mot ersättning, ska sköta driften av stugbyn. Möjligheter uppstår för restaurangen att tillsammans med klubbens marknadskommitté marknadsföra och sälja olika arrangemang. I denna del har vi fört diskussion med Dalhalla om ett samarbete. Som exempel kan anges ett arrangemang innehållande övernattning torsdag söndag med måltid, greenfee samt besök på Dalhalla skall kunna erbjudas. Med hänsyn till den förbättrade ekonomin så ser vi att pågående ombyggnation skall kunna finansieras med egen likviditet. När det gäller själva stugbyn kan sägas att resultatet för närvarande ser bra ut för Avtal har träffats med Rättviks kommun om uthyrning tills vidare avseende 5 stugor. Kommunen nyttjar stugorna för ensamkommande flyktingbarn. De flesta av våra golfbilar var ej godkända för trafik, vilket har lett till att golfbyn av praktiska skäl leasat nya bilar. Samarbetet mellan klubben, stugbyn och restaurangen ser intressant och lovande ut. Styrelsen ser med tillförsikt på verksamhetsåret 2014 och hoppas att kommande sommar kan bli som föregående. Med det arbete som pågår och med fortsatt diskussion rörande andra investeringar så hoppas och tror vi att ett intresse för medlemskap skall öka och Henrik Stenssons vinst av Jerringpriset torde inte göra saken sämre. Juniorkommittén står väl rustade. Avslutningsvis vill styrelsen tacka övrig personal, såväl som Oldboys-gänget som utfört många och värdefulla uppdrag såsom exempelvis renovering av restaurangen

5 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls den 9 februari 2013 på Kansliets konferensvåning. STYRELSESAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden. De olika kommittéerna har sammanträtt när så ansetts erforderligt. MEDLEMMAR Totalt har klubben 1220 (1376) medlemmar, vilka fördelar sig enligt följande: Seniorer (842) 741 Juniorer äldre (63) 49 Juniorer yngre (68) 50 Juniorer knattar (52) 29 Passiva(350) 350 Hedersmedlemmar (1) 1 GREENFEEGÄSTER Besöksfrekvensen på banan har varit cirka (4.533) gäster som betalat ( ) kronor i greenfeeavgifter. Av de besökande var ca 730 (835) dalaspelare, gäst till medlem ca 491 (287) och Golfbyns gäster ca 251 (276) RESTAURANGEN Restaurangen i klubbhuset har under säsongen arrenderats av MHM Restaurang AB, Kenneth Ferm. KOMMITTÉERNAS VERKSAMHET Övriga av styrelsen tillsatta kommittéer har lämnat egna verksamhetsberättelser i Green. MOTIONER 7 motioner har inkommit. VALNÄMNDENS FÖRSLAG för verksamhetsåret 2014 Ordförande för ett år: Benny Nyström Ledamöter för två år: Lars Hindriks Märit Gullberg Anders Kallur Ledamöter valda 2013 med ett år kvar: Arne Tholén Anders Roswall Marianne Lundin Suppleanter för ett år: Jan-Åke Ekberg Mathias Larsson Henrik Ivars Revisorer för ett år: Inger Nordin Titti Roswall nyval nyval Revisorssuppleant för ett år: Fred Bengtsson Nyval Avgående ledamöter: Göran Gullberg Valnämnden har bestått av: Claes Wahlund ordf. Kurt Ericsson Benny Nyström TACK Styrelsen framför sitt varma tack till alla medlemmar som genom frivilliga insatser bidragit till en god golfsäsong. STYRELSEN I RÄTTVIKS GOLFKLUBB

6 Rättviks Golfklubb R E S U L T A T R Ä K N I N G Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Greenfee Statliga, kommunala bidrag Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader banan Direkta kostnader övrigt Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner Inventarier Byggnader Banan Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella kostnader Årets resultat

7 Rättviks Golfklubb B A L A N S R Ä K N I NG Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPTIAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat vinst/förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemslån Golfstudio Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskuld Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Not 1 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Rättviks Golfby AB Långfristigt lån Rättviks Golfby AB

8 Rättviks Golfklubb Rättvik den Ordförande Benny Nyström sekreterare Marianne Lundin ekonomiansvarig Anders Roswall. banansvarig Arne Tholén. tävlingsansvarig Lars Hindriks. junior & elitkommittén Märit Gullberg marknadsansvarig Anders Kallur 8

9 Verksamhetsplan Rättviks GK 2014 Grundinställningen för golfklubbens verksamhet är att utveckla anläggningen på ett sådant sätt att den blir attraktiv och trivsam för såväl medlemmar som gäster. Den ska dessutom locka nya medlemmar, särskilt ungdomar att komma och pröva på golf. För detta behöver man alltid göra nya investeringar och förändringar på olika områden. Under 2014 kommer vi att göra följande investeringar: Vi rustar upp uteserveringen genom att lägga nytt tak till en kostnad av kr. Det gamla verkar ha gjort sitt nu. Nytt nät runt vår driving-range är ett måste då det gamla är totalt utslitet. Detta är en stor investering på kr. Som ni säkert redan vet så pågår en renovering och ombyggnad av kanslibyggnaden för att rymma både kansli och golfshop. Kostnaden för detta räknas bli c:a kr. I samband med ombyggnaden leasar vi även en ny terminal. Det blir en terminal där man förutom tidigare funktioner även kan betala greenfee. Trådlöst internet, som ska täcka hela klubbhusområdet inklusive stugbyn, kommer att installeras. Nya tee-skyltar är också planerade, men där har vi inte fattat slutgiltigt beslut, då en eventuell omläggning till siffer-tees påverkar beslutet. För övrigt kommer banan att klippas på samma sätt som 2013, vilket uppskattades mycket av såväl medlemmar som gäster. Vi gjorde dessutom en del höstarbeten på banan, som kommer att göras helt klara under våren. Det gäller ett antal bunkrar och nya hål 15. Sen tillkommer det säkert en del annat som vi ser behöver åtgärdas när snön försvinner. 9

10 Budget 2014 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Greenfee Statliga, kommunala bidrag Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader banan Direkta kostnader övrigt Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner Inventarier Byggnader Banan 0 Summa avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader - 0 Bankkostnader Summa Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella kostnader Beräknat resultat

11 Kassaflödesanalys Budget 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Finansiella kostnader Kassaflöde löpande verksamheten Investeringsverksamheten Reception Skyddsnät Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Medlemslån Kassaflöde finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel årets början Likvida medel årets slut

12 Rättviks Golfklubb Motioner till årsmötet Först ställs motionen sedan kommer styrelsens svar: 1. På golfklubben finns inget bra övningsområde. Undertecknade vet att det råder utrymmesbrist, men föreslår ändå att det på något lämpligt utrymme (mellan hål 2 och 3 eller bakom kiosken på hål på hål 9) anordnas åtminstone plats för en övningsbunker. Som det nu är finns ingen möjlighet att träna bunkerslag. Matts och Birgitta Cronholm Styrelsens svar: Övningsbunker Styrelsen uppdrar åt banpersonalen att gräva övningsbunker på lämplig plats. 2. Undertecknade föreslår att gratis rangebollar ingår i medlemsavgiften, vilket har blivit allt vanligare på golfklubbar i landet. Detta skulle innebära att spelarna på klubben förkovrade sig ytterligare och blev bättre golfspelare, vilket bland annat skulle innebära att spelet snabbades upp. Alternativt att klubben tillsammans med pro inför årskort på rangen för de spelare som vill öva mycket. Matts och Birgitta Cronholm Styrelsens svar: Gratis rangebollar Vi tittar på det framöver. Ekonomin måste utredas. 3. Motion angående klubbens golfbilar! I somras spelade vi med en medlem som beklagade sig över att han trots läkarintyg inte fick tillgång till en golfbil. Golfbilarna hade några utan läkarintyg bokat. Golfbil bör enligt vår mening endast användas av personer som har behov av det för sitt rörelsebehov och då med stöd av läkarintyg. Banan är lättgången, ej kuperad, har inga avstånd mellan green och tee och av dessa skäl är golfbil onödigt för medlemmar med väsentligen "normal" gångförmåga. Golf är en motionssport och det är bra för hälsan att gå runt banan. Med tanke på banans karaktär anser vi inte att golfbilarna snabbar upp spelet. Om ett sådant argument skulle anföras ska alla kunna erbjudas golfbil. Därför skulle vi tycka det vore bra att golfbilarna på Rättviks Gk endast får användas av personer med läkarintyg. Matts och Birgitta Cronholm Styrelsens svar: Golfbilar Vi har bilar för dem med läkarintyg och bilar som kan hyras utan intyg. Golfbil bör bokas i god tid. Person med läkarintyg har företräde. 4. Med anledning av att det under helgdagar (oftast) kan ta betydligt längre tid än 4 tim att spela 18 hål föreslår vi att årsmötet beslutar om att sätta ut skyltar efter banan om tid som ej får överskridas. Hinner ett parti(4-boll)inte att spela 9 hål på två timmar, bör spelarna inte ha rätt att fortsätta spelet. Kommentar: Banan är kort, har inga avstånd mellan hålen och är väldigt lättgången. 12

13 Matts och Birgitta Cronholm Styrelsens svar: Snabbare spel Vi har åtgärdat med uppklippning av fairways och rensning i skogsområden. Styrelsen upplever att det har inneburit snabbare spel. 5. Hål 5: Bättre skyltning "Next tee" till hål 6. Behövs skylt till höger om green på hål 5, samt den redan befintliga skylten vid tallen till vänster om green hål 5. Även skyltade tee-kulor på Hål 8, där det framgår att det är Hål 8. Två ggr på samma dag inträffade det i somras, att greenfee-bollar parkerade bagarna till höger om green på hål 5, för att sedan gå till tee på Hål 8. Tack vare att vi såg det hela, och hjälpte dem på traven, så gick det bra. Men tänk om de hade slagit ut på Hål 8, och upptäcker alltihopa väldigt sent, så hade deras parti blivit förstört, samtidigt som RäGK säkert hade fått klagomål för undermålig skyltning. Bättre med övertydlig skyltning. Roger Engholm Styrelsens svar: Skyltning Styrelsen uppdrar åt banpersonalen att ytterligare märka upp med next tee skylt till hål 6 på höger sida av 5:ans green för att undvika att våra gäster går fel. 6. Mora GK har en medlemsform där man kan betala en årsgreenfee (2500 kr) om man är medlem i en klubb utanför Dalarna. Det är inget som ni Rättviks GK har funderat på? Bor utanför Stockholm och är fullvärdig medlem på Botkyrka GK, men då vi har landställe i Rättvik så skulle ett årsgreenfee medlemskap liknande det som Mora GK har vara perfekt. Kan tänka mig att det finns fler som skulle vara intresserade av detta. Med vänlig hälsning Kenneth Björklund Styrelsens svar: Gemensamt svar för motion 6 och 7, se svar nedan. 7. Sätra Rättvik Har suttit och läst golftidningen som kom förra året, läser om året som gått och tycker det ser trevligt ut och att det är billig golfklubb att vara med i MEN: Jag och min man har varit medlemmar i golfklubben i ca 20 år och spelar ej så mycket längre för vi har även annat runt oss som tar tid. När vi började så fanns det något som hette B-medlem och man fick då betala mindre årsavgift och efter detta betala en greenfeeavgift om man ville spela på hemmabanan. Så som vi spelar i dagsläge undrar vi om ni har planer på en differentierad årsavgift? Har frågat tidigare men styrelsen har bestämt att ej ha olika medlemsavgifter och avgiften har ej ändrats. Vad vi har hört så har flera klubbar olika avgifter på medlemsavgiften. Önskar svar på detta för att ta ställning till om vi fortfarande ska vara med i golfklubben i Rättvik. Med vänlig hälsning Yvonne och Gunnar Eklund Styrelsens svar för motion 6+7: Differentierad medlemsavgift Det är inte aktuellt för säsongen. Vi tittar på möjligheter inför kommande säsonger. 13

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010

Torrebybladet. I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 1 I detta nummer: Ordföranden har ordet Serielag 2010 Bokningssystem 2010 Greenfee 2010 Städdag Kallelse till årsmöte Årsredovisning Shopgänget 2010

Läs mer

Torrebybladet. I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag årsavgifter Budgetförslag Valnämndens förslag Stadgar

Torrebybladet. I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag årsavgifter Budgetförslag Valnämndens förslag Stadgar Torrebybladet Klubbtidning för Torreby Golfklubb N:r 3 2010 Ordförande har ordet Banan Juniorkommittén Slottstrappan Torreby Globe Serielag I detta nummer: Krögarnas Cup Kallelse till höstmöte Förslag

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 4 mars kl.14.00. Vårens städdag 17 mars samling kl. 09.00. Kallelse till. Årsmöte

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 4 mars kl.14.00. Vårens städdag 17 mars samling kl. 09.00. Kallelse till. Årsmöte Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2012 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till juniorträning - sid 10 - Årets nyhet! Nu försvinner +36 och gamla Hcp 54 kommer tillbaka - sid 11- Preliminärt tävlingsprogram

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

LÄS. Lördag 26/4 kl. 9-12, tisdag 15/7 kl. 18-20, onsdag 27/8 kl. 18-20 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. Vårgreen 2014 Årg. 28 DNING

LÄS. Lördag 26/4 kl. 9-12, tisdag 15/7 kl. 18-20, onsdag 27/8 kl. 18-20 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. Vårgreen 2014 Årg. 28 DNING LÄS Vårgreen 2014 Årg. 28 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Kaffe och en god macka eſteråt! VIKTIGT! Anmäl din städdag till kansliet eller maila den till info@rattviksgk.se (en vecka före aktuell dag) Lördag 26/4

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2014

Handlingar till Vårmöte 2014 Handlingar till Vårmöte 2014 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer